فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال دهم شماره 5 (پیاپی 74، 1390)
 • سال دهم شماره 5 (پیاپی 74، 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/09/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عبدالحسین شکورنیا، پوراندخت اسداللهی، حسین الهام پور، علی خدادادی صفحه 469
  زمینه و هدف
  مشاوره و راهنمایی توسط اساتید راهنما در طول دوره تحصیل، به دانشجویان در غلبه بر مشکلات آموزشی کمک خواهد کرد. هدف این مطالعه، بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ارتباط با ارائه راهنمایی و مشاوره تحصیلی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، نظرات 354 نفر از دانشجویان از طریق پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن تایید شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه نظرخواهی مشتمل بر 35 سوال جمع آوری و با استفاده از نرم افزارSPSS.15 و آزمون های آماری t و ANOVA تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  دو سوم دانشجویان دختر و بقیه پسر بودند. تعداد 183 نفر (8/51 درصد) از دانشجویان اعلام نمودند که در طول دوران تحصیل به استاد راهنمای خود مراجعه کرده اند، ولی تنها 8/18 درصد از این ارتباط رضایت داشتند. میانگین نمره رضایتمندی دانشجویان از وضعیت موجود مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه 78/0±36/2 و میانگین نمره نظرات آنان از وضع مطلوب مشاوره و راهنمایی 65/0±88/3 بود که در مقایسه با وضع موجود از نظر آماری معنادار بود (001/0p
 • حسن خرم شاهی، مهتاب مجلسی، مرحمت رسول زاده صفحه 481
  زمینه و هدف
  ناروانی از شایع ترین اختلالات گفتار و زبان در بین کودکان است. هر گونه اختلال در تداوم، سرعت در تولید، برنامه ریزی ریتم گفتار و یا ترکیبی از این عوامل باعث ایجاد پدیده ای به نام ناروانی خواهد شد. علت-شناسی این اختلال، نامشخص و بسیار پیچیده است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی شیوع ناروانی در کودکان پایه دوم دبستان شهرستان اهواز است.
  روش بررسی
  این پژوهش به شکل توصیفی - مقطعی بوده و در سال 1388 اجرا شده است که در آن، تعداد 200 نفر کودک 8 ساله (دوم دبستان) به روش تصادفی ساده، انتخاب شدند و از طریق خواندن متن، گفتار خودانگیخته و گفتار توصیفی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس داده های به دست آمده، از طریق نرم افزار آماری SPSS، شاخص های توصیفی و آزمون تی مستقل، مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از تعداد کل نمونه ها (200 نفر)، 100 نفر پسر و 100 نفر دختر بودند. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان ناروانی در کل نمونه ها، 5/4 درصد است. همچنین میزان اختلال لکنت، درصد مشابهی را نشان داد و در هیچ کدام از نمونه ها اختلال پریشان گویی مشاهده نشد. میزان ناروانی در جنس مذکر 5 درصد و در جنس مونث 4 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتیجه به دست آمده از این پژوهش(5/4 درصد ناروانی در کل نمونه) با نتایج به دست آمده از پژوهش شیرخوارگاه آمنه در سال 1380 در شهر تهران و پژوهش من- سون در سال 2000 در کشور دانمارک، همخوانی دارد.
 • فرامرز زکوی، نرگس پناهنده، رویا شریفات صفحه 487
  زمینه و هدف
  هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای استحکام برشی باند کامپوزیت به عاج دندان انسان با استفاده از سه نوع سیستم باندینگ در محیط آزمایشگاهی است.
  روش بررسی
  سطح تاج 66 دندان مولرسوم تا اکسپوز شدن عاج در محیط مرطوب با تریمر ساییده شد و با کاغذ سمباده سیلیکون کارباید 600 و 400 گریت در زیر جریان آب، پرداخت شد. نمونه ها به 3 گروه 22 تایی تقسیم شدند و سپس با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده هر نوع سیستم باندینگ سطح دندان ها آماده سازی شد (گروه اول Single Bond ساخت شرکتM ESPE3، گروه دوم BC Plus ساخت شرکتDentkist و گروه سوم CharmBond ساخت شرکت Vericom). سپس، رادهای کامپوزیتی روی سطح دندان ها چسبانده شد. استحکام باند برشی توسط دستگاه اندازه گیری استحکام باند LMT100 ارزیابی شد.
  یافته ها
  یافته ها توسط آنالیز ANOVA و TUKEY ارزیابی شدند. آنالیز واریانس با 05/0 > p، نشان داد که میانگین استحکام باند گروه ها با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.
  مقایسه چند تایی گروه ها توسط آنالیز TUKEY نشان داد که بین گروه اول 1 با گروه های دوم و سوم اختلاف معناداری وجود دارد، اما بین گروه دوم و سوم اختلاف معناداری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  بیشترین استحکام باند برشی به عاج، مربوط به سیستم Single Bond بود و به این خاطر نسبت به دو سیستم باندینگ دیگر، یعنی سیستم BC Plus و Charm Bond ارجحیت دارد.
