فهرست مطالب

خون - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 33، زمستان 1390)

فصلنامه خون
سال هشتم شماره 4 (پیاپی 33، زمستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/10/05
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شیما آزادپور، فاطمه یاری، شهرام وائلی صفحه 234
  سابقه و هدف پلاکت های فعال شده در پاسخ به محرک های خاص، میکروپارتیکل ها را در بدن و یا با گذشت زمان، در طول ذخیره در کیسه پلاکتی، آزاد می نمایند. هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر دو محیط ذخیره متفاوت شامل پلاسما و محلول افزودنی(کمپوسول) بر تولید میکروپارتیکل های مشتق از پلاکت در طول زمان نگهداری بود.
  مواد و روش ها در یک مطالعه تجربی، 30 کیسه کنسانتره پلاکتی از بانک خون ایران تهیه و به دو بخش با حجم یکسان تقسیم شد و سپس پلاسمای یکی از این بخش ها با محلول افزودنی کمپوسول جایگزین گردید. از هردو نوع کیسه در روزهای 2، 4 و 7 ذخیره، نمونه برداری شد. میکروپارتیکل های مشتق از پلاکت جدا شده و جهت تعیین غلظت آن ها از روش اندازه گیری غلظت پروتئینی برادفورد استفاده شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری t تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها تولید میکروپارتیکل های پلاکتی در دو محیط نگهداری مختلف، در طول زمان ذخیره افزایش می یابد. تفاوت غلظت نهایی میکروپارتیکل های مشتق از پلاکت در فرآورده کنسانتره پلاکتی، در روز 4 ذخیره در دو محیط پلاسما وکمپوسول معنادار نبود در حالی که در روز 7 ذخیره این تفاوت معنادار شد و در پلاسما بیش از کمپوسول گردید(05/0 p<).
  نتیجه گیری در مطالعه حاضر، در میزان تولید میکروپارتیکل های مشتق از پلاکت در دو محیط مختلف نگهداری(پلاسما و کمپوسول)، تفاوت معناداری وجود نداشت. هر چند پس از 7 روز این تفاوت معنادار گردید و برای پلاسما نسبت به کمپوسول افزایش نشان داد که خود می تواند یک مزیت برای محیط نگهداری کمپوسول از این جهت محسوب گردد.
  کلیدواژگان: پلاکت ها، میکروپارتیکل های مشتق سلولی، پلاسما
 • شهربانو رستمی، سعید آبرون، مهرداد نوروزی نیا، اردشیر قوام زاده، کامران علی مقدم صفحه 242

  سابقه و هدف موتاسیون های FLT3 با پیامد ضعیفی در بیماران مبتلا به لوسمی میلوبلاستیک حاد(APL) همراه هستند. هدف این مطالعه، بررسی فراوانی و تاثیر موتاسیون های FLT3 بر روی ویژگی های کلینیکی و پاسخ به درمان در بیماران APL درمان شده با آرسنیک تری اکساید (As2O3) بود.
  مواد و روش ها در یک مطالعه گذشته نگر، نمونه خون 115 بیمار APL درمان نشده جمع آوری و DNA ژنومی به روش نمک اشباع استخراج شد. موتاسیون های FLT3-ITD و FLT3-D835 با روش PCR و RFLP بررسی شد. آزمون من ویتنی و کای دو و نیز 18 SPSS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها موتاسیون های FLT3-ITD و FLT3-D835 به ترتیب در 16(14%) و 13(11%) بیمار، شناسایی شد. در 2 بیمار هر دو موتاسیون وجود داشت بنابراین فراوانی کلی موتاسیون های FLT3، 5/23% به دست آمد. در بیماران دارای موتاسیون FLT3-ITD، شمارش گلبول های سفید بالاتر(005/0 p=) و ایزوفرم bcr3 شایع تر بود(04/0 p=). ارتباط معناداری بین موتاسیون FLT3-D835 و هیچ کدام از ویژگی های کلینیکی بیماران شناسایی نشد. از نظر پاسخ به درمان، تفاوت معناداری بین بیماران دارای موتاسیون های FLT3 و فاقد آن وجود نداشت.
