فهرست مطالب

مطالعات راهبردی زنان - پیاپی 21 (پاییز 1382)
 • پیاپی 21 (پاییز 1382)
 • 250 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/08/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهری سویزی صفحه 7
 • عبدالعلی محمدی صفحه 15
  قوادی به معنای رساندن زن و مرد به یکدیگر به منظور ارتکاب عمل منافی عفت به کار می رود که از گذشته های دور تاکنون دامنگیر جوامع بوده است. این جرم از حد یک بزه ساده و جزئی فراتر رفته و به جرم سازمان یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنان و دختران و تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد. در این مقاله پس از تعریف و تبیین جرم قوادی به بررسی ابزارها و شیوه های معمول و جدید قوادی در جوامع امروزی پرداخته می شود و قوانین جزائی موجود مورد تحلیل و ارزیابی واقع شده و پیشنهادهای مناسب حقوقی ارائه گردیده است. نتایج این مقاله نشان می دهد، قوانین جزائی موجود، علاوه بر نقصان کلی، به لحاظ تاثیر عنصر جنسیت و تفاوت مجازات و مراحل ارتکاب جرم، در مهار این بحران ناتوان است و برای مبارزه با این پدیده مجرمانه، باید قانون مناسب جزائی تدوین شود که بتواند آرامش اجتماعی، تامین عدالت، اصلاح مجرم و کاهش جرائم را تضمین نماید.
 • اسماعیل اسفندیاری صفحه 47
  فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده هایی هستند که به نظر بسیاری از صاحب نظران با هم مرتبط می باشند. تحقیقات و پژوهش ها در عین حال که موید وجود رابطه مستقیم بین فقر و انحرافات نیست، اما وجود همبستگی میان آن دو را تایید می نماید. بر این اساس فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به ویژه در زمینه جرائم زنان، اعتیاد و سرقت تاثیر گذار است. در رویکرد دینی نیز این همبستگی میان فقر و انحرافات اجتماعی مورد تایید است. بر این اساس فقر انگیزش روی آوری به کجروی را افزایش می دهد؛ همچنان که رفاه طلبی در روی آوری به جرائم، انگیزه بسیار قوی می باشد.
  کلیدواژگان: فقر، انحرافات اجتماعی، فقر مطلق، فقر نسبی، فرهنگ فقر، پیامد فقر
 • حسن غفاری فر صفحه 76
  هرچند آسیب رسانی علیه زنان به واسطه ابزارهای فرهنگی پدیده نوظهوری نمی باشد، اما در قرن حاضر از پیچیدگی و اهمیت خاصی برخوردار است. از یک سو مصادیق آسیب ها برحسب انواع مبانی فکری و مکاتب نظری متفاوت است و از سوی دیگر این عوامل آسیب زا، پنهان و مبهم می باشد. در این مجال در ادامه مبحث مصادیق آسیب های فرهنگی علیه زنان، انگیزه های عاملان آسیب رسانی فرهنگی علیه زنان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بررسی شده است. در شماره آتی، پیامدهای خشونت زای آسیب های فرهنگی علیه زنان، بحث و بررسی خواهد شد.
  کلیدواژگان: آسیب های فرهنگی، زنان، مردان، انحرافات اجتماعی، کجرفتاری، ابزارهای فرهنگی، انحرافات جنسی
 • مریم احمدیه، فاطمه بداغی صفحه 89
  «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، فصلی از قانون مجازات اسلامی است. مواد این فصل، نیازمند بازنگری جدی می باشد؛ زیرا در بررسی این مواد کمبودها و کاستی های فراوان مشاهده می شود. این کاستی ها می تواند برای خانواده هایی که به جهت احقاق حق خویش به دادگاه رجوع می کنند، مشکلاتی را ایجاد نماید. در این شماره، سه جرم مهم «تدلیس در نکاح»، «ازدواج قبل از بلوغ»، «عدم ثبت نکاح و طلاق» مورد بازبینی و مداقه قرار گرفته است. در این ارزیابی، ابهاماتی که ناشی از وضع قانونی می باشد، استخراج شده و برای رفع ابهامات قانونی، پیشنهاداتی در هر موضوع ارائه گردید. در پایان مقاله، خلاهای قانونی فصل «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» احصاء و فهرست وار مطرح گردیده است.
