فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1389)
 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1389)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/06
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مریم بصیریان، سهراب ایمانی، کامبیز لاریجانی صفحه 175
  امروزه مصرف زیاد آفت کش ها در کشاورزی بر هیچ کس پوشیده نیست و سالانه مطالعات زیادی در مورد اندازه گیری باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی با روش های متداول یعنی کروماتوگرافی گازی و مایع انجام می شود، که روش هایی پرهزینه و وقت گیر هستند. تدوین روش های جدید نظیر روش سنجش ایمنی آنزیمی(ELISA) امروزه مورد توجه برخی محققین قرار گرفته است. در این مطالعه تلاش شد نسبت به تولید پادتن لازم برای سنجش آفت کش فسفره کلروپایریفوس اقدام شود. آفت کش ابتدا در شرایط تخریب قرار گرفته، سپس با استفاده از مولکول پروتئین آلبومین سرم گاوی (BSA)، مزدوج آن ساخته و جهت تحریک سیستم ایمنی به خرگوش تزریق شد. پس از طی مدت زمان های مختلف از خرگوش های مورد آزمون خون گیری به عمل آمد و تیتر پادتن به کمک روش الایزا بررسی شده و نشان دهنده اختلاف معنی دار با نمونه شاهد بوده است. این روش نسبت به روش های کروماتوگرافی بسیار سریع تر، ارزان تر و دارای حد تشخیص بالاتری می باشد.
  کلیدواژگان: کلروپایریفوس، باقیمانده آفت کش، الایزا، پادتن
 • محمدفاضل حلاجی ثانی، الهام احمدی صفحه 185
  راب خاکستریParmacella ibera Eichw. یکی از مهم ترین آفات باغات و نهالستان های مرکبات در استان مازندران به شمار می آید. بررسی زیست شناسی آفت طی سال های 86-1385 روی نهال های پرتقال تامسون ناول در شرایط طبیعی استان مشخص نمود که این گونه دارای یک نسل در سال بوده و زمستان را به هر دو صورت نابالغ و بالغ به سر می برد. جفت گیری، اواخر فروردین و تخم ریزی، اواسط اردیبهشت می باشد. زمان لازم از موقع جفت گیری تا شروع تخم ریزی به طور میانگین 22 روز، تعداد تخم های گذاشته شده 52 عدد، زمان تفریخ آن ها (اواسط خرداد) 28 روز، درصد تخم های تفریخ شده 65% و تعداد راب های تفریخ شده برای هر بالغ حدود 50 عدد می باشد. به منظور ارزیابی خسارت این گونه در سال 1386، چهار تراکم به نسبت های یک، پنج، ده و پانزده راب به همراه تیمار شاهد، برای هرکدام از تراکم ها روی یک شاخه از یک درخت 12 تا 15 ساله پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو با شش تکرار در یک جهت رهاسازی گردید. نتایج نشان داد که میانگین برگ ها و میوه های خسارت دیده در تیمارهای مختلف در فاکتور رقم و نیز فاکتور انبوهی در سطح احتمال پنج درصد دارای اختلاف معنی دار بود. رابطه بین تراکم آفت با خسارت به محصول به صورت خطی و همبستگی بین تعداد برگ و میوه خسارت دیده و درصد کاهش عملکرد در ارقام پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو با انبوهی جمعیت راب مثبت و در سطح پنج درصد معنی دار بود. میانگین درصد خسارت به میوه در تراکم های مختلف آفت در ارقام پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو در مقایسه با تیمار شاهد تفاوت معنی داری در سطح پنج درصد داشته است. با توجه به نتایج، خسارت راب روی نارنگی انشو بیشتر ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: راب خاکستری، مرکبات، ارزیابی خسارت، مازندران
 • زهرا رفیعی کرهرودی، فاطمه سیفی، علیرضا رهبرپور صفحه 197
  اسانس ها ترکیبات مناسبی به عنوان جایگزین ترکیبات شیمیایی می باشند. شب پره هندی (Plodia interpunctella Hübner)، شپشه آرد (Tribolium confusam Jacquelin Duval) و سوسک چینی حبوبات (Callosobruchus chinensis L.) از آفات مهم انباری هستند که خسارت زیادی به محصولات انباری وارد می آورند. در این تحقیق به بررسی اثر حشره کشی اسانس پنج گیاه دارویی شامل رزماری، افسنطین، دارچین، بومادران و رازیانه پرداخته شد. اثر حشره کشی این ترکیبات علیه لارو سن یک شب پره هندی، حشرات کامل شپشه آرد و سوسک چینی حبوبات بررسی شد. بیشترین اثر دورکنندگی توسط اسانس رزماری روی شب پره هندی و کم ترین اثر دورکنندگی توسط افسنطین و بومادران روی سوسک چینی مشاهده شد. بیشترین میزان حشره کشی توسط اسانس دارچین با 100% تلفات روی شب پره هندی و کم ترین میزان در مورد اسانس افسنطین و رزماری روی شپشه آرد با 10% تلفات مشاهده شد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که اسانس ها به ویژه دارچین دارای پتانسیل بالایی در کنترل آفات انباری هستند و پتانسیل استفاده به عنوان حشره کش را دارند.
