فهرست مطالب

پژوهشنامه آفریقا - پیاپی 4 (زمستان 1388)

پژوهشنامه آفریقا
پیاپی 4 (زمستان 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تاثیر اندیشه های مذهبی و بومی قوم دوگون بر شکل گیری معابد بومی و انعکاس آن در شکل گیری مساجد بومی غرب آفریقا
  محمدرضا پور جعفر صفحه 9
  در بررسی تاثیر اندیشه های مذهبی بر شکل گیری معماری، معمولا ادیان الهی و جهان گیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران بوده و به مذاهب قومی کمتر توجه شده است. اقوام بومی ساکن در نقاط مختلف دنیا، با توجه به نوع جهان بینی و کی هان شناختی خود اعتقادات خاصی داشته اند که در معماری آنها به ویژه معماری معابد بازتاب یافته است. قوم دوگون- یکی از این اقوام بومی قدیمی ساکن در غرب آفریقا- هم دارای معابد خاص خود است و خاستگاه های تفکر مذهبی این قوم را در خود منعکس میکند. خدایان، کی هان شناختی و اعتقادات این قوم به شکل گیری معماری مسکونی و مذهبی ویژهای منجر شده است که ضمن دربرگرفتن اندیشه های مذهبی، در هماهنگی کامل با طبیعت نیز قرار دارد. قوم دوگون دارای سه نوع معبد آوا، لبی و بینو است و بیشتر معابد را معابد لبی و بینو شکل میدهند. با ورود اسلام به آفریقا و به ویژه غرب آفریقا، کمکم مساجد بومی در تعامل با معابد شکل میگیرد و این تعامل شاید به نوعی معماری مذهبی انجامیده است که ردپای هر دو نوع معماری مذهبی را در خود دارد. همچنین مصالح طبیعی و اغلب خاک و روش ساخت موجود در منطقه نیز در شکل گیری این نوع معماری تاثیر خاص خود را بر شکل کالبدی آن گذاشته است. در بخش اول این مقاله درباره کی هان شناختی، جهان بینی، آداب و عقاید و معماری مذهبی قوم دوگون بحث گردیده و در ادامه به مساجد بومی موجود در غرب آفریقا و بررسی ابعاد مشترک آن با معماری دوگون پرداخته شده است. آنچه از نتایج تحقیق برمیآید، این است که مساجد بومی غرب آفریقا جوهره فضایی خود را تا حد زیادی از مسجد مدینه (خانه پیغمبر) و همچنین خانه دوگونی برگرفته است و در ابعاد کالبدی و جزئیات ساختمانی با کالبد معابد دوگونی همخوانی دارد.
  کلیدواژگان: اندیشه های مذهبی، قوم دوگون، کیهان شناختی، معابد دوگونی، مساجد بومی غرب آفریقا
 • چگونگی پیدایش شهرهای دوره اسلامی در آفریقا
  اشرف سادات باقری صفحه 33
  اسلام یک دین مدنی است و همین مسئله به شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی سرعتی بیمانند بخشیده است. سده های آغازین اسلامی، یعنی تا حدود قرن ششم هجری قمری، با چهره آفرینی و تاثیر بینش اسلامی همراه بوده است و در این زمان بود که پویایی شهرهای اسلامی با توجه به فرهنگ غنی اسلامی نمایان شد. این دوران، مظهر شکوفایی علم و رواج فن و هنر در تمام سرزمینهای فتح شده مسلمانان بود. طلوع اسلام آغاز فصل عظیم تمدن بشری بود. این آیین آسمانی علاوه بر برانگیختن فرهنگی نسل های بشری، موجب ظهور و بروز مدنیتی نو در جهان شد. رشد و گسترش اسلام حتی در دورترین نقاط عالم، موجب ایجاد شهرهای بزرگی شد. تمدن اسلامی بهعنوان یک ایدئولوژی کامل و فراگیر تمام ابعاد زندگی اجتماعی و انسانی را متاثر کرد؛ به گونه ای که در شکلگیری منازل و پدیده های جغرافیایی و شهری و سیر تحول بافتهای قدیمی، دگرگونی چشمگیری پدید آورد.
