فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک
پیاپی 69 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اکبر وروائی، اسفندیار تباشیر*، علی فتاحی، سید محمد هاشمی صفحات 1-28
  زمینه و هدف

  در فرآیند وقوع جرایم و تخلفات، یکی از وجوه مهم و اساسی، بزه دیده و زیان دیده است که از بروز این رفتارها متضرر می شوند، ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجودآمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی چگونگی پیش بینی و جایگاه حمایت از زیان دیده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی طی مواد گوناگونی است که بخشی از آنها مبتنی بر حمایت های مادی از طریق بیمه و بخشی نیز در حوزه کیفری و جرم انگاری هایی برای حمایت از زیان دیده است.

  روش

  در این تحقیق، از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است، سپس با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی از منظر حقوقی، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  یافته های این تحقیق بیان گر وقوع تحولات در سیاست تقنینی و روی آوردن به رویکرد عدالت ترمیمی بوده و در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نشانه های خوبی از حمایت از زیان دیده به طور خاص قابل مشاهده است.

  نتایج

  نتایج این پژوهش نشان می دهد حمایت های قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 از زیان دیده با رویکرد عدالت ترمیمی،  نسبت به مقررات گذشته افزایش داشته است.

  کلیدواژگان: زیان دیده، عدالت ترمیمی، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بزه دیده، جرائم و تخلفات رانندگی
 • محمدعلی سیاه سرانی کجوری* صفحات 29-59
  زمینه و هدف

  گسترش و ترویج خدمات حمل ونقل عمومی شهری به دلیل منافع و مزایای فراوان آن، یکی از اولویت های اصلی تصمیم گیران در شهرهای پرجمعیت است. لذا شناسایی و اولویت بندی مولفه های جذابیت خدمات حمل ونقل عمومی شهر گرگان یکی از مهم ترین مسایل در جهت ترویج و گسترش حمل ونقل عمومی در این شهر است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی و از نوع آمیخته و از نظر نتیجه، کاربردی است که این امر در دو گام مرتبط باهم صورت پذیرفت: 1- با استفاده از روش تحلیل محتوا و روش نمونه گیری نظری و هدفمند، 18 نفر از خبرگان و استفاده کنندگان خدمات، انتخاب و نظرهای آن از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته دریافت شد که تحلیل داده ها منجر به شناسایی 120 کد به عنوان عوامل تاثیرگذار بر جذابیت حمل ونقل عمومی شناسایی شد که این کدها با توجه به ارتباط آنها در 9 مولفه دسته بندی شدند. 2- با استفاده از تکنیک دلفی فازی 16 خبره به عنوان خبرگان شهری و 26 فرد به عنوان استفاده کنندگان خدمات از طریق نمونه گیری نظری انتخاب و نظرهای آنها از طریق پرسش نامه ای با طیف لیکرت 5 درجه ای جمع آوری و داده ها مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  از نظر خبرگان شهری عوامل اطلاعات، ارایه دهندگان خدمات، وسایل نقلیه، امنیت و وضعیت ایستگاه به عنوان پنج مولفه با اهمیت در جذابیت خدمات حمل ونقل عمومی قابل توجه هستند، این در حالی است که استفاده کنندگان خدمات تا حدودی نظرهای متفاوتی نسبت به خبرگان شهری دارند و از نظر آنها پنج مولفه با اهمیت به ترتیب اولویت عوامل وسیله نقلیه، دسترسی، اطلاعات، ارایه دهندگان خدمات و وضعیت ایستگاه هستند.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان داد به منظور ارتقای جذابیت خدمات حمل ونقل عمومی در شهر گرگان، 9 عامل تاثیرگذار هستند که اگر این عوامل به همراه زیرمولفه های آنها در کنار هم تجمیع و فراهم شوند، منجر به جذابیت، پذیرش و توسعه حمل ونقل عمومی خواهند شد.