  نتیجه گیری بر اساس نتایج این مطالعه، القای بهبود کلینیکی کامل با As2O3، ممکن است ارتباطی با وضعیت موتاسیون های FLT3 نداشته باشد بنابراین As2O3 می تواند به ویژه به عنوان درمان انتخابی اول در بیماران APL دارای موتاسیون های FLT3 مطرح باشد. هر چند مطالعه های بیشتر بر روی گروه بزرگتری از بیماران برای تایید این نتایج ضروری است.

  کلیدواژگان: لوسمی پرومیلوسیتی حاد، ژن ها، پروتئین انسانی FLT3، PML، RAR α
 • مهری اشکی، ناصر امیری زاده، محمدعلی جلیلی، نسیم حیاتی رودباری، محمدحسین محمدی، مریم امانی صفحه 251
  سابقه و هدف بیان ژن های استئوپونتین و استئوکلسین در طی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استئوبلاست، دچار تغییراتی می شوند، هدف از این مطالعه، دست یافتن به راه کاری بهتر در جهت تمایز سریع تر این سلول ها به استئوبلاست بود.
  مواد و روش ها در یک مطالعه تجربی، سلول های تک هسته ای مغز استخون جدا شده و در محیط کشت DMEM-LG و 10% FBS کشت داده شدند. در طی روزهای معین، RNA سلول های در حال تمایز استخراج شد. در مرحله بعد، ساخت cDNA ژن های استئوپونتین و استئوکلسین توسط آغازگرهای اختصاصی انجام شد. سلول های مزانشیمی بر روی داربست سه بعدی تری کلسیم فسفات کشت داده شدند و میزان تمایز به سلول های استئوبلاستی با بررسی فعالیت آلکالین فسفاتاز مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها در طی روند این تمایز، بیان دو ژن استئوپونتین و استئوکلسین طی نظمی تغییر نمود و حداکثر بیان استئوپونتین در روز ششم و استئوکلسین در روز هفتم و هشتم تمایز بود. تمایز استئوژنیک سلول های مزانشیمی با رنگ آمیزی رسوبات معدنی با آلیزارین رد و افزایش بیان آلکالین فسفاتاز تایید شد.
  نتیجه گیری بررسی نتایج فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز، بیانگر تمایز بهتر سلول های بنیادی مزانشیمی در داربست سه بعدی تری کلسیم فسفات نسبت به محیط دو بعدی است. بیان ژن های استئوپونتین و استئوکلسین در روند این تمایز نقش داشته و افزایش بیان آن ها می تواند راه کاری جهت القای تمایز استئوبلاستی در این سلول ها باشد.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی، استئوپونتین، استئوکلسین، استئوبلاست
 • فرهاد رازجو، ابوالفضل دبیر مقدم صفحه 265
  سابقه و هدف برای کاهش خطر آلودگی باکتریایی پلاکت ها در مدت نگهداری آن ها، سازمان غذا و داروی امریکا، دستگاه کشت اتوماتیک Bact/Alert را برای غربالگری پلاکت ها از نظر آلودگی های باکتریایی مورد تایید قرار داده است. با توجه به مرجع بودن روش کشت دستی، هدف از این مطالعه، مقایسه این دو روش با محور قرار دادن طول زمان تشخیص بود.
  مواد و روش ها در این مطالعه مداخله ای و تشخیصی، از میان 1332 واحد پلاکتی، به 15 واحد که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، به میزان CFU/ml 10 از انواع باکتری های شایع آلوده کننده واحدهای پلاکتی شامل استرپتوکوک، استافیلوکوک اورئوس، کورینه باکتریوم دیفتروئید، انترو باکتر کلواکه، سراشیا مارسسنس و استافیلوکوک اپیدرمیدیس تلقیح شد. سپس این واحدها به صورت ناشناس همراه سایر نمونه ها جهت نمونه برداری برای کشت توسط دستگاه Bact/Alert و کشت به روش دستی در اختیار آزمایشگاه قرار داده شدند.
