فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1391)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نوشین سهرابی، مجید تبیانیان، مهدی مهدوی صفحه 201
  زمینه و هدف
  بیماری آسپرزیلوس مهاجم یک عفونت کشنده در افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف محسوب می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات متقابل عفونت ناشی از آسپرژیلوس و تومور بر روی پاسخ های ایمنی و شبکه سایتوکاینی موش های مبتلا به سرطان آلوده به آسپرژیلوس بود.
  مواد و روش ها
  قطعات استریل تومور پستان به موش های تحت آزمایش پیوند زده شدند و سپس گروه های مورد نظر به وسیله تجویز درون وریدی کونیدی های آسپرژیلوس فومیگاتوس آلوده شدند. در گروه های کنترل تنها تجویز کونیدی آسپرژیلوس و یا پیوند تومور انجام شد. هفت روز بعد از ایجاد عفونت آسپرژیلوزیس، سلول های طحالی موش های تحت آزمایش استخراج شدند و میزان سایتوکاین های IL-10، IL-4، TNF-α وIFN-γ تولید شده توسط آن ها به وسیله روش الایزا اندازه گیری گردید.
  نتایج
  موش های توموری که با کونیدی آسپرژیلوس فومیگاتوس آلوده شده بودند، افزایش قابل توجهی در میزانIL-4 در مقایسه با دو گروه کنترل نشان دادند. در حالی که میزان IFN-γ و IL-10 آن ها کاهش وTNF-α در آن ها افزایش مختصری داشت.
  نتیجه گیری
  احتمالا بیماری آسپرژیلوزیس مهاجم باعث تغییر در تولید سایتوکاین های سلول های T کمکی +CD4 و ایمنی اکتسابی در موش های دارای تومور می شود. این نکته می تواند در مدیریت بهتر بیماران سرطانی مبتلا به عفونت آسپرژیلوس مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوزیس، موش های توموردار، Th1، Th2، سایتوکاین
 • وحید حمایت خواه جهرمی، حجت الله کریمی جشنی، مژده مصلی نژاد، منیره مصلی نژاد، هوشنگ جمالی، پیمان ایزدپناه صفحه 206
  مقدمه و هدف
  در زندگی مدرن امروز کاربرد اجاق های مایکروویو بسیار قابل توجه است. این مطالعه به منظور تعیین اثر امواج نشتی از مایکروویو بر میزان غلظت هورمون های تستوسترون، LH وFSH انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی از 30 سر موش سوری نر نابالغ در محدوده سنی 2 هفتگی و وزن تقریبی 10 گرم استفاده شد. موش ها به 3 گروه 10تایی تقسیم شدند (یک گروه کنترل و 2 گروه تجربی). موش های گروه تجربی به مدت یک ماه روزانه به ترتیب 30 و 90 دقیقه در مجاورت اجاق مایکروویو قرارگرفتند. موش های گروه کنترل هیچ امواجی دریافت نکردند. سپس موش ها بی هوش و نمونه سرم جمع آوری شد. میزان غلظت هورمون های تستوسترون، LH وFSH با روش رادیوایمیونواسی (RIA) تعیین گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد که میزان غلظت سرمی هورمون تستوسترون در گروه تجربی 2 نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشته است. اما میزان سرمی هورمون FSH وLH در گروه های تجربی 1و2 در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی داری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  مطابق نتایج این مطالعه، می توان گفت که قرار گرفتن در مجاورت اجاق مایکروویو به مدت یک ماه، باعث اختلال در میزان هورمون تستوسترون در موش های سوری نابالغ می گردد.
  کلیدواژگان: مایکرویو، تستوسترون، LH، FSH، موش سوری
 • طاهره فرامرزی، احمد جنیدی جعفری، مریم میرزابیگی، منیره ناصح، حمیرا رهبر آراسته، سمیه دهقانی صفحه 212
  زمینه و هدف
  بیماری های منتقله توسط غذا یکی از مشکلات شایع در بخش سلامت و بهداشت عمومی می باشند. در این میان باکتری ها از جمله مهم ترین عوامل ایجادکننده عفونت ها و مسمومیت های غذایی محسوب می شوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی باکتریایی مواد غذایی در سطح عرضه مناطق غرب تهران صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 642 نمونه مواد غذایی مختلف از مناطق غرب تهران به طور تصادفی نمونه برداری و به آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران ارسال و سپس نمونه ها از نظر آلودگی باکتریایی مورد آزمایش قرار گرفتند.
