فهرست مطالب

 • پیاپی 84 (پاییز 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/07/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اصغر مهربان، امیر غریب عشقی، غلامرضا خلیل زاده، کمال شهبازی صفحه 2
  شناخت اقلیم و بررسی نیازهای اکوفیزیولوژیک گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید محصول است. با بررسی امکانات بالقوه اقلیمی و رطوبی در مناطق مختلف میتوان توان تولیدی آنرا مشخص و حداکثر بهره برداری را بعمل آورد. برای این منظور اطلاعات مربوط به پارامترهای آب وهوایی 7 ایستگاه هواشناسی موجود در منطقه مورد مطالعه که دارای آمارهای بلند مدت بودند، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفتند. پارامترهای مورد بررسی عبارت بودند از: میانگین دمای ماهانه، مینیمم دمای ماهانه، ماکزیمم دمای ماهانه، ضریب حرارتی (GDD)، میزان بارندگی سالیانه، ضریب خشکی و تبخیروتعرق پتانسیل. به منظور پهنه بندی پارامترهای آب وهوایی و تعیین توزیع فضایی آنها، مدل دیجیتالی ارتفاع(1 DEM) منطقه با استفاده از GIS (نرم افزار ILWIS) ترسیم و سپس همبستگی بین پارامترهای اقلیمی و ارتفاع تعیین شدند. در این تحقیق با استفاده از داده های آب و هوایی موجود منطقه نمودارهای مربوط به بیلان رطوبی هر کدام از ایستگاه های نمونه برداری شده ترسیم و الگوی رطوبی برای هر کدام از این ایستگاه ها ترسیم گردید. همچنین با استفاده از الگوهای بیلان رطوبی منطقه و اطلاعات آب و هوا و با استفاده از نرم افزار ILWIS نقشه های پهنه بندی مربوط به پارامترهای آب و هوایی مورد نظر برای کل منطقه ترسیم گردید. برای پهنه بندی از روش عامل محدودیت (SLA2) هرکدام از پارامترها با توجه به میزان اهمیت آن ها در دیم کاری منطقه استفاده گردید که در نهایت منجر به تولید نقشه های پهنه بندی منطقه از نقطه نظر پارامترهای مختلف گردید. هدف از اجرای این تحقیق تعیین و بررسی امکانات بالقوه رطوبی منطقه و تعیین چگونگی انطباق آن ها با نیازهای کشاورزی دیم در منطقه می باشد.
  کلیدواژگان: اقلیم، مغان، اردبیل، GIS، .ILWIS
 • نصرت الله حسنی، ام.نوربردیف، حسین توکلی صفحه 12
  مناطق بحرانی معمولا در اطراف منابع آب، آغل، جاده و یا اطراف روستاها واقع می باشند.در این تحقیق همبستگی بین گونه های مختلف گیاهی در اطراف منابع آب شرب دام به عنوان یکی از مناطق بحرانی مورد اندازه گیری و تحلیل قرار گرفت.ابتدا مختصات جغرافیایی منطقه به روش میدانی و با استفاده از دستگاه GPS مشخص و با استفاده از نرم افزار مربوطه محدوده منطقه مشخص گردید.برای توصیف حداکثر تغییرات پوشش گیاهی در کوتاه ترین فاصله و در زمانی حداقل از ترانسکت هایی به طول 1000 متر استفاده شد.در منطقه بحرانی در 8 جهت جغرافیایی ترانسکت ها مستقر، ونمونه برداری از فواصل 50 متری تیمارهای مطالعاتی به روش سیستماتیک به تعداد 160 تا وهر یک به مساحت 4 متر مربع انجام شد. همبستگی بین گونه ای با استفاده از آزمون و از طریق جداول توافقی 2×2 صورت گرفت.محاسبه امید ریاضی فراوانی اجتماعات معنی دار شده نشان می دهد که به جز همبستگی دو گونه Artemisia herba alba- Acantholimon sp که منفی می باشد، بقیه اجتماعات یعنی Sophora sp - Hultemia persicaوAcantholimon sp-Salsola kali و.Peganum harmala-Acantholimon sp درجه همبستگی مثبت دارند یعنی به احتمال 99% هر دو گونه مشترک در جامعه گیاهی تحت مطالعه با هم وقوع نمی یابند. سایراجتماعات یعنی Ar-Hu و Ar-Sa،Ar-So،Ar-Pe،Hu-Sa،Hu-Pe،Hu-Ac،Sa-So،Sa-Pe،So-Pe،So-Acکه مقدار کای بدست آمده کوچک تر از کای جدول دارند معنی دار نبودن آن را نشان می دهد یعنی وقوع هر دو گونه مشترک به احتمال 99% با یکدیگر برحسب اتفاق بوده است.
