فهرست مطالب

 • Volume:21 Issue:74, 2012
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • فرحدخت رنجبر، شهروز رهبری، جمیله محتشمی، نویده نصیری اسکویی صفحات 1-5
  زمینه و هدف
  افسردگی یکی از اختلالات خلقی است که واکنش شایعی در برابر مشکلات می باشد. یکی از عوامل خطر در بروز افسردگی، محرومیت و آشفتگی در محیط و فرآیندهای خانوادگی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیندهای خانواده بیماران افسرده مراجعه کننده به درمانگاه های روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت توصیفی انجام شد. 180 بیمار افسرده که مشخصات واحدهای مورد پژوهش را دارا بودند از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف وارد مطالعه شدند. از یک پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات جمعیت شناسی و مقیاس «فرآیندهای خانواده مخصوص خانواده های ایرانی» جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. اعتبار ابزار به روش اعتبار محتوا و پایایی به روش همسانی درونی تعیین شد. داده ها از طریق خود گزارش دهی نمونه ها جمع آوری شده و توسط نرم افزار اس پی اس اس نسخه 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که نمره فرآیند خانواده اکثریت نمونه ها (3/73 درصد) متوسط بود. بیشترین نمره واحدهای مورد پژوهش در بعد اعتقادات مذهبی و کمترین نمره آنها در بعد تصمیم گیری خانواده بود. همچنین نتایج نشان داد که بین اعتقادات مذهبی با جنس، ابعاد تصمیم گیری و انسجام خانواده با وضعیت تاهل، و بعد مهارت ارتباطی خانواده و تعداد خواهر برادر رابطه معنادار آماری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  اکثریت واحدهای مورد پژوهش فرآیند خانوادگی متوسط داشتند و اقلیت آنها از فرآیند خانوادگی خوب برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: افسردگی، فرآیندهای خانواده، درمانگاه روانپزشکی
 • معصومه اکبربگلو، دکتر لیلا ولی زاده، ملیحه اسدالهی صفحات 6-11
  زمینه و هدف
  تولد نوزاد نارس و کم وزن عامل مهم مرگ در سال اول حیات است. در این میان توجه به جنبه های تاثیر گذار روانی-اجتماعی تولد نوزاد نارس روی والدین مهم به نظر می رسد و از طرفی پژوهش های نشان داده که پاسخ های عاطفی مادران نسبت به تولد نوزاد نارس بیشتر از پدران می باشد. پرستاران به علت موقعیت استثنایی خود در بخش مراقبت ویژه نوزادان، تاثیر زیادی در کاهش استرس والدین دارند. این مطالعه به شناسایی درک پرستاران و مادران در مورد استرس های موجود در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در جهت کاهش استرس والدین می پردازد.
  مواد وروش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقایسه ای و جامعه مورد پژوهش شامل کلیه مادران دارای نوزاد نارس بستری در NICU و پرستاران شاغل در این بخشها در سه مرکز آموزشی- درمانی طالقانی، الزهرا وکودکان تبریز در طول شش ماه اول 86 بوده است. تعداد نمونه 300 نفر مادر و 32 نفر پرستار می باشد. نمونه گیری به روش سرشماری و گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه (PSS) Parental Stress Scale Miles و همکاران 1998 انجام شد. روایی ابزار به روش روایی محتوایی و با همکاری ده نفر از اساتید دانشکده پرستاری و مامایی تبریز و روایی ترجمه توسط یک نفر کارشناس زبان انگلیسی بررسی شد. پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ با شرکت 30 مادر و 6 پرستار واجد شرایط صورت گرفت (آلفای کرونباخ برای مادران 87/0 و برای پرستاران 94/0 محاسبه گردید).
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نظرات مادران با پرستاران در مورد منابع استرس متفاوت است آزمون فریدمن نشان داد که بیشترین منابع استرس از دیدگاه مادران«ارتباط والدین و نقش والدی» بود و از دیدگاه پرستاران، استرسورهای «ظاهر و رفتار نوزاد و درمان های خاص» و «ارتباط والدین و نقش والدی» می باشد.
