فهرست مطالب

پژوهش دینی - سال یازدهم شماره 22 (بهار و تابستان 1390)
 • سال یازدهم شماره 22 (بهار و تابستان 1390)
 • 200 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید امیر محمود انوار صفحه 9
  «ونفخت فیه من روحی» که انسان را فرستادیم بیرون جمال خویش برصحرا نهادیمحجالحق وشرف الملک وامام الحکماء، الشیخ الرئیس حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، حکیم مشائی وابوالفتوح شهاب الدین، یحیی بن حبش بن امیرک السهروردی رادرنزول و صعود روح رحمانی ونفس ناطقه انسانی و برعالم نفس حیوانی و عالم ناسوت جسمانی و نیز بازگشت آن به عالم قدس سبحانی ولاهوت وهاهوت یزدانی دوقصیده عینیه و حائیه است که نگارنده در پرتو خورشید قرآن درباره روح و نزول وصعود آن وحقیقت محمدیه به نثر و نظم شرحی پرداخته و قصیده عینیه ابن سینا را درباره هبوط روح آورده واز دو ترجمه و شرح منظوم اثر دانشمند و مفسر علامه شادروان سید محمدحسین انوار شیرازی و حکیم علامه حائری مازندرانی یاد کرده است.
  کلیدواژگان: روح، هبوط، صعود، ادیان الهی، قرآن کریم، حکمای اسلامی، ابن سینا، سهروردی
 • مهرداد نوابخش، سروش فتحی صفحه 33
  خانواده اولین ومهمترین نهاد در تاریخ وتمدن انسانی است که افراد بشری درآن با شیوه های زندگی جمعی و تفاهم و سازگاری با دیگران آشنا می گردند. خانواده مناسبترین بستر فعلیت یافتن قابلیت ها و استعدادها و توانایی های انسانی است و بخش عظیمی از ابعاد شخصیت افراد همچون رفتارهای اجتماعی، مسئولیت پذیری، تحمل وبردباری در برابر دیگران و واکنشهای عاطفی در آن شکل می گیرد.هدف از نگارش این مقاله بررسی شیوه های فرزند پروری والدین و نقش آن بر سازگاری اجتماعی فرزندان می باشد، که با روش اسنادی انجام شده است و با تکنیک فیش به جمع آوری داده ها اقدام شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد: چهار نوع شیوه های تربیتی در خانواده ها والدین بر فرزندان اعمال می کنند که عبارتنداز:1)شیوه تربیتی استبدادی.2)شیوه تربیتی قاطع.3)شیوه تربیتی سهل انگار و 4)شیوه تربیتی مسامحه کار. هر کدام از شیوه های تربیتی حاکم بر خانوده ها که والدین در جهت تربیت فرزندان بکار می یرند خود دارای تاثیراتی در جهت سازگاری اجتماعی فرزندان دارد.
  کلیدواژگان: خانواده، والدین، شیوه های فرزندپروری، سازگاری اجتماعی
 • محسن قاسم پور صفحه 65
  با توجه به تعریف انسان و هدف از آفرینش او در قرآن تربیت دینی غایت مند است. این نوع تربیت، بر اساس آموزه های دینی دارای مبانی، اصول و روش های خاص خود است. توجه به جایگاه و کار کرد عقل در تربیت دینی بر مبنای خردورزی، شایسته هر گونه تامل و بررسی است. به فعلیت رسیدن جنبه های گونهگون این نیروی خدادی، که ما آن را به ترتیب عقلانی تعبیر میکنیم یاری کننده انسان در نیل به آن هدف غایی است. علامه طباطبایی از مفسرانی است که به تفکر و تعقل و نقش ویژه آن در تربیت انسان اهتمام خاصی داشته است. به نظر وی، تعریف قرآن از عقل، نیرویی است که انسان ضمن بهره مندی از آن در دین به وسیله آن خواهد توانست به سوی حقایق معارف و اعمال صالحه راه بگشاید. به نظر این مفسر نقش عقل در تربیت دینی کلیدی است، اما در فرآیند تربیت تحت تاثیر عواملی ممکن است دچار لغزش هایی گردد. در این مقاله، راهکارهای تحقق این نوع از تربیت با عنایت به روش هایی مانند تعلیم علم و حکمت، روش تهذیب نفس و ایجاد بسترهای لازم برای بروز و ظهور تفکر بر اساس آرای علامه طباطبایی در تفسیر المیزان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: تربیت عقلانی، اخلاق، عقل، قرآن، علامه طباطبایی