 • فاطمه برزگری فیروزآبادی، آمنه جاوید، سعید رضایی زارچی صفحه 495
  زمینه و هدف
  در حال حاضر، استفاده از مواد نانوساختار، بسیار گسترده شده و مزیت های زیادی هم از نانوذرات آلی و هم غیر آلی به دست آمده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی حساسیت باکتری های E. Coli وS. aureus در برابر خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسید کادمیوم(CdO) است.
  روش بررسی
  در این مطالعه، دو نوع باکتری(ATCC 25923) Staphylococcus aureus و (ATCC 25922) Escherichia coli مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیقات اولیه، چگالی نوری (OD) اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس ارئوس در حضور CdO 01/0 درصد، 75/0 درصد و 5/1 درصد مشاهده شد. در مرحله دوم مطالعه، log CFU/ml 3/6 از محیط کشت مایع اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس ارئوس به طور جداگانه در معرض نانو مواد CdO 5/1 درصد در دمای oC37 قرار گرفتند. در قسمت سوم آزمایش، باکتری اشریشیاکلی در محیط کشت ثابت (جامد) در حضور و عدم حضور نانوذرات، کشت داده شد.
  یافته ها
  فقط در حضور غلظت 75/0 درصد و 5/1 درصد از نانو مواد، کاهش قابل توجهی در تعداد باکتری ها مشاهده شد(05/0 > p). در گروه کنترل، زیست پذیری سلول های باکتری تا 13 روز طول می کشد در حالی که در حضور غلظت 5/1 درصد از CdO، مرگ سلولی باکتری های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس ارئوس به ترتیب بعد از 30 و 20 ساعت فرا می رسد.
  نتیجه گیری
  یافته های به دست آمده ثابت می کند که یک ترکیب ساخته شده بر اساس تاثیرات بیولوژیکی نانوذرات Cdo می تواند برای درمان عفونت ها و بیماری هایی که به وسیله E. coli و S. aureus ایجاد می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.
 • اردشیر ارضی، علیرضا سرکاکی، نسرین عاقل، زهرا نظری، مهدی زارعی ناصرآبادی صفحه 505
  زمینه و هدف
  در طب سنتی ایران، در مورد اثر ضد التهابی گیاه مریم گلی (Saliva Officinalis) گزارش هایی وجود دارد. در مطالعه حاضر، اثر تجویز مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی مریم گلی بر خاصیت ضد درد مورفین در موش صحرایی، مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  تعداد 112 سر موش های صحرایی نر بالغ به طور تصادفی ساده، به 14 گروه 8 تایی تقسیم شدند. 1- گروه کنترل (سالم با تغذیه عادی)؛ 2- دریافت کننده دوز موثر مورفین؛ 3- گروه شاهد (دریافت کننده سالین نرمال)؛ 4 تا 8- پنج گروه دریافت کننده دوزهای 200، 400، 600، 800 و1000 میلی-گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی مریم گلی؛ 9 تا 13- پنج گروه دریافت کننده دوزهای مختلف عصاره همراه با دوز موثر مورفین؛14- دریافت کننده میلی گرم بر کیلوگرم1 نالوکسان همراه با بهترین دوز عصاره. برای ارزیابی درد موش های صحرایی از دستگاه تست درد (Tail-flick) و گرمای نقطه ای 55 درجه سانتیگراد و زمان قطع خودکار انرژی گرمایشی = (cut off time) 10 ثانیه بر دم آنها تابانده شد. تفاوت بین گروه ها با مقدار 05/0 P< معنادار تلقی گردید.
  یافته ها
  بهترین دوز ضد درد، عصارهmg/kg 800 بود که بیشترین اثر ضد درد در دقیقه 45 آزمایش مشاهده شد و توانست آستانه ظهور رفلکس دردناک دم را بالا ببرد. تجویز نالوکسان، 15 دقیقه قبل از تجویز بهترین دوز عصاره، توانست اثر ضد درد عصاره را به صورت معناداری (05/0P
 • نسترن مجدی نسب، حاجیه بی بی شهبازیان، رضا حاج منوچهری، سید آیدین ساجدی، وحید عباسی، عسل فرجی صفحه 515
  مقدمه
  دیابت یکی از شایعترین بیماری های غدد درون ریز و حتی به صورت کلی بیماری های بشری می باشد. میزان شیوع آن در ایران معادل 8-5 درصد می باشد. این بیماری دارای عوارضی از جمله نوروپاتی می باشد. نوروپاتی در این بیماران در بدو تشخیص بیماری شیوعی معادل 7 درصد دارد اما با پیشرفت بیماری زمینه ای شیوع آن به 50 درصد نیز می رسد. در عده ای از بیماران مبتلا به نوروپاتی درد ظاهر می شود که می تواند بر عملکرد روزانه آنها و کیفیت زندگی آنها اثر گذار باشد.