  نتیجه گیری
  بررسی دقیق استرسورهای والدین بخصوص مادران دارای نوزاد نارس جهت ارائه مراقبت خانواده محور و افزایش رضایت در خانواده ها مهم و ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: نوزاد نارس، استرسور، مادر، پرستار، بخش مراقبت ویژه
 • مسعود خداویسی، دکتر مهرنوش پازارگادی، دکتر فریده یغمائی، دکتر حمید علوی مجد صفحات 12-20
  زمینه و هدف
  آموزش پرستاری به عنوان بخشی از آموزش عالی در دهه های اخیر در جهان با سرعت زیادی در حال توسعه و گسترش است که باعث نگرانی در باره کیفیت آموزش این رشته شده است. این مطالعه با هدف تعیین شاخص های ارزیابی کیفیت آموزش پرستاری طراحی گردیده است.
  مواد وروش ها
  این پژوهش یک مطالعه با رویکرد کیفی است که در سه مرحله انجام گردید. در مرحله اول با 21 نفر از اعضاء بورد پرستاری، روسا و معاونین دانشکده ها و اعضای کمیته های ارزشیابی دانشکده های پرستاری و مامائی تیپ یک کشور مصاحبه های نیمه ساختاریافته بعمل آمد، متن مصاحبه ها به روش تحلیل محتوا، تحلیل گردید و درک آنها از وضعیت موجود ارزیابی در آموزش پرستاری تبیین شد. در مرحله دوم، 7 مستند و فرم موجود در زمینه ارزیابی آموزش پرستاری در سطح دانشکده ها و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناسائی و به روش تحلیل محتوا، مورد بررسی قرار گرفتند و حیطه ها و شاخص های ارزیابی آنها استخراج گردیدند. در مرحله سوم با یک مطالعه تطبیقی، و با جستجو در پایگاه انجمن های بین المللی علمی و آموزشی پرستاری، 11 فرم در دسترس در مورد ارزیابی و اعتباربخشی آموزش پرستاری شناسائی گردید و به روش تحلیل محتوا، مورد بررسی قرار گرفتند و حیطه ها و شاخص های ارزیابی آنها استخراج شدند.
  یافته ها
  در مرحله اول این مطالعه 16 مضمون در زمینه چالش های ارزیابی و 21 مضمون در زمینه الزامات ارزیابی اثربخش در آموزش پرستاری شناسائی گردیدند. در مرحله دوم، حیطه ها و شاخص های ارزیابی آموزشی موجود در مستندات و فرم های ارزیابی آموزشی در سطح کشور شناسائی و استخراج شدند. در مرحله سوم حیطه ها و شاخص های ارزیابی موجود در مستندات و فرم های ارزیابی در سطح انجمن های بین المللی علمی و آموزشی شناسائی و استخراج شدند. حیطه ها و شاخص های شناسائی شده در مرحله دوم به لحاظ وسعت و بومی بودن به عنوان چارچوب و مبنا قرار گرفت و سپس یافته های مرحله سوم به تدریج به آن اضافه گردید. در نهایت پس از در نظر گرفتن چالش ها و الزامات ارزیابی، یافته های پژوهش در سه حوزه درونداد، فرایند و برونداد و 9 حیطه و 270 شاخص طبقه بندی و تدوین گردید.
