فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 58، خرداد و تیر 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کیهان قطره سامانی، عفت فرخی، مرتضی هاشم زاده چالشتری، مرتضی نیکوکار، زهرا نورمحمدیان صفحه 1
  زمینه و هدف
  پروتئین انتقال دهنده کلسترول استر (CETP) در متابولیسم لیپوپروتئین با دانستیه بالا (HDL) و مسیر انتقال معکوس کلسترول نقش اساسی دارد. چند شکلی های ژن CETP مانند I405V (ایزولوسین به والین) که مستقیما بر HDL کلسترول تاثیر می گذارد رونویسی از این ژن را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر پلی مورفیسم I405V ژن CETP بر سطح HDL کلسترول در پاسخ به درمان با استاتین ها می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی از بین بیمارانی که سطح لیپوپروتئین با دانسیته پایین کلسترول (LDL-C) بالاتر از 120 میلی گرم در دسی لیتر تحت درمان، 196 بیمار دریافت کننده لواستاتین و آتوراستاتین انتخاب شدند. در همه بیماران قبل و بعد از درمان پروفایل لیپیدی اندازه گیری شد. پلی مورفیسم I405V ژن CETP توسط تکنیک چند شکلی طول قطعه محدود (PCR- RFLP) تعیین گردید. سپس نتایج آزمایشات بیوشیمیایی در پلی مورفیسم های مختلف با استفاده از آزمون های t زوجی، ANOVA و توکی مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از درمان با لواستاتین در ژنوتیپ VV سطح کلسترول کاهش بیشتر و سطح HDL افزایش بیشتری نسبت به دو ژنوتیپ دیگر نشان داد (05/0P<). در حالی که غلظت آپولیپوپروتئین A1 (ApoA1) در مصرف کنندگان آتورواستاتین در ژنوتیپ II نسبت به دو ژنوتیپ دیگر افزایش بیشتر (01/0P<) و در مصرف کنندگان لواستاتین علاوه بر ژنوتیپ II، در ژنوتیپ IV نیز غلظت آپولیپوپروتئین A1 (ApoA1) علی رغم پایین تر بودن HDL افزایش بیشتری داشت.
  نتیجه گیری
  لواستاتین و آتورواستاتین در ژنوتیپ II، پروتئین آپولیپوپروتئین A1 را در ذرات HDL بیش از دو ژنوتیپ دیگرافزایش داده است. بنابراین بنظر می رسد درمان با این دو دارو در بیماران با ژنوتیپ II در پیشگیری از بیماری قلبی و عروقی موثرتر باشد.
  کلیدواژگان: آتورواستاتین، کلسترول، کلستریل استر ترانسفر پروتئین، پلی مورفیسم، لیپوپروتئین با دانسیته بالا، لواستاتین
 • مهشید نقاش پور، رضا امانی، محمدحسین حقیقت زاده، سرور نعمت پور صفحه 11
  زمینه و هدف
  افسردگی با افزایش سطوح سرمی پروتئین واکنشگر فاز حاد (CRP) و به دنبال آن التهاب سیستمیک ارتباط دارد. التهاب، مکانیسم احتمالی اثر رژیم غذایی بر پیشرفت بیماری های مزمن است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین دریافت غذایی و شاخص های تن سنجی با سطوح سرمی پروتئین واکنشگر فاز حاد با حساسیت بالا (hs-CRP) در پرستاران سالم و افسرده ی بیمارستان‎های شهر اهواز بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی 98 پرستار زن (45 نفر افسرده و 53 نفر سالم) به صورت تصادفی از 6 بیمارستان اصلی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1389-1388 انتخاب شدند. بسامد دریافت غذایی، اندازه های تن سنجی و سطوح hs-CRP سرم اندازه گیری شد. نتایج با آمار توصیفی، آزمون های آماری ANOVA و مدل رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بین دو گروه سالم و افسرده از نظر میانگین hs-CRP اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در افراد افسرده، نمایه توده بدن، وزن، درصد چربی و نسبت چربی به وزن بدن ارتباط مثبت معنی داری با hs-CRP سرم داشت (05/0P<). این ارتباط در افراد سالم معنی دار نبود (05/0P>). در گروه افسرده، افرادی که از نظر سطوح hs-CRP سرم در چارک چهارم قرار داشتند نسبت به چارک دوم، دریافت ویتامین های B12، A و E بیشتری داشتند (05/0P<). اختلاف معنی داری بین نمره افسردگی در چارک های مختلف افراد سالم مشاهده نشد (05/0P>).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که در افراد افسرده، اندازه های تن سنجی بالاتر و دریافت ویتامین های B12، A و E بیشتر از رژیم غذایی، با افزایش پاسخ های فاز حاد ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: پروتئین واکنشگر C، افسردگی، تن سنجی، ریز مغذی ها، پرستاران
 • حسن علی عابدی، هادی فتحی مقدم، مریم محمدیان، مهرداد شهرانی صفحه 23
  زمینه و هدف
  اوژنول مهمترین ماده تشکیل دهنده عصاره گیاه میخک (Eugenia caryophylata) است که به طور گسترده در دندانپزشکی جهت تسکین درد و التهاب موضعی استفاده می شود. از آنجایی که مطالعه ای در زمینه تزریق داخل نخاعی اوژنول از نظر شروع و طول مدت بیدردی انجام نشده است، لذا این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات ضددردی تجویز داخل نخاعی اوژنول از نظر شروع و طول مدت اثر آن در موش های صحرایی نر انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 51 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در سه گروه اوژنول و سه گروه نرمال سالین قرار گرفتند. 5 روز بعد از کاتتر گذاری در نخاع از ناحیه کمر (تحت بی هوشی) اثرات تجویز داخل نخاعی حجم های مختلف اوژنول و نرمال سالین (5، 10 و 15 میکرولیتر به ازای هر حیوان) در زمان های قبل از کاتترگذاری، قبل از تجویز و 10، 30، 180، 360، 720 و1440 دقیقه بعد از تجویز، روی درد ناشی از قرار دادن دم در آب oc51 بررسی و مقایسه شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری ANOVA و آزمون LSD تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که عمق و طول مدت بیدردی اوژنول وابسته به دوز بوده و مقادیر بالاتر باعث فلج و بی حرکتی طولانی مدت گردید (05/0P<). 10 دقیقه پس از تجویز اوژنول بیدردی شروع و حداکثر بیدردی 30 دقیقه بعد دیده شد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  مشاهده اثرات ضددردی طولانی مدت تجویز داخل نخاعی اوژنول می تواند جهت استفاده بالینی از آن در آینده کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: اوژنول، داخل نخاعی، ضد درد، موش صحرایی
