فهرست مطالب

تحقیقات بیماری های گیاهی - سال یکم شماره 2 (تابستان 1392)

نشریه تحقیقات بیماری های گیاهی
سال یکم شماره 2 (تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1391/04/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه ناصری نسب، نوازالله صاحبانی، حسن رضا اعتباریان صفحه 1
  در این بررسی، فعالیت بیوکنترلی جدایه ی BI harzianum Trichoderma علیه Meloidogyne javanica و توانایی آن در القاء سیستم دفاعی در گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. ریشه ی گیاهچه های گوجه فرنگی در مرحله ی 6 برگی توسط سوسپانسیون اسپور BI harzianum. T با غلظت 106 اسپور در میلی لیتر و تعداد 2000 لارو فعال سن دو نماتد به ازاء هر گیاه مایه زنی گردید. میزان فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز، پراکسیداز و میزان فنل کل در روزهای اول تا هشتم بعد از مایه زنی نماتد، اندازه گیری شد. این جدایه، علاوه بر کاهش شدت بیماری و تعداد گال در گلخانه، افزایش درصد مرگ و میر لاروها و کاهش درصد تفریخ تخم ها در آزمایشگاه، فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز را افزایش داد که این افزایش در روز چهارم بعد از مایه زنی نماتد به حداکثر میزان خود رسید. بیشترین میزان فنل کل در گیاه آلوده ی تیمار شده با جدایه یBI harzianum T. در روز پنجم بعد از مایه زنی مشاهده شد. نتایج تغییرات در میزان فعالیت آنزیم ها و همچنین فنل کل طی روزهای مختلف پس از مایه زنی، نشان داد که امکان تحریک مقاومت القایی در گیاه گوجه فرنگی توسط T. harzianum BI علیه M. javanica وجود دارد.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، ترکیبات فنلی، پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز
 • فرشته توکلی، محمدعلی آقاجانی، حسن رضا اعتباریان، مهدی رستمی صفحه 13
  سوختگی غلاف که به وسیله ی قارچ Rhizoctonia solani AG1-IA ایجاد می شود، یکی از بیماری های مهم برنج در استان های شمالی ایران، از جمله استان مازندران می باشد. جهت بررسی وضعیت آلودگی مزارع استان، طی دو سال زراعی1387و 1388، تعداد 53 مزرعه در پنج شهرستان آمل، ساری، قائم شهر، سوادکوه و بهشهر مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده های بیماری، بر اساس درصد بوته های آلوده(I) و شدت متوسط بیماری(S (ارتفاع لکه های ناشی از بیماری نسبت به ارتفاع گیاه) و S2(تعداد پنجه بیمار نسبت به تعداد کل پنجه های گیاه بیمار)) در هر مزرعه انجام گردید. نتایج نشان داد که اختلاف آلودگی مزارع در پنج منطقه ی مورد بررسی، از لحاظ وقوع و شدت، کاملا معنی دار (01/0 P <) بود. کمترین و بیشترین مقدار متوسط بیماری در بهشهر برای درصد وقوع (I) و شدت متوسط بیماری (S و S2)، به ترتیب برابر92/10، 55/6 و 9/9 درصد و در آمل برابر 87/42، 66/28 و 99/34 درصد مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: Rhizoctonia solani، برنج، وضعیت آلودگی، درصد بوته های آلوده، شدت متوسط بیماری
 • سوسن نشاط، فرهاد خزینی، سعید رضایی، شاپور باروتی صفحه 25
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل درختان پسته در منطقه ی سیرجان، در سال های 1387 و 1388 تعداد 35 نمونه ی اصلی و 15 نمونه ی تکمیلی(جمعا 50 نمونه خاک و ریشه) از مناطق مختلف پسته کاری سیرجان جمع آوری گردید. پس از شستشو و استخراج نماتدها از خاک و ریشه، تثبیت و انتقال آنها به گلیسرین با استفاده از روش دگریس، لام های دائمی تهیه شد. پس از بررسی های میکروسکپی، اندازه گیری ها و رسم تصاویر، با استفاده از منابع و کلیدهای شناسایی بر اساس خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی، 23 گونه ی نماتد متعلق به 16 جنس شناسایی شد. گونه ی Rotylenchus whiteheadi برای اولین بار از ایران گزارش و مشخصات آن به طور کامل شرح داده می شود. همچنین نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne javanica با 40 درصد پراکنش در میان گونه ها، گونه ی غالب و خسارت زای باغات پسته ی سیرجان بوده است. در این مقاله، لیست نماتدها به همراه درصد فراوانی و محل جمع آوری ارائه شده است.
