فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (خرداد و تیر 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/08
 • تعداد عناوین: 19
|
 • مقاله مروری
 • میترا مودی، غلامرضا شریفی راد، فیروزه مصطفوی، محسن رضاییان صفحه 165
  یکی از مهم ترین چالش ها برای پژوهشگران، تصمیم گیری در مورد روش جمع آوری اطلاعات می باشد. در مورد استفاده از تلفن برای انجام مصاحبه های تحقیقاتی نظرات مختلفی وجود دارد. تجربه انجام مصاحبه تلفنی در زنان بالای 40 سال شهر اصفهان در زمینه رفتار غربالگری ماموگرافی نشان داد که تلفن می تواند یک روش مفید برای جمع آوری اطلاعات باشد. این در صورتی است که ترکیبی از فرایند ارتباط موثر و طراحی چارچوب مناسب برای مصاحبه تلفنی وجود داشته باشد. مزایای مصاحبه تلفنی برای جمع آوری اطلاعات شامل پوشش مناطق جغرافیایی بیشتر، استفاده از منابع انسانی و مالی به طور موثر، بهبود کیفیت جمع آوری اطلاعات، حفظ امنیت مصاحبه کننده، سرعت بیشتر جمع آوری اطلاعات و احساس راحتی بیشتر می باشد. مهم ترین چالش های انجام مصاحبه تلفنی شامل عدم امکان استفاده از علایم بصری جهت جلب اعتماد مصاحبه شونده، عدم برقراری و حفظ ارتباط شفاف، ارایه سوالات غیر مرتبط و مخالفت اعضای خانواده با شرکت در مصاحبه تلفنی می باشد. شواهد نشان داد که آمادگی برای انجام مصاحبه تلفنی میزان موفقیت را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: مصاحبه، تلفن، روش جمع آوری اطلاعات
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • فریبا محامد، مریم عمیدی مظاهری، کامبیز کریم زاده شیرازی صفحه 176
  مقدمه
  سالانه در جهان نزدیک به 529000 زن به دنبال عوارض بارداری و زایمان جان خود را از دست می دهند. آموزش دختران قبل از ازدواج می تواند نقش موثری در ارتقای بهداشت دوران بارداری ایفا نماید. انتخاب شیوه آموزشی مناسب به سودمندی بیشتر آموزش می انجامد. این مطالعه به بررسی اثر آموزش بهداشت بارداری به شیوه بحث گروهی بر آگاهی و نگرش دختران در شرف ازدواج در شهرستان بویر احمد پرداخته است.
  روش ها
  این پژوهش نیمه تجربی در شهرستان یاسوج در سال 1389 انجام شد. از بین شرکت کنندگان در برنامه مشاوره قبل از ازدواج، طی یک سال تعداد 577 نفر به روش نمونه گیری در دسترس مستمر انتخاب شدند. اطلاعات پیش آزمون با پرسشنامه محقق ساخته شامل اطلاعات جمعیت شناختی (سن، تحصیلات و شغل)، 10 سوال آگاهی و 10 سوال نگرشی در زمینه بهداشت بارداری جمع آوری شد. سپس مداخله آموزشی طی دو جلسه، هر هفته یک جلسه یک و نیم ساعته به شیوه بحث گروهی و پرسش و پاسخ توسط دانشجویان بهداشت خانواده اجرا گردید. یک ماه بعد از مداخله دوباره اطلاعات جمع آوری شد و با قبل از آموزش مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین سن دختران در شرف ازدواج 5/4 ± 1/22 به دست آمد. 3/84 درصد از دختران خانه دار و 7/15 درصد شاغل بودند. میانگین نمرات آگاهی و نگرش دختران دارای تحصیلات دانشگاهی به طور معنی داری بیشتر از سایرین بود. بعد از آموزش میانگین نمرات آگاهی و نگرش دختران به طور معنی داری افزایش یافته بود (001/0 ≤ P).
  نتیجه گیری
  آموزش به شیوه بحث گروهی و پرسش و پاسخ باعث افزایش معنی دار سطح آگاهی و نگرش دختران شده بود. با توجه به اهمیت و لزوم آموزش بهداشت بارداری، پیشنهاد می گردد جهت استفاده بهتر از این فرصت آموزشی از بحث گروهی و پرسش و پاسخ و جلب مشارکت فعال دختران استفاده گردد.
  واژه های کلیدی: مشاوره قبل از ازدواج، بهداشت بارداری، آگاهی، نگرش، بحث گروهی
 • داوود شجاعی زاده، رویا صادقی، محمد جواد طراحی، مژگان اسدی، بهنام لشگرآرا صفحه 183
  مقدمه
  استئوپروز شایع ترین بیماری متابولیک استخوان است که با ایجاد اختلال ساختاری در استخوان، زمینه را برای بروز شکستگی استخوان مستعد می سازد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر مدل اعتقاد بهداشتی در پیش گیری از استئوپروز در رابطین بهداشت شهرستان خرم آباد در سال 90-1389 انجام گردید.
  روش ها
  مطالعه حاضر نیمه تجربی از نوع قبل و بعد بود که بر روی 100 رابط بهداشتی که به صورت تصادفی به دو گروه 50 نفره آزمون و شاهد تقسیم شده بودند، انجام گرفت. سپس در طی سه مرحله (قبل از مداخله، بلافاصله بعد از مداخله و سه ماه بعد ار مداخله) مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 18SPSS و توسط آزمون Repeated measurement صورت گرفت.
  یافته ها
  قبل از مداخله تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات سازه های مختلف این مدل در دو گروه مشاهده نشد. اما بعد از مداخله در گروه آزمون میانگین نمره آگاهی و سازه های مختلف مدل (حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده و موانع درک شده) به طرز معنی داری افزایش پیدا کرد (05/0 > P). اما در بخش عملکرد، مصرف کلسیم در هر دو گروه آزمون و شاهد کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  مدل اعتقاد بهداشتی با آن که برای طرح ریزی برنامه هایی جهت پیش گیری از بیماری و سوانح مفید می باشد، لیکن به طور ایده آل برای ارتقای رفتارها به ویژه تغییر رفتار طولانی مدت و رفتارهایی که به عوامل اقتصادی و اجتماعی وابسته اند مناسب به نظر نمی رسد.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، پیش گیری، پوکی استخوان، رابطین بهداشت، مراکز بهداشتی، درمانی
 • محمدرضا مراثی، آوات فیضی، مهدی باقری نژاد صفحه 193
  مقدمه
  در این مطالعه شیوع کلی، سنی و جنسی فشار خون بالا و دیابت نوع 2 برآورد شد. همچنین ارتباط بعضی از عوامل خطر با ابتلای همزمان به این دو بیماری مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش ها
  در یک مطالعه مقطعی، 3000 مرد و زن 15 تا 64 ساله اصفهانی که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی همراه با خوشه بندی چند مرحله ای در بازه زمانی 1386 تا 1388 انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به عوامل خطر بالقوه مربوط به ابتلا به فشار خون بالا و دیابت و نیز وضعیت ابتلا به این بیماری ها برای هر آزمودنی با استفاده از یک پرسش نامه جامع مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفت. از روش رگرسیون لجستیک چند متغیره در نرم افزار R ویرایش 2.13.2 برای تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  شیوع کلی دیابت نوع 2 برابر 6/6 درصد و شیوع کلی فشار خون بالا برابر 2/22 درصد برآورد گردید. شیوع فشار خون بالا در زنان از مردان بالاتر بود (4/22 درصد در برابر 06/22 درصد، 05/0 < P). همچنین شیوع دیابت در زنان به مراتب بالاتر از مردان بود (27/8 درصد در برابر 86/4 درصد، 01/0 < P). ارتباط میان سن، جنس، شاخص توده بدنی و سابقه فامیلی ابتلا به دیابت با ابتلا به دیابت معنی دار شد. در مورد فشار خون بالا، ارتباط سن، جنس و شاخص توده بدنی و مصرف سیگار معنی دار گردید.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که شیوع بیماری های دیابت و به ویژه فشار خون بالا در جامعه مورد بررسی، بالا است و در مورد هر دو بیماری شیوع در زنان بالاتر است. بخش عمده ای از عوامل مرتبط با ابتلا به این بیماری ها، متغیرهای قابل کنترل مربوط به سبک زندگی می باشد. بنابراین اقدامات در حوزه آموزش عمومی و پیشگیری می بایست در جهت ارتقای شیوه زندگی سالم در سطح جامعه همراه با توجه ویژه به زنان معطوف گردند.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، فشار خون بالا، شیوع، عوامل خطر، رگرسیون لجستیک چند متغیره
 • بیژن بینا، امیر محمدی، افشین ابراهیمی، محمدمهدی امین، حمیدرضا پورزمانی، سپیده نعمتی منصور صفحه 204
  مقدمه
  این مطالعه با هدف تعیین غلظت کلر باقی مانده کل و کلروفرم در شبکه توزیع آب شهر اصفهان و پهنه بندی آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic information system یا GIS) انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی است. کلر باقی مانده کل در محل نمونه برداری از شبکه توزیع آب اصفهان توسط دستگاه پرتابل و غلظت کلروفرم بعد از انتقال نمونه ها در شرایط استاندارد به آزمایشگاه با استفاده از دستگاه طیف سنج جرمی (Gas chromatography–mass spectrometry یا GC-MS) اندازه گیری شد. برای انجام پهنه بندی نتایج به دست آمده از سنجش پارامترهای مورد آنالیز از GIS استفاده گردید.
