فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 5 (پیاپی 58، آذر و دی 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/09/19
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مهدی پریان، مهدیه موندنی زاده، سمیرا محمدی یگانه، بهزاد خوانساری نژاد صفحه 1
  زمینه و هدف
  ویروس نقص ایمنی انسانی نوع 1 و ویروس هپاتیت C از جمله مهم‎ترین عوامل عفونی منتقل شونده از طریق خون محسوب می شوند و از این رو تشخیص صحیح، دقیق و حساس این ویروس ها در افراد آلوده و خون های اهدایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. به علت وجود برخی از محدودیت های روش های سرولوژیک در تشخیص این عوامل عفونی، هدف این مطالعه استفاده از روش های مولکولی سریع و حساس همچون Real-time PCR می‎باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی، یک روش Real-time PCR Multiplex خانگی بر مبنای استفاده از رنگ SYBR GreenI راه اندازی شد که در آن با استفاده از آنالیز منحنی ذوب می توان عفونت منفرد و یا هم زمان ویروس نقص ایمنی انسانی نوع 1 و ویروس هپاتیت C را در نمونه های پلاسمای بیماران شناسایی نمود. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از انجام واکنش های مختلف بر روی چندین نمونه بالینی نشان داد که حساسیت تجزی های (آنالیتیکی) روش راه اندازی شده برای ویروس نقص سیستم ایمنی نوع 1 معادل 200 کپی در هر میلی لیتر 200 و برای ویروس هپاتیت C برابر 100 کپی در هر میلی لیتر است. به علاوه نشان داده شد که پرایمرهای طراحی شده برای هر ویروس هیچ گونه واکنش متقاطعی با یکدیگر و سایر عوامل مداخله گر ندارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به سطح حساسیت و ویژگی مناسب، کاربرد آسان، هزینه نسبتا کم و آنالیز سریع نمونه ها، این روش می تواند یک روش سریع و مناسب برای تشخیص موثر و آسان ویروس نقص ایمنی انسانی نوع 1 و ویروس هپاتیت C در نمونه های پلاسما باشد.
  کلیدواژگان: HIV، 1، HCV، مالتیپلکس، Real، time RT، PCR، راه اندازی، SYBR GreenI
 • ابوالفضل جعفری، رضا بدیعی، مریم یارمحمد توسکی، بهیه کهنسال صفحه 11
  زمینه و هدف
  کم شنوایی ناشی از صدا یک موضوع بالینی قابل توجه می‎باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر ان-استیل سیستئین بر کاهش میزان کم شنوایی دایمی ناشی از سر و صدا در کارگران کارخانه هپکو اراک می‎باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، تعداد 118 نفر از شاغلین در کارگاه های شرکت هپکو، از مهر 1387 تا آبان 1388 و در محدوده سنی 52-20 سال با حداقل 5 سال سابقه کار در محیط کاری پر سر و صدا (بالای 85 دسی بل) در دو گروه مداخله و کنترل وارد مطالعه شدند. داروی فلویموسیل با ماده موثر ان-استیل سیستئن در گروه مداخله (قرص 600 میلی گرمی) و ویتامین B1 (300 میلی گرم) در گروه کنترل مورد استفاده قرار گرفت. پس از طی دوره مورد نظر، مجددا ادیومتری تون خالص صورت گرفت.
  نتایج
  در گروه کنترل افت شنوایی مشهود بود که با افزایش سن و سابقه کار شدیدتر افت شنوایی افزایش پیدا می کرد. استفاده از دارونما)ویتامین ب) در جلوگیری از افت شنوایی بی اثر بود. در گروه مداخله افت شنوایی معناداری در فرکانس های بالا دیده نشد و در فرکانس 6000 حتی بهبودی نسبی نیز ملاحظه شد ولی با افزایش سن و سابقه کار افت شنوایی نمایان گردید،که این افت در مقایسه با گروه کنترل اندک بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از ان-استیل سیستئن در درمان کم شنوایی ناشی از صدا در فرکانس های بالا تاثیرگذار می‎باشد. این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای مطالعات بعدی در جهت کاهش آسیب های ناشی از صدا قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ان استیل سیستیین، کم شنوایی، سر و صدا
 • سعید چنگیزی آشتیانی، علی زارعی، مهرداد شریعتی، ایوب جباری، حسن قاسمی صفحه 18
  زمینه و هدف
  کاکنج گیاهی علفی، پایا با ساقه ریزومی خزنده و متعلق به خانواده سولانامه می باشد. این مطالعه تاثیر عصاره گیاه کاکنج Physalis Alkekengi بر روی غلضت برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما را بررسی می کند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 50 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 5±190گرم به 5 گروه 10 تایی شامل: گروه کنترل، گروه شاهد تزریقی با دریافت روزانه 2 میلی لیتر حلال دارو، گروه های تجربی دریافت کننده دارو با دوز حداکثر (4/0)، متوسط (2/0) و حداقل (1/0) گرم به ازای هرکیلو گرم تقسیم شدند. تجویز دارو به صورت داخل صفاقی و به مدت 14روز به طول انجامید و بعد از پایان این دوره به منظور انجام تست های آزمایشگاهی، خون گیری انجام و نتایج به دست آمده از آزمایشات با استفاده از روش های آماری آنووا و توکی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده، غلظت پلاسمایی پروتئین و آلبومین افزایش معنی داری را نشان دادند(05/0> P) در حالی که در غلظت پلاسمایی کراتینین، بیلی روبین، نیتروژن اوره خون تغییرات معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که گیاهان این خانواده حاوی مقادیر قابل توجهی گلوکوکورتیکوئیدها می باشند، احتمال می رود که وجود این ترکیبات بتواند سطح پروتئین های کبد و پلاسما را افزایش دهد. به علاوه وجود ترکیباتی مانند فیزالین و ویتامین ث همراه با افزایش آلبومین احتمالا باعث افزایش فشار خون و در نهایت افزایش فیلتراسیون گلومرولی و خواص مدری شده و لذا عدم افزایش معنی دار غلظت پلاسمایی مواد حاصل از متابولیسم در پلاسما منطقی به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اوره خون، بیلی روبین، کاکنج، رت، کراتینین، نیتروژن
 • سید مهدی شریعت زاده، حمیدرضا مومنی، شهربانو عریان، ندا باغی نیا صفحه 26
  زمینه و هدف
  مورفین یکی از مشتقات آلکالوئیدهای موجود در تریاک می باشد. گزارش های متناقضی دال بر اثرات مورفین بر روی قند خون وجود دارد. هدف از این پژوهش، بررسی نقش گیرنده های اپیوئیدی دخیل در تغییرات گلوکز خون موش های بالب سی تیمار شده با مورفین می‎باشد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق تجربی بر روی 8 گروه موش نر نژاد بالب سی (6=n) انجام گرفت که به گروه اول مورفین، گروه دوم نالوکسان به همراه مورفین، گروه سوم نالتریندول به همراه مورفین، گروه چهارم نوربینالتورفیمین به همراه مورفین، گروه پنجم CTOP (D-phe-cys- Tyr- D- Trp- orn- Thr- pen- Thr- NH2) به همراه مورفین، گروه ششم سالین، گروه هفتم سالین به همراه سالین و گروه هشتم سالین به همراه مورفین تزریق شد. نمونه های خونی از سینوس چشمی در زمان های صفر، 1، 2 و 3 ساعت پس از تزریق گرفته شد. میزان گلوکز خون به روش آنزیمی سنجیده شد و آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت.
  نتایج
  تزریق مورفین سبب کاهش قند خون نسبت به گروه کنترل پس از تزریق شد و این کاهش قند خون توسط نالوکسان در مقایسه با گروه مورفین جبران گردید. کاربرد نالتریندول توانست کاهش قند خون ایجاد شده توسط مورفین را نسبت به گروه کنترل مهار نماید در حالی که CTOP و نوربینالتورفیمین قادر به انجام این امر نبودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه نالتریندول توانست کاهش قند خون ایجاد شده توسط مورفین را جبران نماید، این احتمال وجود دارد که کاهش قند خون ناشی از مورفین از طریق گیرنده های اپیوئیدی دلتا انجام شده باشد.
  کلیدواژگان: مورفین، آنتاگونیست گیرنده های اپیوئیدی، گلوکز، موش بالب سی
 • ویدا شفیع پور، لیلا شفیع پور، هدایت جعفری صفحه 34
  زمینه و هدف

