فهرست مطالب

علوم حرکتی و ورزش - پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1389)
 • پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1389)
 • 198 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/01/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
 • رحیم رمضانی نژاد، حمید محبی، مهر علی همتی نژاد، سید محمد نیازی، علی محمد امیرتاش صفحه 1
  هدف تحقیق حاضر، مقایسه اولویت اهداف اختصاصی درس تربیت بدنی و ورزش در دوره های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بود. 385 نفر متخصص و 2610 نفر معلم تربیت بدنی، 2983 دانش آموز و 2533 نفر از والدین دانش آموزان از شهر های مرکزی 25 استان کشور در این تحقیق به عنوان آزمودنی شرکت کردند. از پرسش نامه محقق ساخته ای با ضریب ثبات درونی 71/0 r = برای اولویت بندی پنج هدف اصلی درس تربیت بدنی در ابعاد جسمانی، مهارتی، شناختی، عاطفی و اجتماعی استفاده شد. متخصصان و معلمان به صورت انتخابی و والدین و دانش آموزان به صورت کاملا تصادفی جزء نمونه آماری قرار گرفتند. پرسش نامه تحقیق از طریق عوامل اجرایی در دفاتر تحقیق و پژوهش و سرگروه های آموزشی تربیت بدنی آموزش و پرورش استان های مختلف توزیع و جمع آوری شده است. ضمنا در مورد والدین و دانش آموزان از روش مصاحبه برای تکمیل پرسش نامه استفاده شده است. داده های تحقیق با استفاده از آزمون رتبه ای کروسکال والیس در سطح 05/0 ≥P تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه متخصصان، معلمان و دانش آموزان بین میانگین رتبه کلیه اهداف اختصاصی در سه دوره تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد 05/0 ≥P، ولی از دید گاه والدین، تفاوت معنی داری بین اهداف درس تربیت بدنی (به جز هدف عاطفی) سه دوره تحصیلی وجود ندارد. مقایسه این اهداف در دوره ابتدایی نشان داد که از دیدگاه متخصصان، هدف عاطفی و اجتماعی؛ از دیدگاه معلمان رشد مهارتی و آمادگی جسمانی؛ و از دیدگاه دانش آموزان و والدین، هدف شناختی و اجتماعی در اولویت بالایی قرار دارد. از نظر معلمان و متخصصان هدف سلامتی و آمادگی جسمانی و سپس هدف عاطفی برای دانش آموزان دوره راهنمایی اولویت بالایی دارد، ولی دیدگاه دانش آموزان و والدین در این دوره مشابه دوره ابتدایی است. در دوره دبیرستان نیز هدف سلامتی و رشد اجتماعی از دیدگاه معلمان و متخصصان؛ و از نظر والدین و دانش آموزان هدف عاطفی و اجتماعی در اولویت بالایی قرار گرفته است 05/0 ≥P. در این تحقیق اولویت پایین اهداف سلامتی و رشد مهارتی از دیدگاه والدین و دانش آموزان بسیار حساس و قابل بررسی است.
  کلیدواژگان: هدف جسمانی، هدف مهارتی، هدف شناختی، هدف اجتماعی، درس تربیت بدنی
 • شهرام عروف زاد، سید امیر احمد مظفری، فریده هادوی، محمدرضا بهرنگی صفحه 15
  هدف از اجرای این تحقیق، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و نفوذ موثر اعضای هیئت علمی تربیت بدنی ایران بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه اعضای تمام وقت هیئت علمی گروه ها و دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور تشکیل می داد. نمونه ی تحقیق204 نفر تعیین شد و تعداد 153 نفر (75 درصد) از استادان به سوال های تحقیق پاسخ دادند. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود و برای اندازه گیری متغیرها از سه پرسش نامه ویژگی های فردی اعضای هیئت علمی (محقق ساخته)، ویژگی های شخصیتی کاستا و مک کرا (1992) و نفوذ موثر پیتر و آرنولد (1998) استفاده شد. داده های این تحقیق در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصدفراوانی، میانگین،انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون، تحلیل واریانس چند متغیره) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد: بر اساس ملاک های موجود، میانگین امتیازات ویژگی های شخصیتی آزمودنی ها درسطح متوسط و نسبتا بالایی بود. میانگین همه مولفه های نفوذ موثر آزمودنی ها بالاتر از سطح میانگین و معمول بود. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد، بین عوامل شخصیتی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و ویژگی های فردی جنسیت، سن، تاهل، سابقه ی آموزشی و گرایش علمی تفاوت معنی داری وجود نداشت، ولی بین ویژگی های شخصیتی و مرتبه علمی دانشگاهی رابطه معنی دار به دست آمد. از بین ویژگی های فردی مورد بررسی فقط بین سابقه آموزشی و کاربرد راهبرد های منفی نفوذ، تفاوت معنی داری وجود داشت. براساس نتایج ضریب همبستگی بدست آمده، بین ویژگی های شخصیتی پذیرای تجربه بودن و اثربخشی روش نفوذ موثر اعضای هیئت علمی رابطه معنی داری وجود داشت و نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، فقط امکان پیش بینی اثر بخشی روش های نفوذ موثر بر اساس مولفه پذیرای تجربه بودن وجود دارد.
  کلیدواژگان: اعضای هیئت علمی تربیت بدنی، ویژگی های شخصیتی، نفوذ موثر
 • محمد سلطان حسینی، علیرضا امیدی، مسعود نادریان، عابدین حجت صفحه 30
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثرات اجتماعی اماکن ورزشی بر محیط شهری اصفهان بود.روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه ساکنان اطراف ورزشگاه های شهر اصفهان و مسئولان ورزشگاه ها بود. حجم نمونه برآورد شده پس از انجام یک مطالعه مقدماتی، برای ساکنان اطراف ورزشگاه ها 185 نفر محاسبه شد که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و حجم نمونه مسئولان ورزشگاه ها برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه محقق ساخته بود که دارای 20 سوال بود و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه از روش های آماری T تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (F) استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین های به دست آمده در خصوص اثرات اجتماعی بر محیط شهری از نظر مردم و مسئولین ورزشگاه ها بزرگ تر از سطح متوسط (3) بود. هم چنین F مشاهده شده در سطح 05/0= تفاوت معناداری را بین نظرات مردم و مسئولان ورزشگاه ها در خصوص آثار اجتماعی اماکن ورزشی بر محیط شهری نشان داد.
