فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال دهم شماره 4 (پیاپی 73، 1390)
 • سال دهم شماره 4 (پیاپی 73، 1390)
 • 130 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/07/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقالات پژوهشی
 • احمد فخری، عیسی محمدی زیدی، امیر پاکپور حاجی آقا، هادی مرشدی، راضیه محمد جعفری، فاطمه قلمبر دزفولی صفحه 345
  زمینه و هدف
  مشکلات جنسی در زنان شیوع بالایی داشته و مکررا با تنشهای فردی و تخریب کیفیت زندگی ارتباط دارد. هدف این مطالعه اعتباریابی نسخه ایرانی انطباق یافته فرهنگی FSFI (شاخص عملکرد جنسی زنان) است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی، 448 زن (54-19سال) پس از اعمال معیارهای ورود و خروج واجد شرایط وارد مطالعه شدند. ابزار به فارسی ترجمه، سپس به انگلیسی برگردان شده و به طور پایلوت برای تعیین حساسیت های فرهنگی، آزمون شد. روایی سازه بوسیله آنالیز عاملی اکتشافی و تاییدی ارزیابی شد و توافق درونی با آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی بین مورد تخمین زده شد. علاوه بر این، پایایی آزمون باز آزمون ابزار در فاصله 4 هفته تعیین شد (362 نفر). روایی تفکیک کننده با آنالیز واریانس بین گروه ها اندازه گیری شد.
  یافته ها
  ضریب پایایی آزمون، باز آزمون کلی برای هر از حوزه های (IV-FSFI) بالا (دامنه r از 73/0 تا 86/0 بود) و ثبات درونی در محدوده قابل قبولی بود (α از 72/0 تا 90/0). آنالیز مولفه اصلی با چرخش واریماکس ساختاری متشکل از 5 فاکتور را نشان داد که برازش مناسبی با داده ها داشته و با نسخه اصلی FSFI شباهت کافی دارد. آنالیز عاملی تاییدی نیز ساختار حوزه های مذکور را تایید نموده و از روایی عاملی IV-FSFI حمایت می کند.
  نتیجه گیری
  نسخه ایرانی شاخص عملکرد جنسی زنان نشان داد که ابزاری روا و پایا با ویژگیهای روان سنجی خوب است و میتواند برای غربالگری مقدماتی سریع و دقیق زنانی با وضعیت سلامت جنسی نامشخص در کلینیک ها یا سایر مراکز پزشکی بکار گرفته شود.
  کلیدواژگان: نسخه فارسی شاخص عملکرد جنسی زنان، اختلال عملکرد جنسی زنان، روایی، پایایی
 • فاطمه احمدی، شکرالله سلمان زاده، مهدی کیمیایی صفحه 355
  زمینه و هدف
  سل ریوی شایع ترین شکل سل در بیماران HIV/AIDS می باشد. که می تواند بر روی سیر عفونت تاثیر بگذارد. مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر عفونتHIV بر تظاهرات بالینی سل ریوی انجام شد.
  روش بررسی
  اطلاعات بیماران بستری شده با تشخیص سل ریوی در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز طی سال های 1383 تا 1387 از پرونده ها استخراج شد. 204 پرونده بیماران مبتلا به سل بررسی و به دو گروه مبتلا به عفونت همزمان سل ریوی و HIV (34 نفر) و گروه مبتلا به سل ریوی بدون عفونت HIV (170 نفر) تقسیم شدند. علایم بالینی این دو گروه مقایسه شدند. برای تحلیل داده ها با انجام آزمون مجذور کای از نرم افزار SPSS استفاده گردید.
  یافته ها
  در هر دو گروه جنس مذکر بیشتر بود(001/0P<). میانگین سنی گروهTB/HIV+،(52/8±85/31) سال و کمتر از گروه TB/HIV-، (34/10±33/44) بود(001/0=p). تب، ضعف و هموپتیزی در گروهTB/HIV+، (به ترتیب11/94 درصد، 82/58 درصد، 58/20 درصد) نسبت به گروه TB/HIV-، (به ترتیب 17/81 درصد، 6/50 درصد، 05/7 درصد) بیشتر دیده شد (به ترتیب 07/0=، p23/0=، p01/0 (p=و اما سرفه مزمن، خلط و کاهش وزن و تعریق شبانه در گروه TB/HIV-، (به ترتیب 29/95 درصد،64/87 درصد، 17/71 درصد، 76/61 درصد) نسبت به گروه TB/HIV+ (به ترتیب52/73 درصد، 58/70 درصد، 23/38 درصد و17/41 درصد) بیشتر دیده شد(به ترتیب 04/0=، p 009/0=، p04/0=، p 03/0p=).
  نتیجه گیری
  با توجه به تفاوت های یافته شده در دو گروه، در افراد HIV+ نه تنها هنگام مراجعه با علایمی نظیر سرفه و خلط، بلکه در مراجعه با تب و علائم عمومی نیز می بایست همواره سل را به عنوان یکی از تشخیص های افتراقی مدنظر داشت.