  بازتوانی قلب یکی از اجزاء اساسی مراقبت از بیماران قلبی در بیمارستان و جامعه می‎باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر اجرای برنامه بازتوانی قلب بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد انجام پذیرفت.
  مواد و روش‎ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی با دو گروه مداخله و کنترل صورت گرفت. برای هر گروه 30 بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بیمارستان مرکز قلب ساری به صورت تصادفی انتخاب شد. گروه آزمون تحت برنامه بازتوانی منزل به صورت سه بازدید در منزل، در هفته‎های 4، 8 و 12 قرار گرفت. گروه کنترل هیچ مداخله‎ای را دریافت نکردند. داده ها از طریق پرسش‎نامه‎های مشخصات فردی، ابزار کیفیت زندگی و کنترل رفتارهای بهداشتی بیمار در منزل جمع آوری گردید، سپس از طریق نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون‎های کای دو، آنالیز واریانس و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  دو گروه از نظر مشخصات فردی همگن بودند. کیفیت زندگی بیماران گروه آزمون، قبل و بعد از مداخله، در ابعاد جسمی و روحی روانی و در کل افزایش داشت (001/0p<)، هم‎چنین مقایسه کیفیت زندگی دو گروه آزمون و کنترل، از نظر آماری تفاوت معنی‎داری را نشان داد (001/0p<).

  نتیجه گیری

  اجرای برنامه بازتوانی قلب در منزل می‎تواند سبب بهبودی در نتایج کیفیت زندگی این بیماران شود لذا می‎توان استفاده از روش یاد شده را در این بیماران توصیه کرد.