  نتیجه گیری
  پویائی نظام های آموزشی، روش های ارزیابی پویا را می طلبد. با توجه به اینکه در این مطالعه شاخص های ارزیابی مورد بازنگری قرار گرفتند این شاخص ها می تواند در ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی، سطح بندی و اعتباربخشی دانشکده ها و نظام آموزشی پرستاری مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: شاخص های ارزیابی، آموزش پرستاری، مطالعه پرستاری کیفی
 • پروین سفیدپوش خامنه، دکتر مهرنوش پازارگادی، ناهید خزائی، دکتر حمید علوی مجد صفحات 21-28
  زمینه و هدف
  مدیران با اتخاذ شیوه های مدیریتی اثر بخش می توانند عامل مهمی در پذیرش تغییر در نحوه ارائه مراقبت ها به صورت مطلوب، افزایش بهره وری و توانمندی کارکنان باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی شیوه های مدیریتی سرپرستاران با توانمندی پرستاران بیمارستان های تابعه اداره بهداشت و درمان نزاجا تهران درسال 1388 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی ازنوع همبستگی است.در این پژوهش،57 پرستار و26سرپرستار و5 مدیر ارشد به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.ابزار استفاده شده از سه پرسشنامه شامل: سنجش صلاحیت بالینی پرستاران (Nurse) clinical competence Scal و پرسشنامه توانمندی روانشناختی (Psychological Empowerment Questionnair)، پرسشنامه خود توصیفی اثر بخشی رهبر Leader Effectiveness and Adaptability description) (استفاده شد. جهت تعیین اعتبار ابزار، از اعتبار محتوی و صوری و تعیین پایایی ابزار از آزمون مجدد استفاده شد. نتایج از طریق نرم افزار اس پی اس اس 14 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج یافته ها نشان داد که اکثریت سر پرستاران 4/ 65 درصد سبک هدایت کننده دارند. از سه دیدگاه (خودشان، سرپرستاران و مدیر ارشد) میزان توانمندی پرستاران (75-50) در سطح خوب و توانمندی روانشناختی درسطح زیاد (4-1/3) گزارش گردید. درنهایت بین نمرات توانمندی پرستاران با شیوه های مدیریتی سر پرستاران هیچ رابطه مشاهده نشده است (05/0نتیجه گیری
  برای پویایی سیستم مدیریتی لازم است تغییرات مناسب در ساختار وارتباطات سازمانی انجام گیرد تا از شیوه های مدیریتی اثربخش حمایت کننده و تفویض کننده به نسبت بیشتری استفاده نمایند. ارتقای دانش کاربردی مدیران و اثر بخشی بیشتر رفتارهای آنان، سبب توانمندی سازمانی و روانی پرسنل پرستاری و ارتقای عملکرد حرفه ای آنان می شود.
  کلیدواژگان: شیوه مدیریتی، توانمندی، پرستار، بخش داخلی وجراحی
 • عصمت جعفر بگلو، ناهید مهران، هدی احمری طهران، زهرا عابدینی، مرضیه رئیسی صفحات 29-34
  زمینه و هدف
  یکی از اهداف مراقبت خانواده محور، مراقبت از کودکان به منظور ارتقاء سلامت کودکان و خانواده آنها است. برای مشارکت موثر والدین در مراقبت از کودک بستری، نگرش مثبت کارکنان بهداشتی در این زمینه لازم است. هدف از این پژوهش، تعیین نگرش کارکنان بهداشتی درمانی بیمارستان کودکان قم نسبت به مشارکت والدین در مراقبت فیزیکی-روانی از کودکان بستری می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی بر روی100 نفر از کارکنان بیمارستان کودکان قم در سال 1388صورت گرفت. نمونه ها با روش نمونه گیری آسان و در دسترس انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه ای دو بخشی، شامل ویژگی های جمعیت شناختی و سوالات مشارکت والدین در مراقبت از کودک بستری بود. پاسخ ها با استفاده از مقیاس لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف با امتیاز صفر تا چهار محاسبه شد. جهت تائید اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و جهت پایایی از آزمون مقدماتی و روش همبستگی درونی آلفای کرونباخ (82/0=R) استفاده شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 5/11 و آزمون های آماری تی تست و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره کلی نگرش افراد مورد مطالعه 96/10±67/94 بود که جزء گروه خنثی طبقه بندی می شود. بین سن، سابقه کار، جنسیت، وضع تاهل و تحصیلات با نمره نگرش ارتباط معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  برای اجرایی شدن اهداف مراقبت خانواده محور لازم است که مراقبان بهداشتی در مورد مشارکت والدین در مراقبت از کودکان بستری خود، نگرش مثبت داشته باشند؛ لذا لازم است با برگزاری دوره های آموزش مداوم و اصلاح دستورالعمل های بهداشتی درمانی در مورد کودکان، زمینه مشارکت بیشتر والدین فراهم شود.
