فهرست مطالب

توسعه محلی (روستایی - شهری) - سال سوم شماره 2 (پیاپی 5، پاییز و زمستان 1390)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 5، پاییز و زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/01/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مصطفی ازکیا، علی ایمانی صفحه 1
  شیوه های تولید در هر جامعه ای، بنیان ساختار و سازمان اجتماعی آن جامعه را تشکیل می دهند. این موضوع آنقدر اهمیت یافته است که متفکرانی نظیر مارکس و طرفداران نظریه های مارکسیستی، عوامل اقتصادی، یعنی نیروهای تولید و روابط تولید را محرک تکامل تاریخی جوامع انسانی دانسته اند. در ایران نیز به ویژه تحت تاثیر نظریه های مارکسیسم، صورت بندی اجتماعی در دوره های مختلف تاریخی، سنخ شناسی شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این صورت بندی ها، فئودالیسم، شیوه تولید آسیایی، شیوه تولید ملوک الطوایفی یا خان خانی و دهقانی، شیوه تولید سرمایه داری و آمیختگی شیوه های تولید را شامل می شوند. گروهی از پژوهشگران معتقدند که ایران، نظامی فئودالی داشته و اقتصاد سیاسی آن نیز باید در پرتو فئودالیسم و قوانین عمومی مربوط به توسعه فئودالیسم و نیز تناقض هایی مورد بررسی قرار گیرد که موجب پیدایش سرمایه داری از فئودالیسم می گردد. گروه دیگری از پژوهشگران که عمدتا تحت تاثیر نظریه های مارکسیستی هستند، با تاکید بر دیدگاه مارکس درباره شیوه تولید آسیایی، تاریخ ایران را در قالب این مدل مورد ارزیابی قرار می دهند. پژوهشگران مذکور به نظریه ویتفوگل درباره شیوه تولید آسیایی در کتاب «استبداد شرقی» اعتقاد دارند که بر اساس آن، جوامع آسیایی سیر تکاملی خاصی را طی کرده اند و از این رو، با فئودالیسم اروپایی متفاوت هستند. لیکن این دیدگاه نیز همه جوامع آسیایی را بدون توجه به تنوع فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی آنها، یکسان در نظر می گیرد. با وجود این، برخی از پژوهشگران نیز از تفاوت های ساختاری میان غرب فئودالی و ایران ماقبل سرمایه داری آگاهی داشته اند. آنها وجود شهرهای بزرگ، اقتصاد پولی، سکونت ارباب های ایرانی و شاهان در شهر، فقدان اشرافیت موروثی و عدم تضاد شهر و روستا، فقدان نظام منوری و سرواژ، وجود نظام آبیاری متمرکز و تحت مدیریت دولت و سیطره دولت را بر ساختارهای اجتماعی، تفاوت های اصلی میان فئودالیسم غربی و شیوه های تولیدی در ایران بیان کرده اند. برخی از پژوهشگران نیز با تاکید بر صورت بندی های خاص جامعه ایران، آن را نظام ملوک الطوایفی یا خان خانی در نظر گرفته اند و برخی نیز بر امتزاج و آمیختگی شیوه های تولید در کشورهای جهان سوم، از جمله ایران تاکید کرده اند. نظام های بهره برداری از مراتع نیز که عمدتا تابع نظام های زمین داری بوده اند، اساسا مربوط به دوره اصلاحات ارضی و حکومت شبه مدرنیستی پهلوی است که دچار دگرگونی های فراوانی شده است. این تغییرات در حوزه مدیریت مراتع و نیز در ساختار اجتماعی ایلات و عشایر مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: صورت بندی اجتماعی.، نظام های بهره برداری، مراتع، شیوه های تولید، ایلات و عشایر، منابع طبیعی
 • مهدی طالب، عبدالمنان حقیقی مقدم صفحه 29
  برنامه های توسعه روستایی، از جمله برنامه های توسعه هر کشور برای بهبود شرایط زندگی ساکنان فقیر و کم درآمد روستایی و خودکفا کردن آنها در فرایند رشد و توسعه کلی کشور است. هدف برنامه های مذکور، تغییر ساختار اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه روستایی است. مجری و کارگزار در برنامه های مذکور نیز دولت ها هستند. طرح توسعه منطقه ای سلسله، یکی از مهمترین طرح های توسعه روستایی در کشور بوده که قبل از انقلاب، در منطقه الشتر اجرا شده است. با اینکه طرح مذکور، یکی از مهم ترین طرح های توسعه ای در دوران قبل و حتی بعد از انقلاب بوده، متاسفانه تا به حال ناشناخته مانده است. در پژوهش حاضر، تلاش شده است با استفاده از روش اسنادی، ابتدا ابهام هایی که درباره طرح مذکور وجود دارد، رفع شود و تصویری جامع و واضح از آن ارائه گردد. سپس با استفاده از روش پژوهش کیفی (مصاحبه و مشاهده)، آثار طرح توسعه سلسله در منطقه و آرای مردم محلی درباره طرح بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، نشان می دهند که طرح توسعه منطقه ای سلسله، آثار عمیقی در ابعاد مختلف، به ویژه در زمینه آموزش، بهداشت و عمران در منطقه داشته است. با توجه به تجربه اجرای طرح توسعه منطقه ای سلسله می توان دریافت که فقط با رفتن بین مردم و کار کردن با آنها، می توان برنامه ریزی کرد. همچنین، برنامه ریزی را فقط در سطح محلی می توان انجام داد. بنابراین، به برنامه ریزی محلی نیازمندیم، نه تنها به این دلیل که برنامه ریزان در سطح ملی نمی توانند مسائل مردم را در سطح محلی شناسایی کنند، بلکه به این دلیل که به مشارکت مستمر مردم در فرایند توسعه نیاز است.