  کلیدواژگان: بازتوانی قلب، انفارکتوس میوکارد، کیفیت زندگی
 • مجید طوافی، احمد تمجیدی پور، علیرضا خلعتبری صفحه 43
  زمینه و هدف
  نفروپاتی دیابتی یکی از شایع‎ترین علل رسیدن به مرحله نهایی بیماری کلیوی است. هدف این پژوهش بررسی نقش آنتی اکسیدانی، آنتی دیابتی و ضد التهابی رزمارینیک اسید در مهار نفروپاتی دیابتی می‎باشد.
  مواد و روش‎ها: در این مطالعه تجربی، 40 راس رت نر مورد جراحی نفرکتومی چپ قرار گرفتند.رت‎ها به طور تصادفی به چهار گروه (هر گروه 10 رت) تقسیم شدند. گروه یک کنترل، گروه دوم دیابتی بدون درمان، گروه های سوم و چهارم گروه های درمانی با رزمارینیک اسید به ترتیب با دوز درمانی 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم انتخاب شدند. در گروه های دوم، سوم و چهارم با تزریق زیر جلدی آلوکسان دیابت القاء گردید. بعد از 8 هفته درمان، مالون دی آلدهید سرمی اندازه‎گیری شد. برش‎های پارافینی از کلیه تهیه و به روش پاس رنگ آمیزی گردید. حجم گلومرول، حجم مزانژال داخل گلومرولی و حجم مویرگ گلومرولی با روش‎های استریولوژیک برآورد گردید. اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS نسخه 13 و تست ناپارمتری من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  سطح سرمی مالون دی آلدهید در گروه های تحت درمان با رزمارینیک اسید به طور معنی‎داری در سطح گروه کنترل حفظ شده بود. هیپرتروفی گلومرولی، گسترش مزانژال و کاهش مویرگ های گلومرولی در گروه های درمانی با رزمارینیک اسید به طور معنی‎داری در مقایسه با گروه دیابتی بدون درمان بهبود یافته بود، ولی با سطح این متغیرها در گروه کنترل تفاوت معنی‎داری داشت.
  نتیجه گیری
  رزمارینیک اسید می تواند هیپرتروفی گلومرولی، گسترش مزانژال و کاهش حجم مویرگ گلومرولی را در رت های دیابتی بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: اسکلرز گلومرولی، رزمارینیک اسید، مالون دی آلدهید، نفروپاتی دیابتی
 • بهرام عابدی، محمد علی آذربایجانی، مقصود پیری، محمد جواد رسایی صفحه 53
  زمینه و هدف
  اثر تمرین کوتاه مدت و بلند مدت بر شاخص مقاومت به انسولین ممکن است با یک یا چند عامل از جمله تغییرات ریخت شناسی و هورمونی مرتبط باشد. هدف این مطالعه تعیین اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر سطوح آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین تا 24 ساعت پس از فعالیت است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش تجربی قبل و بعد بر روی 10 مرد (4/1±23 سال) سالم داوطلب (بدون سابقه فعالیت ورزشی منظم، تغییر در وزن بدن بیشتر از 2 کیلوگرم، بیماری خاص و مصرف سیگار برای حداقل 6 ماه گذشته) و توده بدنی نرمال انجام شد، که در یک جلسه فعالیت مقاومتی (با شدت 70 درصد یک تکرار بیشینه با 10 تکرار در هر حرکت برای سه ست) شرکت کردند. سطوح آدیپونکتین، گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین قبل و 24 ساعت پس از فعالیت اندازه گیری شد.
  یافته ها: تفاوت معنی‎داری در غلظت‎های آدیپونکتین قبل (9/1± 98/6) و بعد (4/1± 07/8 میکرو گرم بر میلی لیتر) و گلوکز قبل (6/7±3/81) و بعد 4/6±7/80 میلی گرم بر میلی لیتر بعد) مشاهده نشد، اما شاخص مقاومت به انسولین قبل (27/0±34/1) در برابر بعد (11/0±06/1) و غلظت انسولین قبل (88/0±64/6) در برابر بعد (43/0± 37/5 میکرو یونیت بر میلی لیتر بعد) به طور معنی‎داری، 24 ساعت پس از پایان فعالیت کاهش یافت(05/0p<).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می‎شود حتی یک جلسه فعالیت مقاومتی بدون تغییر معنی‎دار در سطح آدیپونکتین می‎تواند اثر مثبتی بر شاخص‎های غلظت گلوکز خون در مردان غیر فعال داشته باشد.
  کلیدواژگان: آدیپونکتین، مقاومت انسولینی، تمرین مقاومتی
 • محمد غلامی فشارکی، داوود طالبیان، زهره آقامیری، معصومه محمدیان صفحه 63
  زمینه و هدف
  این پژوهش با هدف بررسی روایی و پایابی رضایت شغلی نجمیه در راستای ایجاد ابزار مناسب برای اندازه گیری رضایت شغلی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 212 نفر از کارکنان بیمارستان فوق تخصصی نجمیه، طی نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده و به سوالات پرسش نامه رضایت شغلی نجمیه پاسخ دادند. در این مطالعه پس از بررسی روایی محتوا جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، و جهت بررسی پایایی از آلفای کرونباخ و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده گردید.
  یافته ها
  نمونه حاصله، متشکل از 212 نفر، 181 نفر(6/86 درصد) زن و 28 نفر(4/13 درصد) مرد بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان دهنده چهار عامل با تبین 54 درصد واریانس و شاخص کیسن مایر الکین82/0بود. این عوامل نیز به وسیله تحلیل عاملی تائیدی مورد تصدیق قرار گرفت (368/0p=). پایایی پرسشنامه نیز توسط روش الفای کرونباخ برابر 88/0 گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که شاخص های روایی و پایایی پرسش نامه همگی در حد مطلوبی گزارش گردیدند، می توان از پرسش نامه رضایت شغلی نجمیه به عنوان پرسش نامه ای روا و پایا در اندازه گیری رضایت شغلی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: استاندارد سازی، رضایت شغلی، پایایی، روایی
 • محمود کریمی، علیرضا حیدرنیا، فضل الله غفرانی پور صفحه 70
  زمینه و هدف

  خود درمانی از جمله مشکلات موجود در چرخه درمان بیماران می باشد و با ورود به مرحله سالمندی، مصرف دارو و میزان بروز عوارض جانبی آنها افزایش می یابد، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر مصرف خود سرانه داروها در سالمندان تحت پوشش مراکز شهری زرندیه با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی می باشد که بر روی 180 نفر (95 نفر زن و 85 نفر مرد) از افراد بالای 60 سال زرندیه انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه طراحی شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی شامل سازه های حساسیت، شدت، منافع، موانع درک شده و چک لیست عملکرد در خصوص مصرف خود سرانه دارو بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های کای دو، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  میزان شیوع خود درمانی در سالمندان 31درصد بود(زنان 33 درصد و مردان 29 درصد بود و از مهم‎ترین دلایل آن تجربه قبلی از بیماری و شناخت آن (61 درصد)، در دسترس بودن داروها (5/60 درصد)، نتیجه خوب خود درمانی های قبلی (7/56 درصد)بود. هم‎چنین اختلاف معنی‎داری در میزان آگاهی، حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده افراد با سابقه یا بدون سابقه خود درمانی وجود داشت (001 /0>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به عوارض نامطلوب مصرف خودسرانه داروها و شیوع بالای خوددرمانی در میان سالمندان، طراحی یک برنامه آموزشی برای تغییر آگاهی و اعتقادات سالمندان در رابطه با خود درمانی توصیه می‎شود.