  کلیدواژگان: نگرش، مشارکت والدین، مراقبت خانواده محور، کودک بستری
 • نیره باغچی، حمیدرضا کوهستانی صفحات 35-41
  زمینه و هدف
  بسیاری از بیماران مبتلا سکته مغزی توسط بستگان خود در خانه تحت مراقبت قرار می گیرند. هدف اصلی این پژوهش بررسی کیفیت زندگی مراقبت کنندگان اصلی سالمندان مبتلا به سکته مغزی حین و بعد از ترخیص و ارتباط آن با میزان وابستگی بیماران در انجام فعالیت های روزمره بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد.90 بیمار مبتلا به سکته مغزی بستری در بیمارستان ولیعصر اراک به همراه مراقبت کننده اصلی آنان به صورت نمونه گیری آسان انتخاب شدند. سپس با نمونه ها حین ترخیص، 1 ماه و 3 ماه بعد از ترخیص مصاحبه شد. کیفیت زندگی با پرسشنامه کیفیت زندگی بریف سازمان جهانی بهداشت و میزان وابستگی بیماران مبتلا به سکته مغزی با استفاده از ایندکس بارتل سنجیده شد. اعتبار پرسشنامه کیفیت زنگی به روش اعتبار محتوا و پایایی آن به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ تعیین شد. داده ها به وسیله نرم افزار آماری اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  اکثر مراقبت کنندگان، همسر بیمار بودند (77/77درصد) و میانگین سنی آنان1/60 سال بود. کیفیت زندگی مراقبت کنندگان در هر چهار حیطه سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیط، بعد از 1 و 3 ماه کاهش یافت. میزان وابستگی 4/34 درصد از بیماران هنگام ترخیص در حد متوسط بود. بین میزان وابستگی بیماران در انجام فعالیت های روزمره و کیفیت زندگی مراقبت کنندگان رابطه معنی داری وجود داشت. میانگین و انحراف معیار امتیاز بارتل بیماران در زمان ترخیص، یک و سه ماه بعد از آن تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  کیفیت زندگی مراقبت کنندگان اصلی بیماران مبتلا به سکته مغزی بعد از ترخیص کاهش می یابد و با میزان وابستگی بیماران در فعالیتهای روزمره ارتباط دارد، کیفیت زندگی مراقبین آنها بیشتر کاهش می یابد. نتایج بیانگر این موضوع می باشند که این مراقبت کنندگان برای سازگاری با تغییر در شیوه زندگی نیاز به کمک و حمایت دارند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، مراقبت کننده، سکته مغزی، وابستگی بیماران
 • مقاله مروری
 • صدیقه امیرعلی اکبری*، هدی تفضلی هرندی صفحات 48-53
  زمینه و هدف
  واژینوز باکتریال، شایعترین نوع واژینیت در سنین باروری بوده و نوعی تغییر در فلور باکتریایی واژن است که به از بین رفتن باکتری های مولد پراکسید هیدروژن و رشد بیش از اندازه باکتری ها، با غلبه باکتری های بی هوازی می انجامد. هرچند مترونیدازول به عنوان موثرترین دارو در درمان این بیماری پیشنهاد شده اما هیچ آنتی بیوتیکی در درمان و پیشگیری از این بیماری به طور کامل موثر نبوده است. باتوجه به عوارض متعدد همراه با داروهای شیمیایی، مقاومت میکروارگانیسم ها به این دارو ها و همچنین احساس نیاز به رژیم درمانی جدید جهت بهبود کارآیی درمانهای موجود، نیاز به بررسی مکمل ها و روش های نوین درمان این بیماری می باشد. رایج ترین و کم ضررترین درمان پیشنهادی و مکمل واژینوز باکتریال که کارایی آن در محیط Invitro به اثبات رسیده است جایگزین سازی دوباره لاکتوباسیل ها با ماست یا کپسول (پروبیوتیک ها) می باشد.