  کلیدواژگان: سل، نقص ایمنی انسانی، اهواز
 • مراد حسینی، مسعود نیکبخت، عبدالحمید حبیبی، اکرم آهنگرپور، هادی فتحی مقدم صفحه 363
  زمینه و هدف
  بعد از کشف لپتین تحقیقاتی جهت درک بهتر عملکرد آن صورت گرفت. مطالعات بر روی ورزش های شدید و بر روی تمرینات ورزشی مختلف تمرکز دارد. مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر حاد یک جلسه ورزش فزاینده درمانده ساز هوازی بر لپتین سرمی و لیپید های پلاسما در مردان تمرین کرده 26 – 19 ساله انجام گرفته است.
  روش بررسی
  24 مرد تمرین کرده داوطلب به طور تصادفی به دو گروه تمرین (12نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. گروه ها آزمون فزاینده درمانده ساز آستراند را بر روی تردمیل اجرا کردند. نمونه گیری خونی، قبل از آزمون، بلافاصله بعد از آزمون و 9 ساعت بعد از تمرین صورت گرفت. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 و روش های آماری ANOVAبا اندازه گیری مکرر دو طرفه، آزمون تی همبسته و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، لپتین سرمی بلافاصله بعد از تمرین تغییر معنی داری نکرده است (05/0> p).LDL-c و TC(کلسترول تام) خون گروه تمرین بلافاصله بعد از تمرین افزایش معنی داری نشان دادند (033/0>P). همبستگی منفی معنی داری بین لپتین بلافاصله بعد از تمرین وLDL–c قبل از تمرین در گروه تمرین مشاهده شد (65/0-r= و 022/0 >P). تفاوت بین دو گروه تمرین و کنترل، در هیچ یک از فاکتورها (به جز کلسترول) در طول سه نوبت اندازه گیری معنی دار نبوده است(05/0 > P).
  نتیجه گیری
  یک جلسه فعالیت ورزشی فزاینده درمانده ساز هوازی هیچ گونه تاثیر حاد معنی داری بر لپتین سرمی مردان تمرین کرده 19 تا 26 سال ایجاد نمی نماید.
  کلیدواژگان: ورزش فزاینده، لپتین سرمی، تری گلیسیرید، کلسترول تام، لیپید با چگالی بالا، لیپید با چگالی پایین، لیپید با چگالی خیلی پایین
 • حمید گله داری، محمد پدرام، علی اکبر مومن، غلامرضا محمدیان، الهام طاهریان صفحه 373
  زمینه و هدف
  دیستروفی عضلانی دوشن یک بیماری ژنتیکی وابسته به جنس بوده و در اثرجهش و یا حذف بخشی از ژن دیستروفین بوجود می آید. هدف از این بررسی تعیین قطعی نوع بیماری در افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه تشخیص ژنتیکی بیمارستان شفا اهواز می باشد. همه بیماران دارای ضعف عضلانی پیشرونده بودند.
  روش بررسی
  نمونه خون وریدی از بیماران تهیه شد و پس از استخراج ژنوم، باکمک روش واکنش زنجیره ای پلیمرازی بررسی حذف های احتمالی در ژن مذکور انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان می دهد که در 53 درصد موارد حذف در اگزون های 44 تا 51 ژن دیستروفین عامل و تایید کننده تشخیص اولیه بیماری می باشد. در 47 درصد دیگر حذفی مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که بیماران مبتلا به بیماری دوشن در اهواز صرف نظر از قومیت، حذف اگزونی را بصورت متمرکز در ناحیه پایانی ژن دیستروفین نشان می دهند. این یافته می تواند در تشخیص افتراقی بیماری و تشخیص پیش از تولد در استان خوزستان بکار گرفته شود.
  کلیدواژگان: دیستروفی عضلانی دوشن، ژن دیستروفین، ضعف عضلانی پیشرونده
 • علی اصغر ارسطو، شاهین گوهرپی، شهلا زاهدنژاد، محمد جعفر شاطرزاده، پریسا رسولی صفحه 383
  زمینه و هدف
  شیوع بالای عارضه پیچ خوردگی مچ پا در جامعه انسانی و به خصوص در ورزشکاران و عوارض ناشی از مزمن شدن عارضه منجر به کاهش حضور آنان در صحنه های مختلف زندگی(ورزش و...) می گردد. لذا یک آزمون عملکردی مطمئن برای بازگشت به فعالیت های ورزشی لازم می باشد. هدف، بررسی تاثیر تمرین تعادلی بر فاصله reach شده توسط پای غیر درگیر و تاثیر آن بر تعادل پویای مبتلایان به بی ثباتی مزمن یک طرفه مچ پا بوده که از طریق آزمون عملکردیAgility hop تعیین گردید.