  کلیدواژگان: خدمات حمل ونقل عمومی، جذابیت خدمات، وسیله نقلیه، دسترسی، اطلاعات، ارائه دهندگان خدمات، وضعیت ایستگاه
 • داود دعاگویان، قاسم عرب*، علی قنبری باغسیاه، ناصر ابراهیم نژاد، ابوالفضل پورمنافی صفحات 61-98
  زمینه و هدف
  این تحقیق با هدف شناسایی عوامل ضرب و شتم (متقابل) پلیس راهور فراجا و رانندگان و با نقش آفرینی مولفه های ارتباطات انسانی، تعاملات درست و ملاحظات دینی روابط اجتماعی متقابل پلیس و رانندگان صورت گرفته است.
  روش
  این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق ترکیبی از دو روش کیفی و کمی است. جامعه آماری بخش کیفی نخبگان حوزه های راهور، اجتماعی و حقوقی و جامعه شناسی و جامع آماری بخش کمی کارشناسان راهور و رانندگان بوده است که حجم نمونه از جدول مورگان و شیوه نمونه گیری احتمالی طبقه ای بوده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق و پرسش نامه بوده است. داده ها پس از جمع آوری از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  ارتباطات انسانی، مهم ترین عاملی است که مانع از ضرب و شتم متقابل پلیس راهور و رانندگان می شود. یعنی از اجتناب از قطع سخنان مخاطب  و رعایت حرکات مناسب در گفتگو می تواند تا حد زیادی مانع از ضرب و شتم متقابل شود. هم چنین نتایج بخش کمی نشان داده است که پلیس راهور باید به تبعات حقوقی ضرب و شتم توجه داشته باشد. در ضمن پلیس در برخورد غیرانسانی راننده، ابتدا او را آرام و سپس اعمال قانون کند. در مجموع علل ضرب و شتم پلیس ازسوی رانندگان عبارت اند از: کمبود اعتقادات دینی، گرایش ذاتی رانندگان به رفتارهای پرخاشگری، وضعیت شغلی نابه هنجار و عدم آگاهی رانندگان در برقراری ارتباطات انسانی با پلیس راهور.
  کلیدواژگان: پلیس راهور، راننده، ضرب و شتم، ارتباطات انسانی، تعرض، پایبندی دینی
 • رضا آقاجانی، فرامرز زراعت پیما، یدالله علیزاده*، احمد مصطفایی صفحات 99-120
  زمینه و هدف

  تامین ایمنی تردد در سطح معابر درون و برون شهری یکی از اصول اساسی حاکم بر برنامه ریزی حمل ونقل است که به واسطه تدوین طرح های ترافیکی در شبکه راه ها اجرایی می شود. شهرهای اقماری به واسطه دارابودن جمعیتی کمتر از 30 هزار نفر و فقدان طرح های ترافیکی مصوب، درگیر بی نظمی و مشکلات ترافیکی بسیاری هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر قانون مندی ترافیکی در شهرهای اقماری استان البرز انجام شد.

  روش

  تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش کیفی است. نمونه آماری از میان شامل سه گروه از کاربران راه (کارشناسان پلیس راهور، کارشناسان سازمان راهداری و کارشناسان شهرداری) به تعداد 20 نفر پس از رسیدن به اشباع نظری با روش گلوله برفی، انتخاب شده اند. سپس با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند داده های تحقیق جمع آوری، کدگذاری و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحقیق مبین این مطلب است که  5 عامل (ایمنی، حمل ونقل همگانی، عبور و مرور و ترافیک، نظارت و کنترل، فرهنگ سازی) بیشترین سهم تاثیرگذاری را در قانون مندی ترافیکی شهرهای اقماری البرز داشته اند.

  کلیدواژگان: البرز، عبورو مرور، قانون مندی، شهرهای اقماری
 • صدرالدین اعتصامی، محمودرضا کی منش*، علی نصرالله تبار آهنگر صفحات 121-154
  زمینه و هدف