  کلیدواژگان: تخلف از وصف، تدلیس، نکاح، جرم، خانواده، بلوغ، طلاق، زوج و زوجه، مواقعه، اذن ولی، خلا قانونی
 • نصرالله آقاجانی صفحه 112
  یکی از مهمترین سیاست های کنترلی اسلام در مواجهه با انحرافات اجتماعی، سیاست های پسینی است. این سیستم به گونه ای تنظیم یافته که همراه با مجازات و تنبیه مجرمان، اصلاح و بازپروری آن ها نیز مطمح نظر قرار می گیرد. از همین رو، سیاست های پسینی به دو بخش مقابله با انحراف و درمان تقسیم می گردد. شیوه های مقابله با کجروی، به سه دسته تفکیک می‎گردد: دفاع فردی، دفاع اجتماعی و دفاع قانونی. در دفاع فردی سخن از وجوب یا رجحان دفع مهاجم، از حمله به جان، ناموس و مال خویش، بستگان و ضعیفان است. در دفاع اجتماعی از جایگاه و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و پیامدهای اجتماعی آن سخن به میان می‎آید. در مقوله دفاع قانونی یا سیستم مجازاتی اسلام، موضوعاتی از قبیل اهداف، ویژگی های مجازات اسلامی، کارآمدی قضات و عوامل انتظامی مورد بررسی قرار می‎گیرند. سرانجام در بحث درمان کجروی، تفاوت دو رویکرد اخلاقی و اجتماعی در مبحث عوامل سازنده درمان و شیوه های آن بررسی خواهد شد.
  کلیدواژگان: قرآن، کنترل اجتماعی، انحرافات اجتماعی، مقابله با کجروی، درمان کجروی، دفاع فردی، دفاع اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر، دفاع قانونی، مجازات اسلامی، قضات، عوامل انتظامی
 • جنیس جی ریموند ترجمه: _علی گل محمدی_ صفحه 141
  قانونی کردن فحشا به مفهوم مساوی دانستن آن با مشاغل دیگر، آزادی انجام معاملات جنسی اعم از خرید و فروش خدمات جنسی و تاسیس آزادانه مراکز و بنگاه های جنسی و... جزء سیاست برخی دولت ها در مواجهه با مساله روسپیگری است. این رویه از سوی برخی تحلیل گران اجتماعی غرب، نقد و بررسی شده است. در این نوشتار به اختصار برخی از پیامدهای قانونی کردن روسپیگری نظیر گسترش قوادی و صنعت سکس، افزایش قاچاق زنان، گسترش روسپیگری، افزایش فحشای خیابانی، ازدیاد کودکان روسپی و... تبیین گردیده است.
  کلیدواژگان: فحشا، روسپیگری، قوادی، صنعت سکس، فاحشه خانه. قاچاق زنان، فواحش، زنان، بهره کشی جنسی، فحشای خیابانی، روسپی، مردان، خدمات جنسی، خشونت علیه زنان
 • لیلا سادات اسدی صفحه 158
  مطابق ماده 1133 ق.م. مرد هرگاه بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. اما زنان غیر از موارد استثنائی از جمله وقوع عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و مفقود الاثر شدن زوج به مدت طولانی از داشتن حق طلاق محروم هستند. هرچند ماده 1119 ق.م. امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است، اما عدم عنایت عموم به این ماده و آثار سوء محروم بودن زنان از حق درخواست طلاق، شورای عالی قضایی را بر آن داشت که شروطی را در نکاحیه های رسمی بگنجاند؛ تا از یک سو در شرایطی برای زوجه حق طلاق ایجاد شود و از سوی دیگر از زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی همسرش قصد طلاق وی را نموده است، حمایت مالی نماید. این مقاله درصدد است که شروط ضمن عقد را مورد بحث و مناقشه قرار دهد، به خلاهای عملی آن اشاره نماید و با ارائه پیشنهادات قانونی برای استفاده بهتر از شروط ضمن عقد، ابهامات آن را مرتفع گرداند.