  نتایج
  از نظر آلودگی به باکتری های مزوفیل در هر گروه مواد غذایی، سالادها (50%) و فرآورده های پروتئینی (36/6%) به ترتیب بیشترین و کمترین میزان آلودگی، از نظر آلودگی به کلیفرم ها شیرینی جات (46/13%) و فرآورده های پروتئینی (73/1%)، از نظر اشرشیاکلی سالادها (33/58%) و محصولات لبنی (84/9%)، از نظر استافیلوکوکوس اورئوس شیرینی جات (81/4%) و سالادها (0%)، ازنظر باسیلوس سرئوس شیرینی جات (81/4%) و محصولات لبنی (39/0%) به ترتیب آلوده ترین و سالم ترین مواد غذایی بودند.
  نتیجه گیری
  در مجموع، سالادها از نظر رشد باکتری های مزوفیل، اشرشیا کلی و انتروکوکوس، بیشترین درصد آلودگی را دارا بوده و به عنوان آلوده کننده ترین ماده غذایی شناخته شدند (0.001≥P). با توجه به یافته ها، برای جلوگیری از آلودگی میکروبی مواد غذایی، آموزش افراد، رعایت اصول بهداشتی و نظارت در آماده سازی، حمل و نقل، ذخیره سازی و عرضه مواد غذایی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: مواد غذایی، آلودگی باکتریایی، منطقه غرب تهران
 • فهیمه باغبانی آرانی، مرسده تاج بخش، عطیه هاشمی سلطانیه، بهاره رجایی، سید داور سیادت، محمدرضا آقاصادقی، سید مهدی سادات صفحه 219
  زمینه و هدف
  تایپینگ ملکولی ابزاری قوی در کنترل و شناسایی سویه های سالمونلا می باشد. در این مطالعه، به منظور بررسی تنوع ژنتیکی سویه های سالمونلا پاراتیفی B و سالمونلا پاراتیفی C جدا شده از بیماران ایرانی، ساب تایپینگ این سویه ها با روش RAPD-PCR انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  14 ایزوله سالمونلا شامل 6 سویه سالمونلا پاراتیفی B و 8 سویه پاراتیفی C با روش RAPD-PCR مورد آنالیز قرار گرفتند. دو پرایمر مربوط به RAPD به نام های OPP-16 و P1254 استفاده شده و دندروگرام مربوطه با نرم افزار NTsys 2.0 ترسیم گردید.
  نتایج
  هر دو پرایمر قدرت بالایی را در تمایزدهی بین سویه های مرتبط و نزدیک سالمونلا نشان دادند. دندروگرام های به دست آمده بر اساس پروفایل حاصل از هر دو پرایمر RAPD، 4 گروه مجزا را در بین 14 سویه مورد مطالعه نشان می دهد که به نوعی بیان گر ناهمگونی ژنتیکی این سویه ها است. همچنین ارتباطی بین سروتایپ و پروفایل حاصل از RAPD-PCR در بین سویه های سالمونلا مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه توانایی RAPD-PCR را در بررسی ملکولی و مقایسه سویه های سالمونلا پاراتیفی B و C نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سالمونلا، RAPD، PCR، NTsys، تنوع ژنتیکی
 • علی خانی جیحونی، محود حاتمی، سید منصور کشفی، هاشم حشمتی صفحه 226
  زمینه و هدف
  انجام مطالعه و برنامه مداخله آموزش برای تغییر رفتارها در جهت پیشگیری از بیماری سالک در مناطق آندمیک ضروری است. این مطالعه با هدف اثر بخشی آموزش مبتنی بر الگوی بزنف در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در بین بهورزان و خانوارهای تحت پوشش طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، مطالعه ای مداخله ای بوده که در سال 1388 انجام شد. بهورزان (20نفر) دو مرکز بهداشتی درمانی روستایی مناطق اندمیک بیماری سالک، پرسش نامه تکمیل کردند. هم چنین از بین خانوارهای تحت پوشش هر خانه بهداشت، 20 خانوار به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسش نامه ویژه خانوارها را تکمیل نمودند. سپس 4 جلسه آموزشی برای بهورزان و 2 جلسه آموزشی برای افراد تاثیرگذار بر آن ها تشکیل شد. در طی فعالیت آموزشی بهورزان، برای برطرف کردن مشکلات آن ها و فراهم نمودن عوامل قادرکننده، جلسات هفتگی با نماینده های بهورزان برگزار شد پس از 3 ماه فعالیت آموزشی بهورزان، داده ها مجددا جمع آوری شده، مورد تجزیه و تحلیل آزمون های آماری کای اسکوئر، تی مستقل، تی زوجی، رگرسیون و من- ویتنی قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین نمرات مربوط به آگاهی، نگرش و قصد رفتار، عوامل قادر کننده و رفتار بهورزان بعد از مداخله آموزشی در گروه مداخله به طور معنی داری افزایش یافت و افراد تاثیرگذار بعد از مداخله آموزشی در گروه تجربی، تغییرات معنی داری داشته اند. هم چنین میانگین نمرات مربوط به آگاهی، نگرش، قصد رفتار، عوامل قادر کننده و رفتار سرپرست خانوارهای تحت پوشش بهورزان بعداز مداخله آموزشی در گروه تجربی به طور معنی داری افزایش نشان داد.
