فهرست مطالب

 • پیاپی 26 (پاییز و زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 16
|
 • باززنده سازی منظر فرهنگی تخت سلیمان با تاکید بر رویکردهای بازآفرینی و حفاظت از میراث جهانی ICOMOS / منشور فلورانس، پی.اچ. چایلدهود، سیاست بنگاه پارک های کانادایی، بنگاه پارک ملی ایالات متحده
  محمدرضا بمانیان، مجتبی انصاری، نینا الماسی فر صفحات 7-26
  باززنده سازی منظر فرهنگی»، روند منسجم و منظمی در راستای احیاء و حفاظت از «هویت فرهنگی و طبیعی» یک مجموعه تاریخی است که تداوم و بازشناسی آن، درک و شناخت ارزش های یک سرزمین را تعالی می بخشد. «مطالعه تحلیلی»، «ثبت اطلاعات به دست آمده»، «ارزش گذاری» و در نهایت «حفاظت و مدیریت»، مراحل باززنده سازی یک اثر تاریخی را شکل می دهند. رویکردهای حاضر، همچون: سرویس احیاء و حفاظت از میراث و سرویس پارک ملی نیز چنین روندی را پیش رو گرفته اند. مناظر تاریخی به جا مانده از گذشته هر سرزمین، نماد و سمبلی از هویت فرهنگی و تمدن غنی اجداد آن است که هر آینه به زندگی امروز قوم و ملتش معنا می بخشد و موجبات تفاخر و عزت آن را فراهم می آورد. بدین سبب، هر کوششی در راستای بازنمایی و حفظ آن، در اصل کمکی به بقای فرهنگ و سنت های کهن یک سرزمین است. هدف از این تحقیق، باززنده سازی منظر فرهنگی تخت سلیمان با پیاده سازی اصول رویکردهای حفظ و بازآفرینی میراث و برنامه مدیریتی پارک ها می باشد. روش تحقیق در حوزه ادبیات نظری و پیشینه در این پژوهش، «تاریخی» و «توصیفی- تحلیلی» و در حوزه مطالعات میدانی، روش تحلیلی با ابزار گردآوری داده از طریق مشاهدات محلی و تکمیل پرسشنامه و روش مشاهدات میدانی (مصاحبه، رولوه، و تهیه عکس) و در ضمن روش تحلیل، تحلیل توصیفی می باشد. نتایج پژوهش حاضر، دست یابی به روندی قانون مند در احیاء و باززنده سازی مناظر فرهنگی با تاکید بر هویت تاریخی و طبیعی سایت می باشد که به گونه ای یکپارچه در هم ادغام شده اند.
  کلیدواژگان: باززنده سازی، منظر فرهنگی، تخت سلیمان
 • رضا رسولی، علیرضا کریمیان، علی صالحی صفحات 27-40
  یکی از ثمرات بزرگ «انقلاب شکوهمند اسلامی ایران»، شکل گیری «شورای های اسلامی» شهر و روستا بوده است. امروزه اهمیت شوراها در اداره امور به حدی است که در شرایط کنونی، مهم ترین ویژگی «عدم تمرکز دولت ها» محسوب می شود و از طریق آن، قدرت سیاسی و اداری به سطوح استانی، شهری و روستایی انتقال داده می شود. نگرش مثبت مردم به شوراها، موجب تقویت پایه های آن می شود. طبیعی است عملکرد شوراها از ابعاد مختلف در شکل گیری و تغییر نگرش مردم تاثیر زیادی دارد. با توجه به اهمیت این امر، در تحقیق حاضر به بررسی نگرش مردم نسبت به شوراهای شهری و ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی در استان آذربایجان شرقی در سال 1387 پرداخته شده است. هدف اصلی این مطالعه، شناخت رابطه بین نگرش مردم نسبت به شوراهای شهری و ارزیابی عملکرد آن در سطح استان بوده است. در این راستا، با مطالعه مبانی نظری پژوهش و شناسایی مؤلفه ها و متغیرهای پژوهش، با استفاده از «روش پیمایشی»، داده های مورد نیاز از «جامعه آماری» که شامل افراد بالای 18 سال مرکز شهرستان های استان بودند، گردآوری؛ و با بکارگیری فنون «آماری توصیفی و استنباطی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج توصیفی این تحقیق نشان داد که 2/74 درصد پاسخ گویان عملکرد شوراها را در انتخاب مدیر توانا برای اداره شهر و نیز 3/71 درصد عملکرد شوراها را در شناخت کمبودها، همکاری با مسئولین اجرایی نهادها نارسایی ها و امکانات شهری را ضعیف ارزیابی نموده اند. همچنین پاسخگویان عملکرد شوراها را در نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، تشکیل انجمن ها، نهادهای اجتماعی، امدادی، فرهنگی، ارشادی، تاسیس تعاونی های تولید، توزیع و مصرف، وضع مقررات و نظارت بر حفاری و مسیرهای تاسیسات شهری، ایجاد و توسعه معابر، خیابانها و میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر و وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میادین عمومی میوه و تره بار ضعیف ارزیابی نموده اند. همچنین بررسی و نتایج فرضیات تحقیق نشان داد که بین آگاهی از وظایف شوراها و میزان پذیرش شوراها با ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی رابطه وجود دارد. همچنین شهروندان وجود نهاد شورا را برای مدیریت شهری و نظارت بر عملکرد شهرداری ضروری می دانستند.