  روش بررسی
  دو گروه 12 نفری شاهد و مورد از بیماران مبتلا به بی ثباتی مزمن یک طرفه مچ پا تشکیل شد و برای آنها از برنامه های مداخله فیزیوتراپی رایج و نوین استفاده گردید. یافته ها با آمار توصیفی و تحلیلی (t زوج) و با استفاده از نرم افزار SPSS 15 تحلیل شدند.
  یافته ها
  مقایسه امتیازات مربوط به آزمون تعادلی SEBT در اعضای گروه مورد، نشان دهنده بهبود تعادل پویای این بیماران بود. منتها این بهبودی که از طریق افزایش فاصله reach شده پای غیر درگیر حین stance روی پای درگیر بوده، در 4 جهت قدامی، قدامی- داخلی، خلفی، و خلفی- خارجی از جلسه 10 الی 12 تفاوت معنی داری در بین دو روش مداخله دیده شد(05/0 p<).
  نتیجه گیری
  هر دو روش مداخله فیزیوتراپی در بهبود تعادل پویای مبتلایان به بی ثباتی مزمن یک طرفه مچ پا موثر بوده اند، اما چون در 4 جهت از 8 جهت reach شده، از جلسه 10 تا 12، تفاوت معنی داری در بین دو روش مداخله دیده شده، لازم است تا تعداد جلسات درمان، به بیش از 12 جلسه ارتقاء یابد تا شاید تفاوت معنی داری بین آنها ملاحظه گردد.
  کلیدواژگان: بی ثباتی مزمن یک طرفه مچ پا(UCAI)، تمرین و آزمون (SEBT) Star Excursion Balance Training، تعادل پویا، آزمون عملکردیAgility hop
 • منیژه جزء پناهی، احمد رضا مبین، افسانه کرمی، سمانه حمزه لو صفحه 395
  زمینه و هدف
  سیاه سرفه یک بیماری تنفسی بسیار مسری است که می تواند باعث سرفه مزمن شود. این بیماری قادر است افراد را در تمامی سنین درگیر کند. علیرغم واکسینانسیون دوران کودکی، افراد بالغ یا اصلا نسبت به این بیماری مصونیت ندارند یا ایمنی آنها بسیار کم شده است. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی سیاه سرفه در بالغینی که سرفه طولانی مدت داشته اند انجام شد.
  روش بررسی
  با طراحی یک مطالعه توصیفی- مقطعی، بالغینی که بیش از دو هفته سرفه داشته و بیماری که توجیه کننده سرفه باشد نداشتند، وارد مطالعه شدند. تشخیص براساس جواب نمونه سواب ته حلق که سریعا به محیط کشتBordet-Gengou منتقل می شد، بود. نتایج توسط SPSS با آزمون های t و مجذور کای مورد بررسی آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  تعداد 123 بیمار [57 (3/46 درصد) مرد و 66 (7/53 درصد) زن] با میانگین سنی7/17 ± 4/41 سال و طول مدت سرفه 6/14± 6/22 روز، وارد مطالعه شدند. نود و پنج نفر (2/77 درصد) سابقه واکسیناسیون داشتند. بیست و سه (7/18 درصد) بیمار [8 (5/6 درصد) زن و 15 (2/12 درصد) مرد] کشت نمونه ته حلق مثبت داشتند.
  نتیجه گیری
  سیاه سرفه در 23 نفر (7/18 درصد) با کشت، به اثبات رسید. توصیه می شود پزشکان در برخورد با بالغین دچار سرفه های بیشتر از 2 هفته، سیاه سرفه را نیز مورد توجه قرار دهند و توجه به اینکه این گروه سنی منبع انتقال عفونت به نوزادان هستند، واکسیناسیون گسترده بالغین با واکسن بدون سلول مورد توجه برنامه ریزان سلامت جامعه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سیاه سرفه، سرفه طول کشیده، واکسیناسیون
 • زهره آموزگاری، ابوالفضل اکبری، منیژه کدخدایی الیادرانی، مژگان نوربهبهانی، مهرنوش شانکی صفحه 403
  زمینه و هدف
  زهر مارها به ویژه زهر مارهای خانواده ویپریده (افعی ها) و کروتالیده حاوی ترکیباتی هستندکه می توانند روی انعقاد خون اثر بگذارند. هدف از این مطالعه جداسازی فعال کننده اختصاصی فاکتور خونی انعقادی X از زهر افعی لبتینای ایران می باشد.
  روش بررسی
  دویست میلی گرم زهر خام افعی لبتینای ایران به وسیله کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون روی سفادکس G-100 برده شد. سپس فراکسیون حاوی فعال کننده فاکتورX به وسیله کروماتوگرافی تعویض یون روی ستون دی اتیل امینواتیل، سلولز (DEAE-52) برده شد. در مرحله آخر فراکسیون حاوی فعال کننده فاکتورX حاصل از مرحله دوم کروماتوگرافی دوباره به وسیله کروماتوگرافی تعویض یون روی ستون دی اتیل امینواتیل، سلولز(DEAE-52) اما با PH متفاوت برده شد.