  روش کار
  در مطالعه انجام شده که به صورت کارآزمایی بالینی صورت پذیرفته است، تعداد 60 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 که به درمانگاه دیابت بیمارستان گلستان اهواز مراجعه داشتند پس از اثبات نوروپاتی دردناک در آنها و لحاظ کردن معیارهای ورودی و خروجی مطالعه به صورت تصادفی به دو گروه 30 نفری تقسیم شدند و طی یک مطالعه دو سو کور تحت مطالعه قرار گرفتند. یک گروه تحت درمان با آمی تریپتیلین mg/d 50 قرار گرفت و گروه دیگر با کاربامازپین 200mg TDS درمان شدند. بر اساس جدول Brief pain inventory میزان درد آنها به صورت کمی قبل از مطالعه و 6 هفته بعد از مصرف داروها مشخص شد.
  نتایج
  هر دو دارو در سه رده سنی مورد مطالعه (65-61، 60 -51، 50- 18 سال) و در هر دو جنس موثر بودند ولی اثرآنها تفاوت قابل ملاحظه ای در کاهش درد با هم نداشت تنها Hb A1C در گروه دریافت کننده کاربامازپین پس از درمان نسبت به گروه دریافت کننده آمی تریپتیلین کمتر شده بود.
  لذا با توجه به اثر یکسان داروهای فوق در کنترل درد می توان بر اساس شرایط بیمار از هر یک از داروها استفاده کرد ضمن آنکه در صورت اثبات کاهش HbA1C در اثر کاربامازپین (در مطالعات آتی) می توان از این دارو همزمان با داروهای کاهنده قند خون در کنترل دیابت استفاده کرد.
  کلیدواژگان: نوروپاتی دردناک دیابتی، کاربامازپین، آمی تریپتیلین
 • لیلا خیری، پوراندخت افشاری، شاهین گوهرپی، اسماعیل موسی پور صفحه 527
  زمینه و هدف
  بی اختیاری استرسی ادرار با خروج بی اختیار ادرار به هنگام بلند کردن اجسام سنگین یا تغییر ناگهانی در وضعیت بدن، سرفه و عطسه کردن شناخته می شود. درمان فیزیکی و توان بخشی نقش مهمی در درمان بی اختیاری استرسی ادرار ایفا می کند.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بوده است و شرکت کنندگان شامل 45 خانم با بی اختیاری استرسی ادراری بودند. تشخیص بر اساس جزئیات شرح حال، معاینه فیزیکی و آزمونهای ادراری بود. همه نمونه ها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. 15 نفر از نمونه ها تحت ورزش کگل، 15 نفر جریان های تداخلی و برای 15 نفر باقیمانده درمان توام با ورزش کگل و جریان های تداخلی به کار گرفته شد. تعداد دفعات نشت ادرار در سه روز و مقدار نشت قبل و بعد از درمان در هریک از نمونه ها ارزیابی شد و نتایج آن در هر یک از گروه ها و بین آنها مورد مقایسه قرارگرفت.
  یافته ها
  آزمون تی- زوجی اختلاف آماری معناداری بین قبل و بعد از درمان در هر یک از گروه ها نشان می دهد(05/0>p). ورزش کگل و جریان های تداخلی بر تعداد دفعات نشت ادرار در سه روز و آزمون پد تاثیر مشابه داشتند. درمان توام با ورزش کگل و جریان های تداخلی باعث کاهش بیشتر در تعداد نشت ادرار در سه روز نسبت به ورزش کگل و جریان های تداخلی به تنهایی می شود (05/0>p).
  نتیجه گیری
  هریک از روش های درمان فیزیکی استفاده شده در این کارآزمایی ساده و غیرتهاجمی می باشند. استفاده توام ورزش کگل و جریان های تداخلی نسبت به یک روش در درمان بیماران مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری، بیشتر موثر است.
 • مصطفی شریفیان، علی احمدزاده، آذین احمدزاده صفحه 535
  زمینه و هدف
  سیتینوزیس، بیماری اتوزومی مغلوبی است که در اثر تجمع سیستین در اعضاء مختلف بوجود می آید. سیستینوزیس شیرخوارگی، با سندروم فانکونی و تاخیر رشد که به نارسایی کلیه منجر می گردد، مشخص می-شود. هدف از این مطالعه، بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی مبتلایان به سیستینوزیس مراجعه کننده به بیمارستان های مفید و لبافی نژاد (تهران) و ابوذر (اهواز) بود.
  روش بررسی
  کلیه کودکانی که از سال 1372 لغایت 1389 به سه مرکز یاد شده مراجعه کرده و دارای معیارهای زیر بودند، مبتلا به سیستینوزیس تلقی و وارد مطالعه شدند:1- علائم و نشانه های سندروم فانکونی 2- وجود کریستال های سیستین در قرنیه.