  کلیدواژگان: مناطق بحرانی، مراتع قشلاقی، آبشخوار، همبستگی بین گونه ای، اسفراین
 • محمد طهمورث، حسن احمدی، نفیسه تقوی، حسین محمد عسکری صفحه 19
  شبیه سازی و ارزیابی آورد رسوب رودخانه از جمله مسائل مهم و کاربردی در مدیریت منابع آب می باشد. اندازه گیری غلظت رسوب به روش های متداول عموما مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی بوده و گاهی از دقت کافی نیز برخوردار نمی باشد. یکی از روش های نوین در حل مسائل مهندسی منابع آب و رودخانه استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی است که با الگو برداری از شبکه عصبی مغز انسان، ضمن اجرای فرایند آموزش، روابط درونی بین داده ها را استخراج کرده و در موقعیت های دیگر تعمیم می دهد. در این مطالعه از داده های هم زمان دبی آب و دبی رسوب ایستگاه گلینک واقع بر رودخانه طالقان، به همراه یکسری از پارامترهای ژئومرفولوژیک حوزه آبخیز طالقان جهت مدلسازی رسوب معلق روزانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. به این منظور بعد از رفع نواقص آماری و حذف داده های پرت، 80 درصد داده ها جهت آموزش و 20 درصد جهت آزمون شبکه مورد استفاده قرار گرفت. پس از استاندارد کردن داده ها با استفاده از داده های سری آموزش، شبکه عصبی با الگوریتم پس انتشار ایجاد شد. هم چنین با استفاده از لگاریتم داده های سری آموزش رابطه رگرسیونی بین داده های دبی آب و رسوب برقرار گردید. به منظور ارزیابی نتایج این دو روش از داده های سری آزمون و از معیارهای RMS، MAE و R2 استفاده شد. نتایج نشان دهنده دقت بالاتر برآورد های مدل شبکه عصبی مصنوعی ژئومرفولوژی (5/48=RMS، 25/33= MAE و 89/0=R2) در مقایسه با برآورد های مدل رگرسیونی(93=RMS، 25/54=MAE و 74/0=R2) می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مدل ANN کارایی و قابلیت بالاتری نسبت به مدل رگرسیونی در برآرود رسوب رودخانه دارد. همچنین استفاده از پارامترهای ژئومرفولوژی موثر در تولید رسوب در ساختار شبکه عصبی مصنوعی، به عنوان ورودی مدل، سبب افزایش دقت تخمین آورد رسوب رودخانه می شود.
  کلیدواژگان: رسوب معلق، شبکه عصبی مصنوعی، مدل های رگرسیونی، طالقان، پارامترهای ئومرفولوژی
 • فاطمه داداش زاده اصل، محسن محسنی ساروی، حسن احمدی، جواد وروانی صفحه 28
  برآورد رسوب دهی وقایع سیلابی از چالش های مهم واساسی در زمینه مدیریت حوزه های آبخیز می باشد،از طرفی تحقیقات اندکی در زمینه فهم رفتار رسوب دهی سیلابی وکاربرد منحنی های سنجه رسوب در جهت برآوردبار رسوبی وقایع سیلابی انجام شده است. به منظور بررسی میزان خطای حاصله از کاربرد منحنی های سنجه رسوب در برآورد بار رسوبی وقایع سیلابی، مقادیر برآوردی 10 نوع منحنی سنجه رسوب یک متغیره و چندمتغیره با رسوب مشاهداتی در شاخه های صعودی و نزولی هیدروگراف چند واقعه سیلابی در ایستگاه هیدرومتری پل دوآب (رودخانه قره چای استان مرکزی) مورد مقایسه قرار گرفت. با درنظرگرفتن شاخص های مختلف صحت و دقت مشخص گردید، روش فائو نسبت به بقیه روش ها عملکرد بهتری داشته و برآورد نسبتا نزدیکتری به مقدار واقعی بدست می دهد، از آنجائیکه ضریب فائو ضریب افزاینده ای به حساب می آید از این رو برآوردهای زیر حد واقعی منحنی های سنجه یک خطی و حدواسط را افزایش می دهد و به مقدار واقعی نزدیکتر می سازد.علیرغم کارایی موثر روش چندمتغیره در برآورد بار رسوبی سالیانه بعلت پراکنش نامناسب داده های سیلابی این روش در برآورد بار رسوبی هیدروگراف سیل ناکار آمدی خود را نشان داد.