  یافته ها
  فعال کننده جدا شده یک باند پروتئینی را روی سدیم دودسیل سولفات، پلی اکریل امید ژل(SDS-PAGE) در شرایط غیر احیاء نشان داد. وزن مولکولی آن به وسیله SDS–PAGE؛ 78000 دالتون تخمین زده شد. فعال کننده در حضور یون کلسیم() فاکتور انعقادی X را به فاکتور X فعال شده(xa) تبدیل می کند و روی پروترومبین و فیبرینوژن تاثیری ندارد.
  فعال کننده، روی سوبسترای فاکتور Xa یعنی بنزوئیل، ایزولوسیل، گلیسیل، ارژینیل، پارانتیروآنیلید(S-2222) فعالیت امیدو لیتیک ندارد. روی سوبسترای بنزوئیل ارژینین اتیل استر(BAEE) فعالیت آرژینین استرازی ندارد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد که فاکتور استخراج شده برای فاکتور X اختصاصی باشد.
  کلیدواژگان: زهرمار، افعی لبتینا، فعال کننده فاکتور X
 • فرزانه هومن، مهناز مهرابی زاده هنرمند، نیلوفر خواجه الدین، یدالله زرگر صفحه 417
  زمینه و هدف
  امروزه مشخص کردن علت پرخوری مشکل است و به نظر می رسد که این اختلال از همبستگی چندین علت به وجود می آید و درمان باید مسائل جسمانی، مشکلات رفتاری و مسائل روانشناختی را مد نظر قرار دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی روان درمانی گروهی به روش شناختی- رفتاری بر کاهش علائم پرخوری عصبی در زنان مراجعه کننده به انجمن پرخوری در شهر اهواز است.
  روش بررسی
  این پژوهش بر روی 30 بیمار مبتلا به پرخوری که از گروه های انجمن پرخوری (OA) انتخاب شده بودند، اجرا گردید. روش نمونه گیری در دسترس بود. پس از انتخاب نمونه با استفاده از پرسشنامه پرخوری و مصاحبه بالینی، افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش به مدت 6 هفته در جلسات گروه درمانی شناختی- رفتاری شرکت کردند. فرض پژوهش بر این بود که این شیوه درمانی باعث کاهش علائم پرخوری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می شود. شرکت کنندگان در این پژوهش قبل و بعد از اجرای مداخله به کمک پرسشنامه پرخوری مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین، برای تحلیل داده ها از SPSS نسخه شانزدهم استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان شناختی- رفتاری گروهی باعث کاهش معنی داری در علائم پرخوری گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل (001/0P< و16/107 F=) گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که درمان شناختی- رفتاری بر کاهش علائم پرخوری مؤثر است و بنابراین استفاده از این روش به درمانگران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی، رفتاری، پرخوری عصبی، انجمن پرخوری
 • حمید کثیری، آذر رفیعی، سوری حیدری، محمد حسین حقیقی زاده صفحه 427
  زمینه و هدف
  آلودگی به انگل های روده ای یکی از مشکلات بهداشتی در کشورهای در حال توسعه می باشد. در حال حاضر سالیانه 1 تا 2 میلیارد نفر از مردم جهان به این بیماری مبتلا می شوند و همه ساله هزینه هنگفتی صرف درمان مبتلایان می گردد. تمام این مشکلات درحالی است که با اجرای برنامه های آموزش بهداشت که نسبت به درمان کم هزینه تر می باشد می توان نسبت به پیشگیری بیماری اقدام نمود. این مطالعه با هدف ارزیابی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اهواز درباره آسکاریازیس کودکان در سال 1385 انجام یافت.
  روش بررسی
  این بررسی توصیفی - تحلیلی تعداد 214 مادر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط برنامه نرم افزاری SPSS-13 صورت پذیرفت.
  یافته ها
  یافته های بررسی نشان داد که 6/77 درصد از مادران، خانه دار و حدود 8/9 درصد از آنان بی سواد بودند. 6/77 درصد مادران دارای آگاهی ضعیف، 2/68 درصد نگرش بی تفاوت و 1/84 درصد عملکرد ضعیف نسبت به آسکاریازیس داشتند.
  نتیجه گیری
  بین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مادران با سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین بین سطح آگاهی، نگرش، عملکرد و سطح سواد و شغل مادر با فاصله اطمینان 95 درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. با توجه به آگاهی، نگرش و عملکرد ضعیف مادران در رابطه با آسکاریازیس، لازم است با ارائه برنامه های آموزشی مؤثر کمک شایانی به پیشگیری از این بیماری نمود.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، مادران، آسکاریازیس، مراکز بهداشتی درمانی، ایران
 • مقالات مروری
 • شهنام عسکرپور، مهران پیوسته صفحه 443
  در دو دهه اخیر درمان آسیب های شدید شکمی در اطفال دستخوش تغییرات وسیع شده است. معدودی از جراحان تجربه کافی جراحی سریع و به موقع بیماران دچار آسیب وسیع ارگان های توپر را دارند. امروزه امکان تشخیص سریع آسیب های داخل شکمی تهدید کننده و همچنین احیاء سریع و دخالت درمانی در اکثریت کودکان وجود دارد. سی تی اسکن روش استاندارد ارزیابی ترومای کودکان است. نسل های جدید سی تی اسکن حساسیت بالایی در ارزیابی ضایعات ارگان های توپر و رتروپریتوئن دارند. برای تشخیص آسیب احشاء توخالی که به همراه مایع آزاد داخل شکمی اند ولی آسیب ارگان توپری مشاهده نمی شود، نیاز به ظن تشخیصی بالایی است. سونوگرافی در بسیاری از موارد در ارزیابی اولیه مفید است اما محدودیت هایی نیز وجود دارد.