 • تهمینه صالحیان، فرانک صفدری ده چشمه، محمد رحیمی مدیسه، مرجان بیگی، معصومه دل آرام صفحه 31
  زمینه و هدف
  مانور والسالوا در اکثر کشورها به طور روتین در مرحله دوم زایمان استفاده می شود و به عنوان یک روش مامایی در ایران نیز پذیرفته شده است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر زور زدن به روش خودبخودی و زور زدن والسالوا در هنگام زایمان بر سرانجام زایمان زنان نخست زا بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 100 خانم نخست زا انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه زور زدن به روش خودبخودی (زور زدن با گلوت باز و بیرون دادن نفس) و زور زدن والسالوا (زور زدن با گلوت بسته و نگه داشتن نفس) تقسیم شدند. طول مراحل زایمان، پارگی پرینه، خونریزی پس از زایمان، رضایت مادر و آپگار دقیقه اول و پنجم نوزاد اندازه گیری شد. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری t، کای دو و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  طول مدت فاز خروجی مرحله دوم زایمان در گروه والسالوا به طور معنی داری طولانی تر بود (004/0=P). شیوع اپیزیوتومی در گروه زور زدن خود بخودی (003/0P=) و میزان خونریزی بعد از زایمان در گروه والسالوا (02/0P=) بیشتر بود. در گروه زور زدن خودبخودی وضعیت نوزاد بهتر و آپگار دقیقه اول بالاتر بود و زنان گروه زور زدن خودبخودی از رضایت بیشتری برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  آموزش به مادران در طی مرحله اول زایمان در مورد روش زور زدن خودبخودی بدون انجام مداخلات موجب کوتاه شدن مرحله دوم زایمان و بهبود نتایج زایمان می گردد.
  کلیدواژگان: زایمان، زور زدن خودبخودی، زور زدن والسالوا، زنان نخست زا
 • سید ابراهیم حسینی صفحه 40
  زمینه و هدف
  نیکوتین الکالوئیدی از برگ های خشک شده گیاه تنباکو (Nicotiana tobacum) است که از طریق مصرف سیگار مورد استفاده میلیون ها نفر در سراسر جهان می باشد. این ماده با اثر بر مراکز عصبی مرکزی و محیطی باعث تغییراتی در اعمال قلبی- عروقی، عصبی و آندوکرینی می گردد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات نیکوتین بر میزان سرمی هورمون انسولین بر روی موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار انجام شده است.
  روش بررسی
  دراین مطالعه تجربی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به صورت تصادفی به 5 گروه ده تایی شامل دو گروه شاهد و کنترل و 3 گروه تجربی تقسیم شدند. گروه های تجربی، نیکوتین را به میزان 5/0، 1 و 5/1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن و گروه شاهد 1 میلی لیتر سرم فیزیولوژیک به صورت تزریق درون صفاقی، روزانه به مدت 5 روز دریافت نمودند. 24 ساعت پس از آخرین تزریق، از ناحیه بطن قلب موش ها، خون گیری به عمل آمد و میزان سرمی هورمون انسولین با روش الایزا و کیت های مربوطه اندازه گیری شد. داده ها با کمک آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و توکی ارزیابی شدند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که نیکوتین در تمام دوزهای مصرفی باعث افزایش معنی دار میزان سرمی هورمون انسولین شد و با افزایش دوز مصرفی، میزان این افزایش نیز بیشتر گردید (01/0P<).
  نتیجه گیری
  نیکوتین می تواند باعث تحریک ترشح انسولین گردد. لذا با انجام تحقیقات بیشتر، می توان در داروهایی که در درمان کم کاری غده لوزالمعده استفاده می شود، از آن بهره برد.
  کلیدواژگان: انسولین، موش صحرایی، نیکوتین
 • سید مهرداد کسایی، مهران کسایی، اصغر سیف صفحه 47
  زمینه و هدف
  افسردگی شایع ترین اختلال روان پزشکی است که اخیرا ارتباط آن با بعضی از هورمون ها مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف تعیین سطوح سرمی تری یدوتیرونین (T3)، تیروکسین (T4) و هورمون محرکه تیروئید یا تیروتروپین (TSH) در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و مقایسه آن با افراد بالغ سالم در همدان صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد- شاهدی 32 بیمار با تشخیص اختلال افسردگی اساسی (بر اساس آزمون افسردگی بک) مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی همدان و 32 بالغ سالم که از نظر سن و جنس با گروه افسرده همسان سازی شده بودند به روش در دسترس انتخاب شدند. سطوح سرمی تری یدوتیرونین، تیروکسیین و هورمون محرکه تیروئید در هر دو گروه اندازه گیری شد. داده ها با کمک آزمون های آماری کای دو، t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  متوسط سطوح سرمی T4 و TSH در افراد افسرده نسبت به سالم به طور معنی داری بالاتر بود (01/0P=). در حالی که متوسط سطح سرمی T3 این دو گروه تفاوت معنی داری نداشت)08/0 P=.). در مقایسه افراد مبتلا به افسردگی بالینی (نمره بالای 21 آزمون بک) و غیر افسرده بالینی (نمره زیر 21 آزمون بک) فقط در سطح سرمی TSH افزایش معنی داری وجود داشت (001/0P=). بر اساس آزمون رگرسیون لوجستیک افزایش 1 واحد در سطح سرمی T4 و TSH به ترتیب شانس ابتلا به افسردگی را 3/1 و 7/1 برابر و شانس ابتلا به افسردگی بالینی را به ترتیب 2/1 و 09/2 برابر افزایش می دهد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، میانگین سطوح سرمی T4 و TSH در افسردگی اساسی نسبت به گروه شاهد بالاتر بودند. با سنجش این دو هورمون در سرم ممکن است بتوان بروز افسردگی را در فرد پیش بینی نمود.
