فهرست مطالب

پژوهش در سلامت روانشناختی - سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1389)

فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی
سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هدی دوس علی وند، بنفشه غرایی، علی اصغر اصغرنژاد فرید، میرفرهاد قلعه بندی صفحه 1
  هدف از انجام این پژوهش پیش بینی رفتارهای ایمنی مرتبط با بی خوابی از راه بررسی برخی متغیرهای پیش بینی کننده شامل افسردگی، اضطراب، نگرانی، برانگیختگی پیش از خواب (شامل برانگیختگی شناختی و جسمی)، شناخت های ناکارآمد درباره خواب و باورهای فراشناختی مرتبط با بی خوابی بود. 400 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این پژوهش شرکت کردند. این دانشجویان مقیاس افسردگی- اضطراب- استرس، پرسشنامه نگرانی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، مقیاس برانگیختگی پیش از خواب، مقیاس باورها و نگرش های ناکارآمد درباره خواب، پرسشنامه فراشناخت ها- بی خوابی و پرسشنامه رفتارهای مرتبط با خواب را تکمیل کردند. تمام متغیرها به طور معنی داری با رفتارهای ایمنی همبستگی داشتند. نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که باورهای فراشناختی مرتبط با بی خوابی، برانگیختگی جسمی و شناخت های ناکارآمد درباره خواب، رفتارهای ایمنیمرتبط با بی خوابی را پیش بینی می کنند. افسردگی، اضطراب، نگرانی و برانگیختگی شناختی از مدل پیش بینی خارج شدند. این یافته ها بر اهمیت تاثیر باورهای فراشناختی مرتبط با بی خوابی، برانگیختگی جسمی و شناخت های ناکارآمد درباره خواب بر رفتارهای فرد تاکید می کنند.به علاوه، نتایج نشان می دهند که باورهای فراشناختی می بایست به عنوان یک مولفه مهم در تداوم بی خوابی مد نظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: بی خوابی، رفتارهای ایمنی، برانگیختگی، شناخت ها، فراشناخت ها
 • جعفر حسنی، علی راستی صفحه 13
  هدف پژوهش حاضر مقایسه ی سوگیری حافظه ی صریح و ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی در نوجوانان دارای اضطراب صفت بالا و پایین بود. با استفاده از فرم کودکان سیاهه ی اضطراب حالت / صفت اسپیل برگر دو گروه 20 نفری از نوجوانان دارای اضطراب صفت بالا و پایین انتخاب شدند. آزمودنی های دو گروه پس از همتاسازی بر اساس متغیرهای سن، جنس و سطح تحصیلات توسط آزمون بازشناسی (سوگیری حافظه ی صریح) و آزمون تکمیل ریشه ی کلمات (سوگیری حافظه ی ضمنی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. مواد هیجانی شامل دو دسته لغات تهدیدزا و خنثی در آزمون بازشناسی و مجموعه ی لغات مبهم بود. نتایج نشان داد که هیچ یک از آثار اصلی و تعاملی متغیرهای سطوح اضطراب صفت و جنسیت بر حساسیت آزمودنی و سوگیری پاسخ محرک های تهدید زا و خنثی معنادار نبود، در حالی که اثر اصلی متغیر سطوح اضطراب صفت در آزمون تکمیل ریشه ی کلمات معنادار بود. این یافته حاکی از وجود سوگیری حافظه ی ضمنی در این دسته از افراد می باشد. در کل، نتایج پژوهش حاضر با نتایج سایر پژوهش ها همسو می باشد و از اصول کلی حاکم بر سوگیری حافظه و اضطراب صفت حمایت می کند.