  کلیدواژگان: طرح توسعه منطقه ای سلسله، توسعه روستایی، برنامه ریزی روستایی، توسعه منطقه ای
 • محمود متوسلی، زهرا فرضی زاده میاندهی، علی نیکونسبتی صفحه 51
  چین در سال های اخیر، رشد اقتصادی بسیار سریعی داشته است. هدف مقاله حاضر، این است که نشان دهد بر خلاف باور عمومی، میزان رشد اقتصادی چین، در مقاطعی از تاریخ، بیشتر از زمان حاضر نیز بوده است و یگانه تفاوت اساسی وضعیت کنونی با گذشته، دوام و پایداری رشد اقتصادی در سال های اخیر است. بر اساس بررسی های ما که مبتنی بر روش اسنادی و تحلیل مقایسه ای بوده است، دلایل اصلی رشد اقتصادی فراوان چین، انجام مجموعه ای از اصلاحات نهادی گسترده، تعدیل ها و خلق نهادهای کارا همراه با شکل گیری دموکراسی محلی است که از سه دهه قبل آغاز شده است. در واقع، تغییرات نهادی مذکور، مناسب ترین عامل برای جذب مشارکت عمومی در تصمیم گیرهای محلی بود که ویژگی اصلی جوامع دموکراتیک است. علاوه بر این، فرهنگ چین که در آن بر همکاری جمعی تاکید می شود، دلیل اصلی توسعه و رشد اقتصادی فراوان آن در سه دهه گذشته بوده است گذشته بوده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ چین، دموکراسی، تاریخ چین.، توسعه چین، نهادها
 • حمید پارسانیا، مهرداد توکلی راد صفحه 69
  تامین اجتماعی، یکی از ضرورت های جامعه روستایی ایران و پیش شرط تحقق توسعه روستایی است که همیشه برای استقرار فراگیر آن در جامعه روستایی، با مشکلات فراوانی مواجه بوده ایم. در پژوهش حاضر، با بررسی عمیق جامعه مورد بررسی و مهم دانستن الگوها، ارزش ها و نگرش های افراد، منابع سنتی و به طور خاص دین، یکی از منابعی محسوب شده است که می تواند ایجاد تامین اجتماعی فراگیر و توسعه روستایی را تسهیل کند. در پژوهش حاضر، نذر یکی از منابع حمایتی تامین اجتماعی در اسلام معرفی شده و با استفاده از رهیافت کیفی «نظریه بنیانی»، تلاش شده است تا با شناسایی و معرفی نذر به مثابه کالایی حمایتی در نظام تامین اجتماعی روستایی، بتوان پیامدها و کارکردهای فعالیت های حمایتی نذری را در جامعه روستایی دریافت. یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهند که فعالیت های نذری که جنبه حمایتی دارند، بر دو گروه «نذرگیرندگان» و «نذردهندگان» تاثیر می گذارند. شرایط علی ویژه ای مانند «گره گشایی»، «دستیابی به هدف»، «آرامش بخشی» و «تامین نیازها»، پدیده «برقراری تعادل» را ایجاد می کنند. این پدیده از طریق راهبردهای درهم تنیده ای مستحکم می شود. راهبردهای مذکور عبارت اند از «اعتقاد داشتن»، «مایوس نشدن»، «خلوص نیت»، «واسطه قرار دادن»، «خیرخواهی»، «متعهد شدن»، «مسئولیت پذیری» و «کمک خواهی». پیامدهای بکارگیری راهبردهای مذکور، «نتیجه دهی» نذرهای حمایتی و «راغب شدن» افراد مورد بررسی به چنین نذرهایی هستند که ضمن ایجاد «وابستگی» بین نذر گیرندگان و نذردهندگان و «بالا بردن منزلت اجتماعی» نذردهندگان، با «خشنود کردن» نذرگیرندگان، موجب «رفاه ذهنی»، «حفظ حرمت افراد محتاج» و دستیابی به «مکمل مناسب» برای تامین نیازهای زندگی در گروه نذرگیرندگان می شوند. راهبردهای پدیده برقراری تعادل، به منظور پیدایش چنین پیامدهایی، تحت تاثیر شرایط مداخله گر مانند «دینداری»، «وضعیت مالی»، «نیازمندی»، «درک موقعیت افراد محتاج»، «ساختار جامعه روستایی»، «یادگیری های گذشته» و «تجربه کردن» هستند و در زمینه های خاصی بسط می یابند.