  کلیدواژگان: اختلال افسردگی اساسی، تری یدوتیرونین، تیروکسین، هورمون محرکه تیروئید، مدل لوجستیک
 • فرشته آیین، نسرین فروزنده صفحه 55
  زمینه و هدف
  نقشه کشی مفهومی یک استراتژی آموزشی است که در آن فراگیران، مفاهیم کلیدی را شناسایی نموده و ارتباطات بین آنها را به صورت شماتیک ترسیم می نمایند. این مطالعه با هدف تعیین کارآیی استفاده از نقشه مفهومی در یادگیری فرآیند پرستاری در آموزش بالینی پرستاری کودکان انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی 30 نفر از دانشجویان پرستاری در سه گروه 10 نفره که واحد کارآموزی پرستاری کودکان را اخذ نموده بودند، وارد مطالعه شدند. در روز اول کارآموزی پس از تحویل فرآیند پرستاری اولیه توسط دانشجویان، روش طراحی فرآیند پرستاری با استفاده از نقشه کشی مفهومی به آنان آموزش داده شد. دانشجویان 8 فرآیند پرستاری را با استفاده از نقشه کشی مفهومی در طی روزهای کارآموزی تهیه نمودند که سه نقشه مفهومی تهیه شده توسط هر دانشجو، (نقشه روز اول به عنوان پیش آزمون و روز پنجم و روز نهم به عنوان پس آزمون) مورد ارزشیابی کمی و کیفی قرار گرفت. داده ها به کمک آزمون آماری فریدمن و آزمون تعقیبی دان تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بر اساس سیستم نمره دهی کمی میانگین نمره کسب شده نقشه مفهومی دانشجویان قبل از مداخله، روز پنجم و روز نهم به ترتیب 11/1±1/5، 31/1±11 و 69/0±19 بود. نتایج آزمون آماری فریدمن و آزمون تعقیبی دان تفاوت معنی داری بین نمرات نقشه های مفهومی روز پنجم با روز اول و همچنین روز نهم با روز اول را نشان داد (001/0P<). ارزشیابی کیفی نقشه های مفهومی پیشرفت قابل توجه دانشجویان در درک فرآیند پرستاری را نشان داد به طوری که از سطح ضعیف در روز اول به سطح عالی در روز نهم ارتقا یافتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه، نقشه کشی مفهومی یک ابزار بسیار مفید جهت کمک به دانشجویان در ادغام دانش قبلی و ارائه مراقبت پرستاری به بیمار بر اساس فرآیند پرستاری است.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی پرستاری، پرستاری کودکان، فرآیند پرستاری، نقشه کشی مفهومی
 • مهدی حصارکی، مجتبی سعادتی، حسین هنری، غلامرضا اولاد، محمد هیئت، مختار زارع صفحه 64
  زمینه و هدف
  باکتری شیگلا دیسانتری یکی از عوامل پاتوژن مهم است که علی رغم تلاش های چندین ساله برای تهیه واکسن علیه آن هنوز مطالعات گسترده پیرامون آن ادامه دارد. محصولات پلاسمید تهاجمی شیگلا (Ipa) نقش مهمی در تهاجم باکتری ایفا می کنند. پروتئین IpaD یکی از اعضای این خانواده است که به عنوان کاندید واکسن شیگلا مطرح می باشد. مطالعات متعدد بر روی این پروتئین نشان داده که ناحیه N- ترمینال آن نقش مهمی در فرآیند تهاجمی باکتری دارد. این مطالعه با هدف بهینه سازی بیان N- ترمینال ژن IpaD به منظور افزایش تولید پروتئین نو ترکیب انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی باکتری E. coli BL21(DE3) حامل پلاسمید pET-28a که ژن ناحیه N- ترمینال IpaD در آن همسانه سازی شده بود جهت مطالعات مورد استفاده قرار گرفت. پس از کشت باکتری، تاثیر سه فاکتور زمان القا، دما و غلظت ماده القا کننده ایزو-پروپیل-تایوبتا دی گالاکتوپیرانوزید (IPTG) بر میزان بیان، با استفاده از ژل سدیم دو دسیل سولفات-پلی آکریل آمید (SDS-PAGE) به صورت کیفی بررسی گردید. با استفاده از تصاویر دو بعدی تهیه شده از ژل ها با کمک نرم افزار آنالیز ژل های دو بعدی بررسی کمی بیان پروتئین صورت پذیرفت. مراحل استخراج و تخلیص پروتئین نوترکیب با کمک روش شیب اوره آغاز و با عبور نمونه ها از ستون کروماتوگرافی پایان یافت.
  یافته ها
  نتایج بر روی ژل های SDS-PAGE نشان داد که میزان تقریبا مشابهی از تولید پروتئین نوترکیب در زمان القا، دما و غلظت های مختلف IPTG بیان وجود دارد، اما یافته های نرم افزاری نشان داد بهترین شرایط بیان ناحیه N- ترمینال پروتئین IpaD در وکتور pET-28a دمای 37 درجه سانتی گراد، غلظت 7/0 میلی مولار IPTG و زمان 3 ساعت بعد از القا می باشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه هر پروتئین بعد از فرآیند همسانه سازی شرایط بیان مخصوص به خود را دارا می باشد که شرایط دمایی و طول زمان القا سلول ها در مقدار تولید پروتئین موثرتر می باشند.