  یافته ها
  در مجموع 44 بیمار، مبتلا به سیستینوزیس بودند که از این میان، 24 نفر (5/54 درصد) دختر و 20 نفر (5/45 درصد) پسر بودند. از کودکان مبتلا، 21 نفر (7/47 درصد) آنها عرب بودند. میانگین سن بروز علائم 8 ماه (در محدوده 18-3 ماه) و متوسط سن بروز نارسایی مزمن کلیه، 3 سال بود. شایع-ترین یافته های بالینی عبارت بودند از: تاخیر واضح رشد (100 درصد)، رسوب کریستال سیستین در قرنیه (100 درصد)، علائم بالینی ریکتز (86 درصد) و پرنوشی پرادراری (83 درصد). شایع ترین یافته های آزمایشگاهی عبارت بودند از: گلوکوزوری، اسیدوز متابولیک، پروتئینوری، هیپوفسفاتمی و هیپوستنوری 16 نفر، پیوند کلیه شدند که 7 نفر از آنان پیوندشان رد شد. در آخر، 13 نفر در شرایط نسبتا مطلوب روی درمان طبی بوده، 8 نفراز آنها فوت کرده، 2 نفر در لیست پیوند کلیه قرار دارند و 21 نفر پیگیری مناسب نداشتند.
  نتیجه گیری
  اگرچه سیستینوزیس بیماری نادری در جهان است، اما در ایران (به ویژه در اعراب)، بیماری ارثی نسبتا شایعی با پیش آگهی بد است.
 • مهدی صیفوریان، مسعود نیکبخت، محمدرضا دوستان، هادی فتحی مقدم صفحه 545
  زمینه و هدف
  هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تمرینات هوازی وبی هوازی بر هورمون های سیستم تولید مثل مردان غیر ورزشکار است.
  روش بررسی
  به این منظور 45 نفر از دانشجویان غیر ورزشکار به عنوان آزمودنی های این تحقیق انتخاب شده و به صورت تصادفی به سه گروه هوازی، بی هوازی و کنترل تقسیم شدند. این هورمون ها شامل هورمون تستسترون، محرک فولیکولی، لوتئینی، کورتیزول و پرولاکتین است. در ابتدا از سه گروه، نمونه خونی گرفته شد، سپس گروه هوازی و بی هوازی به انجام فعالیت پرداختند. نحوه فعالیت به این صورت بود که گروه هوازی با 65 درصد VO2max و گروه بی هوازی با 100 درصد VO2max و تا سرحد واماندگی به تمرین ادامه دادند و گروه کنترل، هیچ گونه فعالیتی نداشت.
 • سعیده ضیایی، معصومه سیاحی، سید محمود لطیفی صفحه 555
  زمینه و هدف
  سندرم متابولیک، نقشی کلیدی در ایجاد بیماری قلبی- عروقی دارد و به عنوان یک مشکل عمده در بسیاری از کشورها مطرح است. با توجه به جوان بودن جمعیت ایران و جمعیت زیاد افرادی که در دوره باروری قرار دارند و همچنین شیوع بالای سندرم متابولیک به خصوص در زنان بعد از یائسگی، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین تعداد زایمان ها(پاریته) و سندرم متابولیک جهت تعیین عوامل موثر و پیشگیری از سندرم در این زنان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 140 زن یائسه سالم غیرچاق که BMIکمتر از Kg/m230 داشتند، در سال 1388 در شهر اهواز انجام شد و داده ها از طریق مصاحبه که حاوی اطلاعات دموگرافیک، تعداد زایمان ها، سن یائسگی و اندازه گیری مقادیرHDL-C، FBS،TG سرم بعد از 12 ساعت ناشتا و همچنین اندازه گیری فشار خون و دور کمر به دست آمدند و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چندگانه توسط نسخه 15 نرم افزارSPSS آنالیز شدند و از تعریف سندرم متابولیک که توسط پنل سوم درمان بزرگسال (ΙΙΙAdult Treatment Panel) ارائه شده است، استفاده شد.
  یافته ها
  بین تعداد زایمان ها و اجزای سندرم متابولیک (حاوی تری گلیسرید سرم (009/0P=)، (گلوکز ناشتای خون) (001/0>P)،فشارخون سیستول (001/0P=)، فشار خون دیاستول (003/0P=) و دورکمر (004/0P=) ارتباط معنا دار مثبت، ولی با HDL-C (08/0P=) ارتباط معناداری وجود نداشت. ولی در کل، بین سندرم متابولیک و تعداد زایمان ها ارتباط معناداری (05/0P=) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  افزایش تعداد زایمان ها با افزایش در مقادیر دورکمر (WC)، فشار خون (BP)، تری گلیسرید (TG) و ناشتا (FBS) و سندرم متابولیک همراه بوده و سندرم متابولیک (مستقل از سن و تعداد سقط ها) با افزایش در تعداد زایمان ها افزایش می یابد. بنابراین، کنترل و کاهش تعداد زایمان ها نباید نادیده گرفته شود.