  کلیدواژگان: اسلام، نذر، تعادل، رفاه ذهنی، تامین اجتماعی، توسعه روستایی
 • موسی عنبری، احمد ملاکی صفحه 87
  هدف اولیه طراحان قطب های رشد در اروپا، استفاده از آنها برای ایجاد تحرک و رشد در مناطق محروم بود، اما در کشورهای در حال توسعه، قطب های رشد به دلیل وجود منابع طبیعی در مناطقی خاص و به منظور کمک به رشد اقتصاد ملی ایجاد شده اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی آثار اجتماعی توسعه صنعتی ناشی از ایجاد قطب رشد صنعتی بر توسعه پایدار محلی در منطقه عسلویه است. پرسش اصلی این است که ورود صنعت به منطقه، چه پیامدهایی داشته و این پیامدها چه آثاری بر توسعه پایدار اجتماعات محلی گذاشته اند. در پژوهش حاضر، چهارچوب نظری، رویکرد قطب رشد است. قطب رشد یک مدل برنامه ریزی صنعتی و منطقه ای برای «مجموعه ای از صنایع گسترده» واقع در یک منطقه است. در منطقه عسلویه، آرایش متمرکز فعالیت های صنعتی در یک مکان با صنعت محرک و هدایت کننده گاز، موجب شده است منطقه از ویژگی قطب رشد برخوردار شود. پژوهش حاضر، با روش کیفی انجام شده و اطلاعات با استفاده از فنون بحث گروهی متمرکز، مشاهده و مصاحبه عمیق گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش، مسئولان بومی، مطلعان محلی و نیز مدیران منطقه ویژه پارس است. یافته های پژوهش نشان داده اند که حضور صنعت و گسترش سریع توسعه صنعتی در منطقه، پیامدهای دوگانه ای داشته است. همپای توسعه صنعتی در منطقه، شاخص های توسعه پایدار در اجتماعات محلی، تحقق نیافته است. بخش هایی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و امکانات زیربنایی نسبت به قبل از ورود صنعت به منظقه، بهبود یافته اند، اما در حوزه های دیگر بهبود ملاحظه نمی گردد و گاهی آثار منفی دیده می شود. وضعیت اشتغال و معیشت پایدار بومیان، چندان مطلوب نیست. در حوزه محیط زیست و کشاورزی، آلودگی ها و افت تولید دیده می شود. همچنین در حوزه های اجتماعی، آسیب های مختلف و تبعیض های گوناگون اتفاق افتاده است.
