فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (بهار 1382)
 • تاریخ انتشار: 1382/03/03
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحه 1
 • علیرضا جزایری، ذبیح الله جعفری زاده، عباس پورشهباز صفحه 3
  این پژوهش در پی بررسی و مقایسه مولفه های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای و همچنین بررسی ارتباط بین این دو در افراد معتاد به تریاک 30 36 است. برای این منظورگروه تحقیقی شامل 50 نفر معتاد به تریاک با توجه به متغیرهای کنترل انتخاب و همین طور برای مقایسه نتایج، 50 نفر را به عنوان گروه گواه انتخاب و با توجه به متغیرهای کنترل دو گروه با هم همتاسازی گروهی شدند. در این پژوهش از پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو (NEO-FFI) و چک لیست راهبردهای مقابله ای کارور و شیرر استفاده شد. همچنین برای کنترل اثر افسردگی و اضطراب بر مولفه های شخصیتی از دو آزمون افسردگی و اضطراب بک نیز استفاده شد. نتایج به دست آمده نیز حاکی از آن بود که افراد معتاد بدون احتساب اثر افسردگی و اضطراب از مولفه شخصیتی عصبیت بالاتر و برونگرائی، توافق و وجدانی بودن کمتری برخوردار بودند، با احتساب افسردگی و اضطراب، نیز دو گروه فقط در مولفه وجدانی بودن با هم تفاوت معنادار داشته اند. همچنین معتادان از راهبردهای مقابله ای متمرکز بر مساله کمتر و از راهبردهای کم اثر و غیر موثر بیشتر استفاده می کنند. راهبردهای غیر موثر با عصبیت نیز رابطه ای مستقیم داشتند و با وجدانی بودن رابطه ای معکوس نشان داده اند.
  کلیدواژگان: شخصیت، مقابله، معتاد
 • حامد برماس صفحه 19
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه افسردگی با نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران به سوء مصرف مواد مخدر در بین انجام یافته است بدین منظور، با استفاده از روش تحقیق همبستگی، 195 نفر از دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم دبیرستان های شهر تهران، با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و آزمون افسردگی بک و نگرش سنج سوء مصرف مواد مخدر (موسوی و همکاران) مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از جمع آوری داده ها و تحلیل آنها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس دو متغیره نتایج به دست آمد زیر:نوجوانان افسرده (صرف نظر از جنسیت و پایه های تحصیلی آنان،) نگرش مثبت تری به سوء مصرف مواد مخدر دارند.
  بین نمرات افسردگی و نگرش نوجوانان به سوء مصرف مواد مخدردر گروه عادی، همبستگی مثبت وجود دارد.
  شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر پایه اول و پسران پایه سوم متوسطه، بالاتر از سایر پایه های تحصیلی است.
  کلیدواژگان: افسردگی، سوء مصرف مواد مخدر، نوجوانی
 • عزت الله کردمیرزا، حسین آزاد، حسین اسکندری صفحه 47
  تحقیقات اخیر با استناد به مطالعات جامع و الگول نشان داده است که در کنار افراد وابسته به یکی از انواع مواد مخدر، تعداد قابل توجهی از افراد را می توان یافت که از نظر شخصیتی مستعد اعتیاد به مواد مخدر هستند.
  پژوهش حاضر نیز با امعان نظر به این تحقیقات و با هدف آماده سازی و بررسی ارزش تشخیصی سه خرده مقیاس پذیرش اعتیاد (AAS)، استعداد اعتیاد (APS) و می بارگی مک اندرو(MAC.R) ازفرم بلند آزمون چند وجهی شخصیتی مینه سوتا (MMPI-2) در مورد سوء مصرف مواد طراحی شده است که پس از مطالعه مقدماتی (Pilot Study) به صورت مشترک و در قالب یک فرم 90 سوالی تنظیم و بر روی 108 معتاد داوطلب درمان و همچنین 500 دانشجو که به روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده از چهار گروه آموزشی پزشکی، هنر، فنی و مهندسی و علوم انسانی در سطح دانشگاه های تهران انتخاب شده بودند، اجرا و پاسخ به سوال زیر مورد بررسی قرار گرفت:1. آیا بین مصرف مواد و نمره حاصل در مقیاس سوء مصرف مواد رابطه وجود دارد؟
  2. آیا بین جنسیت و نمره حاصل از مقیاس آمادگی سوء مصرف مواد رابطه وجود دارد؟
  3. آیا بین نمرات گروه های آموزشی (هنر، فنی و مهندسی، پزشکی و انسانی) در مقیاس آمادگی اعتیاد رابطه وجود دارد؟
  بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، مقیاس مورد سنجش، توانایی تفکیک معتادان را از سایر اقشار جامعه، تعیین موارد سوء مصرف مواد و تفکیک گروه های پر خطر را دارد و نیز محاسبه آلفای کرونباخ نشان می دهد که مقیاس هایAAS MAC.R، و APS به ترتیب حائز بیشترین توان هستند.