  یافته ها
  مقادیر اندازه گیری شده حداکثر و حداقل به ترتیب برای کلر باقی مانده کل ppm 3/3 و غیر قابل تشخیص و برای کلروفرم ppb 28 و ppb 10 است که غلظت های به نسبت زیاد کلروفرم بیشتر مربوط به نقاط انتهایی شبکه و حاشیه شهر است. نقاط مرکزی شهر دارای غلظت کمتری از کلروفرم نسبت به سایر نقاط است. دلیل این امر را می توان به مصرف بیشتر آب در نقاط مرکزی شهر و راکد ماندن آب در نقاط حاشیه ای شهر مربوط دانست.
  نتیجه گیری
  در حال حاضر آب خروجی از تصفیه خانه آب شرب اصفهان کیفیت مناسبی از لحاظ وجود کلر باقی مانده و محصولات ثانوی گندزدایی دارد. مقادیر آن در محدوده مجاز WHO (Word health organization) و USEPA (United states environmental protection agency) می باشد ولی ضرورت دارد غلظت احتمالی تری هالومتآن های تولیدی به صورت مستمر اندازه گیری شود و با استفاده از روش های مناسب تلفیقی برای کاهش تشکیل این ترکیبات مورد توجه قرار گیرد. واژه های کلیدی: آب شرب، سرطان زا، شهر اصفهان، گندزدایی، THMs
 • مریم سلیمی، افشین ابراهیمی، افسانه سلیمی صفحه 214
  مقدمه
  مکان های دفن مواد زاید شهری دارای پتانسیل بالایی در آلوده کردن محیط و اثر بر سلامت انسان به واسطه تجزیه مواد زاید و تولید شیرابه و گازهای دی اکسیدکربن و متان هستند. در این تحقیق به ارزیابی مکان دفن مواد زاید بر اساس شاخص اولکنو با توجه به میزان بارندگی سالیانه، جنس خاک و فاصله سطح آب زیرزمینی از کف محل دفن در محیط GIS (Geographical information systems) پرداخته شده است.
  روش ها
  این تحقیق بر اساس جمع آوری داده ها و اطلاعات و مطالعات کتابخانه ای و ورود داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها به روش هم پوشانی لایه ها در محیط GIS انجام شد.
  یافته ها
  در سال 1389 میزان بارندگی در کل منطقه دفن کمتر از 150 میلی متر در سال بوده است. خاک منطقه از جنس رسی لومی بود و متوسط فاصله از کف محل دفن تا سطح آب زیرزمینی 3 تا 9 متر بود. بر اساس نتایج محاسبات به عمل آمده، مکان دفن جدید زباله در شهر اصفهان در منطقه با نمره 40 واقع شده است، یعنی دارای شرایط مناسبی بوده است و پتانسیل آلودگی آب های زیر زمینی آن پایین می باشد.
  نتیجه گیری
  مکان دفن جدید زباله های شهرستان اصفهان و شهرک های حومه، از نظر شاخص اولکنو مناسب بود و احتمال آلودگی آب زیرزمینی این منطقه توسط شیرابه های تولیدی آن نیز بر اساس این شاخص کم پیش بینی شد.
  کلیدواژگان: مکان دفن، اولکنو، میزان بارندگی، جنس خاک، سطح آب زیرزمین
 • زهره عبدی مقدم، مریم میرلوحی صفحه 223
  مقدمه
  بیسفنل آ، ترکیبی افزودنی است که جهت ساخت پلاستیک های پلی کربناته استفاده می شود. به تازگی استفاده از این ماده در تهیه بطری های کودکان در بسیاری از کشورها ممنوع شده است.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی با هدف ارزیابی توزیع بطری های پلی کربناته و استاندارد کیفی آن ها در شهر اصفهان در سال 1390 صورت گرفت. 35 مغازه فروش لوازم کودک و 5 داروخانه در چهار منطقه مختلف اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بطری ها بر اساس برند، کشور سازنده و عدم وجود بیسفنول آمورد ارزیابی قرار گرفتند. کیفیت محصولات به طور مستقیم به قوانین کشور تولید کننده آن ها بستگی داشت؛ به طوری که در سه دسته ایرانی، آسیایی و اروپایی- آمریکایی تقسیم بندی گردیدند.بطری های ایرانی و اروپایی به ترتیب بیشترین و کمترین میزان توزیع را در بازار تشکیل می دادند. تفاوت در کیفیت استاندارد انواع بطری ها به مناطق جغرافیایی مورد بررسی آن ها مرتبط بود. بطری های با علامت «بدون بیسفنول آ» در محصولات اروپایی و تنها در دو منطقه اصفهان یافت شدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به توزیع بالای بطری های ایرانی در بازار داخلی چنین می توان نتیجه گرفت که بهبود و تجدید نظر در استانداردهای داخلی می تواند در کاهش مواجهه با بیسفنل آدر نوزادان ایرانی موثر باشد. بر این اساس، ارزیابی خطر دریافت بیسفنل آاز طریق بطری کودک در جامعه امری ضروری است.
  کلیدواژگان: بیسفنل آ، بازار ایران، بطری کودک، پلی کربنات
 • علی حسین زاده، عبدالرضا دارایی صفحه 229
  مقدمه
  امروزه سرطان یکی از معضلات مهم و اساسی بهداشت و درمان در سراسر دنیا می باشد و در کشور ما نیز اهمیت این بیماری رو به افزایش است. به طوری که این بیماری سومین عامل میرایی و دومین گروه بزرگ از بیماری های مزمن غیر قابل انتقال را به خود اختصاص داده است. سرطان کولورکتال شایع ترین سرطان دستگاه گوارش در سراسر دنیا است و 10 درصد موارد فوت ناشی از سرطان را شامل می شود. عوامل ژنتیکی و محیطی متفاوتی در ایجاد این سرطان نقش دارند که در این پژوهش به بررسی عوامل محیطی مرتبط با سرطان کولورکتال در شهرستان اصفهان پرداخته شد.
  روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی، 125 بیمار که نتیجه کولونوسکوپی آن ها مثبت بود از تنها مرکز سرطان کولورکتال استان اصفهان (بیمارستان سیدالشهدا) به عنوان مورد و 135 نفر که نتیجه کولونوسکوپی آن ها منفی شده بود از همان مرکز به عنوان شاهد انتخاب شدند. موارد و شاهدها از نظر سن، جنس و محل سکونت با هم همسان گردیدند. با توجه به هدف مطالعه جهت بررسی عوامل سرطان کولورکتال اسپورادیک، بیمارانی که از نظر سابقه فامیلی مثبت بودند از مطالعه خارج شدند. اطلاعات استخراج شده شامل سن، جنس، فعالیت، رژیم غذایی، مصرف داروهای غیراستروئیدی، دخانیات و BMI (Body mass index) بود. داده ها با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک بعد از ورود به نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع بیماران مورد بررسی 9/51 درصد مرد، 1/48 درصد زن و میانگین سنی بیماران 002/11 ± 32/58 بود. در آنالیز چندگانه یک ارتباط معکوس بین فعالیت فیزیکی (7/0-34/0: CI 95 درصد، 49/0 = OR) و مصرف داروهای غیر استروئیدی (2/0-02/0: CI 95 درصد، 07/0 = OR) با سرطان کولورکتال پیدا شد. همچنین یک ارتباط مثبت بین مصرف رژیم غذایی پرچرب و سرطان کولورکتال پیدا شد (45/5-96/2: CI 95 درصد، 86/4 = OR). در این مطالعه ارتباطی بین مصرف سیگار و نمایه توده بدنی با سرطان کولورکتال مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به قابل پیش گیری بودن سرطان کولورکتال و افزایش بروز جهانی بیماری، مداخله های آموزشی در خصوص اهمیت بیماری، غربالگری و تشخیص، نقش رژیم غذایی و فعالیت بدنی در ایجاد بیماری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، عوامل محیطی، اسپورادیک
 • داریوش مسعودی بروجنی، محمدحسین باقیانی مقدم، غلامرضا شریفی راد، حسین فلاح زاده صفحه 237
  مقدمه
  اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از مشکلات بهداشتی، درمانی و اجتماعی قرن حاضر شناخته شده است. مطالعات اخیر نشان داده است که جوانان در برابر مصرف مواد مخدر مقاومت کمی دارند، ولی درباره خطرات ناشی از مصرف مواد، قابلیت درک و پذیرش بالایی دارند. این تحقیق با هدف تعیین رفتارهای پیش گیری کننده از اعتیاد به مواد مخدر بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در بین دانش آموزان انجام شده است.