  کلیدواژگان: شورا، شورای شهر، نگرش، ارزیابی عملکرد، مدیریت شهری، نهاد غیردولتی
 • قاسمعلی عمرانی، عبدالرضا کرباسی، رضا ارجمندی، علی اصغر حبیب پور صفحات 41-62
  با توجه به اینکه فرایند مدیریت پسماند یک مقوله چند وجهی است، جهت رسیدن به نقطه ای قابل قبول در این عرصه، باید عوامل داخلی و خارجی سازمان اعم از چالش ها و عوامل کندکننده و همچنین پتانسیل های شتاب دهنده و فرصتها را مورد بررسی قرار داد و سپس به تدوین استراتژی های بهینه اقدام کرد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه، مصاحبه با مدیران و کارشناسان پسماند شهرداری و استانداری، بازدید میدانی و بررسی گزارشات و مستندات موجود تهیه گردید. در نهایت تعداد 14 عامل مهم داخلی شامل 6 قوت و 8 ضعف در ارتباط با سیستم مدیریت پسماند شهر ساری برای تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی موسوم به IFE و 14 عامل مهم خارجی شامل6 فرصت و 8 تهدید برای تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی موسوم به EFE شناسایی و انتخاب شدند. بر اساس نتایج حاصله، نمره نهایی سازمان در ماتریس IFE، برابر با 2.53 که حاکی از وضعیت خوب سازمان نسبت به عوامل داخلی است و در ماتریس EFE، برابر با 2.45 که نشان دهنده وضعیت نسبتا ضعیف سازمان نسبت به عوامل خارجی می باشد. در ادامه، جهت تدوین استراتژی های بهینه سیستم مدیریت پسماند شهر ساری از روش SWOT و تکمیل ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی موسوم به QSPM استفاده شد. بدین ترتیب که عوامل داخلی و خارجی حاصل شده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی پس از قرار گرفتن در ماتریس SWOT بصورت زوجی با یکدیگر مقایسه شده و استراتژی های چهار گانه؛ So، WO، ST و WT تعیین گردیدند. در مجموع، تعداد 15 استراتژی جهت مدیریت بهینه سیستم پسماند شهر ساری معرفی شد. در مرحله آخر با استفاده از نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، خارجی و SWOT، نسبت به تشکیل ماتریس QSPM جهت تعیین جذابیت و اولویت استراتژی های منتخب اقدام شد که بر اساس نتایج حاصله از ماتریس QSPM، استراتژی های؛ توسعه برنامه های تفکیک از مبداء و تسریع در انجام آن جهت تامین مواد اولیه صنایع بازیافت و همچنین توسعه صنایع بازیافت در سطح شهرستان و ایجاد فضای رقابت بین صنایع موجود بازیافت و در نتیجه افزایش کیفی مواد جداسازی شده، به عنوان راهبردهای برتر مدیریت پسماند شهر ساری برای رسیدن به توسعه پایدار از لحاظ توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مشخص گردیدند.
  کلیدواژگان: استراتژی، مدیریت پسماند، فرصت، تهدید، قوت، ضعف
 • سعید رفیع پور، هاشم داداش پور، مریم رحمانی، فرامرز هادوی صفحات 63-78
  «ارزیابی عملکرد»، یکی از ابزارهای اساسی و اصلی مدیریت جهت تحقق اهداف، استراتژی ها و برنامه های سازمان ها می باشد. در سازمان های عمومی نظیر شهرداری ها، طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد و کنترل، می تواند منجر به هدایت صحیح مدیران در راستای تحقق اهداف، کارایی و اثربخشی فعالیت ها و پاسخگویی مطلوب نسبت به شهروندان گردد. از این رو این مقاله در تلاش است تا با استفاده از دیدگاه شهروندان، میزان رضایت آنان از عملکرد شهرداری قاین بین سالهای 1388-1384 را در زمینه های عمرانی، خدمات شهری و نظارت مورد سنجش قرار دهد. روش پژوهش «پیمایشی- اسنادی» است و «جامعه آماری» را کلیه ساکنان شهر قاین در پاییز سال 1388 تشکیل می دهند. حجم نمونه با «فرمول کوکران» و نمونه گیری به شیوه «نمونه گیری متناسب با حجم» در محله های نوزده گانه شهر قاین تعین گردید. نتایج بدست آمده نشان داد بیشترین رضایت شهروندان از وظایف خدمات شهری و عمران شهری و کمترین رضایتمندی از عملکرد نظارتی شهرداری است. مدل تحلیلی پژوهش نیز نشان می دهد که متغیر مشکلات در سطح محله با ضریب تاثیر 65/0- اثرگذارترین متغیر بر میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری است. متغیر اطلاع رسانی به عنوان دومین متغیر اثرگذار بر متغیر وابسته، تاثیر مثبت و معنادار برابر با ضریب استاندار 27/0 دارد. سایر متغیرهای اثرگذار بر متغیر وابسته به ترتیب، نگرش نسبت به انتخاب شهردار از سوی شورای شهر و عملکرد کارکنان شهرداری قاین است که با افزایش در هر یک از این دو متغیر، میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری ارتقا می یابد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، نظارت و کنترل، نظرسنجی از شهروندان، شهرداری
 • حسنعلی پورمند، هادی محمودی نژاد، محمد رنج آزمای آذری صفحات 79-92
  «کریستین نوربری شولتز» در تبیین نظریات خود در رابطه با معماری و بطور عام تر، «مکان»؛ وامدار اندیشه های «هایدگر» و «هوسرل» بوده است؛ چنانچه از دیدگاه وی، پدیدارشناسی معماری به مثابه پدیدارشناسی محیطی بازتعریف دارد. از سویی دیگر، روش پدیدارشناسی این توان را دارد تا به ایجاد محیطهای واجد معنا و فراخوانی «حس مکان»، «روح مکان» و «معنای مکان» بپردازد که مولفه های اساسی در هویت مکانی بشمار می روند؛ بنابراین ضرورت به تدقیق در نظریات این اندیشمند نروژی الاصل در رابطه با مفهوم «مکان و تصویر ذهنی» پرداخته شده است. بر این اساس در این مقاله در رویکردی پدیدارشناسانه، به بررسی پدیده مکان از دیدگاه نوربری شولتز پرداخته می شود تا امکان احراز و بازخوانی مفهوم مکان از دیدگاه وی ممکن شود. پژوهش حاضر از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی در بستر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و با رجوع به مدارک و اسناد مکتوب و غیرمکتوب، بهره برده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه نوربری شولتز مکان، فضایی است که انسان از وجود خود آگاه است و در واقع فضا تنها زمانی که به نظامی از مکانهای بامعنا و بر انگیزاننده احساس برای ما تبدیل شود، برای ما زنده می شود و شکل می گیرد. وی در بستر برشماری سه اصل برای مکانهای بامعنا «گونه شناسی، مکان شناسی، و ریخت شناسی» اشاره دارد که «گونه شناسی» از طریق چهار محرک وجود آدمی «حالات روحی، ادراک و فهم، گفتگو و هستی با دیگران» به دست می آید. در باب «مکان شناسی» به تقسیم بندی هستومندها به هستومندهای «با هستی مستقل و مصنوعات بشری» اشاره دارد و در «رویکرد توصیفی» مکان، به چشم اندازها «چشم انداز رمانتیک، چشم انداز کلاسیک، چشم انداز کی هانی و چشم انداز ترکیبی» و مجتع های زیستی «آبادی، نهاد، شهر و غیره» و در عین حال، در «رویکرد تحلیلی» مکان، به «فضا و کاراکتر» اشاره دارد. در ریخت شناسی نیز به مولفه های فضا: «دیالکتیک درون و بیرون، مرکزیت و محصوریت فضایی، مرز و حصار فضایی» و مولفه های کاراکتر «ادراک (شناسایی) و جهت یابی» اشاره دارد.
