فهرست مطالب

مطالعات مدیریت ترافیک - پیاپی 19 (زمستان 1389)

فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک
پیاپی 19 (زمستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید رامتین باقری، محمود صفارزاده، رضا اسداللهی صفحه 1
  یکی از مهم ترین نکات در عرصه عابران پیاده ایجاد ایمنی هرچه بیشتر برای عابرپیاده در هنگام عبور از گذرگاه ها و جلوگیری از تصادف عابران با وسایل نقلیه عبوری است. عابران پیاده در میان کاربران جاده ای به عنوان آسیب پذیرترین گروه در معرض خطرات محسوب می شوند؛ زیرا تصادف یک وسیله نقلیه با عابرپیاده تقریبا به صورت اجتناب ناپذیری منجر به جرح یا فوت عابرپیاده می گردد، پس باید با ایجاد تجهیزات ایمنی و اجرای راهکار های موثر در گذرگاه های عرضی موجب افزایش ایمنی برای عابرپیاده شد. در طراحی گذرگاه های عابرپیاده ضروری است که معیارهای مهم و موثر در انتخاب محل گذرگاه ایمن عابرپیاده بررسی شده و تجهیزات مورد استفاده برای افزایش ایمنی عابرپیاده مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله با استناد به پرسش نامه هایی که توسط کارشناسان و دانشجویان حمل و نقل و ترافیک پر شده است به بررسی تجهیزات ایمنی عابرپیاده و ارائه راهکار هایی برای افزایش ایمنی عابرپیاده در گذرگاه ها پرداخته شده و روش های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب عابرپیاده در صورت سازگاری با منطقه موردنظر می تواند باعث افزایش کارآیی تجهیزات و بهبود ایمنی عابرپیاده شود.
  کلیدواژگان: چراغ راهنمایی عابرپیاده، تجهیزات ایمنی عابرپیاده، گذرگاه عابرپیاده، ایمنی، معابر شهری
 • ناصر پورمعلم، مهران قربانی، هرمز ذاکری صفحه 13
  تصادفات رانندگی به عنوان یک دغدغه جهانی مطرح و درحال گسترش در کشورهای درحال توسعه است. این معضل از سوی سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از چهار عامل اصلی تهدیدکننده سلامت و جان انسان ها تعیین شده و رسیدگی عاجل مطابق کشورهای موفق مورد درخواست قرار گرفته است. برنامه ریزی برای بهبود ایمنی رانندگی لازمه توجه به دو بخش مهندسی ایمنی و مدیریت ایمنی است. براساس تجربه کشورها مدیریت ایمنی با هدف هماهنگی و همسان سازی فعالیت ها میان سازمان های مسئول و مرتبط با موضوع امری ضروری و لازمه رسیدن به ایمنی پایدار در رانندگی است. تجربه موفق ایران در مدیریت کلان ایمنی رانندگی با تشکیل کمیسیون ایمنی راه ها از سال 1382 موید این مطلب است. پس از تشکیل کمیسیون ایمنی راه ها، اعضاء برای برنامه ریزی و هماهنگی در مقابله با این مسئله به یک اتفاق نظر واحد رسیده و برنامه های ویژه ای توسط اعضاء تهیه و به اجراء درآمد. ازجمله این برنامه ها تهیه طرح راهبرد ملی ایمنی راه ها، تهیه طرح های آماری و تحلیل اطلاعات، اجرای طرح های ویژه در ایام خاص و تعطیلات و برنامه ریزی برای هماهنگی اعضاء در اجرای طرح های ایمن سازی و خدمات رسانی در سطح شبکه راه ها می باشد. مهار رشد تلفات فزاینده تصادفات رانندگی سال های 1384 و 1385 حاصل برنامه ریزی موفق در سطح مدیریت ایمنی راه و تلاش موثر دستگاه های عضو کمیسیون ایمنی راه هاست. نتایج این مطالعه نشان داد که انتخاب رویکرد سیستمی در حل معضل تصادفات رانندگی، ایجاد کمیسیون، کمیته یا کارگروه ویژه در مجلس برای بهبود ایمنی در کشور، تعیین متولی آموزش و فرهنگ سازی ایمنی و فعال سازی و توسعه فعالیت های کمیسیون های اجرایی ایمنی استان ها می تواند در ارتقای ایمنی رانندگی در کشور موثر باشد.