  کلیدواژگان: شیگلا دیسانتری، پلاسمید تهاجمی، پروتئین نوترکیب، پروتئومیکس
 • فاطمه تقی زاده مرتضایی، عفت فرخی، نجمه شاهین فرد، سعیده عشوری، کیهان قطره سامانی، مرتضی هاشم زاده، سپیده میرج صفحه 74
  زمینه و هدف
  لیومیوم رحمی شایع ترین تومور خوش خیم عضلات صاف رحم می باشد و تقریبا در 25 تا 30% زنان بالای 30 سال رخ می دهد. رشد و پیشرفت لیومیوم وابسته به استروژن بود و نقش ژن سیتوکروم 450P- کلاس 1A1 (CYP1A1) در متابولیسم استروژن بررسی شده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط پلی مورفیسم Ile462Val (A>G) در ژن CYP1A1 با لیومیوم رحمی در زنان استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد - شاهدی 156 زن با تشخیص کلینیکی لیومیوم رحمی و 151 زن سالم به روش در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. توزیع ژنتیکی پلی مورفیسم Ile462Val (A>G) ژن CYP1A1 با روش PCR-RFLP تعیین گردید. داده ها به کمک آزمون کای دو و t تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  ژنوتیپ AG در زنان مبتلا به لیومیوم 2/12% (19 نفر) و در گروه شاهد 6/8% (13 نفر) بود. اختلاف معنی داری در فراوانی اللی و ژنوتیپی پلی مورفیسم ژن CYP1A1 بین دو گروه یافت نشد (306/0=P).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که بین پلی مورفیسم ژن CYP1A1 (Ile462Val) و افزایش خطر لیومیوم در جمعیت زنان مورد مطالعه ارتباطی وجود ندارد
  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، ژن سیتوکروم 450 P، کلاس 1A1، لیومیوم رحمی
 • جواد بهارآرا، سعیده ظفربالانژاد، خدیجه نژاد شاهرخ آبادی، زهرا حسامی صفحه 82
  زمینه و هدف
  استاتین ها ترکیباتی هستند که در تکثیر، مهاجرت، تمایز سلول های اندوتلیال و اشتقاق آنژیوبلاست ها از مغز استخوان نقش مهمی دارند. آنژیوژنز یا تشکیل رگهای خونی جدید، پدیده ای فعال و پیچیده است که برای تکوین جنین و سایر وقایع فیزیولوژیکی مورد نیاز است. در شرایط پاتولوژیک نظیر رشد تومورها نیز پیشرفت بیماری با رگ زایی ارتباط دارد. در پژوهش حاضر شناسایی تاثیر غلظت های مختلف 1/0 و m10 آتورواستاتین بر رگ زایی پرده کوریو آلانتوئیک جوجه مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این پژوهش تجربی تعداد 42 عدد تخم مرغ نطفه دار نژاد Rossبه طور تصادفی در سه گروه مساوی (شاهد، گروه تجربی 1 و گروه تجربی 2) قرار گرفتند. در روز دوم انکوباسیون، روی تخم مرغ ها پنجره باز شد و در روز هشتم یک اسفنج ژلاتینی روی پرده کوریرآلانتوئیک قرار گرفت. گروه های تجربی با 10 مایکرولیتر محلول آتورواستاتین 1/0 و m10 تیمار گردیدند. در روز دوازدهم انکوباسیون با کمک فوتواسترئو میکروسکوپ تحقیقاتی عکس تهیه گردید و تعداد و طول انشعابات عروقی در اطراف اسفنج ژلاتینی در تمام نمونه ها اندازه گیری گردید. نتابج به کمک آزمون آماری ANOVA و توکی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین تعداد و طول انشعابات عروقی در نمونه تیمار با آتورواستاتین m1/0 در مقایسه با شاهد افزایش معنی دار نشان داد (05/0P<). همچنین میانگین تعداد و طول انشعابات عروقی در نمونه تیمار با آتورواستاتین m10 در مقایسه با شاهد کاهش معنی دار نشان داد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  در این پژوهش نشان داده شد که داروی آتورواستاتین دارای تاثیرات وابسته به دوز دوگانه ای بر آنژیوژنز پرده کوریوآلانتونیک جوجه می باشد. لذا پیشنهاد می شود که استفاده از استاتین ها به عنوان داروی جدیدی برای تعدیل رگزایی می تواند جهت درمان بیماری های وابسته به آنژیوژنز مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آتورواستاتین، پرده کوریوآلانتوئیک، جنین جوجه مرغ، عامل آنژیوژنز
 • محمد ربیعی، تیمور جعفرنژاد گرو، حجت بیناباجی، سید اسماعیل حسینی نژاد، مهرداد عنبریان صفحه 90
  زمینه و هدف
  بد شکلی های وضعیتی اندام تحتانی به عنوان عاملی که در ترتیب قرار گیری بخش های مختلف بدن نسبت به یکدیگر تغییراتی ایجاد می کند، مورد توجه می باشد. حفظ تعادل بدن، می تواند از این تغییرات که راستای طبیعی وضعیت بدنی را بر هم می زند، متاثر گردد. هدف این تحقیق ارزیابی پاسخ وضعیتی و فعالیت الکترومایوگرافی سطحی منتخبی از عضلات اندام تحتانی افراد دارای زانوی والگوس یا ضربدری برای بازیابی تعادل بدن، هنگام مواجهه با اغتشاش ناگهانی بیرونی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد-شاهدی، شانزده فرد مبتلا به زانوی ضربدری به روش در دسترس و شانزده فرد با ساختار قامتی نرمال در اندام تحتانی و زانو با توجه به همتا سازی دو گروه، انتخاب شدند. جابجایی مرکز فشار پاها (COP) و فعالیت الکترومایوگرافی منتخبی از عضلات اندام تحتانی پس از اعمال اغتشاش ناگهانی اندازه گیری و ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از t مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  جابجایی مرکز فشار پاها به طور معنی داری در گروه آزمون با زانوی ضربدری نسبت به گروه کنترل بیشتر بود (05/0P<). میزان فعالیت الکترومایوگرافی عضلات دو قلوی خارجی از جهت قدامی و جانب خارجی، نازک نی طویل از جهت قدامی، درشت نی قدامی از جهت قدامی و نیم وتری از جهت قدامی و جانب خارجی در گروه زانوی ضربدری بیشتر و در عضلات پهن خارجی از جهت خلفی و پهن داخلی از جهت خلفی و جانب خارجی در گروه کنترل بیشتر بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  این یافته ها نشان داد که راستای غیر طبیعی اندام تحتانی به عنوان یک ریسک فاکتور می تواند واکنش بدن را در پاسخ به اغتشاش ناگهانی اعمال شده کاهش دهد. طراحی برنامه تمرینات تقویتی عضله پهن داخلی در افراد با زانوی ضربدری، ممکن است بتواند اثرات مفید پیشگیرانه از بروز آسیب های زانو داشته باشد.