  کلیدواژگان: اسانس های گیاهی، حشره کشی، دورکنندگی، آفت انباری
 • فائزه نجف پور، محمدرضا مهرنژاد، مجید فلاح زاده صفحه 209
  پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer، آفت کلیدی درختان پسته ایران می باشد. تراکم این آفت روی ارقام مختلف پسته معمولا متفاوت است. در تحقیق حاضر تراکم و تغییرات جمعیت پسیل معمولی پسته روی دو رقم پسته بادامی ریز زرند و ممتاز به عنوان ارقام محلی و بومی شهرستان زرند در شرایط صحرایی بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده، تراکم پوره پسیل روی درختان پسته رقم ممتاز به طور معنی دار بالاتر از رقم بادامی ریز زرند در طول دوره نمونه برداری از فروردین تا اوایل آبان بود. تراکم پوره ها روی هر دو رقم از اوایل مرداد به تدریج افزایش یافت اما روند افزایش جمعیت از اواسط شهریور تا زمان ریزش برگ ها شدید بود. فراوانی حشرات کامل پسیل روی سرشاخه درختان رقم ممتاز بالاتر از رقم بادامی ریز زرند در طول فصل رویش به دست آمد. همچنین فراوانی حشرات کامل پسیل شکار شده توسط تله های چسبنده زرد رنگ در باغ پسته رقم ممتاز بیشتر از باغ پسته رقم بادامی ریز زرند در طول دوره نمونه برداری بود اما روند نوسان جمعیت آن ها در دو باغ شبیه به یکدیگر بود. در مقاله حاضر وضعیت تراکم پوره های پسیل روی درختان دو رقم مورد مطالعه و نوسان جمعیت حشرات کامل آن در دو باغ مقایسه و بحث گردیده است.
  کلیدواژگان: پسیل معمولی پسته، نوسان جمعیت، ارقام پسته، Pistacia vera، Agonoscena pistaciae
 • هادی استوان، غلامرضا بیضاوی صفحه 223
  در تحقیقاتی که در سال 1389 به منظور شناسایی کنه های خاکزی مرتبط با درختان بلوط در منطقه کامفیروز استان فارس صورت گرفت، گونه ی جدیدی از کنه های جنس Asternolaelaps متعلق به خانواده Ichthyostomatogasteridae (Acari: Mesostigmata) جمع آوری و شناسایی شد، این جنس و خانواده برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
  کلیدواژگان: کنه های خاکزی، Mesostigmata، Ichthyostomatogasteridae، Asternolaelaps، ایران
 • نرگس عباس زاده راد، هادی استوان، مهدی غیبی صفحه 229
  کنه های خانواده Bdellidae از شکارچیان مهم بندپایان کوچک از جمله دم فنری ها و کنه ها روی گیاهان و درون خاک هستند. در سال 1389-1388 مطالعاتی برای جمع آوری و شناسایی کنه های خانواده Bdellidae در مرکز دانشگاهی علوم و تحقیقات فارس از زیستگاه های مختلف شامل خاک، خاکبرگ و سطح گیاهان صورت گرفت. در مجموع 8 گونه از 5 جنس جمع آوری و شناسایی شدند. فهرست گونه های شناسایی شده به شرح زیر است که دو گونه جدید برای فون کنه های ایران با علامت ستاره مشخص شده اند و مشخصات کلیدی آن ها ذکر می گردد:Spinibdella cronini (Baker & Block، 1944)، Spinibdella thori (Meyer & Ryke، 1959)، Spinibdella depressa (Ewing، 1909)، Cyta latirostris (Hermann، 1804)، Cyta longiseta* (Wallace & Mahon، 1972)، Bdella captiosa (Atyeo، 1963)، Bdellodes (Haploscirus) petila* (Atyeo، 1963)، Odontoscirus sp.