  روش ها
  این بررسی یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که در بین 224 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان در چهار دبیرستان پسرانه منطقه بروجن انجام گردید. روش نمونه گیری در این مطالعه، چند مرحله ای تصادفی بود. در این مطالعه توصیفی از متغیرهای دموگرافیک و متغیرهای مبتنی بر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی (منافع درک شده، شدت درک شده، حساسیت درک شده، موانع درک شده، خود کارامدی و راهنما برای عمل) در جهت عملکردهای پیش گیری کننده از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر استفاده گردید. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار 18SPSS و آزمون های توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بین نمره کسب شده از سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و رفتارهای پیش گیری کننده از سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان همبستگی معنی داری وجود داشت. همچنین بین تحصیلات پدر دانش آموزان و نمره آگاهی به دست آمده توسط ایشان از عوامل مرتبط با پیش گیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور (001/0 = P) و میان نحوه بیان مشکلات ایشان و رفتارهای پیش گیری کننده از سوء مصرف مواد مخدر، رابطه معنی داری (002/0 = P) وجود داشته است.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق همانند مطالعات مشابه دیگر نشان داد که آگاهی از عوامل مرتبط با پیش گیری از اعتیاد و نمره کسب شده از سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان می تواند به طور معنی داری بر عملکردهای پیش گیری کننده آن ها تاثیر بگذارد.
  کلیدواژگان: پیش گیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر، دانش آموزان، مدل اعتقاد بهداشتی
 • لیلی ربیعی، غلامرضا شریفی راد، رضا مسعودی، فیروزه مصطفوی، صفرعلی اسماعیلی، شهربانو دانیالی صفحه 247
  مقدمه
  هدف از انجام این پژوهش، مداخلات آموزشی در مراقبت خانواده محور و ارتقای توانایی های بیمار و اعضای خانواده می باشد تا به موانع موجود در زمینه های بهداشتی و سلامتی فایق آیند. لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شده است.
  روش ها
  این مطالعه با طراحی کارآزمایی بالینی و با 70 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در دو گروه آزمون و شاهد انجام شد. 8 جلسه 60 دقیقه ای برنامه آموزشی بر اساس نیازهای آموزشی بیماران و خانواده های آنان در طول 3 ماه در انجمن مولتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان در سال 1390 برگزار شد. سپس پرسش نامه های دانش، نگرش و عملکرد جمع آوری گردید و داده ها با استفاده از آزمون های آماری ناپارامتریک تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  آزمون Man-Whitney نشان داد؛ قبل از آموزش، دو گروه از نظر آگاهی با هم همسان بودند، ولی بعد از مداخله آموزشی اختلاف معنی داری بین آگاهی دو گروه دیده شد (001/0 > P). در ارتباط با نگرش بیماران، قبل از آموزش آزمون Man-Whitney بین دو گروه همسانی نشان داد، ولی بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون 100 درصد بیماران نگرش مثبتی راجع به موضوع پیدا کرده بودند؛ در حالی که تغییری در وضعیت نگرشی گروه شاهد ایجاد نشده بود. در زمینه عملکرد نیز آزمون Man-Whitney تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان نداد، ولی بعد از آموزش اختلاف معنی دار بود (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  توانمند سازی بیماران مولتیپل اسکلروزیس منجر به ارتقای سطح دانش، نگرش و عملکرد آنان می گردد. اجرای چنین برنامه های اثربخشی که با محوریت خانواده انجام می گیرند، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: الگوی توانمند سازی خانواده محور، دانش، نگرش، عملکرد، مولتیپل اسکلروزیس
 • مریم حضرتی، امیر حسام حسنی صفحه 260
  مقدمه
  فاضلاب بیمارستانی گستره ای از ترکیبات مختلف اعم از داروها، گندزداها و عوامل بیماری زا هستند که به طور عمده در چاه های جاذب دفع می گردد یا وارد شبکه فاضلاب شهری می شود و در نهایت منجر به بحران آلودگی منابع آب می گردد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تلفیق پیش ازن زنی و فرایند انعقاد ولخته سازی با منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید و کمک منعقد کننده پلی الکترولیت کاتیونی در کاهش بار آلودگی فاضلاب بیمارستانی می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه از سیستم آزمایشگاهی شامل مولد ازن با ظرفیت go3/h 8/19، رآکتور واکنش با حجم یک لیتر و دستگاه جارتست با استفاده از منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید و کمک منعقد کننده پلی الکترولیت کاتیونی استفاده گردید و پارامترهای 5BOD، COD TSS مطابق با روش های ارایه شده در کتاب روش های استاندارد برای آزمایش های آب و فاضلاب بررسی شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج این تحقیق پلی آلومینیوم کلراید با دوز 200 میلی گرم در لیتر همراه با پلی الکترولیت کاتیونی با دوز 1 میلی گرم در لیتر باعث راندمان حذف 5BOD، COD TSS به ترتیب معادل 0/50، 0/81 و 0/84 درصد گردید. پیش ازن زنی با دوز go3/h8/19 به مدت 15 دقیقه راندمان حذف 5BOD، COD TSSرا در فرایند انعقاد و لخته سازی به ترتیب 0/54، 0/87 و 0/89 درصد حاصل نمود.
  نتیجه گیری
  پیش ازن زنی کارایی فرایند انعقاد و لخته سازی با منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید و کمک منعقدکننده پلی الکترولیت کاتیونی را در حذف پارامترهای مورد بررسی به میزان اندکی افزایش داد و همچنین ازن زنی میزان مصرف ماده منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید را کاهش داد.
  کلیدواژگان: پیش ازن زنی، پلی آلومینیوم کلراید، پلی الکترولیت کاتیونی، فرایند انعقاد و لخته سازی، فاضلاب بیمارستانی
 • فاطمه مومنی ها، کاظم ندافی، محمد صادق حسنوند، رامین نبی زاده، محسن حیدری صفحه 267
  مقدمه
  مساله آلودگی محیط زیست به نانو ذرات که به تازگی در ایران وارد چرخه فرایندی صنایع گردیده است، از اهمیت چشم گیری برخوردار می باشد. یکی از این ترکیبات پرکاربرد نانو ذرات اکسید روی هستند که در این تحقیق، 50LC 24 و 48 ساعته نانو ذرات اکسید روی تماس یافته با رنگ آبی 29 از طریق زیست آزمونی اندازه گیری شد.
  روش ها
  در ابتدا دافینا جهت انجام زیست آزمونی در داخل یک ظرف شیشه ای کشت داده شد. سپس با انجام آزمایش های دامنه یابی، گستره غلظت های مورد نظر تعیین شد و هر غلظت در زمان های 24 و 48 ساعته برای نانو ذرات اکسید روی به تنهایی و نانو ذرات اکسید روی تماس یافته با رنگ آبی 29، مورد آزمایش قرارگرفت. روش انجام آزمایش های زیست آزمونی بر اساس روش های استاندارد انجام گرفت. جهت تعیین میزان مرگ دافنیا در این مطالعه از آنالیز پروبیت نرم افزار 16SPSS استفاده گردید و مقادیر 50LC در زمان های مختلف مشخص شد. سپس داده های حاصل از آنالیز پروبیت جهت ترسیم نمودارهای مربوط توسط نرم افزار Excel مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که مقدار 50LC 24 ساعته نانو ذرات اکسید روی بدون تماس و تماس یافته با رنگ آبی 29 به ترتیب 6/2 و 8/1 میلی گرم در لیتر و مقادیر 48 ساعته به ترتیب 9/1 و 2/1 میلی گرم در لیتر می باشد. مقدار NOEC 24 ساعته نانو ذرات اکسید روی بدون تماس و تماس یافته با رنگ آبی 29 به ترتیب 9/0 و 2/0 میلی گرم در لیتر و مقادیر 48 ساعته به ترتیب 36/0 و 01/0 میلی گرم در لیتر می باشد.