  یافته ها با توجه به کوتاه بودن تاریخ مصرف پلاکت، اگر طول زمان تشخیص به عنوان ملاک مقایسه قرار گیرد در این خصوص دستگاه به طور شاخص نسبت به روش دستی ارجحیت دارد چون موارد مثبت را بسیار سریع تر مشخص می کند. میانگین زمان مثبت شدن نتیجه کشت توسط دستگاه در مورد باکتری های هوازی 8 ± 31 ساعت بعد از زمان تلقیح نمونه به محیط کشت بوده که در مقایسه با روش دستی که 11 ± 61 ساعت می باشد، تقریبا 2 برابر سریع تر بود.
  نتیجه گیری دستگاه Bact/Alert در مقایسه با روش کشت دستی، سرعت و دقت بالاتری در تشخیص آلودگی های باکتریایی داشته و استفاده از آن می تواند سبب ارتقای سلامت واحدهای پلاکتی شود.
  کلیدواژگان: پلاکت ها، عفونت های باکتریایی، آلودگی، کشت
 • محمد محمدزاده، راحله حلبیان، مهشید محمدی پور، علی اصغر کیانی، احمد قره باغیان، ناصر امیری زاده، مهریار حبیبی رودکنار صفحه 272

  سابقه و هدف مهم ترین مساله در پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC)، بقای پایین پس از پیوند می باشد. دست ورزی ژنتیکی آن ها، یک استراتژی در جهت حفاظت سلولی علیه آسیب های محیطی است. حفظ خاصیت تمایزی این سلول ها پس از دست کاری، مهم می باشد. در این مطالعه توانایی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی پس از دست ورزی با NRF2 بررسی شد.
  مواد و روش ها در یک مطالعه تجربی، سلول های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان جداسازی شد. ژن NRF2 با روش TOPOcloning به وکتور pENTR وارد شد. با استفاده از تکنولوژی gateway، ژن NRF2، به وکتور pAd/CMV/V5-DEST انتقال یافت. آدنوویروس نوترکیب در سلول های AD293 تولید، سلول های بنیادی مزانشیمی به آن ها آلوده و بیان NRF2 توسط RT-PCR تایید شد. پس از مواجهه سلول های بنیادی مزانشیمی دست ورزی شده با NRF2 با شرایط استرسی، میزان بقا و آپوپتوز سلولی آن ها ارزیابی و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی بیان کننده NRF2 به رده استخوان و چربی بررسی شد.
  یافته ها ژن NRF2 به طور موفقیت آمیزی در سلول های بنیادی مزانشیمی بیان شد. تمایز NRF2-MSC ها به رده های استخوانی و چربی، نشان می دهد افزایش بیان NRF2، خصوصیت تمایزی سلول های بنیادی مزانشیمی را تغییر نمی دهد.
  نتیجه گیری بیان NRF2، فاکتور به خوبی شناخته شده حفاظت سلولی، با استفاده از سیستم بیانی آدنو ویروس، با ظرفیت تمایزی آن ها تداخل نمی کند. NRF2-MSC ها ممکن است در آینده جهت استفاده در سلول درمانی بر اساس سلول بنیادی قابل استفاده باشند.

  کلیدواژگان: سلول بنیادی مزانشیمی، پروتئین Nrf2، TOPO
 • سمیرا بصیر شبستری، مهین بخشی، ایمان شیرین بک، خالد محمود صفحه 286
  سابقه و هدف کنترل خونریزی در اعمال دندانپزشکی، در برخی بیماران به واسطه ابتلا به بیماری های سیستمیک و یا مصرف دارو، به سختی انجام می شود. لذا این بیماران در معرض حوادث خونریزی دهنده یا حتی مرگ قرار دارند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر قزوین در رابطه با آزمایش های انعقادی در اختلالات خونریزی دهنده طی سال های 1389-1388 بود.