  نتیجه گیری
  برنامه آموزشی بر اساس الگوی بزنف، منجر به تغییر رفتار آموزش بهورزان می شود که در نهایت، این رفتار آموزش بهورزان، موجب انجام اقدامات پیشگیرانه در خانواده های تحت پوشش آنان می گردد.
  کلیدواژگان: بهورزان، لیشمانیوز پوستی، مدل بزنف، آموزش بهداشت
 • اعظم نامدار، شیوا بیگی زاده، محمدمهدی نقی زاده صفحه 234
  زمینه و هدف
  سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع زنان در دنیاست که به دلیل دارا بودن یک دوره طولانی قبل از تهاجم، در دسترس بودن برنامه غربالگری مناسب و درمان موثر ضایعات اولیه، به عنوان یک سرطان قابل پیشگیری شناخته شده است.از آنجایی که مدل اعتقاد بهداشتی یکی از کاربردی ترین مدلهای مطالعه رفتار در آموزش بهداشت جهت پیشگیری و کنترل بیماری ها و تعیین علل پذیرش مسائل بهداشتی میباشد لذا این مطالعه باهدف سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان دهانه رحم درزنان ازدواج کرده 65-20 ساله شهرستان جهرم انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر213 خانم ازدواج کرده 65-20 ساله که با روش نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ای روا و پایا به روش مصاحبه استفاده شد. این پرسش نامه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی، رابطه سازه های (حساسیت و شدت درک شده، منافع و موانع درک شده) را با رفتار مورد بررسی قرار می دهد. داده ها با استفاده ازآمار توصیفی و آزمون های من- ویتنی،کروسکال- والیس و رگرسیون در نرم افزار SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان مورد بررسی 1/12± 6/40 بود. 5/32% از آنان حداقل یک بار تست پاپ اسمیر انجام داده بودند و فقط 9/7 درصد این تست را در فواصل منظم انجام می دادند. 12% از زنان دارای آگاهی کافی در زمینه سرطان دهانه رحم و پیشگیری از آن بوده و 90% دارای رفتاری نامطلوب دراین زمینه بودند. میانگین نمره آگاهی 97/2 ±73/6 و درحد متوسط بود. تحلیل رگرسیون متغیرهای شغل (009/0= p)، آگاهی (005/0= p)، موانع (001/0 >p) و شدت درک شده (036/0= p) را به عنوان پیش بینی کننده های نهایی رفتارتعیین کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان دهنده آگاهی کم و رفتار نامناسب زنان جهرم درمورد سرطان دهانه رحم بود که بایستی افزایش یابد لذا برنامه ریزی طولانی مدت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، سرطان دهانه رحم، پاپ اسمیر، آگاهی
 • مهین بهزادپور، نرگس خانجانی صفحه 245
  زمینه و هدف
  بیماری نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) که توسط ویروسHIV ایجاد می شود، با تضعیف سیستم ایمنی مبتلایان، آن ها را در معرض عفونت های فرصت طلب و غیر فرصت طلب و انواعی از بدخیمی ها قرار می دهد. راه های انتقال HIV عبارتند از: اعتیاد تزریقی، انتقال جنسی، انتقال شغلی، انتقال توسط خون و محصولات خونی و انتقال مادر به جنین یا نوزاد. این مطالعه به منظور بررسی فراوانی راه های انتقال ویروس در افراد آلوده به ویروس HIV در شهرستان سیرجان و میزان آگاهی مبتلایان طراحی شده است، تا مبنایی جهت برنامه ریزی ها و اقدامات مداخله ای در جهت پیش گیری موثر در برابر بروز موارد جدید در این شهرستان فراهم آورد.