 • مسعود میر، محبوبه صفوی، محمد فشارکی، سیده سمیه فرهادی صفحه 563
  زمینه و هدف
  مالتیپل اسکلروزیس، از بیماری های مزمن سیستم اعصاب مرکزی است. این بیماری پس از حوادث تروماتیک، دومین علت ناتوانی جوانان است. در ایران، سالانه 7 هزار نفر، به تعداد این بیماران افزوده می-شود. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی و شیوه های مقابله با استرس در افراد مراقبت کننده از مبتلایان به بیماری مالتیپل اسکلروزیس انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، 200 نفر از اعضای خانواده مراقبت-کننده از بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و عضو انجمن MS اهواز با استفاده از 3 پرسشنامه بی نام مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تعداد 108 نفر مرد و 90 نفر زن واجد شرایط، وارد مطالعه شدند. تمامی ابعاد (جسمی، روانی و اجتماعی- اقتصادی) سطح کیفیت زندگی خانواده ها در حد متوسط به دست آمد. به طور کلی سطح کیفیت زندگی مردان به ویژه در بعد روانی بالاتر از زنان بود. در تمامی ابعاد ارزیابی شده کیفیت زندگی افراد مراقبت کننده ارتباط همبستگی مستقیم و معناداری با سطح تحصیلات ایشان داشت اکثر زنان و مردان به ترتیب از روش های متوسط و خوب برای مقابله با استرس استفاده کرده بودند.
  نتیجه گیری
  کیفیت زندگی بهتر در افراد مراقبت کننده دارای سطح تحصیلات بالاتر و مواردی که از شیوه های مقابله ای مناسب استفاده کرده بودند ضرورت حمایت های اجتماعی و طراحی برنامه های آموزش به خانواده های مراقبت کننده از مبتلایان به MS خصوصا در خانواده های با سطح آگاهی پایین را مشخص می کند.
 • علی حسین صابری، مجید کوثری صفحه 573
  زمینه و هدف
  لیکوپن یکی از موثرترین آنتی اکسیدان ها است. به علاوه لیکوپن، یک رنگدانه قرمز و محلول در چربی است که در برخی از گیاهان و میکروارگانیسم ها یافت می شود. مطالعات متعددی توانایی لیکوپن را برای حفاظت از سلول در مقابل آسیب های ناشی از پرتوهای یونیزان نشان داده اند، اما مکانیسم عمل حفاظتی آن به خوبی روشن نیست. در این مطالعه، اثر لیکوپن برای مقابله با سیتوتوکسیسیتی و ژنوتوکسیسیتی ناشی از تابش پرتوهای گاما بر سلول های فیبروبلاست انسانی مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  سه گروه از سلول ها، تحت تابش دوزهای 1، 2 و 4 گری قرار داده شدند و سه گروه دیگر از سلول ها قبل از تابش هر دوز، تحت تیمار با غلظت های مختلف لیکوپن (2، 10 و 20 میکرومولار) واقع شدند. سیتوتوکسیسیتی سلول ها با استفاده از آزمایش بقاء کولونی و ژنوتوکسیسیتی سلول ها با استفاده از آنالیز گستره کروموزومی در مرحله متافاز مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  آزمایش بقای سلولی نشان داده است که با افزایش دوز پرتوهای گاما (1، 2 و4 گری) مرگ سلولی نیز افزایش یافته است، درحالی که تیمار سلول ها با لیکوپن (2، 10 و 20 میکرومولار) قبل از تابش اشعه، موجب کاهش مرگ سلولی و حفاظت آنها در مقابل پرتوهای گاما شده است. لیکوپن، همچنین موجب کاهش شکست های کروماتیدی و کروموزومی شده است. بیشترین تاثیر لیکوپن در محافظت از سلول ها و کروموزوم ها، در غلظت 10 میکرومولار بوده است.
  نتیجه گیری
  این نتایج، نشان می دهد که تیمار سلول ها قبل از تابش پرتوهای یونیزان با لیکوپن از مرگ سلول ها و آسیب به DNA، محافظت می کند و این خاصیت محافظت کنندگی به غلظت لیکوپن نیز بستگی دارد. بنابراین، لیکوپن از ناپایداری ژنتیکی ناشی از تاثیر پرتوهای یونیزان، جلوگیری می کند و از این طریق می تواند در کاهش اثر سرطان زایی پرتوهای یونیزان نیز موثر باشد.
|
 • Ah Shakurnia, P. Asadollahi, H. Elhampour, A. Khodadadi Page 469
  Background And Objective
  Student counseling practiced by academic staff could be a hand in achieving educational goals. This study has been carried out on this regard to make a survey on the opinions of the students in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS). Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional study, the opinions of 354 students were evaluated by a 35-item questionnaire confirmed from the validity and reliability part. Collected data was analysed by SPSS.15 software, t test and ANOVA.
  Results
  Two third of participants was female. A number of 183 students positively ticked the item of the “rate of referring to advisor”, while only 18.8% were satisfied with the quality of counseling. In general, the mean of student counseling satisfaction was 2.36±0.78. A positive attitude to student counseling process was noticed. The desired status with a mean of 3.88±0.65 demonstrated a meaningful statistical relationship with present status (p≤0.001). The students with a mean of 3.91 pointed the essentiality of student counseling and also believe that advisors could play an effective role in educational achievements (4.11).
