فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 1 (بهار 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/12/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمیدرضا انصاری رنانی، حمیدرضا باقرشاه صفحه 1
  این تحقیق، برای بررسی اثر روش های شیمیایی برای جدا کردن پشم از پوست بر کیفیت پشم و پوست گوسفند مغانی انجام شد. دو تیمار هیدروکسید سدیم (سه و پنج درصد) و دو تیمار سولفید سدیم (10 و 15 درصد) بر روی 100 جلد پوست مالیده شد و مدت زمان جدا شدن پشم از سطح پوست، قطر و طول الیاف ثبت شد. پوست های دباغی شده توسط سه ارزیاب ماهر از نظر پیاز مو، شکل، کش سانی، لش، نرم بودن، جذب آب، لطافت، صاف بودن، ضخامت و افت اندازه (قبل و بعد از دورگیری) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که پشم پوست های تیمار سولفید سدیم در مدت زمان کمتر جدا می شود (05/0 P<). کمترین زمان (1/4 ± 3/80 دقیقه) مربوط به تیمار 15 درصد سولفید سدیم و بیشترین زمان (3/5 ± 3/180 دقیقه) مربوط به تیمار سه درصد هیدروکسیدسدیم بود. امتیاز ارزیابی پوست های عمل آوری شده با 10 و 15 درصد سولفید سدیم و سه و پنج درصد هیدروکسید سدیم به ترتیب (1/0±) 2/30، (5/0±) 2/31، (5/0±) 37 و (0/1±) 8/35 بود. به طورکلی، کیفیت پوست های عمل آوری شده با هیدروکسید سدیم بهتر از پوست های عمل آوری شده با سولفید سدیم بود.
  کلیدواژگان: دباغی پوست، هیدروکسید سدیم، سولفید سدیم، پوست و پشم، موزدایی
 • سید داود شریفی، امین دیبامهر، هوشنگ لطف الهیان صفحه 7
  تاثیر پروبیوتیک پروتکسین، آنتی بیوتیک فلاوومایسین و نوع چربی جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی با استفاده از تعداد 900 قطعه جوجه سویه تجاری راس در یک آزمایش فاکتوریل (3 × 3) با سه منبع چربی (بدون چربی، سه درصد اسید چرب و سه درصد روغن سویا) و سه افزودنی (بدون افزودنی، فلاوومایسین و پروتکسین) با چهار تکرار درقالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. اثر چربی و نوع آن بر افزایش وزن روزانه معنی دار و رشد جوجه های مربوط به جیره های حاوی روغن سویا بیشتر بود (05/ >P). با استفاده از فلاومایسین در جیره، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا بهبود یافت (05/0 >P). اثر متقابل نوع چربی × نوع افزودنی بر عملکرد معنی دار بود (05/0 >P). در تمام دوره های پرورش، مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی روغن سویا و فلاوومایسین بیشترین و در جوجه هایی مربوط به جیره های حاوی چربی و پروتکسین، کمترین مقدار بود (01/0 >P). وزن نسبی کبد جوجه های تیمار چربی (اسید چرب و یا روغن سویا) بیشتر بود. وزن نسبی دستگاه گوارش جوجه های مربوط به جیره حاوی پروتکسین بیشتر بود (05/0>P). نتایج حاصل نشان داد که استفاده از پروتکسین در جیره های حاوی چربی تاثیر منفی بر مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه های گوشتی دارد.
  کلیدواژگان: روغن سویا، جوجه گوشتی، آنتی بیوتیک، اسید چرب، پروبیوتیک
 • مهناز صالحی، راضیه هزاره مقدم صفحه 17
  برای ارزیابی خصوصیات الیاف بزهای بومی استان سیستان و بلوچستان از تعداد 270 راس بز ماده یک تا سه ساله شهرستان های خاش، سراوان و ایرانشهر، نمونه الیاف برداشت شد. نتایج نشان داد تفاوت میانگین هیچ یک از صفات الیاف (به جز وزن بیده) معنی دار نبود. وزن بیده بزهای سه (7/7 ± 4/323 گرم) و دو ساله (8/7 ± 5/315 گرم) بیشتر از بزهای یک ساله (7/7 ± 4/263 گرم) بود (01/0 P<). بیشترین درصد کرک در بیده بزهای شهرستان خاش (1 ± 3/26 درصد) و ظریف ترین الیاف کرک در بزهای شهرستان ایرانشهر (3/0 ± 5/12 میکرون) بود.
  کلیدواژگان: سیستان و بلوچستان، صفات الیاف، وزن بیده، بز
 • ذبیح الله عبدالملکی، منوچهر سوری*، محمد مهدی معینی صفحه 23