  کلیدواژگان: اضطراب صفت، پردازش اطلاعات هیجانی، سوگیری حافظه، حافظه ی صریح، حافظه ی ضمنی
 • مریم اسماعیلی، مهرداد کلانتری، کریم عسکری، حسین مولوی، سعیده مهدوی صفحه 23
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش های ایمن سازی در برابر استرس در مقابل آموزش مهارت های اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی فرزندان دختر جانبازان مبتلا به استرس پس از سانحه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان دختر 18-14 ساله شهر اصفهان بود. 45 نفر نوجوان دختر از میان جامعه فرزندان دختر جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه شهر اصفهان به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب و با روش تصادفی به گروه های آزمایشی ایمن سازی در برابر استرس و آموزش گروهی مهارت های اجتماعی و کنترل گمارده شدند (هر گروه 15 نفر). روش پژوهش آزمایشی بود. مداخلات آموزشی روان شناختی بر روی گروه های آزمایش انجام گرفت. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه بهزیستی روانشناختی برومند، مولوی و پرسشنامه روانشناختی ریف و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی محقق ساخته بود. داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مداخله با روش ایمن سازی در مقابل استرس و آموزش گروهی روابط بین فردی و مهارت های اجتماعی درمقایسه با گروه کنترل موثر می باشد. روش ایمن سازی در مقابل استرس نسبت به آموزش روابط بین فردی و مهارت های اجتماعی کارآمد تر بود.
  کلیدواژگان: فرزندان دختر جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، بهزیستی روانشناختی، آموزش گروهی مهارت های اجتماعی، تکنیک های ایمن سازی در مقابل استرس
 • مسعود جان بزرگی، احمد علی پور، نداگلچین، مژگان آگاه هریس صفحه 35
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری گروهی بر شدت درد و سلامت روانی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن انجام شده است. روش این پژوهش از نوع مطالعه های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. به طوری که از میان کلیه زنان مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و یک مطب خصوصی در شهر تهران در سال 1389، تعداد 30 آزمودنی زن با میانگین سنی 33 سال و 7 ماه (دامنه سنی 45- 20) که دارای نمرات بالای 45 بودند به طور تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه مساوی 15 نفره جایگزین شدند. آزمودنی های هر گروه به کلیه گویه های پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس ناتوانی کمردرد کبک در دو وهله قبل از مداخله و پس از مداخله پاسخ دادند. پس از اجرای 12 جلسه مداخله شناختی رفتاری گروهی، نتایج حاکی از کاهش معنادار شدت کمردرد و همچنین افزایش سلامت روانی آزمودنی ها بود. با توجه به یافته های فوق می توان گفت درمانگری شناختی رفتاری گروهی با تاثیر روی مکانیزمهای درگیر در نوروماتریس درد ملزاک و به واسطه تغییر سازه های روان شناختی میانجی درد به بهبود مولفه های زیستی- روانی منجر می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش درمانگری شناختی رفتاری گروهی می تواند به عنوان مداخله سودمندی در جهت تعدیل شدت درد و بهبود سلامت روانی موثر باشد.
  کلیدواژگان: درمانگری شناختی رفتاری گروهی، شدت درد، سلامت روانی، کمردرد مزمن
 • مهرزاد فراهتی، علی فتحی آشتیانی، علیرضا مرادی صفحه 45
  هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده (جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی) و کمرویی نوجوانان بود.گروه نمونه مورد مطالعه شامل 367 دانش آموز (232 دختر و 135 پسر) پایه های اول و دوم دبیرستان های منطقه یک شهر تهران بودند که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002) و پرسشنامه کمرویی چیک و باس (1981) را تکمیل کردند. به منظور پیش بینی کمرویی توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده از تحلیل رگرسیون استفاده شد. سپس بر اساس نمرات بالا و پایین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، چهار نوع خانواده استخراج گردید و با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه میزان کمرویی نوجوانان در انواع خانواده مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که جهت گیری گفت و شنود خانواده رابطه منفی و معنی داری با کمرویی داشته و آن را به طور منفی پیش بینی می کند و جهت گیری همنوایی خانواده رابطه مثبت و معنی داری با کمرویی نوجوانان داشته و پیش بینی کننده مثبت آن می باشد. نتایج تحلیل واریانس بیانگر تفاوت معنی دار بین گروه ها بود و نشان داد که فرزندان خانواده های توافق کننده و کثرت گرا نسبت به خانواده های محافظت کننده و بی قید، کمرویی کمتری دارند. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که خانواده هایی با جهت گیری گفت و شنود که ارتباطات آزاد، راحت و فراوان را لازمه زندگی خانوادگی لذت بخش می دانند، در مقایسه با خانواده هایی با جهت گیری همنوایی، فرزندانی تربیت می کنند که کمتر کمرو و خجالتی هستند.