  Conclusion
  The results revealed that although the students have a positive attitude to the process of counseling, there is dissatisfaction with the present status of counseling in University. Considering the role of supervisors in guiding the student, a remedial review on counseling process seems necessary.
 • H. Khoramshahi, M. Majlesi, M. Rasoulzadeh Page 481
  Background And Objective
  Nonfluency is one of the most commen childhood disorder. This disorder has unknown etiology and is very complicated. In this study children aged 8(second grade) were examined for the prevalence of nonfluency disorders as well as pattern of nonfluency.Subjects and
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study children of second grade in elementary school were participated.nonfluency disorders such as stuttering, cluttering and pattern of nonfluency such as pause, prolongation, block, tension were assessed.
  Results
  The prevalence rate of nonfluency was 4.5 percent(4 percent for female and 5 percent for male). prevalence of stuttering was same.there was no subject of cluttering. Prevalence of prolongation pattern was 2 percent(2 percent for male and 0 percent for female).prevalence of block pattern was 3 percent (2 percent for male and 1 percent for female). Prevalence of pause pattern was 6 percent (4 percent for male and 2 percent for female). Prevalence of tension pattern was 1 percent for male.
  Discussion
  There is same results in Tehran Amene inistitude since 2000 for nonfluency rate(4.5 percent). Also Menson since 2000 in Denmark found same results.there is no same study for nonfluency pattern
 • F. Zakavi, N. Panahandeh, R. Sharifat Page 487
  Background And Objective
  The aim of this study was to measure the shear bond strength of composite resin to human dentin surface bonded with three different bonding systems.Subjects and
  Methods
  The crown surface of 66 extracted human third molar teeth were abraded with trimer in a wet environment until the dentin surface was exposed, and they were polished with silicon carbide paper 400 and 600 grit. Then, all the smooth smear layer samples were randomly classified into three equal groups. We used bonding according to the instruction of the manufacturer (the first group Single Bond, the second group BC Plus and third group Charm Bond). Then, the composite resin was bonded to the tooth surface by plastic tube (diameter: 1.8 mm, height: 5mm). Finally, shear bond strength was determined by universal testing machine (LMT 100).
  Results
  The variance analysis (ANOVA) P value= 0/000 revealed the mean of shear bond strength is different between three groups. The mean shear bond for first, second and third groups are 15.25 MP, 6.84 MP, 8.59 MP, respectively. The multiple comparison with THKEY test showed that there is different significance between group one and the other two groups which did not differ significantly.
  Conclusion
  All in all, we found out that greatest shear bond strength to dentin is the American Single Bond, which is better than Korean product (BC Plus and charm Bond).
 • F. Barzegari Firozabadi, A. Javid, S. Rezaei Zarchi Page 495
  Background And Objective
  At present, the use of nano-structured materials is becoming more widespread and a lot of advantages have been offered over either organic or inorganic nanoparticles. The purpose of this study was to find out the sensitivity of Escherichia coli and Staphylococcus aureus to the Antimicrobial Activities of CdO Nanoparticle. Subjects and
  Methods
  Escherichia coli (ATCC 25922) and Staphylococcus aureus (ATCC 25923) were used in the experiment. In the first experiment, the optical density of E. coli and S. aureus cultures were observed in the presence of 0.01 %, 0.75 % and 1.5 % of CdO. In the second experiment, 6.3 log CFU/ml of E. coli and S. aureus separately, were exposed to 1.5 % CdO at 37 ºC in water. In the third experiment, E.coli was developed in the solid medium with and without nanoparticles.
  Result
  Only in the presence of 0.75% and 1.5 % of these nanoparticles a considerable decreased was observed in the number of bacteria. In the control group the bacteria survived up to 13 days while complete cells death of E. coli and S. aureus was observed after 30 and 20 hours, respectively, when 1.5% CdO was added to the culture media. The same experiment, with S. aureus, showed complete cell death when the bacterial culture was exposed to 1.5 % CdO for 20 hours.
  Conclusion
  The present data demonstrate that a formulation made with the biologically stabilized CdO nanoparticles may be useful in the treatment of the infections and diseases caused by E. coli and S. aureus
 • A. Arzi, Ar Sarkaki, N. Aghel, Z. Nazari, M. Zarei Naserabadi Page 505
  Background And Objective
  There are some reports in Iranian traditional medicine concerning the anti-inflammatory effect of Saliva Officinalis (SO). In the present study with the aim of decreasing analgesic dose of morphine, analgesic effect of different doses of SO hydroalcoholic extract alone and associated with morphine were evaluated by tail flick in rats. Subjects and
  Methods
  Analgesic effects of SO hydroalcholic extract at doses of 200, 400, 600, 800 and 1000 mg/kg, i.p. were investigated. Then the influence of these doses associated with analgesic dose of morphine (2.5 mg/kg) was evaluated. Rats were placed into restrainer and then transferred into the tail flick apparatus with the intensity 55 Cº and cut off time= 10 sec. In order to verify the role of opioid receptors on analgesic effect of SO extract, naloxone (1mg/kg, i.p.) was administered to one group of rats 15 min before receiving 800 mg/kg extract. Then, the data were analyzed by two-way ANOVA followed by LSD post hoc test and significant difference between groups was accepted with P
 • N. Majdi Nasab, Hb Shahbazian, R. Hajmanouchehri, Sa Sajedi, V. Abbasi, A. Faraji Page 515
  Abstract
  Introduction
  Diabetes is one of the most common endocrine diseases and even is the general human condition. Its prevalence in Iran is equivalent to 5-8 percent. The disease has symptoms such as retinopathy, nephropathy and neuropathy. Neuropathy prevalence in these patients at initial diagnosis is equivalent to 7 percent, but the underlying disease progress prevalence of it reaches to 50 percent. In some patients with neuropathy, painful neuropathy appear that can affect on their daily functioning and quality of life.