  مواد و روش ها
  مطالعه ما از نوع بررسی مقطعی (Cross sectional) می باشد. به این صورت که در یک مقطع زمانی (6 ماه اول سال 1389)، کلیه افراد دارای عفونت HIV و بیماران مبتلا به AIDS شهرستان سیرجان (موارد موجود و موارد جدید) که در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری این شهر دارای پرونده بودند، تحت پرسش گری قرار گرفتند.
  نتایج
  راه انتقال بیماری در هیچ یک از مبتلایان مشخص نبود و در مورد مبتلایان، چند راه احتمالی وجود داشت. شایع ترین راه احتمالی اعتیاد تزریقی (38 نفر معادل 4/88%) و پس از آن به ترتیب خالکوبی (34 نفر معادل 1/79%)، مراجعات دندان پزشکی، عمل جراحی و اندوسکوپی (28 نفر معادل 1/56%)، روابط جنسی پرخطر (27 نفر معادل 8/62%)، حجامت (4 نفر معادل 3/9%)، جراحت در آرایشگاه (4 نفر معادل 3/9%) و در نهایت دریافت خون (یک نفر معادل3/2%) بود.
  نتیجه گیری
  همه مبتلایان به ویروس HIV در شهرستان سیرجان چندین رفتار پرخطر را با هم داشتند، اما بیش ترین راه انتقال مانند بقیه نقاط کشور اعتیاد تزریقی بود. برنامه های آموزش اصلاح رفتار و پیش گیری از ویروس HIV باید با جدیت ادامه یافته و به خصوص به جمعیت هایی که رفتارهای پرخطر متعدد دارند باید توجه ویژه ای مبذول داشت.
  کلیدواژگان: ایذر، سیرجان، آگاهی، راه های انتقال
 • نسرین زحمتکشان، رزیتا باقرزاده، شرافت اکابریان، محمدرضا یزدانخواه فرد، کامران میرزایی، سیامک یزدانپناه، رزیتا خرمرودی، طیبه غریبی صفحه 253
  زمینه و هدف
  افزایش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن 21 می باشد. به نظر می رسد سالمندان به دلیل کهولت و کاهش توانایی هایشان و هم چنین آسیب پذیر بودن بایستی تحت توجه و حمایت های لازم قرار گیرند. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر بوشهر انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر، پژوهشی توصیفی- تحلیلی و مقطعی است که بر روی360 نفر از سالمندان شهر بوشهر انجام گرفته است. روش نمونه گیری به صورت خوشه ایو بر اساس توزیع جمعیت شهری بود. در این مطالعه با استفاده از دو پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه کوتاه 36 گزینه ای، ابعاد مختلف کیفیت زندگی این افراد مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان داد، میانگین نمره بعد سلامت جسمی و سلامت روانی کیفیت زندگی در سالمندان شهر بوشهر کمتر از 50 می باشد. هم چنین یافته ها نشان داد بعد جسمی و روانی کیفیت زندگی با مواردی از قبیل سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت اقتصادی، وجود بیماری و وضعیت مسکن ارتباط آماری معنی دار (P<0.001) و با مواردی از قبیل جنس، نحوه انجام فعالیت های روزانه و شرایط زندگی ارتباط آماری معنی داری نشان نداده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که میانگین نمره کیفیت زندگی در این مطالعه از صفر تا صد می باشد یافته ها نشان می دهد میانگین نمره سالمندان شهر بوشهر در هر دو حیطه کمتر از میانه (50) می باشد و این مساله نیاز به توجه دارد. بنابراین راهکارهای لازم در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و برخورداری از خدمات ویژه برای این گروه آسیب پذیر بایستی در برنامه ریزی های آینده کشور در نظر گرفته شده و اصلاح گردد.