  یک (FAST) Abdominal Sonography for Trauma Fucosed منفی، آسیب ارگان های توپر یا ضایعات ارگان های توخالی را رد نمی کند. به یمن در دسترس بودن سی تی اسکن با کیفیت بالا امکان معالجه غیرجراحی این گونه آسیب ها در کودکان افزایش یافته است و لذا استفاده از DPL (Diagnostic Peritoneal Lavage) کاهش یافته است. استفاده از لاپاراسکوپی در ارزیابی آسیب های کودکان با همودینامیک پایدار مورد توجه قرار گرفته است.
  طحال و کبد شایع ترین ارگان هایی هستند که در ترومای شکم اطفال آسیب می بینند که هر کدام حدود یک سوم آسیب ها را تشکیل می دهند.
  امروزه درمان غیر جراحی آسیب های مجزای کبد و طحال در کودکان با همودینامیک پایدار، روشی استاندارد است. تجربیات بالینی در 30- 20 سال اخیر در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: ترومای شکم، اطفال، جراحی
 • گزارش مورد
 • عبدالحسن طلایی زاده، فرامرز بهشتی فر صفحه 455
  سنگ های کلدوک ممکن است کوچک یا بزرگ و منفرد یا متعدد باشند و در 12-6 درصد بیماران دچار سنگ های کیسه صفرا یافت می شوند و شیوع آن با افزایش سن بیشتر می شود. حدود 25-20 درصد بیماران بالای 60 سال دارای سنگ کیسه صفرای علامت دار، سنگ کلدوک هم دارند و اکثر سنگ های کلدوک در کشورهای غربی در داخل کیسه صفرا شکل گرفته و از طریق مجرای سیستیک به کلدوک می آیند. این سنگ ها را سنگ ثانویه کلدوک می گویند. سنگ های اولیه کلدوک در خود کلدوک شکل می گیرند.
  در این مقاله یک مورد نادر، خانم 75 ساله ای بدون سنگ کیسه صفرا و با یک سنگ کلدوک با ابعاد غیرمعمول 150 میلیمتر طول و 40 میلیمتر قطر که از دیستال کلدوک تا پروگزیمال مجاری صفراوی چپ و راست داخل کبدی امتداد داشت معرفی می شود. به سبب شباهت شکلی آن با سنگ شاخ گوزنی کلیه، سنگ شاخ گوزنی صفراوی نامیده شده است. بیمار از سالها قبل از دردهای کولیکی مکرر بالا و راست شکم شاکی بود. بیمار هیچگاه دچار عوارض کلانژیت یا پانکراتیت نشده بود. با استفاده از سونوگرافی، CT اسکن و M.R.C بیماری وی مشخص و تحت عمل جراحی کلدوکتومی و تخلیه سنگ و کله دوکوژژونوستومیReux-en-y قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: سنگ شاخ گوزنی، مجاری صفراوی، کلانژیت، یرقان
 • حسن آبشرینی، عبدالحسین معصومی، نادر نظری، حمدالله محمدی صفحه 463
  براساس گزارشات متعدد شیوع تیروئید زبانی در کودکان بیشتر از بزرگسالانمی باشد. این نابجائی غده تیروئید بصورت کم کاری مختصر غده تیروئید نمایان می شود. عملکرد غده تیروئید ممکن است طبیعی یا کمتر از طبیعی باشد.
  عموما بیشتر موارد تیروئید نابجا مادرزادی بوده و بصورت هیپوتیروئیدیسم مادرزادی نمایان شده که کرتینیسم نامیده می شود.
  در این گزارش یک خانم بزرگسال معرفی می شود که تیروئید زبانی باعث کم کاری تیروئید او در بزرگسالی شده است.