  در این آزمایش، از تعداد 16 راس بزغاله شیرخوار از نژاد مرغوز (به تعداد مساوی نر و ماده) با میانگین وزن تولد به ترتیب (11/0 ± 7/2) و (16/0 ± 3/2) کیلوگرم استفاده شد. بزغاله های هر جنس براساس وزن تولد گروه بندی و به طور تصادفی در یکی از دو گروه غذایی شاهد (شامل شیر مادر و برگ یونجه) و تکمیلی (شیر مادر، برگ یونجه و کنسانتره) منظور شدند. تولید شیر، خوراک مصرفی و افزایش وزن زنده به صورت روزانه داده برداری و از پوست و الیاف به ترتیب هر 15 و 28 روز یک بار نمونه برداری شد. تفاوت میانگین شیر و ماده خشک مصرفی روزانه در گروه های چهارگانه معنی دار نبود. افزایش وزن روزانه بزغاله های گروه تکمیلی بیشتر بود (05/0 P<). اثر جنس و جیره تکمیلی بر تراکم فولیکول های ثانویه و نسبت فولیکول های ثانویه به اولیه (S/P) در پوست معنی دار نبود. ولی اثر جیره و جنس بر میانگین شاخص فولیکولی ثانویه و اولیه معنی دار بود (به ترتیب 05/0 >P و 01/0 >P). نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده از جیره تکمیلی سبب افزایش سرعت رشد و بهبود شاخص فولیکولی پوست در بزغاله های شیرخوار مرغوز می گردد.

  کلیدواژگان: شیر بز، جیره تکمیلی، شاخص فولیکولی، فولیکول ثانویه، فولیکول اولیه
 • یونس میار، سیداحمد آل یاسین، سمیه رئوف زاده، عبدالرضا صالحی* صفحه 33

  میوستاتین (MSTN) که عامل رشد و تمایز شماره 8 (GDF8) نیز نامیده می شود از گروه عوامل تغییر رشد بتا (TGFβ) می باشد که در کاهش رشد در پستانداران نقش دارد. یک چند شکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) در ناحیه ترجمه نشده 3 (3''UTR) ژن میوستاتین به عنوان عامل هایپرتروفی عضله در کروموزوم شماره 2 (OAR2) نژادهای گوسفند اروپایی تشخیص داده شده است. در این تحقیق، برای شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) ژن میوستاتین در نژادهای گوسفند شال، زندی و زل به ترتیب از 20، 24 و 17 راس بره خون گیری شد. از نمونه خون بره ها DNA استخراج و برای تکثیر قطعه 1003 جفت بازی ژن موردنظر PCR انجام و از روش توالی یابی برای تشخیص چند شکلی استفاده شد. با مقایسه توالی قطعه موردنظر با توالی موجود در بانک ژن در ناحیه ترجمه نشده 3 (3''UTR) مشخص شد که کلیه گوسفندان دارای آلل G هستند که در ایجاد فنوتیپ عضله مضاعف نقش ندارد.