  Methods
  60 patients with type 2 diabetes who referred from diabetes clinic of Ahvaz Golestan hospital after proving painful neuropathy, according to history, physical examination and EMG-NCV, considering their inclusion and exclusion criteria for the study, randomly divided into two 30groups and studied in a double blind research. A group treated with amitriptyline 50 mg / d and the other group were treated with carbamazepine 200mg TDS. Based on brief pain inventory quantitative scale amount of pain before the study and six weeks after the drugs were found.
  Results
  Both drugs of study in three age categories (18-50,51-60,61-65 years) are effective in both sexes, but their effects has no significant difference in pain reduction. Hb A1C in patients who received carbamazepine is lower after treatment than the group receiving amitriptyline.Considering the enormous impact of pain on daily function and quality of life, diagnosis of diabetes and painful diabetic neuropathy faster and treat it quickly can help these patients significantly. By the side if in future study prove the effect of carbamazepine on glucose control it can be used in these patients as a combinant therapy.
 • Leila Kheiri, P. Afshari, Sh Goharpey, E. Mousapour Page 527
  Background And Objective
  Urinary stress incontinence has been defined as any involuntary leakage of urine on effort or exertion or on sneezing or coughing. Physical treatment and rehabilitation have an important role in the treatment of stress urinary incontinence.Subjects and
  Methods
  In this clinical trial study, forty five women with urinary stress incontinence were included. Diagnosis was made according to the detailed history, physical examinations and urinary tests. All cases were randomly divided into three groups. Fifteen cases underwent kegel exercises, fifteen other cases underwent interferential current and both treatment (kegel exercise and interferential current) were applied the remaining cases. Number of leakages in three days and amount of leakage were evaluated pre and post treatment and the values of these data were compared in each group and among groups.
  Results
  All of the parameters improved after treatment in each group
 • M. Sharifian, A. Ahmadzadeh, A. Ahmadzadeh Page 535
  Background And Objective
  Cystinosis is a rare autosomal recessive disorder caused by accumulation of cystine in different organs. Infantile cystinosis characterized by Fanconi syndrome and growth retardation leading to renal failure. The aim of the study was to evaluate the clinical and laboratory findings of cystinotic patients attending at Mofid, Labafinejad hospitals (in Tehran) and Abuzar children’s hospital (in Ahvaz), Iran.Subjects and
  Methods
  During 1995-2010, all children with cystinosis hospitalized at the above three centers were enrolled. Patients with the following criteria were considered as cases of cystinosis: i) signs and symptoms of Fanconi syndrome ii) Presence of cystine crystals in cornea using slit lamp.
  Results
  Of all the subjeces, 44 children fulfilled the criteria of nephropathic cystinosis. There were 24 (54.05%) females and 20 (45.5%) males. Among them, 21 (47.7%) cases were Arabs. The mean age of onset of symptoms was 8 (range 3-18) months. The mean age at the initial presentation of chronic renal failure was 3 years. The most common clinical features in the patients were growth retardation (100%), presence of cystine crystal in cornea(100%), rickets(86%) and polyuria-polydipsia (83%). The commonest laboratory data were glucosuria (100%), renal tubular acidosis (97%), proteinuria (88.5%) and hyposthenuria (82%). Sixteen (36.3%) of the 44 patients received kidney transplant, of which 7 (43.7%) patients rejected their grafts. Finally, 13 (29.5%) of them were relatively good on medical treatment, 8 (18.1%) died, 2 (4.5%) on waiting list of kidney transplant and 21 (47.7%) missed follow up.
  Conclusion
  Although cystinosis is a rare disease in the world, it seems to be a relatively common hereditary disease with unfavorable prognosis in Iranian Arabs.
 • M. Seyfoorian, M. Nikbakht, Mr Dostan, H. Fathi Moghadam Page 545
  Background And Objective
  The purpose of this study is to examine the effect of aerobic and anaerobic exercise on reproductive hormones in male. Subjects and
  Methods
  45 subjects performed three randomized trials on separate groups, (1) aerobic group, (2) anaerobic group, (3) control group. Aerobic group performed continuous exercise with 65% (VO2max) and anaerobic group performed interval exercise with 100% (VO2max). Pre and post of the exercise blood samples were collected and analyzed for testosterone, luteinizing (LH), follicle-stimulating (FSH), prolactin and cortisol hormones. Diet, physical activity and circadian influences were all controlled.