  کلیدواژگان: کم کاری تیروئید نوزادی، غده تیروئید نابجا، عملکرد تیروئید
|
 • A. Fakhri, I. Mohammadi Zeidi, A. Pakpour Haji Agha, H. Morshedi, R. Mohammadjafari, F. Ghalambor Dezzfuli Page 345
  Background And Objective
  Sexual problems in women are highly prevalent and frequently are associated with personal distress and impaired quality of life. The aim of the study was the validation of a translated and culturally adapted Iranian version of the FSFI - the IV-FSFI (Iranian Version of the Female Sexual Function Index).Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional study, 448 women (19 to 54 yr), after applying inclusion and exclusion criteria were eligible for this study. The instrument was translated into Persian, back-translated, and pilot tested to ascertain cultural sensitivity. Construct validity was evaluated by explanatory and confirmatory factor analysis and internal consistency was estimated with Cronbach’s alpha and the average inter-item correlation. In addition, the test-retest reliability of the measure was determined at a 4-week interval (n=362). Discriminant validity was assessed with between-groups analysis of variance
  Results
  The overall test-retest reliability coefficients were high for each domain of the IV-FSFI (r ranging from 0.73 to 0.86) and the internal consistencies within the acceptable range (αfrom 0.72 to 0.90). Principal component analysis with varimax rotation revealed a best fitting five-factor structure similar to the original FSFI. CFA confirmed the underlying domain structure, supporting the factorial validity of the IV-FSFI.
  Conclusion
  In conclusion, the newly developed IV-FSFI has demonstrated to be a reliable and valid instrument with good psychometric properties that allows a quick and accurate preliminary screening of women with unknown sexual health status in clinics and others medical settings.
 • Ahmadi F., Salmanzadeh Sh, Kimyai M Page 355
  Background And Objective
  Pulmonary tuberculosis (TB) is the most common form of the tuberculosis in HIV infected patients that can affect on progression of HIV infection. The aim of this study was to investigate the impact of HIV infection on the clinical presentation of tuberculosis. Subjects and
  Methods
  We extracted the information of admitted patients in infectious ward of Razi hospital with pulmonary tuberculosis diagnosis from 2004 – 2009. Outcome of this stage was 204 patients. Then we divided these patients in two groups، group 1 patients with HIV (34 cases) and group 2 without HIV infection (170 cases). Finally، we compared the clinical manifestations between these two groups. Data analysis with Chi square test and SPSS software was done.
  Results
  Tuberculosis was more common in men in both groups (p<0. 001). The mean age of HIV positive patients was lower than HIV negative patients. (31. 85±8. 52 vs. 44. 33±10. 34)، (p = 0. 001). Fever، weakness and hemoptysis were more frequent in HIV positive patients (%94. 11 vs. %81. 17، %58. 82 vs. %50. 58 and %20. 58 vs. %7. 05)، (p=0. 07، p=0. 23، p=0. 01). Whereas chronic cough، sputum، weight loss and night sweating were more prominent in HIV negative patients. (%95. 29 vs. %73. 52، %87. 64 vs. %70. 58، %71. 17 vs. %38. 23 and %61. 76 vs. %41. 17)، (p= 0. 03، p= 0. 04، p=0. 009، p= 0. 04).
  Conclusion
  According to the study in these two groups it is important to consider tuberculosis in differential diagnosis of every HIV infected patient not only with cough and sputum but also with fever and constitutional symptoms.
 • Hosseini M., Nikbakht M., Habibi A., Ahangarpour A., Fathi Moghaddam H Page 363
  Background And Objective
  Discovery of leptin has led to numerous experiments for better understand of its function، and many of these studies have focused on leptin’s response to both acute exercise and exercise training. The aim of this research was the investigation of acute effects of an aerobic exhaustive incremental exercise session on serum leptin and plasma lipids in trained men 19-26 years old. Subjects and
  Methods
  Voluntary twenty four trained divided into trained (12 subjects) and control (12 subjects) groups، randomly. Exercise session includes Astrand exhaustive incremental test on treadmill which have been done between 8-10 am. Blood sampling gathered pretest، post test and 9 hours after training. For data analysis we have employed two way repeated measures ANOVA، paired T-Test and Pearson correlation coefficient using SPSS software، version 15.
  Results
  Results demonstrated serum leptin immediately increase after training in control group but this change statistically was not significant (p > 0. 05). Plasma LDL-c and total cholesterol significantly increase immediately after training in pretest values (p > 0. 033). Significantly negative correlation was found between serum leptin immediately after test and pretest plasma LDL-c in trained group (r =-0. 65، p>0. 022). In general، there are not any significant differences between two control and trained groups in any measured blood factors during three bouts measurement.
  Conclusion
  An aerobic exhaustive incremental exercise session statistically has not acute effect on serum leptin in trained men 19-26 years old.
 • Galehdari H., Pedram M., Momen Aa, Mohammadian Gh R., Taherian E Page 373
  Background And Objective
  Duchenne muscular dystrophy is an X-linked genetic disorder resulting from mutation or deletion in the Dystrophin gene. The aim of this study was to evaluate the primary diagnosis of affected individuals that have been referred to the genetic lab of the Shafa hospital in Ahvaz. Progressive muscle weakness was present in all the patients. Subjects and
  Methods
  DNA from peripheral blood was extracted from affected patients and subsequent multiplex-PCR was performed to determine putative deletions in the Dystrophin gene.
  Results
  in 53% of cases were deletions identified in exons 44-51 in the Dystrophin gene and therefore the clinical diagnosis could be confirmed. On the other hand، we found no deletion in 47% of cases.