  کلیدواژگان: قطب رشد، توسعه نامتوازن.، توسعه پایدار محلی، اجتماعات محلی، توسعه صنعتی
 • حسین ایمانی جاجرمی، پیمان پوررجب میاندوآب * صفحه 107

  برای انجام فعالیت های کارآفرینانه، به مجموعه وسیعی از مهارت ها نیاز است. مهارت های فنی و حرفه ای، برای موفقیت در فرایند کسب و کار، ضروری هستند. مهارت های فنی کارآفرینان موفق، فراتر از تولید کالا یا خدمات متعارف در بازار هستند. هدف اصلی مقاله حاضر، سنجش ویژگی های کارآفرینی و تاثیر مهارت فنی و حرفه ای بر آن در دهیاران به عنوان مدیران جدید روستایی است. یافته های پژوهش های اخیر نشان داده است که ویژگی های رفتاری کارآفرینان، از تنوع بسیاری برخوردار است. با توجه به تنوع ویژگی های مذکور، چهار مورد انتخاب شد و پرسشنامه پژوهش در بین 76 نفر از مدیران روستایی (دهیاران) روستاهای شهرستان میاندوآب توزیع گردید و یافته های آن مورد تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج پژوهش، نمره دهیاران در سه ویژگی، بیش از متوسط نظری (5/2) است و از شدت قوی برخوردار است. آنها در ویژگی دیگر نیز ضعف دارند و در مجموع، دهیاران مورد بررسی، از میانگین کارآفرینی بیشتر از حد متوسط (3) برخوردارند. همچنین با سنجش تاثیر دو متغیر سن و تحصیلات (متغیرهای زمینه ای) و مهارت فنی و حرفه ای و تمایل به راه اندازی کسب و کار به صورت ترکیب دومتغیری، مشخص گردید که متغیرهای ترکیبی تحصیلات- مهارت فنی و حرفه ای و تحصیلات- تمایل به راه اندازی کسب و کار، بر میزان کارآفرینی دهیاران تاثیر ندارند، لیکن ترکیب متغیر سن- مهارت فنی و حرفه ای و سن- تمایل به راه اندازی کسب و کار با کارآفرینی دهیاران، رابطه معنی دار دارد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، میاندوآب.، مهارت فنی و حرفه ای، کارآفرین، مهارت های کارآفرینی، دهیاران
 • سید مرتضی نوربخش، محمد اکبرپور سراسکانرود صفحه 127
  مهاجرت از روستا به شهر، از گذشته تاکنون همواره وجود داشته است و این موضوع، پویایی جامعه را نشان می دهد. اما اکنون، مهاجرت بی رویه و تخلیه روستاها از نیروی کارا، یکی از نارسایی های اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی کشور محسوب می شود. ادبیات توسعه در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که مهاجرت های روستا- شهری، آثار منفی بسیاری بر ناحیه مبدا و مقصد گذاشته است. از این رو، در طول دهه های گذشته، به منظور شناخت این پیامدها و جستجوی راهکارهایی برای کاهش آن، به میزان بسیاری تلاش شده است، اما متاسفانه، به دلیل فقدان دیدگاه راهبردی و یکپارچه، تلاش ها چندان با موفقیت همراه نبوده اند. در دیدگاه راهبردی، با تاکید بر توسعه پایدار، یکی از راه های کاهش مهاجرت از روستا به شهر، پایدار کردن کیفیت زندگی روستاییان بیان شده است که دستیابی به برابری و حفظ تنوع فرهنگی، افزایش حس جمعی و شهروندی، دستیابی به کیفیت و ارتقای کیفیت زندگی و هر نوع تغییر را در فعالیت های اقتصادی شامل می شود که موجب بهبود کیفیت زندگی شود. در مقاله حاضر، با استفاده از فن سوات، قوت ها و ضعف های داخلی، فرصت ها و تهدیدهای خارج از حوزه سکونتگاه های روستایی دهستان کوهسار، بخش مرکزی شهرستان هشترود با دید یکپارچه تبیین شده و راهبردهایی برای حل مسائل مربوط به مهاجرت، در روستاهای مورد بررسی بیان شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که با آگاهی از جنبه های داخلی (قوت ها و ضعف ها) و خارجی (فرصت ها و تهدیدها) راهبرد تهاجمی، موثرترین راهکار پیش روی منطقه برای کاهش مهاجرت های روستا- شهری است.