 • مهدی نجفی افرا صفحه 91
  یکی از مباحثی که اخیرا در دنیای اسلام، منجر به پیدایش نظرات مختلفی شده، رابطه توصیف و تکلیف، یا علم و ارزش است. در این زمینه علامه طباطبائی با طرح ادراکات اعتباری میان گزاره های اخلاقی و گزاره های وجودی یا حقیقی تفاوت قائل می شود، در نتیجه «هست» بیرونی را در اعتبار گزاره های اخلاقی موثر می داند. اما چگونگی استنباط این گزاره ها را روشن نمی کند، اما مهدی حائری یزدی گزاره های اخلاقی را از سنخ گزاره های حقیقی دانسته و باید را در گزاره های اخلاقی، بیانی از ضرورت می داند که چیزی جز وجود و تاکد آن نیست، این مقاله علاوه بر تبیین دیدگاه این دو متفکر، به داوری در اندیشه آن دو نیز پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها را آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: توصیف، تکلیف، اخلاق، هست، ادراکات اعتباری، ادراکات حقیقی
 • محمد اکوان صفحه 111
  تبیین پیوند دین واخلاق درفلسفه اخلاق دارای اهمیت ویژه ای است که بایستی بادقت وظرافت لازم مورد بررسی قرار گیرد. آراء ونظریات متنوعی پیرامون این مساله بیان شده است برخی به تقابل دین واخلاق وبرخی دیگر به تقدم اخلاق بر دین باور دارند. دراین مقاله به دیدگاه علامه طباطبایی درخصوص پیوند دین واخلاق پرداخته می شود وی به وحدت دین واخلاق معتقد است وآن راازطریق فطرت توحیدی وفطرت اخلاقی تبیین می نماید.
  کلیدواژگان: دین، اخلاق، فطرت، حسن وقبح، علامه طباطبایی، توحید
 • حسن و قبح عقلایی و اعتباری / (بررسی مقایسه ای حسن وقبح از دیدگاه متکلمان و حکمای مسلمان به ویژه علا مه طباطبایی)
  عبدالرضا باقی صفحه 131
  این نوشتار عهده دار تبیین حسن وقبح از دیدگاه متکلمان و حکمای مسلمان به طور عام، و بیان دیدگاه علامه طباطبایی در این راستا به نحو خاص می باشد. از این رو ضمن تحلیل و نقد دیدگاه متکلمان، حسن و قبح عقلایی و اعتباری از دیدگاه حکمای مسلمان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. از آن رو که برای این موضوع در آثار حکمای قبل از علامه بابی مستقل باز نشده است و آنچه در این زمینه از آن ها بر جای مانده است، نکاتی اجمالی است که این اجمال را نیز بیشتر باید در لابه لای آثار منطقی ایشان، جستجو و اصطیاد نمود. از این رو بجاست این موضوع را در آثار علامه طباطبایی بکاویم چه اینکه ایشان ضمن پایبندی فی الجمله به همان موضع حکما در این باب ورود جدی و جدیدی نموده اند، و موضوع رامورد تامل و دقت و بازنگری قرار داده اند، از این رو ایشان در آثار خود بحثی تحت عنوان ادراکات حقیقی و اعتباری طرح نموده اند و امور اعتباری را به اعتباریات قبل الاجتماع و بعد الاجتماع تقسیم نموده اند و پس از نقد تلقی متکلمان اشعری و معتزلی از حسن و قبح، حسن و قبح عقلایی و اعتباری را در قالب اعتباریات بعد الاجتماع، تشریح، تحلیل و مورد تاکید قرار داده اند و در مواضع مختلف به زوایای گوناگون این دیدگاه پرداخته اند. نگاه علامه در این باب از ابعاد مختلف مانند بعد معرفتی، دینی، فلسفی،اخلاقی،اصولی و کلامی می تواند مورد توجه قرار گیرد که در این نوشتار به برخی از این ابعاد پرداخته شده است. ضمن اینکه از بیان برخی دیدگاه های مغایر و مخالف با علامه نیز غفلت نشده است.