  کلیدواژگان: اماکن ورزشی، محیط شهری، اثرات اجتماعی
 • حسام اشراقی، میرمحمد کاشف صفحه 38
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه جو سازمانی با سبک رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی در استان اصفهان است. پژوهش حاضر از نوع روش تحقیق همبستگی بوده و به شیوه میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر کلیه مدیران ادارات تربیت بدنی استان مذکور بوده اند که 57 نفر را دربر می گیرد (نمونه آماری برابر با جامعه آماری است). پرسش نامه جو سازمانی (O.C.Q) لایل سوسمان و سام دیپ و پرسش نامه سبک رهبری (L.B.D.Q) باردنز و متزکاس به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بین جو سازمانی و سبک رهبری مدیران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب همبستگی ارتباط مثبت و معنی داری را بین سبک رهبری خودکامه با جو سازمانی بسته و هم چنین بین سبک رهبری آزادمنشانه با جو سازمانی باز در سطح معنی داری 01/0 نشان داد. هم چنین بین مولفه های جو سازمانی (وضوح و توافق هدف، وضوح و توافق نقش، رضایت از پاداش، رضایت و توافق بر روی رویه ها، اثربخشی ارتباطات) و سبک رهبری مدیران نیز همبستگی مثبت و معنی داری به دست آمده است.
  کلیدواژگان: جو سازمانی، سبک رهبری، ادارات تربیت بدنی
 • محسن حلاجی، فریدون تندنویس، حمید خداداد صفحه 48
  یکی از مهم ترین دستاورد های رهبری، رضایت است (باس،2006). استفاده از سبک های مناسب رهبری می تواند منجر به افزایش سطح رضایت شود. هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین سبک های رهبری عمل گرا و تحول گرای مربیان در چار چوب مدل باس (1985) و میزان رضایت ورزشی بازیکنان تیم های لیگ برتر هندبال ایران بود. سبک رهبری مربیان از طریق پرسش نامه رهبری چند عاملیMLQ و رضایت بازیکنان از طریق پرسش نامه رضایت ورزشی ASQ اندازه گیری شد. پرسش نامه های مذکور پس از تعیین اعتبار (ظاهری، صوری، محتوایی و سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی (95/ α=. برای MLQ و 96/ α=. برای ASQ) در بین نمونه آماری که برابر کل جامعه آماری و به تعداد 218ورزشکار بود، توزیع شدند.
  به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش آمار از نوع همبستگی به کار گرفته شد و در راستای تعیین رابطه و پیش بینی میزان رضایت بازیکنان از طریق سبک های رهبری عمل گرا و تحول گرای مربیان، از رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد که: رهبری تحول گرا (با 66/0 ß =) توان پیش بینی رضایت بازیکنان و رهبری عمل گرا (با 19/0 ß=) توان پیش بینی رضایت بازیکنان را دارند. از بین مولفه های رهبری تحول گرا، نفوذ کمال گرایانه و توجه به تفاوت های فردی، و از بین مولفه های رهبری عمل گرا، مدیریت مبتنی بر پاداش های اقتضایی و مدیریت مبتنی بر استثنائات (فعال) ارتباط مثبت و معنی داری با رضایت بازیکنان دارند. رهبری عدم مداخله (با 31/0- ß =) توان پیش بینی رضایت را دارد. از یافته ها چنین استنباط می شود که سبک رهبری تحول گرا بیش از سبک دیگر در افزایش رضایت بازیکنان اثر دارد.
  کلیدواژگان: هندبال، سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرا، رضایت ورزشکار، مربی
 • ابراهیم علی دوست قهفرخی، جمال الدین شریعتی صفحه 62
  هدف از این پژوهش، مقایسه منفعت بازی های خانگی در لیگ فوتبال ایران با لیگ های معتبر فوتبال در پنج قاره مختلف جهان است. به همین منظور اطلاعات مربوط به تعداد برد، باخت و مساوی در بازی های خانگی از 25 کشور مطرح و صاحب فوتبال در لیگ های پنج قاره جهان شامل آسیا، اروپا، آمریکای جنوبی، آفریقا و اقیانوسیه (و آمریکا) از طریق سایت های گوناگون اینترنتی به ویژه سایت www.soccerway.com به دست آمد و از طریق آزمون آماری t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  بررسی تعداد 18462 بازی خانگی در سه دوره (2004 تا 2006) از لیگ قاره های مختلف جهان نشان داد که پدیده منفعت بازی خانگی در قاره های اروپا (56/55)، آمریکای جنوبی (18/55) و آفریقا (33/57) بیشتر از ایران (12/54) بوده و در قاره های اقیانوسیه (74/53) و آسیا (31/51) کمتر از ایران است. با این حال در هیچ یک از قاره های مذکور تفاوت های موجود از نظر آماری معنی دار نشد (05/0
  کلیدواژگان: لیگ برتر فوتبال، ایران، منفعت بازی خانگی
 • فیزیولوژی ورزشی
 • مینو دادبان شهامت، فرهاد رحمانی نیا، یاسر گاراژیان، سیده طلیعه آل نبی صفحه 71
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مصرف مکمل کراتین بر قدرت عضلانی و ترکیب بدنی دانشجویان دختر ورزشکار بود. بدین منظور 24 نفر از دانشجویان ورزشکار غیر رقابتی به طور هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه کراتین (8=n)، دارونما (8=n) و شاهد (8=n) تقسیم شدند. پیش آزمون و پس آزمون شامل قدرت عضلانی (قدرت عضلات چهار سر رانی و همسترینگ توسط دستگاه ایزوکینیتیک) و ترکیب بدنی (وزن، توده بدون چربی و درصد چربی) و دور ران در ابتدا و انتهای دوره تمرین برای آزمودنی ها اجرا شد. گروه کراتین روزانه 20 گرم کراتین را در 4 وعده 5 گرمی (ساعت 8، 12، 16، 20) به مدت 6 روز مصرف کردند. گروه دارونما همانند پروتکل گروه کراتین عمل کرده، ولی به جای کراتین، نشاسته مصرف کردند و گروه شاهد هیچ گونه عملی انجام نداد. برای مقایسه بین گروه ها از آزمون آماری ANOVA استفاده شد. یافته های پژوهش بین توده بدن، توده بدون چربی، درصد چربی و دور ران در گروه کراتین، دارونما و شاهد تفاوت معنی داری نشان نداد (05/0P<). با این حال قدرت عضلات خم کننده زانو در سرعت 60 و 180 درجه بر ثانیه، توان عضلات بازکننده و خم کننده زانو در سرعت 60 درجه بر ثانیه، کل کار انجام شده در باز کردن و خم کردن زانو در سرعت 60 درجه بر ثانیه در گروه کراتین نسبت به گروه دارونما و شاهد افزایش معنی داری داشته است (05/0P<). اما قدرت عضلات باز کننده زانو در سرعت 60 و 180 درجه بر ثانیه، توان عضلات بازکننده و خم کننده زانو در سرعت 180 درجه بر ثانیه، کل کار انجام شده در باز کردن و خم کردن زانو در سرعت 180 درجه بر ثانیه در گروه کراتین نسبت به گروه دارونما و شاهد افزایش معنی داری نشان نداده است (05/0P<). با توجه به یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین منجر به بهبود برخی از شاخص های عملکرد عضلانی می شود و تاثیری بر توده بدن و توده بدون چربی ندارد.