  مواد و روش ها
  پس از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Pubmed، Science direct، Scopusو Ovid و پس از بررسی حدود 40 منبع اطلاعاتی یافته های زیر به دست امد.
  یافته ها
  پروبیوتیک ها به میکروارگانیسم های زنده ای اطلاق می شوند که می توانند ضمن عبور از دستگاه گوارش زنده بمانند و اثرات سودمند بر میزبان برجا بگذارند. به طور کلی مکانیسم عمل پروبیوتیک ها ناشناخته است اما از مکانیسم های پیشنهادی درباره تاثیر این مکمل ها می توان به تولید مواد ضد میکروبی، رقابت بر سر اشغال گیرنده های سلولی میزبان، رقابت با میکروب های بیماری زا بر سر مواد غذایی موجود، توانایی تغییر گیرنده های ویژه میکروارگانیسم های بیماری زا در سطح سلول های میزبان، کاهش PH محیط، افزایش پاسخ ایمنی، کمک به جذب مواد غذایی و ساخت انواع ویتامین ها اشاره کرد.
  کلیدواژگان: واژینوز باکتریال، پروبیوتیک ها، لاکتوباسیل ها
 • مقاله پژوهشی
 • بررسی وضعیت استفاده از سونوگرافی در مراقبتهای دوران بارداری
  گیتا سنگستانی، دکتر مهناز خطیبان* صفحه 60
  زمینه و هدف
  امروزه انجام روتین سونوگرافی در مراقبت های دوران بارداری مورد سوال قرار گرفته است لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت استفاده از سونوگرافی در مراقبت های دوران بارداری انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در مطالعه ی توصیفی حاضر، جامعه پژوهش را کلیه مادران مراجعه کننده به زایشگاه های شهر همدان تشکیل می دادند که از بین آنان، نمونه های پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس براساس معیارهای ورود انتخاب گردیدند. بدین ترتیب داده های مورد نیاز توسط ابزار پژوهش «برگ ثبت اطلاعات» جهت 380 مادر با مصاحبه، بررسی مستندات و مشاهده زایمان گردآوری شد.
  یافته ها
  در 7/98درصد بارداری ها حداقل یک بار سونوگرافی انجام می گیرد که میانگین سونوگرافی های درخواست شده 61/2 بار می باشد. بیشترین میزان درخواست سونوگرافی 8 بار برای 08/0درصد از مادران بوده است. سه علت عمده سونوگرافی در بارداری، تست روتین در مراقبت های پره ناتال (3/53درصد)، پیگیری عارضه دوران بارداری (14/33درصد) و درخواست مادر به منظور تعیین جنسیت جنین (56/13درصد) می باشد. 8درصد از کل موارد درخواست شده به دلایل مختلفی از جمله احساس مادر یا نگرانی او در مورد نتایج نامطلوب انجام نشده است. آخرین یافته مهم این پژوهش نشان می دهد که 4/68درصد از زنان مورد بررسی حداقل با یک عارضه دراین دوران نظیر پارگی زودرس پرده ها (3/47درصد) درگیر بوده اند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر در مورد استفاده روز افزون از تکنولوژی اولتراسوند در جهان جهت ارتقای کیفیت مراقبت های دوران بارداری ضروری است که راهکار مناسبی جهت سونوگرافی در برنامه مراقبت از مادران باردار تدوین گردد.