  کلیدواژگان: شهرستان هشترود، دهستان کوهسار، روستا، شهری، مهاجرت
 • رشید احمد رش، حسین دانش مهر، شاهد شاکری صفحه 143
  اصولا در جوامعی با تنوع فرهنگی فراوان همانند ایران، به دلیل متفاوت بودن ویژگی های فردی و شخصیتی و نیز ظرفیت های محلی و منطقه ای، میزان پذیرش برنامه های توسعه در مناطق مختلف کشور، متفاوت است. از این رو، در نظر گرفتن جوامع دهقانی به عنوان بافتی همگن و یکپارچه از سوی مصلحان توسعه روستایی، بیهوده است. در مقاله حاضر، در قالب پژوهش های کلاسیک نوسازی و با رویکردی انتقادی، به بررسی رابطه بین عناصر خرده فرهنگ دهقانی، به عنوان یکی از زمینه های متغیر در قبول یا رد نگرش ها، ارزش ها و هنجارها با پایگاه اقتصادی اجتماعی روستاییان می پردازیم. در پژوهش حاضر، جامعه آماری، دهقانان ساکن در روستاهای بخش لاجان شرقی در آذربایجان غربی هستند. با استفاده از فرمول کوکران و شیوه سهمیه بندی، 307 نمونه به دست آمد که با روش قرعه کشی انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع آوری گردید و سپس با استفاده از نرم افزار آماری spss و روش های آماری توصیفی و استنباطی متناسب با سطوح سنجش متغیرها، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در پژوهش حاضر، پایگاه اقتصادی اجتماعی، با سه شاخص ثروت، قدرت و منزلت مورد سنجش قرار گرفته است و خرده فرهنگ دهقانی نیز متغیرهای عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی، فقدان نوآوری، تقدیرگرایی، پایین بودن سطح آرزوها، عدم چشم پوشی از منافع آنی به منظور دستیابی به منافع آتی، فقدان نیاز به پیشرفت، فقدان همدلی و تصور خیر محدود را در میان دهقانان شامل می شود. بر اساس نتایج پژوهش، وضعیت عناصر خرده فرهنگ دهقانی در جامعه مذکور و بسیاری از نگرش ها و مفاهیم موافق توسعه، نسبتا خوب است. به جز در موارد نادر، همانند تقدیرگرایی که در جامعه مورد بررسی، بیشتر جنبه مذهبی دارد، سایر عناصر در سطح بسیار نازلی قرار دارند.
  کلیدواژگان: نوسازی، قشربندی، منزلت اجتماعی، توسعه اجتماعی، توسعه، توسعه روستایی، خرده فرهنگ دهقانی
 • ولی الله رستمعلی زاده، مسعود سلیانی صفحه 165
  منظور از زندگی مطلوب در مقاله حاضر، تلفیقی از چهار مولفه بهزیستی، اجتماع محلی سالم، سرزندگی و قابلیت زیست در یک اجتماع روستایی است. در عین حال، موضوع مهم و مورد تاکید در مقاله حاضر، بهزیستی اجتماع روستایی است که سایر مولفه های مورد بحث زندگی مطلوب روستایی را نیز شامل می شود. در این چشم انداز، چنین بحث می شود که محل زندگی (اجتماع روستایی) و خود زندگی فرد، چقدر از بهزیستی برخوردار است. در مقاله حاضر، ابتدا بهزیستی و بهزیستی اجتماع روستایی تعریف و تشریح شده است. سپس رویکردهای تحلیلی و سنجشی آنها مورد بحث قرار گرفته است تا شاخص ها، ابعاد و سنجه های بهزیستی اجتماع روستایی مشخص شوند. بخش نهایی مقاله حاضر نیز دو قسمت را شامل می شود. در قسمت اول، با توجه به رویکردهای تحلیلی و سنجشی مورد بحث، مدلی برای بررسی و سنجش بهزیستی روستایی تدوین شده است که شاخص ها و متغیرهای بهزیستی را در دو سطح فردی و اجتماع محلی (روستایی) شامل می شود. علاوه بر این، همه شاخص ها در سطح فردی و اجتماع محلی، در سه بعد کلی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و بهداشتی جای گرفته اند. در قسمت دوم نیز برخی شاخص های بهزیستی در مناطق شهری و روستایی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این مقایسه نشان می دهد که میزان بهزیستی در جامعه روستایی ایران، کمتر از جامعه شهری است و این از عواملی است که موجب می شود مناطق روستایی، از جذابیت های لازم برای افراد برخوردار نباشند. در نهایت، این موضوع می تواند خطری برای پایداری و ماندگاری روستایی در ایران باشد.
