فهرست مطالب

فصلنامه روش شناسی علوم انسانی
پیاپی 115 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کیوان الستی* صفحات 1-16

  در سال‎های گذشته، بسیاری بر نقش موثری اشاره کرده اند که علوم‎انسانی می‎تواند در امر کنترل و تنظیم برای حفظ محیط‎زیست و فرهنگ (نه در توسعه فناورانه) ایفا کند؛ با این حال درباره اینکه چه خصلت مشخصی در علوم ‎انسانی سبب‎ شده که چنین کارکردی به آن نسبت داده شود، توضیحی ارایه نشده است. پذیرش این کارکرد مستلزم پذیرش ماهیت متفاوت علوم ‎انسانی از علوم ‎طبیعی می باشد. یک ملاک برای این تمایز از سوی فلاسفه نوکانتی ساوت‎وست ارایه شده که میان علوم‎ طبیعی و علوم‎ فرهنگی مبتنی بر روش (نه موضوع) و نیز الزامات شناختی تمایز شده که جهان از راه آن تجربه می‎شوند. در مقاله حاضر با بازخوانی و تامل در این ملاک، تمایز و به هدف یافتن خصلتی در علوم‎انسانی استدلال می شود که به امر تنظیم یاری می‎رساند و در فرایندهای توسعه، علوم‎ سخت و کاربردی (یعنی علوم ‎طبیعی و مهندسی)، برخلاف علوم ‎انسانی به دریافت بخشی از واقعیت تجربی قادر نیستند که به ادراک و حساسیت ما در پایداری توسعه یاری می‎رساند. برای پیش بردن این استدلال با مقایسه و تطبیق اندیشه ‎های قرن نوزدهمی ریکرت با برخی از رویکردهای معناشناختی فلاسفه در دوران معاصر، تبیین خواهد شد که چگونه نوع نگرش و روش در علوم‎ انسانی (چگونگی دریافت و ارجاع به نمونه‎ های انواع ‎طبیعی) دریافت کامل و متوازن جهان تجربه را به همراه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: علوم‎ طبیعی، علوم ‎انسانی، ارزش ‎های فرهنگی، تفکر نوکانتی، هاینریش ریکرت، ویلهلم ویندلباند، توسعه پایدار
 • محمد احمدی زاده*، علی امینیان صفحات 17-29

  پرسش از چیستی و چگونگی عمل اختیاری یکی از مباحث مهم فلسفه کنش است. در میان تمامی اندیشمندان اسلامی علامه طباطبایی با طرح نظرات مبسوط و ویژه‎ای درباره فرایند کنشگری انسان، به طور متمایزی از سایر صاحبان خرد و حکمت برجسته شده است. این نوشتار دیدگاه ایشان را در مورد این مسیله از سه زاویه بررسی می کند: چیستی فعل اختیاری و نسبت آن با فعل ارادی، تقسیم و دسته بندی افعال و مبادی صدور فعل.نوشتار حاضر به روش کتابخانه ‎ای و تحلیل بنیادین مضامین انجام شده است و روشن می‎سازد علامه طباطبایی فعل اختیاری را با علم و اراده موثر تعریف می کند و با همین ملاک فواعل بالعنایه، بالجبر و بالقصد را دسته‎ های مختلف فعل اختیاری می‎داند که همگی در تصدیق به وجوب و شوق و اراده مشترکند. نقطه نظر متمایزکننده علامه در بحث از مبادی شکل‎ گیری عمل است که نخست آنکه وی علمی را که مبدا فعل است، علم مذعنه می‎داند و مبتنی بر تشخیص کمال است، دوم آنکه او شوق و اراده را لازمه‎ ضروری علم مذعنه می‎داند نه آنکه مرحله‎ای مستقل و منحاز باشند و سوم اینکه  او علم را مبدا حقیقی افعال ندانسته بلکه آن را تابعی از نفس و توجه نفسانی انسان خوانده است و علم را تنها شرط متمم و لازم برای صدور فعل می‎داند.