  کلیدواژگان: توده بدون چربی بدن، قدرت، توان، کراتین مونوهیدرات
 • مهتا سردرودیان، محمدرضا حامدی نیا، امیرحسین حقیقی صفحه 81
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات مقدماتی شنا بر LDL اکسید شده (OX-LDL) و نیم رخ لیپیدی زنان یائسه مبتلا به پرفشارخونی (65-50 سال) بود. به همین منظور 34 نفر (kg 4/1 9/76 = وزن، ml/kg/min6/0 8/32 = VO2MAX، 3/1 5/28=درصد چربی بدن، cm8/0 6/157 = قد، kg/m2 05/1 9/28= BMI) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. سپس گروه تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته 4 جلسه تحت تمرینات مقدماتی شنا قرار گرفتند. برنامه تمرینات مقدماتی شنا شامل حرکات پای کرال سینه، پای کرال پشت، شنای کرال پشت و پای دوچرخه با شدت 75-60 درصد حداکثر ضربان قلب بود. مدت تمرین در شروع برنامه 50 دقیقه بود که از هفته دوم، هرهفته دو دقیقه به زمان تمرینات مقدماتی شنا اضافه می شد. نمرات افزوده با استفاده از آزمون آماری T مستقل تحلیل شد: نتایج نشان داد که تمرینات مقدماتی شنا باعث کاهش معنی دار LDL OX- (003/0=P) وافزایش معنی دار حداکثر توان هوازی (001/0=P) شده است؛ در حالی که تغییر معنی داری در LDL-C (2/0 =P) و HDL-C (07/0 = P) مشاهده نشد. هم چنین ارتباط مثبت و معنی داری بین OX-LDL وLDL-C (002/0=P، 5/0= (Rبه دست آمد. بنابراین می توان گفت که انجام تمرینات مقدماتی شنا باعث کاهش OX-LDL در زنان یائسه مبتلا به پرفشار خونی می شود.
  کلیدواژگان: زنان یائسه، LDL اکسید شده، تمرینات مقدماتی شنا
 • سمانه خلیق فرد، عباسعلی گایینی، پروانه نظرعلی صفحه 90
  با توجه به وقوع مشکلات قلبی و مرگ ناگهانی ناشی از آن بعد از فعالیت های ورزشی استقامتی طولانی مدت در ورزشکاران، بررسی ویژگی های فیزیولوژیکی و شناخت عوامل پاتولوژیکی قلبی در هنگام فعالیت های ورزشی استقامتی می تواند از پیش آمد های نامطلوب جلوگیری کند. هدف از انجام این تحقیق، تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی بر نشانگر های بیوشیمیایی و پاتولوژیکی قلبی قایقرانان مرد نخبه بود. 10 نفر از قایقرانان مرد تیم ملی کایاک با میانگین سنی 24/3±5/22سال، وزن 18/7 ±7/78 کیلوگرم و قد 357/4±1/184 سانتی متر در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها مسافت 8000 متر را با شدت 75 تا80 درصد حداکثر ضربان قلب در60 دقیقه پارو زدند. نمونه های خونی در سه مرحله قبل، بلافاصله و سه ساعت بعد از فعالیت برای سنجش میزان پلاسماییNT-proBNP وcTnT گرفته شد. برای تحلیل اطلاعات از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری و آزمون (t) همبسته استفاده شد. میزان پلاسماییNT-proBNP بلافاصله پس از فعالیت ورزشی افزایش معنی داری را نشان داد (36/19 به 05/24 پیکوگرم بر میلی لیتر) (001/0>P)، در حالی که بین میزان پلاسماییNT-proBNP بلافاصله و سه ساعت بعد از فعالیت تفاوت معنی دار مشاهده نشد (329/0=P). میزان cTnT آزمودنی ها در هر سه مرحله کمتر از 01/0 نانوگرم بر میلی لیتر بود. نتیجه این که افزایش میزان پلاسماییNT-proBNP می تواند پاسخ فیزیولوژیکی و همودینامیکی قلبی تحت شرایط ویژه تمرینی در ورزشکاران و بدون اهمیت پاتولوژیکی و تنها مربوط به فعالیت بدنی باشد. عدم تغییر در میزان سرمی cTnT آسیب عضله قلبی را نشان نداده است.
  کلیدواژگان: NT، proBNP، شاخص آسیب قلبی، فعالیت ورزشی استقامتی
 • مهدی حسین زاده، ولی الله دبیدی روشن صفحه 101
  مقدمه
  تاثیر وضعیت آبگیری بدن بر تغییرات همودینامیک و عملکرد ویژه ورزشی به دنبال کارسنج دستی در کشتی گیران کاملا مشخص نیست. هدف این پژوهش بررسی اثر آب زدایی و آب گیری مجدد بر برخی شاخص های همودینامیک و عملکرد ورزشی در کشتی گیران فرنگی کار بود.