  کلیدواژگان: سالمند، سلامت جسمی، سلامت روانی، کیفیت زندگی
|
 • Nooshin Sohrabi, Majid Tebyanyan, Mehdi Mahdavi Page 201
  Background and Objective
  Invasive Aspergillosis is a fatal infection in immunocompromised patients. The aim of this study was to evaluate the interaction of infectious with Aspergillus and tumor on immune response and cytokine network in Aspergillus infected tumor-bearing mice.
  Materials And Methods
  Mice were implanted by sterile pieces of mouse mammary tumor and then infected by Aspergillus conidia by IV injection. Control groups mice were infected with Aspergillus conidia and/or implanted by sterile funga pieces of mouse mammary tumor. Seven days after Aspergillus infection, cytokine production of extracted splenocytes was analyzed by ELISA method.
  Results
  Tumor bearing mice which were infected with Aspergillus conidia showed remarkable increase in IL-4 production. Conversely, the levels of IFN-γ and IL-10 were decreased and TNF-α was increased moderately. Conclution: Probably, Aspergillus infection could change cytokine production from CD4+ T helper cells and acquired immunity of tumor bearing mice. This point may be considered for better management of Aspergillus-infected patients suffering from cancer.
  Keywords: Aspergillosis, Tumor bearing mice, Th1, Th2, Cytokines
 • Vahid Hemayatkhah Jahromi, Hojatallah Karimi Jashni, Mozhdeh Mosallanezhad, Monireh Mosallanezhad, Hooshangh Jamali, Peyman Izadpanah Page 206
  Introduction &
  Objective
  The vast use of microwave ovens in today's modern life and possible exposure of users to radiation exited from the oven lead us to investigate the effect of this radiation on sex hormones. In the present study, the effect of microwave ovens radiation leakage on concentration of LH, FSH and testosterone hormones has been investigated.
  Materials and Methods
  Thirteen immature two weeks- old male mice which weighing about 10 grams were used in this experimental study. Animals were randomly divided into 3 groups. Each group contained 10 mice. Experimental group 1 and 2 were exposed to microwave oven 30 and 90 minutes daily for 30 days, respectively. The control group received no radiation. Animals were anaesthetized and serum samples were stored. The concentration of testosterone, FSH and LH hormones were measured by RAI method.
  Results
  The serum testosterone levels showed significant decrease in experimental group 2. But levels of LH and FSH indicate no significant different in experimental group 1 and 2 when compared to control group.
  Conclusion
  Our results suggest that radiation leakage of microwave ovens might causes dysfunction in the levels of testosterone hormone secretion.
  Keywords: Microwave Oven, Testosterone, FSH, LH, Mice
 • Tehereh Faramarzi, Ahmad Jonidi Jafari, Maryam Mirzabeygi, Monireh Naseh, Homeira Rahbar Arasteh, Somayyeh Dehghani Corresp Page 212
  Background and Objective
  Transfer of food born diseases is a common problem in hygiene and public health. The bacteria are the most important factors of food contamination and intoxications. The aim of this study is to determine the bacterial contamination of food supply in the west of Tehran supermarkets.
  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 642 samples of foods were taken randomly from west of Tehran supermarkets. The levels of bacterial contamination of the foods were assessed in the department of food and drug microbiology of lab, affiliated to Iran University of medical science.