  کلیدواژگان: فلسفه، کنش، اختیار، مبادی کنش اختیاری، فعل ارادی، توجه نفسانی، علامه طباطبایی
 • زین العابدین افشار*، احمد میر محمد تبار صفحات 31-41

  آیا ریالیسم انتقادی به ‎عنوان یک پارادایم معرفت‎شناختی در فلسفه علم می‏تواند در حوزه روش ‎شناسی و به‎ ویژه روش‏ها‏ی پژوهش به علوم اجتماعی کمک کند یا نه؟ این متن معتقد است گراندد تیوری به‎ عنوان یک روش پژوهش در حطیه تفسیری می‏تواند ابزارهای لازم را برای پژوهش در مورد علیت و زمینه در اختیار ریالیسم انتقادی قرار دهد. از دید ریالیسم انتقادی جهان مکانیزم‎های دارد که رویداد‏ها‏ و حوادث را خلق می‏کند. برای شناخت این مکانیزم‏ها‏ ریالیسم از استراتژی پس‎کاوی و مفاهیم انتزاعی و مدل‏ها‏ استفاده می‏کند. این پارادایم می‏تواند طرح‎های تحقیقایی ارایه کند که روش‎های تحقیق مختلفی را به‎ کار می‏گیرد. طرح پهنانگر روش کمی را در قلمرو تجربی، وقوعی و طرح ژرفانگر روش کیفی را در قلمرو واقعی به ‎کار می‎برد. طرح تلفیقی از هر دو بهره می‎گیرد. طرح دیگر این است که ریالیسم انتقادی از روش‎های خاص استفاده می‏کند؛ برای مثال روش تاریخی و گرانددتیوری. ریالیسم انتقادی با ارایه مدل ساختار −مکانیزم−زمینه− رویداد با دامنه زمانی کوتاه‎مدت از گرانددتیوری استفاده می‎کند. ماتریس موقعیتی گرانددتیوری شامل شرایط علی،شرایط زمینه‎ای و مداخله ‎گر، استراتژی‎ های تعاملی و پیامد است. اگر این سه عنصر هنگام مطالعه کم و بیش حضور داشته باشند، گراندد تیوری می‏تواند روش تحقیق ریالیسم انتقادی در مطالعات با دامنه‎ کوتاه ‎مدت باشد.

  کلیدواژگان: رئالیسم انتقادی، گرانددتئوری، ساختار، مکانیزم، رویداد، شرایط، استراتژی تعاملی، پیامد
 • علیرضا کاظمی زاده، میرسعید موسوی کریمی* صفحات 43-57

  جان سرل با صورت‎بندی نظریه طبیعت‎گرایی زیست‎شناختی می کوشد توضیحی قانع‎کننده برای رابطه بین حالت‎های ذهنی و بدن (مغز) و حل ‎و فصل مشکل کهن ذهن−بدن ارایه دهد. خاستگاه اصلی طبیعت‎گرایی زیست‎شناختی، نظریه‎ های زیست‎ شناسی و فیزیکی، به ویژه دو نظریه تکامل زیستی و اتمی ماده است؛ بنابر نظر سرل، حالت‎های ذهنی همانند آگاهی و حیث التفاتی، بخشی از جهان طبیعی هستند و فرایندهای زیست‎ شناختی مغز، یعنی فرایندهای سلول‎های عصبی سبب ایجاد آگاهی و نیز حیث التفاتی می‎شوند. هدف این مقاله سنجش انتقادی مفهوم سرل از طبیعت‎ گرایی زیست‎ شناختی مبتنی بر موضوع مرتبط با «حیث التفاتی» است؛ ازاین ‎رو نخست با توضیح نظریه طبیعت‎گرایی زیست‎ شناختی سرل نشان داده می‎شود که مبانی اصلی این نظریه عبارتند از اینکه همه پدیدار‎های ذهنی، مانند احساسات و عواطف، افکار و اندیشه ‎ها معلول فرایندهای فیزیکی و شیمیایی موجود در مغزند و نیز پدیدار‎های ذهنی صرفا ویژگی‎های سطح بالاتر مغزند. سپس با بیان اشکالات این نظریه مشخص می‎شود که آیا برخورد با آنها (اشکالات) از موضع طبیعت‎ گرایی زیست ‎شناختی امکان‎پذیر است؟

  کلیدواژگان: طبیع ت‎گرایی، زیست ‎شناختی، ذهن، مغز، آگاهی، حیث التفاتی، مادی‎ان گاری، دوگانه ‎انگاری
 • محسن امیدوار*، علیرضا لشکری صفحات 59-73