  روش شناسی: 14 کشتی گیر فرنگی کار با میانگین وزن 20/10±17/77 کیلوگرم و سن 59/2±14/18 سال، شاخص توده بدنی 92/2±15/25 کیلوگرم/متر مربع و VO2peak برابر با 96/3±67/38 میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه، به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی 3 تا 4 درصد از وزن خود را از طریق آب زدایی در سونای خشک به صورت تناوب های 10 دقیقه ای از دست دادند؛ در حالی که گروه کنترل در سونا به منظور جلوگیری از آب زدایی آب خنک مصرف کردند. نمونه گیری خونی و بررسی ادرار (برای سنجش وزن مخصوص ادرار جهت تعیین وضعیت آب گیری بدن) و بررسی اکوکاردیوگرافی در سه مرحله قبل و بعد از سونا و 18 ساعت بعد از سونا انجام شد. جهت آب گیری مجدد نیز مقادیری آب معدنی در اختیار آزمودنی ها قرار داده شد. قرارداد کارسنج دستیی نیز به صورت 6 دقیقه تمرین تناوبی شدید (شامل 8 تناوب 15 ثانیه ای با شدت بالا و 30 ثانیه بازگشت فعال با چرخاندن چرخ طیار در حالت بدون بار) برای تعیین متوسط اجرا و شاخص خستگی انجام شد. هم چنین اوج اکسیژن مصرفی در دو مرحله آب گیری طبیعی و آب گیری مجدد تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه در اندازه گیری های مکرر و آزمون t مستقل در سطح 05/0 p< بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین هموگلوبین، هماتوکریت، برون ده قلبی و کسر تزریقی گروه تجربی در اثر آب زدایی افزایش و سپس در اثر آب گیری مجدد به سمت مقادیر ابتدایی تمایل پیدا کرد، در حالی که حجم پلاسما، حجم ضربه ای، حجم پایان دیاستولیک بطن چپ و حجم پایان سیستولیک بطن چپ گروه تجربی در اثر آب زدایی کاهش یافت و سپس آب گیری مجدد موجب تمایل به بازگشت به حالت اولیه این متغیر ها گردید. تغییرات همودینامیکی فوق در گروه کنترل ناچیز بود. میانگین شاخص اجرای افراد گروه تجربی، بعد از کاهش حجم پلاسما 7 درصد کاهش یافت، در حالی که این شاخص در آزمودنی های گروه کنترل که افزایش حجم پلاسما را تجربه کرده بودند 1 درصد افزایش نشان داد. بررسی تغییرات بین گروهی نیز مبین معنی داری تفاوت بین میانگین شاخص های حجم پلاسما، برون ده قلبی، حجم ضربه ای و کسر تزریقی دو گروه در مرحله آب زدایی بود.
  نتیجه گیری
  وضعیت آب گیری بدن می تواند بر شاخص های همودینامیکی مرتبط با عملکرد ورزشی افراد تاثیر بگذارد. به علاوه، تغییرات حاد حجم پلاسما می تواند دارای اثراتی بر اجرای ورزشی افراد به خصوص در زمانی باشد که فرد در طی یک روز می بایست چند رقابت مهم را پشت سر بگذارد.
  کلیدواژگان: وضعیت آب گیری، عملکرد ورزشی، همودینامیک، کارسنج دستیی، کشتی گیران
 • علی کاظمی، منیژه نوروزیان، محمد محمدی صفحه 115
  هدف این پژوهش برخی ویژگی های جسمانی و فیزیولوژیکی فوتبالیست های مرد نخبه ایران با چند کشور منتخب بوده است. برای این منظور 23 نفر از بازیکنان تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران که بعد از مسابقات لیگ برتر 86-85 در اردوی تدارکاتی مسابقات جام ملت های آسیا (2007) حضور داشتند انتخاب شدند و برخی ویژگی های جسمانی و فیزیولوژیکی آن ها از جمله قد و وزن، شاخص توده بدن، درصد چربی، چابکی، سرعت، انعطاف پذیری، توان پا ها، درصد حداکثر اکسیژن مصرفی در آستانه بی هوازی، توان هوازی و بی هوازی در یکی از مراحل آماده سازی مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار های آماری SPSS و Statistical در دو بخش توصیفی و استنباطی در سطح اطمینان 95 درصد (05/0=) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها در بخش توصیفی نشان داد شاخص توده بدن بازیکنان نخبه فوتبال ایران بیشتر از شاخص توده بدن بازیکنان نخبه فوتبال عربستان، هنگ کنگ، ژاپن، استرالیا، دانمارک و انگلستان است. میانگین توان پا های بازیکنان نخبه فوتبال ایران بیشتر از میانگین توان پا های بازیکنان نخبه فوتبال استرالیا و انگلستان و کمتر از میانگین توان پا های بازیکنان نخبه دانمارک بود. همچنین میانگین زمان آزمون چابکی بازیکنان نخبه فوتبال ایران بیشتر از میانگین زمان آزمون چابکی بازیکنان نخبه فوتبال دانمارک بود. در بخش استنباطی مشخص شد که بین میانگین قد و وزن، درصد چربی، توان هوازی، توان بی هوازی، درصد حداکثر اکسیژن مصرفی در آستانه بی هوازی، انعطاف پذیری تنه به جلو و سرعت تفاوت معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد (05/0=) بین بازیکنآن ها و برخی از کشور های منتخب وجود دارد؛ بنابراین به نظر می رسد بازیکنان تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران به طور کلی از لحاظ برخی فاکتور های جسمانی و فیزیولوژیکی نسبت به بازیکنان کشور های منتخب در سطح مطلوبی قرارندارند و برای موفق شدن در رقابت های بین المللی باید به استاندارد های موجود نزدیک شوند و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن ها مورد توجه واقع گردد.
  کلیدواژگان: نیمرخ جسمانی، نیمرخ فیزیولوژیکی، بازیکنان نخبه فوتبال
 • مهتاب معظمی، محمدرضا کردی، عباسعلی گایینی، علی اصغر رواسی، محمد مهدی اجتهادی صفحه 135
  هدف این تحقیق، تعیین تاثیر هایپوکسی تناوبی کوتاه مدت (IHE) در حالت استراحت برعملکرد هوازی و بی هوازی و تجمع لاکتات خون مردان ورزشکار بود. یکی از روش های تمرین هایپوکسی تنفس تکراری، دوره های متناوب کوتاه مدت هایپوکسی شدید (10%= PO2) و اکسیژن طبیعی برای بهبود ظرفیت هوازی و بی هوازی است. بدین منظور پژوهشی دوسوکور و کنترل شده، برای مطالعه آثار روش جدید«القای هایپوکسی تناوبی کوتاه مدت» استراحتی در فشار طبیعی طرح شد.