  کلیدواژگان: گوسفند دنبه دار، چندشکلی تک نوکلئوتیدی، ژن میوستاتین، گوسفند زل، PCR
 • احمد افضل زاده، محسن آبسالان، سید داود شریفی، علی اکبر خادم، داود قندی صفحه 41
  این تحقیق برای بررسی اثرات سطوح مختلف پنبه دانه کامل بر عملکرد، خصوصیات لاشه و متابولیت های خون، در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیره غذایی (حاوی صفر، چهار، هشت و 16 درصد پنبه دانه کامل) بر روی 20 راس بره نر زندی با میانگین وزن (6/1±) 8/29 کیلوگرم و سن پنج تا شش ماهگی به مدت 90 روز اجرا گردید. جیره ها از نظر انرژی قابل متابولیسم و پروتئین قابل متابولیسم مشابه بودند. تفاوت تیمار صفر درصد پنبه دانه و تیمارهای حاوی پنبه دانه از نظر خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذا، درصد لاشه گرم و چربی احشایی، معنی دار بود (001/0P <). با زیاد شدن پنبه دانه در جیره، میزان گلوکز کاهش و میزان کلسترول و تری گلیسیرید خون به طور خطی افزایش یافت (01/P 0<). نتایج آزمایش نشان داد که پنبه دانه را می توان تا هشت درصد در جیره بره های پرواری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: لاشه، پنبه دانه، متابولیت های خون، بره زندی
 • فتح الله نقی زاده، محمد امیر کریمی ترشیزی، شعبان رحیمی صفحه 49
  این مطالعه به منظور بررسی اثر ضدعفونی کننده های مختلف خوراک بر عملکرد، فلور میکروبی روده و کلسترول تخم مرغ با استفاده از 108 قطعه مرغ تخم گذار از سن 24 تا 36 هفتگی انجام شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار انجام شد. گروه های آزمایشی عبارت بودند از: جیره پایه (شاهد) و جیره پایه مکمل شده با یکی از افزودنی های نانوسیلور در خوراک (ppm 15)، فورمایسین (ppm 200)، فرمالین (ppm 200) و نانوسیلور در آب آشامیدنی (ppm 5/7). هیچ تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی از نظر درصد تولید و وزن تخم مرغ وجود نداشت. مصرف فورمایسین بالاترین وزن توده تخم مرغ را موجب شد (05/0>P). بین دو روش استفاده از نانوسیلور، تفاوت معنی داری از نظر درصد تولید، وزن تخم مرغ و وزن توده تخم مرغ مشاهده نشد. باکتری های اسیدلاکتیک در سکوم تحت تاثیر نانوسیلور و فرمالین درمقایسه با گروه های شاهد و فورمایسین افزایش یافت (01/0>P). همه افزودنی های مورد آزمایش درمقایسه با شاهد، باکتری های گرم منفی ایلئوم را کاهش دادند (01/0>P). افزودن فورمایسین به جیره و نانوسیلور در آب موجب افزایش کلسترول زرده شد (01/0 < P). نتایج نشان داد که افزودن فرمالین و نانوسیلور به خوراک مرغ های تخم گذار، موجب کاهش بار میکروبی دستگاه گوارش و بهبود تولید می شود.
  کلیدواژگان: کلسترول زرده، ضدعفونی کننده ها، فلور میکروبی روده، نانوسیلور
|
 • Hamid Reza Ansari Ranani, Hamir Reza Baghershah Page 1
  This study was conducted to determine the effect of chemical methods for dewooling from skin on Moghani sheep skin and wool quality. Two treatments of sodium hydroxide (three and five percent) and two treatments of sodium sulfide (10 and 15 percent) rub to 100 skin and time spent to collect wool from skin surface, fibers staple length and diameter recorded. Dewooled skins at thin-cross stage were evaluated by three leather experts for hair follicle, shape, elasticity, flesh, softness, water absorbability, fineness, wrinkleless, thickness and footage loss. Results indicated that the time spent to collect wool from sodium sulfide treated skins was significantly (P< 0.05) lower than sodium hydroxide treated skins. Lowest and highest time for dewooling was (80.3 ± 4.1 minutes) and (180.3 ± 5.3 minutes) for skins treated with 15% sodium sulfide and three percent sodium hydroxide respectively. Quality score for skin treated with 10 and 15% sodium sulfide and three and five percent sodium hydroxide were 30.2 (± 0.1), 31.2 (± 0.5), 37 (± 0.5) and 35.8 (± 1.0), respectively. In general, skins treated with sodium hydroxide have better quality than skins treated with sodium sulfide.
 • Seyd Davoud Sharifi, Amin Dibamehr, Houshang Lotfollahian Page 7
  The effects of probiotics and antibiotics and fat type in diet on broiler performance were studied by using 900 one-day old Ross 308 chicks in a three × three factorial arrangement with three types of fat (nonfat, three percent fatty acid and three percent soy oil) and three growth promoters (without GP, flavomycin and protexin) in completely randomized design with four replicates per each treatment. Fat and its type had significant effects on weight gain and the body weight gain of birds fed diets containing soy oil were better (P< 0.05). Dietary flavomycin supplementation improved weight gain and FCR (P< 0.05). The fat type × growth promoter’s interaction influenced broiler performance, significantly (P< 0.05). Birds fed on diets containing soy oil and flavomycin showed the highest feed intake and weight gain, whereas, the lowest feed intake and weight gain was belonged to birds fed diets containing fat and protexin (P< 0.05). From the results obtained, it can be indicated that addition of protexin to diets containing fat has negative effect on broiler growth performance.
 • Mahnaz Salehi, Raziyeh Hezareh Moghadam Page 17
  To study the fleece characteristics of native goats in Sistan and Balouchestan province, fiber sample was taken from 270 females between one to three years old from Khash, Saravan and Iranshahr cities. The differences between age groups for all fleece parameters except fleece weight were not significant. The fleece weight of two and three years old goats were 263.4 (± 7.7) and 315 (± 7.8) gr, respectively and were more than the fleece weight of yearling goats 323 (± 7.7) gr. The results of cashmere in Khash goats was highest (26.3 ± 1%), and the goats of Iran-shahr had the finest cashmere of (12.5± 0.3 micron).
 • Zabihollah Abdolmaleki, Manouchehr Soori, Mohammad Mehdi Moeini Page 23