  کلیدواژگان: تصادفات، مدیریت ایمنی، مهندسی ایمنی، کمیسیون ایمنی راه ها
 • محمدرضا احدی، اصغر آقایی، رحمان اسپیدکار صفحه 27
  شهر کاشان از لحاظ وسعت و جمعیت دومین شهر بزرگ استان اصفهان قلمداد می شود. افزایش تعداد وسایل نقلیه در هسته مرکزی شهر باعث شده که حتی ایجاد معابر موازی و دسترسی های جدید نیز نتواند از بار ترافیکی این معابر بکاهد. از این رو مسئولان شهری بر آن شدند تا با اجرای طرحهای ساماندهی، حداقل در کوتاهمدت نسبت به کاهش مشکلات ترافیکی این معابر اقدام کنند. بدین منظور دو محور خیابان رجائی و تقاطع کاشانی انتخاب شده و راهکارهای دست یابی به هدف موردنظر، با اجرای پروژه های به سازی ترافیکی به منظور روان سازی ترافیکی و بهبود کیفیت عبور و مرور در این محورها و هم چنین کاهش تعداد تصادفات در محورهای مذکور پیاده سازی می شود. با داده های قبل از اجرای طرح و براساس روش آماری استاندارد، میزان اثربخشی اقدامات مورد ارزیابی واقع شد. با توجه به محورهای انتخاب شده پژوهش و انجام آزمون آماری مقایسه زوجی بر داده های مستخرج از دو متغیر تصادفات و روان سازی ترافیک در دو مقطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح به سازی، مشخص گردید که میزان تصادفات در خیابان شهید رجائی پس از اجرای طرح به میزان معناداری کاهش یافته است. لیکن علی رغم عدم اثربخشی اجرای طرح در کاهش تصادفات تقاطع کاشانی، جمع تصادفات به نسبت قبل از اجرای طرح کاهش یافته است. درخصوص روان سازی نیز شاخص های آماری موید تاثیر قابل ملاحظه طرح بر افزایش سرعت عملکردی و کاهش میزان تاخیر در حرکت وسایل نقلیه در هر دو محور موردنظر طرح بوده است.
  کلیدواژگان: تصادف، ترافیک، طرح های ترافیکی، روان سازی ترافیک، ایمنی
 • بختیار عباسلو، سید سعید کشفی صفحه 45
  در کشورمان قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان، ابتدا در سال 1347 تصویب شد. به دنبال تحولاتی که در سایر کشورها در خصوص حمایت بیشتر از زیان دیدگان حوادث رانندگی به وجود آمد، سرانجام این قانون در سال 1387 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. مهم ترین تحولاتی که در قانون اصلاحی در مقایسه با قانون قبلی به وجود آمد حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان حوادث رانندگی است. از جمله توسعه زیان دیدگان با تجدیدنظر در مفهوم شخص ثالث؛ توسعه خسارات قابل مطالبه ناشی از صدمات جانی که شامل دیه، هزینه درمانی و از کارافتادگی شد. هم چنین حذف مذهب و جنسیت زیان دیده در مطالبه خسارت، حذف قوه قاهره از استثنائات مسئولیت بیمه گر، عدم تاثیر رانندگی بدون گواهی نامه و عمدی در جبران خسارت از زیان دیده و توسعه حمایت صندوق تامین خسارات جانی از زیان دید گان و تصریح به مسئولیت مدنی تضامنی دارنده و سایر اشخاص برای حمایت بیشتر از زیان دیدگان حوادث رانندگی.