  کلیدواژگان: کنه، پیش استیگمایان، Bdellidae، ایران، گزارش جدید
 • زهرا اسماعیلی، مهدی غیبی، هادی استوان صفحه 235
  تاکنون گونه های مختلفی از کنه های خانواده Cosmochthoniidae همانند Phyllozetes emmae (Berlese) از ایران گزارش شده است. کنه های این خانواده روی برگ های در حال پوسیدن، خزه و گلسنگ زندگی می کنند و دارای رژیم جلبک خواری هستند ((Akrami، 2006.
  با توجه به اینکه گونه های مختلفی از کنه ها روی درختان انجیر و یا در خاک باغ های انجیر فعالیت می کنند، طی سال های 89-1388 تحقیقی در رابطه با کنه های مرتبط با درختان انجیر در منطقه استهبان واقع در شرق استان فارس انجام گرفت. به منظور بررسی فون کنه های مرتبط با درختان انجیر منطقه استهبان، نمونه برداری از کنه های خاکزی به طور تصادفی از عمق صفر تا 15 سانتی متری خاک باغات انجام گردید. با استفاده از قیف برلز کنه ها جدا و درون شیشه حاوی محلول AG (الکل75% + 5 درصد گلیسرین) نگهداری شدند. جهت شناسایی کنه ها طبق روش Walter & Krantz (2009) اسلاید تهیه و شناسایی مقدماتی آن ها با استفاده از منابع موجود انجام گرفت. به منظور تایید گونه نمونه ها نزد دکتر Coetzee (National Museum Bloemfontein 9301،South Africa) ارسال گردید.
 • شهرام حسامی، ابراهیم ابراهیمی، هادی استوان، زویا یفرمووا صفحه 239
  طی تحقیقاتی در سال های 1383 تا 1386 در استان فارس، فون زنبورهای زیرخانواده Entiinae (=Euderinae) و Eulophinae از خانواده Eulophidae مورد بررسی قرار گرفت. یک گونه از زیرخانواده Entiinae و 13 گونه از زیرخانواده Eulophinae جمع آوری شد. اطلاعات زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه های جمع آوری شده ذکرشده است. در ضمن چک لیستی از کلیه گونه های گزارش شده خانواده Eulophidae از ایران (تا سال 2011) ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: زنبور، Eulophidae، Entiinae، Euderinae، Eulophinae، ایران، فارس، چک لیست
 • آرزو پاینده، آزیتا دهقان صفحه 255
  سوسک شاخدار خرما، سوسک کرگدنی خرما یا سوسک کره Oryctes elegans Prell.، یکی از آفات جدی و مهم خرما در ایران، به خصوص در منطقه بم می باشد. در این تحقیق جدول زندگی سوسک شاخدار خرما در شرایط آزمایشگاهی، دمای 2± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مطالعه شد. داده های به دست آمده بر اساس جدول زندگی (نر و ماده)، مراحل رشدی- سنی، با در نظر گرفتن تغییرات رشد افراد و جنسیت آن ها، تجزیه و تحلیل شدند. میانگین طول دوره رشدی برای تخم، لارو و شفیره به ترتیب، 4/16، 8/216 و 2/26 روز بود. در شرایط آزمایشگاه درصد مرگ و میر مراحل تخم، لارو و شفیرگی به ترتیب 2/5، 6/22 و 2/3 به دست آمد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت(λ)، نرخ ناخالص تولید مانند (GRR)، نرخ خالص تولید مانند (R0)، مدت زمان دو برابر شدن جمعیت(DT) و متوسط مدت زمان نسل (T) به ترتیب 002/0 روز1-، 002/1 روز1-، 6/71 تخم ماده، 3/42 نتاج ماده، 7/110 روز و 328 روز بودند. نتایج به دست آمده نشان داد که سوسک شاخدار خرما یک گونه تک نسلی است.