  کلیدواژگان: سالمندان، مدل اعتقاد بهداشتی، خود درمانی
 • افسانه طلایی، مهناز محمدی کلیشادی، زهرا ادگی صفحه 79
  زمینه و هدف
  مطالعات متعددی نشان داده اند که ویتامین D ممکن است بر ترشح و حساسیت انسولین نقش داشته باشد. این مطالعه اثر ویتامین D بر روی مقاومت به انسولین را بررسی می کند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 100 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو در سنین 30 تا 70 سال به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و تحت انجام آزمایش های مختلف قرار گرفتند. سپس به مدت چهار هفته با 50000 واحد ویتامین D خوراکی روزانه درمان شدند و مقاومت به انسولین در ابتدا و انتهای درمان مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 و آزمون های تی زوجی و ویل کاکسون صورت پذیرفت.
  یافته ها
  بیماران شامل 70 زن و 30 مرد بودند. میانگین ویتامینD، 28 /19±03/43 نانوگرم بر میلی لیتر بود. 24 درصد بیماران (بر اساس 25 هیدروکسی ویتامینD کمتر از 20 نانوگرم بر میلی لیتر) کمبود ویتامین D داشتند. مقادیر میانگین متغیرها در ابتدا و انتهای مطالعه به ترتیب برای قند ناشتا 74/36±48/138و 39±02/131 میلی‎گرم بر دسی لیتر (05/0=p)، برای انسولین 46/9 ±76/10و 25/8±6/8 میکرو واحد بر میلی لیتر (028/0=p) و هم‎چنین برای HOMA-IR نیز به ترتیب 18/3±57/3 و 28/3±89/2 (008/0=p) بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که ویتامین D موجب بهبودی مشخص در میزان قند خون ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین که با استفاده از HOMA-IR ارزیابی می شود، می گردد و افزودن مکمل ویتامین D اثر مثبت بر تحمل قند در دیابت نوع دو دارد.
  کلیدواژگان: انسولین، دیابت، قند، ویتامین D، HOMA، IR
 • اسماعیل مشیری، مرضیه نوربخش، مهدیه سادات غفاری، محمدرضا شفیعی صفحه 85
  زمینه و هدف
  از دیدگاه مدیریتی، رضایتمندی بیمار از مراقبت های تشخیصی، درمانی و بازتوانی به دلایل متعددی مهم می باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایتمندی مراجعین به اورژانس های بیمارستان های اراک طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه مقطعی (توصیفی- تحلیلی) است. ابزار مطالعه، پرسشنامه است. نمونه گیری به روش تصادفی به تفکیک بیمارستان ها صورت گرفت. جهت آنالیز اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های مرتبط استفاده گردید.
  یافته ها
  در نگرش کلی در مرحله اول 9/72 درصد از بیماران رضایت داشتند که این رضایت در مرحله دوم به 3/73 درصد رسید. رضایت از محیط فیزیکی از 2/86 در مرحله اول به 4/87 درصد در مرحله دوم، وضعیت بهداشت اورژانس از 9/85 به 1/84 درصد، سرعت و دقت کادر درمانی در اورژانس از 6/69 به 7/69 درصد، نحوه برخورد نگهبان و کادر درمانی از 2/60 به 7/61 درصد، نحوه اطلاع رسانی در اورژانس از 1/23 به 6/25 درصد، امکانات رفاهی از 1/60 به 9/70 درصد، وضعیت دسترسی به دارو از 4/66 به 9/67 درصد، وضعیت ترخیص و هزینه های اورژانس از 6/51 به 9/50 درصد و رعایت مسائل شرعی در اورژانس از 6/86 به 1/88 درصد رسیده است.
  نتیجه گیری
  رضایت بیماران از نحوه خدمت رسانی در اورژانس در مجموع در سطح نسبتا مطلوبی قرار داشته و اکثر نارضایتی ها به موارد زیر مربوط می شود: هزینه های پرداخت شده، وضعیت دارو، مشکلات فرآیندی، نحوه برخورد با بیمار و همراه، امکانات رفاهی، زمان های انتظار و عدم اطلاع رسانی.
  کلیدواژگان: اورژانس، ارزیابی، بیمار، رضایتمندی
 • سید محمد امین موسوی، سروش موسس غفاری، مسعود اسدی، ایرج اسودی کرمانی صفحه 92
  زمینه و هدف

  تاکنون داروهای متفاوتی برای درمان لوسمی پرومیلوسیتیک حاد ارائه شده است، اما هیچ یک باعث درمان کامل بیماری نشده است، لذا تلاش های بسیاری برای یافتن داروهای جدید با پتانسیل بالا که قادر به القاء آپوپتوز باشند، در جریان است. اخیرا اثرات ضد سرطانی ترکیبی به نام کاربنوکسولون، در چند رده سلولی گزارش شده است. در مطالعه حاضر اثرات ضد سرطانی کاربنوکسولون در رده سلولی NB4 به عنوان مدل آزمایشگاهی لوسمی پرومیلوسیتیک حاد مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی، رده سلولی NB4 پس از کشت تحت تاثیر کاربنوکسولون در غلظت‎ها و فواصل زمانی مختلف قرار گرفت. از آزمون دفع رنگ تریپان بلو به منظور بررسی رشد و زیستائی در سلول هایNB4 استفاده شد. برای بررسی نوع مرگ سلولی از میکروسکوپ فلورسنت و تکنیک الکتروفورز DNA به کمک ژل آگارز استفاده گردید.