  مواد و روش ها در یک مطالعه توصیفی، پرسشنامه ای شامل 23 سوال طراحی گردید و در اختیار 124 نفر از دندانپزشکان عمومی قرار گرفت. یافته های مطالعه توسط نرم افزار 15 SPSS و آزمون های t-test و ANOVA و مقایسه های متعدد توکی، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها میانگین آگاهی دندانپزشکان از آزمایش های انعقادی در اختلالات خونریزی دهنده ارثی، حدود20/1 ± 64/8 برآورد شد که از نظر جنس، تفاوت آماری معنا داری نداشت. آزمون توکی نشان داد که میانگین آگاهی در گروه های سنی 40-31 سال و بالای 40 سال با یکدیگر تفاوت آماری معنا داری داشتند(04/0 p<).
  نتیجه گیری این مطالعه نشان داد که آگاهی دندانپزشکان شهر در مورد اختلالات خونریزی دهنده در حد مطلوبی نمی باشد و نیازمند برگزاری دوره های آموزش مدون و دادن آگاهی لازم در این زمینه است.
  کلیدواژگان: اختلالات انعقادی خون، آزمایش های انعقادی خون، آگاهی
 • علی اکبر عبداللهی، مصطفی قربانی، حمید آسایش، مهدی نوروزی، مرتضی منصوریان صفحه 293
  سابقه و هدف بیماری های عروق کرونر، یکی از علل مرگ و میر در سراسر جهان می باشند و عوامل متعددی به عنوان عوامل خطر این بیماری به شمار می آیند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط احتمالی بین گروه های خونی ABO و عوامل خطر اصلی بیماری های قلبی عروقی طرح ریزی شد.
  مواد و روش ها این مطالعه به صورت مقطعی و با نمونه گیری تصادفی، بر روی 2920 فرد سالم استان گلستان در سال 1384 انجام شد. شرکت کنندگان به وسیله پرسشنامه ای که شامل سن، جنس، فعالیت فیزیکی، سیگار کشیدن، نوع گروه خونی، قد، وزن، فشار خون و سابقه بیماری قلبی در خانواده بود، تحت مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار 13 SPSS و با آزمون های کای دو و آنالیز واریانس، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها از کل 2920 نفر، 4/57% مرد، 70% فاقد تحرک، 14% سیگاری، 25% فشارخونی، 23% چاق و 21% دارای سابقه خانوادگی بیماری های قلبی بودند. متوسط سن شرکت کنندگان 31/12 ± 52/41 سال بود. فراوانی گروه خونی O 9/32%، A 1/30%، B 3/23% و AB 7/13% بود. در میان تمام عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی، تنها فراوانی سابقه خانوادگی بیماری های قلبی در افراد با گروه های خونی مختلف متفاوت بود و افراد با گروه خونی A، سابقه خانوادگی بیماری قلبی بیشتری نسبت به گروه های خونی دیگر داشتند.
  نتیجه گیری نتایج این مطالعه نشان داد که در بین افراد تحت مطالعه، گروه خونی O دارای بیشترین فراوانی بوده و افراد گروه خونی A، سابقه خانوادگی بیماری قلبی بیشتری نسبت به گروه های خونی دیگر داشتند.
  کلیدواژگان: سیستم گروه خونی ABO، بیماری قلبی، عروقی، عوامل خطر، ایران
 • غلامحسین تمدن، احمد کاظمی، قاسم رستگاری، فریدون علاء، شبنم حجازی صفحه 298
  سابقه و هدف فاکتور13 انعقادی، آخرین آنزیم آبشار انعقادی است و ژن زیر واحد A روی کروموزم شش قرار گرفته است. کمبود ارثی فاکتور 13، در حدود 2000000/1 نفر جمعیت رخ می دهد. این تحقیق با هدف شناسایی جهش ها در ژن زیر واحد A بیماران و روش غربالگری مناسب ناقلین انجام گرفت.