  با ورود اسلام به سرزمینهای فتح شده، به دلایل گوناگون نیاز به بنیان شهرهای جدید برای اسکان مسلمانان در آنها و گاه بهعنوان اردوگاه نظامی احساس شد؛ بدین ترتیب در قلمرو اسلام، شهرهایی پدید آمد. شهرنشینی در امپراتوری اسلامی از قرن سوم گسترش یافت و تا سه قرن پس از آن، به کمال رسید. دین اسلام هم چهره شهرهای پیشین را دگرگون کرد و هم موجب برپایی و رشد شهرهای جدید با ویژگی های اسلامی شد.
  با فتوحات اعراب طی سده های هفتم و هشتم میلادی، در شمال آفریقا نیز تمدن اسلامی آغاز شد و با ورود اسلام به این قاره، شهرهایی ایجاد، رشد و توسعه یافت. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع موجود کتابخانه ای؛ چگونگی و چرایی شهرهای ایجادشده در دوره اسلامی آفریقا (ازجمله شهرهای مراکش، قیروان، فاس و سجلماسه که در بین شهرهای آفریقایی اهمیت تاریخی دارند) طی دوره های مختلف تاریخی موحدون، مرابطان، فاطمیان، ادریسیان و... بررسی شده است.
  کلیدواژگان: شهر و شهرنشینی، آفریقا، دوره اسلامی، تمدن اسلامی
 • پیدایش فسطاط اولین شهر اسلامی در آفریقا
  فیروز آزادی صفحه 57
  مسلمانان پس از فتح مصر برای استقرار نیروهای نظامی و حفظ حاکمیت خود بر آن سرزمین، شهر جدیدی را در نزدیکی یکی از قلعه های قدیمی بیزانس و در ساحل شرقی رود نیل بنا کردند. حدودگذاری خانه ها و مشخص کردن محدوده زمین افراد و قبایل که به «خطه کردن» مشهور است، از مهمترین تحولات سیاسی- اجتماعی مصر در دوره اسلامی است. فرمانده مسلمانان در مصر، عمرو بن عاص، با اسکان قبایل و جنگجویان مسلمان در فسطاط و ایجاد مسجد جامع و اقدامات دیگر یکی از مهمترین شهرهای اسلامی را در عصر فتوحات پایه گذاری کرد. این شهر بعدها با نام مصر و قاهره گسترش زیادی یافت و در فرهنگ و تمدن اسلامی تاثیر قابل توجهی داشته است.
  کلیدواژگان: فسطاط، آفریقا، خطط، عمرو بن عاص، فتوحات اسلامی
 • تاثیر مدرنیسم و جهانی سازی بر ازدواج و طلاق در سنگال
  محمد علی بصیری صفحه 71
  امروزه، مدرنیسم و جهانی سازی بر بسیاری از جنبه های زندگی بشر ازجمله بر ازدواج و طلاق تاثیر مشهود داشته است. تحولات سریع اجتماعی مانند سفر به شهرها و خارج از کشور، آموزش دختران، اشتغال زنان، آزادی روابط زن و مرد، کاهش قبح طلاق و بیثباتی خانواده، آثار ناشی از این تحولات اجتماعی است. در این نوشتار، تلاش می شود نقش مدرنیسم و جهانی سازی بر ازدواج و طلاق در سنگال بررسی شود. فرض اصلی مقاله بر این است که مدرنیسم و جهانی شدن بر ازدواج و طلاق در سنگال تاثیر منفی داشته است. برای تبیین این مطلب، لازم است به انواع ازدواج، نظام خانواده و انواع طلاق در سنگال اشاره و تاثیر مدرنیسم و جهانی سازی بر آنها بررسی شود. روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای است.