  نمونه آماری این تحقیق 16 نفر از بازیکنان فوتسال لیگ دسته برتر کشور بودند. افراد مورد تحقیق در دو گروه 8 نفره قرار گرفتند. گروه هایپوکسی و کنترل به ترتیب با میانگین وزن3/5±31/70 و 34/2±05/70 کیلوگرم و سن 15/4 ± 13/26 و96/2 ± 5/22سال وحداکثر اکسیژن مصرفی 200/4 ± 75/50 و 98/2 ±90/ 51 میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه بودند؛ هر دو گروه یک جلسه در روز و به مدت 30 جلسه در معرض شش دوره پنج دقیقه ای به صورت متناوب تنفس هایپوکسی (12% و 10% اکسیژن) و در گروه کنترل 21% و هوای عادی اتاق برای یک ساعت قرار گرفتند. آزمودنی ها در هفته، 5 الی 6 جلسه در تمرین ورزشی یا مسابقه شرکت می کردند. پیش و پس از برنامه اعمال شده، آزمون بروس و آزمون رست جهت اندازه گیری توان هوازی و بی هوازی انجام شد و غلظت لاکتات خون قبل از گرم کردن و در دقیقه پنجم بعد از آزمون رست اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه میانگین های بین گروهی و میان گروهی از طریق آزمون تی مستقل و وابسته نشان داد، با استفاده از برنامه IHE میانگین های حداکثر اکسیژن، حداکثر توان، میانگین توان بی هوازی و شاخص خستگی و تجمع لاکتات استراحت و فعالیت در بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت تنها میانگین حداقل توان در گروه هایپوکسی کاهش معنی دار داشت و در بین دو گروه نیز اختلاف معنی دار بود (025/0 p=). نتایج تحقیق نشان داد 30 جلسه هایپوکسی تناوبی کوتاه مدت شدید در حالت استراحت تاثیر معنی داری بر توان هوازی و بی هوازی ورزشکاران در فصل مسابقه ندارد.
  کلیدواژگان: هایپوکسی تناوبی کوتاه مدت، توان هوازی، توان بی هوازی، لاکتات
 • رفتار حرکتی
 • علی حیرانی، احمد فرخی، عباس بهرام صفحه 148
  مطالعه حاضر در صدد است که نشان دهد آیا تکلیف هماهنگی ترسیم دو دستی با تداخل فضایی زیاد، می تواند به آرایش جدید اندام مجری اعم از دگرسو یا همسو انتقال یابد؟ در آزمایش 1، برای بررسی انتقال بین دستی (انتقال اندام مجری دگرسو)، نخست آزمودنی ها (20 نفر، با دامنه سنی 25/1± 5/22)، تکلیف ترسیم دو دستی خط- ستاره (مثلا دست چپ ترسیم خط و دست راست ترسیم ستاره) را تمرین کردند و سپس آن را به الگوی معکوسش انتقال دادند. در آزمایش2، انتقال درون دستی (انتقال اندام مجری همسو) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آزمودنی ها (30نفر، با دامنه سنی 75/1± 20/23)، الگوی خط- ستاره را با ترکیب مفاصل شانه- آرنج تمرین کرده و آن را به الگوی ترکیب مفاصل مچ- انگشت یا برعکس، انتقال دادند. در هر دو آزمایش، اثرات اصلی گروه، دفعات اندازه گیری و زاویه جهت ترسیم معنی دار شد (p<0.05). همچنین اثر متقابل زاویه جهت ترسیم در دفعات اندازه گیری و اثر سه طرفه زاویه جهت ترسیم در دفعات اندازه گیری در گروه معنی دار شد (p<0.05). این حاکی از آن است که افراد توانسته اند تکلیف هماهنگی ترسیم دو دستی با تداخل فضایی بالا را بیاموزند. اثر اصلی وضعیت اجرا معنی دار نشد (p>0.05). از طرفی اثر متقابل وضعیت اجرا در دفعات اندازه گیری و اثر سه طرفه وضعیت اجرا در دفعات اندازه گیری در گروه معنی دار شد (p<0.05). این نتایج انتقال بین و درون عضوی مثبتی را نشان داد. از آن جا که اجرای تکلیف ترسیم خط- ستاره با عضو تمرین کرده به عضو تمرین نکرده انتقال یافت، مبین آن است که گسست فضایی آموخته شده، قابل انتقال به آرایش مختلف اندام مجری می باشد. فرض بر آن است که ماهیت بازنمایی تکلیف هماهنگی دو دستی آموخته شده، مستقل از اندام مجری باشد. این امر به طور کلی از فرضیه «استقلال اندام مجری» حمایت می کند.
  کلیدواژگان: الگوی هماهنگی دو دستی، تداخل فضایی، بازنمایی، استقلال اندام مجری
 • بیومکانیک ورزشی
 • فریبرز هوانلو، حیدر صادقی، محمدرضا منتظر، حمیدرضا نوروزی صفحه 165
  از آن جا که در اکثر فعالیت ها، بیشترین میزان کاهش نیرو به خاطر تغییرات درونی عضله یا سیستم عصب مرکزی یا هر دو اتفاق می افتد، می توان بین تغییر در کنترل عصبی- عضلانی و خستگی عضله که از آن به عنوان هر گونه کاهش در ظرفیت تولید نیرو توسط کل سیستم عصبی- عضلانی یاد می شود ارتباط آشکاری یافت. هدف این پژوهش بررسی اثر پروتکل خستگی عملکردی هوازی و بی هوازی (AAFFP) بر پایداری پاسچر پویای بازیکنان جوان فوتبالیست بود. نمونه آماری را 12 نفر از بازیکنان جوان دسته یک باشگاه های فوتبال تهران (سن: 51/0 ± 42/17 سال، وزن: 58/6 ± 65/67 کیلوگرم، قد: 09/3 ± 33/173 سانتیمتر) تشکیل دادند که همگی از سلامت کامل برخوردار بودند و داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. قبل از شروع هر یک از پروتکل های AAFFP، شاخص پایداری پاسچر پویا (DPSI) با اجرای حرکت پرش- فرود تک پا (که از حرکات آسیب زای ورزشی می باشد) روی صفحه نیرو با فرکانس نمونه برداری -Hz200 در 3 ثانیه ثبت و شاخص پایداری در سه راستای جانبی (MLSI)، قدامی- خلفی (APSI)، و عمودی (VSI) محاسبه شد. بلافاصله پس از اتمام AAFFP پس آزمون DPSI به عمل آمد. از روش های آماری توصیفی، طرح تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVA) و رگرسیون چند متغیره (05/0 p <) استفاده شد. نتایج آزمون بن فرونی نشان داد که بعد از اعمال خستگی عملکردی هوازی و بی هوازی در شاخص های MLSI، VSI و DPSI تفاوت معنی دار بود ولی در عامل APSI فقط بعد از اعمال خستگی بی هوازی تفاوت معنی دار به دست آمد. با توجه به پروتکل های خستگی احتمالا انقباض اسنتریکی عضله همسترینگ برای کاهش سرعت رو به جلو ران و ساق پای افراد در مرحله نوسان گام برداری برای برخورد پا با زمین، باعث به هم خوردن نسبت قدرت همسترینگ به چهار سر ران شده و پایداری زانو را کمتر می کند. ضمن این که به نظر می رسد آزمودنی ها برای کاهش سرعت شتاب در هنگام پایین آمدن و کم کردن نیروی برخورد با افزایش فلکشن مفاصل پایین تنه، سازوکار مکانیکی مهارت فرود را تغییر می دهند. با توجه به یافته های این تحقیق، هر دو پروتکل خستگی عملکردی هوازی و بی هوازی خصوصا خستگی هوازی بر شاخص کنترل پاسچرال پویا تاثیر دارند که این مسئله می تواند به عنوان یکی از شاخص های اصلی در تعیین سازوکار بروز آسیب (در حرکت های پرش و فرود) استفاده شود. لذا به مربیان، ورزشکاران و درمانگران ورزشی توصیه می شود به منظور پیشگیری از آسیب های ناشی از خستگی به خطرات بالقوه کاهش کنترل پاسچرال در اثر هر دو نوع خستگی توجه کنند.