  نتیجه گیری
  با افزایش زمان تماس، مقدار 50LC کاهش یافت؛ به عبارت دیگر سمیت نانو ذرات اکسید روی بر روی دافنیا افزایش یافت؛ در نتیجه سمیت نانو ذرات تماس یافته با رنگ آبی 29 وابسته به زمان تماس با دافنیامگنا می باشد.
  کلیدواژگان: سمیت، نانو ذرات اکسید روی، رنگ آبی 29، زیست آزمونی، دافنیامگنا
 • حمید بورقی، علی ولی نژادی، معصومه کیانی، مرضیه خدادادی، مهناز یزدان یار، حسین وکیلی مفرد، محمدرضا امیری صفحه 275
  مقدمه
  مدیران و برنامه ریزان بهداشتی درمانی کشور وظیفه سیاست گذاری و برنامه ریزی مجموعه ساختاری و نظام بهداشت ملی را به عهده دارند. بی شک برای تسریع و تحقق چنین آرمانی، برخورداری ایشان از اطلاعات دقیق و مطمئن که به راحتی قابل دسترس باشد، ضروری است. از این رو بدیهی است که آگاهی آن ها از کاربردهای مختلف سیستم های اطلاعات بیمارستانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی مدیران دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص کاربردهای سیستم اطلاعات بیمارستان در سال 1390 طراحی و اجرا شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی در مورد 40 نفر از مدیران مراکز درمانی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه پیش ساخته ای شامل 31 سوال که پایایی و روایی آن تایید شده بود، استفاده شد. برای توصیف اطلاعات از آمار توصیفی و شاخص های مرکزی و پراکندگی و برای تحلیل داده ها از آزمون Kruskal-Wallis استفاده شد.
  یافته ها
  5/77 درصد مدیران دانشگاه علوم پزشکی همدان دارای آگاهی متوسط و 5/12 درصد دارای آگاهی خوب در خصوص کاربردهای مدیریتی HIS بودند. همچنین 7/75 درصد از مدیران دوره های آموزشی مرتبط را گذرانده بودند. مسوولین داروخانه بیشترین و مسوولین رادیولوژی دارای کمترین آگاهی بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که جهت استفاده بهتر و کاربردی از سیستم اطلاعات بیمارستانی در تمام قسمت ها، برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی علمی ضرورت است.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات بیمارستانی، آگاهی مدیران، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • مرجان گلی، احمدرضا همت، اعظم فروغی پور صفحه 282
  مقدمه
  دیابت بارداری یک بیماری شایع ولی بدون علامت و در عین حال پرعارضه می باشد. با توجه به اهمیت عوامل خطرساز این بیماری، مطالعات محدود در این زمینه وجود دارد. تفاوت در نتایج آن ها، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل خطرساز دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان سال 1390 انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی پرونده 2014 زن باردار بررسی شد. این افراد ابتدا تحت آزمون غربالگری همگانی یک ساعته GCT (Glucose challenge test) قرار گرفتند و در صورت دارا بودن قند خون mg/dL 140< با آزمون تشخیصی GTT (Glucose tolerance test) و بر اساس ملاک های تشخیصی کارپنترو کوستون، موارد دیابت بارداری شناسایی شد. اطلاعات مورد نیاز شامل مشخصات دموگرافیک، عوامل خطرساز دیابت بارداری و نتایج آزمایش های قند خون از طریق مستندات مندرج در پرونده، استخراج و به وسیله پرسش نامه جمع آوری گردید. داده ها به دست آمده با نرمافزار SPSS پردازش و با آزمون ANOVA و آزمون Exact fisher و Logistic regression analysis تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از مجموع 2014 خانم مورد بررسی، 77 نفر مبتلا به دیابت بارداری بودند (8/3 درصد). از بین عوامل خطرساز، دیابت بارداری با سن، BMI (Body mass index)، تعداد بارداری، سابقه دیابت فامیلی، مرده زایی و زایمان نوزاد ناهنجار رابطه آماری معنی دار داشت. آنالیز Logistic regression نشان داد که از بین موارد فوق دیابت بارداری تنها با سن، BMI و سابقه دیابت فامیلی ارتباط آماری معنی دار داشت (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  مهم ترین عوامل خطرساز دیابت بارداری به ترتیب شامل سن، چاقی و سابقه دیابت فامیلی می باشد.
  کلیدواژگان: اصفهان، دیابت بارداری، زنان باردار، عوامل خطرساز
 • وحیده ناصرخاکی، عزیز الله باطبی، سید مصطفی حسینی، داود شجاعی زاده، لیلا ناصرخاکی صفحه 290
  مقدمه
  سلامت محیط کار و سلامت روان با ایجاد شاخص های کیفیت زندگی فراهم می شود. توجه به این مساله در تمام سازمان ها ضروری می باشد و مانع فرسودگی و راندمان پایین کار خواهد شد. از این رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان شاغل در ساپکو با استفاده از پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان ها جهانی بهداشت (The world health organization quality of life-BREF یا WHOQOL-BREF) در سال1390 انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی، تحلیلی و مقطعی است. جامعه آماری زنان و مردان شاغل در شرکت ساپکو بود. نمونه گیری تصادفی بر اساس ساختار و ترکیب فیزیکی حضور شاغلین زن و مرد انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از از آزمون 2c، ANOVA، t-test و نرم افزار 5/11SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  رابطه معنی داری بین جنسیت با وضعیت تاهل، داشتن فرزند، درامد و جایگاه شغلی دیده شد ولی رابطه معنی داری بین جنسیت با سن، تحصیلات، وضعیت مسکن و سابقه کار دیده نشد. همچنین رابطه معنی داری بین کیفیت زندگی با جنسیت، جایگاه شغلی دیده شد ولی رابطه معنی داری بین کیفیت زندگی با سن، تحصیلات، وضعیت تاهل، داشتن فرزند، درامد، وضعیت مسکن و سابقه کار دیده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر بیانگر بالاتر بودن کیفیت زندگی زنان از مردان است. برای ارتقای کیفیت زندگی این قشر از جامعه برنامه ریزی های آموزشی و اجرایی لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان ها جهانی بهداشت، شرکت ساپکو
 • مهری رجالی، مهناز مستاجران صفحه 314
  مقدمه
  شواهد پژوهشی نشان می دهد که نگرش مذهبی در تمام جنبه های روان شناختی زندگی بشر تاثیرات بسزایی دارد. این پژوهش با هدف، بررسی وضعیت نگرش مذهبی دانشجویان جدید الورود دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.
  روش ها
  مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر در مهر ماه 1389 بر روی 200 نفر از دانشجویان جدید الورود دانشکده بهداشت اجرا گردید. داده ها با استفاده از پرسش نامه نگرش مذهبی دکتر خدایاری فرد جمع آوری شد و با استفاده از آزمون آماری t و ANOVA تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره دینداری کل برای دانشجویان مورد بررسی 337/52 ± 51/486 بود. میانگین و انحراف معیار شناخت دینی 14/5 ± 38/59 و التزام به وظایف دینی 232/29 ± 96/231 به دست آمد. نتایج نشان داد که نگرش مذهبی دانشجویان در تمام ابعاد دینی بسیار قوی و نگرش مذهبی دختران دانشجو به طور معنی داری بیش از پسران بود (05/0 > P). همچنین بین متغیرهای سن و رشته تحصیلی با نگرش مذهبی ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  اجرای برنامه های کاربردی توسط دانشگاه به منظور ارتقای بیشتر نگرش مذهبی دانشجویان به خصوص در مولفه التزام به وظایف دینی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: نگرش، مذهب، دانشجویان، دینداری
 • یوسف پرهوده، مهدی خزلی، محمود بختیاری، علی دل پیشه، آرمان لطیفی صفحه 320
  مقدمه
  مداخلات آموزشی جهت ارتقای فعالیت جسمانی دانشجویان از اولویت های بهداشتی است. یکی از رویکردهای نظری برای ارتقا و نگهداشت فعالیت جسمانی، الگوی فرانظری (Trans-theoretical model) است. این پژوهش با هدف تعیین میزان تاثیر الگوی آموزشی فرانظری بر فعالیت جسمانی دانشجویان در سال 1390 اجرا شد.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که با مشارکت 200 دانشجو (در دو گروه مداخله و شاهد) انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ای چهار قسمتی مشتمل بر اطلاعات فردی، پرسش نامه مراحل تغییر فعالیت جسمانی (SECQ)، مقیاس سنجش خودکارامدی و مقیاس سنجش موازنه تصمیم گیری بود. مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری با روش های بحث گروهی و سخنرانی اجرا شد. بسته آموزشی شامل پمفلت، پوستر و فیلم بود. 8 هفته پس از اجرای آخرین جلسه آموزشی، داده های پس آزمون جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 19SPSS و با شاخص های مرکزی و آزمون های McNemar و Paired t با سطح اطمینان 95 درصد تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  پیش از مداخله هیچ گونه اختلاف معنی داری بین شغل، وضعیت تاهل، میانگین سن افراد و مراحل تغییر فعالیت جسمانی در دو گروه آزمون و شاهد وجود نداشت (05/0 < P). در گروه آزمون مراحل فعالیت جسمانی به سمت مراحل فعال پیش رفت (001/0 > P)؛ اما در گروه شاهد مراحل فعالیت جسمانی تغییر معنی داری نداشت. نمره موازنه تصمیم گیری، خودکارامدی و میزان فعالیت جسمانی در گروه آزمون بر اثر آموزش افزایش معنی داری داشت (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان داد که اجرای مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری یکی از راهکارهای موثر در جهت ارتقای فعالیت جسمانی در دانشجویان است.
