فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی و توسعه - پیاپی 73 (بهار 1390)

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه
پیاپی 73 (بهار 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/06/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامرضا پزشکی راد، سعید فعلی*، سلیمان رسولی آذر، ابوالحسن یعقوبی صفحه 1
  هدف کلی این تحقیق علی- مقایسه ای، شناسایی عواملی است که باعث عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی می شوند. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان پذیرنده سیستمهای آبیاری بارانی در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی در سال زراعی 1386-87 است که حداقل یک محصول را با استفاده از آن تولید و برداشت کرده اند (195N=). ازاین میان، تعداد 124 نفر با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان به روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
  یافته های توصیفی نشان می دهد که تقریبا 30 درصد (36 نفر) کشاورزان پذیرنده، استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی را رها کرده اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دو گروه کشاورزان استفاده کننده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی در برخی از متغیرهای وابسته وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی هم نشان می دهد که پنج متغیر «رودخانه به عنوان منبع آب، میزان پیامدهای اقتصادی سیستم، میزان حمایتهای آموزشی- ترویجی، پشتیبانی از حفظ و نگهداری سیستم و سن» 99 درصد کشاورزان را به درستی در دو گروه کشاورزان ادامه دهنده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی طبقه بندی می کنند.
  کلیدواژگان: عدم ادامه استفاده، سیستمهای آبیاری بارانی، شهرستان مهاباد
 • محمدرضا بخشی*، زینب ملایی، حسن فرجی سبکبار، علی بدری، فیض الله پاکدل صفحه 21
  هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت امنیت غذایی کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه است. امنیت غذایی یک مسئله چندمعیاره و تبیین آن نیازمند روش های تصمیم گیری چندمعیاره می باشد. به این منظور در این تحقیق از رهیافت تلفیقی PROMETHEE و AHP استفاده شد. با استفاده از تکنیک AHP ساختار مسئله و با استفاده از PROMETHEE انتخاب توابع، مقایسات زوجی و تعیین اولویت انجام گرفت. در مرحله بعد، رتبه نهایی به دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی با وضعیت منابع و تولید تطبیق داده شد. اطلاعات مورد نیاز از سازمان های بین المللی مانند فائو و بانک جهانی جمع آوری گردید.
  نتایج نشان می دهد که کشور مالزی از نظر «کیفیت و تنوع غذا»، «کمیت و روند مصرف غذا» و «دسترسی اقتصادی به غذا» و همچنین از نظر آثار برنامه های امنیت غذایی در جایگاه اول قرار دارد. همچنین براساس معیار ترکیبی امنیت غذایی، کشور مالزی و ایران و تایلند به ترتیب دارای رتبه های اول تا سوم هستند.
  کلیدواژگان: سیرداپ، امنیت غذایی، PROMETHEE، تحلیل چندمعیاره
 • مقداد محمدی*، علی محمد احمدی، حسن محمد غفاری صفحه 47
  در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اعتبارات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی و نرخ حقیقی ارز بر صادرات بخش کشاورزی از الگوهای مناسب تولید و صادرات، تکنیک همگرایی یوهانسون و داده های سری زمانی مربوط به سالهای 1363 تا 1385 اقتصاد ایران استفاده شده و روابط کوتاه مدت میان متغیرهای دارای هم انباشتگی نیز با کمک مدلهای تصحیح خطای برداری تبیین شده است. جهت حصول اطمینان بیشتر نسبت به نتایج به دست آمده از تحلیل همجمعی، از سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برای براورد مجدد مدل استفاده گردید.
  یافته های این پژوهش نشان داد که متغیرهای اعتبارات، موجودی سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی داری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنیدار است. میزان تاثیرگذاری ارزش افزوده بر صادرات بسیار بیشتر از متغیر نرخ حقیقی ارز است؛ در نتیجه عملکرد اعتبارات بانکی نیز در رشد صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با عامل نرخ حقیقی ارز مثبت و معنی دار بوده است به طوری که با یک درصد افزایش در حجم اعتبارات بانکی، صادرات بخش کشاورزی در بلندمدت 67/0 درصد و در کوتاه مدت 15/0 درصد افزایش یافته است. نتایج به دست آمده از براورد مدل سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط نیز کاملا منطبق بر نتایج مدل همجمعی یوهانسون بوده است.
 • احمدرضا عمانی*، محمد چیذری صفحه 77
  هدف اساسی پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مدلهای نشر، ساختار مزرعه (اقتصادی) و تلفیقی در زمینه پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی و دستیابی به مدل بهینه در پیش بینی رفتار پذیرش کشاورزان است. روش تحقیق توصیفی و همبستگی بوده و از تکنیک تحلیل ممیزی استفاده شده است. در این تحقیق تعداد نمونه مورد نظر از بین گندمکاران شهرستان اهواز در سال 1387 با استفاده از فرمول کوکران (110= نمونه و 1370= جامعه مورد مطالعه) تعیین و از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید.