  کلیدواژگان: سرزندگی، بهزیستی اجتماع روستایی، قابلیت زیست، سلامت روستایی.، بهزیستی
 • احسان حسنوند، اسماعیل حسنوند صفحه 187
  هدف مقاله حاضر، امکان سنجی گردشگری روستایی در منطقه کهمان، شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدید های گردشگری و نیز بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن در منطقه مذکور است. در پژوهش حاضر، از مدل سوات و روش پیمایش استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر، نشان داده اند که میزان مزایا و محدودیت های توسعه گردشگری در منطقه، تقریبا یکسان است. همچنین گردشگری تا حد بسیار کمی، موجب رشد درآمد شده، اما در افزایش ساخت و ساز و نیز رشد قیمت زمین در روستا بسیار موثر بوده است. گردشگری به لحاظ اجتماعی نیز تاثیر بسیار اندکی بر تغییر نوع لباس، نوع مراسم، الگوی مصرف غذا و بهبود وضعیت آموزش داشته، اما تا حد زیادی، موجب گسترش روابط بیرونی روستا با نواحی هم جوار و افزایش بی هنجاری شده است. در بعد کالبدی نیز گردشگری به محیط زیست منطقه لطمه زده و موجب کاهش تنوع گیاهی، حیوانی و آلودگی آن شده است. اما در عین حال، تا حد زیادی موجب گسترش فضاهای سبز در روستاها شده بود.
  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، توسعه روستایی، منطقه کهمان، مدل سوات
|
 • Mostafa Azkia, Ali Imani Page 1
  Production methods in any communities make the foundation and structure of social organizations of that the community. This issue is so important that thinkers such as Marx and advocates of Marxist theories consider the economic factors, namely the production forces and production relations, as the historical evolution motivator of human societies. In Iran, particularly under the influence of Marxism theories, social formations at different historical periods have been investigated and categorized. These categories include feudalism, Asian mode of production, peasants’ mode of production, the capitalist mode of production and a mixture of production methods. Some researchers believe that Iran has a feudalism system and its political economy should be investigated in the light of feudalism and public laws relating to the feudalism development as well as contradictions that bring about the emersion of capitalism from feudalism. Another group of researchers who are mainly influenced by Marxist theories, with an emphasis on Marx's views about the Asian mode of production, evaluate Iran’s history in the form of this model. These researchers believe in Vitfogel theory about Asian mode of production, as it stated in "Oriental despotism" book, based on which Asian societies have passed a special evolution path, and hence, are different from European feudalism. According to this view, all Asian societies are the same regardless of cultural, climatic and geographical diversity. However, some researchers have had enough knowledge about structural differences between feudalism West and pre-capitalist Iran. They state that the main differences between western feudalism and production modes in Iran are the existence of large cities, monetary economics, habitation of Iranian kings and Arbab in cities, lack of hereditary aristocracy and lack of rural-urban conflict, lack of Manorial System and Serfdom system, and presence of concentrated irrigation systems under government management and control of social structures by government. Some researchers, emphasizing the specific formulations of Iran society, have considered a KhanKhani or Molook-u-Tavayefi system for Iran. Exploitation systems of the pastures that were mostly landowning systems are mainly related to the period of land reform and Pahlavi quasi-modern government and these systems have changed drastically. These changes are observable in pasture management field and nomadic people social structure.
 • Mehdi Taleb, Haghighi Mogaddam Mannan Page 29
  Rural development programs are one of the country's development programs to improve living conditions of poor and low-income rural residents and to make them self-sufficient in the overall development process of the country. The goal of these programs is to change the social and economic structure of the rural community. Governments are the agent and executors in these programs. The Selseleh regional development project has been one of the most important rural development projects that has been done before the revolution in Alashtar region. Although the project has been one of the most important development projects before and even after the revolution, it has unfortunately remained unknown. In the present study, using the documentary approach, first the ambiguities of the present plan were dealt with and a clear and comprehensive picture was offered. Then, using qualitative research methods (interviews and observation), the effects of development projects in the Selseleh region and local people's opinions about the plan were reviewed. The results of the study show that Selseleh regional development plan, has had a profound impact on different aspects, especially in the field of education, health and development in that area. Given the experience of Selseleh regional development projects, it is understood that a plan can be formed via cooperating with people and working with them. Moreover, the planning can be done only at the local level. Therefore, we need a local planning, not only because planners at the national level cannot identify the needs of people at the local level, but also because the continuous cooperation of people in the development process is needed.
 • Mahmood Motavaseli, Zahra Farzizade, Ali Niko Nesbati Page 51
  In recent years China has an unexpectedly rapid rate of economic growth. the present paper, intend to show that contrary to a popular belief, some period in the past history China’s rate of economic growth was much more than the present time and the basic difference between the current situation and the past is the sustainability and durability of economic growth in recent years. Based on our studies that emphasize on comparative analysis method and documentary approach, the main reasons behind China’s abundant economic growth stems from massive institutional reforms, adaptation, and efficient institutions creation together with formation of local democracy which began three decades ago. In fact, these institutional changes were most appropriate for attraction of public participation in local decision making, which is the basic element in a democratic societies furthermore Chinese culture which emphasis on group collaboration, are the main reason of high economic growth and development in the past three decades.