  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، بیمه اجباری، بیمه گر، بیمه گذار، زیان دیده، خسارات جانی
 • اسماعیل احمدی مقدم صفحه 59
  از لوازم و بایسته های مدنیت در جهان امروز، پذیرفتن قواعد و روابط تعریف شده و مقبول اجتماعی است. پذیرش قوانین اجتماعی به ویژه رعایت الگوهای رانندگی در نظر برخی از صاحب نظران به عنوان یکی از مصادیق دنیای متحول و پرشتاب امروزی و از دیدگاه برخی دیگر به عنوان یکی از مصادیق ارزشی و اخلاقی ثابت و همیشگی در نظر گرفته می شود. راهنمایی و رانندگی از آن جاکه درمنعطف ترین بخش از طیف متنوع و وسیع نظم و امنیت اجتماعی به شمار می آید، برای کلیه آحاد جامعه قابل لمس و پذیرش بوده و به جهت آمادگی افراد در مشارکت با آن برای مصون ماندن خود و خانواده از تاثیرات منفی آن به عنوان یک هنجار پذیرفته شده است. آشکارساختن هدفمند آمار بالای کشته ها و مجروحان ناشی از تصادفات در این رویکرد اجتماعی قطعا موثر بوده است.
  اقدامات پیشگیرانه از طریق روش های مختلف ازجمله آموزش های همگانی یا مشارکت دادن عملی در تحقق ماموریت در قالب همیار پلیس ازجمله راهبردهائی بود که در مسیر توسعه این نیاز اجتماعی کارکردهای مثبتی را به دنبال داشت. اجرای این ماموریت، همانند سایر ماموریت هایی که به یک سازمان اجتماعی واگذار می گردد مشکلات خاصی را در پی دارد که در این محیط می توان آن را به دو دسته؛ عدم جامعیت ابزارهای مورد نیاز به ویژه عدم بسترهای قانونی مناسب و دیگری تاثیرگذاری یک سلسله مصالح اجتماعی تقسیم بندی کرد.
  بهبود تعامل با مردم با رفتار حرفه ای و مودبانه و هم چنین ایستادگی هدفمند مبتنی بر استانداردهای داخلی و بین المللی، راهبردهای جدیدی است که برای برون رفت از چالش های ناشی از تحولات اجتماعی و اداری امروز باید به کار گرفته شود.
  در نهایت می توان گفت پلیس راهنمایی و رانندگی می تواند با فرهنگ سازی و نهادینه کردن قوانین و مقررات و تعامل بهینه با مردم زمینه مشارکت آنها را فراهم کرده و جامعه را به سوی خودانضباطی اجتماعی هدایت کند.
  کلیدواژگان: راهنمائی و رانندگی، ترافیک، انضباط ترافیکی، نظم اجتماعی و قانون مندی، روان شناسی راننده، تعامل
 • علیرضا اسماعیلی، داود دعاگویان، ابراهیم اسدیان صفحه 73
  اجرای طرح تعویض پلاک وسایل نقلیه در ایران از سوی کارشناسان نظرات متفاوتی نسبت به میزان موفقیت آن و میزان دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده ارائه شده است. هدف اصلی طرح احراز خودرو و هماهنگ سازی پلاک های وسایل نقلیه و برون سپاری خدمات ترافیکی در ایران بوده است و شاید شناخت میزان کارآیی طرح بتواند به عنوان الگویی برای سایر طرح های ترافیکی محسوب گردد. با این وجود برابر روش متداول کشورها، هر ده سال یک بار و حسب ضرورت سیستم شماره گذاری خودرو تغییر و سیر تکامل را می پیماید درحال حاضر تعداد زیادی از پلاک اتومبیل ها به دلیل کهنگی و فرسایش تدریجی کیفیت و قابلیت کنترل را از دست داده و زمینه جعل و سوء استفاده میسر شده، فلذا جهت ساماندهی و هم چنین پیش بینی لازم باتوجه به افزایش سریع جمعیت و روند روزافزون بهره گیری از وسایل نقلیه، ضرورت سازماندهی متناسب و قابل قبولی که بتواند اهداف امنیتی، انتظامی و اجتماعی را تامین نماید احساس گردید و بدین منظور طرح ملی تعویض پلاک وسایل نقلیه در کشور مورد توجه خاص قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش مسئولان، کارشناسان، صاحب نظران و خبرگان در امور شماره گذاری وسائل نقلیه کشور می باشند.