  کلیدواژگان: پایداری پاسچر پویا، خستگی عملکردی هوازی و بی هوازی، حرکت پرش، فرود، بازیکنان فوتبالیست غیر نخبه
|
 • Ramezani Nejadr., Mohebih., Hemmati Nejad Niazim., Amirtash, A.M Page 1
  The purpose of the present study was to compare the priority of special objectives of physical education (P.E) and sport curriculum in primary, junior & high-schools. In this study 385 P.E. specialists’ 2610 P.E. teachers, 2983 students and 2533 parents were selected as subjects from 25 provinces of Iran. A questionnaire with high internal consistency of (r=0.71) was used to determine the priority of 5 major objectives (physical, skill, cognitive, emotional and social) of P.E. curriculum. Specialists and teachers in a selective way and parents and students in a simple random way were chosen as samples. The centers of study and research, and heads of P.E. departments in different provinces of country were selected to collecting parents & students. The interview was used to complete the questionnaire hierarchical, T, Kruscal -Vallis in level of P≤ 0.05. The results indicated that from the specialists, teachers and students’ point of views, a significant difference existed between mean ranks of all the specific objectives in three levels of academic schedules. However, from parents’ point of views, no significant difference existed between P.E. objectives in 3 academic levels (except emotional objective).The comparison of the objectives in primary level, indicated that emotional and social objectives from specialists point of view, skill and physical development objective from teacher point of view, cognitive and social objectives from student and parents point of view in high priority. The comparison of these objectives in junior high school showed that the health, physical development and emotional objectives from spcialists and teachers point of view were in high prioritise. However, the students and parents point of view in this level was similar to primary level. In high school level, the health & social development objectives from teachers & specialist point of view, and the emotional and social objectives from parents and students point of view were in high priorities (P≤ 0.05.). In this study, the low priority in health and skill development objectives from parents and studies point of view was critical and considerable.
 • Aroufzad, Sh, Mozaffari, A.A., Hadavih., Behrangi, M.R Page 15
  The purpose of this research was to investigate the relationship between personality trait's and effective influence of faculty of physical education in the public universities of Iran. Statistical population includes 406 members and sample size was determined (204members) and 153 members (75 %) of them participated in this study. The research method was based on descriptive and correlation. the samples completed The Big Five Dimension of Personality (Costa & McCrae 1985), demographic questionnaire and effective influence questionnaire (piter & Arnold 1998). Data analysis includes descriptive statistics. Pearson Coefficient, Manova and Multi Regression. The results of descriptive statistics showed that: The rate of personality trait's as emotional stability extraversions introversion, openness to experience, agreeableness, and conscientiousness were in average and higher than available norms. The mean of effective influence in all of index was very high. Hypothesis test result showed that: there were no significant difference between personality trait's and sex, age, married life, Scientific tendency and instructional experiences, but there was a significant difference between Scientific grade and personality traits. There was a significant relationship between instructional experiences and negative influence tactics. There was a fairly significant correlation between Personality trait's and effective Influence aspects and it was between Openness to experience and effectiveness influence.
 • Soltan Hosseinim., Omidi, A.R., Naderianm., Hojjat, A Page 30
  The major goal of the present study was to examine and analyze the influence of social effects of sport places on the city of Isfahan. The method of this research was descriptive and statistical samples included the total number of 185 of the inhabitants, officials sport experts who were working and living there at that time. Whole sample answered to the researcher made questionnaire. Validity and reliability was proved and its reliability was 0/86 according to Cronbach alpha' test. The data has been analyzed in two different levels: descriptive and deductive statistics.
  Results
  People and officials believed that the social effects of stadiums on urban space were greater than the medium level. A significant difference was found between people's views and sport places officials in social effects of sport places on urban environment and officials thought these effects are more significant.
 • Eshraghih., Kashef, M.M Page 38
  The purpose of this research was to study the relationship between managers’ leadership style and organizational climate of physical education offices in Isfahan province. The research methodological of this study is descriptive and correlation. Organizational climate (OC) and leadership style standard questionnaires were used as study instruments. All 57 managers of physical education offices in Isfahan were selected as a sample of this study. Result showed that there is significant relationship between managers’ leadership style and organizational climate. Also there is significant relationship between autocratic leadership style with closed organizational climate and between employee-centered leadership styles with opened organizational climate at the 0.01. Consequently, there are significant relationships between organizational climate dimensions (goals, roles, rewards, methods, relations) with leadership style.
 • Hallajym., Tondnevisf., Khodadad, H Page 48
  One of the most important outcomes of the leadership is satisfaction (Bass, 2006). Using appropriate leadership style raises the level of satisfaction. The propose of this study was to determine relationship between transformational-transactional leadership styles of coaches in the Bas's model (1985) and athlete's satisfaction of Iranian Handball pro league. The coache's leadership style was measured by Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) and player's satisfaction was measured by athlete's satisfaction questionnaire (ASQ). These questionnaires distribute between 218 athletes after determining validity by confirmatory factor analysis and reliability by Alpha Cronbach coefficient (α=0/95 for MLQ, α=0/95 for ASQ). Descriptive statistics was used to data analysis and one variable regression and multi variable regression were used to prediction athlete's satisfaction from transformational-transactional leadership styles of coaches. The results show that transformational leadership with (ß = 0/66) and transactional leadership with (ß = 0/19) can predict athlete's satisfaction. From all component of transformational leadership, Idealized influence with (ß = 0/37) and Individual consideration with (ß = 0/21), and from all component of transactional leadership, Contingent reward with (ß = 0/41), and management by exception(active) with (ß = 0/10) can predict athlete's satisfaction. Also Laissez – Fair Leadership with (ß = -0/31) can predict athlete's satisfaction.