 • محسن رضاییان، رضا وزیری نژاد، نسیبه پیشگویی، محمد حقیقی، غلامرضا شریفی راد، مریم هادوی صفحه 330
  مقدمه
  نظام پژوهش سلامت، نظام برنامه ریزی، هماهنگی، پایش و مدیریت منابع و فعالیت های پژوهش سلامت به منظور دستیابی به سلامت توام با عدالت است. پزشکان عمومی به عنوان اعضای اصلی نظام سلامت، نقش به سزایی در دستیابی به آرمان بهداشت و درمان دارند. مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت دانش، بینش و عملکرد پزشکان عمومی در مورد پژوهش در حیطه سلامت طراحی گردید.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی بر روی کلیه پزشکان عمومی شهر رفسنجان (76 نفر) انجام شد. اطلاعات به کمک پرسش نامه پژوهشگرساخته و به روش سرشماری جمع آوری گردید. روایی صوری پرسش نامه طبق نظر دو متخصص اپیدمیولوژی قابل قبول بود و پایایی آن به وسیله تکرار آن در یک نمونه کوچک و از طریق محاسبه Cronbach''s alpha به دست آمد. داده ها با استفاده از آزمون های پارامتریک Correlation،ANOVA و t و غیرپارامتریک 2c مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  هفتاد و دو نفر (7/94 درصد) به سوالات پاسخ دادند که از این بین 39 نفر (1/54 درصد) مرد و 33 نفر (8/45 درصد) زن بودند. در قسمت دانش، 18 نفر (25 درصد) از دانش ضعیف، 39 نفر (2/54 درصد) از دانش متوسط و 15 نفر (8/20 درصد) از دانش خوب برخوردار بودند. در قسمت بینش، 5 نفر (7 درصد) از افراد تحت بررسی از بینش ضعیف، 42 نفر (3/58 درصد) از بینش متوسط و 25 نفر (7/34 درصد) از بینش خوب نسبت به نظام تحقیقات سلامت برخوردار بودند. در مجموع عملکرد افراد شرکت کننده نیز ضعیف ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که آگاهی و بینش پزشکان عمومی شهر رفسنجان در مورد سیستم تحقیقات سلامت در حد متوسط و عملکرد آن ها ضعیف بوده است. توصیه می شود برنامه ریزی های لازم در جهت ارتقای سطح دانش و بینش پزشکان عمومی در مورد سیستم تحقیقات سلامت از طریق برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی انجام گیرد. همچنین، در نظر گرفتن تسهیلات لازم و بودجه کافی برای پزشکانی که به امر تحقیق در زمینه سلامت می پردازند نیز ضروری است.
  کلیدواژگان: دانش، بینش، عملکرد، سیستم تحقیقات سلامت، پزشکان عمومی
 • آذر طل، غلامرضا شریفی راد، احمد علی اسلامی، فاطمه الحانی، محمدرضا مهاجری تهرانی، داود شجاعی زاده صفحه 339
  مقدمه
  خودکارامدی به عنوان یک متغیر روانی- اجتماعی در حوزه دیابت، از مواردی است که می تواند در انواع پیامدهای این بیماری به صورت مطلوب یا نامطلوب تاثیرگذار باشد. این پژوهش با هدف تعیین میزان خودکارامدی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام گرفت.
  روش ها
  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر در سال 1390 به مدت 4 ماه انجام شد. جامعه مورد مطالعه، بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به یکی از مراکز دیابت شهر اصفهان بودند. حجم نمونه 140 نفر و به روش نمونه گیری مستمر (متوالی) انتخاب شد. میزان خودکارامدی بیماران با استفاده از پرسش نامه دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و مرتبط با بیماری (12 گویه) و ابزار استاندارد خودکارامدی (8 گویه) بر اساس مقیاس ده درجه ای لیکرت اندازه گیری گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 11.5SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 82/7 ± 23/53 سال (75-37 سال) و طول مدت بیماری شرکت کنندگان در این مطالعه 63/5 ± 19/7 سال (20-1 سال) گزارش گردید. میانگین و انحراف معیار خودکارامدی 27/9 ± 29/36 و میزان امتیاز خودکارامدی بین 19 و 56 متغیر بود. در مجموع 6/58 درصد بیماران مبتلا به دیابت دارای خودکارامدی پایین بودند. یافته های مطالعه نشان داد که وضعیت تاهل (01/0P <)، سطح تحصیلات (04/0 = P)، وضعیت سلامتی عمومی فرد از دیدگاه خود (04/0 = P)، طول مدت ابتلا به دیابت (02/0 = P) و HbA1C (02/0 = P) با خودکارامدی ارتباط معنی داری داشتند؛ به طوری که افراد متاهل، دارای تحصیلات بیشتر، وضع سلامتی مطلوب و مدت زمان بیشتر ابتلا به دیابت دارای خودکارامدی بالاتری بودند و با افزایش خودکارامدی میزان HbA1C کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  با توجه به این مورد که خودکارامدی به عنوان یکی از عوامل موثر و کلیدی در کنترل دیابت به شمار می رود و این که درصد چشمگیری از بیماران مورد مطالعه از امتیاز خودکارامدی پایینی برخوردار بودند، ضرورت انجام مداخلات آموزشی با بهره گیری از مدل های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت با تمرکز بر سازه خودکارامدی اجتناب ناپذیر می نماید.
  کلیدواژگان: خودکارامدی، دیابت نوع 2، HbA1C، بیمار مبتلا به دیابت نوع 2
|
 • Mitra Modi, Gholamreza Sharifirad, Firoozeh Mostafavi, Mohsen Rezaeian Page 165
  One of the most important challenges for researchers is deciding on how to collect their data. There are various views on using telephone interviews. Conducting telephone interviews on women of 40 years old and older in Isfahan about mammography screening behavior showed that it could be an appropriate method for data collection when there is a combination of effective communication process and appropriate designing for the telephone interview. The advantages of telephone interviewing for data gathering include coverage of more geographic regions, using economic and human resources more efficiently, improving the quality of data collection, maintaining interviewer security, more speed in data gathering and a more comfortable feeling.The most important challenges of telephone interviewing include lack of visual cues to achieve the confidence of the interviewee, lack of creation and maintaining a clear communication, debate about unrelated questions and opposition of other family members with participating in the interview. Evidence suggests that prior preparation for telephone interviewing might increase the success rate.
  Keywords: Interview, Telephone, Method, Data Collection
 • Fariba Mahamed, Maryam Amidi Mazaheri, Kambiz Karimzadeh Shirazi Page 176
  Introduction
  Each year nearly 529,000 women worldwide die due to complications of pregnancy and childbirth.Premarital education can play an effective role in improving the health of the pregnancy.Selection of appropriate educational practices leads to more useful education.This study examined the effect of a focus group about prenatal health on knowledge and attitudes of marriage candidategirls in Boyer Ahmad.
  Methods
  This quasi-experimental study was conducted in the city Boyer Ahmad in 1389.577 girls were elected from the participants in the counseling program within one year bycontinuous available sampling method.Data were collected by a researcher made questionnaire including demographic data (age, education and occupation), and 10 knowledge and 10 attitude questions on pregnancy health before and after the intervention. Educational intervention was performed as group discussion,and questions and answers during two sessions, one session per week. The participants were arranged in groups of 15 members, and each group was led by one of the family health students as facilitator.