  کلیدواژگان: مکان، پدیدارشناسی، پدیدارشناسی مکان، فضا، کریستین نوربری شولتز
 • مجتبی امیری، مرضیه شاه محمدی صفحات 93-106
  این پژوهش با هدف بررسی وضعیت موجود نظام آموزش کارکنان شهرداری کرج و میزان اثربخشی آن از دیدگاه مدیران و فراگیران که طی سالهای 1387 تا 1382 در کلاسهای ضمن خدمت کوتاه مدت شرکت کرده اند، انجام گرفته است. روش تحقیق، «توصیفی» و «روش گردآوری داده ها» نیز به صورت مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و بررسی اسناد و مدارک واحد آموزش شهرداری کرج جمع آوری شده است. در این سالها تعداد 75 دوره آموزشی برای 3989 نفر از پرسنل شهرداری کرج به میزان 3927 ساعت برگزار شده است که بیشترین میانگین ساعت آموزشی گذرانده شده برای هر فرد مربوط به سال 86 برابر با 74 ساعت و سپس، سال 87 برابر با 57 ساعت است. نتایج پژوهش بر اساس مدل چهار سطحی«کرک پاتریک»، نشان داد که میزان اثربخشی دوره های آموزشی گذرانده شده در شهرداری کرج از دیدگاه مدیران و فراگیران در سطوح واکنش ، رفتار و نتایج، «مطلوب» و در سطح یادگیری در حد «متوسط» بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش، اثربخشی آموزش، مدل کرک پاتریک، ارزشیابی آموزش، توانمندسازی و شهرداری کرج
 • مجتبی رفیعیان، علی اکبر تقوایی، مصطفی حسین آبادی صفحات 107-118
  «فضاهای باز شهری» بخشی تاثیرگذار از محیط های شهری هستند که به دلیل اهمیت شان بر «نظام اجتماعی سکونت شهری»، تصمیم گیری در خصوص آنها یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و طراحان شهری است و از مدلهای مختلفی برای برآورد ارزشهای ناشی از فضاهای عمومی شهری به عنوان یک کالای غیر بازاری استفاده می شود که از جمله می توان به مدل های CE، TCM،CVM و HPM اشاره کرد. در این پژوهش از مدل HPM با توجه به مزایای آن نسبت به سایر مدل ها، جهت سنجش ارزش فضای باز شهری استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه محدوده مسکونی بلافصل رود- دره ولنجک واقع در شمال شهر تهران است. چشم انداز به عنوان یکی از پارامترهای محیطی موثر بر قیمت مسکن جهت برآورد ارزش فضای باز در نظر گرفته شده است و با استفاده از 9 فاکتور موثر و اطلاعات حاصله از 94 مورد داد و ستد واحد آپارتمانی در منطقه مورد مطالعه، مدلی مبتنی بر HPM برای برآورد قیمت مسکن با توجه به پارامترهای موثر با R2=0.92 ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد چشم انداز به فضای باز مورد مطالعه تاثیر مثبت قابل توجهی بر قیمت واحدهای مسکونی اطراف داشته است، بطوریکه بعد از سطح زیر بنا با ضریب تاثیر %21 به عنوان دومین پارامتر مؤثر بر قیمت مسکن در محدوده شناسایی شد. ضرائب تاثیر برای جهت قرار گیری (جنوبی بودن بنا) ساختمان 6/4%، تعداد اتاق خواب 4/1%، طبقه قرارگیری واحد مسکونی 85/0%، داشتن بالکن 3/7% و داشتناستخر 5/3% بدست آمده است که باعث افزایش در قیمت واحدهای مسکونی شده اند. تعداد واحد مسکونی در طبقه با ضریب 2/0% و عمر بنا با 2/1% منجر به کاهش قیمت مسکن شده اند. مدل ارائه شده در این تحقیق قابلیت توسعه برای سایر مناطق مشابه جهت سنجش ارزشهای کیفی فضای باز را داراست.
  کلیدواژگان: فضاهای باز شهری، مدل HPM، ارزش های کیفی، چشم انداز، شهر تهران
 • مکان گزینی بهینه پارکینگ های طبقاتی شهر تهران، مطالعه موردی: منطقه هفت شهرداری تهران / با روش های مختلف وزندهی و تلفیق اطلاعات نظیر وزندهی تخصیص امتیاز eerged enin PHA ôPHA yzzuF و روش همپوشانی شاخص و فازی بعنوان روش تلفیق
  رضا طالبی صفحات 119-132
  امروزه معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه بخصوص در مناطق مرکزی شهر، گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ می باشد. «پارکینگهای عمومی» بعنوان یکی از اجزای مهم یک «سیستم حمل و نقل شهری مدرن»، وظیفه فراهم آوردن سطوحی، برای خارج کردن ترافیک ساکن از سیستم ارتباط شهری و در نتیجه کاهش شلوغی و راهبندانی های ترافیکی مرکز شهر را بر عهده دارند. مکانیابی مناسب پارکینگهای عمومی باعث افزایش کارایی پارکینگ و در نتیجه کاهش پارک حاشیه ای و بطور غیر مستقیم افزایش عرض خیابانها و روانی ترافیک می گردد. در حال حاضر، مکانیابی پارکینگهای عمومی به روش سنتی و با بازدید از محل انجام می گیرد. در این روش در نظر گرفتن کلیه پارامترهای مؤثر در مکانیابی پارکینگهای عمومی امکان پذیر نبوده و مکانهای انتخابی فقط با لحاظ نمودن تعداد محدودی از پارامترها مانند «قیمت زمین» انجام می گیرد. این امر باعث دورافتادن پارکینگ از مراکز جاذب سفر و احداث پارکینگ در خیابانهای شلوغ و افزایش ترافیک این خیابانها می شود. «سیستمهای اطلاعات جغرافیایی» (GIS) که علم و فناوری تجزیه و تحلیل داده های مکانی هستند، سیستمی مناسب جهت یافتن بهینه ترین مکان جهت احداث پارکینگهای عمومی بشمار می آیند. استفاده از GIS در این زمینه باعث کاهش بازدیدهای زمینی و افزایش دقت و صحت کار می گردد. این مقاله نحوه مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از GIS را با در نظر گرفتن کلیه پارامترهای مؤثر در مکانیابی بطور همزمان، ارائه می دهد. در این مقاله، پارامترهای مؤثر در مکانیابی پارکینگهای عمومی از سه دیدگاه، «1. نزدیکی پارکینگ به مراکز جاذب سفر»، «2. عوامل ترافیکی» و «3. مشکل آزادسازی زمین بخصوص در مناطق مرکزی شهرها» بررسی شده است و با توجه به این سه دیدگاه مدل مفهومی مکانیابی پارکینگ تهیه شده است. در ادامه، مکان مناسب احداث پارکینگ برای منطقه هفت شهرداری شهر تهران ارائه شده است. در این مقاله از روش های مختلف وزندهی و تلفیق اطلاعات نظیر وزندهی تخصیص امتیاز، AHP nine degree و Fuzzy AHP و روش همپوشانی شاخص و فازی بعنوان روش تلفیق استفاده گردیده و نتایج این روش ها با یکدیگر مقایسه شد و در نهایت روش های مناسب پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: مکانیابی پارکینگ عمومی، GIS، تصمیم گیری چند معیاره، AHP فازی، همپوشانی شاخص