 • Alidoust Ghahfarrokhie., Shariati, J Page 62
  The purpose of this study was to investigate the effect of home advantages in the Iranian Premier Football Leagues and compare it with famous football leagues from countries of five various continents of the world. So, the number of winnings and loosing at home matches of 25 countries from the five continents of the world including Asia, Europe, South America, Africa and Ocean (with USA), obtained via the web site of www.soccerway.com, were analyzed with independent sample t-test. The analysis of 18462 home matches from 3 recent leagues (2004- 2006) of different continents showed that the home advantage in Europe (55.56%), South America (55.18%) and Africa (57.33%) was more than Iran (54.12%) and in Ocean (53.74%) and Asia (51.31%) was less than Iran. However, the observed differences from all the continents, were not significant (p>0.05). In addition, this phenomenon has had the highest effect in Algeria (66.06%) and the lowest effect in Qatar (42.88%). This study showed that home advantage in the Iranian Football Premier League’s team performance can be as effective as the other parts of the worlds.
 • Dadbanm., Rahmani Niaf., Garazhiany., Ale Nabi, T Page 71
  The purpose of this investigation was to determine the effects of short term of creatine supplementation on muscular strength and body composition in university athlete’s females. Twenty-four university athletes volunteers randomly assigned to three groups of creatine (Cr, n=8), placebo (P, n=8) and control(C, n=8) with no significant mean at pretest measures. After familiarization with testing procedures, pretrial measures of muscle function (5 repetitions 60 deg. s-1 and 50 repetitions 180 deg. s-1) were conducted during maximal voluntary concentric contraction of thepreferred quadriceps muscle using an isokinetic dynamometer. Body composition and thigh circumference were measured before and after 6 days. Cr group ingested 5 g of creatine monohydrate in a flavored sucrose drink four times per day for 6 day. Placebo group ingested a starched, sucrose drink and control group didn’t ingest any things. Results showed body mass, lean tissue mass, percent body fat and thigh circumference did not change for three groups between trials. Strength in knee flexors muscle (60 deg. s-1 and 180 deg. s-1), average power and total work in flexors and extensors muscle (60 deg. s-1) increased in Cr group compared to the other groups (p< 0.05). There were no significant changes between groups in extensors strength (60 deg. s-1 and 180 deg. s-1), average power and total work in flexors and extensors muscle (180 deg. s-1). We conclude that creatine monohydrate improves some index of muscle performance in women without significant gains in muscle volume or body weight.
 • Sardudianm., Hamedi Nia, M.R., Haghighi, A.H Page 81
  The aim of the present study was to determine the effect of the elementary swimming training, oxidized LDL(ox-LDL) and lipid profile in hypertensive Postmenopausal women(age 50-65). For this purpose 34 Females(weigh=76/9±1/4 kg, vo2max = 32/86± 0/6 ml/kg/min, body fat = 28/5 ±1/3, height = 157/6±0/8 cm and BMI =28/9± 10/3 kg/m2)were voluntarily chosen and divided in to two groups randomly: control and training group. The Participations of the training group were asked not to take any medicine during the investigation time and for 5 out of all of them who had high and variable blood pressure were prescribed to take half of their routine medicine amount and then training group were exposed to the elementary swimming training for 8 weeks and 4 days per week. The programs of the elementary swimming training were composed of front crawl foot, back crawl foot and back crawl swimming which accompanied with 60-70 percent maximum heart rates. The programs was started with 50 minutes from the second week on, every week 2 minute were added to the time amount allocated for the elementary swimming practices. Data were analyzed using numerical test independent T. result shows that the elementary swimming training caused a significant decreased in the ox-LDL (p=0/003) and significant increased in Vo2max(p=0/001) while there were no significant difference in LDL-c(p=0/2) and HDLc(p=0/07).We conclude that elementary swimming training decrease the ox-LDL in hypertensive Postmenopausal women.
 • Khalighfards., Gaeinia., Nazarali, P Page 90
  Objective
  Due to the occurrence of cardiac or sudden death which has been reported after strenuous exercise, understanding the effect of cardiac pathophysiology during endurance exercise could prevent adverse outcomes. This study was under taken to determine the effect of endurance exercise on biochemical and hematological markers in elite kayakers.
  Method
  10 male professional kayakers with average and standard deviation age of 22/5±3/2yr, weight 78/7±7/2 kg, and height 184± 4cm participated in this study. Participants kayaking 8000 meters with 75-80% HR for 60 minutes. Blood samples were taken before, immediately, and three hours after a prolonged endurance kayaking. Repeated measures independed applied after using T-test for statistical analysis.
  Results
  No athletics cTnT concentrations exceed the lower sensitivity limit (0/01ng/ml) of the assay. NT-proBNP levels significantly increased (24/05±9/6vs19/36±7/5pg/ml) (p<0/001), while no significand differences were seen at NT-proBNP levels immediately and three hours after exercise.
  Conclusions
  Exercise-induced increase in NT-proBNP may response physiologic reaction under special conditions and seems to have no significant pathological affect on the athletes. The cTnT plasma levels were below0/01 ng/ml which indicated no evidence of myocardial damage.
 • Hosseinzadehm., Dabidi Roshan, V Page 101
  Introduction
  Dehydration, a common practice among competitive athletes in sports including weight classes, has uncertain effects on performance and haemodynamic changes. This study examined the effects of dehydration followed by rehydration on performance and haemodynamic markers in the Greco-Romance wrestlers.
  Methods
  Fourteen healthy wrestlers (mass 77/17±10/20 kg, age 18/14±2/59 yr, BMI 25/15±2/92 kg/m2, Vo2peak 38/67±3/96 ml/kg/min) randomly divided into control and dehydration groups. Dehydration group loss body weight (approximately 3-4 %) in dry sauna followed by rehydration (approximately 18 hours with water ad libitum). Blood sampling and urine specific gravity, echocardiography were measured to determine haemodynamic markers. The arm cranking ergometer (consisting of six minutes high intensity interval training) performed before, after, and 18 hours after sauna trials to determine performance and fatigue parameters. Vo2peak has measured in euhydration and rehydration trials. Plasma volume change has measured due to Dill & Costill procedure. Data was analyzed using two-way ANOVA and independent t-test at p<0/05 level.
  Results
  dehydration associated with increase Haemoglobin, Hematocrit, cardiac output, and ejection fraction. Dehydration resulting in decrease plasma volume, stroke volume, left ventricular end systolic and left ventricular end diastolic volume while, rehydration lead to return this parameters. Furthermore, plasma volume reduction was associated with decrease in performance (approximately 7%),While performance increased 1 % in control group, who experienced increase in plasma volume. The plasma volume, stroke volume, cardiac output, and ejection fraction levels were significance in the dehydration group compared with agematched controls.