  کلیدواژگان: رسوب دهی، منحنی سنجه رسوب، هیدروگراف سیل، روش چند متغیره، حوزه آبخیز قره چای
 • رضا سکوتی اسکوبی، محمدحسین مهدیان صفحه 36
  برای استفاده از سیلاب های مخرب که باعث بروز خسارات و تلفات شدید می گردد نیاز به انجام اقداماتی با استفاده از روش های مناسب می باشد. یکی از شیوه های کنترل سیلاب ها، پخش سیلاب بر آبخوان است ولی گل آلودگی سیلاب عاملی در جهت کاهش عمر مفید طرح های آبخوان داری قلمداد می شود زیرا با مسدود کردن مجاری انتقال آب در خاک و آبرفت های درشت دانه، میزان تغذیه آبخوان را کاهش می دهد. با توجه به خصوصیات متفاوت عرصه های آبخوان، برآیند نتایج حاصل از پروژه های پخش سیلاب در نقاط مختلف متفاوت بوده و ضرورت دارد با مطالعه عمق رسوب گذاری، زمینه را در ارائه پیشنهادات راهبردی و بهینه سازی طراحی شبکه ها فراهم کرد. لذا این تحقیق با هدف بررسی و تعیین اثر پخش سیلاب بر روند تغییرات رسوب گذاری خاک در ایستگاه پخش سیلاب بر آبخوان پلدشت واقع در استان آذربایجان غربی و در مقایسه با مناطق شاهد طی پنج سال مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. عمق رسوب از طریق نصب اشل های مدرج فلزی در نوارها و مستطیل های انتخابی تعیین شد. تعداد این اشل ها در هر مستطیل 5 و در هر نوار 15 و مجموعا ̋45 اشل بود. برای تجزیه و تحلیل، چنانچه داده ها دارای توزیع نرمال باشد از آزمون آماری t و در غیر این صورت از آزمون های ناپارامتری استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتفاع رسوب در نوار اول با داده های نوارهای دوم و سوم اختلاف معنی داری با هم دارند، در حالی که عمق رسوب نوارهای دوم با سوم تفاوت معنی داری را با هم نشان نمی دهند. میزان عمق رسوب سال اول و دوم با دیگر سال ها به طور معنی داری متفاوت است. در حالی که مقادیر عمق رسوب سال سوم با عمق رسوب سال های چهارم و پنجم تفاوت معنی داری ندارد. به علاوه میزان عمق رسوب سال های چهارم و پنجم نیز با همدیگر اختلاف معنی داری را نشان نمی دهند. روش کریگینگ با ضریب همبستگی 98/0 برای سال سوم و 71/0 برای سال پنجم با نیم تغییرنمای مدل گوسی از دقت بالایی برای برآورد مقادیر ارتفاع رسوب در نقاط فاقد اطلاعات برخوردار است. شعاع تاثیر نیم تغییرنما در حدود 7/376 متر، تاثیر قطعه ای برابر 3 متر و آستانه معادل 5/972 متر بدست آمده است.