 • بهرام سرمست، محمد مهدی متوسلی صفحات 133-146
  حس مکان عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می گردد. تعلق مکانی از لحاظ فرهنگی، منعکس کننده مولفه های اصلی حیات اجتماعی – فرهنگی است. علیرغم تنوع زیاد مقیاس مکانهایی که ممکن است مردم احساس تعلق بیشتری نسبت به آنها داشته باشند، بیشترین مطالعات صورت گرفته در این زمینه مربوط به مقیاس واحد همسایگی است. پژوهش حاضر در مقیاسهای مختلف تاثیر نقش مقیاس مکان در میزان حس تعلق به مکان را مورد بررسی قرار می دهد.
  نتایج این تحقیق نشان دهنده این موضوع می باشد که در جنوب شهر تهران در محلاتی که دارای سابقه و پیشینه مثبت بوده میزان حس تعلق به محله در اولویت اول و در محلاتی که وجهه عمومی مثبتی ندارند میزان حس تعلق به شهر تهران در اولویت اول می باشد. در مناطق مرکزی تهران اولویت با میزان حس تعلق به محله و واحد همسایگی و همچنین مقیاس شهر بیشتر از مقیاسهای دیگر می باشد. در مناطق شمالی شهر، در محلات خوش نام و با سابقه ترجیح تعلق مکانی به محله و در اولویت بعدی منطقه شهری(شمال شهر) می باشد و در محلات با سابقه و معروفیت کمتر اولویت با منطقه و در رتبه بعدی محله می باشد.
  کلیدواژگان: نقشه جمعی، فرایند اجتماعی، مقیاس مکان، مکان، حس مکان، حس تعلق به مکان، تهران
 • علیرضا محسنی تبریزی، مریم آقامحسنی صفحات 147-162
  «سرمایه اجتماعی» به عنوان یکی از «پیش شرطهای لازم برای توسعه شهری»، دارای عناصری چون اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، آگاهی اجتماعی و درجه دینداری است که میزان هر یک از این مولفه ها در جوامع مختلف متفاوت است. مقاله حاضر به بررسی تاثیرات سرمایه اجتماعی بر حسب مولفه های آن بر توسعه شهری پرداخته است. «حجم نمونه» در این پژوهش 384 نفر از ساکنین بالای 16 سال شهر محلات می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. روش تحقیق پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات، «پرسشنامه» است که بر اساس «مقیاس پنج درجه ای لیکرت» تنظیم گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته که در سطح آمار استنباطی از آزمون کندال و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و درجه دینداری با توسعه شهری به عنوان متغیر وابسته، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد در حالی که بر خلاف نتایج تحقیقات پیشین بین انسجام اجتماعی و توسعه شهری رابطه معکوس و معنادار مشاهده گردید. همچنین هیچ رابطه ای بین متغیر مستقل آگاهی اجتماعی و متغیر وابسته توسعه شهری دیده نشد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، توسعه شهری، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، آگاهی اجتماعی، درجه دینداری
 • سیدفرهاد حسینی، پرویز احمدی، سید حمیدخداداد حسینی صفحات 163-180
  قرن بیست و یکم، گواه رشد وابستگی متقابل و همگرایی در جهان است؛ این تغییرات بنابر دیدگاه بسیاری از اندیشمندان، همانطور که به «همگرایی فرهنگها» منجر می شود می تواند تفاوت های قومی را نیز پایدار نماید و منجر به تمایلات ملی، دینی، نژادی و قومی شود چرا که اصلی ترین مشخصه ای را که می توان به «پسامدرنیته» نسبت داد، عبارت از «تکثرگرائی» دایم و غیر قابل کاهش فرهنگ ها، سنت های همگانی و جهان بینی ها می باشد. یکی از دستاوردهای آن، برنامه ریزی برای اوقات فراغت انسانها است؛ از این رو می توان بزرگترین تولید و مصرف قرن بیست و یکم را حول محور «تولید و مصرف اوقات فراغت» دانست. از آنجا که صنعت گردشگری می تواند در پر کردن اوقات فراغت نقش بسزایی داشته باشد. لذا امروزه این صنعت به یکی از بزرگترین منابع درآمد ملی و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی میان کشورها تبدیل شده است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرات توسعه گردشگری قومی بر موضوعات فرهنگی- اجتماعی جامعه می باشد. روش پژوهش این مطالعه، از لحاظ هدف در دسته پژوهش های توسعه ای- کاربردی قرار می گیرد و یک پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، گروه های ذی نفع توسعه گردشگری قومی روستاهای هدف گردشگری واقع در استان کرمانشاه می باشند. براساس نتایج تحقیق، فرضیات فرعی و فرضیه اصلی در سطح اطمینان 95% تایید و مشخص شد که از نظر گروه های ذی نفع، «توسعه گردشگری قومی» بر ابعاد اجتماعی- فرهنگی جامعه تاثیرگذار می باشد. طبق نتایج آزمون دوجمله ای و شاخص های آماری رتبه بندی گویه های مرتبط با موضوعات فرهنگی - اجتماعی گردشگری قومی نشان می دهد که موضوعات مرتبط با ابعاد چهارگانه اجتماعی- فرهنگی، دارای یک درجه اهمیت نیستند از دیدگاه گروه های ذی نفع توسعه گردشگری قومی، بعد هنجارهای فرهنگی در برترین اولویت قرار دارد و به ترتیب موضوعات بعد اجتماعی، بعد محافظت فرهنگی و بعد اصالت قومی در اولویت های بعدی می باشند.