  Findings
  Average age at marriage for girls was 22.1 ± 4.5. 84.3% of girls were housewives and 15.7% were employed.Mean knowledge and attitude of college girls were significantly higher than others.The mean of knowledge and attitude scores increased significantly after the intervention (p ≤ 0.001).
  Discussion
  Group discussion, and question and answer method raise knowledge of and improve the attitude of girls significantly. Considering theimportanceandnecessity ofhealth education about prenatal care;for better use of educational opportunities; group discussion, and question and answer should be used to attract the active participation of girls.
  Keywords: Premarital Counseling, Pregnancy Health, Knowledge, Attitudes, Group Discussion
 • Davoud Shojaezadeh, Roya Sadeghi, Mohammad Javad Tarrahi, Mojgan Asadi, Behnam Lashgarara Page 183
  Background
  Osteoporosis is a common metabolic bone disease that causes bone fracture. This study was performed to determine the effect of Health Belief Model in osteoporosis prevention in volunteers of Khorramabad in 2011.
  Methods
  This quasi-experimental before and after study was conducted among the hundred volunteers, which were stratified randomly into two fifty-member groups of case and control. Then, through three stages (before intervention, immediately after intervention, and three month after intervention) these groups were evaluated. Analyzing the data was performed by SPSS software using repeated measurement test.
  Findings
  No significant differences between the mean scores of the various structures of this model were observed among the two groups before the intervention. The mean scores of the awareness and various structures of the model (perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, and perceived barriers) were increased significantly in the case group after intervention (P < 0.05). In performance, the calcium consumption was decreased in both the case and control groups.
  Conclusion
  Although HBM is effective for planning programs to prevent disease or accidents, it seems it is not suitable for the promotion of behaviors, particularly long-term behavioral change and behaviors that depend on economic and social factors.
  Keywords: Health Belief Model, Prevention, Osteoporosis, Health Volunteers, Health Centers
 • Mohammadreza Meraci, Awat Feizei, Mehdi Bager Nejad Page 193
  Background
  In this study the overall, age and sex prevalence of diabetes mellitus and high blood pressure were calculated and the association among some risk factors and these two diseases, occurring simultaneously, were studied.
  Methods
  In this cross-sectional study 3000 Isfahanian men and women between the ages of 15-64 were investigated by using stratified sampling method with multi-stage clustering from 2007-2009. Information related to potential risk factors related to high blood pressure, diabetes and also the conditions of these diseases was asses and measured for each subject using a comprehensive questionnaire. Multivariate logistic regression model was used for data analysis in the R software version 2.13.2.
  Findings
  The overall prevalence of diabetes 2 mellitus was estimated 6.6% and overall prevalence of high blood pressure was estimated at 22.2%. The prevalence of high blood pressure was greater in women than men (22.4% in comparison to 22.06%, P < 0.05). Moreover, the prevalence of diabetes was also higher in women than men (8.27% in comparison to 4.86%, P < 0.01). There was a significant correlation among diabetes and age, gender, BMI and family history. There was also a significant correlation among high blood pressure and age, gender, BMI and smoking.
  Conclusion
  This study showed that the prevalence of diabetes and specially high blood pressure is high in this society and the prevalence of both diseases in women is higher than men. The majority of these risk factors are variables that we can control with our life style. Therefore, general training and prevention should be focused on promoting a healthy life style in society with more attention to women.
  Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus, High Blood Pressure, Prevalence, Risk Factors Multivariate Logistic Regression
 • Bijan Bina, Amir Mohammadi, Afshin Ebrahimi, Mohammad Mehdi Amin, Hamidreza Pourzamani, Sepideh Nemati Mansor Page 204
  Background
  The goal of this study was to survey the total residual chlorine and chloroform in the water distribution system of Isfahan, Iran, and zoning of obtained results using GIS.
  Methods
  In this cross-sectional study, total residual chlorine was tested in the sampling points of the water distribution system of Isfahan and chloroform was measured with standard methods and after transferring the samples to a laboratory under standard conditions. Chloroform detection was done by GC-MS. The zoning of obtained results was performed by GIS.
  Findings
  Total residual chlorine and chloroform concentrations were obtained undetectable to 3.3 ppm and 10-28 ppb, respectively. High range of chloroform concentration was related to the end points of the water distribution system. Moreover, the center of the city had a chloroform concentration less than other points. The reason for these problems could be more water consumption in central points of the city and stagnant water in other areas of the city.
  Conclusion
  The results of this study showed that the water production of the Isfahan water treatment plant had an acceptable quality in relation to its Cl- and DBPs content, at the sampling time. The obtained concentrations followed the WHO and USEPA guidelines. However, it is necessary to detect probable concentration of THMs production, continuously. Furthermore, by using integrated and appropriate water treatment methods, DBPs can be reduced considerably.
  Keywords: Carcinogen, Disinfection, Isfahan city, Potable water Trihalomethane
 • Maryam Salimi, Afshin Ebrahimi, Afsaneh Salimi Page 214
  Background
  The municipal waste landfill sites have high a potential of contaminating the ‎environment and having effects of the human health due to waste degradation, production of leachate, carbon dioxide and ‎methane gases. The present study aims to evaluate the location of the solid waste landfill using GIS and based on the Oleckno index. Assessment parameters included average annual rainfall, soil type and ground water beneath and adjacent to the landfill site.
  Methods
  This study was based on field- and library-based data collection, and surveys of relevant data. Then data were registered into the GIS environment and overlaying layers analysis method was used.
  Findings
  In 2010 the total rainfall in the landfill region was less than 150 mm/year. ‎The soil material was clay loam, and the average distance ‎from the floor of the landfill to the groundwater level was 3-9 meters. As calculated results showed that, the Oleckno Index score in the study area was 40. This means that the conditions were good and there was low groundwater pollution potential.
  Conclusion
  The new landfill site of the city and suburb of Isfahan had a good Oleckno index and the possibility of contamination of groundwater by leachate production based on this index was also low‎.
  Keywords: Landfill, Oleckno Index, Rainfall, Soil Type, Groundwater Level
 • Zohreh Abdi Moghadam, Maryam Mirlohi Page 223
  Backgorund: Bisphenol A, has been commonly used in making polycarbonate plastics. Today, using BPA in baby bottles is banned in many countries due to its toxicity.
  Methods
  The objective of the present study was aimed to assess the distribution of polycarbonate baby bottles and their standard quality in an Isfahan urban society. This study was a cross- sectional research in Isfahan, Iran in 2011. Thirty-five baby shops (n=35) and drug stores (n=5) in 4 different parts of Isfahan were included in the study,
  Findings
  The distribution of baby bottles were investigated regarding their brand, origin and being marked as BPA free. As the products quality is directly linked to the regulation of where they were manufactured, products were classified in to 3 categories: national, Asians and western. Results revealed that national and western baby bottles were the most and the least distributed products respectively. The difference in the investigated geographical areas was significantly linked to the type of products regarding their standard quality. The Products marked as BPA free, were found in the western products, and were limited to two of the selected areas.
  Conclusion
  As national produced polymeric baby bottles, were the most distributed products in an urban society in Isfehan, a conclusion could be drawn that improvement and revision of the national standards can be effective in reducing the exposure to BPA in Iranian infants, Moreover, risk assessment of BPA from baby bottles is a necessity in our society.
  Keywords: Bisphenol A, Iranian Market, Baby Bottle, Polycarbonate
 • Ali Hosseinzadeh, Abdolreza Darae Page 229
  Background
  Today, cancer is one of the major health problems worldwide, and the importance of this disease in our country is growing. This cancer is the third cause of death and accounts for the second largest group of non-transmissible chronic diseases. Colorectal cancer is the most common gastrointestinal cancer and includes 10% of deaths from cancer around the world. Different genetic and environmental factors play a role in causing of this cancer and in this study we investigated the environmental factors associated with colorectal cancer in Isfahan, Iran.
  Methods
  In this case - control study, 125 patients with colorectal cancer, who had positive results by colonoscopy, were selected as case group from colorectal cancer center in Isfahan (Seyed Al Shohada Hospital) and 135 people, had a negative colonoscopy results, were selected as control group,, from the same center. Cases and controls were matched by age, sex and place of residence. According to the aim of the study to investigate the cause factors of the sporadic colorectal cancer, patients who had a positive family history were excluded. Extracted data included age, sex, activity, diet, consumption of NSAIDs, smoking and BMI. Data were analyzed using a logistic regression model after entry into the SPSS software.