  یافته ها

  کاربنوکسولون سبب مهار رشد سلول های NB4 می شود، به طوری که میزان مهار رشد نسبت به کنترل در 48 ساعت و در غلظت‎های 50، 100، 150، 200 و250 میکرومولار به ترتیب 65/32، 52/47، 73/60، 91/68 و 33/74 درصد بود. هم‎چنین نتایج حاصل از آزمون قطعه قطعه شدن DNA و میکروسکوپ فلوروسنس نشان دهنده وقوع مرگ سلولی از نوع آپوپتوز پس از تیمار سلول های NB4 با غلظت های بالا بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثرات مهار رشدی و آپوپتوزی کاربنوکسولون بر سلول هایNB4 لوسمی پرومیلوسیتیک انسانی، این دارو می تواند به عنوان کاندیدای بالقوه برای مطالعات بیشتر در درمان لوسمی پرومیلوسیتیک مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: لوسمی پرومیلوسیتیک، حاد آپوپتوز، کاربنوکسولون، NB4
 • زهره یوسفی، فاطمه همایی، سارا رفیعی صفحه 101
  زمینه و هدف
  سرطان پستان یکی از سرطان های شایع زنان است که از درمان‎های رایج آن مصرف تاموکسیفن است. یکی از عوارض ذکر شده تاموکسیفن افزایش ضخامت آندومتر و خطر ابتلاء به سرطان اندومتر است. هدف این مطالعه بررسی اثر تاموکسیفن بر ضخامت اندومتر در بیماران مبتلا به سرطان پستان مصرف کننده تاموکسیفن که دچار آمنوره شده‎اند می‎باشد.
  مواد وروش ها
  این مطالعه مقطعی- تحلیلی به مدت 7 سال در بخش‎های پرتو درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجام شد. 162بیمار مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با تاموکسیفن که قاعدگی آنها قطع شده بودند، انتخاب شدند و ارتباط بین مصرف تاموکسیفن و ضخامت آندومتر بررسی شد. هم‎چنین ارتباط بین مدت مصرف تاموکسیفن و شیوع ضخامت غیر طبیعی اندومتر بررسی شد. ارتباط متقابل بین خونریزی غیر طبیعی واژینال و یافته های سونوگرافی هم مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس بررسی آماری با استفاده از آزمون‎های کای اسکوئر و آزمون تی انجام شد.
  یافته ها
  بین مصرف تاموکسیفن و ضخامت آندومتر ارتباط وجود داشت و بیشترین ارتباط در سال اول درمان بود. ارتباط بین خونریزی غیر طبیعی واژینال و سونوگرافی غیر طبیعی آندومتر نیز معنی‎دار بود (001/0=p). شیوع سرطان آندومتر در مصرف کنندگان تاموکسیفن بیشتر از جمعیت عمومی بود (66/0 درصد در مقابل 1/0 درصد).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، در مصرف کنندگان تاموکسیفن در صورت علایم بالینی دال بر خونریزی غیر طبیعی واژینال و یا وجود سونوگرافی غیر طبیعی باید کورتاژ آندومتر و بررسی آسیب شناسی اندومتر انجام شود.
  کلیدواژگان: آمنوره، بیوپسی آندومتر، تاموکسیفن، سرطان پستان، سرطان آندومتر، ضخامت آندومتر
 • محمود رضا باغی نیا، داوود گودرزی صفحه 108
  مقدمه
  سلول ترانزیشنال شایع ترین تومور مثانه می باشد که با درمان‎های جراحی و ایمنوتراپی BCG و شیمی درمانی و رادیوتراپی قابل درمان است. در این مطالعه به بروز سرطان سلول سنگفرشی در پیشابراه یک بیمار با سابقه سرطان سلول ترانزیشنال درمان شده با TUR-T و BCG می پردازیم.
  مورد: بیمار یک مرد 68 ساله با خون واضح در ادرار، وجود kissing در لوب های جانبی مجرای پروستاتیک و یک توده 3×2 میلی متر پدانکوله در اطراف مجرای ورودی حالب راست به مثانه در سیستوسکوپی بود که تحت درمان TUR-T و BCG قرار گرفته و با تشخیص پاتولوژیک سرطان سلول ترانزیشنال هر سه ماه یک بار بوسیله سیستوسکوپی پیگیری شد. در پیگیری ها 9 ماه بعد توده های متعدد پدانکوله در قسمت penile urethra مشاهده شد که در بررسی پاتولوژیک SCC گزارش شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که شایع‎ترین محل گرفتاری مجرا ممبرانویورترا می‎باشد و سرطان سلول ترانزیشنال شایع ترین تومور این ناحیه است، بروز تومور سرطان سلول سنگفرشی در penile urethra غیر قابل انتظار بوده و می تواند ناشی از تحریک مزمن این ناحیه در طی درمان و پیگیری باشد.
  کلیدواژگان: سرطان سلول سنگفرشی، تومور پیشابراه، سرطان سلول ترانزیشنال
|
 • Mahdi Paryan, Mahdieh Mondanizadeh, Samira Mohammadi-Yeganeh, Behzad Khansarinejad Page 1
  Background
  HIV-1 and HCV are two of the most important blood-borne infectious agents. Hence, reliable, precise, and sensitive detection of these viruses in infected patients and donated blood units is highly important. Noticing the limitations of serological assays in detection of these infectious agents, this study was to use fast and sensitive molecular assays like real-time PCR.
  Materials And Methods
  In this trial, a home-brewed SYBR green-based multiplex real time PCR, on the basis of melting curve analysis, was developed for the single or simultaneous detection of HCV and HIV-1 infections in plasma samples. Data were analyzed using SPSS software version 16.
  Results
  The results obtained from different reactions on several clinical samples showed that the analytical sensitivities of the developed assay for HIV-1 and HCV were 200 and 100 copies/ml, respectively. It was also shown that the primers designed for each virus had no interaction with each other and other interfering agents.
  Conclusion
  Noticing the good level of sensitivity and specificity, easy handling, relatively low cost, and rapid analysis of samples, this method can be a useful and rapid approach for simple and effective detection of HCV and HIV-1 in plasma samples.