  کلیدواژگان: نماتد انگل گیاهی، باغات پسته، سیرجان، Rotylenchus
 • سمانه تیموری، کامران رهنما، محمد حاجیان شهری، حمید افضلی صفحه 33
  به منظور شناسایی و ارزیابی بیماری زایی جدایه های قارچ فوزاریوم مرتبط با پوسیدگی ریشه و طوقه ی طالبی و خربزه طی سال های زراعی 89-1388 از ریشه ها و بوته های دارای علائم بیماری از مزارع مختلف استان خراسان رضوی شامل شهرستان های مشهد، کاشمر، مه ولات، خواف، تربت جام، نیشابور، فریمان و سرخس نمونه برداری گردید. قطعات بافت های آلوده پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم 1% روی محیط PDA کشت داده شدند. پس از خالص سازی جدایه ها، اثبات بیماری زایی آنها با روش فرو بردن ریشه ی گیاهچه های 12 روزه در سوسپانسیون اسپور با غلظت 106 اسپور در میلی لیتر انجام شد. علائم بیماری پس از گذشت 21-4 روز ظاهر و در هر مورد، جدایه ی تلقیح شده ی مورد نظر مجددا جداسازی گردید. گونه های بیماری زای فوزاریوم شناسایی شده شامل F. solani، F. oxysporum، F. equiseti و F. acuminatum بودند که گونه ی اولی به عنوان گونه ی غالب بوده و از بیش ترین فراوانی برخوردار بود. در این تحقیق، قارچ های F. equiseti و F. acuminatum بیش تر از گیاهان بالغ جداسازی شدند؛ در حالیکه قارچ های F. solani و F. oxysporum از تمام مراحل رویشی گیاهان از گیاهچه تا میوه دهی قابل جداسازی بوده و در سراسر استان پراکنش وسیعی داشته و چندان تحت تاثیر شرایط آب و هوایی نیستند. چهار گونه ی فوق باعث پوسیدگی ریشه و طوقه در طالبی و خربزه شدند و پژمردگی و خشکیدگی این گیاهان را به دنبال داشتند که مساله ای بسیار مهم در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد.
  کلیدواژگان: فوزاریوم، طالبی و خربزه، پوسیدگی ریشه و طوقه، خراسان رضوی
 • جلال غلام نژاد، حسن رضا اعتباریان، فاطمه ناصری نسب صفحه 45
  در این تحقیق، جدایه ی A1از مخمر Rhodotorula mucilaginosa برای کنترل کپک آبی سیب Penicillium expansum به کار گرفته شد. آزمون تست تقابل، متابولیت های خارج سلولی و مواد فرار در آزمایشگاه برای ارزیابی قدرت بیوکنترلی مخمر به کار برده شد. این جدایه از مخمر رشد قارچ P. expansum را کاهش داد. در آزمون کشت تقابل، میزان کاهش رشد 97/60 درصد، در مورد گاز فرار 57/90 درصد، و در تست متابولیت های خارج سلولی 36/83 درصد بود. در آزمایش های انباری، چاهک ایجاد شده روی سیب با 40 میکرولیتر سوسپانسیون مخمر آنتاگونیست و 24 ساعت بعد با 20 میکرولیتر سوسپانسیون قارچ عامل بیماری مایه زنی شد. سیب های مایه زنی شده در20 و 5 درجه ی سانتی گراد در انبار قرار گرفتند. مساحت لکه ها در روی سیب های تیمار شده با مخمر در هر دو دما در مقایسه با شاهد، کاهش معنی داری نشان دادند. در قسمت دوم آزمایش، توانایی مخمر در القاء دو آنزیم پراکسیداز و کاتالاز و همچنین ترکیبات فنلی در بافت میوه ی سیب بررسی شد. میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز، کاتالاز و میزان ترکیبات فنلی کل در روزهای دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم بعد از مایه زنی عامل بیماری اندازه گیری شد. این جدایه ی مخمری، فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز را افزایش داد که این افزایش در روز ششم بعد از مایه زنی عامل بیماری، به حداکثر میزان خود رسید. بیش ترین میزان کل ترکیبات فنلی نیز در سیب های آلوده ی تیمار شده با جدایه ی مخمر در روز ششم بعد از مایه زنی دیده شد که نسبت به شاهد آب مقطر به طور معنی داری افزایش یافته بود.