  کلیدواژگان: الگوهای ارتباطی خانواده، جهت گیری گفت و شنود، جهت گیری همنوایی، کمرویی
 • فرهاد جوکار*، فریدون یاریاری، مریم قاسمی صفحه 53

  هدف از پ‍ژوهش حاضر بررسی تاثیر لمس درمانی و آرمیدگی عضلانی بر اضطراب موقعیتی و اضطراب خصیصه ای دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ی دانشجویان این دانشگاه در سال تحصیلی 88-87 بودند. جهت انتخاب نمونه مورد مطالعه، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. حجم نمونه شامل 40 نفر(10 نفر گروه لمس درمانی، 10نفر گروه آرامش درمانی، 10 نفر گروه کنترل دارای اضطراب و 10 نفر گروه کنترل عادی) بود. این افراد پس از تشخیص بر اساس نمرات مقیاس اضطراب موقعیتی و خصیصه ای اسپیلبرگر، در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به منظور بررسی و تحلیل فرضیه های پژوهش، از آزمون تحلیل واریانس نمرات اختلافی استفاده شد. نتایج نشان داده بین گروه های آزمایش و کنترل در متغیرهای اضطراب خصیصه ای و اضطراب موقعیتی تفاوت معناداری وجود داشته است. بنابراین از آنجا که روش آرمیدگی عضلانی در کنترل و کاهش اضطراب موقعیتی و اضطراب خصیصه ای و نشانه های جسمانی ناشی از آن موثر بوده است، از این روش درمانی می توان در کاهش اضطراب بهره برد.

 • صادق تقی لو، مهدیه صالحی، امید شکری صفحه 63
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی ذهنی با استفاده از متغیرهای برون گرایی، روان رنجورخویی، حل مسئله ساختاری و حل مسئله غیر انطباقی است. از این رو 528 نفر از دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران بعد از انتخاب به روش نمونه گیری چند مرحله ای، پرسشنامه های حل مسئله اجتماعی و پنج عامل بزرگ شخصیت و مقیاس های بهزیستی ذهنی را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهای برون گرایی، روان رنجورخویی، حل مسئله ساختاری و حل مسئله غیر انطباقی در کل 47 درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین می کند. از سوی دیگر نتایج نشان داد برون گرایی به صورت مثبت و روان رنجورخویی و حل مسئله غیر انطباقی به صورت منفی، بهزیستی ذهنی را پیش بینی می کند، روان رنجورخویی متغیر حل مسئله غیر انطباقی را به صورت مثبت و حل مسئله ساختاری را به صورت منفی پیش بینی می کند. برون گرایی علیرغم پیش بینی حل مسئله غیر انطباقی به صورت منفی، حل مسئله منطقی را به صورت معنادار پیش بینی نمی کند. بعلاوه رابطه بین حل مسئله ساختاری و بهزیستی ذهنی نیز معنادار نبود. بر اساس نتایج پژوهش حاضر متغیرهای برون گرایی، روان رنجورخویی و حل مسئله غیر انطباقی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در تبیین بهزیستی ذهنی دارند.