 • Abolfazl Jafari, Reza Badiei, Maryam Yarmohammad Tooski, Behieh Kohansal Page 11
  Background
  Noise-induced hearing loss is a noticeable clinical issue. The aim of this study was to evaluate the effect of N-Acetylcysteine on the reduction of permanent noise-induced hearing loss in workers at Hepco Company.
  Materials And Methods
  In this clinical trial, in a one-month period from October to November, 118 male 22-52 year-old workers with at least 5 years of experience working in places with permanent high tone noise (more than 850db) were selected and divided to experimental and control groups. The experimental group received Fluimucil (NAC) and the control group received vitamin B1. Hearing ability of the two groups was evaluated through audiometry after the one-month period.
  Results
  In the control group, hearing loss was significant and it was in direct relationship with age and job experiment. The placebo (vitamin B1) did not have any significant effects on preventing hearing loss. In the experimental group, there was significant hearing loss in higher frequencies and at 6000, a relative improvement was observed, whereas with increases in age and job experience hearing loss became more significant which was rather low in comparison with the control group.
  Conclusion
  The findings of this study shows that using N-Acetylcysteine has significant effects on NIHL (high tone loss) in higher frequencies. This study can be used as the basis for launching future studies on reducing the damages induced by noise.
 • Saeed Changizi Ashtiyani, Ali Zarei, Mehrdad Shariati, Jabary, Hasan Ghasemi Page 18
  Background
  Physalis Alkekengi is a perennial plant with a creeping and ryzumy stem belonging to the solanaceae family. This study investigates the possible effects of Physalis Alkekengi on plasma concentrations of some biochemical factors.
  Materials And Methods
  Fifty male Wistar rats weighing an average of 190 ± 5 g were divided into five groups of ten: Control group without receiving any substances, control group with 2.0 ml/dl administration of the solvent, and three experimental groups receiving 0.4 (maximum), 0.2 (medium), and 0.1 (minimum) g/kg intra-peritoneal (IP) injections of the drug. The intra-peritoneal (IP) injection of the drug was done for 14 days and after this period, for conducting lab tests, blood sampling was done and the results were analyzed through ANOVA and Tukey test.
  Results
  According to the results, protein and albumin plasma concentrations showed a significant increase (P<0.05) while creatinine plasma concentration, bilirubin, and urea nitrogen (BUN) did not reveal any significant changes.
  Conclusion
  This family of plants contains significant amounts of glucocorticoids, such compounds are likely to increase liver and plasma proteins. In addition, due to the presence of compounds, such as physaline, vitamin C, and albumin, this extract is likely to increase blood pressure and, eventually, increase glomerulic refinement and diuretic properties; therefore, the absence of significant increases in plasma concentrations of the substances produced by metabolism in plasma seems reasonable.
 • Seyed Mehdi Shariatzadeh, Hamidreza Momeni, Shahrbanoo Oryan, Neda Baghinia Page 26
  Background
  Morphine is one of the derivations of opium alkaloids. Contradictory reports exist on hyperglycemic and hypoglycemic effects of morphine. The aim of this study was to evaluate the role of opioid receptors involved in blood glucose changes in morphine-treated Balb/c mice.
  Materials And Methods
  This experimental study was carried out on 8 groups of male Balb/c mice (n=6), including group1(morphine), group 2 (naloxone (morphine antagonist) + morphine), group 3 (naltrindole (receptor antagonist) + morphine), group 4 (norbinaltorphimine (receptor antagonist) + morphine), group 5 (CTOP (receptor antagonist) + morphine), group 6 (saline), group 7 (saline + saline), and group 8 (saline + morphine). Blood samples were obtained from retro-orbital sinus at 0, 1, 2, and 3 hours after injection. Blood glucose level was measured by enzymatic technique. Data were analyzed by SPSS software.
  Results
  The application of morphine resulted in significant hypoglycemia in comparison with the control group which was significantly compensated by naloxone compared to the morphine group. The application of naltrindole could significantly inhibit hypoglycemia induced by morphine compared to the control group, whereas norbinaltorphimine and CTOP failed to do so.
  Conclusion
  Since naltrindole could compensate for hypoglycemia due to morphine, hypoglycemia caused by morphine is likely to be mediated by opioid receptors.
 • Vida Shafipour, Leila Shafipour, Hedayat Jafari Page 34
  Background