  با توجه به روش تحقیق حاضر که از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی می باشد. نتایج اولیه تحقیق نشان می دهد که طرح ملی تعویض پلاک، کمک مناسبی به پلیس در شناسایی شگردهای خاص جاعلان و سارقان خودرو و ارائه راهکارهای مناسب در جهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه نموده است. از طرف دیگر برون سپاری خدمات ترافیکی در راستای کاهش تصدی گری دولت و تاثیر آن در بهبود و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات پلیسی انجامیده است و این مهم موجب گشته است که ضمن خدمت رسانی بیشتر به مردم، ناجا نقش نظارتی خود را به دقت دنبال کند.
  کلیدواژگان: طرح ملی تعویض پلاک، احراز اصالت، پلاک، خودروهای مسروقه، برون سپاری
 • حسین میرباقری، جعفرعلی قادری صفحه 95
  وقتی درمورد آلودگی هوا سخن گفته می شود اغلب به فکرسالمندان، بیماران ریوی و قلبی و کودکان می افتیم. شما زمانی به فکر پلیس ها می افتید که قرار است برای کاهش ترافیک مناطق مرکزی شهر، طرح های مختلف ترافیکی اجراشود. وجود رابطه ای محکم بین آلودگی هوا و به خطرافتادن سلامت انسان ها و پلیس در مطالعات مختلف نشان داده شده است. پلیس راهور، به دلیل مواجهه بالا با هوای مناطق پرتردد، در معرض خطر عوارض ناشی از آلودگی است. عکس العمل هر شخص به آلودگی، بستگی به نوع آلودگی که آن شخص در معرض آن قرار گرفته و میزان و مدت قرارگیری وی در معرض آلودگی، وضعیت سلامتی و ژنتیکی او دارد. درست است که نمی توان مانع ورود آلاینده ها به بدن پلیس ها شد، اما می توان با اقدامات ویژه ای شامل اقدامات مدیریتی (نوبت کاری صحیح، تقسیم دوره ای افراد در مناطق آلوده و کاهش زمان کار) اقدامات بهداشتی، مهندسی و پزشکی (ساخت کیوسک های دارای هوای پاک، دستگاه های تصفیه هوا روی خودروها)، اقدامات فردی (استفاده از ماسک، ورزش، مصرف میوه) از تاثیر آلاینده ها بر پلیس راهور کاست.
  کلیدواژگان: آلاینده های هوا، پلیس راهنمایی و رانندگی، تهران، ترافیک، سلامتی
|
 • S. R. Bagheri, M. Saffarzadeh, R. Asadollahi Page 1
  Pedestrian safe passage on walkways and accident prevention on crosswalks are among the most important aspects of urban design. Among the road user groups, pedestrians are considered the most vulnerable, because the accident may result in pedestrian’s death or injury. Pedestrian safety devices can reduce the risk of accident occurrence, as well as the severity of the injury. In the present study, the location of safe pedestrian crosswalks and the type of safety devices were determined and a comprehensive expert survey was conducted. Then, the most important and effective parameters were indentified and prioritized. It was concluded that the safety devices should be compatible with the type of local and ambient environment.
 • N. Pourmoallem, M. Ghorbani, H. Zakeri Page 13
  Traffic accident, as a world concern, is a distress and is expanding in developing countries. It is determined as one of the four main threatening factors of human health by UN and WHO. Planning for driving safety improvement requires concentration on two main topics: engineering safety and management safety. Based on experiences in different countries, safety management with the aim of coordination and resembling activities among responsible organizations is essential to reach sustainable safety in driving. Iran's successful experience at macro-management in driving safety has been achieved after establishing Road Safety Commission (RSC) in 1382. After establishing RSC, the members reached to a single agreement for their planning and specific plans were prepared and implemented. These plans include call preparation of Road Safety Strategic Plan (RSSP), accident data bank plan preparation and analyzing, execution of special plans in special holidays and planning coordination between members to implement safety plans in road networks. Compared to the third developing plan, the number of accident fatalities decreased 3.7% during the fourth developing plan. Also, fatality per 10/000 vehicles index decreased more than 40% during the fourth developing plan. The present paper, while reviewing driving accident statistics, illustrates the results of successful driving safety management.