  کلیدواژگان: گردشگری قومی، توسعه گردشگری قومی، موضوعات فرهنگی، اجتماعی، تئوری ذی نفعان، اصالت قومی
 • هوشنگ رستم پور، بهروز محمدی یگانه، حسن حیدری صفحات 181-190
  توسعه مناطق روستایی به همراه شناخت قابلیت ها و تنگناهای آنها با توجه به تجربه تاریخی فرآیند توسعه، یکی از محورهای اساسی برنامه های توسعه، و یک ضرورت بنیادی برای توسعه محلی- منطقه ای- ملی است و در هر کشوری به برنامه ریزی منسجم و هماهنگ نیازمند است. در این راستا مدیریت نوین روستایی می تواند روستاها را در مسیر توسعه یکپارچه و هماهنگ قرار دهد. این پایان نامه به دنبال تحلیل چالش های مدیریت روستایی با تاکید بر عملکرد شوراهای اسلامی روستا و رسیدن به اهداف توسعه است. جهت تحقق این اهداف، از روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. در این پژوهش پس از تهیه مبانی نظری تحقیق، جهت بررسی کارکرد و عملکرد شوراهای اسلامی روستا، اقدام به عملیات میدانی گردید. برای این کار دو نوع پرسش نامه(مردم و مسئولین)استفاده شده است. پس از تکمیل پرسش نامه ها، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و excel استفاده گردید. آزمون فرضیه تحقیق به روش تجزیه و تحلیل توصیفی و پرسش نامه و آزمون کای اسکور انجام گرفت و نشان داد که سطح سواد اعضای شورا می تواند به موفقیت آنان در امور اجرایی نقاط روستایی کمک کند ولی به عنوان تنها عامل موفقیت شوراهای اسلامی روستا نمی تواند تلقی شود داده های پرسش نامه. در 22 روستای مورد مطالعه در شهرستان دیر، نشان داد که مردم به طور کامل از عملکرد شوراهای اسلامی روستا، رضایت ندارند.
  کلیدواژگان: مدیریت روستایی، شورا، روستا، مشارکت، سازمان های محلی، توسعه روستایی
 • طاهر پریزادی، حسن حسینی امینی، مهدی شهریاری صفحات 191-206
  در بررسی «مکان یابی» و «برنامه ریزی امنیتی» و «پدافند غیر عامل شهر»، موقعیت طبیعی، نحوه پراکنش کاربری ها، موقعیت استقرار زیرساخت ها و تاسیسات و تجهیزات شهری، ملاحظات امنیتی (استتار، اختفاء، پراکندگی و استحکامات) مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی این عوامل و تهدیدات، هزینه های شهر را هنگام وقوع بحران بسیار کاهش می دهد و زندگی مطلوب تری را برای شهروندان پدید می آورد. از جمله عواملی که شهر را تهدید می کند به «عوامل طبیعی» (سیل، زمین لرزه، گردباد، طوفان، رعد و برق، آتش سوزی)، و «عوامل مخاطرات انسانی» (تهاجمات دشمن، آشوبهای داخلی و خیابانی)، «عوامل اجتماعی، اقتصادی» (تحریم و بایکوت)، «سیاسی و فرهنگی و فضایی» و بسیاری عوامل دیگر می توان اشاره نمود. هدف این پژوهش، کنکاشی در پدافند غیر عامل و نحوه بکارگیری ضوابط خاص آن در جهت بالا بردن ایمنی شهرهاست. با این رویکرد؛ به ضرورت درک موضوع در سطح ملی و منطقه ای و سپس به درک بکارگیری راهبردهای پدافند غیرعامل در سطح شهر سقز پرداخته شده است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است؛ جهت بررسی میزان شناخت وآگاهی از پدافند غیرعامل از پرسشنامه ای که بین نمونه 25 نفری از کارشناسان ادارات و سازمان های دولتی- عمومی و بخش خصوصی توزیع وگردآوری شده، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کارشناسان یاد شده به موضوع یادشده و راهکارهای اجرائی آن در مواجه با بحران تاحدی آگاه هستند و نگارندگان در پایان راهکارهای اجرایی جهت ایمنی شهر سقز ارائه داده اند.
  کلیدواژگان: پدافند غیر عامل، بحران، امنیت، شهر سقز، راهکارها و پیشنهادات
 • سیدمناف هاشمی، سیدعلی حسین پور صفحات 207-224
  گردشگری از جمله صنعتهای رو به گسترش در جهان حاضر است که میزان ارزش افزوده و درآمد حاصل از آن، نقشی عمده در «تولید ناخالص ملی» و برخورداری شهروندان از «معیشت پایدار» دارد؛ چنان که امروزه، التفات به مراتب و شکلگیری گردشگری در انواع مختلف آن، از گردشگری روستایی گرفته تا گردشگری سلامت، مورد توجه بیشینه کشورهای در حال توسعه با شرایط متناسب با ایران، قرار گرفته است؛ لذا در مواجهه با این پدیده باید به گونه ای اندیشید که ضمن رفع تمامی ابهامات و تصورات ناسازگار با واقعیات جاری در روستا، «محدودیتها» را به «امکانات» و «تهدیدات» را به «فرصتها» تبدیل نمود. در این راستا، توجه به برخی اثرات این راهبرد در توسعه منطقه ای بسیار راهگشا خواهد بود. هدف از این مقاله، بررسی اثرات توریسم روستایی در توسعه پایدار مناطق روستایی می باشد. روش تحقیق در این مقاله، مبتنی بر «روش تحلیلی توصیفی» بوده و اطلاعات مورد نیاز آن با استفاده از ابزار گردآوری داده ها: کتابخانه ای و در عین حال، برخی مطالعات میدانی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که این رهیافتها، تلفیقی مبتنی بر وابستگی و ارتباط متقابل بین همه عناصر و دست اندرکاران صنعت گردشگری روستایی و همچنین نیازهای زیرساختی و فیزیکی برای هر کدام از این عناصر به همراه یک برنامه ریزی جامع جهت همکاری و هماهنگی بین برنامه ریزان و کارشناسان در ارتباط با میزان منابع و نیازهای مردمی جهت ایجاد توسعه پایدار روستایی می باشد. در پایان، ضمن اشاره به اثرات گردشگری در مناطق هدف، مواردی چند در جهت بهبود گردشگری روستایی در ایران بالاخص در نمونه موردی در قالب سیاستها، راهبردها و برنامه های اقدام، بیان می گردد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی پایدار، توریسم روستایی، سیاستها و راهبردهای گردشگری
 • اصغر ضرابی، مهدی جمالی نژاد صفحات 225-240
  هدف از این پژوهش، تبیین نقش «مدیریت هماهنگ شهری» در «امنیت اجتماعی» و ارائه مدلی مطلوب برای شهرهای استان اصفهان می باشد. تحقیق حاضر، از نوع کاربردی با دیدگاه توسعه ای با بهره گیری از روش میدانی و پیمایشی، و در حوزه نظری، بطور توصیفی تحلیلی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است که جامعه آماری، شامل شهرداران استان اصفهان، اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان و همچنین مدیران مناطق شهر اصفهان بوده و جامعه نمونه، دویست نفر از جامعه آماری می باشد. یافته های پژوهش مبین آن است که دستیابی به ساختار مناسب در مدیریت هماهنگ شهری می تواند با همگرایی و تقویت امکانات اجرایی و اداری شهرها و قادر ساختن مقامات محلی برای شناسایی مشکلات و اولویت ها، ایجاد و اجرای سیاست های توسعه پایدار را تسهیل کند و با نظامی غیر متمرکز؛ سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت دقیق تر دولت؛ اقتدار و کارآمدی، پیشبرد سریع برنامه ها و همسو کردن امور محلی و ملی و احساس تعلق و همبستگی میان شهروندان را افزایش داده و در تحقق امنیت اجتماعی موثر باشد.