  کلیدواژگان: مدرنیسم، جهانی سازی، ازدواج، طلاق، خانواده، سنگال
 • تاثیر فرهنگی انقلاب الجزایر بر انقلاب اسلامی ایران (با تاکید بر شخصیت و افکار دکتر علی شریعتی و فرانتس فانون)
  محبوبه قائمی طالب صفحه 97
  انقلاب به مفهوم تغییرات بنیادی در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه،همواره توجه اغلب اندیشمندان را چه در گذشته و چه در زمان معاصر به خود جلب کرده است. اما فقط تعداد انگشت شماری از انقلابها توانسته اند بر محیط پیرامون خود اثرگذار باشند. انقلاب الجزایر نمونه ای از این انقلابها بود که در آن 10میلیون مسلمان با ارتش 500هزار نفری با یکی از قدرتمندترین دولتهای امپریالیستی، یعنی فرانسه وارد جنگ شدند. دوران تحصیل دکتر شریعتی در فرانسه- به عنوان یکی از ایدئولوگهای انقلاب ایران- با انقلاب الجزایر همزمان بود. او با جبهه آزادی بخش الجزایر در جنگ علیه فرانسه همکاری داشت. شریعتی ضمن اعتقاد به اندیشه های انقلابی، بعضی از آثار نویسندگان آفریقایی از جمله امه سه زر و فرانتس فانون را به فارسی ترجمه کرد. او همچنین به ضرورت آغاز مبارزه مسلحانه برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری در ایران پی برد. اندیشه های انقلابی برآمده از تجربه انقلابی جنبشهای مردمی و ضدامپریالیستی سراسر جهان میتواند برای انقلابی های ایران سازنده باشد. ایران به عنوان کشوری اسلامی با عقاید مذهبی، با قرار گرفتن در منطقه ژئوپولتیک خاورمیانه در معادلات بین المللی زمان جنگ سرد نقش حساسی را ایفا میکرد و یکی از اعضای پیمان اتحاد مرکزی (سنتو) به شمار می رفت. مقامات ایرانی با غرب روابط بسیار نزدیکی داشتند؛ به گونه ایکه چند ماه قبل از پیروزی انقلاب ایران؛ کارتر، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، در دیداری که از ایران داشت آنجا را جزیره ثبات نامید. وقوع ناگهانی انقلاب ایران تمام معادلات بین المللی را برهم زد و شگفتی شمار زیادی از تحلیل گران را برانگیخت.
  این مقاله در پی بررسی تاثیرگذاری فرهنگی انقلاب الجزایر بر انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر شخصیت و افکار دکتر شریعتی است. فرضیه مقاله این است که انقلاب الجزایر هم از نظر مذهبی و هم از نظر نفس مبارزه با امپریالیسم و استعمار برای ایران آن زمان، به عنوان کشوری غرب زده و جهان سومی، الگوی بسیار مناسبی بود. ایرانیان بسیاری تحت تاثیر مبارزات استقلال طلبانه مردم الجزایر قرار گرفتند؛ در این میان باید از شخصیتی اندیشمند به نام دکتر شریعتی نام برد. این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و روش کتابخانه ای، نخست شرایط نظام بین الملل و چگونگی وقوع انقلاب الجزایر را بیان کرده و سپس به بررسی تاثیرات آن در عرصه داخلی و انقلاب ایران پرداخته است. تاکید اصلی این گفتار بر نقش انقلاب الجزایر به مثابه الگویی برای مبارزه است.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، انقلاب آزادیبخش الجزایر، اسلام، استعمار، دکتر شریعتی، فرانتس فانون
 • وضعیت مسلمانان در نیجریه
  نوید رسولی صفحه 113
  اسلام و مسیحیت دو دین اصلی کشور نیجریه است. آمارها، گویای این واقعیت انکارناپذیر است که مسلمانان در این کشور در اکثریت هستند و نیجریه بزرگترین جمعیت مسلمانان را در یک کشور آفریقایی به خود اختصاص داده است. اسلام به وسیله بازرگانان و معلمان عرب مسلمان که به «وانگاراوا» مشهور بودند، از راه لیبی و سودان وارد این منطقه شد و به سرعت در میان مردم رواج یافت. این دین با سرعتی ناباورانه در میان گروه های «آنیمیست» رواج یافت، سپس عادات جاهلی را از آنها زدود و ارزشها و آداب خود را جایگزین آنها کرد. به طور کلی تا قرن هجدهم میلادی، اسلام در این منطقه به عنوان نظام جامع اجتماعی و فرهنگی به آسانی با زندگی محلی مردم آفریقایی سازگار، و به نیروی سیاسی تبدیل شد؛ به گونه ایکه مسلمانان این کشور بر حوادث داخلی و منطقه ای تاثیرگذارند.
  این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی، تاثیرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دین اسلام را بر مردم نیجریه مورد مطالعه قرار داده و قوتها و ضعفهای پیروان این آیین آسمانی و مشکلات فراروی آنان را در این کشور بررسی کرده است.