  مواد و روش ها در یک مطالعه کاربردی، پس از تکمیل فرم رضایت نامه، نمونه خون از 21 بیمار مبتلا به کمبود فاکتور 13 و خانواده آن ها گرفته شد. ابتدا هر اگزون از ژن تکثیر داده و سپس با روش الکتروفورز ژل حساس بررسی شد. چنانچه هر اگزون بر روی ژل دارای هترودوبلکس بود، جهت سکانس انتخاب می شد. پس از تعیین موتاسیون، غربالگری ناقلین هر خانواده با روش RFLP صورت گرفت.
  یافته ها جهش های شناسایی شده شامل دوازده بیمار در اگزون 4 به علت جایگزینی T به جای C، یک بیمار دخول سه تایی G در اگزون 7، دو بیمار با جهش جایگزینی T به جای C در اگزون 9، سه بیمار جایگزینی G به جای A در اگزون10 و سه بیمار به علت جایگزینی G به جای A در اگزون 15 بود.
  نتیجه گیری نتایج تحقیق نشان داد که ناحیه مرکزی آنزیم نسبت به تغییرات بار الکتریکی و دنباله اسیدهای آمینه بسیار حساس می باشد، به همین علت جهش های موثر بر این ناحیه موجب تغییر شدید فعالیت آنزیم شده است. از طرفی حوزه های مرتبط با کلسیم این پروتئین، در ایجاد ساختار چهار زنجیره ای نیز به تغییرات نوع اسید آمینه به علت جهش در ژن بسیار حساس می باشند که می تواند در غربالگری ناقلین بسیار مفید باشد.
  کلیدواژگان: فاکتور 13، کمبود فاکتور 13، فاکتورهای انعقادی خون، هموفیلی
 • علی دهقانی فرد، نجم الدین ساکی، محمد احمدوند، مریم محمودی نیا میمند، مجید مصاحبی محمدی، مسعود سلیمانی صفحه 306
  سابقه و هدف سلول های بنیادی مزانشیمال (MSC)، سلول های بنیادی چند قوه ای بوده که دارای قدرت تکثیر و خودنوسازی بالا و هم چنین پتانسیل تمایز به رده های مختلف سلولی می باشند. قدرت تمایزی این سلول ها در محیط های in vivo و in vitro باعث شده که این سلول ها به عنوان ابزار مناسبی برای مهندسی بافت و طب ترمیمی مورد توجه قرار بگیرند.
  مواد و روش ها در این مطالعه به دنبال مرور بیش از 100 مقاله منتشر شده در سال های اخیر در مورد جداسازی، کشت و تمایز سلول های MSC، سعی شده است که به طور اجمالی به ارزیابی و بررسی اهمیت استفاده از این سلول ها در طب ترمیمی و مهندسی بافت پرداخته شود.
  یافته ها رویکرد استفاده بالینی از سلول های MSC، نیازمند توجه به دو مبحث کلیدی و مهم می باشد؛ طراحی داربست های زیست سازگار که استفاده بالینی آن ها دارای کمترین میزان عوارض و فاقد هرگونه پاسخ ایمونولوژیک باشد، استفاده از سلول های بنیادی که با وجود توان بالا در ترمیم آسیب ها، کمترین عوارض بالینی را به همراه داشته باشند.