  کلیدواژگان: متکلمان، حکما، علامه طباطبایی، اشاعره و معتزله، عقلایی، اعتباری
 • رقیه صادقی نیری، مهین حاجی زاده صفحه 165
  تبلیغات از ابزارهای رایج در انتقال فکر، فرهنگ و هر گونه پیامی به دیگران است. مکاتب مختلف فکری، فرهنگ ها و تمدنهای مختلف از دیر باز کوشیده اند با بهره گیری از شیوه های گوناگون، پیام های مورد نظر خویش را به مخاطبان انتقال دهند. در این میان، بهترین و کامل ترین منبع برای تبلیغ، قرآن کریم است که خود به بهترین شکل شیوه های تبلیغی را طرح کرده است. البته بهره گیری از سنت و سیره نیز می تواند برای اکمال این مهم مفید و موثر باشد. در تبلیغ قرآنی، اصولی چون: تعهد به اخلاق و ارزش ها، پیش آهنگی اسوه ها، مطابقت کردار با گفتار، بهرهگیری از شیوه های غیر مستقیم و عملی، توجه به شرایط و مقتضیات زمان که موجب می شود در شرایط فعلی بتوان از فیلم، داستان، رمان و رسانه های گوناگون به عنوان ابزارهای تبلیغ بهره گرفت، برانگیختن عقل و دعوت به تفکر، ساده گویی، شناخت استعداد و قابلیت مخاطبان و برخورد متناسب با آنان، صراحت و شفاف سازی، نگرش یکسان و پرهیز از تبعیض و تفاوت و... بر تمام شیوه های تبلیغی سایه افکنده است. مقاله حاضر در صدد است تا شیوه های مذکور و امتیازات تبلیغ قرآنی را خصوصا با توجه به دیدگاه های علامه طباطبایی مورد بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، علامه طباطبائی، روش های تبلیغ، اصول تبلیغ، دعوت
|
 • Dr. Seyyed Amir Mahmoud Anvar Page 9
  Avicenna، the peripatetic theosophist، and Sohrevardi، the illuminationist theosophist، each have composed an ode on the subject of descent and ascent of the soul. In these odes، they have described the reality of man’s، especially the holy Prophet’s، existence in detail. The present article examines the subject of these odes making reference to the poetic translations of the late Seyyed Mohammad Hussein Anvar Shirazi and Allameh Haery Mazandarani.
 • Dr. Mehrdad Navabakhsh, Dr. Soroush Fathi Page 33
  Family is the earliest and the most significant establishment in the history of human civilization، in which human beings get familiar with specific patterns of collective life and rules of rapport and compatibility. Family creates the best atmosphere in which human capabilities and talents are realized. Many aspects of an individual’s character such as social behavior، having a sense of responsibility، tolerance، and emotional responses take shape in the family. This article aims at examining parenting practices and their influence on children’s social compatibility. This is a library research and its findings indicate that four types of parenting practices are commonly used in families: authoritarian، strict، negligent، and lenient. Each of these parenting patterns has its own influence on children’s social compatibility.
  Keywords: family, parents, parenting practices, social compatibility
 • Dr. Mohsen Qasempour Page 65
  Considering the definition of man and the purpose behind his creation in the Quran، religious training is a goal-oriented process. Based on religious teachings، this type of training has its own principles and methods. It is worthwhile to consider the position and function of intellect in religious training on the basis of rationality. Realization of different aspects of this Devine blessing، which we consider rational training، can help man fulfill that ultimate goal. Allameh Tabatabaee is among the interpreters of the Quran who believe that contemplation and speculation play a remarkable role in training human beings. According to him، the Quran defines intellect as a kind of power which can lead man towards true knowledge and pious deeds while benefiting him in regard to religious affairs. Allameh Tabatabaee holds that intellect plays a key role in religious training; however، influenced by certain factors، it may involve some slips in the training process. The present article deals with how this kind of training can be fulfilled benefitting from ways such as providing knowledge and wisdom، purification of soul and paving the way for realization of contemplation on the basis of Allameh Tabatabaee’s views in Tafsir al-Mizan.
