فهرست مطالب

روش شناسی علوم انسانی - پیاپی 34 (بهار 1382)

فصلنامه روش شناسی علوم انسانی
پیاپی 34 (بهار 1382)

 • 246 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/02/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سخن آغازین
 • کدام ملاک معقولیت؟!
  صفحه 4
 • مقالات
 • سعید زیباکلام صفحه 10
  تامس کوهن نظریه ای موسوم به نظریه پارادایم های علمی ارائه می کند که برخلاف اسلام پوزیتیویست و نگتیویست خود به نحو جدی و تعیین کننده ای برخاسته و ماخوذ از عمل عالمان در تاریخ علم است. در این مقاله کوشیده ام سه کار انجام دهم. اول اینکه نشان داده ام چگونه کوهن در مطالعه تاریخ علم دچار نوعی تغییر گشتالتی می شود...
  کلیدواژگان: علم شناسی فلسفی، پارادایم های علمی، نگرش گشتالتی، تاریخ علم، کل گرایی، قیاس ناپذیری پارادایم ها
 • سنجش ناپذیری رده بندی ها و واقع گرایی علمی از دیدگاه سنگی
  هادی صمدی صفحه 29
  تز سنجش ناپذیری علمی از زمان ارائه ی آن توسط کوهن و فایرابند، تزی ضد واقع گرایانه انگاشته شده است. در این مقاله استدلال می گردد که این تز از زمان ارائه ی آن تا به حال دست خوش تحولاتی بوده است و تنسیق آخری که کوهن از آن ارائه می نماید منافاتی با واقع گرایی علمی ندارد...
  کلیدواژگان: سنجش ناپذیری، واقع گرایی علمی، مرجع، معنا، واژه های نظری، انواع طبیعی
 • جواد اکبری صفحه 48
  علوم تجربی به چه نحوی بر تجربه مبتنی و متکی است و چه چیزی پیوند میان آن دو را فراهم می سازد؟ آیا استقرا بین علم و تجربه پیوند برقرار می کند یا امری دیگر؟ آیا تجربه قادر به اثبات نظریه ها می باشد؟ اگر نمی باشد پس چه موضعی را می تواند در مقابل آنها اتخاذ کند؟...
  کلیدواژگان: مبنای تجربی علم، گزاره های مبنایی، قرارداد، تصمیم، ابطال گرایی، اعتباطیت
 • مسعود الوند صفحه 80
  کارل پاپر بر آن بود تا برداشتی از فعالیت علمی، به عنوان جست و جویی معقول برای دست یابی به حقیقت درباره ی طبیعت ارائه دهد که به هیچ عنوان متکی بر استقرا نباشد. از نظر او تحقیقات علمی تماما مبتنی بر استنتاجات قیاسی است و دانشمندان هیچ گاه در گزینش نظریات به حمایت استقرایی متوسل نمی شوند...
  کلیدواژگان: ابطال گرایی، شک گرایی، نظریه ی توجیه، برون گرایی معرفتی، وثاقت گرایی
 • لاکاتوش و معقولیت معرفت علمی
  سعید ناجی صفحه 97
  این مقاله بعد از مروری کوتاه به زندگی ایمره لاکاتوش، طرح و معرفی نظریه ی معقولیت وی می پردازد. لاکاتوش روش شناسی را به مثابه یک نظریه ی معقولیت می داند. بنابراین روش شناسی معرفت علمی وی، نظریه ای برای معقولیت معرفت علمی محسوب می شود...
  کلیدواژگان: معقولیت، روش شناسی، روش شناسی برنامه های پژوهش علمی، نظریه ی معقولیت، ابطال گرایی، نقادی، لاکاتوش
 • ترجمه
 • حسن میانداری حسین صفحه 121
 • محمدرضا معمار صادقی صفحه 141
 • نقد
 • نقد کتاب فلسفه علم و متدولوژی
  سعید ناجی صفحه 155
 • یک کتاب در یک مقاله
 • از چیستی علم به سوی چگونگی علم
  سعید زیباکلام صفحه 171
 • بازنگری در پوزیتیویسم منطقی
  مهدی نسرین صفحه 199
 • در آیین معنویت
 • علم نافع
  صفحه 224
 • با مخاطبان
 • فلسفه علم در پژوهشکده حوزه و دانشگاه
  صفحه 230
 • گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
  صفحه 235
 • فراخوان مقاله مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی
  صفحه 238
 • خلاصه مقالات به عربی و انگلیسی
  صفحه 240