  Conclusion
  it seems that the patients suffering Duchenne muscular Dystrophy in Ahvaz show، independent to their ethnicity، the gene inactivating deletion in the end part of the Dystrophin gene. These results would be used for the differential and for the prenatal diagnosis in the Khuzestan province.
 • Arastoo Aa, Goharpey Sh, Zahednejad Sh, Shaterzadeh Yazdi Mj, Rasouli P Page 383
  Background And Objective
  The high prevalence of Unilateral Chronic Ankle Instability (UCAI) in human society and particularly in athletes, and possibility of its related side effects to become chronic led to decrease their ability to fulfill the expected roles in different aspects of life. So, in order to return them back to sport activities, a reliable functional test is needed.Hence, the purpose of this research program was decided to study the effect of Star Excursion Balance Training (SEBT) on the distance reached by the uninvolved leg while standing on the involved leg, and its effect on dynamic balance of subjects with UCAI via agility hop test.Subjects and
  Methods
  Twenty four patients with UCAI, were randomly assigned to the study and were divided into two groups of 12 subjects. The control and test group participants underwent the conventional and modern physical therapy interventions respectively.
  Results
  Comparison of results regarding the SEBT scores of the test group is witness of improvement of dynamic balance in these patient. These results suggest that despite the improvement that was shown with respect to increase in the reached distance by the unaffected leg, the significant difference between two treatment methods, was evident only in 4 out of 8 directions of anterior, anteromedial, posterior and posteromedial (P≤0.05 respectively). Descriptive and analytic (independent t- test) was carried out by SPSS 15 software.
  Conclusion
  Result of this present study revealed the fact that both PT intervention programs were effective in improvement of the dynamic balance of patients with UCAI. However, a significant difference between two intervention programs regarding the reached distance is evident from the session 10 to 12 in 4 directions. So, in order to consider a significant difference between these two intervention programs, it might be essential to increase the number of treatment sessions to more than 12.
 • Jozpanahi M., Mobaien Ar, Karami A., Hamzelo S Page 395
  Background And Objective
  Pertussis is a highly communicable respiratory infection which can cause chronic cough. Pertussis can attack any age. Despite childhood vaccination، adults or haven’t immunity or have few immunity. The aim of this study was determination of frequency of pertussis among adults with prolonged cough. Subjects and
  Methods
  This descriptive cross sectional study was performed on adults who had coughed for more than 2 weeks and there were no reasons for prolonged cough. Diagnosis of B. pertussis was performed by culture on Bordet-Gengou medium، which gets by deep throat soap sample. The results were analyzed by SPSS with t and chi square tests.
  Results
  One hundred twenty three patients [57 (46. 3%) men and 66 (53. 7%) women] with the mean age of 41. 4 ± 17. 7 years were enrolled to study. The mean duration of cough was 22. 6 ± 14. 6 days. Ninety five (77. 2%) had a history of vaccination. Culture of deep throat soap sample was positive among 23 (18. 7%) patients [15 (12. 2%) men and 8 (6. 5%) women] who arrived in the study.
  Conclusion
  In this study، B. pertussis confirmed in 23 adults (18. 7%) by culture of deep throat soap sample. It’s suggested that physician in the visit of adult patients with prolonged cough more than 2 weeks; also pay attention to pertussis as well as this group becomes a potential source of pertussis for infant، vast adult vaccination with acellular pertussis vaccine is noteworthy for public health organization.
 • Amoozgari Z., Akbari A., Kadkhodaei Elyaderani M., Noorbehbahani M., Shanaki Bavarsad M Page 403
  Background And Objective
  Snake venom particulary those belonging to Crotalidae and viperidae families، are known to contain number of components affecting blood coagulation. The Aim of this paper is to describe the isolation a specific blood coagulation factor X activator from the crude venom of Iranian Vipera lebetina.
  Material And Methods
  Factor X activator was purified from two hundred mg of crude venom by gel filtration on sephadex G-100 and two step ion-exchange chromatography on DEAE-cellulose (DEAE-52).
  Results
  It showed a single band in sodium dodecyl sulfate – polyacrylamid gel electrophoresis (SDS-PAGE) in non-reducing condition. The mol. wt was estimated to be 78000Da by SDS-PAGE the activator، activated factor X to Xa in presence of calcium ions. It could not activate prothrombin، no had effect an fibrinogen and thus appeared to act specifically on factor X. The activator no amidolytic activtiy on factor Xa substrate benzoyl-Ile – glu – Gly – Arg-p-nitracnilide (S-2222). It had no arginine esterase activity toward substrate benzoyl-agrinine ethylester (BAEE) while crude venom hydrolyzes this substrate.
  Conclusion
  The results of this study showed that The activator do act specifically on factor X.