  Cardiac rehabilitation is one of the essential components of caring in cardiac patients both in hospital and community. Therefore, this study was carried out to determine the effects of cardiac rehabilitation program on the quality of life in patients with myocardial infarction.

  Materials And Methods

  This clinical trial was conducted on two groups (experimental and control). Thirty patients with myocardial infarction at Heart Center Hospital of Sari were randomly assigned to each group. The experimental group participated in the Home-based Cardiac Rehabilitation Program (3 visits at home in weeks 4, 8, and 12); however, the control group did not receive any intervention. Data were collected via demographic data and SF-36 quality of life questionnaires and patients’ home-based health behaviors checklist. Data analysis was done by Chi Square, ANOVA and Mann-Whitney tests using SPSS software version 16.

  Results

  The two groups were homogenous in terms of demographic characteristics. The patients’ quality of life increased in the experimental group in physical and mental dimensions and in total before and after the intervention (P<0.001). In addition, the comparison of the quality of life showed a significant difference between experimental and control groups (P<0.001).

  Conclusion

  Cardiac Rehabilitation Program at home can improve the quality of life in these patients; therefore, its implementation is recommended.

 • Majid Tavafi, Ahmad Tamjidipour, Alireza Khalatbari Page 43
  Background
  Diabetic nephropathy is one of the most common causes of end stage renal diseases. The aim of this study was to evaluate the antioxidant, anti-diabetic, and anti-inflammatory roles of rosmarinic acid in inhibition of diabetic nephropathy.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 40 male rats were uninephrectomized from the left flank. The rats were randomly divided into four groups of ten: Group1 (control), group 2 (control) including untreated diabetic rats, and groups 3 and 4 (treatment groups) that received rosmarinic acid 100 and 200 mg/kg, respectively. Diabetes was induced in groups 2, 3, and 4 by subcutaneous injection of alloxan. After 8 weeks, serum malondialdehyde was measured. Kidney paraffin sections were prepared and stained by periodic acid Schiff method. Glomerular, intraglomerular mesangial, and glomerular capillary volumes were estimated by stereological methods. Data were analyzed by SPSS 13 software and Man-Whitney nonparametric test.
  Results
  The level of serum malondialdehyde in treatment groups was maintained at the level of control group. Glomerular hypertrophy, mesangial expansion, and reduction of glomerular capillary volume in groups treated by rosmarinic acid were significantly inhibited compared with the untreated diabetic group, but the levels of these variables were significantly different from that of the control group.
  Conclusion
  Rosmarinic acid significantly ameliorates glomerular hypertrophy, mesangial expansion, and glomerullar capillary volume in diabetic rats.
 • Bahram Abedi, Mohammad Ali Azarbayjani, Maghsood Peeri, Mohammad Javad Rasaee Page 53
  Background
  The effects of acute and chronic exercises on insulin resistance index may be related to one or more factors, including morphological changes and hormonal modifications. The purpose of this study was to investigate the effects of a single session of resistance training on adiponectin levels and insulin resistance until 24 hours post-exercise.
  Materials And Methods
  This experimental study, which followed a pretest-posttest design, was conducted on a group of 10 healthy male volunteers (23±1.4 years) with no history of participation in any regular exercise programs, weight changes more than 2 kg, special diseases, and smoking over the past 6 months that had normal body mass index (BMI) (23.7±1.6 kg.m-2). The subjects performed a single session resistance training (3 sets of 10 repetitions at 75% of 1 repetition maximum). Adiponectin, glucose, insulin, and insulin resistance index levels were measured before and 24 hours after the exercise.
  Results
  There were no significant differences for adiponectin (μ g.ml-1) pre- (6.98±1.9) and post-exercise (8.07±1.4) and glucose (mg.dl-1) pre- (81.3±7.6) and post-exercise (80.7±6.4). However, insulin resistance index pre- (1.34±0.27) and post-exercise (1.06±0.11) and insulin concentration (UΙμ.ml-1) pre-(6.64±0.88) and post-exercise (5.37±0.43) decreased significantly 24 hours post-exercise (P<0.05).
  Conclusion
  Based on the findings of this study, it can be suggested that a single session of resistance training with no significant changes in adiponectin level can have positive effects on glycemic indices in sedentary men.
 • Mohammad Gholami Fesharaki, Davood Talebian, Zohreh Aghamiri, Masome Mohamadian Page 63
  Background
  This study was done to assess the validity and reliability of Najmie Job Satisfaction Questionnaire (NJSQ) in order to provide a suitable tool for measuring job satisfaction (JS).
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 212 staff members at Najime Subspecialty Hospital were selected by stratified sampling method. The participants took NJSQ. After evaluating content validity, confirmatory and explanatory factor analysis and Cronbach's Alpha were used to examine construct validity and reliability of the questionnaire, respectively. SPSS software version 16 was used to analyze the data.
  Results
  The samples, 212 subjects, consisted of 181 (86.6%) women and 28 (13.4%) men. The explanatory factor analysis showed 4 factors with 54% total variance and 0.82% Kaser-Meyer-Olkin index. These factors were also verified by confirmatory factor analysis (P=0.368). In addition, the reliability of the questionnaire was reported to be 0.88% based on Cronbach's alpha method.
  Conclusion
  Since validity and reliability indexes were reported suitable, NJSQ can be considered a valid and reliable questionnaire for measuring JS.
 • Mahmood Karimy, Alireza Heidarnia, Fazlolah Ghofrani Page 70
  Background

  Self-medication is one of the existing problems in the treatment cycle of patients that with aging and increased drug use, its side effects increase. The purpose of this study was to assess the factors influencing self-medication among elderly urban centers in Zarandieh based on Health Belief Model

  Materials And Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted on 180 elderly individuals (95 females and 85 males) over 60 in Zarandieh. Data collection tools were a questionnaire designed based on HBM model (perceived susceptibility/ severity, and perceived benefits/barriers) and self-medication checklist.

  Results

  The prevalence of self- medication in the elderly was 31% (33% women and 29% men). The most common reasons for self-medication were previous experience of the disease and its recognition (61%), availability of drugs (60.5%), and good result of their previous treatment (56.7%). There was a significant difference in awareness, sensitivity, severity, perceived benefits and barriers among people with or without self-medication history (P< 001).

  Conclusion

  Noticing the side effects of drugs and the high prevalence of self-medication among elderly, designing educational programs for changing the awareness and beliefs of elderly regarding self-medication is recommended.