  کلیدواژگان: آبخوان، آذربابجان غربی، پخش سیلاب، رسوب گذاری
 • احمد فاتحی مرج، محمدحسین مهدیان صفحه 42
  انسو(El Nino Southern Oscillation)یکی از پدیده های اقلیمی است که تغییرات آن موجب ناهنجاری هایی بزرگ آب و هوایی در بسیاری از نقاط جهان می شود. در بعضی مناطق، این پدیده باعث افزایش بارش و در بعضی مناطق، باعث کاهش بارش شده است. یکی از روش های پیش بینی بارش فصلی، استفاده از انسو با استفاده از شاخص های Southern Oscillation Index) SOI) و NINO3،4 است. برای بررسی ارتباط بین انسو و بارش در حوضه دریاچه ارومیه واقع در شمال غرب کشور از اطلاعات 18 ایستگاه باران سنجی و کلیماتولوژی و برای پیش بینی بارش پاییزه، از اطلاعات دو ایستگاه سینوبتیک تبریز و ارومیه که آمار طولانی مدت داشته اند استفاده شد. بررسی ها نشان می دهد Southern Oscillation Index) SOI)و NINO3،4 که از شاخص های انسو هستند، از عوامل موثر بر بارندگی پاییزه محسوب می شوند. برای پیش بینی بارش پاییزه از یک مدل توانمند و انعطاف پذیر مانند شبکه عصبی و اطلاعات SOI و NINO3،4 استفاده و برای بررسی عملکرد آن با یک مدل خطی (رگرسیون چند متغیره) مقایسه گردیده است. برای ارزیابی دقت و صحت مدل ها از آماره R2 و MSE استفاده شد. نتایج بررسی نشان می دهد که مدل غیر خطی با استفاده از شاخص های اقلیمی مورد استفاده، بارش پاییزه را با دقت بیشتری پیش بینی می کند. از آنجایی که پیش بینی بارش به خاطر ویژگی های خاص حاکم بر آن، مشکل به نظر می رسد ولی این تحقیق نشان می دهد با استفاده از شاخص های اقلیمی پیوند از دور1و بکارگیری شبکه عصبی با معماری مشخص می توان بارش پاییزه را یک فصل زودتر پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: انسو، پیش بینی بارش، شبکه عصبی، SOI، NINO3، 4
 • محمد علی کدخداپور، علی بمان میرجلیلی، کاظم دشتکیان صفحه 53
  پخش سیلاب یکی از مهم ترین عملیات برای هدایت جریان های طغیانی رودخانه ها، افزایش نفوذ آب واصلاح خاک و هم چنین جلوگیری از بروز خسارات سیل در مناطق پایین دست می باشد. هدف از این تحقیق کاشت درخت و سنجش میزان نفوذپذیری عرصه طبیعی و درختکاری شده آبخوان بود. در این تحقیق وضعیت میزان نفوذ پایه در عرصه های درختکاری شده و پوشش طبیعی و شاهد مورد بررسی قرار گرفت. سه نوار در سایت 2 آبخوان انتخاب و در هر نوار 2 قطعه به ابعاد 60×60 متر برای بررسی وضعیت فاکتورهای اصلی (پوشش، نوار، سال) آماربرداری شد. در یکی از این قطعات نهال کاری انجام (T) و در قطعه دیگر پوشش طبیعی عرصه (P) وجود دارد، عرصه شاهد در بالاترین رقوم ارتفاعی نوارهای انتخابی قرار دارد که این سه به عنوان تیمارها مورد بررسی قرار گرفت. سپس میزان نفوذ پذیری در هر یک از تیمارها بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان نفوذ پایه در عرصه طبیعی و عرصه درختکاری شده معنی دار نبوده(05/0p). بنابراین پیشنهاد می شود پوشش طبیعی عرصه با آبگیری حاصل از سیل در نوارهای آبخوان تقویت گردد و از کاشت نهال در عرصه آبخوان خودداری گردد.