  کلیدواژگان: Rhodotorula mucilaginosa A1، Penicillium expansum، پراکسیداز، کاتالاز، کنترل بیولوژیک، ترکیبات فنلی
 • محمدرضا پروین، رضا فرخی نژاد صفحه 59
  در پاییز 1388 از مناطق مختلف استان خوزستان در مجموع 79 جدایه Fusarium solani از ریشه و طوقه ی گوجه فرنگی جداسازی گردید. بیماری زایی جدایه ها و همچنین تنوع ژنتیکی آن ها با استفاده از VCG مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون بیماری زایی جدایه ها نشان داد که تمام جدایه های مورد آزمایش این گونه بیماری زا هستند. برای تولید موتانت نیت از محیط کشت زاپک کلرات (CDAC) حاوی 5% کلرات پتاسیم و رزبنگال استفاده شد. کلاس فنوتیپی موتانت های نیت بر اساس نحوه ی رشدشان روی محیط کشت پایه حاوی یکی از چهار منبع ازت نیترات، نیتریت، آمونیوم و هیپوزانتین تعیین شد. بر این اساس 68% از موتانت های نیت در کلاس فنوتیپی nit1، 18% آنها در کلاس فنوتیپی nit3 و 14% آنها در کلاس فنوتیپی nitM قرار گرفتند. مکمل سازی بین موتانت های نیت جدایه ها روی محیط کشت حداقل انجام شد و جدایه ها در 25 گروه سازگار رویشی قرار گرفتند. در این مطالعه رابطه ی مشخصی بین VCG و منطقه ی جغرافیایی مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: خوزستان، گوجه فرنگی، solani Fusarium، گروه های سازگار رویشی(VCGs)
 • یلدا واصبی، ناصر صفایی صفحه 69
  یازده جدایه بیمارگر قارچ Macrophomina phaseolina از میزبانان مختلف شامل سویا، آفتابگردان، طالبی، خربزه و گندم از استان های مختلف کشور جداسازی گردیده و از نظر واکنش به کلرات پتاسیم بر روی محیط غذایی مورد آزمایش قرار گرفتند. بدین منظور جدایه ها در محیط غذایی کمینه حاوی 120 میلی مولار کلرات پتاسیم کشت شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که جدایه های مورد بررسی از نظر واکنش به کلرات در دو گروه قرار گرفتند که 5/54 درصد جدایه ها مقاوم به کلرات بوده و فنوتیپ رشد متراکم داشتند. نتایج آزمون بیماری زایی جدایه ها بر روی گیاه سویا در گلخانه نشان داد که بین شدت پوسیدگی ریشه سویا و واکنش جدایه ها به کلرات پتاسیم رابطه ی نزدیکی وجود دارد، به طوری که جدایه های M21 و M30 با واکنش مقاوم به کلرات و فنوتیپ رشد متراکم به عنوان بیماری زاترین جدایه ها شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: بیماری زایی، حساس، مقاوم، فنوتیپ کلرات و Macrophomina phaseolina
|
 • F. Naserinasab, N. Sahebani, H. R. Etebarian Page 1
  The biocontrol activity of T. harzianum BI on root-knot nematode M. javanica and its ability to induce some biochemical defense responses on tomato were investigated. The roots of tomato seedlings were inoculated with suspension (106 conidia/ml) of the antagonistic fungus and 2000 second-stage juveniles (J2) per plant. Enzymatic activity of peroxidase, polyphenol oxidase and levels of phenolic compounds were measured on days1 to 8 after inoculation. In addition to significant reductions in disease incidence and the number of nematode galls on the roots of plants in green house, T. harzianum BI increased the death percent of second stage juveniles (J2), and at the same time decreased the percent of egg hatch in the laboratory assays. It also increased peroxidase and polyphenol oxidase activities that reached their maximum levels 4 days after nematode inoculation. The highest level of phenolic compounds was observed on the 5th day after nematode inoculation in treatments of T.harzianum BIand nematode compared with control. The ability of T. harzianum BIto increase activities of peroxidase, polyphenol oxidase and levels of phenolic compounds and plant defense induction may be some of the mechanisms responsible for its biocontrol activity.