  کلیدواژگان: نیجریه، اسلام، تاثیرات سیاسی، اجتماعی، فرصتها و تهدیدها
 • روابط خارجی هند و آفریقا از شعارهای ایدئولوژیک تا الزامات عملگرایانه
  احمد بخشی صفحه 129
  در طول تاریخ، مجاورت جغرافیایی هند و آفریقا از راه اقیانوس هند به برقراری روابط دو منطقه منجر شده است. گستردگی روابط بین این دو منطقه به حدی بود که قبل از 1800م، تعدادی از هندی ها به طور دائم در آفریقا ساکن شدند و از خود میراث فرهنگی برجای گذاشتند. با نفوذ انگلیسی ها در هند و شرق آفریقا و همچنین استفاده آنها از نیروی کار هندی، علاوه بر حضور تاجران، بخش عظیمی از نیروها را در این منطقه شاهدیم که امروزه به عنوان مهاجران هندی در گسترش روابط هند و آفریقا نقش مؤثری دارند. استقلال زودتر هند در مقایسه با کشورهای آفریقایی، عدم وابستگی سیاسی سیاستها و مواضع هند و پیشینه تاریخی مثبت در کنار جمعیت مهاجر هندی، فرصت مناسبی را برای حضور این کشور در آفریقا فراهم کرد تا از رهگذر آن بتواند شیوه های مبارزاتی خود را در آفریقا به عنوان الگو مطرح کند. در دوره استعمار و جنگهای آزادیبخش، روابط سیاسی هند و آفریقا ابعاد ایدئولوژیک به خود گرفت. این کشور بین سالهای 1947 تا1990م در سیاست خارجی خود، با وجود فراز و نشیبهای فراوان، بیشتر به دنبال روشی جدید در نظام بین الملل بود که بر محور عدم خشونت و مقاومت منفعلانه و مشارکت تمام گروه های جامعه به عنوان منبع الهام برای دستیابی به استقلال کشورهای مستعمره آفریقایی متکی باشد. اما پس از عصر دوقطبی و با ظهور دولتهای توسعهگرا در هند، تغییرات اساسی در سیاست خارجی هند بهوجود آمد؛ بهگونهایکه هند همکاری های اقتصادی و عملگرایی براساس سودمندی متقابل را سرلوحه سیاست خود قرار داد و الزامات ژئواکونومیک را جایگزین سیاستهای ایدئولوژیک زمان جنگ سرد کرد. همسو با این تغییر سیاست و همچنین با توجه به اهمیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آفریقا، سیاستهای هند در این قاره دگرگون شد. این کشور از راه ایجاد ساختارهای جدید منطقهای و بین المللی، ایفای صدای جنوب، برنامه هایی مانند اقدام برای آفریقا و ایجاد گروه 9، همکاری با اتحادیه آفریقا، طرح مشارکت نوین برای آفریقا (نپاد)، ایبسا و برگزاری مجمع هند و آفریقا در کنار ارائه الگوی دموکراسی و توسعه، درصدد دستیابی به منافع متقابل و افزایش روابط همهجانبه هند و آفریقاست. این مقاله درصدد است با روش تحلیلی- توصیفی، سیاستهای هند در آفریقا و روش های گسترش روابط و تغییر و تداوم سیاستها را در طول این دوره بررسی کند.
  کلیدواژگان: آفریقا، هند، سیاست خارجی، روابط تجاری، رویکرد ایدئولوژیک
|
 • Effects of Religious and Ethnic Thought of Dogon on the Formation of Native Temples and their Reflections on the Establishment of Mosques in West Africa
  Mohammad Reza Pour Jaafar Page 9
  In the study about the effects of religious thought on architectural formation, researchers usually take into account divine and universal religions rather than the ethnic ones. Native people dwelling in different parts of the world have their own particular beliefs with respect to the worldview and cosmic life that often reflect into their architecture especially religious ones. Dogon—one of the ancient ethnic people of West Africa—too have particular temples that reflect as a source of their religious thought. Gods, cosmology and beliefs of this ethnic group led to the formation of a particular religious and residential architecture that apart from religious tenets have complete coordination with the nature. Dogon built three types of temple i.e. Ava, Lebi and Binu (the latter two types form the majority). With the emergence of Islam in Africa, especially in West Africa, native mosques also came up gradually, interacting with temples. This interaction probably accomplished to a kind of religious architecture that has imprints of both architectures. Similarly, natural materials, soil and construction methods in the region too have had effect on the formation of this type of architecture. In the first part of this article, we have tried to discuss cosmology, worldview, customs and beliefs as well as religious architecture of Dogon. In continuation, we have focused on the native mosques of West Africa and their commonality with Dogon architecture. The results of the research show that the native mosques of West Africa have had much influence from the Prophet Mosque of Medina as well as from Dogon’s constrictions. With regard to bodily dimension and building materials, they are in conformity with Dogon temple.