|
 • Hoda Doos, Alivand, Ma, Banafsheh Gharaie , Ali Asghar Asgharnejad Farid , Mir Farhad Ghalebandi Page 1
  The goal of the present study was to predict safety behaviors in insomnia by investigating a number of predicting variables including depression, anxiety, worry, pre- sleep arousal (cognitive and somatic arousal), dysfunctional beliefs about sleep and metacognitive beliefs in insomnia. 400 students of Tehran University of Medical Sciences participated in this study and all participants completed Depression Anxiety Stress Scales(DASS), Penn State Worry Questionnaire, Pre-Sleep Arousal Scale, Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep Scale(DBAS), Metacognitions Questionnaire-Insomnia and Sleep Related Behaviors Questionnaire. All variables were significantly correlated with safety behaviors. Stepwise multiple regression analysis suggested that metacognitive beliefs in insomnia, somatic arousal and dysfunctional beliefs about sleep predicted safety behaviors in insomnia. Depression, anxiety, worry and cognitive arousal were excluded from the predicting model. The findings underlined the significant influence that metacognitive beliefs in insomnia, somatic arousal and dysfunctional beliefs about sleep had on individuals’ behaviors. Moreover, the results suggested that metacognitive beliefs in insomnia may need to be considered an important factor in maintaining insomnia.
  Keywords: insomnia, safety behaviors, arousal, cognitions, Meta, cognitions
 • Hasani, Jafar , Ali Rasti, Ma Page 13
  The goal of this research was an investigation into the implicit and explicit memory bias against negative emotional information processing in adolescents with high and low trait anxiety. To do so, 2 adolescent groups of twenty with high trait (n=20) and low trait (n=20) were selected from a large pole of adolescents using Spielbergr’s State-Trait Anxiety inventory for Children (STAI-C). Following the two groups were matched in terms of variables including age, sex,and education level, Explicit Memory Test(EMT) and Implicit Memory Test(IMT),completing word stems, were used to assess the subjects. The stimulants, emotional items, included two series of threatening and neutral words in EXP and a set of ambiguous words. The results indicated that there were no significant differences between high trait and low trait anxiety groups in terms of subject sensitivity and bias against threatening and neutral stimulants. However, high trait group had completed words stems more than low trait group in implicit memory test. These results indicated the presence of implicit memory bias in high trait group. Generally, the results of the present research are in accord with other researches and support the principles governing memory bias and trait anxiety.
  Keywords: Trait anxiety, Emotional Information Processing, Memory Bias, Implicit Memory, Explicit Memory
 • Maryam Esmaeili , Mehrdad Kalantery , Karim Askari , Hossein Molavi , Saeideh Mahdavi Page 23
  The purpose of the present research was to investigate the efficacy of stress inoculation training, in comparison with group social skills training, on psychological well-being of veterans’ daughters suffering from post-traumatic stress disorder. The sample of the study included 45 veterans’ daughters with post-traumatic stress disorder, who were selected through cluster random sampling from among the girls aged 14 to 18. The subjects were also randomly assigned to two experimental, groups undergoing group social skills training and stress inoculation training, and control groups, 15 adolescent girls in each group. This study was a comparative experimental one and pretest post-posttest, control group design was used. Following the two experimental groups underwent the intervention, Burumand Psychological Well-being Questionnaire, Ryff's Psychological well-being scale and researcher-made Demographical Information Questionnaires were used to collect the data. Then the data were analyzed by multivariate ANOVA. Results of the study indicated that stress inoculation training and group social skills training had a significant effect on psychological well-being of veterans’ daughters suffering from post-traumatic stress disorder. Furthermore, the results showed that stress inoculation training is more effective and influential than social skills group training.
  Keywords: psychological well, being, veteran's daughters suffering from post, traumatic stress disorder, stress inoculation training, group social skills training
 • Masoud Jonbozorgi , Ahmad Alipour Neda Golchin, Ma., Mojgan Agah Heris, Ma Page 35
  This study has been conducted to investigate the effectiveness of group cognitive behavioral therapy for severity of pain and mental health in individuals with back pain. This is a quasi-experimental research and posttest-pretest, control group design is used. Of women with chronic back pain who came to Imam Khomeni Hospital and who consulted a physician in his surgery in 2011,30 women, having average age of 33 years and seven months, were selected randomly and were also put randomly into two groups of fifteen. All participants completed General Health Questionnaire(GHQ) and Quebec Back Pain Disability Scale before and after intervention. After 12 sessions of cognitive behavioral therapy, t The results indicated that the back pain significantly decreased and mental health improved significantly, too. According to the findings of the study, it can be said that group cognitive behavioral therapy would lead to the improvement of bio- psychological components through affecting mechanisms involved in Melzack’s neuromatrix and changing psychological structures, as a mediator of pain. Therefore, group cognitive behavioral therapy is a useful intervention for reducing severity of pain, as well as increasing mental health.