  Keywords: Phenolic compounds, Peroxidase, Polyphenol oxidase, Biological control
 • F. Tavakkoli, M.A. Aghajani, H. Etebarian, M. Rostami Page 13
  Sheath blight, caused by Rhizoctonia solani AG1-IA, is an important disease of rice in Northern provinces of Iran, including Mazandaran. In order to study the status of the disease in the province, 53 fields in 5 regions (Amol, Sari, Qaemshahr, Savadkuh and Behshahr) were evaluated during 2008 and 2009 seasons. Statistical analyses of disease data were performed based on disease incidence (I), mean severity (S), (Lesion height / plant height) and (S2), (Number of diseased tillers / number of tillers in a diseased hill) of the fields. The results revealed that the regions were significantly different based on the I, S and S2 (P<0.01). Minimum and maximum of disease amounts were observed in Behshahr (with I, S and S2 values of 10.92, 6.55 and 9.9 %,) and in Amol (with I, S and S2 values of 42.87, 28.66 and 34.99 %,) respectively.
  Keywords: Rhizoctonia solani, Rice, Disease state, Disease incidence, Mean severity
 • S. Neshat, F. Khozeini, Sh. Barooti, S. Rezaee Page 25
  Thirty five original and fifteen complementary soil samples each consisting of 500 gm soil and 100 gm roots of pistachio trees were collected randomly. The soil samples were washed by centrifugal method (Jenkins, 1964) and nematodes were extracted from roots by Coolen and De Herde (1972) technique, nematodes were transferred to glycerin by De Grisse (1969) method and permanent slides were prepared. Drawings and measurements were made and the species were identified. Totally 23 species belonging to 16 genera were identified. Meloidogyne javanica was found in 40% of the samples and is recorded as the dominant pathogenic species in the region. The list of nematodes from different localities of Sirjan and their percent occurrence is shown in table1. Rotylenchus whiteheadi (Ganguly & Khan, 1987) Castillo et al, 1994 is a new record for Iran and is reported for the first time from Sirjan in (Kerman province) south of Iran.
  Keywords: Plant parasitic nematodes, Rotylenchus, Pistachio orchards, Sirjan
 • S. Teimouri, K. Rahnama, M. Hajian Shahri, H. Afzali Page 33
  In order to identify and evaluate the pathogenicity of Fusarium species associated with root and crown rot of contalupe and melon, several fields in different regions of Khorasan including Mashhad, Kashmar, Mahvelat, Khaff, Torbat Jam, Fariman, Neyshabour and Sarakhs were sampled during 2009-2010 growing season. After disinfection with sodium hypochlorite (1%), pieces of infected tissues were cultured on potato dextrose agar (PDA) medium. Grown fungal isolates were then purified and were identified based on their morphological characteristics as different Fusarium species. To test pathogenicity of Fusarium isolates, 12-day-old cantaloupe seedlings grown in the green house were inoculated with fungal spore suspension (106/ ml) by root dip inoculation method. The disease symptoms appeared after 4- 21 days. To fulfill Koch’s (pathogenicity) postulates, disease causal agents were re-isolated from the symptomatic plants. The pathogenic isolates were identified as F. solani, F. oxysporum and F. equiseti of which the first species was dominant. The results also showed that F. equiseti and F. acuminatum were mostly isolated from mature plants while F. solani and F. oxysporum were present in all growth stages of plants (seedling up to fruit stages). Results of distribution studies showed that these species were widely spread throughout the province and apparently their distribution is not affected by weather conditions. According to our findings, the above-mentioned Fusarium species seem to be the causal agents of root and crown rot of cantaloupe and melon and consequent wilting and vine decline which is an important disease in arid and semiarid areas.