 • Afsaneh Talaei, Mahnaz Mohamadi Kelishadi, Zahra Adgi Page 79
  Background
  Different studies have shown that vitamin D may play a functional role in insulin secretion and sensitivity. This study evaluates the effect of vitamin D on insulin resistance.
  Materials And Methods
  This clinical trial was done on 100 patients with type II diabetes mellitus that aged 30-70 years. The patients were randomly selected and different examinations were done on them. They received 50000 units of oral vitamin D daily for four weeks. Insulin resistance was measured before and after the intervention. Data analysis was done by paired t-test and Wilcoxon test using SPSS software version 17.
  Results
  The participants consisted of 70 women and 30 men. Mean vitamin D was 43.03±19.28 ng/ml and 24% of the participants were vitamin D deficient based on the cut-off 25(OH) D <20 ng/ml. At the beginning and the end of the study, the mean levels for FPG, insulin, HOMA-IR were 138.48±36.74 and 131.02±39 mg/dl (P=0.05), 10.76±9.46 and 8.6±8.25 µIu/ml (P= 0.02), and 3.57±3.18 and 2.89±3.28 (P= 0.008), respectively.
  Conclusion
  The findings of this study showed that vitamin D causes significant improvements in FPG, insulin, and insulin resistance, that was evaluated by HOMA-IR. It was also indicated that adding vitamin D supplements can improve glucose control in type II diabetes mellitus.
 • Esmail Moshiri, Marzieh Noorbakhsh, Ghafari, Mohammad Reza Shafeie Page 85
  Background
  From an administrational point of view, patient satisfaction with healthcare, diagnosis, and rehabilitation services is highly important. The present study was done to evaluate the satisfaction of patients referring to the emergency departments of hospitals in Arak.
  Materials And Methods
  This study was a descriptive-analytic, cross-sectional one which was carried out using a questionnaire. The collected data were analyzed by SPSS software and the related tests.
  Results
  Overall, over the first period, 72.9% of the patients were satisfied with the services, whereas this level of satisfaction reached 73.3% in the second period. By comparison, levels of satisfaction with the physical environment (86.2%), health condition (85.9%), speed and accuracy of care provider (69.6%), the quality of information provision (23.1%), behavior of guards and staff (60.2%), facilities (60.1%), drug availability (66.4%), discharge and costs (51.6%), and consideration of religious issues (86.6%) in the emergency departments over the first period reached 87.4%, 84.1%, 69.7%, 25.6%, 61.7%,67.9%, 50.9%, and 88.1%, respectively over the second period.
  Conclusion
  The findings of this study showed that patients’ satisfaction with emergency departments’ services was reasonable. The greatest dissatisfaction was related to costs, drugs, procedural problems, method of treatment, facilities, wait time, and insufficient information provision.
 • Mohammad Amin Moosavi, Soroush Moasses Ghafary, Masood Asadi, Iraj Asvadi Kermani Page 92
  Background

  To date, several drugs have been proposed for the treatment of acute promyelocytic leukemia (APL); however, none of them has resulted in complete remission. Therefore, many efforts are in progress to find new drugs with the capability of inducing apoptosis. Recently, anti-carcinogenic effects have been reported for a drug named carbenoxolone (CBX) on several cell lines. In the present study, the effects of CBX on NB4 cell line, as an experimental model of APL, were examined.

  Materials And Methods

  In this trial, NB4 cell line was cultured and treated with different concentrations of CBX (50-250µM) in various time intervals (12-48 hours). Trypan blue exclusion test was used to evaluate growth inhibitory and viability effects of the drug on NB4 cell line. Fluorescent microscopy (acridine orange/ethidium bromide double-staining) and agarose gel electrophoresis DNA were used to study apoptosis.

  Results

  CBX induced growth inhibition of NB4 cells so that growth inhibition rates of NB4 cells, after the 48 hour of treatment with 50, 100, 150, 200, and 250 µM CBX were 32.65, 47.52, 60.73, 68.91, and 74.33%, respectively. Furthermore, the results of DNA fragmentation and fluorescent microscopy assays indicated that apoptosis is a major mode of cell death after treatment of NB4 cells with above concentrations of CBX.

  Conclusion

  Noticing the growth inhibitory and apoptotic effects of CBX on human promyelocytic leukemia NB4 cells, it can be considered as a potential candidate for further studies on APL treatment.

 • Zohre Yousefi, Fatemeh Homaei, Sara Rafiei Page 101
  Background
  Breast cancer is one of the most common cancers in women worldwide and one of its most desirable treatments is tamoxifen. The reported side effect associated with tamoxifen is endometrial thickness and increased risk of endometrial cancer. The aim of this study was to assess the influence of tamoxifen on the endometrial thickness in amenorrhea breast cancer patients treated with tamoxifen.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytic, cross-sectional study was conducted in Radiotherapy Departments of Mashhad University of Medical Sciences over a period of seven years.162 patients treated with tamoxifen whose bleeding cycle had been disrupted were selected and the relationship between tamoxifen usage and endometrial thickness was investigated in them. In addition, the relationship between abnormal vaginal bleeding and the ultra sonographic findings was assessed. Data analysis was done by using t-test and Chi-square test.
  Results
  There was a significant relationship between tamoxifen usage and abnormal endometrial thickness while the greatest relationship was observed in the first year of treatment. The relationship between abnormal vaginal bleeding and abnormal endometrial sonographic findings was significant (P=0.001). The incidence of endometrial cancer in tamoxifen users was more than general population (0.61% vs. 0.1%).
  Conclusion
  Considering the findings of this study, in the presence of abnormal sonographic and clinical observations indicating abnormal vaginal bleeding, pathological evaluation of the endometrial biopsy should be carried out for patients who use tamoxifen.
 • Mahmood Reza Baghinya, Davood Gudarzi Page 108
  Background
  Transitional cell carcinoma is the most common bladder tumor that can be treated by surgery, BCG instillation, chemotherapy, and radiotherapy. This study deals with urethral squamous cell carcinoma (SCC) in a patient with history of transurethral resection (TUR-T) of bladder transitional cell carcinoma treated by BCG instillation. Case: A 68-year-old man was admitted with gross hematuria, lateral prostatic lobe kissing, and a pedunculated 2×3mm mass in bladder in cystoscopy. He had undergone TUR-T and BCG instillation and had been followed regularly every 3 months with cystoscopy. In the follow up, 9 months later, several pedunculated tumors in penile urethra that were of SCC type were indicated in pathological analysis.
  Conclusion
  : Since membranous urethra is the most common site and TCC is the most common type of urethral cancers in this site, SCC in penile urethra was unexpected. This could be because of chronic inflammation due to treatment and cystoscopic follow ups.