  Findings
  From the total patients studied, 9.51% were male, 1.48% female, mean age of patients was 58.32 ± 11.002. Through multiple analysis, an inverse relationship was found between physical activity (OR = 0.49, CI 95%: 0.34-0.7) and non-steroidal drugs (OR=0.07, CI95%:0.02-0.2) with colorectal cancer. Moreover, a positive association was found between dietary fat intake and colorectal cancer (OR = 4.86, CI 95%: 2.96-5.45). In this study, no correlation was found between smoking and BMI with colorectal cancer.
  Conclusion
  Due to the fact that colorectal cancer is preventable and its increased incidence; educational interventions, disease screening and identifying the role of diet and physical activities in the disease appears to be necessary.
  Keywords: Sporadic Colorectal Cancer, Environmental Factors
 • Daryoush Masoudi Boroujeni, Mohammad Hossein Baghianimoghadam, Gholamreza Sharifirad, Hossein Fallahzadeh Page 237
  Background
  Drug addiction is known as a health, therapeutic, and social problem of the recent century. Recent studies have shown that young people have little resistance against drugs, but they have the ability to understand and accept the risk of using drugs. This study has been done among students to determine the preventive behaviors of drug addiction based on the health belief model.
  Methods
  This study is a descriptive-analytical study, which was performed among 224 male students in four high schools in the Boroujen region. In this study sampling was performed randomly in several stages and it used demographic variables based on the health belief model parts (perceived benefits, perceived severity, perceived susceptibility, perceived barriers, self-efficacy and cues to action) toward preventive functions of addiction and drug abuse. The collected data was analyzed by SPSS software 18 and descriptive and inferential test.
  Findings
  The findings of this study showed that, there is a significant difference between the obtained scores of health belief model parts and preventive behaviors of addiction and drug abuse. Moreover, there is a significant correlation between the factors of students, their fathers’ education and their knowledge (P = 0.001). There is also a significant correlation between the factors of how to express their problems and preventive behaviors of drug abuse (P = 0.002).
  Conclusion
  The findings of this study, like other similar studies showed that awareness of factors related to prevention of addiction and scores of the health belief model constructs in the students can significantly affect their preventive actions.
  Keywords: Prevention of Drug Addiction, Abuse, Students, Health Belief Model
 • Leili Rabiei, Gholamreza Sharifirad, Reza Masoodi, Firouzeh Mostafavi, Safar Ali Esmaeili Vardanjani, Shahrbanoo Daniali Page 247
  Background
  Drug addictionis a knownpublicandsocialhealthproblemof this century.Recent studies haveshownthatyoung peoplehavelittleresistanceagainstdrugs, buthave theability tounderstandandaccept the risks of drug use.Theaim of thisstudyis todetermine thepreventive behaviorsofdrug addictionamongstudentsbased onthe healthbelief model.
  Methods
  This is a descriptive-analytical studyon 224 high school students from four boys’ high schoolsof Boroujen city. Sampling in this study was multistage random. The study of demographic variables andstructuresbased onhealth belief modelvariables (perceived benefits, perceived severity, perceived susceptibility, perceived barriers, self-efficacy and cues to action) toward drug abuse prevention functions were used. The data were analyzed by SPSS software anddescriptive and inferentialtests.
  Findings
  The findings of this study showedthat, there aresignificantpositive correlationsbetween theScoresof preventivebehaviorsand thecomponents in thehealth belief modelofdrugabuseinthestudents. Moreover, there was significant correlationbetween the parent’seducationand their obtainedknowledgerelated tofactors with substance abuse prevention(P=0.001), and betweenthe methodof expressingtheirproblems andpreventive behaviorsofdrug abuse (P=0.002).
  Conclusion
  The findings of this study, like other similar studies showed that awareness of relatedfactorsofpreventionofaddiction and the scoreof thehealthbelief modelconstructs in the students can significantly affect their preventive actions.
  Keywords: Prevention of Drug Abuse, Students, Health Belief Model
 • Maryam Hazrati, Amir Hesam Hassani Page 260
  Background
  Hospital wastewater consists of different compositions, including medicines, disinfectants and pathogens that are excreted mainly in the absorbing wells or enter into the municipal wastewater network that leads to a contamination of water resource crisis. The purpose of this study is to evaluate pre-ozonation coagulation and flocculation process with Poly Aluminium Chloride coagulant material and cationic polyelectrolyte coagulant aid in the reduction of hospital wastewater pollution load.
  Methods
  In this study, the laboratory system including ozone generator with a capacity of 19.8 go3/h, ozonation reactor with the volume of one liter, air diffuser and Jar-test instrument using Poly Aluminium Chloride coagulant and cationic poly electrolyte were used, and parameters of BOD5, COD, and TSS in accordance with standard methods for testing water and wastewater were investigated.
  Findings
  Based on the results of this study, Poly Aluminium Chloride a dose of 200 mg/L with cationic poly electrolyte with a dose of 1 mg/L caused a removal efficiency of 50.0%, 81.0%, and 84.0% for COD, BOD5, and TSS respectively. Pre-ozonation with the optimal dose of 19.8 go3/h for 15 minutes increased the removal efficiency of COD, BOD5, andTSS in the process of coagulation and flocculation to 54.0%, 87.0%, and 89.0% respectively.
  Conclusion
  The preozonation slightly increased the efficiency of the coagulation and flocculation process with Poly Aluminium Chloride coagulant material and cationic Poly electrolyte coagulant aid in removing the studied parameters and also ozonation reduced the amount of Poly Aluminium Chloride coagulants used.
  Keywords: Preozonation, Poly Aluminium Chloride, Cationic Poly Electrolyte, Coagulation, Flocculation Process, Hospital Wastewater
 • Fatemeh Momeniha, Kazem Naddafi, Mohammadsadegh Hassanvand, Ramin Nabizadeh, Mohsen Heidari Page 267
  Background
  The problem of the environmental pollution by nanoparticles, which have recently entered the cycle of industries process in Iran, is very important and can be prevented with applying the proper management approaches. One of the most practical compounds is ZnO nanoparticle. In the present study the (lethal concentration-50) LC50 24hr and 48hr of ZnO nanoparticles exposed-to reactive blue 29 were determined by bioassay using Daphnia
  Methods
  This study was carried out in lab scale. In the first stage Daphnia were cultured. Then desired concentrations were obtained by detection range tests, each concentration was studied for 24 and 48 hours for ZnO nanoparticles and ZnO nanoparticles exposed-to reactive blue 29. Testing method was based on standard methods. The average mortality rate for experiments were analyzed using Probit analysis in SPSS ver. 16, and LC50s were determined. The obtained data from the Probit analysis were used in Excel software to plot graphs.
  Findings
  The obtained results showed that the LC50-24h and LC50-48h of ZnO nanoparticles exposed-to reactive blue 29 are 1.8 and 1.2 mg/l respectively. ZnO nanoparticles exposed-to reactive blue 29 had more toxicity than ZnO nanoparticles non-exposed-to reactive blue 29.
  Conclusion
  Based on obtained results, longer exposure time can result in less LC50 value, meaning that the toxicity effect of ZnO nanoparticles on Daphnia was higher, therefore, toxicity of ZnO nanoparticles exposed-to reactive blue 29 is dependent upon exposure time to Daphnia.
  Keywords: Toxicity, ZnO Nanoparticles, Reactive Blue29, Bioassay, Daphnia Magna
 • Hamid Bouraghi, Ali Valinejadi, Masoumeh Kiani, Marziyeh Khodadadi, Mahnaz Yazdanyar, Hosein Vakilimofrad, Mohammadreza Amiri Page 275
  Background
  The planners and managers in health policy sector are responsible for policy making and planning of the health structure of a country. Therefore، they need to have access to reasonable and accurate information. Knowledge of managers about the applications of hospital information system is therefore of high importance. This study aimed to survey the knowledge of managers of Hamadan University of Medical Sciences (Iran) about the applications of hospital information system.
  Methods
  This descriptive، analytical، cross-sectional study was performed on 40 managers of healthcare centers of Hamadan University of Medical Sciences during 2011. Data was collected by questionnaires. Descriptive statistics، central indices، and statistical dispersion were used for describing data. Kruskal-Wallis test was also used to analyze the data with SPSS.
  Findings
  While the majority of the managers (77. 5%) had moderate level of knowledge، 12. 5% had desirable level of knowledge about managerial applications of hospital information system. Pharmacy managers had the greatest and radiology managers had the lowest levels of knowledge.