  کلیدواژگان: کنترل وضعیت بدنی، اغتشاش ناگهانی، فعالیت الکترومایوگرافی، زانوی ضربدری، مرکز فشار پاها
 • عبدالرسول نامجو، سید عبدالرسول کارگر، اسفندیار حیدریان، علی اشجع، صادق ملکی صفحه 101
  زمینه و هدف
  متیل مرکوری کلراید یک آلوده کننده محیطی و به عنوان یک ماده سمی برای سیستم عصبی بویژه در مراحل تکامل و توسعه مغز است. غلظت های پایین متیل مرکوری کلراید می تواند از راه جفت به جنین و از طریق شیر مادر به نوزادان تازه به دنیا آمده منتقل شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر متیل مرکوری کلراید بر تغییرات آنزیمی، بافتی و تعیین تجمع جیوه نوزادان در موش صحرایی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 21 سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار به سه گروه، شامل دو گروه تیمار و یک گروه شاهد تقسیم شدند. به گروه های تیمار در روزهای 15، 16 و 17 آبستنی، ماده متیل مرکوری کلراید با مقادیر 5/0 و 5/4 میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی تزریق شد. تعداد 6 سرنوزاد نر از هر گروه در سن 25 روزگی انتخاب و فعالیت سرمی آنزیم های گاما- گلوتامیل ترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و مقدار هورمون های تری یدوتیرونین، تیروکسین و رشد و مقدار تجمع جیوه در بافت های مختلف اندازه گیری شد. همچنین مطالعات آسیب شناسی بافت های مغز، کبد و کلیه انجام شد. داده ها به کمک آزمون های آماری کروسکال والیس و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در گروه های تجربی میزان فعالیت سرمی آنزیم آلکالین فسفاتاز و هورمون های تری یدوتیرونین افزایش و هورمون رشد کاهش معنی داری را نشان دادند (05/0P<). در گروه های تجربی میزان تجمع جیوه در بافت های مغز، تیروئید، کبد و کلیه به صورت معنی داری با افزایش دوز تزریقی افزایش یافته بود (005/0>P). در مطالعات هیستوپاتولوژیک قسمت هایی از مغز نوزادان (هیپوکامپ) تغییرات بافتی را نشان داد.
  نتیجه گیری
  مواجه شدن با مقادیر پایین متیل مرکوری کلراید باعث کاهش میزان هورمون رشد، افزایش مقدار تری یدوتیرونین و آنزیم آلکالین فسفاتاز در نوزادان گروه های تیمار می شود و ممکن است به عملکرد حافظه، یادگیری و رشد صدمه برساند.
  کلیدواژگان: تری یدوتیرونین، آلکالین فسفاتاز، هورمون رشد، گاما، گلوتامیل ترانسفراز، آسپارتات، آمینوترانسفراز، متیل مرکوری کلراید
|
 • Kyehan Ghatreh-Samani, Effat Farrokhi, Mortaza Hashemzadeh-Chaleshtori, Mortaza Nikookar, Zahra Noormohammadian Page 1
  Background And Aims
  Cholesterol ester transfer protein (CETP) plays a pivotal role in high density lipoprotein (HDL) metabolism and reverse cholesterol transport (RCT) pathway. CETP gene variants such as I405V that affect HDL cholesterol directly modulate CETP gene transcriptional activity. This study aims to determine influence of I405V polymorphism of CETP in statin effects with regard to plasma HDL cholesterol levels.
  Methods
  In this descriptive analytical study, 196 adult patients with LDL-C more than 120 mg/dL were divided into two groups based on the lovastatin and atorvastatin using. There was no significant difference in demographic characteristics between two groups. Lipid profile was measured in all subjects before and after treatment and I405V polymorphism of CETP promoter was studied using polymerase chain reaction/restriction fragment length polymorphism method (PCR-RFLP). Data were compared using paired t-test and ANOVA.
  Results
  Cholesterol was decreased and HDL was increased in VV genotype more than other genotypes by lovastatin and atorvastatin (P<0.05) but ApoA1 was increased in II genotype. ApoA1 also was increased in IV by atorvastatin despite of lower HDL.
  Conclusion
  Lovastatin and specially atorvastatin increased ApoA1 in HDL particles in II genotype more than other genotypes. Therefore, treatment with lovastatin and atorvastatin is more effective in patients with II genotype for preventing of CAD.