  براساس نتایج حاصل از مطالعه با استفاده از آزمون F و کروسکال والیس مشخص شد که ویژگی های افراد نظیر سن، سطح تحصیلات، دانش فنی، درآمد، عملکرد محصول، دانش و نگرش مدیریت پایدار منابع آب در بین افرادی که برحسب سطوح پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی در سطوح مختلفی قرار داشتند، دارای اختلاف معنی داری بود. در قیاس سه مدل نشر، ساختار مزرعه و تلفیقی(جامع) در زمینه پیش بینی گروهی که به میزان بسیار بالا مدیریت پایدار منابع آب زراعی را پذیرفته اند، مدل جامع از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به مدل نشر و ساختار مزرعه برخوردار بوده است. بنابراین، نهادهای دولتی و خصوصی که در اشاعه راهبردهای مدیریت منابع آب کشاورزی فعالیت می نماید، با در نظر گرفتن شاخصهای مدل تلفیقی می توانند احتمال پذیرش را تا حد قابل قبولی افزایش دهند.
  کلیدواژگان: مدیریت پایدار آب، تحلیل ممیزی، مدل پذیرش
 • میترا ژاله رجبی، ناصر شاهنوشی فروشانی، محمود دانشور، علی فیروز زارع صفحه 101
  در این مطالعه، عوامل متمایزکننده دو گروه نانوایی های کم ضایعات و پر ضایعات در چارچوب تجزیه و تحلیل تمایزی و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده از 131 نانوایی شهر مشهد در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که متغیرهای حضور صاحب جواز در نانوایی (نظارت مستقیم)، هزینه خرید هر کیسه آرد، قیمت فروش هر کیلوگرم نان، زمان تخمیر خمیر، تعداد امکانات و تسهیلات کارکنان، کیفیت آرد مصرفی، تجربه شاطر و متوسط درآمد روزانه کارکنان اثر منفی و معنی دار بر ضایعات نانوایی ها داشته اند. از سوی دیگر نوع سهمیه آرد، نوع فعالیت کارکنان نانوایی و تعداد نانوایی های اطراف بر ضایعات نان نانوایی ها اثر مثبت و معنی داری داشته اند. همچنین نوع فعالیت کارکنان نانوایی، نوع سهمیه آرد نانوایی، هزینه خرید هر کیسه آرد، تجربه شاطر و کیفیت آرد مصرفی بیشترین سهم را در ایجاد تمایز بین نانوایی های کم ضایعات و نانوایی های پر ضایعات داشته اند. در نهایت براساس نتایج به دست آمده از مطالعه، پیشنهادهایی کاربردی و اجرایی در راستای کاهش ضایعات نان در مرحله تولید ارائه شد.
  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل تمایزی، ضایعات نانوایی، مشهد
 • زکریا فرج زاده*، محمد بخشوده صفحه 125
  پسته با بیش از یک میلیارد دلار صادرات، پس از فرش بالاترین سهم را در صادرات غیرنفتی ایران دارد. ایران همواره بیش از نیمی از تجارت این محصول را در اختیار داشته اما روند قیمتها در دو دهه اخیر با کاهش توام بوده است. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات ساختار بازار جهانی پسته و تحلیل تغییرات قدرت بازار ایران صورت گرفته است. با توجه به اینکه در ترکیب کشورهای واردکننده پسته ایران در دو دهه اخیر تغییراتی به وقوع پیوسته، لذا تحلیل قدرت بازار ایران برای دو دوره 1989-1996 و 1997-2005 به طور مجزا انجام شده است. ابزارهای تحلیلی مورد استفاده، تابع تقاضا و شاخصهای تمرکز بازار را در بر می گیرد. یافته ها نشان می دهد که با تغییر در ترکیب کشورهای واردکننده، شاخص قدرت بازار ایران از 66/0 به 36/0 کاهش و مازاد مصرف کنندگان خارجی از متوسط سالانه 43 میلیون دلار در دوره 1989-1996 به بیش از 173 میلیون دلار در سالهای بعد افزایش یافته است، اما هنوز هم ایران قدرت قابل ملاحظه ای در بازار پسته دارد. همچنین شاخصهای تمرکز حاکی از رقابتی تر شدن ساختار بازار پسته در دو دهه اخیر است. براساس این شاخصها، ساختار بازار جهانی به صورت انحصار چندجانبه بسته ارزیابی شده است. براساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود ایران با ایجاد بازارهای جدید موجب کاهش سهم خریداران شود.