  Results
  Compared with the control, the aerobic and anaerobic groups significantly (P< 0/05) elevated testosterone, prolactin and cortisol. Neither exercise produced significant (P < 0/05) changes of FSH. LH in the aerobic group did not change but in anaerobic group was significantly elevated in comparison with the control group.
  Conclusion
  This study has shown that there are not any correlations between testosterone and LH in the aerobic group which is a normal function of hypothalamus-hypophysis- axis and this is due to the low level of testosterone endurance athletes doing stamina sports. Also significant increase was found between testosterone and prolactin of both experimental groups which is similar to other reports and aims of present study as well.
 • S. Ziaei, M. Saiahi, Sm Latifi Page 555
  Background And Objective
  Metabolic syndrome is a key factor in developing cardiovascular disease and is a major problem in many countries. With regard to the young Iranian population, high frequency of pregnancy, and the high prevalence of metabolic syndrome, especially in women after menopause, it is a great concern in Iran. This study was performed to investigate the relationship between the number of deliveries (Parity) and metabolic syndrome in non-obese postmenopausal women. Subjects and
  Methods
  This cross sectional study was carried out on 140 healthy non-obese postmenopausal women who had a BMI less than30 Kg/m2, at 2009 in Ahvaz. The data which were collected through interviews contained demographic information, the number of parity, age at menopause, values of HDL-C, FBS, TG serum after 12 hours fasting, blood pressure and waist circumference. We used the Pearson correlation and multiple regression analysis by SPSS 15 software.
  Results
  There was significant relationship between parity and components of metabolic syndrome such as FBS (P < 0.001), systolic blood pressure (P = 0.001), diastolic blood pressure (P=0.003), waistcircumference (P = 0.004) and triglycerides(P = 0.009) except HDL-C(P=0.08). There is significant relationship between parity and metabolic syndrome (P=0. 05)
  Conclusion
  Increasing in parity is associated with increasing in FBS, BP, TG and WC and metabolic syndrome. Therefore, control and reduction of pregnancies should not be disregarded.
 • M. Mir, M. Safavi, M. Fesharaki, S. S Farhadi Page 563
  Background And Objective
  Multiple sclerosis is a chronic disease that involves central nervous system. This disease which causes incapability in adult happens after traumatic accidents. 7000 cases are added annually to MS patient in Iran. This study was conducted to determine the quality of life and stress coping method among the family member and multiple sclerosis caregivers. Subjects and
  Methods
  200 cases of family members and caregivers of patient with MS and dependent to Ahvaz MS society enrolled in this descriptive study. Three inanimate questionnaires were used to evaluate the cases.
  Results
  108 male and 90 eligible female enrolled in this study. The quality of their life was normal physically, psychologically and socioeconomically. Generally, the quality of the males’ life was better than the females’, especially psychologically. Majority of male and female used normal and good coping method, and we also found a direct and statistically significant correlation between the level of education and the quality of life among the caregivers.
  Conclusion
  Higher level of quality of life among the caregiver with higher level of education and use of suitable stress coping method among them, revealed the necessity of socio-economical supports and contour programs for educating family members and caregiver of patient with multiple sclerosis, especially for caregiver with lower level of knowledge and education.
 • Ah Saberi, M. Kosari Page 573
  Background And Objectives
  Lycopene is one of the most potent antioxidants. It is a red, fat soluble pigment found in certain plants and microorganisms. Several studies have demonstrated the ability of lycopene to protect the cells from ionizing radiation induced damage, however, the mechanisms involved are remained to be clear. In the present study, we investigated the radioprotective effect of lycopene on γ-radiation induced cytotoxicity and genotoxicity in human cultured fibroblasts. Subjects and
  Methods
  In irradiated groups fibroblast cells were irradiated with 1, 2 and 4Gy. In lycopene groups fibroblast cells were pretreated with different concentrations of lycopene (2, 10 and 20uM) then exposed to different doses of gamma radiation. The extent of cytotoxicity was determined by colony formation assay. The level of genotoxicity was detected by analysis of chromosmome breaks.
  Results
  Using colony formation assay, we observed the increase in cell killing with the increase in γ-radiation dose (1, 2 and 4Gy). Pre-treatment with lycopene (2, 10 and 20μM) restored the cell survival, suggesting that lycopene can protect the cells from killing by ionizing radiation. Similarly, lycopene significantly diminished the level of chromosome and chromatid breaks induced by gamma radiations. The maximum protection of fibroblast cells was observed at 10μM of lycopene pretreatment.
  Conclusion
  Data showed that pretreatment with lycopene reduced the level of cell killing and chromosomal breaks and this protecive activity was dependent on the concentration of lycopene. Our finding indicate that lycopene protects human cells from radiation-induced genomic instability, and can reduce the cancerogenic effect of ionizing radiation.