  Results
  Salads were the most (50%) and protein products (6.36%) the least rate in terms of mesophilic bacteria contamination. Also, sweets (13.46%) and protein products (1.73%) in terms of Coliforms. Salads (58.33%) and dairy products (9.84%) with respect to Escherichia coli, sweets (4.81%) and salads (0%) in terms of Staphylococcus aureus, sweets (4.81%) and dairy products (0.39%) with respect to Bacillus cereus, were the most and least contaminated foods, respectively.
  Conclusion
  In overall, salads had the most contamination percentage with respect to mesophilic bacteria, Escherichia coli and Enterococcus (P. According to our study, we conclude that training of dealers and food suppliers are necessary and healthy principals should be followed. Also supervision on food packing and storage should be considered to prevent food microbial contamination.
  Keywords: Foods, Bacterial contamination, West of Tehran
 • Fahimeh Baghbani, Arani Fi, Mercedeh Tajbakhsh, Atiyeh Hashemi Soltaniyeh, Bahareh Rajaei, Seyed Davar Siadat, Mohamahreza Aghasadeghi, Seyed Mehdi Sadat Page 219
  Background and Objective
  Molecular typing is an important tool in surveillance and outbreak investigations of human Salmonella infections. In this study, Subtyping of Salmonella Paratyphi B and C isolates derived from Iranian patients was carried out by RAPD-PCR to assess the extent of genetic diversity of these isolates.
  Materials and Methods
  Fourteen Salmonella isolates including 6 strains of Salmonella paratyphi B and 8 strains of Salmonella paratyphi C were characterized using RAPD-PCR. Two arbitrary primers, namely OPP-16 and P1254 were used for RAPD analysis and the dendrograms were constructed with NTsys 2.0 computer software.
  Results
  Both primers showed high discriminatory power in differentiating of the related strains of Salmonella. The dendrograms constructed based on RAPD-PCR profiles (with both primers) involving 14 salmonella strains revealed 4 distinct patterns, indicating that these isolates are genetically heterogeneous. Furthermore, a good correlation was not observed between the serotype and the molecular profiles obtained from RAPD data of the Salmonella isolates.
  Conclusion
  The findings of the present study verify the usefulness of RAPD-PCR in characterizing and comparing strains of Salmonella Paratyphi B and C.
  Keywords: Salmonella, RAPD, PCR, NTsys, Genetic Diversity
 • Ali Khani Jeihooni, Mahmood Hatami, Seyed Mansour Kashfi, Hashem Heshmati Page 226
  Background and Objective
  Intervention of educational training in order to prevent the leishmaniasis in endemic areas seems necessary. This study was implemented with the aim of assessing the effectiveness of education based on BASNEF Model program in promotion of preventive behavior of leishmaniasis among Health workers and families under the coverage of Health centers.
  Materials and Methods
  An intervention study was carried out in rural health centers during 2009. Questionnaires were completed by 20 health- workers of two rural health centers. Also 20 families under the coverage of this health centers were randomly selected to complete the questionnaire. Then four training sessions for health workers and 2 training sessions for the influential individuals were conducted to increase the enabling factors and solving their problems, weekly meetings was held with health workers representatives. After three months of health workers training the data were collected again and analyzed via Chi- Square, T Independent, T pair, Regression and Mann- Whitney statistics.
  Results
  The mean score for to knowledge, attitude, behavior intension, enabling factors and health workers behaviors significantly increased after educational intervention in experimental group and influential individuals. The mean scores for knowledge, attitude, behavior intension, enabling factors and the behavior of attendant families under coverage also increased significantly.
  Conclusion
  Educational program of BASNEF Model, leads to behavior change of health workers and eventually their training behavior leads to preventive actions in families under coverage.
  Keywords: Health Workers, Coetaneous Leishmaniasis, BASNEF Model, Health Education
 • Azam Namdar, Shiva Bigizadeh, Mohammad Mehdi Naghizadeh Page 234
  Background and Objective
  Cervical cancer is the second prevalent women cancer in the world. This cancer is found preventable because of having the prolong time before the appearance, its complications and the available proper screening program and possibility of the primary lesion treatment. Since the Health Belief Model is one of the applicable praxeology model in health education to prevent and control of diseases. Therefore, this study was aimed to determine the Health Belief Model components in adopting preventive behaviors in cervical cancer in women.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytical study was carried out on 213 married 20-65 year-old women selected by a two-stage sampling method. The data was collected by a valid and reliable questionnaire and interview. This questionnaire based on health belief model correlation (components Perceived Susceptibility and Severity, Perceived Barriers and Benefits, Self-efficacy) with behavior survey. The data were analyzed by using descriptive statistics and Mann-Whhitney test, Kruskal-wallis test, and Regression by SPSS software.