  کلیدواژگان: دموگرافی، سوسک شاخدار خرما، Oryctes elegans، بم، جدول زندگی
|
 • Maryam Basirian, Sohrab Imani Page 175
  Nowadays use of pesticides are common in agriculture and yearly so many investigations are carried out for determination of pesticidal residue in crops with gas and liquidchromatography. But these methods are expensive and time consuming. Developing of new methods of immunoassays like ELISA are interesting for many researchers. In this research, evaluation of production of antibody against chlropyrifos has been done. Pesticide is broken, then conjucation was made with protein BSA and rabbit got immunized by injection. Then after different intervals the blood was collected and titer was determined with ELISA reader and showed great difference with reference.This method is cheap, easy and more sensitive as compare as chromatography.
  Keywords: Chlorpyrifos, Residue, ELISA, Antibody
 • Mohammad Fazel Halajisani, Elham Ahmadi Page 185
  The slug Parmacella ibera Eichw. is one of the most important pests in citrus orchards and nurseries of Mazandaran province. Investigation on the biology of P. ibera was carried out on Thompson navel nurseries in Ramsar during 2006-2007. This species has one generation in a year and slugs were coupling in late of March and oviposit in middle of April. It took almost 22 days from coupling to oviposition. Average egg cluster was 52. Mean duration of incubation period was 28 days. The hatchability of eggs was 65 percent. A mean number of 50 newly hatched slugs were counted per adult. For damage evaluation of P. ibera, slugs were released in four (1,5,10,15) density on the single brunch of a citrus tree of age 12-15 years in six replication (slug infestation) and compared with the control treatment. Citrus leaves damaged by slug before and after slug releasing were counted at seven days intervals. The number of citrus fruits available were counted and till end of sampling their weight compared with control treatment. The results showed that the mean numbers of leaves and fruits at different treatments for variety and population abundance have statistically meaningful significant (P≤0.05). The relation between density and damage was found linear and correlation between number of damaged leaves and fruits and total percentage of damages in Thompson navel orange and Unshui mandarin with population abundance of slug were found statistically meaningful. The mean of damage in relation to the slug densities (1, 5, 10, 15) were significant (P≤0.05) for Thompson navel orange and Unshui mandarin respectively. The result indicates that Unshui mandarin variety is more damaged by the slug feeding.
 • Zahra Rafiei Karahroudi*, Fatemeh Seifi, Alireza Rahbarpour Page 197
  Essential oils are suitable components as alternate for chemical pesticides. Indian meal moth Plodia interpunctella Hubner Tribolium confusum Herbst and Callosobruchus chinensis are some of the most important stored product pests. In this research, insecticidal effects of essential oils of five medicinal plants have been studied on these pests. Plants are included Achillea wilhelmsii, Cinnamomum zeylanicum, Artemisia absinthium, Rosmarinus officinalis and Foeniculum vulgare that essential oils extracted by hydrodistilation method. Insecticide activity of essential oils studied on adults of T. confusum and C. chinensis and first instars larvae P. interpunctella. Cinnamon had the most insecticide activity on all insects especially Indian meal moth and the least insecticide activity were observed by absenthin and rosemary on Tribolium. There is significant difference between insecticide effects of essential oil on three pests. Also by increasing doses mortality increased. These results showed essential oils, especially Cinnamon have a good potential for using in warehouses instead of fumigant pesticides as insecticide.
  Keywords: essential oils, insecticide, stored product pests
 • Faezeh Najafpour, Mohammad Reza Mehrnejad, Majid Fallahzadeh Page 209
  The common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer is known as the major pest in the pistachio plantation areas of Iran. The psyllid’s density on different pistachio cultivars is usually varied. Density and population dynamics of A. pistaciae were monitored at field condition on Badami-riz Zarand and Momtaz as two native and local pistachio cultivars in Zarand vicinity, Kerman province, South of Iran. Results showed that the psyllid nymphs’ density on Momtaz was larger than on Badami-riz Zarand through the whole sampling time from April to October significantly. Psyllid nymphs’ density was grown up from late July, however this trend was drastically high from August and afterward. In addition the adult psyllid abundance was 3 times larger on Momtaz cultivar twigs than Badami-riz Zarand through the growing seasons. The relative abundances of adult psyllid on yellow sticky traps in the Momtaz pistachio orchard was significantly larger than the Badami-riz Zarand orchard, however the fluctuations’ trends were similar at both orchards. The population dynamics and density of A. pistaciae on two pistachio cultivars were compared and discussed in present article.