 • The Manner of Emergence of Islamic Cities in Africa
  Ashraf-Alsadat Bagheri Page 33
  Islam is a civil religion and the same aspect has helped the Islamic culture and civilization grow and expand unparallel. During the early Islamic centuries i.e. until about 6th century Hijri, creative face and Islamic vision went all along and that was the time when dynamism of Islamic cities, with respect to rich Islamic culture, became evident. During that period, science, art and craft were blossoming on the entire conquered Muslim land. Rise of Islam was the beginning of great human civilization. This divine religion, apart from cultural encouragement to human races, caused the emergence and divulgence of modern civilization around the world. The growth and expansion of Islam to the far-flung points led to the creation of big cities. As a complete and comprehensive ideology, Islamic Civilization influenced all dimension of social and human life. With the arrival of Islam to the conquered land, for various regions, they felt the need to establish new cities for settling down Muslim population and occasionally for military encampments. By this way, cities came into being in Islamic domain. Urbanization in the Islamic empire grew from 3rd century and reached to the utmost level three centuries later. Islam transformed not only the ancient cities but caused the growth of new ones with Islamic characteristics. Victories of Arabs in West Africa during 7th and 8th centuries AD led to the emergence of Islamic civilization as well as new cities in this continent. Through descriptive-analytical method as well as based on available library resources, the current paper tries to study as how and why cities sprang up in Africa (including cities of Morocco, Cyrene, Fez and Sjlmas that have historical importance in Africa) during different historical periods of Monotheists, Marabouts, Fatemids, Idrisis etc.
 • The Manner of Emergence of Islamic Cities in Africa
  Firooz Azadi Page 57
  Islam is a civil religion and the same aspect has helped the Islamic culture and civilization grow and expand unparallel. During the early Islamic centuries i.e. until about 6th century Hijri, creative face and Islamic vision went all along and that was the time when dynamism of Islamic cities, with respect to rich Islamic culture, became evident. During that period, science, art and craft were blossoming on the entire conquered Muslim land. Rise of Islam was the beginning of great human civilization. This divine religion, apart from cultural encouragement to human races, caused the emergence and divulgence of modern civilization around the world. The growth and expansion of Islam to the far-flung points led to the creation of big cities. As a complete and comprehensive ideology, Islamic Civilization influenced all dimension of social and human life. With the arrival of Islam to the conquered land, for various regions, they felt the need to establish new cities for settling down Muslim population and occasionally for military encampments. By this way, cities came into being in Islamic domain. Urbanization in the Islamic empire grew from 3rd century and reached to the utmost level three centuries later. Islam transformed not only the ancient cities but caused the growth of new ones with Islamic characteristics. Victories of Arabs in West Africa during 7th and 8th centuries AD led to the emergence of Islamic civilization as well as new cities in this continent. Through descriptive-analytical method as well as based on available library resources, the current paper tries to study as how and why cities sprang up in Africa (including cities of Morocco, Cyrene, Fez and Sjlmas that have historical importance in Africa) during different historical periods of Monotheists, Marabouts, Fatemids, Idrisis etc.
 • Effects of Modernism and Globalization on Marriage and Divorce in Senegal
  Mohammad Ali Basiri Page 71
  Today, modernism and globalization have much influence on the overall dimensions of human life including marriage and divorce. The fast changes like journey to cities and abroad, girls’ education, women employment, freedom of relationship between male and female, decrease in indecent divorce and family instability are outcome of these social transitions. The current paper tries to study the role of modernism and globalization on marriage and divorce in Senegal. The main hypothesis of this article is that modernism and globalization have had negative impact on marriage and divorce in Senegal. To explain this aspect, it is necessary to point out types of marriage, family system, and types of divorce in Senegal and then one could study the effects of modernism and globalization on them. As research methodology, the paper uses descriptive-analytical method with library tools.