  کلیدواژگان: شروط ضمن عقد، نفقه، زوج، زوجه، محکومیت کیفری، تنصیف دارایی، فسخ نکاح، تجدید فراش، ازدواج مجدد، عقیم بودن، سوء معاشرت، امراض صعب العلاج، جنون، اشتغال، حبس، اعتیاد، مفقودالاثر
 • اکرم جودی نعمتی صفحه 197
  فخرالدین اسعد گرگانی، شاعر قرن پنجم هجری است و تنها اثر او، ترجمه منظومی از داستان عاشقانه «ویس» و «رامین» است که به تمدن های پیش از اسلام تعلق دارد. این اثر از سویی جدال سرنوشت است که شخصیت های داستان را به طرز اجتناب ناپذیری در برابر حوادث متعدد قرار می دهد و از سوی دیگر آینه ای از مفاسد اجتماعی آن روزگار و تمایلات نفسانی بشر است که بستر ماجراهای داستان واقع می شود. «ویس»، قهرمان اول داستان است که برخی او را به سبب بی پروایی و جسارت زنانه اش ستوده اند و برخی دیگر در محکمه اخلاق، از بی عفتی او سخن گفته اند. مقاله حاضر با نگاهی نو به داستان، نه در پی تبرئه ویس، که درصدد تحلیل منصفانه شخصیت او و بررسی نقش دیگران، به خصوص مردان، در کشاندن او به ماجراهایی است که سبب محکومیت وی در ادبیات فارسی شده است.
  کلیدواژگان: شعر فارسی، فخرالدین اسعد گرگانی، ویس و رامین، زن، تقدیر، عشق، اخلاق
 • صفحه 229
|
 • Abdolali Mohammadi Page 15
  Panderism means providing the ground for joining a woman and a non-intimate man together for committing unlawful anti-modesty actions which societies have been suffering from the long past so far. Nowadays, the crime has exceeded from a simple offence and developed into an organized crime, a big social crisis followed by woman and girl trafficking and the formation of prostitution bands and centers. After defining panderism, the paper brings into consideration the usual and new ways of panderism in modern societies. Then, the existing penal laws are analyzed and appropriate legal propositions are also suggested. The results of the research indicate that the existing penal laws, in addition to having general deficiencies, are not capable of restraining the crisis because of the impacts of gender differences and differences in punishment and in the stages of crime commitment. Therefore, appropriate regulations should be codified to encounter this social problem, to bring peace and justice for the society, to correct the criminals, and to reduce crimes.
  Keywords: panderism, women, trafficking, crime, punishment, penal law, prostitution, corruption on the earth
 • Esmaeel Esfandiari Page 47
  There is general consensus among scholars that poverty and social deviations are interrelated phenomena. Though researches are not indicative of the existence of a direct correspondence between poverty and social deviations, they show some kind of relationship between the two. Consequently, as a social problem, poverty influences on the emergence and increase of deviations, especially, crimes of women, drug addiction, and theft. Religion, too, confirms the existence of correspondence between poverty and social deviations. Thus, poverty speeds up the tendency towards deviation in the same way greedy wealth seeking is a strong motive for committing crimes.
  Keywords: poverty, social deviations, absolute poverty, relative poverty, poverty culture, poverty aftermaths
 • Hassan Ghaffarifar Page 76
  Though impairing women through cultural tools is not a new phenomenon. It gained more complexity and importance in the present century. Not only does the realization of impairments vary in accordance with different intellectual and theoretical frameworks, but these impairing factors are still unknown and ambiguous. In line with our previous discussion over the realizations of cultural impairments against women, this part of the paper brings into consideration the motivations of the agents of cultural impairments against women as well as the causes of woman's participation in the process of impairing. In the next issue of the quarterly, the harmful aftermaths of cultural impairments against woman will be discussed over.
  Keywords: cultural impairments, women, men, social deviations, abnormal behavior, cultural tools, sexual deviation
 • Maryam Ahmadieh, Ma In Fiqh, Law Page 89
  "Crimes against family rights and duties" is a chapter of the Islamic penal law. The articles of this chapter require thorough amendment because investigations show the existence of many shortcomings and deficiencies which result in problems for families applying to courts to administer their rights. This section of the paper analyzes and evaluates three important crimes, i.e., "deception in marriage", "marriage before puberty", and "non-registration marriage and divorce". In this evaluation, the ambiguities resulting from law enactment are extracted and specific propositions are given to remove the law ambiguities. Finally, the legal vacuums in chapter "crimes against family rights and duties" are extracted and enlisted.