  کلیدواژگان: سونوگرافی، مراقبت، بارداری
 • |
  • Farhdokht Ranjbar, Shahrooz Rahbari, Jamileh Mohtashami, Navideh Nasiri Oskouyee Pages 1-5
   Background And Aim
   Depression is an affective disorder which is a common reaction to problematic events. Chaos and disturbance in family processes are considered as risk factor of depression. The aim of this study is to assess the family processes in depressed patients attending to psychiatric clinics of Shahid Beheshti university of medical sciences in Tehran, Iran. Methods and materials. A descriptive design was used for the study. A purposive sample of 180 depressed patients were included in the study. Data were collected by a questionnaire which consisted of two sections. The first section included demographic information and the second part consisted of “Iranian version of family processes scale”. Validity of the instrument was assured by content validity and reliability was assessed by calculating internal consistency. Data were analyzed by statistical software SPSS17.
   Results
   The overall family processes score for 72.3% of respondents was moderate. The scores for most of patients was highest in religion subscale and lowest for decision making in the family. There was a significant association between religious beliefs and gender. A significant association was also found between decision making and family coherence with marital status, communication skills and number of siblings.
  • Masoomeh Akbarbegloo, Leila Valizadeh, Malihe Asadollahi Pages 6-11
   Introduction
   Increase of premature newborn, cause to develop research for this group of newborns. However, despite this progress, low weight and prematurity of newborns are the most important reasons for death, during the first year of their life. It seems to be important to pay close attention to the psychological and social effects of premature newborn on parents. On the other hand, investigations have showed that emotional responses of mothers in relation to premature infants born are more than fathers. Concerning special status of nurses in NICU, they have more effects in decreasing parents stress. Therefore this study has been performed to recognize viewpoints of mothers and nurses about stress in NICU for decreasing parental stress.
   Method
   This is a comparative-descriptive study, that has been done during the first 6 months in year 2007, and the study population consisted of nurses (n=32) and all mothers with premature newborn, hospitalized in NICU (n=300) in three training centers - Health in Tabriz (Taleghani, Alzahra, Koodakan). Sampling method was census and data collected by PSS (parent stressor scale) questionnaire, developed by Margaret Miles et al in 1998. Validity of scale was determined by content validity with cooperation of ten faculty members of Nursing-Midwifery college of Tabriz, and validity of translation assessed by one English language expert. Reliability of scale was evaluated by participation of 30 mothers and 6 nurses which the related method was Cronbach's alpha, (for mothers calculated, 0/87 and for nurse 0/94). Data was analyzed by SPSS version 13.5 software.
   Results
   For viewpoint of mothers and nurses, Mann-Whitney U test showed that, there are significant difference between three ranges of stressors, and for viewpoint of mothers, Friedman test showed that, the most stressor sources were “relationship of parents and parental role” and for viewpoint of nurses, were “baby appearances and behavior, and special treatments” and “relationship of parents and parental role”.
   Conclusion
   Accurate researches of parent stressor, specially, mothers who have premature newborn, to introduce solutions for family cares and satisfaction increase is very necessary and important.
  • Masood Khodaveisi, Mehrnoosh Pazargadi, Farideh Yaghmaei, Hamid Alavi Majd Pages 12-20
   Background And Aim
   Nursing education as a part of higher education has been expanding very rapidly in recent decades in the world. This situation caused to increase concern about quality of nursing education. This study aimed to identify indicators of evaluation in nursing education.
   Materials And Methods
   This research is a qualitative study, with content analysis approach which was done in three stages. In the first stage, semi-structured interview was done with 21 members of Nursing board, Deans, Deputies and evaluation committee's members in Nursing and Midwifery schools of type No.1 in Iran. Texts of interviews were analyzed through content analysis method and their understanding of evaluation of nursing education was determined. In the second stage, seven forms in the field of evaluation in nursing education at nursing schools and ministry of health have been collected and were studied by using content analysis method. In the third stage, by using comparative study and searched in databases of international nursing associations and scientific in the field of evaluation of nursing education, 11 forms available on the evaluation and accreditation in nursing education were identified and then, by using content analysis methods were studied. Domains and indicators of evaluation were extracted.