  کلیدواژگان: نفوذ پایه، عرصه درختکاری شده، عرصه طبیعی، عرصه شاهد، پوشش، آبخوانداری
 • آتنا چیداز، کارشناسی، محسن محسنی، مهدی وفاخواه صفحه 59
  در مدیریت جامع حوزه آبخیز، مهار و کاهش خسارت های سیل جایگاه ویژه ای دارد. بنابراین، شناسایی دقیق مناطق سیل خیز درسطح حوضه ضروری است، زیرا می توان با اقدامات مناسب آبخیزداری اعم از سازه ای و غیر سازه ای و یا تلفیقی از آن ها، شدت سیل خیزی حوضه را کاهش داد. منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز کسیلیان در استان مازندران است. در این تحقیق، به مقایسه سه روش اشنایدر، روش هیدروگراف واحد SCS و کلارک در برآورد هیدروگراف سیلاب پرداخته شد. در مرحله بعد، تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامتر های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، با استفاده از الحاقیه HECGEO-HMS در نرم افزار ARC/VIEW، تعداد شش زیر حوضه انتخاب شد. با تهیه و تکمیل اطلاعات مورد نیاز به مدل در سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش شماره منحنی در بخش تلفات، روش شبیه سازی هیدرولوژیکی SCS در بخش انتقال و روش ماسکینگام برای روند یابی سیل برگزیده شد. در این بررسی، با توجه به درصد اختلاف کمتر بین دبی مشاهداتی و محاسباتی و بررسی هیدروگراف ها، روش هیدروگراف واحد SCS به عنوان روش مناسب انتخاب شد. هم چنین تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامتر های مختلف نشان داد که ثیرگذارترین عامل بر مدل زمان خیر می باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش حذف متوالی زیر حوضه ها، نقش کلیه زیر حوضه ها در هیدروگراف سیل خروجی تعیین و بر اساس آن اولویت بندی انجام گرفت. نتایج نشان می دهد میزان مشارکت زیر حوضه ها در سیل خروجی با مساحت آنها رابطه مستقیم ندارد.
  کلیدواژگان: حوزه آبخیزکسیلیان، تحلیل حساسیت، مدل HEC، HMS، هیدروگراف سیلاب
 • مجتبی جنت رستمی، محمدعلی زارع چاهوکی، حسین آذرنیوند، خدیجه ابراهیمی درچه صفحه 72
  بررسی الگوی پراکنش گیاهان نقش بسیار مهمی در ارزیابی یکنواختی و عدم یکنواختی محیطی، نوع روش تکثیر و تولید مثل، انتشار و رقابت، الگوهای رفتاری گیاهان و تعیین روش های مناسب اندازه گیری خصوصیات کمی گیاهان مثل پوشش، تراکم و... دارد. به منظور تعیین و بررسی الگوی پراکنش، مراتع اطراف حوض سلطان قم به عنوان سایت های مطالعاتی انتخاب شدند. نمونه برداری در منطقه مورد مطالعه، به صورت تصادفی-سیستماتیک اجرا شد، به طوری که در امتداد چهار ترانسکت 300 متری، نقطه ابتدائی ترانسکت ها، به صورت تصادفی و بقیه آنها (14 نقطه) در امتداد هر ترانسکت با فواصل 20 متر از یکدیگر انتخاب شدند. در مجموع در هر تیپ گیاهی از 60 نقطه نمونه برداری شد. سپس شاخص های فاصله ای و کوادراتی تعیین الگوی پراکنش، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که الگوی پراکنش گونه های Artemisia sieberi،Halocnemum strobilaceum و Seidlitzia rosmarinus به صورت الگوی تصادفی با گرایش به کپه ای است.