  Keywords: Group Cognitive Behavioral Therapy, severity of pain, mental health, back pain
 • Mehrzad Farahati, Ma., Ali Fathi Ashtiani, Alireza Moradi Page 45
  The purpose of this study was to investigate the relationship between the dimensions of Family communication patterns (conversation orientation and conformity orientation) and adolescent's Shyness. The sample the study included 367 students, 232 girls and 135 boys, who were first and second high school students in the first region of Tehran, and they were selected through multistage cluster sampling method. The subjects filled in the revised family communication patterns scale (koerner & Fitzpatrick, 2002) and Cheek and Buss Shyness scale (1981). Regression analysis was used to predict shyness by Dimensions of family communication patterns. Then, four kinds of families were extracted based on high and low scores on dimensions of family communication patterns and the adolescents’ shyness in these families was compared by using One-way ANOVA analysis. The results of regression analysis revealed that family conversation orientation had a negative and significant relationship with shyness and predicted it negatively and family conformity orientation had a positive and significant relationship with adolescent's shyness and predicted it positively. The results of the analysis of variance indicated a significant difference between these groups and showed that the children in consensual and pluralistic Families had less shyness than the children in protective and careless families. The findings of the present research showed that families with conversation orientation, who had free, comfortable and rich relationships as a need for joyful family life, raised children who are less shy in comparison with the children being raised in the families with conformity orientation
  Keywords: Family communication patterns, Conversation orientation, Conformity orientation, Shyness
 • Farhad Jokar *, Fereydoon yaryari, Maryam Ghasemi Page 53

  The aim of the study was to investigate the effect of therapeutic touch and muscle relaxation on trait and state anxiety in Tarbiat Moallem University’s students, Tehran. Population of the study included all the students of this university in the academic year 2007-2008.A sample of 40students was selected through simple random sampling. Based on Spielberger state-trait anxiety inventory (STAI),the subjects were put into four groups of ten: Therapeutic touch group, muscle relaxation group, anxious control group and normal group control. In this study which was a quasi-experimental research, pretest-posttest, control group design was used. To analyze and to test the hypotheses of the study, Analysis of Variance (ANOVA) was used. The findings revealed that there was a significant difference between the experimental and control groups in terms of state and trait anxiety. Therefore, muscle relaxation can be used to decrease the anxiety, since the results of the study indicated that muscle relaxation method can have an effective role in decreasing state and trait anxiety.

  Keywords: Therapeutic Touch, Muscle Relaxation, State anxiety, Trait anxiety
 • Sadegh Taghiloo , Mahdie Salehi, Omid Shokri Page 63
  This study aimed at predicting subjective well-being by using variables including extroversion, neuroticism, constructive problem solving, and dysfunctional problem solving. To do this, 528 students of Tehran’s Islamic Azad Universities were selected through multistage sampling, and then they completed five factor personality inventory, social problem -solving inventories, and subjective well – being scales. Data analysis, using structural equation modeling (SEM), showed that in general 47 percent of variance in subjective well – being could be explained by extroversion, neuroticism, constructive problem solving, and dysfunctional problem solving. The results indicated that extroversion positively and neuroticism and dysfunctional problem solving negatively predicted the subjective well – being, and neuroticism predicted dysfunctional problem solving positively and constructive social problem solving negatively. Extroversion didn’t not predict the constructive problem solving significantly, even though it predicted dysfunctional problem solving negatively. Moreover, the relation between constructive problem solving and subjective well- being wasn’t significant. Based on the results of this research, extroversion, neuroticism, constructive problem solving and dysfunctional problem solving had significant and determinant role in explaining subjective well – being.
  Keywords: Structural Equation Modeling_social problem solving_personality_subjective well – being