  همچنین نتایج حاصل از تحلیل عوامل به روش تاییدی، سه عامل را مشخص کرد که به ترتیب، عامل A (Addiction)، N (Neurosis) و E (Emotional) نامگذاری شدند.
  کلیدواژگان: هنجاریابی، MMPI - 2، عوامل خطرساز اعتیاد، استعداد اعتیاد، اعتراف به مصرف مواد، تحلیل عامل
 • مصطفی اقلیما صفحه 81
  مصرف مواد مخدر سابقه طولانی در زندگی و حیات بشر دارد. اعتیاد به مواد مخدر در حال حاضر به عنوان یک مشکل اجتماعی تلقی می شود که بر ابعاد اقتصادی - فرهنگی و اقتصادی – اجتماعی کشور تاثیر گذار بوده است. در بررسی پدیده اعتیاد در چهارمفهوم اعتیاد یا وابستگی به مواد اعتیاد آور- معتاد و بازپروری معتادان پرداخته می شود. 113546746در بررسی پدیده اعتیاد و تحلیل این پدیده به عنوان آسیب اجتماعی در چندین سطح در نظر گرفته می شود که عبارتند از: سطح کلان یا ساختارهای جامعه، سطح میانه یا روابط فرد با جامعه و خانواده و سطح خرد با مسائل فردی. تئوری دیگری که این مقاله در تحلیل پدیده اعتیاد بدان توجه کرده، تعیین سلسله مراتب علل است. در این پژوهش، از دو روش تحقیق برای تبیین و تحلیل پدیده اعتیاد استفاده شده است. که روش اول، عبارت است از روش تحلیل محتوا که از این طریق به بررسی عوامل موثر در بروز پدیده اعتیاد و همچنین آثار ناشی از آن پرداخته است و در آن به فرضیه ها و شیوه های بازپروری پرداخته شده است. شیوه دیگری که برای تحلیل و شناخت پدیده اعتیاد به کاربرده شده است، مصاحبه های عمیق و مطالعه موردی بوده که بر روی معتادان صورت گرفته است. روش دیگر، شیوه پیمایشی بوده است که به صورت آماری به توصیف پدیده اعتیاد پرداخته و جداول یک بعدی و دو بعدی که ارتباط میان متغیرها را ذکر می کند ترسیم شده و رابطه متغیرها از طریق آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت استراتژی اعتیاد زدائی را پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: علل اعتیاد، بازپروری، معتاد
 • محمد برفی صفحه 101
  این پژوهش، موضوع را از دو بعد اجتماعی و فقهی مورد بررسی قرار داده است. در بعد اجتماعی به بررسی دیدگاه های موجود درباره زمینه های اعتیاد و در بعد فقهی نیز به بررسی آرای فقهی فقهای اهل تسنن و تشیع پیرامون سه ماده افیون، حشیش و تنباکو پرداخته و زمینه های اثر گذاری و اثر پذیری آرا را تبیین کرده است. به تعبیری، در پژوهش حاضر به این سوال پاسخ گفته شده است که آرای فقهی چه تاثیری در حل مسایل اجتماعی دارند و مسایل اجتماعی نیز چه تاثیری بر آرای فقهی دارند؟
  در این پژوهش، از روش اسنادی استفاده شده است. به این معنا که برای اثبات مطالب مورد بحث، از طریق مطالعات اسنادی اقدام به استخراج متون علمی، تاریخی و فقهی شده است.
  به طور کل، پژوهش حاضر شناخت انسان را در زمینه تاریخچه سه گانه مواد (افیون، حشیش و تنباکو)، عوارض آنها، علل اعتیاد و احکام فقهی درباره هر یک از آنها (در گذر زمان)، از دید فقهای مذاهب اسلامی بالا می برد. از لحاظ فلسفه اجتماعی نیز این اندیشه را پرورش می دهد که بین اندیشه و محیط رابطه ای دیالکتیک وجود دارد و ضرورت تغییر در اندیشه های فقهی را الزام آور می نماید. از حیث کاربردی نیز ضمن این که راه حل هایی برای پیشگیری از اعتیاد ارائه می دهد، جسارت آزاد اندیشی را در قلم و فقهات به عنوان یک ضرورت مطرح می کند.
  کلیدواژگان: اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، فقه، فقها و مساله اجتماعی
 • فاطمه صفری صفحه 119
  مقاله حاضر به زمینه کمی پیدایش و گسترش اعتیاد در زنان، مشکلات روانی، اجتماعی و پزشکی ناشی از آن، موانع درمان اعتیاد در زنان و تفاوت های جنسیتی در سوء مصرف مواد و درمان آن می پردازد. این مقاله ترجمه ای از یک تحقیق پیمایشی با موضوع اعتیاد زنان و برخی از تحقیقات دیگر در این زمینه است.
  بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق یاد شده، زنان در روابط نزدیک و صمیمانه بیشتر از طریق همسر خویش به اعتیاد روی می آورند. همچنین نیروهای منفی گروه همسالان ممکن است رفتار دختران و زنان را بیش از رفتار پسران و مردان تحت تاثیر قرار دهد. از نقطه نظر نابسامانی های روانی، رابطه بین اختلال فشار روانی پس از سانحه و اعتیاد ممکن است در بین زنان و دختران قوی تر از این رابطه در بین پسران و مردان باشد. اعتیاد زنان، علاوه بر بیماری های سو ء تغذیه، فشار خون بسیار بالا و سرطان، آنان را در معرض بیماری هایی خطرناکی مانند هپاتیت و ایدز قرار می دهد. زنان معتاد در مقایسه با مردان احتمال بیشتری دارد دچار ایدز و دیگر بیماری های ناشی از روابط جنسی شوند و در مقایسه با زنان دیگر احتمال بیشتری وجود دارد که به بیماری های زنانه و معضلات آن دچار شوند.
  درباره موانع درمان، زنان بر اساس نگرش اجتماعی و فرهنگی به اعتیاد، اغلب به دلیل اعتیادشان نسبت به مردان معتاد انگ منفی تر زده می شوند. نگرش اجتماعی درباره ناپسند بودن زن معتاد یک مانع عمده در درمان آنها به حساب می آید. همچنین مراقبت از بچه مانعی دیگر برای درمان آنها است. این در حالی است که زنان نسبت به مردان احتمال کمتری دارد که از خانواده و دوستان برای ترک مواد حمایت دریافت کنند.
  برنامه های درمانی نیز اغلب ناخواسته موانعی در راه درمان زنان ایجاد می کند. مانند: موانع مالی، تشریفات زائد اداری، متمرکز بودن برنامه های درمانی برای مردان و فقدان حساسیت درباره اعتیاد زنان.
  موانع روانی درمان نیز عبارت است از درونی کردن این عقیده رایج که اعتیاد یک سقوط اخلاقی است، که در زنان موجب اجتناب آنها از درمان می شود. و از آنجا که زندگی بدون مواد مستلزم ایجاد تغییرات عمده در سبک و شکل زندگی است و ایجاد چنین تغییراتی مشکل و دشوار به نظر می رسد، بنابراین مقاومت در برابر تغییر یک مانع دیگر در راه درمان می شود.
  به طورکل، برنامه های موفقیت آمیز درمان زنان، باید از تفاوت های عمده جنسیتی در اعتیاد متاثر باشد و به نیازهای ویژه زنان و دختران معتاد پاسخ دهد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، زنان، تفاوت های جنسیتی، عوامل خطرساز، موانع درمان
 • صفحه 169
|
 • Dr. Alireza Jazayeri, Zabihollah Jafarizadeh, Abbas Pourshahbaz Page 3
  The research is looking into the study and comparison between personality traits and coping strategies and their relationship with one another among opium addicts within the age of 30-36. For this purpose, a research group comprising 50 opium addicts was selected with respect to control variables. In order to compare the results, 50 other individuals were selected as a observation group and with regard to control variables both groups were matched together. The five-factor personality trait inventory (NEO-FFI) and the coping strategy inventory of Carver and Shearer were used. Moreover, in order to control the effects of depression and anxiety on personality traits, Beck’s test for anxiety and depression was used. The results indicated that without taking the effects of depression and anxiety into account, the addicts showed higher neuroticism trait but lower extraversion, agreeableness and conscientious traits. But when the effects of depression and anxiety were taken into account, the two groups showed a meaningful difference in the conscientious trait. Furthermore, addicts rarely use concentrated coping strategies and usually use non-effective strategies. Non-effective strategies had direct relationship with neuroticism and opposite relationship with conscientiousness.
  Keywords: Personality, Coping, Addict
 • Hamed Bermas Page 19
  This research looks into the relationship between depression and the approach by Tehran high school students towards drug abuse. For this purpose, by using the correlation research method, 195 students from the first, second and third grades of high school were selected through the multi-stage cluster sample-taking method and were later evaluated through the Beck depression test and the drug abuse survey (Mousavi and colleagues). After collecting the inputs and their analysis by using the Pearson correlation coefficient and the two-variable variance analysis the following conclusions were drawn:-Depressed teenagers (regardless of their gender and grade) have a more positive approach towards drug abuse.-There is positive correlation between the depression scores and teenagers’ approach towards drug abuse in the ordinary group.-The spread of depression among female students of the first grade of high school and male students of the third grade of high school is higher compared to other high school grades.