  نتیجه گیری با توجه به قدرت بالای تکثیری و توانایی تمایز چند رده ای سلول های MSC و خصوصا به دلیل نقش بارز آن ها در اثرات تعدیل ایمنی بدن، از این سلول ها می توان به عنوان ابزاری کاربردی در جهت اهداف سلول درمانی و ژن درمانی به منظور درمان تعداد زیادی از اختلالات مادرزادی و بیماری های ناشی از تخریب بافت استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی، طب، مهندسی بافت
|
 • Sh. Azadpour, Dr. F. Yari, Dr. Sh. Vaeli Page 234
  Background and ObjectivesActivated platelets release microparticles (MPs) in vivo or in the platelet concentrate (PC) product in response to some stimulators. This study compared the two different storage media of plasma and Composol for PC regarding the extent of MPs formation as a new index for comparing platelet stability. Materials and MethodsIn this experimental study, 30 PC units were prepared. The platelets were divided into two equal portions. Plasma was replaced with the additive solution of Composol in one of the portions. Sampling was carried out at the days 2, 4 and 7 after storage. Afterwards, the MPs were separated and their concentrations were collected using Bradford method. T-tests was used to compare the results of this experiment. ResultsThe results showed that the amounts of MPs increased during the storage. In each media of plasma or Composol, the concentration of MPs showed a significant difference between the days 4 and 7 of the storage. Besides, the final concentration of MPs did not show a significant difference between the two media at the day 4 of the storage whereas this difference was significant at the day 7 of storage (p<0.05). ConclusionsThere were no significant differences in the quantity of MPs in PCs stored in plasma or Composol up to the day 4 of the storage. This difference became significant after 7 days of the storage, in which the generation of MPs showed significant increase in plasma than Composol. These observations revealed an advantage for Composol as a PC storage medium.
 • Sh. Rostami, Dr. S. Abroun, Dr. M. Noruzinia, Dr. A. Ghavamzadeh, Dr. K. Alimoghaddam Page 242

  Background and ObjectivesFLT3 mutations are associated with poor outcome in acute myeloblastic leukemia(AML) patients. Only limited information is available about effects of FLT3 mutation on Acute Promyelocytic Leukemia (APL). We investigated the prevalence and impact of FLT3 mutations on the clinical characteristics and the response to treatment in APL patients treated with arsenic trioxide (As2O3).Materials and MethodsBlood samples were collected from 115 untreated APL patients and genomic DNA was extracted by the salting-out method. FLT3-ITD and FLT3-D835 mutations were investigated by PCR-RFLP. Mann-Whitney U test and Chi-square were used for data analysis. ResultsFLT3-ITD and FLT3-D835 mutations were detected in 16 (14%) and 13(11%) of the patients, respectively. Both mutations were identified in two patients, so overall frequency of FLT3 mutations was estimated to be 23.5%. Patients positive for FLT3–ITD mutation had a higher rate of white cell counts (p= 0.005) and more frequent bcr3 type of PML/RARA fusion (p=0.04). We have not found any significant association between FLT3-D835 mutation and the clinical characteristics of patients. Between the group with FLT3 Mutations and the group without, there was no significant difference in response to therapy. ConclusionsComplete remission induction with As2O3 may be independent of FLT3 mutation status, so As2O3 may be the first choice of APL especially in patients with FLT3 mutations. However, further studies on a large group of patients are necessary to confirm our findings.

 • Ashki, Dr. N. Amirizadeh, Dr. M.A. Jalili, Dr. N. Hayati Roudbari, M.H. Mohammadi, M. Amani Page 251
  Background and ObjectivesDuring differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) into various cells, the expression of a variety of genes undergoes some changes; in this study we decided to investigate the expression rate of some genes like osteopontin (OPN) and osteocalcin (OCN) during this process in order to find a better and faster way for these cells to be differentiated into osteoblasts. Material and MethodsIn this experimental study, the mononuclear cells of bone marrow were separated and then cultured in DMEM-LG culture media with 10% FBS. During some definite days, the RNA of differentiating cells was extracted. Then, the effective genes in osteogenesis like OPN and OCN were amplified by speciefic primers. The mesenchymal cells were cultured on 3D calcium phosphate scaffolds, and finally the activity rate of the alkaline phosphatase was examined. ResultsThis research has demonstrated that in the process of differentiation, the expression of the two genes of OPN and OCN changed orderly with the maximum expression of OPN in the 6th day and the maximum expression of OCN in the 7th and 8th days of differentiation. The osteogenic differentiation of MSCs was not confirmed by the coloration of mineral sediments. The activity rate of alkaline phosphatase revealed the preference of 3D calcium phosphate scaffold to 2D environment in this differentiation. Conclusion The calcium phosphate scaffold positively affects the differentiation process. The expression of OPN and OCN genes changes during differentiation and can be used as away to a better and faster differentiation of these cells into osteoblast.