  کلیدواژگان: الگوی پراکنش، شاخص های فاصله ای و کوادراتی، مراتع حوض سلطان
 • مهدی زینی وند، محمود شفاعی بجستان صفحه 81
  هرچند در خصوص شناخت پدیده آبشستگی مطالعاتی در چند سال اخیر صورت گرفته است ولی در رابطه با نحوه ی کنترل آن مطالعه ای انجام نشده است. Odgaard و همکاران پس از مطالعات گسترده بر روی صفحات مستغرق به منظور کنترل فرسایش و یا به منظور کنترل رسوب ورودی به آبگیرها، ایده استفاده از این صفحات را برای کنترل فرسایش در محل تلاقی رودخانه ها به صورت شماتیک بیان کرده اند ولی در خصوص ابعاد آن و میزان کارایی صفحات پیشنهادی ارائه نکرده اند. از این رو هدف اصلی این تحقیق، بررسی کارایی صفحات مستغرق و تعیین بهترین موقعیت و آرایش آنها در محل محل تلاقی رودخانه ها می باشد. برای رسیدن به این هدف، آزمایشاتی در فلوم آزمایشگاهی انجام گردید. ابتدا شرایط هیدرولیکی برای حداکثر عمق چاله فرسایشی در حالت بدون صفحات تعیین و سپس برای این شرایط هیدرولیکی، تاثیر ده موقعیت مختلف و زاویه قرارگیری صفحات مستغرق بر حداکثر عمق چاله فرسایشی بررسی و نتایج بدست آمده با نتایج بدون صفحات مقایسه گردید و در انتها مناسب ترین موقعیت و نحوه قرارگیری صفحات ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در صورت طراحی صفحات مستغرق با زاویه 30 درجه و با ابعادی که در این مطالعه بدست آمد و در صورت قرارگیری در موقعیت مناسب می توانند به طور موثری ابعاد چاله فرسایشی را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: تلاقی رودخانه ها، چاله فرسایشی، آبشستگی، کنترل فرسایش موضعی، صفحات مستغرق
|
 • A.Mehraban A.Gharib Eshghi. G.Khalilzadeh. K.Shahbazi Page 2
  Study of climate and eco-physiological needs of crop plants can be of from important factors in crop production. With study of، humidity، water and climate potential in different areas، researchers can distinguish production potentials for each crop in each region. For these purpose، in this case study، long term climate data of 7 meteorological stations collected and analyzed in Moghan and Ardabil regions. The considered parameters were: monthly mean temperature، monthly minimum and maximum temperature، growing degree days (GDD)، annual precipitation، aridity index، potential evapotranspiration (ETP). Also، to classification climatically parameters and appointing their special distribution، digital elevation model (DEM) created by use of GIS software (ILWIS)، then correlation between altitude and climatically parameters determined. In other step water balance diagrams with use of climatically parameters drew for each station. In the end assessment maps for studying moisture parameters had created for studied areas.
 • N. Hassani, Rasool-E Akram, H.Tavakoli Page 12
  In water point، 8 transects of 1 Km were established randomly، and each 50 m of one transect was considered as treatment. In each treatment، one plot of 4 m2 was sampled for measurements of canopy coverage، species richness، and density. The association of the pairs of plant species was analyzed by using chi-square test. Multiple vegetation parameters of total coverage، richness and density were significant for all treatments. Density and total coverage were significant، and species richness was not significant by using ANOVA. The results were showed that by increasing distances from water point the palatability of plant species improved. There were negative associations between the two important species of Artemisia herba-alba and Acantholimon sp، but there was random association among other species. It can be concluded that the intensity of grazing was concentrated on 350-500 meters from water point which can be considered as critical area.
 • M.Tahmoures, H.Ahmadi, N.Taghavi, H.M.Askari Page 19
  Evaluating and modeling of volume of sediment yield is one of the most important subjects in water resources management. Estimation of sediment yield based on traditional methods needs a lot of time and money and usually does not have enough accuracy while using new methods like GANN provides needed accuracy. One of the newest methods for solving hydrologic and water engineering problems is using GANN (Geographical Artificial neural network) method. GANN has structure similar human brain which performs training process and extracts internal relationship between data and then generalize them to other situations. In this research water-sediment discharge data of Gelinak Hydrometric Station on Taleghan River and a series of geomorphologic parameters of Taleghan Watershed was used to model suspend Sediment yield by GANN method. For this purpose، after correction of statistical errors and elimination of deviated data، 80 percent of data were used for training and 20 percent for network examination. After standardizing the data، a back-propagation neural network was provided using training data series. Then a regression equation between water and sediment discharge data was generated using logarithmic training data. Output data were evaluated using RMSE، MAE، R2 statistic indices. Results showed that GANN estimations have more accuracy (RMSE = 48. 5، MAE = 33. 25، R2 = 0. 89) than regression models estimations (RMSE = 93، MAE = 54. 25، R2 = 0. 74). It can be concluded that ANN model have more efficiency than regression models in sediment yield estimation. In addition، by using geomorphologic parameters which are effective in sediment production as input of the model، accuracy of sediment yield is increased.