 • Effect of Cultural Revolution of Algeria on Islamic Revolution of Iran: Emphasis on Personality and Thought of Ali Shariati and Francis Fannon
  Mahboobeh Ghaemi Talab Page 97
  Revolution with the purport like fundamental changes in social, political and economic structure has often attracted the attention of researchers whether in the past or the contemporary era. However, quite a few revolutions could successfully affect their surroundings. The Algerian Revolution was the one where 10 million Muslims with half a million army encountered with France which was one of the powerful imperial powers. During his study in France, Ali Shariati as an ideologue of Iranian revolution was contemporary to the Algerian revolution. He cooperated with Algerian freedom fighters. With his belief on revolutionary thoughts, Shariati translated some of the works of African writers such as Francis Fannon into Persian. He also emphasized on the need to begin combat against the dictatorial regime in Iran. The revolutionary thoughts coming up from revolutionary experiences of anti-imperialistic and peoples’ movements around the world could have been constructive for the Iranian revolution. As an Islamic nation with strong religious belief as well as being in the geopolitical region of the Middle East, Iran played sensitive role during the cold war and it was considered as one of the members of CENTO. Iranian authorities had close relationship with the West in a way that just months before the victory of Islamic Revolution, US President Jimmy Carter after his visit to Iran called it a positive island. The sudden occurrence of the Islamic Revolution disturbed the whole international equation and amazed a large number of analysts worldwide. This paper intends to study the effects of the Cultural Revolution of Algeria on the Islamic Revolution in Iran with emphasis on the personality and thought of Ali Shariati. The hypothesis of this paper is that the Algerian revolution from religious point of view as well as from its spirit as a combat against imperialism and occupation was a suitable model for a west-stricken and third world country like Iran. Iranians were much influenced from the independent-loving Algerians. In this process, one must name a personality like Ali Shariati. Taking descriptive-analytical method, this study first discusses international situation and the manner of the Algerian revolution. Then, it focuses on its effects on internal arena and the Iranian revolution. The main emphasis of the discussion is the role of the Algerian revolution as a model for combat. Among sources used in this paper, apart from the works of Shariati, are parts of the writings of Fannon, Hamid Alegar and Niki Kudi.
 • Study about the Condition of Muslims in Nigeria
  Navid Rasooli Page 113
  Islam and Christianity are considered the two main and principal religions in Nigeria. Based on available data and other accounts, it is an undeniable fact that Muslims form majority in this country. In other words, Nigeria allocates the largest Muslim population in an African nation. Islam flourished in Nigeria through Arab traders and scholars who entered this region via northern African nations of Libya and Sudan hence; this religion propagated quickly among local people especially animist groups. This divine belief could wipe off ignorance and transformed their values and customs. As a whole, until 18th century, Islam was easily accommodated among local African inhabitants as a comprehensive socio-cultural system and as a political force it was established in a way that Nigerian Muslims could be effective on internal and regional issues. Taking into account library and field materials, the current article tries to study social, political, cultural and economic impacts of Islam on Nigerians. It also reviews strong and weak points of this divine religion and the problem faced by it in this country.
 • Study about Relations between India and Africa: From Ideological Slogans to Pragmatic Exigencies
  Ahmad Bakhshi Page 129
  In the course of history, the geographical proximity of India and Africa through Indian Ocean could lead to the establishment of relationship between the two regions. Their ties expanded to the extent that a large number of Indians before 1800AD permanently settled in Africa and took away their cultural heritage. With the penetration of British in India and East Africa and similarly their use of Indian human resources, we witness a great workforce in this region apart from the presence of traders that today as Indian immigrants have been playing key role in the expansion of ties between India and Africa. Early freedom to India compare to African nations, non-allied politics of India and ancient positive history along with Indian immigrants provided suitable opportunity for them to settled in Africa so that they could propound their own combat model in this continent. During occupation and wars of freedom movements, political relationship between India and Africa got ideological dimensions. Between 1947 and 1990, this country in its foreign policies, despite much ups and downs, followed a new method in the international system that without roughness and passive resistance as well as participation of all social groups is an inspirational source for achieving freedom for the occupied African nations. But after the end of bipolar world and the emergence of expansionist governments in India, there were fundamental changes in its foreign policies. Consequently, India preferred economic cooperation and pragmatism based on reciprocal benefits hence; substituted ideological politics of cold war era to geo-economics exigencies. With these political changes as well as with reference to political, economic and cultural importance of Africa, Indian policies also transformed in this continent. With new regional and international structures and playing with the popular slogan of south, programs like G9, cooperation with African Union, new participation plan for Africa (Nepad), IBSA and organizing India-Africa summit are attempts to achieve reciprocal benefits and boosting multilateral ties between India and Africa. With descriptive-analytical method, this paper tries to study Indian policies in Africa and the manner of growing bilateral ties, changes and continuation of polices.