 • Hamid Parsania, Mehrdad Tavakolirad Page 69
  Social security is one of Iran's rural community needs and it is a prerequisite for rural development and we have always had problems for its comprehensive establishment in rural community. In the present study, with a deep understanding of the community and giving priority patterns, values and attitudes of people, we found that traditional resources and particularly religion can be considered as one of the sources that facilitates rural development and creates a comprehensive social security. In the present study, Nazr has been introduced as one of the supporting sources of social security in Islam and by using the qualitative approach of "grounded theory”, we tried to identify and introduce Nazr as a supportive product in the rural social security system and recognize the consequences and possible functions of Nazr as a supportive product in the rural community. The findings of this study show that the activities related to Nazr that have a supportive function produce an effect on the two groups of “Nazr receivers" and "Nazr givers". Special conditions such as "relief", " attaining the goals", "relaxation" and "fulfilling the needs", create the "balancing" phenomenon. This phenomenon is reinforced through intertwining strategies. These strategies include "having a belief", “purity,", "benevolence", "commitment", "responsibility" and "asking for help". The consequences of using these strategies are that supportive Nazrs produce a result and that the under studied subjects become willing toward such Nazrs and this creates affinity between Nazr receivers and Nazr givers also increases the social status of Nazr givers as they please the Nazr receivers and it also keep the social status of Needy people. The strategies of balancing phenomenon are under the influence of confounding conditions such as "religion", "financial situation", "neediness", " understanding the situation of the needy", "the structure of rural society," "past learning" and "experiencing "and these develop in certain areas.
 • Musa Anbari, Ahamd Malaki Page 87
  The primary goal of the growth poles designers in Europe was to use them to stimulate growth in deprived areas but in developing countries growth poles have been created due to the natural resources in specific areas and for contributing to national economic growth. The main purpose of this paper is the evaluation of the social effects of industrial development resulted from creation of industrial growth poles on local sustainable development in Assaluyeh region. The main question is that what consequences the arrival of industry into this region has had and what effects these consequences have had on sustainable development of local communities. In the present study, the theoretical framework includes the growth pole approach. Growth pole is a regional and industrial planning model for a "vast array of industries" located in a region. In Assaluyeh region, a factor that has led the region to have the features of a growth pole is the concentration of industrial activities and gas industry in one place. This study was conducted with qualitative method and the data were collected via focus group discussions, observation and deep interviews. Population of the study includes local authorities, local informers and the Pars area managers. Research findings have shown that rapid expansion of industry and industrial development in the region has had dual consequences. Along with industrial development in the area, sustainable development indicators in local communities have not been realized. After the arrival of industry, sectors such as education, health, infrastructure and infrastructure facilities in the region were improved, but no significant improvement was discernable in other areas and sometimes negative effects were observable. Employment and sustainable livelihood is not desirable. In the field of environment and agriculture, pollution and loss of production is evident. In addition, in social fields, multiple deviance and various discriminations has been occurred.
 • Hossein Imani Jajarmi, Peyman Pourrajab Miyandoab Page 107

  For entrepreneurial activities, a wide range of skills is required. Technical and professional skills are essential for success in business process. Technical skills of successful entrepreneurs are beyond the production of goods or common services in the market. The main purpose of this paper is to assess entrepreneurial characteristics and to evaluate the effect of technical and professional skills on Dehyaran, as new rural managers. The findings of recent researches have shown that behavioral characteristics of entrepreneurs enjoy high variations. Considering the diversity of these characteristics, four cases were selected and a survey questionnaire was distributed among 76 rural executives (Dehyaran) in villages of Miyandoab city and then findings were analyzed. According to the results of the study, Dehyaran’ scores are more than average (2.5) in three characteristics, and it shows that it is extremely strong. Their scores, however, show weakness in other characteristics. On the whole, Dehyaran of this study have an entrepreneurship mean that is more than the average level (3). Moreover, measuring the effect of two variables of age and education (peripheral variables) and technical and professional skills and the desire to launch a business as combinations of two variables, we found that the combinational variables of education – technical and professional skills and education – inclination to set up business, have no effect on Dehyaran entrepreneurship level, but the combination of variables of age -technical and professional skills and age - inclination to set up a business has a significant relationship with Dehyaran entrepreneurship.