  Keywords: Atorvastatin, Cholesterol ester transfer protein gene (CETP), Cholesterol, Polymorphism, High density lipoprotein (HDL, C), Lovastatin
 • Mahshid Naghashpour, Reza Amani, Mohamadhosien Haghighizadeh, Sarvar Nematpour Page 11
  Background And Aims
  Depression is related to an increase acute phase protein, C-reactive protein (CRP), followed by systemic inflammation. Inflammation is a problem mechanism through which diet can affect the development of chronic diseases. This study was aimed to evaluate the association of diet and anthropometric indices with high-sensitive C - reactive protein (hs-CRP), among depressed and healthy female nurses in Ahvaz city.
  Methods
  In this descriptive-analytical study 98 women (45 depressed and 53 healthy subjects) were randomly chosen from Jondishapoor University of medical sciences, Ahvaz. (I.R. Iran). We assessed dietary intakes, anthropometric measurements and hs-CRP serum levels. Data were analyzed using, ANOVA and linear regression model test.
  Results
  There was not significant difference between the two healty and depressed groups in the mean of hs-CRP. BMI (Body Mass Index), weight, body fat percent and fat/W (fat to weight ratio) had significant positive association with serum hs-CRP level in depressed subjects (P<0.05). The depressed subjects in fourth quartile had higher dietary vitamin E, A and B12 intake than second one (P<0.05). No significant differences were found between the depression score in healthy participants in different quartile.
  Conclusion
  The result of this study showed that the more anthropometric measurements, dietary intake of iron and vitamin E, and the less dietary intake of calcium are associated with an increased acute phase response in depressed and healthy subjects.
  Keywords: Anthropometry, C, reactive protein, Depression, Micronutrients, Nurses
 • Hasan Ali Abedi, Hadi Fathi-Moghaddam, Maryam Mohammadian, Mehrdad Shahrani Page 23
  Background And Aims
  Eugenol, the most important substance of clove plant (Eugenia caryophyllata) extract, has been widely used as a local relief for pain and inflammation in dentistry. To our knowledge, the beginning time and duration time of intrathecal injection of eugenol were not determined. Thus the purpose of this study was to investigate the analyesic effects of intrathecal injection of eugenol regarding the beginning and duration time, using thermal pain method (water: 52ºC) in male rats.
  Methods
  In this experimental study, 51 male Wistar rats, were divided into three groups of eugenol (5, 10 and 15 µl) and three groups of normal saline (5, 10 and 15 µl). Lumbar intrathecal catheters were implanted under anesthesia. Five days later, different volumes of eugenol and normal saline (5, 10 and 15 µl /rat) were administrated intrathecally and the withdrawal tail responses to high temperature (51º C) water (tail immersion) at different times intervals (pre-catheterization, pre-administration, 10, 30, 180, 360, 720, 1440 minutes after eugenol administrations) were evaluated. Data were analyzed using one and two way ANOVA and LSD post hoc tests.
  Results
  Eugenol induced analgesia dose-dependently. Furthermore, eugenol at higher doses induced longer analgesic effect (P<0.05). Higher doses of eugenol caused long term paralysis and immobility. The beginning time of analgesia was 10 minutes after injection of eugenol and maximum analgesia was seen after 30 minutes (P<0.05(.
  Conclusion
  The observed analgesic effect of intrathecal eugenol can be helpful in the clinical use at the future.
  Keywords: Analgesic, Eugenol, Intrathecal, Rat
 • Tahmineh Salehian, Faranak Safdari-Dehchshmeh, Mohammad Rahimi- Madiseh, Marjan Beigi, Masoumeh Delaram Page 31
  Background And Aims
  The valsalva pushing technique is used routinely in the second stage of labor in many countries, and it is accepted as standard obstetric method in Iran. The purpose of this study was to determine the effects of spontaneous pushing, versus, valsalva pushing technique in birth on outcome of delivery in primiparas.
  Methods
  This clinical trial study was conducted on 100 primiparas. Samples were randomized to either a spontaneous pushing group (open glottis pushing while breathing out) or a valsalva-type pushing group (closed glottis pushing while holding their breath). The length of stages of delivery, perineal tears, postpartum hemorrhage and satisfaction were evaluated in mothers and apgar scores at 1 and 5 minutes were evaluated in newborns. Data were analyzed using statistical Mann-Whitney, Chi-square and independent t-test.
  Results
  The duration of expulsion phase of the second stage of labor was significantly longer in valsalva-type pushing (P=0.004). The result indicated that the incidence of episiotomy in spontaneous pashing group (P=0.003) and postpartum hemorrhage in valsalva pushing group (P=0.002) was more. The baby fared better with spontaneous pushing, with higher 1- minute apgar score. After the birth, women expressed greater satisfaction with spontaneous pushing.
  Conclusion
  Educating women for the spontaneous pushing technique in the first stage of labor and providing support for spontaneous pushing in the second stage result in a shorter second stage without interventions and in improved newborn outcomes.
  Keywords: Primiparous, Spontaneous pushing, Valsalva pushing
 • Seyedebrahim Hosseini Page 40
  Background And Aims
  Nicotine is an alkaloid of dried Nicotiana tobacum leaves used by millions of people worldwide through cigarette smoking. Nicotiine affects central nervous centers and causes changes in cardiovascular, nervous, and endocrinal activities. The present study aimed to evaluate the effects of nicotine on the serum level of insulin in adult male Wistar rats.
  Methods
  In this empirical research work, 50 adult male Wistar rats were divided to 5 groups of sham, control and 3 experimental groups. The test group was divided into 3 subgroups containing 10 animals per group received intraperitoneally (IP) 0.5, 1.0 or 1.5 mg/kg body weight nicotine in 1 ml saline for 5 days. The control group received only the saline through the same route for the same period of time. Twenty four hours after the last injections, blood was drawn from the rat ventricles and serum level of the insulin was measured using ELISA and related kits. The data were statistically analyzed by ANOVA using SPSS version 18.
  Results
  The results showed that nicotine administration at various doses enhances the serum level of insulin and an increase in the dose further elevates the insulin level significantly (P<0.01).