 • F.Dadashzadeh Asl, M.Mohseni Saravi, H.Ahmadi, J.Vervani Page 28
  Estimating flood events sediment yield is of the main and basic issues in watershed management strategies. On the other hand there are little investigations about sediment yield behavior of the flood events and applicability of the sediment rating curves to estimate sediment load of flood events. In this research in order to investigate bias and errors of the sediment rating curves in estimating sediment load of the flood events، the estimated values of 10 kind of rating curves (one- variable and Multi-variable) compared by the observed values of some hourly monitored flood events in the Gharachay River of Markazi provinces. By considering accuracy and precision indexes the results shows that in this case the FAO’s method has relatively closer estimates to the observed one because FAO coefficient is increaser coefficient، therefore increase one line and middle limit sediment rating curve under estimating in closed to actual value. and despite of suitable applicability of the Multi-variable sediment rating curve method in estimating annual sediment yield in reason of un suitable disperse of flood data، it could not prove to be applicable in the flood events cases.
 • R. Sokoti Oskoui, M.H.Mahdian Page 36
  Flash floods may cause huge damages. Flood spreading on aquifers is a well-known approach in Iran to control its damages. But the turbidity of floodwater can reduce the efficiency of these systems via closing the soil water pores. Since the results of flood spreading projects differ in different regions، it is necessary to produce a suitable method in order to increasing efficiency of such designs. This research has been done with the aim of study and determining the effect of flood spreading on the soil sedimentation in Poldasht flood spreading station located in West Azarbaijan. Soil sedimentation differences were evaluated via comparison controls during 5 years at many spreading channels of three lines by Graded scales measured the sediment depth of the surface ground. The data obtained were analyzed by t-student method if their statistical distributions were normal otherwise non-parametric methods were used. The results showed sediment depth data have not normal distribution. The Kruskal-Walis test showed sediment depth of first line differs significantly with the second and third line sediment depth whereas these parameter dos not differ between second and third lines. Sediment depth of year 1 is differs by year 2 significantly. The difference of the data of year 3 with the data of years 4 and 5 are significant. Also the data of 4th year are significantly differs with 5th year. Also Kriging method has the highest with correlation coefficient %98 for year 1 and 0. 71 for year 5 with Gaussian semi-variorum، has high accordance to estimate the non-sampled points.
 • A.Fatehi Marj, M.H.Mahdian Page 42
  The evolution of rainfall is due to climate signals changes. One of the climate signals is ENSO. This signal is one of the important signals that cause large scale climate anomaly change in many area of the world. This signal can increase rainfall in many areas and also decrease rainfall in other area in the same period. One of the rainfall forecasting methods is using climate signals. To forecasting seasonal rainfall in Urmiyeh Lake basin، relationship between autumn rainfall and climatic indices were investigated. The climatic indices are the indices that scientists use in the word. There are many rainfall stations in Urmiyeh basin، from those 18 stations with more than 35 years data were selected. In order to forecasting the SPI، data of two stations، Tabriz and Urmiyeh were used. SOI and NINO3،4 indices used as ENSO indices. This result show the impact of ENSO is more than other climatic signals on autumn rainfall. To forecast the Autumn rainfall one linear model and one nonlinear model used. Using R2 and MSE the model evaluated. The result show the nonlinear model (Neural Network) can forecast Autumn rainfall with higher accuracy than the linear model. Therefore using teleconnection pattern data and neural network as powerful tools، autumn rainfall can be forecasted one season earlier in Urmiyeh leak basin.