  Conclusion
  Educational courses are necessary for better application of hospital information system in all parts of hospitals.
  Keywords: Hospital Information System, Knowledge, Hamadan University of Medical Sciences, Managers
 • Marjan Goli, Ahmad Reza Hemmat, Azam Foroughi Pour Page 282
  Background
  Gestational diabetes mellitus (GDM) is a common asymptomatic disorder with various complications. Despite the importance of risk factors of GDM، limited studies with contrasting results have been performed in this field. Therefore، the main objective of this study was to evaluate the risk factors for GDM in pregnant women who referred to selected health centers in Isfahan، Iran.
  Methods
  In a cross-sectional study، the records of 2014 pregnant women were investigated. All women had first undergone glucose challenge test (GCT). For individuals with blood sugar > 140 mg/dl، glucose tolerance test (GTT) was performed. GDM cases were identified according to Carpenter-Coustan criteria. A questionnaire was used to collect data from women''s records. The data was analyzed by analysis of variance (ANOVA)، Fisher''s exact test، and multiple logistic regression in SPSS. P values less than 0. 05 were considered significant.
  Findings
  GDM was diagnosed in 77 women (3. 8%). Maternal age، body mass index (BMI)، gravidity، previous stillbirth، congenital malformation، and personal history of GDM were correlated with GDM. After logistic regression analysis، GDM diagnosis was significantly correlated with maternal age، BMI، and family history of diabetes.
  Conclusion
  The most important risk factors of GDM are maternal age، obesity، and family history of diabetes.
  Keywords: Isfahan, Gestational Diabetes Mellitus, Risk Factors, Pregnant Women
 • Vahideh Naserhaghi, Aziz Allah Batebi, Seyed Mostafa Hosseini, Davoud Shojaezadeh, Liela Naserhaghi Page 290
  Background
  Workplace health and mental health depend on quality of life indicators. Considering this fact in all organizations will prevent fatigue and low efficiency. This study compared quality of life of women and men working in Sapco (Isfahan، Iran).
  Methods
  In a descriptive، analytical، cross-sectional study in 2011، 200 men and women were randomly selected based on their physical attendance. Quality of life of participants was assessed by the World Health Organization Quality of Life Questionnaire-Brief Version (WHOQOL-BREF). The collected data was analyzed using analysis of variance (ANOVA)، Student''s t-test، and chi-square test in SPSS11. 5.
  Findings
  Gender was significantly related with marital status، having children، income، and employment status. However، no significant relationships were observed between gender and age، education، housing status، and work experience. On the other hand، quality of life was significantly correlated with gender and occupational status but not with age، education، marital status، having children، income، housing status، and work experience.
  Conclusion
  Overall quality of life in the present study was higher in women than men. Improving quality of life among this group of people requires educational and executive planning.
  Keywords: Quality of Life, World Health Organization Quality of Life Questionnaire, Brief Version, Sapco
 • Mehri Rejali, Mahnaza Mostajeran Page 314
  Background
  Available evidence shows that religious attitudes have noticeable effects on all aspects of human life. The purpose of this study was to evaluate religious attitude of freshmen at School of Health، Isfahan University of Medical Sciences (Isfahan، Iran).
  Methods
  In a descriptive، cross-sectional study in 2010، religious attitude of 200 students was assessed by a reliable and valid religious attitude scale. The data was analyzed by t-test and analysis of variance (ANOVA).
  Results
  The mean score of religiousness was 486. 51 ± 52. 38. The mean score of religious knowledge was 59. 38 ± 5. 61. The mean score of obligation to religious duties was 231. 96 ± 29. 23. In addition، religious attitude was significantly related with age، sex، and field of study (P < 0. 05).
  Conclusion
  Applied programs are recommended to reinforce religious beliefs and duties among students.
  Keywords: Attitude, Religious, Students, Religiousness
 • Yosef Parhoodeh, Mehdi Khezeli, Mahmoud Bakhtiyari, Ali Delpisheh, Arman Latifi Page 320
  Background
  Educational interventions to promote physical activity are one of the health priorities. A theoretical approach to promote and maintain physical activity is the transtheoretical model (TTM). This research was conducted to determine the effects of this model on students'' physical activity habits in 2011.
  Methods
  This quasi-experimental study was conducted on 200 students in two groups of intervention and control. Data collection instrument was a questionnaire including personal information، Stages of Exercise Change Questionnaire (SECQ)، Self-Efficacy Scale (SES)، and Decisional Balance Scale (DBS). Educational intervention was carried out with TTM-based group discussions and lectures. The education package included pamphlets، posters، and films. Eight weeks after the last educational session، posttest data was collected. Comparisons between pretest and posttest data were made using the measure of central value، McNemar test، and paired t- test with 95% confidence intervals.
  Findings
  Before the intervention، there were no statistically significant differences between the two groups in terms of marital status، mean age، and SECQ scores. After the intervention، SECQ scores of the intervention group progressed toward the active stage (P < 0. 001) while no such statistical difference was detected in the control group. In addition، the intervention significantly increased the scores of DBS and SES and also the amount of physical activity.
  Conclusion
  It can be concluded that implementing educational interventions based on TTM is an effective strategy for promoting physical activity in college student
  Keywords: Education, Transtheoretical Model, Physical Activity
 • Mohsen Rezaeian, Reza Vaziri Nejad, Nasibeh. Pishkohi, Mohammad Haghighi, Gholamreza Sharifirad, Maryam Hadavi Page 330
  Background
  Health system research (HSR) is system planning، coordination، monitoring and management of research resources and activities to achieve health and justice. As the main members of the health system، general practitioners (GPs) play an important role in access to health care goals. The aim of the present study was to assess knowledge، attitude، and performance of GPs in Rafsanjan، Iran towards HSR.
  Methods
  This descriptive study was carried out on all GPs (76 people) in Rafsanjan. Information was collected using a researcher-designed questionnaire. The face validity of the questionnaire was assessed according to the opinion of two epidemiologists. Its reliability was assessed by calculating of Cronbach''s alpha. Data was analyzed correlation tests، analysis of variance (ANOVA)، and t and chi-square tests.
  Findings
  From 72 GPs (94. 7%) who responded to the questionnaire، 39 (54. 1%) were male and 33 (45. 8%) were female. Level of knowledge was poor in 18 cases (25%)، moderate in 39 cases (54. 2%)، and desirable in 15 people (20. 8%). Poor، moderate، and desirable levels of attitude toward HSR were observed in 5 (7%)، 42 (58. 3%)، and 25 (34. 7%) GPs، respectively. Overall، the performance of the GP‍s was assessed to be poor.
  Conclusion
  The findings of this study highlighted that knowledge and attitude of GPs in Rafsanjan towards HSR is average and their performance is weak. It is therefore recommended to carry out necessary planning to improve knowledge and attitude of GPs towards HSR. Conducting educational classes and workshops would be beneficial in this regard. Moreover، GPs involved in HSR need to be provided with essential requirements and sufficient funding.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Performance, Health System Research, General Practitioners
 • Azar Tol, Golamreza Sharifirad, Ahmadali Eslami, Fatemeh Alhani, Mohammad Reza Mohajeritehrani, Davoud Shojaeezadeh Page 339
  Background
  Diabetic patients have some difficulties in controlling their disease and integrating it in their life. Self-efficacy is a psychosocial variable in the field of diabetes which can have desirable or undesirable effects on all kinds of disease outcomes. This study aimed to determine self-efficacy and its effective factors among type 2 diabetic patients.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted during four months in 2011. Consecutive sampling was used to select 140 patients with type 2 diabetes. A questionnaire including demographic characteristics، health-related questions (12 items) and diabetes self- efficacy scale (8 items) was employed to collect data. All items were scored on a scale of 1 (not at all confident) to 10 (totally confident). Descriptive statistics was used to analyze the collected data in SPSS11. 5.
  Findings
  The response rate was 100%. The mean age and diabetes duration were 53. 23 ± 7. 82 and 53. 23 ± 7. 82 years، respectively. While the mean score of self-efficacy was 36. 29 ± 9. 27، 58. 6% of the participants had low self-efficacy. In addition، self- efficacy had significant relations with marital status (P < 0. 001)، education level (P = 0. 04)، general health status (P = 0. 04)، disease duration (P = 0. 02)، and hemoglobin A1c (HbA1c) level (P = 0. 002).
  Conclusion
  Self-efficacy has a key role in diabetes control. However، a high percentage of our participants had low self-efficacy. Therefore، educational interventions using health education and promotion theories focusing on self-efficacy are necessary.
  Keywords: Self, Efficacy, Type 2 Diabetes, HbA1C, Patient