  Keywords: Fusarium, Cantaloupe, melon, Crown, root rot, Khorasan Razavi
 • J. Gholam Nejad, H. R. Etebarian, F. Naserinasab Page 45
  In this study, Rhodotorula mucilaginosa isolate A1 was recovered from healthy apple surface and Penicillium expansum was isolated from infected apple. The yeast isolate was evaluated as a potential biological control agent for apple blue mold caused by P. expansum. Dual culture, extracellular metabolite and volatile compounds tests were used in in vitro assays. The yeast inhibited growth of P. expansum, the inhibition by yeast was 60.97%, in dual culture, 90.57% in volatile gases and 83.36% in cell free metabolite tests. Apple fruit were wound-inoculated using 40 µl of yeast cell suspension (107cell/ml) followed 24 h later by P.expansum (105 conidia/ml). The apples were then incubated at 20 and 5°C. The yeast reduced the decayed area at both (20 and 5 °C) temperatures. In the second section of this study, the ability of yeast to induce catalase, peroxidase and phenolic compounds in apple tissue was investigated. The apples were first treated with the yeast, then inoculated with the pathogen and incubated for 10 days at 20 °C. Peroxidase, catalase activities and levels of phenolic compounds were measured 2, 4, 6, 8 and 10 days after inoculation with P. expansum. R. mucilaginosa A1 caused increase in peroxidase and catalase activities that reached their maximum level 6 days after inoculation with pathogen. The highest level of phenolic compounds was observed at 6 days after pathogen inoculation in treatments of R. mucilaginosa A1and Penicillium compared with control (apple treated with distilled water). The ability of R. mucilaginosa to increase activities of peroxidase, catalase and levels of phenolic compounds may be some of the mechanisms responsible for its biocontrol activities.
  Keywords: Rhodotorula mucilaginosa A1, Penicillium expansum, Peroxidase, Catalase, Biological control, Phenolic compounds
 • M.R. Parvin*, R. Farokhi, Nejad Page 59
  Seventy nine isolates of Fusarium solani were obtained from crown and root rotted parts of tomato plants collected from different regions of Khuzestan province during autumn 2009 using Nash-Snyder medium. Pathogenicity of isolates was tested on potted tomato seedlings of cultivar Primo at 2-leaf stage, under field conditions. Genetic diversity among F. solani isolates was also studied using vegetative compatibility groups (VCGs). Pathogenicity tests revealed that all the isolates were pathogenic. In order to determine VCGs, nit mutants were generated on culture medium CDAC supplemented with 5% KClO3 and Rose Bengal. Using this medium collectively 631 nit mutants were recovered. Nit mutants were divided into 3 phenotypic classes, nit1 (68%), nit3 (18%) and NitM (14%) according to their growth pattern on basal media containing one of four nitrogen sources: sodium nitrate, sodium nitrite, hypoxantine and ammonium tartrate. Complementation test among nit mutants placed isolates into 25 vegetatively compatible groups. In this investigation no relation was observed between VCGs and geographic regions.
  Keywords: Khuzestan, Tomato, Fusarium solani, Vegetative compatibility groups (VCGs)
 • Y. Vasebi, N. Safaie Page 69
  Eleven isolates of Macrophomina phaseolina, isolated from various hosts (soybean, sunflower, cantaloupe, muskmelon, wheat) in different provinces were assayed for reaction to potassium chlorate on nutrient medium. The isolates were grown on minimal medium amended with 120 mM potassium chlorate. The results showed that isolates were separated into two groups of which 54.5 % were chlorate-resistant and showed dense phenotype. The results of pathogenicity tests on soybean plants in green house showed that there was positive correlation between soybean root rot and reaction to potassium chlorate. The M-21 and M-30 isolates with chlorate-resistant reaction and dense phenotype were recognized as the most virulent isolates.
  Keywords: Pathogenicity, Sensitive, Resistant, Chlorate phenotype, Macrophomina phaseolina