 • Dr. Mahdi Najafi Afra Page 91
  One of the issues which has been raised recently in the Muslim community and has led to the emergence of different theories is the relationship between ‘delineation and obligation’ or ‘science and value’. With regard to this، proposing hypothetical perceptions، Allameh Tabatabaee draws a distinction between ethical propositions and existential or true propositions. Therefore، he believes ‘what explicitly exists’ can influence the authenticity of ethical propositions. However، he doesn’t clarify how such propositions can be deduced. Mehdi Haeri Yazdi، on the other hand، holds that ethical propositions and true propositions are from the same ilk. He believes ‘does and don’ts’ of ethical propositions are a manifestation of necessity in which there is nothing but existence and emphasis. In addition to explicating the views of these two thinkers، the present article evaluates their thoughts and discloses their strengths and weaknesses.
  Keywords: delineation, obligation, ethics, hypothetical perceptions, real perceptions
 • Dr. Mohammad Akvan Page 111
  Explication of the connection between religion and ethics is particularly important in the philosophy of ethics and it should be done with enough care and precision. A variety of views and opinions has been expressed on this issue; some scholars believe that religion and ethics oppose each other and some others believe that ethics has priority over religion. This article deals with the connection between religion and ethics from the viewpoint of Allameh Tabatabaee. He believes in the unity of religion and ethics and explicates this issue through monotheistic nature and ethical nature.
  Keywords: religion, ethics, nature, goodness, baseness, Allameh Tabatabaee, Devine Unity
 • Rational and Hypothetical Goodness and Baseness / (A Comparative Study of Goodness and Baseness from the Perspective of Muslim Theologians and Theosophists, Especially Allameh Tabatabaee)
  Dr. Abdorreza Baqi Page 131
  This article explicates goodness and baseness from the viewpoint of Muslim theologians and theosophists in general، and Allameh Tabatabaee in particular. Hence، after analyzing the views of theologians، rational and hypothetical goodness and baseness from the perspective of Muslim theosophists are considered. The theosophists before Allameh Tabatabaee had not tackled this issue in depth and what they have left behind on this subject is a brief collection of ideas which need to be extracted and sought out from their works of logics. Therefore، this issue needs to be inquired about in Allameh Tabatabaee’s works as he has tackled this issue in a new way and with a higher degree of seriousness while being faithful to the position of the early theosophists in general. Hence، he has put forward a discussion under the title of real and hypothetical perceptions in his works and has categorized hypothetical affairs into pre-community and post-community hypothetical matters. Criticizing Ash''arite and Mu''tazilite theologians’ conception of goodness and baseness، he has explained and highlighted rational and hypothetical goodness and baseness within the framework of post-community hypothetical matters and has explored this perspective from different angles. Allameh Tabatabaee’s view on this issue can be considered from gnostic، religious، philosophical، ethical، and theological perspectives and the present article looks into some of these dimensions. An attempt has also been made not to neglect some of the views which oppose Allameh Tabatabaee.
  Keywords: theologians, theosophists, Allameh Tabatabaee, Mutazilites, Asharites, rational, hypothetical
 • Dr. Roqayeh Sadeqi Niri, Dr. Mahin Hajizadeh Page 165
  Propagation is a common tool used to transmit one’s ideas، culture and messages to others. Using various methods، different schools of thought، cultures and civilizations have long attempted to transmit their desired messages to their audiences. It is obvious that the best and most complete source for propagation is the Holy Quran which introduces the best preaching and propagation practices. Of course، benefitting from the sunnah (customary practice) and sirah (the life stories of the infallibles) can also contribute to the effective accomplishment of this end. In Quranic type of propagation، such principles as commitment to ethics and values، guidance of model figures، and correspondence between words and deeds، utilization of indirect and practical techniques، consideration of the requirements and circumstances of the time which makes it possible to utilize movies، stories، novels and various media as propagation tools under certain conditions، stimulation of the intellect and preaching contemplation، making use of plain talk، knowing the talent and capacity of the audience and acting accordingly، openness and transparency، avoiding discrimination، etc. govern all forms of propagation. The present article seeks to examine these methods and the propagation privileges of the Quran.
  Keywords: the Holy Quran, Allameh Tabatabaee, propagation methods, propagation principles, preaching