  A total of 16 suckling Merghoz kids, comprising eight male and eight female with birth liveweights of 2.7 ± 0.11 and 2.3 ± 0.16 kg, respectively were used in a 2 × 2 factorial arrangement. The kids were blocked within sex according to their liveweight and randomly allocated to one of two treatments: ad libitum good quality alfalfa hay in addition to free suckling (control) or ad libitum creep mixture in addition to free suckling and free choice good quality alfalfa hay (creep mixture). Daily feed intake and liveweight changes of all kids were recorded during the study. Skin biopsies and fibre samples were taken every 15 and 28 days, respectively. Average daily dry matter and milk intake by the kids were similar in the four groups. Kids in creep mixture diet showed higher value of average daily gain (P< 0.05). Sex and dietary treatment had no significant effects on secondary follicle density and the S/P ratio in the skin. In contrast, the mean values of both primary and secondary follicular index were significantly different under the influence of sex and dietary treatment (P< 0.05 and P< 0.01). It is concluded that follicular index and growth rate in suckling Merghoz kids were increased due to using creep mixture diet.

 • Yonous Miar, A. Reza Salehi, Seyed Ahmad Aleyasin, Somayeh Raouf Zadeh Page 33

  Myostatin (MSTN), also known as growth and differentiation factor-8 (GDF8), is a member of the transforming growth factor beta (TGF-β) superfamily that decreases growth in mammals. A single nucleotide polymorphism (SNP) in the myostatin (GDF8) 3'UTR of OAR2 has been known as responsible for muscular hypertrophy in foreign breeds. In this study, in order to identify single nucleotide polymorphisms (SNP) in the myostatin (GDF8) gene, blood samples were collected from a population set of Chaal (n = 20), Zandi (n = 24) and Zel sheep (n = 17) lambs. Genomic DNA was extracted from the whole blood samples and polymerase chain reaction (PCR) was carried out in order to amplify a 1003 bp fragment of the target gene and PCR products sequenced to detect single nucleotide polymorphism (SNP). Comparison of the sequence of the target gene in Gene Bank with our results of sequencing showed all animals had the g. + 6223G allele in the 3'UTR of myostatin which do not cause double muscle (DM) phenotype.

 • Ahmad Afzalzadeh, Mohsen Absalan, Seyyed Davoud Sharifi, Ali Akbar Khadem, Davoud Ghandi Page 41
  To study the effects of various levels of whole cottonseed (WCS) on performance, carcass characteristics and blood parameters, an experiment in completely randomized design (CRD) with four diets containing zero, four, eight and 16 percent WCS on 20 Zandi male lambs with initial average weight 30.4 ± 1.8 kg and 5-6 months old for 90 days was performed. Energy and chemical composition of rations were similar. In comparison of control diet with diets contain WCS in aspect of feed intake, feed conversion ratio, the percent of the carcass and also abdominal fat was significant difference (P< 0.01). The effect of diet on concentration of blood parameters was significant (P< 0.01). Glucose concentration with increasing of WCS in diet was decreasing, whereas concentration of cholesterol and triglyceride in blood increased linearly. This experiment showed that the WCS could be included up to eight percent of the fattening male lamb’s diet.
 • Fathollah Naghizadeh, Mohammad Amir Karimi Torshizi, Shaban Rahimi Page 49
  This study was conducted to compare the effect of various commercial in-feed disinfectants on layer performance, intestinal microflora, and egg cholesterol. One hundred and eight layer hens (LSL, 24 Wks of age) were divided into six groups consisting: Control, Formaycin-200 ppm, Formalin-200 ppm, and Nanosilver in feed-15 ppm or drinking water-7.5 ppm. There were no differences between experimental groups for egg production and egg weight. Formycin fed birds produce the highest egg mass (P< 0.05). In comparison of the two methods of Nanosilver administration, no significant differences were observed for egg production, egg weight and egg mass. Lactic acid bacteria counts in caecal contents were significantly increased in comparison to control and Formycin fed groups (P< 0.01). Gram negative counts in ileum contents were reduced by all additives, in comparison to control (P< 0.01). Cholesterol content of egg was increased in response to Formycin and Nanosilver (in drinking water) (P< 0.01). In conclusion, in-feed supplementation of Formalin and Nanosilver in laying hens’ feed resulted in efficient control of intestinal microbial counts and simultaneously improved the egg yield.