  کلیدواژگان: قدرت بازار، ساختار بازار، پسته، ایران
 • ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وام های کشاورزی / مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویر احمد
  مهرداد باقری*، جواد ترکمانی، فاطمه معززی، آیت الله کرمی صفحه 147
  ارزیابی مناسب درجه اعتبار و میزان مخاطره متقاضیان دریافت وام از موسسات اعتباری می تواند به این موسسات برای قیمتگذاری، تعیین مقدار وام، مدیریت ریسک وام، کاهش ریسک عدم پرداخت بموقع و افزایش احتمال بازپرداخت وام کمک کند. از این رو، هدف اصلی این مطالعه براورد درجه اعتبار متقاضیان در بازپرداخت وامهای کشاورزی است. در این تحقیق از مدل لاجیت و با روش های براورد کلاسیک و بیزین جهت تعیین ریسک قصور در بازپرداخت و ارزش اعتباری وام گیرنده استفاده شد. برای براورد ضرایب رگرسیون با کمک روش کلاسیک از نرم افزار Limdep و با کمک روش بیز از نرم افزار MLwin استفاده گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز در سال 1386 از 110 نفر از کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد.
  نتایج حاصل از براورد مدلها با استفاده از روش بیز نشان داد که متغیرهای تحصیلات، ارزش دارایی و سن در جهت مثبت و متغیرهای قرض از دیگران، نوع وام، نسبت بدهی کل به دارایی و مدت ارتباط وام گیرنده با بانک قبل از تصمیم اعتباری در جهت منفی از عوامل مهم تعیین کننده ارزش اعتباری وام گیرندگان هستند. همچنین ارزش بالای دارایی متقاضی وام احتمال بالایی از یک وام خوب را ایجاد می نماید. دقت پیش بینی مدل ارزیابی اعتبار به روش بیز در دو حالت درون و بیرون نمونه به ترتیب 91/90 و 91/89 درصد است که نسبت به روش کلاسیک بیشتر می باشد. مقایسه زیان انتظاری حاصل از روش های کلاسیک و بیز نشان داد که مقدار آن در روش براورد بیز کمتر است که دقت روش بیز در استفاده از ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وامهای کشاورزی در مقایسه با روش کلاسیک را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: وام کشاورزی، مدل ارزیابی اعتبار، مدل لاجیت، روش اقتصاد سنجی بیزین
|
 • Gh. Pezeshki Rad, S. Feli*, S. Rasouliazar, A. Yaghoubi Page 1
  The purpose of this causal-comparative research was to investigate factors influencing on discontinuance of these systems applying. The target population included all adopted farmers these systems who minimally has produced and harvested one agricultural crop by using them in Mahabad township, West Azerbaijan province (N=195) in 2007-2008 farming year, out of which, a number of 124 farmers by using Krejcie and Morgan's table was selected as statistical sample in proportional stratified sampling method. Study results showed that approximately 30% (n=36) of farmers discontinued to use SIS. The findings indicated that there was a statistically significant difference between continuing users and discontinued users of SIS regarding some dependent variables. The result of Discriminant analysis showed that "river as water source", "the amount of system economic consequences", "the amount of baking supports of SIS maintenance", "the amount of extension-educational supports of SIS maintenance", and "age" were identified as the most discriminative factors (99% of population), affecting use discontinuous of SIS.
  Keywords: Use Discontinuous, Sprinkler Irrigation System (SIS), Mahabad
 • M.Bakhshi*, Z.Mollaei, H.Farajisabokbar, A.Badri, F.Pakdel Page 21
  The aim of this study is to assess the state of food Security in CIRDAP member countries and ranks the countries with respect to their food security performance. As the Food Security is a multi-criteria issue, in order to define the ranking process, the Multi-Criteria Decision Techniques,(i.e. AHP and PROMETHEE)are used. The results show that Malaysia stand in the first rank regarding "food quality", "food consumption quantity and trends", "access to food", and "impacts of food security programs". Also, findings of the assessment indicate that on the basis of integrate criteria of food security, Malaysia, Iran and Thailand stand at first to third rank respectively.
  Keywords: CIRDAP, Food Security, PROMETHEE, Multi, Criteria Analysis
 • M. Mohammadi*, A.M. Ahmadi, H. Mohammad Ghaffari Page 47
  The main purpose of this study was to examin the circumstance of bank credits effect on production and export of agricultural sector over the 1984-2006 periods. First, by using time series analysis, stationary and cointegration between variables were analysed and long-run relationship was estimated. To this end, the Johansen's cointegration method and several other methods (such as SUR) for production and export have been used. The results show that variables of credits, investment stock and labor had positive and significant impacts on value added of agricultural sector. The results also revealed that variables of value added, real exchange rate and capital stock had positive and significant impacts on agricultural export sector.Research finding reveal that there is a positive relation between bank credits and agricultural export in this section.