 • M.A.Kadkhodapour, A.B.Mirjalili, K.Dashtakian Page 53
  Flood spreading is one of the most important approaches to control floods، to increase soil infiltration rate and to remediate soil conditions، similarly it can prevent damages on down stream area. objectives of this research was to evaluate the effect of 3 planting on the base infiltration rate at planted and non-planted and control area. In this way 3 flood spreading stripes were selected in site no. 2 of Miankooh flood spreading area and measurements of main factors (vegetation cover، strip، year) were made at 2 plots with dimension of 60×60 square meter in each strip. One of this plots was planted (T) and the other one had the natural vegetation (p)، the control area was located at upper part of the selected stripes، these 3 plot types were the treatments of this research، in which infiltration rates were measured results show that there was not significant difference (P>0. 05). between planted and non-planted plots، while the difference between non-planted area with control and planted area with control was significant at 1 percent level (p<0. 01). so It is recommended to enhance native vegetation through flood spreading and to prevent 3 planting in flood spreading area.
 • A.Chidaz, M.M.Saravi, M.Vafakhah Page 59
  Flood damage mitigation and control has a special place in integrated watershed management. There for the exact identify of flood ness areas is necessary. Because through suitable watershed measures include structural or nonstructural or a combination of both of them can be reduced flood ness of watershed. this research focused on a comparative of Synder، SCS unit hydrograph، and Clark methods in flood hydrograph estimation with attention to lower different percent between discharge observation and estimation and hydrographs investigation، SCS UH method has been chosen as the best one. In next step، the sensitivity analysis of model related to different parameters has been done. the results showed that the lag time factor is the most effective factors on the model. Finally the priority of the main sub basins of Kassilian watershed carried out by using HEC-HMS simulation model. In this research the 6 sub basin have been chosen by using of HEC GEO extension in ARC/VIEW software. By providing and reconstruction of requirement data and maps to model through geographic information system (GIS)، the curve number (CN) in loss part of model and Maskingham method for flood process have been chosen. In this study the sub basin number 4 has been identified as the flooding sub basin. Also results show that the amount of sub basins cooperation in the out let flood is not directly related to their areas
 • M.Jannat Rostami, M.A. Zare Chahoki, Hossen Azarnivand, Khadileh Ebrahimi Darcheh Page 72
  Investigation of plants spatial patterns have important role in environmental homogeneity and heterogeneity evaluation، reproductive method of plant، distribution، competition and behavioral patterns of plants for selecting reliable and accurate techniques to measure quantitative characteristics of plant such as cover، density and so on. In order to analysis of spatial patterns، three sites of species Artemisia sieberi، Halocnemum strobliaceum، Seidlitzia rosmarinus، in Hoz-e-Soltan Qom selected. Sampling carry out along four transect (with 300 meter length) using systematic-randomized method. In each transect، there are 15 points for sampling that first point was at random، and the rest of points were selected systematically. At each of points، plant nearest distances، near plant secondary and neighbor nearest measured، that these three distances used for calculating dispersion distances indices. As well as، at each of points، set up plots with area relative to kind of plant species. Then، count the number of plant species. Using this data calculate the dispersion quadratic indices. Result showed that in each three site A. sieberi،H. strobilaceum and S. rosmarinus، species fellow of random dispersion with trend to clump.
 • M. Zeinivand, M. Shafai Bejestan Page 81
  The location where two rivers are joint، is defined as river channel confluence. Due to three dimensional flow structure at channel confluence especially on the downstream mixing of flow، a deep scour hole is developed. At the separation zone downstream of junction corner، a point bar is developed. The scour hole and point bar can cause change in river morphology and can be the main reason for bank instability or failure of the structures near the confluence area. Submerged vanes are those structures which have been developed to control bank erosion. These vanes also have been used to prevent sediment to enter the intakes. However the submerged vanes have not been studied to control scour depth at the river confluence، therefore it is the main purpose of this study to conduct experimental tests to determine the best location and the optimum size and performance of vanes for the purpose of controlling scour at river confluence. To reach the objective of this study، an extensive experimental study was conducted in the hydraulic laboratory of Shahid Chamran University. Tests were conducted in three series of A، B، and C. In series of A the best location was found. In series of B the best hydraulic performance was found and in series of C the best dimensions of vanes were obtained. From the experimental results، it was found that the best location of the submerged vanes is the downstream left bank of the lateral channel. The vane should be installed at angle of 30 degree. Relations for the height، width and spacing of the vanes are presented.