  Conclusion
  According to the results it can be concluded that nicotine in mice with a shortage of insulin, stimulates insulin secretion. Therefore, further investigations for the drugs that can be used in the treatment of pancreatic gland could be benefitia
  Keywords: Insulin, Nicotine, Rat
 • Seyedmehrdad Kassaee, Mehran Kassaee, Asghar Seif Page 47
  Background And Aims
  Depression is the most common psychiatric disorder and its relation with some hormone has been the focus of attention in the recent studies. In this study, the serum levels of Triiodothyronine (T3), thyroxin (T4) and thyroid-stimulating hormone (TSH) of the patients with major depressive have been compared with the healthy control adults.
  Methods
  In this case –control study, 32 patients who were diagnosed to be depressed through (beck depression test) referred to Hamedan hospital and 32 healthy participants homogenized of gender and age to depression group were chosen. The level of triiodothyronine, thyroxin and thyroid stimulatiy hormone were measured in 2 groups. Data were analyzed using X2, independent t-test, ANOVA and regression logistic tests.
  Results
  The mean serum levels of T4 and TSH were significantly higher in depressed patients than control group (P=0.01), whereas there was no significant difference in the mean serum level of T3 between two groups (P>0.05). Comparing the clinically depressed group (the mark higher than 21 in beck test) to non-clinically depressed group (the mark bellow 21 in Beck test) TSH level significantly increased (P=0.001). According to logistic regression, one unit increase in serum levels of T4 and TSH will increase the probability of the occurrence of depression by 1.3 and 1.7 times, and clinical depression by 1.2 and 2.09 times respectively.
  Conclusion
  The mean levels of serum T4 and TSH in major depression are higher than the control group. The measurement of two hormones might be useful in prediction of the occurrence of depression.
  Keywords: Logistic Models, Major Depressive Disorder, Triiodothyronine, Thyroxin, Thyroid Stimulating Hormone
 • Fereshteh Aein, Nasrin Frouzandeh Page 55
  Background And Aims
  Concept mapping is an instructional strategy that requires learners to identify, graphically display, and link key concepts by organizing and analyzing information. The purpose of this study was to implement concept mapping as a learning strategy in a pediatric nursing process and to evaluate students learning progress through the construction of concept maps.
  Methods
  In this pre-post, semi –experimental stady 30, students, who had enrolled in pediatric nursing clinical course, participated in this study. Participants were divided into three groups, each included 10 students. On the first day, students were asked to write a nursing process for their patients. The students prepared 8 nursing proceses through concept mapping during their clinical course, the 3 prepared conceptual maps (the map of the first day as the pre-test and the map of the day 5 and 9 as the post day) were evaluated qualitatinly and quanititatily.
  Results
  Through the quanlfity scoring system, the mean scores of the concepted map of students were: 5.1±1.11, 11±1.31 and 19±0.69, before intervention, on the day 5 and the day 9, respectively. The results of Freidman test and Dant test showed a significant differences in the concepted map of corses of the day 5 and 1 and the day 9 and 1 (P<0.001). The concept mapping qualifing evaluation showed a significant improvement in the concept of nursing process, which improved from the weak level in the first day to excellent level.
  Conclusion
  The results of this study support the use of concept maps as an effective teaching-learning activity to integrate student’s knowledge, apply and promote their critical thinking in patient care.
  Keywords: Concept mapping, Nursing clinical education, Nursing process, Pediatric nursing
 • Mahdi Hesaraki, Mogtaba Saadati, Hosseyin Honari, Gholamreza Olad, Mohammad Heiat, Mokhtar Zare Page 64
  Background And Aims
  Shigella dysenteriae is one of the most important pathogens which in spite of many attempts vaccine preparation, extended researches are still in the way, Transport and surface expression of the invasion plasmid antigens (IpaD proteins) have essential role in the pathogenicity of Shigella spp. IpaD has been one of the most important proteins for Shigella vaccine candidate. Studies have shown that N– terminal region of this protein has a key role in the pathogen city and invasion. This study was done to evaluate the optimization of N-terminal region of Ipad in order to increase the production of recombinant protein.
  Methods
  In this experimental labortary study, desired region of IpaD cloned in vector pET-28a (+). For confirming cloning procedure, standard tests were performed. The effect of IPTG concentration, temperature & induction times on the level of protein expression were evaluated by SDS-PAGE, qualitatively. The gels were evaluated with 2-D gel analysis software (Melanie 7). The recombinant protein was extracted by Urea & eventually purificated with affinity chromatography column.
  Results
  SDS-PAGE analysis showed that approximately the same amount of recombinant protein is expressed at different times, but software analysis proved that the optimized condition for the expression of recombinant protein was in the final concentration of 0.7 mM of IPTG, 37˚C and 3 hours induction.
  Conclusion
  According to the results every protein has its own expression after the homogenization process, and the temperature and the cells induction time length are more effective in the amount of protein production.
  Keywords: Invasion plasmid, Recombinant protein, Proteomics, Shigella dysenteriae
 • Fatemah Taghizade-Mortezaee, Effat Farrokhi, Nagmeh Shahinfard, Saeedeh Ashoori, Kyehan Gatreh-Samani, Mortaza Hashemzadeh-Chaleshtori, Sepideh Miraj Page 74
  Background And Aims
  Uterine leiomyoma is a benign solid tumor of smooth muscle and the most common type of gynecological tumor. It occurs in approximately 25-30% of women over 30 years old. Studies have shown that the growth of uterine leiomyma was related to estrogen, cousidering the effect of CYP1A1 gene in estrogen metabolism, this study was done to evaluate the association of CYP1A1) Ile462Val) polymorphisms with uterine leiomyoma in Charmahal va Bakhtiari women.
  Methods
  In this case – control study, 156 non menopause women with the age ranges of 17-57, with clinically diagnosed uterine leiomyoma and 151 healthy normal subjects were investigated. The Ile462Val (A>G) polymorphism was analyzed by PCR-RFLP. The data were analyzed by SPSS17 software and using 2 test.