 • M. R. Ahadi, A. Aghaei, R. Speedkar Page 27
  Kashan is the second largest and most populated city of the Isfahan province. The increase in the number of vehicle in Central Business District (CBD) of the city caused a heavy traffic density that could not be diminished even by parallel or new access routes. Thus, municipal authorities had to define short-term traffic control plans to lessen traffic problems of the city. In this plan, Rajaei Avenue and Kashani intersection were selected and alternatives to upgrade the Level of Service (LOS) and reducing accidents are evaluated and implemented. By having the traffic data before and after the traffic control plan implementation phase and performing a before and after analysis, the efficiency of each single action is evaluated. Using statistical tests and paired comparison analysis for two variables (number of accidents and traffic calming) before and after the deployment of traffic control plan, it is found that the reduction of the number of accidents in Rajaei Avenue is statistically meaningful. On the other hand, although the plan was not completely successful on Kashani Intersection, the sum of all traffic accidents has been reduced by the implementation of the traffic control plan. Regarding traffic calming, the data shows the considerable effect of the plan on increasing operational speed and reduction of accidents on the two above-mentioned zones.
 • B. Abbaslu, S. S. Kashfi Page 45
  Today driving accidents developed. For this aim insurance civil liability vehicle keepers. In our country that code enacted in 1347 and retormed in 1387.Important that changes, more protection victim with revision on the third party, development on the damage payable, eliminative act of god and violence by force (Force-mayor) from exceptions insurer liability.
 • E. Ahmadi Moghaddam Page 59
  Accepting the defined rules and relations is a prerequisite to modern life. Some experts consider accepting social rules, especially obeying traffic norms, as a sign of modernity and others regard it as fixed values and moralities. Since traffic is regarded as the most flexible part of social order and security, it is so tangible for all people and, hence could be considered as a norm. Various preventive course of action through training the public or engaging them in assting the police to perform his duties and missions are among police strategies which would prove useful, if implemented in the right way. Of course, performing this special mission has its own problems which could be classified in two groups: (1) unavailability of legal grounds, and (2) observing social discretion.Improving police officers’ interaction with people in the society through polite and yet professional behavior as well as observing local and international standards could be strategic solutions to the problem. The present paper concludes that traffic police can engage people in self-controlling through internalizing traffic rules as well as improving officers’ interaction with people.
 • A. Esmaeili, D. Doagoyan, E. Asadian Page 73
  A vehicle's number plate is a distinctive feature which can be used in distinguishing that vehicle from similar ones. However, since the number of car-manufacturing companies and their products is increasing rapidly, and the fact that every year many cars are forged or stolen, it becomes necessary to access up-to-date statistics regarding vehicles.As it is common in many countries, every 10 years the vehicle's numbering system is changed. At present, many number plates have lost their quality and controllability as a result of wearing out or passage of time; hence grounds for fraud and abuse appear. Regarding rapid population growth and people's turning to use more cars, the need for appropriate and acceptable organizing to meet security, social and law enforcement goals was felt. To meet this need, the effectiveness of the implementation of plate change national plan was carried out.The present thesis aims to study the effectiveness of the implementation of the number plate change national plan and its role on the originality of the vehicles in Tehran from 1383 to 1388.The goals of the research are as follows: enabling police in performing their duties effectively identifying and resolving the shortcoming of the plan in order to improve traffic services qualitatively and quantitavely detecting unauthorized vehicles improving citizen satisfaction employing IT modern technologies in performing police duties identifying styles peculiar to forgers and auto thieves and ultimately improving social order and security.The statistical population of the research includes authorities’ experts and others involved in vehicle numbering system throughout the country. The research method is applied but descriptive in nature.
 • H. Mirbagheri, J. A. Ghaderi Page 95
  When talking about air pollution, we often think of the elderly, people suffering from pulmonary or heart diseases, and children. But we think of police officers only when we are going to implement plans to reduce traffic congestion in central areas of cities. Studies have shown a direct relationship between air pollution and endangering people’s health, especially that of police officers. Of course, among police officers, traffic police officers are more at risk. Everybody reacts to contaminants differently, based on the type of contamination he or she is exposed to, the amount and duration of exposure and his or her health condition.Although we cannot bar entering contaminants into police officers’ bodies, we can decrease their effects on police officers through certain managerial courses of action (correct shifting, distributing police officers in polluted areas and reducing work time), hygienic, engineering and medical actions (setting up kiosks with dean air and installing air conditioner detectors on cars) and personal actions (putting on masks, doing exercise and fruit consumption).