 • Houman F., Mehrabi Zadeh Honarmand M., Khajeddin N., Zargar Y. Page 417
  Background And Objective
  Todays، The etiology of binge eating has not been definitively determined. Treatment must address the somatic، the behavioral، and the psychological problems. The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive behavior group therapy on reducing symptoms of binge eating disorder in woman of Ahvaz overeating anonymous. Subjects and
  Methods
  Subjects were consisted of 30 patients with binge eating disorder that were selected from overeating anonymous. Sampling was convenience then patients who were diagnosed with binge scale and clinical interview، were randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received 6 weekly sessions of cognitive behavior group therapy that the control group did not received. It was hypothesized that cognitive behavior group therapy decrease the symptoms of binge eating disorder of the experimental group as compared with the control group. The binge scale was administered to both groups before and after treatment. SPSS 16 software was used for data analysis
  Results
  The results of covariance analysis showed that cognitive behavior group therapy significantly reduced the symptoms of binge eating (F=107. 16، p<0. 001) in the experimental group as compared with the control group.
  Conclusion
  This study showed that cognitive behavior therapy is effective on reducing symptoms of binge eating، and this method can be one of the treatment choices for this disorder considered by the therapist.
 • Kassiri H., Rafiei A., Heydari S., Haghighizadeh Mh Page 427
  Background And Objective
  Intestinal parasitic infections are one of the health problems in developing countries. Now one to two milliard people in the world are affected by ascariasis annually، and every year people are spending heavily to treat. All the problems of the ascariasis emission can be controlled by health education programs، which cost less than treatment of the disease. This study was performed to assess health knowledge، attitude and practice of mothers referred to health centers of Ahvaz about ascariasis of children in 2006. Subjects and
  Methods
  In This descriptive analytical research 214 mothers were selected randomly from ten health centers. Using questionnaires the data were collected. Gathered data were analyzed by SPSS -13 software.
  Results
  The results implied that 77. 6% of the mothers were housewives. 9. 8% were illiterate. The findings indicated that the knowledge of the mothers was (77. 6%) at a weak level، their attitude was (68. 2%) at the middle level، and their practice was (84. 1%) at the weak level about ascariasis control and prevention.
  Conclusion
  In this study there were a significant correlation between health knowledge، attitude and practice at confidence interval of 95%. A significant relation was also seen between health knowledge، attitude، practice and mothers occupation and literacy at confidence interval of 95%. With regard to the results of this study the government should pay more attention to improve efficient and effective health education programs to increase the knowledge، attitude and practice about prevention of the ascariasis disease.
 • Askarpour Sh, Peyvasteh M Page 443
  The management of children with major abdominal injuries has changed significantly over the past 2 decades. Few surgeons have extensive experience with massive abdominal solid organ injury requiring immediate surgery. Prompt identification of potentially life-threatening intraabdominal injuries with rapid resuscitation and therapeutic intervention is now possible in the overwhelming majority of children. CT has become the standard of care in the evaluation of the pediatric trauma patient. Modern generation CT scanners are highly sensitive in the evaluation of possible solid organ and retroperitoneal injuries. There must be a high index of suspicion for a hollow viscus injury in the child with free intraperitoneal fluid and no identifiable solid organ injury on CT. Clinician-performed sonography for the early evaluation of the injured child has been shown to be useful in many situations but does have limitations. A negative FAST exam does not exclude a significant solid organ or hollow viscus injury. The ready availability of high-resolution CT scanners and the nonoperative management of many pediatric injury patterns have increased، thus minimizing the utility of DPL. The use of laparoscopy for the injured child may have its place in the evaluation armamentarium of the hemodynamically stable patient. The spleen and liver are the organs most commonly injured in blunt abdominal trauma، each accounting for one third of the injuries. Each nonoperative treatment of isolated splenic and hepatic injuries in stable children is now standard practice. The clinical experience accumulated over the past 20 to 30 years، which has settled these concerns، is reviewed.
 • Talaiezadeh Ah, Beheshtifar F Page 455
  Small or large، single or multiple common bile duct (CBD) stone occur in 6-12% of patients suffering from gallstone. Incidence of CBD stone increases with age. 20-25% of patients who suffer of gallstone associated with CBD stone are above 60 years old. In westerns، CBD stones originate from gallbladder that pass from cystic duct to CBD، these named secondary stones. Primary stones construct in intra or extra hepatic biliary ducts. We present such a rare case، 75 years old lady with an unusual casting large CBD stone with 40mm diameter and 150mm long which extends toward hepatic branches proximally. We named it biliary staghorn due to shape similarity to renal staghorns. Patient had colici abdominal pain in right upper quaderant since several years ago. She have any complications as collangitis or pancreatitis. Diagnosis made by ultrasound and patient operated on for retrieval of stone by choledocotomy. Choledojejunostomy Reux-en-Y for biliary drainage.
 • Abshirini H., Masoumi A., Nazari N., Mohammadi H Page 463
  According to several reports the incidence of lingual thyroid in childhood are more than adults. This ectopic thyroid gland induced mild hypothyroidism with spectrum as normal or below normal. Generally، most cases of congenital ectopic thyroid appears as Cretinism. In this report we will introduce an adult with a lingual thyroid that induced adult hypothyroidism.