  کلیدواژگان: شهر، مدیریت شهری، تمرکززدایی، امنیت اجتماعی
 • محمود قلعه نویی، بهاره تدین صفحات 241-257
  «عنصر رنگ» از عناصر ویژه ای است که شناخت ویژگی ها، خصوصیات و تاثیرات آن بر انسان، راهی برای خلق محیط ها و فضاهای شهری دلپذیر است. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که امروزه شهرهای خود را به لحاظ رنگی آشفته و نابسامان می بینیم. در کنار هم ایستادن ناهماهنگ بناها، استفاده از رنگ های ناموزون و عدم توجه به ویژگی های روانشناختی رنگ ها، فضاهایی را در شهرها رقم زده است که با روحیه انسان سازگار نیست و دیگر در آن احساس آرامش نمی کنیم. از اینرو، این نوشتار تلاشی برای بیان اهمیت موضوع رنگ و چگونگی برخورد و استفاده از آن در شهر است. در این پژوهش مفاهیم مربوط به رنگ، نقش رنگها در بهبود مدیریت شهری و اهمیت تهیه طرح جامع رنگی برای شهر تبیین می گردد. همچنین با انتخاب یک نمونه مطالعاتی، رهنمودهایی مبتنی بر چگونگی تهیه این طرح ها و تدوین ضوابط در این زمینه ارائه شده است. این نوشتار از روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی» و شیوه تحقیق «مرور متون و اسناد کتابخانه ای» و همچنین از روش تحقیق موردی و شیوه تحقیق مشاهده و جمع آوری اطلاعات در بستر مطالعات میدانی بهره گرفته است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که این نکته حساس است که در هر مکان، نمونه هایی مناسب در رابطه با کیفیات رنگی موجود می باشد که می تواند به عنوان الگو برای طراحی های جدید مورد استفاده قرار گیرد. تهیه طرح جامع رنگی تلاشی در جهت بهره وری همه جانبه و هدفمند بکارگیری رنگ در مناطق مختلف شهری است.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، رنگ، طرح جامع رنگی، فضای شهری، کیفیت، خیابان سپه اصفهان
|
 • Pages 7-26
  Rehabilitation of Cultural Landscape, coherent and orderly process towards restoring and preserving cultural and natural identity of historical collections through the continuation and recognition, rise the perception and knowledge of a land values. Analytical study, recorded data, valuation and ultimately conservation and management, form a process of the monument rehabilitation. Current approaches such as: service restoration and protection of heritage and national parks also have been leading such a process. Historical landscape from the past of each country, emblem and symbol of civilization and rich cultural identity of the ancestor that verily gives the sort of meaning to the life of its people and causes to provides pride and dignity. Because of it, every effort in order to represent and protect it, originally help to the survival of ancient culture and traditions of a land. The purpose of this study, the study of ancient history and identity rehabilitation of Takht-e-Soleyman Cultural Landscape - through implementing the principles and approaches of the preserving and recreating the Heritage services and Parks management program - consist of physical content, including: paths, gardens, landscapes and watermill, and the oral literature, such as: stories, legends, songs and indigenous beliefs with regard to potential and current limitations, it is. Toward achieving this aim, providing the tourist and researchers required facilities, interested and anticipated future needs of its clients in the neighborhood can be a step in the protection of cultural and natural effect that forms the past part of every Iranian life. Research in the field of literary theory and historical background of this research and analytical - descriptive and analytical field studies in the field with a data gathering tool through local observations and completed a questionnaire and field observations(interviews, supplying photos) Methods and data analysis to achieve information, qualitative analysis - is descriptive. Research results, access to legal process through the restoration and rehabilitation of cultural landscape with emphasis on historical a natural identity of sites which have been integrity merged.
 • Dr. Reza Rasooli, Alireza Karimian, Ali Salehi Pages 27-40
  One of the important results of Islamic republic of Iran revolution was forming of councils in city and village. Today's councils have important roles in metropolitan management, so that it is one of the important characteristic of decentralization of governments that they can delicate the political and administration power to state, city and village level.The purpose of this research is to review the East-Azarbaijan people's opinion towards city councils and evaluation of their performance. This research has been fulfilled by measurement method. The statistical subjects for this study consist of individuals over 18 years old in the province cities selected by using the Kokran formula for estimating the template volume. The results of descriptive analysis showed the weak performances of councils to select a capable manager to administer the city, made by 74.2% of the subjects. Also, 71.3% of the subjects have recognized the weak performances of the councils in recognition of shortages, cooperating with executive responsible for the organs, insufficiencies as well as many poor municipal facilities.The subjects also recognized the councils to conduct defenseless while supervising over the appropriate performance of the council's approvals, public contribution in social, economic, constructional, cultural, educational and other welfare affairs, establishment of associations; social rescue, cultural, guidance bodies as well as launching cooperatives for production, distribution, and consumption purposes, application of rules and regulations, supervising on excavation and constructing canals for metropolitan facilities, construction of passages, streets and squares, green areas and public facilities, enactment of regulations concerning the establishment and administering the official fruit and vegetable supply centers. The result of the statistical analysis in this research shows the same evaluation made by subjects of different levels of education, revenue and age concerning the Islamic council's performances. Meantime, the review and assumptions cleared the fact that there is a meaningful relationship on the consciousness and awareness of council's performance. Also, the citizens deemed the councils necessary for metropolitan management and surveillance on municipal performance.