  اقتصاد کلان اسلامی به‎عنوان یکی از بخش‎های اقتصاد اسلامی در مطالعات آغازین مربوط به خود قرار دارد. در مطالعه انتقادی آثار کلان اسلامی با سه پرسش اساسی مواجهیم: 1. آیا دانش اقتصاد کلان، معرفت جدیدی عرضه می‎کند؟ 2. آیا دانش اقتصاد کلان اسلامی دانشی مستقل از کلان متعارف است و یا در ضمن آن مطرح می‎شود؟ 3. آیا کلان اسلامی جامعه مطلوب را مدل سازی می‎کند، یا جامعه موجود و یا هر دو را؟ این مقاله با بررسی دیدگاه ‎های محوری متفکران مسلمان درباره کلان اسلامی با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‎ای به صورت توصیفی و تحلیلی در کشف پاسخ به پرسش ‎های سه‎گانه می کوشد و در این راستا دیدگاه ‎های صاحب نظرانی همچون قحف، چودری، زرقا، جارحی، میرمعزی، اسلاملوییان و صمصامی را بررسی می‎کند و سپس دیدگاه خود را با رویکرد نقادانه ارایه می‎دهد؛ بر این اساس اقتصاد کلان متعارف دچار خطای معرفت‎ شناختی می باشد (پرسش نخست)؛ دانش اقتصاد کلان اسلامی به سبب تمایز در غایت و روش‎شناسی یک دانش جدید به شمار می‎رود (پرسش دوم) و هم عهده ‎دار مدل‎سازی وضع مطلوب است و هم وضع موجود و طراحی مسیر (پرسش سوم).

  کلیدواژگان: اقتصاد کلان، کلان اسلامی، اسلام، متعارف، نظام سازی
 • محمد کاویانی* صفحات 75-88

  هدف این پژوهش معرفی کاربرد و اعتبار روش تحلیل محتوای کیفی در مطالعات «روان‎شناسی قرآنی» و ارایه یک نمونه از کاربست آن در «روان‎شناسی قرآن ‏بنیان» است؛ سوال تحقیق عبارت بود از اینکه آیا روش پژوهش «تحلیل محتوای کیفی» در مطالعات روان‎ شناسی قرآن‏ بنیان از قابلیت کاربرد و اعتبار روش ‏شناختی برخوردار است؟ برای پاسخ به این سوال، افزون بر تبیین ویژگی ‏ها، مزایا و مفاهیم مرتبط با این روش و با اشاره به قابلیت و روایی کاربست آن در مطالعات قرآنی یک پژوهش روان‎شناختی با موضوع «مدل انگیزش قرآن‏بنیان» نیز ارایه شد. در این تحقیق ضمن ارایه مدلی در سه محتوای علی، ساختاری و پیامدی، تفاوت‏ها و تشابه ‏های آن با «مدل انگیزش در روان‎شناسی معاصر» تبیین شد؛ همچنین به جزییاتی از روش «تحلیل محتوای کیفی» توجه می‎شود که در کاربست آن در موضوعات قرآن‎بنیان نیاز به توجه و توضیح ویژه دارد.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوای ‎کیفی، مطالعات قرآن‎بنیان، مدل انگیزش، روان‎شناسی ‎اسلامی، روان‎شناسی قرآن‏ بنیان
|
 • Keyvan Alasti * Pages 1-16

  In recent years, Some Philosophers have pointed out the effective role that humanities can play (not in technological development, but) in control and regulation of technological development to protect the environment and culture. However, no explanation has been provided regarding what specific feature in humanities has realized such a function. The approach requires presupposing an essential distinction between humanities from natural sciences. A criterion for the distinction, is provided by Southwest neo-Kantian philosophers who distinguishes between natural sciences and cultural sciences, based on (not the object, but) the logic and the cognitive requirements through which the world is experienced. In this article, by reading and reconsidering the Neo-Kantian criterion of the distinction, it is argued that in natural sciences and engineering, unlike humanities, only partially conceive the empirical reality and they miss the part that promotes and protects sustainability.To develop this argument, by comparing Heinrich Rickert ideas with some of the contemporary semantic approaches, it will be explained how the type of attitude and “the logic” of conceiving and referring to objects (including conceiving and referring to natural kinds) in humanities will bring a complete and balanced understanding of the world of experience.

  Keywords: natural sciences, Humanities, cultural values, Neo-Kantianism, Heinrich Rickert, Wilhelm Windelband, Sustainable development
 • Mohammad Ahmadizadeh *, Ali Aminian Pages 17-29

  The question of what and how voluntary action is one of the important topics of the philosophy of action. Among all the Islamic thinkers, Allameh Tabataba'i has stood out from other wisdom and wisdom with his extensive and special opinions about the process of human activity. This article has examined his point of view on this issue from three angles; What is optional verb and its relationship with volitional verb, division and classification of verbs and bases of issuing verbs.The present article, which has been carried out using the library method and the fundamental analysis of themes, makes it clear that Allameh Tabatabaei defines the optional verb with effective knowledge and will, and with this criterion, he considers the verbs with intent, with premeditation, and with intent as different categories of optional verbs, all of which They are common in acknowledging necessity, passion and will. Allameh's distinguishing point in the discussion about the principles of the formation of action is that, firstly, he considers the science that is the origin of action to be the knowledge of knowledge, which is based on the recognition of perfection. And thirdly, he did not consider science as the true origin of actions, but considered it as a function of the ego and sensual attention of man, and considers science as the only necessary and complementary condition for issuing action.