  Keywords: The common pistachio psylla, Pistacia vera, pistachio cultivars, population dynamics, Agonista pistaciae
 • Hadi Ostovan, Gholamreza Beyzavi Page 223
  During 2010, a faunistic study was conducted to collect and identify the edaphic mites associated with oak trees in south of Kamfiruz region (Fars province). A new species of the genus Asternolaelaps belonginig to family Ichthyostomatogasteridae (Acari: Mesostigmata) was collected and identified. This family and genus are new records for mite fauna of Iran.
  Keywords: Edaphic mites, Mesostigmata, Ichthyostomatogasteridae, Asternolaelaps, Iran
 • Nargess Abbaszadeh Rad*, Hadi Ostovan, Mehdi Gheibi Page 229
  Mites of the family Bdellidae are important hunters of small arthropods (most often springtails or mites) on plants and in the soil. During 2009-2010 studies were carried out to collect and identify the mites of the family Bdellidae in Fars Science and Research Center in Fars province from different habitats such as soil, plant materials and decaying plants. Mites were extracted by Berlese funnel. After clearing in Lactophenol or Nesbit fluid, mite specimens were mounted into permanent microscopic slides, using the Hoyer’s medium. Prepared specimens were identified by use of related references. A total of 7 species from 5 genera were collected and identified. The list of identified species is a follows. Two new species for Iran mite fauna are marked by an asterisk.Spinibdella cronini (Baker & Block, 1944)S. thori (Meyer & Ryke, 1959)S. depressa (Ewing, 1909)Cyta latirostris (Hermann, 1804)C. longiseta* (Wallace & Mahon, 1972)Bdella captiosa (Atyeo, 1963)Bdellodes (Haploscirus) petila* (Atyeo, 1963)Odontoscirus sp.
  Keywords: Acari, Prostigmata, Bdellidae, Cyta longiseta, Bdellodes (Haploscirys) petila, Iran, New report
 • Zahra Esmaeili, Mehdi Gheibi, Hadi Ostovan Page 235
  A survey was conducted to identify the mites in relation with the fig trees in Estahban region from 2009 to 2010. The species, Phyllozetes tauricus Gordeeva (Oribatida: Cosmochthoniidae), was collected and identified. The species is newly recorded from Iran.
  Keywords: Acari, Oribatida, Cosmochthoniidae, fauna, new record, Iran
 • Shahram Hesami, Ebrahim Ebrahimi, Zoya Yefremova Page 239
  The eulophid subfamilies Entiinae and Eulophinae collected in Fars province of Iran during 2004 to 2007 were studied. The subfamily Entiinae (=Euderinae) is recorded from Iran. One species of Entiinae and 13 species of Eulophinae are listed among them four species are recorded for the first time from Iran. Available biological data and geographical distribution of each species is mentioned briefly. A checklist of recorded species of Eulophidae from Iran (until 2011) is provided.
  Keywords: Eulophidae, Entiinae, Euderinae, Eulophinae, Iran, Fars, checklist
 • Arezoo Payandeh, Azita Dehghan Page 255
  The date palm fruit stalk borer, Oryctes elegans Prell. (Col.: Scarabeaidae) is a serious pests of date palm in Bam region, Iran. In this research, demographic parameters O. elegans were studied under controlled conditions at 27±2ºC and 65±5% RH and 16:8 L: D. Data were analyzed based on an age-stage, two-sex life table, to take both sexes and variable development into consideration. Developmental time mean for egg, larvae and pupa were obtained 16.4, 216.8 and 26.2 respectively. In the laboratory, 5.2, 22.6 and 3.2% died in the egg, larval and pupal stage, respectively. The intrinsic rate of increase (rm), finite rate of increase (λ), gross reproductive rate (GRR), net reproductive rate (R0), doubling time (DT) and mean generation time (T) were 0.002d-1, 1.002d-1, 71.6 offspring, 42.3 offspring, 110.7d and 328.5d respectively. These facts indicated that O. elegans is a univoltine species.
  Keywords: demography, Fruit Stalk borer, Oryctes elegans, Bam, Life table