 • Pages 41-62
  Waste management is a multi-disciplinarily process. Internal and external factors including challenges, limiting factors and opportunities should be evaluated to attain an acceptable strategy for waste management. Required data in this research were obtained through filling questioners, interviewing managers and experts in the municipality of Sari, field visit and review of available reports and documents. In this research, 14 important internal factors including 6 strengths and 8 weaknesses for waste management system of Sari were identified. Then Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix was created. Also, 14 important external factors including 6 opportunities and 8 threats were identified and selected for creating External Factor Evaluation (EFE) Matrix.Based on the results obtained, the final score of the organization in IFE Matrix is equal to 2.53 indicating a fair situation with respect to the internal factors. The final score of EFE Matrix is equal to 2.45 indicating a relatively weak situation with respect to the external factors. Furthermore, SWOT and QSPM were used to develop optimal strategies of waste management system and completing quantitative strategic planning Matrix in city of Sari, respectively.The internal and external factors located in SWOT matrix and results from internal and external evaluation matrix were compared pair-wise and four strategies of SO, WO, ST and WT were determined.Totally, 15 strategies were introduced for the optimal waste management system in city of Sari. In the last phase, QSPM matrix was created from the results of IFE and EFE matrix and SWOT to determine attraction and priorities of selected strategies. The results show that the following superior strategies can be identified for waste management of city of Sari to attain sustainable development with respect to social, economical and environmental development:(1) Rapid development of source separation and programs in order to supply row materials for recycling industries, (2) Development of recycling industries within the City, (3) Creating competitive situation among the existing recycling industries and consequently increase the quality and quantity of separated materials.
 • Pages 63-78
  In public organizations like municipalities, devising and establishing a performance appraisal system, may lead to a right route for managers, in order to catch the goals, efficiency, effectiveness activities and desirable respondence to citizens. The present article willexamine the ranges of individual's satisfaction of Ghayen's municipality's activities in tree section of urban services, urban development and control in the period of the years 2005/1348 till 1388/2009. The research method of the article would be survey and documentary-based.The sampling method is Probability Proportionate to Size. The results of findings show the highest satisfaction of Ghayen municipality belong to urban services and urban development and the lowest satisfaction levelbelong to supervision performance of municipality. The analysis models of research show that the most impressive factor on satisfaction is problems in neighbors with the Standardized Coefficients of -0.65. The Information section as second variable has positive and meaningful effect to satisfaction with Standardized Coefficients of 0.27. There are two other variables including the election of mayor by the Islamic council of the city and the employee's performance of municipality.
 • Pages 79-92
  In the perspective of christen Schultz, phenomenology of architecture and urban studies has concept like an environmental phenomenology.In the other hand, phenomenology has the ability to achieving sense of place, spirit of place and meaning of place. So, in this article, the meaning of place and subjective imagination will be shown. The research method is descriptive and analytical approach that uses data collection:documental study and library method.The result of research shows, in the perspective of christen Schultz, place is a space that humankind to be informed about themselves with consideration of typology and morphology of place.
 • Mojtaba Amiri, Marziye Shah Mohammadi Pages 93-106
  This study evaluated the present status of education system, municipal staff Karaj and the effectiveness of administrators and students over the years 1387 to 1382 in-service short-term classes have participated, took place. Descriptive research methods and data gathering methods as well as library research and field studies using the questionnaire and investigate documents Karaj Municipality Education Unit has been gathered.The training course for 75 years, 3989 persons from 3927 hours of Karaj Municipality has held the highest average hours spent per person for 86 years, equal to about 74 hours and then 87 years equals 57 hours. Model results based on four levels, "Kirk Patrick", showed that the effectiveness of training courses attended by municipal administrators and students of Karaj in response levels, behaviour and results, desirable and in the learning level is moderate.
 • Mojtaba Rafiyana, Ali Akbar Taghvaeeb, Mostafa Hosseinabadic Pages 107-118
  Due to their effects on society, decision about urban open spaces, is one of the important solicitude for urban planners and designers. Several model used for value estimation of urban public spaces, such as CE, TC,CVM and HPM. Because of its premium, HPM model used for economic value estimation of urban open space, In this study; Velenjak valley-river residential place valuate as the case study. View determined as ane of the important peripheral parameter for open space value assessment. By using 9 effective parameters and data from 94 transaction, a model based on HPM(R2=92%)represented for housing value estimation. Result showed that, view to open space has the considerable positive effect on the value of environs housing unit; that it is the second important parameter (impact factor= 21%) on housing units after building area. Positive impact factor for structure direction (southerner), number of bedrooms, floor, having balcony and pool respectively is 4.6%, 1.4%, 0.85%, 7.3% and 3.5%. Number of housing units in the floor and structure life by 0.2% and 1.2% impact factor have negative effect and reduce the housing value. Developed model in this study is capable to popularization on the same region, in order to qualitative value estimation of open spaces.
 • Pages 133-146
  Sense of place is the factor, which causes space to become a place of sensory and behavioral characteristics specific to particular individuals. Place attachment in terms of cultural, reflecting the main components of social life is cultural. Despite large-scale variation may be places that people feel they belong to have more than most studies done in this area is related to the scale of neighboring units. Study the roles of different scales in scale space of sense to consider place gives. The results indicate that this is in the south of Tehran in the neighborhood with a history, sense of history was positive in the neighborhood, and the first priority in neighborhoods that have a positive public image of a sense of belonging to the city of Tehran is the first priority. Priority areas in central Tehran with a sense of belonging to the neighborhood level and scale of the city and neighboring units than are other scales. In northern region of city, in neighborhoods with a history of good name and preferred place to belong in the neighborhood and the next priority urban area (north) is Factors contributing to the sense of belonging more to later mental image of events and activities and the location means are included. Reputation and experience in areas with lower priority area in the neighborhood the next rank and structural factors in creating more space sense of place is effective.