  امروزه درخواست تاکسی اینترنتی در شهرهای ایران، ازجمله تهران، به یکی از مهم ترین و پرمخاطب ترین خدمات تبدیل شده است. افزایش استفاده از این خدمات به دلیل طراحی مناسب نرم افزارها و سایت ها توسط شرکت های مختلف است که افراد در هر سنی می توانند به راحتی از آنها استفاده کنند. اما بررسی الگوهای ذهنی رانندگان جوان تاکسی های اینترنتی می تواند به درک بهتر عواملی که رانندگان را تحت تاثیر قرار داده، کمک کند. به طور خاص، این تحقیق به شناسایی عوامل مرتبط با رانندگی و سایر عواملی که می توانند بهبود رفتار رانندگی و کاهش تصادفات در بین رانندگان جوان تاکسی های اینترنتی کمک کنند، پرداخته است. این پژوهش با هدف بررسی الگوهای ذهنی رانندگان جوان تاکسی های اینترنتی در تصادفات شهری انجام شده است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نظر جمع آوری و تحلیل داده ها، ترکیبی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری مورد بررسی، کلیه رانندگان تاکسی برخط هستند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه ساختارمند و جدول کیو است. در بخش کیفی با انجام مصاحبه ساختارمند با 40 نفر از کارکنان رانندگان و تحلیل آنها به روش تماتیک، نظرهای متفاوت نسبت به تصادفات شهری (70 گزاره و 40 گویه) استخراج شد.

  یافته ها

  مطالعه مدل های ذهنی رانندگان جوان تاکسی های اینترنتی و تاثیر آن ها بر رفتار رانندگی و خطرات ممکن می تواند به بهبود رفتارهای رانندگی و کاهش تصادفات در این گروه از رانندگان کمک کند. نتایج نشان می دهد که شش مدل ذهنی درخصوص عوامل موثر بر حمل ونقل کشور توسط رانندگان جوان تاکسی های اینترنتی ارایه شده است. مهم ترین این مدل ها عبارت اند از: سیستم زه کشی ناکارآمد و خرابی ترمز. بنابراین باید بر روی این معیارها جهت کاهش تصادفات تمرکز کرد.

  نتیجه گیری

  استفاده از این مدل ها می تواند به عنوان چارچوبی برای تدوین برنامه های آموزشی جهت بهبود رفتارهای رانندگی و کاهش تصادفات مدنظر قرار گیرد. این مطالعه را می توان برای بهبود بیشتر جنبه های ایمنی با پرداختن به دیدگاه ذهنی راننده گسترش داد و انواع تصادفات را می توان با عمق بیشتری تحلیل کرد.

  کلیدواژگان: ایمنی راه، رانندگان جوان، تاکسی های اینترنتی، الگوهای ذهنی
 • محمد آراد اکبری*، سهیلا طالبی صفحات 155-178
  زمینه و هدف

  این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر تمرکز رانندگی انجام شد. بدین منظور، یک ارزیابی کاربردی در منطقه 5 راهور تهران بر روی عملکرد رانندگی 37 راننده در نواحی درون و برون شهری تحت عوامل مختلف برهم زننده تمرکز انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نظر روش های تحقیق، کمی و به صورت توصیفی مبتنی بر مشاهده  رفتارهای رانندگان وسایل نقلیه مسافری درون و برون شهری در حین رانندگی و با روش گردآوری داده ها از طریق مشاهده غیرمشارکتی صورت گرفته است.

  یافته ها

  با توجه به یافته ها، در نواحی برون شهری، رانندگان هنگام وجود یکی از عوامل برهم زننده تمرکز سرعت خود را کاهش می دهند درحالی که در نواحی درون شهری این گونه نیست. هم چنین، در نواحی برون شهری، هیچ تفاوتی در موقعیت عرضی یا بدون وجود عوامل برهم زننده تمرکز، وجود ندارد اما در نواحی درون شهری، تغییراتی در موقعیت عرضی رانندگان فاقد تمرکز تاحدی به چشم می خورد. علاوه بر این، صحبت کردن با مسافران باعث ناپایداری بیشتر موقعیت عرضی وسیله نقلیه شده و زمان عکس العمل راننده را افزایش می دهد. رانندگان در نواحی برون شهری هنگام صحبت کردن با مسافران در مقایسه با عدم وجود هیچ یک از عوامل برهم زننده تمرکز، فاصله بیشتری از وسیله نقلیه جلویی می گیرند. سرانجام در نواحی برون شهری، زمان عکس العمل با یا بدون وجود عامل برهم زننده تمرکز تقریبا یکسان است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که درصورت استفاده از سامانه های هوشمند حمل ونقل در معابر، رانندگان مرتکب تخلفات کمتری می شوند. لذا پیشنهاد می شود که با تجهیز معابر به این سامانه ها امکان برهم خوردن تمرکز رانندگان به حداقل رسانده شده و در نتیجه موجبات ایمنی بیشتری در راه های درون و برون شهری فراهم کند.