  Keywords: restrain to explain, deception, marriage, crime, family, puberty, divorce, man, wife, sexual union, permission from the parents, legal vacuum
 • Nasrollah Aghajani Page 112
  One of the most important Islamic restraining policies in encountering social deviations is the Islamic post-policy. This mechanism is devised in a way that, in addition to the punishment of criminals, brings into consideration their rectification and correction, as well. Thus, the post-policies are categorized into two parts, i.e., encountering deviations and fulfilling treatment. The strategies for encountering deviations are in turn classified into three groups: personal defense, social defense, and legal defense. Personal defense relates to the necessity of defending oneself, one's family, relatives and properties, and the oppressed people against an aggressor. In social defense, recommending the good and enjoining the evil and their social aftermaths come into view. The objectives and characteristics of the Islamic penal system, its judicial efficiency, and the influential disciplinary factors are the issues discussed over in relation with the legal defense. Finally, with regard to the treatment of deviations, the distinctions between the moral and the social approaches in relation with the constructive elements of treatment and its methods will be studied in this paper.
  Keywords: Quran, social control, social deviations, encountering deviations, treating deviations, personal defense, social defense, recommending the good, enjoining the evil, legal defense, Islamic punishment, judges, disciplinary factors
 • Janice G. Raymond Page 141
  Legalizing prostitution, which means equalizing it to other occupations and doing freely sexual transactions such as buying and selling sexual services and founding sexual institutions and centers, is part of the policy of some governments for encountering prostitution, which has been studied and criticized by some Western social analysts. This paper is to explain some of the aftermaths of legalizing prostitution such as the spread of panderism and sex industry, the increase of women trafficking, the expansion of fornication and street prostitution, and the increase of child prostitutes etc.
  Keywords: obscene acts, prostitution, panderism, sex industry, brothel, women trafficking, women, sexual exploitation, street prostitution, prostitute, men, sexual services, violence against women
 • Leila Sadat Asadi Page 158
  According to article 1133 of the Iranian civil law, a man can divorce his spouse whenever he wishes, but a woman is deprived of her right to get divorced except for the following cases: osr-o haraj, non-payment of the alimony, and the missing of the spouse for a long time. Though article 1119 of the civil law has provided the parties of marriage contracts or other separate irrevocable contracts with the possibility of adding their own conditions to the contracts, but the indifference of the public to this article and, as a result, the displeasing aftermaths of women's deprival of their right to claim divorce encouraged the High Judicial Council to incorporate some conditions into the formal marriage contracts to provide women with the right to get divorced under certain circumstances, on the one hand, and to give financial support to women who accomplished their matrimonial duties very well, yet their spouses want to divorce them, on the other hand. This paper is to study and discuss over the conditions of marriage contracts with reference to their practical vacuums and, after removing the ambiguities, propose some legal propositions for a better use of these conditions.
  Keywords: contract conditions, alimony, man, wife, penal conviction, liquidation, dissolution of a marriage contract, polygamy, remarriage, barrennessinappropriate behavior, incurable diseases, madness, occupation, imprisonment, drug addiction, missing.
 • Akram Joodi Nemati Page 197
  Fakhr-o-ddin As’ad Gorgani is a fifth century (H.) poet whose only work is a versified translation of "Veys va Rameen" love story going back to pre-Islamic civilizations. Exposing the characters of the story to numerous inevitable circumstances, this work, on the one hand, depicts the struggle for fate and, on the other hand, represents the social corruptions of the time and man's sensual desires which form the general setting of the circumstances of the story. Veys is the heroine of the story, admired by some for her bravery and womanly recklessness and reprimanded by others for her immodesty in the court of ethics. Based on a new approach, this paper is not to declare her innocent but to present a fair characterization of hers and study role of the others, especially men, in luring her to circumstances which led to her conviction in Persian poetry.
  Keywords: Persian poetry, Fakhroddin Asad Gorgani, Veys va Rameen, woman, fate, love, ethics