 • Seyyed Morteza Noorbakhsh, Mohammad Akbar Pour Saraskanroud Page 127
  The rural-urban migration, has a long history and this issue shows the dynamism of society. However, excessive migration and evacuation of the villages of skillful workforce is one of the socio-economic problems of rural community in the country. Development literature in developing countries shows that rural - urban migration has many negative effects on both the origin and destination region. Hence, during the past decades, in order to understand these consequences and find ways to reduce these consequences a lot of effort has been made, but unfortunately, due to lack of a strategic and integrated vision, these efforts were not successful. According to strategic perspective, with an emphasis on sustainable development, one of the ways to reduce rural-urban migration is to stabilize the life quality of villagers. This stabilization leads to equality and maintaining cultural diversity, increasing the sense of community and citizenship, access to quality and increasing the quality of life and any changes in economic activities. All of these factors improve the quality of life. In the present paper, using Swat technique, the internal strength and weakness points, opportunities and external threats outside the rural settlements of Koohsar region in the central part of Hashtrood city has been explained with an integrated vision and strategies for solving immigration issues in the surveyed villages are expressed. Research results show that considering the internal (strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats) aspects, the aggressive strategy is the most effective strategy to reduce rural - urban migration.
 • Rashid Ahmadrash, Hossein Daneshmehr, Shahed Shakeri Page 143
  In societies like Iran with cultural diversity, due to different individual and personality characteristics as well as local and regional capacities, the amount of development programs in different regions is different. Hence, considering the peasants’ communities as a homogeneous and integrated texture, as rural development reformers believe, is futile. In the present paper, we try to examine, in classical modernization studies format and with a critical approach, the relationship between peasants’ sub-culture elements, as one of the variable fields in the acceptance or rejection of attitudes, values and norms with villagers’ socio-economic status. The population of this study include the peasants living in villages in the eastern part of Lajan in West Azerbaijan. Using Cochran's formula and rationing method, we obtained 307 samples. The required information was collected through questionnaires and interviews and then, using SPSS statistical software and descriptive and inferential statistical methods appropriate to variables measurement levels, data were analyzed. In this study, the socio-economic status was measured by three indicators of wealth, power and prestige and the peasants’ subculture include variables like mutual distrust in interpersonal relationships, lack of innovation, fatalism, low aspirations, considering immediate interests instead of future interests, lack of need for progress, and lack of empathy among the peasants. Based on the findings, peasants’ sub-culture elements status in this community are relatively good and most of the attitudes and concepts are in agreement with development. Except in rare cases like fatalism that has a religious aspect, other elements are extremely low.
 • Vali Rostamalizadeh, Masoud Saliani Page 165
  The components of a desirable rural life affect each other. In the present paper a desirable life is considered as a combination of four components of wellbeing, healthy local community, vitality and viability in a rural community. However, this paper tries to highlight the rural communities’ well-being that includes the components of a desirable rural life. Accordingly, it is argued that how much the location and life of a person enjoys well-being. In this paper, first the welfare and wellbeing of rural communities are defined and described. Then, in order to identify the indicators and dimensions of rural communities well-being, analytical and evaluative approaches are discussed. The final section of this paper includes two parts. In the first part, considering the discussed measurement and analytical approaches, a model has been developed to review and assess the indicators of rural well-being. These indicators and variables of well-being involve in two individual and community (rural) levels. In addition, all indicators in individual and community levels have been put in three general dimensions of social, economic, and environmental and health. In the second part, some indicators of wellbeing in urban and rural areas of Iran have been studied. These comparisons show that the level of well-being in rural communities of Iran is less than that of urban communities and this is one the reasons that cause the rural areas to lose their attractions. Finally, this issue can be a threat to rural stability and sustainability in Iran.
 • Ehsan Hasanvand, Smail Hasanvand Page 187
  The purpose of this paper is to investigate the feasibility of rural tourism in Kahman region, to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of tourism and to investigate its economic, environmental and social effects in this region. In the present study, the SWAT model and the survey method has been used. The findings of the study have shown that the benefits and limitations of tourism development in the region are almost identical. Moreover, it was found that although tourism has brought about very low income growth, it has been very effective in increasing construction and price of land in the village. Tourism, from a social dimension, has had very little effect on clothing types, types of ceremonies, the pattern of food consumption and improvement of education condition, but it has led to the expansion of external relations with neighboring areas and an increase in some problems. From a physical dimension, tourism has made some problems for the environment and reduced the diversity of plants and animals and also polluted the environment. But at the same time, it has increased the green spaces in the villages.