   Results
   In the first phase, 16 themes related to evaluation’s challenges and 21 themes related to requirements in effective evaluation in nursing education were identified. In second phase, evaluation’s domains and indicators in documents and evaluation forms in Iran were identified and extracted. In third phase, evaluation’s domains and indicators in documents and evaluation forms at the level of international scientific associations and education were identified and extracted. Domains and indicators in the second stage were chosen as the base framework and then third stage findings were gradually added to it. Finally, after considering the challenges and requirements of evaluation, findings of research in three areas including of input, process and output, 9 domains and 141 indicators were classified and developed.
   Conclusion
   Dynamic educational system requires the dynamic method evaluation. As in this study the indicators of evaluation were revised, these indicators can be used in internal evaluation, external evaluation, ranking and accreditation of nursing schools and nursing educational systems.
  • Parvin Sefidpoush, Mehrnoosh Pazargadi, Nahid Khazaei, Hamid Alavi Majd Pages 21-28
   Background And Aim
   Managers by adopting effective management styles can improve efficiency and quality of care and empowerment of personnel. The aim of present research is to examine the correlation between management styles of head nurses with nurse's empowerment in medical and surgical wards in hospitals of NEZAJA Health and Medical Services in Tehran 1388.
   Material And Method
   This research is a descriptive correlational study.A sample of 57 sataff nurses, 26 head nurses and 5 senior managers participated in the study.A questionnaire which consisted of three sections was used for gatherind data. These sections includeds: 1 (Nurse clinical competence scale for assessing nurse's empowerment 2) Psychological empowerment questionnaire to study nurse's Psychological empowerment 3) questionnaire of Leader Effectiveness and Adaptability description to study head nurses management styles. Content validity andface validity were used for assuring the validity of questionnaires.Reliability of tools was obtained by test re-test. Data were analyzed by SPSS14 software.
   Findings
   Finding of the research showed that most head nurses(65/4%) reported that they use selling management style. The empowerment level of nurses from the three view points (nurses, head nurses, their managers) were reported at good level (50- 70) and at very good level (3/1 - 4) for nurse's Psychological empowerment. There was no significant association between head nurses’ management style with empowerment of nurses.Conclusion Appropriate changes in organizational structure andrelationships are necessary for achieving a dynamic system in organizations.
  • Smat Jafarbegloo, Nahid Mehran, Hoda Ahmari Tehran, Zahra Abedini, Marzieh Raeesi Pages 29-34
   Background And Aim
   Children healthcare is one of the most important aims of family-centered cares that cause children and family health promotion. Positive attitude of healthcare staff is essential to have parent effective participation in hospitalized children cares. This study was done to evaluate children hospital staff attitude, toward parent participation in physical and psychological cares for their hospitalized children.
   Methods
   This descriptive study was performed on 100 medical staff of Qom children hospital and samples were chosen by convenience sampling method. Data were collected by using questionnaires, including two parts: population specifications and parent participation in hospitalized children cares. Structured questionnaire was designed using a Likert scale with 5 categories ranging from, “completely agreement” to “completely disagreement”.Validity of scale was determined by content validity, and inner correlation method of Cronbach's alpha (R= 0.82) was used for reliability of scale. Data were analyzed by SPSS software.
   Results
   Scores average and scale deviation (SD) of hospital staff attitude was 94.67±10.96 that is categorized in neutral group. There were no significant relationship between attitude score with age, gender, marital status and education stand.
   Conclusion
   positive attitude of healthcare staff is essential to have family effective participation in hospitalized children cares; so with continuing education courses and health care reform guidelines on children and hospital staff should take part in continuous training programs.