  Keywords: Depression, Drug Abuse, Teenagers
 • Ezzatollah Kordmirza, Dr. Hossein Azad, Dr. Hossein Eskandari Page 47
  Recent research on the basis of documented and comprehensive studies have indicated that besides individuals who are dependent on a certain type of drug, one can find considerable number of other individuals who are exposed to drug addiction from the viewpoint of their personality. The article with regard to these researches and in order to look into the diagnostic value of three sub-scales of addiction acknowledgement (AAS), Addiction Potential (APS) and Mac Andrew Alcoholism Scale-Revised (MAC.R) has been designed on the basis of Minnesota Multi-phasic Personality Inventory. After conducting a joint pilot study, a form is prepared comprising 90 questions and was implemented by involving 108 addicts who voluntarily sought treatment as well as 500 students who went through random sample-taking from the four educational groups of medicine, arts, engineering and humanities at Tehran universities. The answers to the following questions were analyzed:1-Is there a relationship between drug consumption and the result of the drug abuse scale?2-Is there a relationship between gender and the result of drug abuse potential scale?3-Is there a relationship between the results of educational groups as far as the addiction potential scale is concerned?
 • Dr. Mostafa Eghlima Page 81
  Consumption of narcotic drugs has a long record in human societies. Drug addiction is considered as a social problem nowadays which has affected the economic-cultural and economic-social dimensions of the country. In examining the dimensions of drug addiction, one must pay attention to the issues of dependency on drugs, drug addicts and rehabilitation of drug addicts. In examining the phenomenon of addiction and its analysis as a social scourge, the issue can be analyzed at different levels including the social structures, the relationship between the individual and the society and individual matters. Another theory considered in this article is the designation of the causality hierarchy. Two research methods have been used in this article for delineating and analyzing drug addiction. The first method is the content analysis method where one looks into the effective elements that lead to addiction and also its consequences. It also takes into consideration different theories related to the rehabilitation methods. Another method of analysis that is being used is related to detailed interviews and case studies conducted on drug addicts. Another method is the statistical method which elaborates on the phenomenon of addiction in a statistical way and depicts one-dimensional or two-dimensional charts focusing on variables. The relationship between these variables are evaluated through statistical tests and eventually proposes the strategy aimed at the elimination of drug addiction.
  Keywords: Addiction, Rehabilitation, Individual's Relationship with Society, Family
 • Mohammad Barfi Page 101
  This research analyzes the issue from the jurisprudential and social aspects. The social aspect focuses on the existing viewpoints regarding the grounds for addiction and also looks into the jurisprudential decrees by Shiite and Sunni jurisprudents regarding opium, hashish and tobacco. In other words, the research focuses on the impacts of jurisprudential decrees on social issues and vice-versa. The research in order to offer strong proof for subjects under discussion conducts documental studies and extracts jurisprudential, historical and scientific texts. In all, this research promotes one’s knowledge about the chronology of drugs including opiates, hashish and tobacco, their side effects, reasons behind drug addiction and jurisprudential decrees in this regard from the viewpoint of jurisprudents. From the viewpoint of social philosophy it raises the thought that there is a dialectic relationship between the thought and the environment and necessitates the need for changes in jurisprudential thoughts. As far as is applied aspect is concerned, it offers solutions for preventing drug addiction.
  Keywords: Addiction, Addict, Narcotics, Jurisprudence, Jurisprudents, Social Issues
 • Fatemeh Safari Page 119
  This article focuses on the quantitative grounds for the emergence and spread of addiction among women, its medical, social and psychological problems, impediments for the treatment of addiction among women as well as gender differences concerning drug abuse and its treatment. This article is a translation of a statistical research on addiction among women and a number of other researches. Based on conclusions drawn from the said researches, women become inclined to addiction mostly by their husbands due to their cordial relationships. Moreover, the negative attitudes of peer groups can overshadow girls and women more than boys and men. From the viewpoint of psychological disorders, the relationship between disorders resulting from psychological pressure after an incident and addiction is stronger among girls and women compared to boys and men. Addiction among women in addition to certain ailments such as malnutrition, hypertension and cancer, can expose them to dangerous diseases such as Hepatitis and AIDS. There is more possibility for addicted women to be infected with AIDS and other sexually transmitted diseases compared to men and they are more exposed to female ailments compared to other women. As far as treatment impediments are concerned, women face a greater social stigma due to their addiction compared to men. Social approach considering addicted women as an indecent person is a major impediment for their treatment. Taking care of the child is also another obstacle for their treatment. There is less possibility for women to receive support from their families for quitting their addiction compared to men. Treatment programs also unwantedly may create obstacles for the treatment of women such as financial constraints, administrative bureaucracy, concentration of treatment programs for men and lack of sensitivity towards women’s addiction.