  Conclusion
  dehydration resulting in approximately 3-4% loss of body mass adversely affects performance and haemodynamic markers. Furthermore, the adverse affects of dehydration seem to be overcome by an 18-hour rest period and water consumption.
 • Kazemia., Nowruzianm., Mohammadi, M Page 115
  In the present study, some physiological as well as physical characteristics of elite male Iranian soccer players were compared with some elite soccer players from other selected countries. To do so, 23 adult elite Iranian players who took part in Iranian premier league (2006-2007) as well as participating in preparatory program were chosen in the study. Subjects were evaluated in terms of height, weight, body fat, body mass index, leg power, speed, flexibility, agility, anaerobic power, maximum aerobic power and the percentage of VO2max at anaerobic threshold. Statistical software SPSS and Statistical were used to calculate and analyze the data at 95% confidence interval for mean (α = 0.05). The descriptive statistics indicated that the body mass index of Iranian elite soccer players exceeded of those from Saudi Arabia, Hong Kong, Japan, Australia, Denmark, and England countries. It was also revealed that the leg power of Iranian elite soccer players was more than that of Australian and English elite soccer players and less than Danish ones. The results also showed that the agility test time for the Iranian elite soccer players was greater than that of Danish elite soccer players. The results also revealed that there is a significant difference between Iranian elite soccer players and those of the selected countries in terms of height, weight, body fat, maximum aerobic power, anaerobic power, VO2max percentage at anaerobic threshold, flexibility, and speed. Generally, physical and physiological characteristics of Iranian elite soccer players are not as desirable as those of elite foreign soccer players. Therefore, attempts should be made to eliminate such deficiencies.
 • Moazami, Kordi, M.R., Gaeinia., Ravasi, A.A., Ejtehadi, M.M Page 135
  The purpose of this study was to determine the effects of short intermittent hypoxia exposure (IHE) at rest on both anaerobic and aerobic performance and lactate accumulation in athletes men. Repeated short – term exposure to a sever degree of hypoxia (po2=%10), alternated with similar intervals of normoxia, are recommended for performance improvement in sports. Therefore weconducted a double – blind, placebo- controlled study to investigate the effects of this new method “normobaric hypoxia exposure at rest”. 16 professional player football indoor (Futsal) men completed 30 session in 5 week,. hypoxia group (n=8 vo2max/ weight = 50/75± 4/200, weight = 70/31± 5/34, age = 26/13 ± 4/15) and control group (n=8 vo2max/weight = 51/90± 2/98, weight = 70/05± 2/34, age = 22/25 ± 2/96) were exposed each day to breathing (through mouthpieces) either gas mixture (12% -10% po2)or compressed air (normoxia)) six times for 5 min followed by 5min of breathing room air for a total of six consecutive cycles. Befor and after the treatment; Bruce aerobic test and the RAST anaerobic test were performed to assess aerobic and anaerobic performance. Lactate was measurd before the test and five minute after end the RAST test.
  Result
  hypoxic treatment did not improve maximal oxygen uptake (vo2max/weight), mean power, maximum power (pmax), fatigue index or rest blood lactate and at five minute afterconcentration, but statistical analysis showed that, minimum power (pmin) have significant decrease in hypoxy group. (p< 0.05).
  Conclusion
  the result of this study demonstrate that; 30 session of short term intermittent hypoxic exposure at rest cannot alter anaerobic and aerobic performance, specially in round robin game.
 • Heirania., Farokhia., Bahram, A Page 148
  The present study examined whether the bimanual coordination drawing task with high spatial interference can be transferred to the new effector configuration in contra lateral or ipsilateral. In Exp1, for examining the inter manual transfer (contra lateral effector transfer), first subjects practiced the line- star task (i.e. left arm traced the line/ right arm traced the star) and then transferred this pattern to its symmetry partner (the star- linetask(i.e. the left arm traced the star/ the right arm traced the line). In Exp2, intra manual transfer (ipsi lateral effector transfer), from the shoulder- elbow joints to the wrist- finger joints and vice versa, was investigated. The results showed the positive inter and intra manual transfer, as the practiced patterns transferred across the unpractised effector systems. It is concluded that learning to spatially dissociate of the both limbs is transferable to different motor conditions. It is hypothesised that the nature of the representation of the spatial interference task is largely effector independent.
 • Hovanloof., Sadeghih., Montazerm., Norouzi, H.R Page 165
  In most tasks, most of the loss of force occurs because of the changes within the muscle or central nervous system or both of them. It appears to be a relationship between altered neuromuscular control and muscle fatigue that defined as any reduction in the force generating capacity of the total neuromuscular system regardless of the force required in any given situation. The purpose of this study was to examine the effect of aerobic and anaerobic functional fatigue protocols (AAFFP) on dynamic postural stability in nonelite young soccer players. Twelve healthy young male young soccer players who were playing in league one (Tehran) (age: 17.42 ± 0.51 y, weight: 67.65 ± 6.58 kg, height: 173.33 ± 3.09 cm) participated in this study. Before beginning the fatigue protocol, dynamic posture stability index (DPSI) evaluated following single leg jump-landing movement (athletic task that resulting injury) with sampling frequency of 200-HZ in 3 second recording. Stability indexes analysed in medial-lateral (MLSI), anterior-posterior (APSI) and vertical (VSI) direction. Immediately following fatigue, post testing was performed. The data was analyzed with descriptive statistic, multiple regression and analyses of variance (ANOVA) with repeated measures (p < 0.05). ANOVA revealed significant differences when comparing aerobic and anaerobic functional fatigue protocols pre test and post test values for MLSI, APSI, VSI and DPSI. But, no significant differences were revealed when comparing the protocols for peak vertical ground reaction force and post test of aerobic fatigue in APSI. In attention to this fatigue protocols probably eccentric contraction of hamstring muscles during the late swing phase to control forward motion of the thigh and leg segments, is case of altering in hamstring quadriceps muscle strength rate and decrease in knee stability. Also it seems that, subjects because of deceleration the body‚s downward velocity for decrease the impact force, altered mechanical mechanism of landing skill whit increasing in lower extremity joint flexion. The result of this investigation suggests that aerobic and anaerobic functional fatigue protocols, especially aerobic fatigue have effect in dynamic postural stability. This matter can be used as one of the main factors in determining of injury mechanism (in jump-landing movement). Therefore, recommended that coaches, athletes and athletic trainers for prevention the injury result of fatigue, they pay attention to the potential risks of control postural reduction in effect of both fatigue.