  کلیدواژگان: عوامل محیطی، تمرکز رانندگی، زمان عکس العمل، انحراف استاندارد موقعیت عرضی، سرعت متوسط و فاصله متوسط
|
 • Akbar Varvaei, Esfandyar Tabashir *, Ali Fatahi, Seemed Mohammad Hashemi Pages 1-28
  Background and Aim

  In the process of occurrence of crimes and violations, one of the most important and fundamental aspects is the victim and the victim who has been harmed by the occurrence of these behaviors And she needs to be supported, the emergence of restorative justice is the result of one of the changes in attitudes toward criminal justice and crime thinking over the past two decades. Restorative justice aims to involve all parties involved in the crime in this process, and with tools such as mediation, the goal is to decriminalize and prosecute and not pursue the accused as much as possible. The Law on Traffic Violations provides for various provisions to protect the injured party, some of which are based on financial support through insurance, and in the criminal field, criminalization have been made to protect the injured party.Therefore, in this study, the status of injured protection in the law on handling traffic violations has been investigated.

  Method

  In this research, the library and documentary method has been used to collect the required data and information, then the data has been analyzed from a legal perspective using an analytical-descriptive method.

  Findings and Results

  The findings of this study indicate changes in legislative policy and turning to the approach of restorative justice and in the law on handling traffic violations are good signs of protection of the injured in particular and the results show an increase. Legal protections are more damaging than previous regulations

  Keywords: Injured, Restorative justice, Traffic Violations Law, Victims, Crimes, Traffic Violations
 • MohammadAli Siahsarani Kojuri * Pages 29-59

  Expanding and promoting urban public transportation services is one of the main priorities of decision-makers in densely populated cities due to its many benefits. Therefore, identifying and prioritizing the attractiveness of public transportation services in Gorgan is one of the most important issues in promoting and expanding public transportation in this city.The current research is exploratory and mixed in terms of purpose, and practical in terms of results, which was done in two related steps: 1- Using the method of content analysis and theoretical and purposeful sampling, 18 experts and users of the service were selected and their opinions were obtained through semi-structured in-depth interviews, The analysis of codes led to the identification of 120 codes as influencing factors on the attractiveness of public transportation, and these codes were categorized into 9 components according to their relationship. 2- Using the fuzzy Delphi technique, 16 experts as urban experts and 26 people as service users were selected through theoretical sampling and their opinions were collected through a questionnaire with a 5-point Likert scale and the data were analyzed.According to urban experts, information, service providers, vehicles, security and station status are significant as five important components in the attractiveness of public transportation services, while service users have somewhat different opinions than urban experts. And according to them, the five important components are, in order of priority, vehicle factors, access, information, service providers and station status.

  Keywords: Public transport services, service attractiveness, hybrid research
 • Davod Doagoyan, Ghasem Arab *, Ali Ghanbari, Naser Ebrahinejad, Abolfazl Pourmanafi Pages 61-98
  Background and Aim
  This study aimed to identify the factors of (mutual) beatings of NAJA traffic police and drivers and by playing the role of human communication components, proper interactions and religious considerations of social relations between police and drivers.
  Method
  This research is a combination of qualitative and quantitative methods in terms of applied purpose and in terms of research method. The statistical population was the qualitative part of the elites in the fields of road, social and legal, and sociology, and the comprehensive statistical part was the quantitative part of road experts and drivers, which was the sample size of Morgan table and possible stratified sampling method. Data collection tools were in-depth interviews and questionnaires. Data were analyzed by SPSS software.
  Results
  Human communication is the most important factor that prevents the mutual beating of traffic police and drivers. That is, avoiding interrupting the audience and observing appropriate gestures in the conversation can greatly prevent mutual beatings. The results of the quantitative section also show that the traffic police should pay attention to the legal consequences of the beating. In general, the causes of police beatings by drivers are lack of religious beliefs, drivers 'innate tendency to aggressive behaviors, abnormal job status, and drivers' lack of awareness in communicating humanely with traffic police.
  Keywords: Rahoor police, Driver, beatings, human communication
 • Reza Aghajani, Farmarz Zeraat Pima, Yadollah Alizadeh *, Ahmad Mustafaei Pages 99-120
  Introduction