 • Dr. F. Razjou, A. Dabirmoghadam Page 265
  Background and ObjectivesFor reducing bacterial contamination of platelets in the medium, FDA has approved the Bact/Alert for screening the platelet units. This study attempts to compare the Bact/Alert system and the manual culture method as far as the length of time in hours of detection is concerned.Materials and MethodsIn this interventional and diagnostic study, 15 platelet units were selected randomly among 1332 units and inoculated with 10 CFU/ml of various bacteria including Streptococci, Serratia marcescens, Enterobacter cloacae, Corynebacterium diphteroid, Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis which normally contaminate platelet units. These units together with other platelet units in a blind way were tested by both Bact/Alert system and the manual method. ResultsRegarding the short expiration time of platelet units, if the length of time in hours in detection is considered as a basis for comparison, the Bact/Alert system is significantly superior to the manual method. The medium length of time in hours for detecting the aerobic bacteria by Bact/Alert system is 31 ± 8 hours, compared with the manual method which is 61 ± 11 hours. This shows that Bact/Alert system is nearly 2 times faster than the manual method. ConclusionsBact/Alert culture system compared with the manual method is more rapid and accurate for detection of bacterial contamination thereby improving platelet safety. Regarding serious effects of these contaminations on platelet recipients, it is also necessary to try to reduce them by using GMP.
 • M. Mohammadzadeh, R. Halabian, M. Mohammadipoor, A.A. Kiani, Dr. A. Gharehbaghian, Dr. N. Amirizadeh, Dr. M. Habibi Roudkenar Page 272

  Background and ObjectivesPoor viability of Mesenchymal Stem Cells (MSCs) following transplantation is one of the major challenges in their therapeutic application. Manipulation of MSCs by the genetic engineering method is one of the strategies used to protect the cells against cytotoxic microenvironment. However, maintaining multi differentiation capacity of MSCs following manipulation is important. We investigated if the manipulation of MSCs with NRF2 affects the multi differentiation capacity. Materials and MethodsMSCs were isolated from bone marrow. NRF2 was isolated and TOPO cloned into the pENTR vector. The recombinant vector was transferred into pAD/CMV/V5-DEST vector by gateway technology. Recombinant adenovirus was produced in AD293 cells, followed by being infected into MSCs. Expression of NRF2 was verified by RT-PCR. The NRF2 engineered MSCs were exposed to stress conditions followed by the evaluation of the cells viability and apoptosis. Finally, NRF2 expressing MSCs differentiation into osteoblast and adipocyte lineages was studied. ResultsNRF2 was successfully expressed in MSCs. NRF2- MSCs differentiation into osteoblast and adipocyte lineages indicating overexpression of NRF2 does not affect the differentiation property of MSCs. Conclusions Expression of NRF2, a well known cytoprotective factor, by using adenovirus expression system does not intervene in the differentiation capacity of MSCs. NRF2-MSCs might be applicable for stem cell-based cell therapy in future.

 • Dr. S. Basir Shabestari, Dr. M. Bakhshi, Dr. I. Shirinbak, Dr. Kh. Mahmoud Page 286
  Background and ObjectivesSome of the dental procedures can cause bleeding. Bleeding control can be affected in some patients due to systemic disease or chronic anticoagulant therapy, so they may be at increased risk for bleeding events or even death following invasive dental procedures. This study was designed to evaluate the knowledge of general dentists in Qazvin city regarding coagulation tests performed in bleeding disorders during 2010-2011. Materials and MethodsA questionnaire (including 23 questions) was designed with the aid of specialists in the field of oral medicine and hematology. This questionnaire was distributed among 124 general practitioners. Data were analyzed with SPSS version 15 and T-test, one-way ANOVA and Tukey.ResultsThe mean score for dentists knowledge was 8.64 ± 1.20. There was no significant difference in the mean knowledge scores among male and female dentists. Tukey test showed a significant difference in the mean knowledge level among 31-40 year old and over forty year old dentists (p< 0.04). ConclusionsThis study showed that knowledge of the dentists regarding bleeding disorders is not at desirable level which requires planning for continuing education courses.