  Keywords: Philosophy of action, discretion, principles of voluntary action, volitional action, sensual attention, Allameh Tabatabai
 • Zeinolabedin Afshar *, Ahmad Mir Mohamad Tabar Pages 31-41

  Whether or not critical realism as an epistemological paradigm in the philosophy of science can help social sciences in the field of methodology, especially research methods. For this purpose, this text believes that Grounded Theory as a research method in interpretative theory can provide critical realism with the necessary tools for research on causality and context. Critical Realism believes that there is a real-world independent of human knowledge. This world has mechanisms that create events and phenomena. Critical Realism is a new paradigm in social science. To understand these mechanisms, realism uses retroductive strategy and abstract concepts and models. This paradigm can provide research designs that apply different research methods. The extensive design uses a quantitative method in the empirical and incidental realm, and the intensive design uses a qualitative method in the real realm combination design uses both research methodologies. Another idea is that critical realism employs certain methods such as the historical method and grounded theory. Critical realism uses grounded theory by presenting a structure/context/mechanism/event model with a short-term scope. The situational matrix of grounded theory includes causal conditions / contextual conditions and interactive strategy/ outcome. If these four elements are more or less present when studying, grounded theory can be a research method of critical realism in studies of short-term domains.

  Keywords: Critical realism, grounded theory, Structure, Mechanism, Event, conditions, interactive strategy, outcomes
 • Alireza Kazemizadeh, Mirsaeid Mousavi Karimi * Pages 43-57

  By formulating the theory of biological naturalism, John Searle has tried to provide a convincing explanation for the relationship between mental states and the body (brain) and to solve the old mind-body problem. The main origin of biological naturalism is biological and physical theories, especially two theories of biological and atomic evolution of matter. According to Searle, mental states such as consciousness and intentionality are part of the natural world, and the biological processes of the brain, i.e. the processes of nerve cells, cause awareness and empathy. The purpose of this article is to critically evaluate Searle's concept of biological naturalism based on the issue related to "intentionality". Therefore, first by explaining Searle's theory of biological naturalism, it is shown that the main foundations of this theory are that all mental phenomena, such as feelings and emotions, thoughts and ideas are the result of physical and chemical processes in the brain; And mental phenomena are just the higher level features of the brain. Then, by stating the problems of this theory, it is determined whether it is possible to deal with them (problems) from the position of biological naturalism

  Keywords: biological naturalism, mind, brain, consciousness, intentionality, materialism, dualism
 • Mohsen Omidvar *, Alireza Lashkari Pages 59-73

  Islamic macroeconomics as one of the branches of the Islamic economy is at the beginning of its related studies. In the critical study of Islamic macroeconomics works, we face three basic questions; 1. Does macroeconomics provide new knowledge? 2. Is Islamic macroeconomics independent from conventional macroeconomics or is it considered on its side? 3. Does Islamic macroeconomics model the ideal society or the existing society or both? By examining the most key views of Muslim thinkers about Islamic macroeconomics by using the method of descriptive and analytical library study, this article tries to discover the answers to three questions, and in this regard, examines the views of Kahf, Choudhury, Zarka, AlJarhi, Mirmoezi, Islamluian, and Samsami and then presents his critical point of view. Thus, conventional macroeconomics has an epistemological error (the first question) and Islamic macroeconomics is considered a new knowledge due to the distinction in its goal and methodology (the second question). In addition, Islamic macroeconomics is responsible for modeling the ideal society as well as the current society and designing the path (third question).

  Keywords: Macroeconomics, Islamic Macroeconomics, Islam, conventional, Systematization
 • Mohammad Kavyani * Pages 75-88

  The current research aimed to introduce the research method of "qualitative content analysis" and to implement and report an example of its application in "Qur'an-based psychology"; The question of the research was whether the "qualitative content analysis" research method can be used in Quran-based psychology studies or not? To answer this question, first, using specialized methodology texts (books & software), the definition, characteristics, advantages, and concepts related to this method were explained in detail; Then, psychological research was conducted on the topic of "Qur'an-based motivation model" using this method and its different stages; Some of the achievements of the research were that: 1. The method of qualitative content analysis can be used in Quranic studies; 2. The Quran-based motivation model was extracted and introduced in three contents: "causal", "structural" and "consequence". 3. This model has several differences and similarities with the "Motivation Model in Contemporary Psychology".

  Keywords: qualitative content analysis, Quran based Studies, motivation model, Islamic psychology, Quran Based Psychology