  Keywords: Bank Credits, Real Exchange Rate, Export, Agricultural Sector, Johansen's Cointegration, Vector Error Correction
 • A.R. Ommani*, M. Chizari Page 77
  The main objective of this article is to comparative study of diffusion, farm structure and integrated models regarding on farm sustainable water resources management adoption. The research design was a descriptive and correlation surveying method that has been used of Discriminant analysis. A random sample of wheat farmers selected from Ahwaz Township of Iran in 2008 (Population=1370, Sample=110). The results of the study indicated that different among age, education level, technical knowledge, income, crop yield, attitude and knowledge regarding sustainable water resources management based of adoption levels of farmers were significantly. In this study diffusion, farm structure and integrated models used to predicting adoption behavior of farmers. The findings indicated that the Discriminant model developed based on the integrated model is a better predictor for farmer’s adoption behavior than diffusion and farm structure model. Therefore, private and governmental agencies must emphasize application of integrated model in extension of sustainable water resources management.
  Keywords: Sustainable Water Resources Management, Discriminant Analysis, Adoption Model
 • M. Jalerajabi, N. Shahnoushi, M. Daneshvar, A. Firooz Zarea Page 101
  In this study, factors discriminating low-waste from high-waste bakeries have been survey appling a discriminant analysis and sample of 131 bakeries in mashhad in 2008. The result indicated that direct surveillance, cost of flour, price of bread, time of fermentation, number of bakery convenience, quality of flour, experiment of baker and mean of personals income had significant and negative effects on the bakeries waste content. On the other hand, ration type of flour, type of bakeries personals activity and number of environs bakeries had significant and positive effects on the bakeries waste content. Results indicate that among factors related, type of bakeries personals activity, ration type of flour, cost of flour, experiment of baker and quality of flour are important factors in discriminating the two group bakeries. Finally, based on the conclusions, several policy-oriented recommendations were made.
  Keywords: Discriminant Analysis, Waste Bakeries, Mashhad
 • Z. Farajzadeh∗, M. Bakhshoodeh Page 125
  Pistachio export, after hand-woven carpet, accounts for the highest share of non oil export revenue with more than 1 billion dollars. Iran has continually accounted for more than half of pistachios trade, however the prices has experienced a declining trend during two last decades. The objective of this study is to investigate the changes occurred in pistachio trade market structure and to analysis changes in market power of Iran. Regarding the changes happened in combination of the Iranian pistachio importing countries over last two decades, analysis were performed for 1989-1996 and 1997-2005 separately. The analysis instruments are demand function and market concentration indices. The findings showed that changes in combination of importing countries has resulted in decrees of Iranian market power from 0.66 to 0.36, causing a rise in foreign consumers surplus from 43 in 1989-1996 to more than 173 billion USDA in next period on average. However, the chance of experiencing market power remains for Iran. The concentration indices also showed an increasing trend of competition for pistachio market structure during last two decades. It was also found that pistachios trade market tends to perform as a closed monopoly. Based on the findings, Iran is proposed to find new markets, leading to decrease the buyers share.
  Keywords: Market Power, Market Structure, Pistachios, Iran
 • M. Bagheri*, J. Torkamani, F. Moazzezi, A. Karami Page 147
  Appropriate credit scoring assessment assists financial institutions on loan pricing, determining amount of loan, loan risk management, reduction of default risk and increase in debt repayment. The purpose of this study is to estimate a credit scoring model for the agricultural loans in Kohgiloye & Bovair Ahmad Province. The logistic regression with the two estimation methods (classic and Bayesian) are used to construct the credit scoring models as well as to predict the borrower’s creditworthiness and default risk. Furthermore, Bayesian method was compared with the classical estimation methods. The Limdep and MLwiN softwares are used to estimate models by Classic and Bayesian approaches, respectively. Data were collected from 110 farmers in Kohgiloye & Bovair Ahmad Province in 2007. Results of the Bayesian method indicated that variables such as education, value of assets and age of farmers have positive effects, whereas borrowing from others; loan type, total debet to assets ratio and the duration of bank-borrower relationship have negative effect as important factors in determining the creditworthiness of the borrowers. The results also show that a higher value of assets implies a higher creditworthiness and a higher probability of a good loan. However, the negative sign found on the duration of bankborrower relationship, which contradict with the hypothesized sign, suggest that the borrower who has a longer relationship with the bank has a higher probability to default on debt repaymen. The overall prediction accuracy of the Bayesian credit scoring models is 90.91% and 89.91% in-sample and out-of-sample forecast, respectively, and is higher than the classic model on out-of-sample forecast. Thus, when the expected loss of misclassification are computed and compared, the results indicate that the misclassification cost of the Bayesian method is the best credit scoring model with the lowest misclassification costs. In summary, the empirical results in this study support the use of the Bayesian method in classifying and screening agricultural loan applications.
  Keywords: Agricultural Loan, Credit Scoring Model, Logistic Regression, Bayesian Method