 • Alireza Mohseni Tabrizi, Maryam Aghamohseni Pages 147-162
  Using Social capital as a theoretical perspective and paradigm for sociological research is not a new idea. For at least fifty years scholars have recognized the role of social capital and it's structural, relational and cognitive components in individual and social development. The present article has been prepared based on some part of the information obtained from the sociological study of the role of social capital in the urban and community development of Mahalat. Research is carried out by a survey method through a quesionuaire which was conducted on 384 residents of Mahalat at the age of 16 and above as a statistical sample, using random sampling technique. Based on the empirical evidence and research findings it was observed that social capital and some of it's components, including social trust, social participation and degree of religiosity is significantly associated with urban and community development of Mahalat. Nevertheless, the findings did not support the hypothesis that these is a significant association between social integration and communal cohesion as one of the components of social capital and urban development of Mahalat.
 • Saied Farhad Hosseini, Dr. Parviz Ahmadi, Dr. Saied Hamid Khodad Hosseini Pages 163-180
  The 21st century witnesses the growth of interdependence and convergence in the world. These changes based on viewpoint of many thinkers, leads to the convergence of cultures. At the same time can stabilize ethnic differences and to Lead to national & religious& racial and ethnic aspirations. One of the outcomes of this growth is programming for leisure time. Hence, the largest production and consumption of the 21st century is known center of production and consumption of leisure time. So Tourism industry can play an important role to fill leisure time, so today this industry is one of the largest sources of national income and also one of the influential factors in cultural interaction among countries.The aim of this study is to survey effects of ethnic tourism development on social and cultural issues. Current Study is a descriptive study and its Statistical Society includes all the ethnic tourism development stockholders of Tourism Target Villages in Kermanshah Province.According to the results of research, all sub-hypotheses and main hypothesis at the confidence level of 95% have been approved. Therefore we can say that from the viewpoint of interest groups, ethnic tourism development influence on the social - cultural dimensions. Binomial test and statistic Indices to ranking items related to Social-Cultural Issues of ethnic tourism development Show that Issues related to the four Social-Cultural dimensions, doesnt shows equivalent importance. From the viewpoint of Interest groups of ethnic tourism development, dimension of cultural norms is in the first priority and respectively Issues of social dimension, the cultural protection and ethnic Authenticity dimensions are the next priorities.
 • Pages 181-190
  Human as e person that can effect on nature in economic and social order has two important role: first, management with thoughtful brain, second, the workers and employees on base of thought. So the progress of many countries like some of west countries beside of their use from the industrial and financial abilities of developed countries andalso beside their social circumstance is on base of this two role.For this aim with using the human's cooperation and partnership in rural districts, we can achieve two levels of concrete development but by training the thought of active people in cooperation on daily affair rural districts.Human is old careers can excel on nature and natural events and cooperate with each others. In next careers with extending this power and cooperation in special forms and around the special goal, these societies could by necessary functions solve the people's problems, especially in rural societies for doing the affair, so these groups become constitutional. the method of research in this easy is descriptive analytic and the way of compiling information is in library manner and method ofanalysis of data is in qualitative form so the results show the cooperation as a goal that can cause the constant development in village.
 • Pages 191-206
  In study of cite-lactation and the security and passive defense planning of city, natural position, distribution of land use, the location and establishment of infrastructure facilities and urban facilities, security considerations (camouflage, concealment, dispersion, and fortifications), etc, are examined, threats of these factors and costs when the city reduces the crisis much more favorable for life and creates citizens.Amongst the city threatens to natural causes (flood, earthquake, tornado, storm, lightning), and human factors (the enemy attacks, domestic and street riots), social factors, economic (sanctions and boycotts), political and cultural and many other factors can be cited. The purpose of this study, has been passive defense consultative and how the use of specific criteria in order to enhance the safety of this approach to cities; the necessity of understanding use of the national and regional strategies of passive defense in the citysaqez.Methods of research in this paper were descriptive and analytical, understanding for the evaluation of the passive defense of the questionnaire distribute and collected between the 25-person sample of governmental expert, agencies organization - public and private sector, then to analyze the geographic location and environmental conditions of saqez, study finding show that the experts are aware the issue and its executive strategies in face of crisis, the authors, finely some administrative guidelines for safety of saqez have presented.
 • Pages 207-224
  tourism is an enhancing industry in the world that grows GNP & GDP and to be made available sustainable livelihood. So, in this category should be considered the limitation confirm to ability and threats to opportunities.The goal of research is the surveying the impacts of tourism in rural region with attention to sustainable development in this district. The research method is descriptive and analytical approach. The results of research show the corporation between the elements of tourism industry and physical infrastructure is necessary. In the end of article, indicate the policy and strategy to improvement tourism industry in Iran.
 • Pages 225-240
  The goal of this research is to explain that the role of urban comprehensive management in social security and to present the desirable model for the cities of Isfahan province with enjoying field and survey study,applied research has been performed with developmental perspective and as descriptive analysis by using SPSS soft ware. Statistical population includes mayors of Isfahan province, members of Islamic councils of regions of Isfahan.The Sample population consists of 200 persons of the statistical population the results of the research indicate that the urban comprehensive management can be created with convergence and enforcement of executive and office capabilities of the cities and empower the local authorities in order to recognize the problems and priorities and facilitate the sustainable developmental policies and with decentralized system, more precise planning and control of government, more efficiency of plansincrease the orientation of local and national affairs in one direct and belonging feeling and correlation among citizen ship and be effective in achieving social security.
 • Pages 241-257
  Color is a specific factor that recognizing its characteristics, specifications and effects on human, is a way to create pleasant urban spaces and environment.This subject becomes more significant when we see our cities disorganized as far as color concerns. Heterogeneous setting of buildings, using inharmonious colors and neglecting psychological specifications of colors creates an unpleasant environment which is notadapted to human desires. In consequence this essay is an attempt to explain the importance of color and the way we can use it in cities. In this investigation the conceptsrelating to color, the role of color in improvement of city management and importance of providing a comprehensive color plan for city are debated. In addition by choosing a case study, some guidelines about the method of producing such plans and developing their regulations are presented. This essay uses on the one hand description-analysis method and exploring the texts and documents. On the other hand, observation andcollecting the information based on field studies are used.