  Results
  The mean age of the study group was 40.6 ± 12.1. The results show that 32.5% of them had at least one time examined for Pap smear test out of which only 7.9% of them had this test on a regular interval. Only 12% of them had an adequate knowledge about the cervical cancer and its preventive measure. 90% of them had inappropriate behavior. The average score of knowledge was 6.73± 2.97 which considered as moderate. Regression analysis showed the knowledge (P=0.009), job (P=0.005), perceived barriers (P<0.001) and perceived severity (P=0.036) determine as predictors in the final behavior.
  Conclusion
  Perceived barriers and knowledge behind the strongest predictor of behavior. Educational programs are recommended based on the health belief model with emphasis on reducing barriers and increasing awareness to improve behavior.
  Keywords: Cervical cancer, Health Belief Model, Papanicolaou Smear, knowledge
 • Mahin Behzadpour Fi, Narges Khanjani Page 245
  Background and Objective
  The immune system of Patients with Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is weekend because of Human immunodeficiency virus (HIV) infection, and they become vulnerable to several opportunistic and non-opportunistic pathogens and different carcinomas. IV drug abuse, sexual contact, occupational transmission, blood transfusion and maternal-fetal transmission are well known transmission routes for HIV infection. This study was under taken to investigate the prevalence of HIV transmission routs in the HIV infected population of Sirjan, and their knowledge about the disease, in order to plan better preventive strategies.
  Materials and Methods
  A cross sectional study was planned. During a 6-month period in 2010, all of the HIV infected people in Sirjan (old and new cases) who had a file at the consultation center for high risk behavior, completed a valid and reliable questionnaire.
  Results
  The definite route of transmission was not clear in any of the patients because they had more than one suspicious route. Injected drug abusers were the most common (88.4%) followed by those who got tattoos (79.1%), invasive therapeutic procedures, dentistry, surgery and endoscopy (56.1%), high risk sexual behavior (62.8%), bloodletting (9.3%), injuries in the barbershop (9.3%) and blood transfusion (2.3%).
  Conclusion
  All of the HIV infected cases in Sirjan were involved with several high risk behaviors, but the major route of transmission, similar to other parts of the country was injected drug abuse. Educational programs for prevention of AIDS should be followed seriously and special attention should be paid to groups with multiple high risk behaviors.
  Keywords: AIDS, Sirjan, Knowledge, Transmission routes
 • Nasrin Zahmatkeshan, Rozita Bagherzade, Sherafat Akaberiyan, Mohammad Reza Yazdankhah Fard Page 253
  Background and Objective
  Added to the achievement of the 21st century, human life longevity has been increased. Elders should be supported. Aging may cause various problems such as decrease the abilities and high risk conditions. Age increase is not a disease; it is a normal change of life that affects everybody. In this study elderly needs were assessed and the physical, social and spiritual aspects of their life were evaluated to assess the quality of life (QOL) and related factors in elderly population in Bushehr.
  Materials and Methods
  This descriptive–analytical study was carried out on 360 elders (male and female) in Bushehr. Method of sampling was cluster random sampling. Two questionnaires consist of demographic data and SF-36 questionnaire were used to assess QOL. Data were collected through client interview and analyzed by SPSS 13 software program.
  Results
  Results showed that mean scores of physical and mental health aspects of Bushehr's elderly people is less than 50. So, the physical and mental health aspects of quality of life related to economic status, employment, chronic illness, educational levels, insurance service, and owning the house were significantly (p<0.001) correlated. However, there were no significant relation with sex, daily activity, life condition were observed.
  Conclusion
  We conclude that a suitable plan and program should be considered by the director & managers to improve the life quality of elderly people.
  Keywords: Elder, physical health, mental health, Quality of life