 • A.A. Abdollahi, Dr. M. Ghorbani, H. Asayesh, M. Nouroozi, M. Mansourian Page 293
  Background and ObjectivesCardiovascular disease (CVD) is a common cause of morbidity and mortality. The relationship between ABO blood groups and main risk factors of CVD is unknown. So this study was designed to investigate whether there is an association between ABO blood groups and cardiovascular risk factors in healthy population.Materials and MethodsIn this cross-sectional study, risk factors screening for CVD on 2920 healthy individuals of Golestan province in 2005 were estimated by a questionnaire that aimed to extract information about age, sex, physical activity, smoking, blood group type, weight, height, blood pressure and family history of CVD. Data were analyzed with SPSS13 and by using Chi Square and ANOVA tests.ResultsOut of the total number of 2920, 57.4% were male, 70% inactive, 14% smoker, 25% hypertensive, 23% obese, and 21% had family history of CVD with the mean age of 41.52 ± 12.317. Blood groups O (32.9%), A (30.1%), B (23.3%) and AB (13.7%) were the most frequent ones, respectively. Amongst cardiac risk factors, it was only the frequency of family history of CVD that varies across different blood groups, and individuals with A blood group reported to have a more frequent family history of CVD as compared with other blood groups. ConclusionsThese findings illustrate amongst cardiovascular risk factors only family history of CVD as having a significant correlation with ABO.
 • Page 298
  Background and ObjectivesFactor ХШ is the last enzyme in the clotting cascade. The gene of A chain is located on chromosome 6. Deficiency of factor ХШ in autosomal recessive conditions occurs at a frequency of 1 in 2 million general population. The aim of this study was to detect the mutations of subunit A in both patients and carriers. Materials and MethodsIn this study we have investigated the molecular basis of inherited FХШ deficiency among patients from 21 unrelated Iranian families. Mutation were detected by amplifying each exon. Those exons exhibiting the presence of hetero duplex formation sensitive gel electrophoresis, were selected for direct sequencing. After sequencing, detected mutation was carried out by restriction fragment length polymorphism (RFLP). ResultsAll patients having entered the study had mutations. Twelve patients had homologues substitution of TGG→CGG in exon 4, 1 insertion mutation occurring in exon 7 triple G, 2 patients demonstrated mutation exon 9 ATG→ AAG, 3 patients had substitution of CGG→ CAG in exon 10, and 3 patients showed a homologue subsituation mutation in exon 15 GCC→ GTC. ConclusionsOur findings suggest that the activity of enzyme is highly dependent on the core domain. Changes in charge, amino acid tail and conformation lead to decreased enzyme activity. Also tetrameric structure is calcium related. It seems that changes of amino acid sequence convert enzyme stability.
 • A. Dehghani Fard, N. Saki, M. Ahmadvand, M. Mahmoodinia Maymand, M. Mosahebi Mohammadi, Dr. M. Soleimani Page 306
  Background and ObjectivesMesenchymal Stem Cells have extensive potential to proliferate and differentiate into different cell lineages. Their differentiation capability in vivo and in vitro makes them ideal tools for tissue engineering and regenerative medicine.Materials and MethodsIn the present study more than 100 recent published articles which are about isolation, culture and differentiation of MSCs were reviewed for application of MSC in regenerative medicine and tissue engineering ResultsClinical applications of MSCs seem to be in two distinctive lines: bio-scaffold design without immunological responses as well as multipotent stem cell without clinical obstacles. ConclusionsMSCs due to their capacity of self-renewability, multilineage differentiation and immune modulatory effects are of great therapeutic potential for cell and gene therapy of congenital and degenerative disorders.