  Ensuring traffic safety at the level of inner and outer city roads is one of the basic principles governing transportation planning, which is implemented through the formulation of traffic plans in the road network. Due to the population of less than 30 thousand people and the lack of approved traffic plans, satellite cities are involved in disorder and many traffic problems. The current research was conducted with the aim of identifying factors affecting traffic lawfulness in satellite cities of Alborz province.

  Method

  The current research is applied and qualitative. The statistical sample included three groups of road users (traffic police experts, highway organization experts, and municipal experts) in the number of 20 people after reaching theoretical saturation using the snowball method. Then, using the semi-structured interview tool, research data was collected, coded, analyzed and evaluated.

  Findings

  The results of the research show that 5 factors (safety-public transportation-crossing and traffic-monitoring and control-culturalization) had the most effective contribution to the traffic legality of satellite cities of Alborz...

  Conclusion

  According to the results of the interview, it is suggested to promote and improve the legality of traffic in the satellite cities of Alborz province by paying attention to the identified factors of safety - public transportation - crossing and traffic - monitoring and control - practical culturalization.

  Keywords: Alborz, transit, Legality, satellite cities
 • Sadroddin Etesami, MahmoudReza Keymanesh *, Ali Nasrollah Tabar Ahangar Pages 121-154

  Nowadays, online taxi request in Iranian cities, including Tehran, has become one of the most important and popular services. The increase in the use of these services is due to the appropriate design of software and sites by various companies that people of all ages can easily use. But examining the mental patterns of young Internet taxi drivers can help to better understand the factors that influenced drivers. Specifically, this research has identified factors related to driving and other factors that can help improve driving behavior and reduce accidents among young Internet taxi drivers.This research is applied in terms of objective, descriptive method and mixed (qualitative-quantitative) in terms of data collection and analysis. The statistical population under investigation is all online taxi drivers. Data collection tool is structured interview and Q table.Studying the mental models of young drivers of internet taxis and their impact on driving behavior and possible risks can help to improve driving behavior and reduce accidents in this group of drivers. The results show that six mental models regarding factors affecting the transportation of the country by drivers. Young Internet taxis are provided. The most important of these models are: ineffective drainage system and brake failure. Therefore, we should focus on these criteria to reduce accidents.The use of these models can be considered as a framework for developing training programs to improve driving behavior and reduce accidents.

  Keywords: Keyword Road safety, Young Drivers, internet taxis, mental patterns
 • Mohammad Arad Akbari *, Soheila Talebi Pages 155-178
  Objective and background

  This study was conducted the effect of environmental factors on distracted driving. For this purpose, an applied assessment was carried out in District 5 of Tehran, and the driving performance of 37 drivers was investigated in different traffic environments (urban and rural area) and under different types of distraction sources (conversation with passenger, mobile phone).

  Methodology

  In this study, the behavior of drivers was evaluated in an inconspicuous way using a qualitative method.

  Findings

  According to the findings, drivers reduce their speed when there is one of the distracting factors in urban areas, while this is not the case in rural areas. Besides, there is no difference in the lateral position with or without distraction factors in rural areas, but there are some changes in the lateral position of distracted drivers in urban areas. Conversation with passengers causes more instability of the lateral position of the vehicle and increases the driver's reaction time. Drivers keep a greater distance from the vehicle in front when conversing with passengers in rural areas compared to the absence of distracting factors. Finally, the reaction time is almost the same with or without distracting factors in rural areas.

  Conclusion

  The results show that drivers will commit fewer violations if intelligent transportation systems are used on roads. So, it is recommended that the possibility of distracting the drivers is minimized and more safety factors are provided in rural and urban roads by equipping the roads with these systems.

  Keywords: Assessment, environmental factors, Driver Distraction, District 5