  • Nayereh Baghcheghi, Hamidreza Koohestani Pages 35-41
   Background and aimA large proportion of stroke patients are maintained at home by their family. This study was conducted to evaluate life quality of caregivers of stroke patients after discharge period and its association with patient dependency in performing daily activities.Materials and methodsThis research is a descriptive study. A sample of 90 stroke patients hospitalized in Arak teaching hospital and care-givers were selected with convenience sampling method. By using a questionnaire, samples were collected, three times, at the time of discharge, also one month and three months after discharge. Quality of life was measured with brief quality of life questionnaire Of WHO. Then, quantity of patient dependency in performing daily activities was measured by using the Modified Barthel Index (MBI).ResultsMost of the care-givers were the spouse of the patient (77.77%) and the average age of them was 60.1 years old. After 1 and 3 months, their quality of life in four-domain (psychological and physically health, social relations and environment health) were significantly decreased. There was significant relationship between quality of life of caregivers and quantity of patients dependency in performing daily activities. Scores average and scale deviation (SD) of patients (Barthel patients) had no significant difference at the time of discharge, also one month and three months after discharge.ConclusionQuality of life of caregivers of stroke patients after discharge was decreased and was related to patient dependency in performing daily activities. Results indicated that caregivers of stroke patients need help and support to adapt to changes in lifestyle.
  • Sedigheh Amiraliakbari *, Hoda Tafazoli Pages 48-53
   Background And Aim
   Bacterial vaginosis is one of the most common infections of reproductive system, which results from replacement of the hydrogen peroxide –producing lactobacillus species by various anaerobic bacteria. Metronidazole is the choice of treatment for bacterial vaginosis, but it has many side effects. Drug resistance and recurrent occurs in 30-50 % of patients and new treatment options are needed to improve the efficacy of present treatment. Probiotics are recommended for treatment of bacterial vaginosis. Efficacy of probiotics is discussed here.Method and materials. Electronic databases were searched for scientific publications about probiotics and bacterial vaginosis. These included: Pubmed,Ovid,Science direct and scopus. 40 publications were selected and reviewed.Results. Probiotics are live microorganisms, including Lactobacillus species,, that can be ingested and may beneficially affect the host. The mechanisms of lactobacilli function as anti-infective defenses are still not fully understood. These mechanisms may involve production of antimicrobial factors, maintenance of a vaginal pH of ≤4.5, enhancing barrier integrity, blocking bacterial adhesion to epithelia cells, improving immune system function producing vitamins and competing with pathogens. Probiotics can be used as probiotic yoghurt or oral capsules.
  • A survey of Ultrasound use in Prenatal Health Care in Iran
   Gita Sangestani, Mhnaz Khatiban* Page 60
   Background And Aim
   These days, use of Ultrasound in Prenatal Health Care is debatable. So, this research has been performed to study use of Ultrasound in prenatal health care.
   Materials and Methods
   This descriptive study was conducted in all mothers that were going to maternity hospital in Hamadan. Among them, 380 pregnant women were studied by the available Sampling based on all inclusion criteria. An information record sheet was filled for each patient through three
   Methods
   interview, studying the documents and observing the labor process according to the related case.
   Results
   At least, Ultrasound has been done one time in 98.7% of pregnancies. The average rate of Ultrasound examination in pregnancies was 2.61%. Maximum request for Ultrasound examination was 8 times in 0.08% cases. There are three main reasons for Ultrasound examination: routine examination in prenatal health care (53.3%), to control or follow up pregnancy complication (33.14%) and mother's request for knowing baby's sex (13.56%). Because of different reasons, as, mother's worries about unpleasant results of examination, 8% of all applied Ultrasound Examinations has not been performed. The final main finding demonstrated that 68.4% of pregnant women, who profit by prenatal healthcare including Ultrasound, were involved with a pregnancy complication such as Premature Rupture of Membrane (47.3%).Discussion &
   Conclusion
   Regarding the results, that show, due to the increased use of Ultrasound technology in Prenatal Care in Iran and all around the world, it is necessary to design an appropriate method for applying Ultrasound to improve quality of Prenatal Health Cares.