  Results
  AG genotype was 12/2 % P-450 clase A in women with uterine leiomyma, (n=19) and it was 8.6%, in control group (n=13). No Significant different was found in the frequency of Iie462Val (A>G) Polymorphism between the two groups (P=0.306).
  Conclusion
  The results of this study demonstrated that the CYP1A1Ile462Val polymorphism was not correlated with an increased risk of uterine leiomyoma in the study population
  Keywords: CYP1A1 gene, Polymorphism, Uterine leiomyoma
 • Javad Baharara, Saideh Zafar-Balanezhad, Khadijeh Nejad-Shahrokhabadi, Zahra Hesami Page 82
  Background And Aims
  Statins promote the proliferation, migration and survival of endothelial cells and bone marrow -derived endothelial progenitor cells (Angioblasts). Angiogenesis, the formation of new blood vessels, is a dynamic and complex activity which is needed for embryogenesis and other physiological processes. However, in many pathological conditions such as solid tumor progression, the disease appears to be associated with persistent up-regulated angiogenesis. In this research we used atorvastatin (0.1μm) and (10 μm) on angiogenesis of chick embryo.
  Methods
  In this experimental study 42 Ross fertilized eggs were randomly divided into 3groups as follows: 1) control group, 2) group treated with atorvastatin (0.1μm), 3) group treated with atorvastatin (10μm). In day 2 a window was opened on eggs in sterile condition and In day 8 gelatin sponge was placed on chorioallantic membrane (CAM) and was soaked with 10 microliters atorvastatin (0.1μm) and (10 μm) in group 2 and group 3. In day12 CAMs were examined and photographed by research photo–stereomicroscope in all cases. Data were analyzed statistically by ANOVA and Tukey tests.
  Results
  The average number and length of vessels in control and the group treated with atorvastatin (0.1μm) showed a significant increase (P<0.05) and the average number and lenghth of vessels in the group treated with atorvastatin (10 μm) showed a significant decrease compare to control group (P<0.05).
  Conclusion
  The results of this study showed that atorvastatin has a stimulatory effect on angiogenesis in CAM and atorvastatin (10 μm) has an inhibitory effect on angiogenesis in CAM. It is suggested that astatine can be used as a new medicine for angiogenesis balancing in treat ment of diseases related to angiogenesis.
  Keywords: Angiogenesis factor, Atorvastatin, Chorioallantoic membrane, Chick embryo
 • Mohammad Rabiei, Teymoor Jafarnejhad-Gre, Hojjat Binabaji, Esmaiel Hosseininejad, Mehrdad Anbarian Page 90
  Background And Aims
  The lower extremity deformities have been co nsidered to change the relations between body segments. Postural stability could be affected by these changes in the alignment and positioning of the body segments. The purpose of this study was to examine postural response and surface electromyographic activity of selected lower limb muscles to recover upright posture following a sudden external perturbation among individuals with genu valgum in comparison with age matched healthy controls.
  Methods
  In this case-control study, sixteen subjects with genu valgum and sixteen age-matched healthy controls were participated. With unexpected perturbation, the displacement of the center of pressure (COP) and surface electromyographic activity of selected lower limb muscles were collected. Data were analyzed using independent t-test (P<0.05).
  Results
  The genu valgum group had a greater COP displacement after perturbation in comparison with the control group (P<0.05). Activities of some of the lower limbs muscles were significantly higher in genu valgum group in comparison with controls group after perturbation in different directions.
  Conclusion
  These findings illustrate that abnormal lower limb alignment as risk factor can decrease postural reaction strategy in response to a sudden balance perturbation. Designing a strength training program for vastus medialis muscle may have beneficial effects in the prevention of knee injuries in individuals with knee valgus deformity.
  Keywords: Center of pressure, Electromyographic activity, Genu valgum, Postural control, Sudden perturbation
 • Abdolrasool Namjoo, Abdolrasool Kargar, Esfandiar Heidarian, Ali Ashje, Sadegh Malki Page 101
  Background And Aims
  Methyl mercury is a well- known environmental pollutant and toxicant to the nervous tissue, particularly during development of prodecure of brain. Low concentration of methyl mercury chloride (MMC) can be transferred to the fetus through the placenta and to newborn offspring through dam. This study aimed at investigating the toxicity significant difference effect of methyl mercury chlyoride on nearborn rat.
  Methods
  In this experimental study 21 adult female Wistar rats were devided in 3 groups, 2 experimental and 1 control group, the experimental groups were inoculated with MMC 0.5 and 4.5 mg/kg on the 15th, 16th and 17th gestation days. On day 25 after birth, 6 newborn rats from each experimental group were anesthetized. Blood samples were collected, alanine amino transferase (ALT), gamma glutamyle transferase (GGT), aspartate amino transferase (AST), alkaline phosphatase (ALP), tri iodo thyronine (T3), thyroxine (T4) and growth hormone (GH) were determined according to routine laboratory methods and the amount of mercury accumulation in some tissues were measured using atomic absorbtion. Histological examination of the brain, liver and kidney were also performed. The data were analyzed using Kruskal-Wallis and Mann Whitny tests.
  Results
  Serum analysis showed no significant difference in the experimental groups in GGT, AST, ALT, T4 compared to control group (P>0.05). Also ALP, T3 and GH significantly increased compared to the control group (P<0.05). The mercury accumulation significantly increased retrospectively in brain, thyroid, kidney and liver with the increase in the injection dose (P<0.005). In the histopathologic study of the brain, degeneration and apoptosis were observed.
  Conclusion
  This study showes that exposure to the low doses of induced MMC, reduces T3, growth hormone and it decreases ALP level in experimental groups compared to the control group. It may impair memory, learning and growth.
  Keywords: Alkaline phosphatase, Aspartate amino transferase, Growth hormone, Gamma glutamyle transferase, Methyl Mercury Chloride, Triiodothyronine