فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و پنجم شماره 1 (بهار 1391)
 • سال سی و پنجم شماره 1 (بهار 1391)
 • 98 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1391/07/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • غلامعلی عبداللهی آهی، علی افشاری، ولی الله بنی عامری، همت دادپور مغانلو، غلامعلی آساده، محسن یزدانیان صفحه 1
  از جمله معیارهای مهم ارزیابی یک دشمن طبیعی در برنامه های کنترل بیولوژیک، نشان دادن واکنش تابعی مناسب به تغییرات تراکم طعمه یا میزبان می باشد. در این پژوهش، واکنش تابعی لاروهای سن چهارم و حشرات ماده ی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsantبه تراکم های مختلف پوره های سنین دوم و سوم و نیز حشرات ماده ی شپشک آردآلود مرکبات، Planococcus citri (Risso)، در شرایط آزمایشگاه (دمای 1±25 درجه ی سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±80 درصد و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی به 8 ساعت تاریکی) بررسی شد. تراکم های 4، 6، 8، 16، 20، 30، 40، 50 و 60 عددی از طعمه در اختیار لاروهای سن چهارم و کفشدوزک های ماده ی یک روزه قرار داده شدند و میانگین تغذیه در هر تراکم ثبت گردید. طول مدت زمان انجام هر آزمایش 24 ساعت و تعداد تکرارهای آن شش عدد بود. نوع واکنش تابعی به وسیله ی رگرسیون لجستیک و مقادیر پارامترهای قدرت جستجوگری (a) و زمان دستیابی (Th)، از طریق برازش یک رگرسیون غیرخطی با مدل های هولینگ و راجرز به دست آمدند. واکنش تابعی لاروهای سن چهارم کفشدوزک به پوره های سن دوم، سوم و شپشک های کامل ماده به ترتیب از نوع های سوم، سوم و دوم و واکنش تابعی کفشدوزک های ماده به پوره های سن دوم، سوم و شپشک های کامل ماده به ترتیب از نوع های دوم، سوم و دوم بود. قدرت جستجوگری لاروهای سن چهارم کفشدوزک روی پوره های سن دوم، سوم و شپشک های کامل ماده به ترتیب 0126/ 0، 0165/ 0 و 002/ 0 و زمان دستیابی آن ها به ترتیب 701/ 0، 012/ 1 و 05/ 2 ساعت تعیین گردید. قدرت جستجوگری کفشدوزک های ماده روی پوره های سن دوم، سوم و شپشک های کامل ماده به ترتیب 048/ 0، 013/ 0 و 098/ 0 و زمان دستیابی آن ها به ترتیب 177/ 0، 843/ 0 و 79/ 2 ساعت تعیین شد.
  کلیدواژگان: واکنش تابعی، کفشدوزک کریپتولموس، شپشک آرد آلود مرکبات
 • حسین پریان، علی اصغر سراج، علیرضا عسکریان زاده، عبدالامیر محیسنی صفحه 15
  ساقه خوارهای نیشکر Sesamia spp. از آفات کلیدی نیشکر در استان خوزستان هستند که همه ساله خسارت سنگینی به محصول نیشکر و شکر حاصله وارد می سازند. در این تحقیق، پراکنش فضایی جمعیت ساقه خوارها در سال 1387 در سه مزرعه 25 هکتاری نیشکر، با واریته CP69-1062 واقع در جنوب شهرستان اهواز مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری به صورت ماهیانه و طی هفت مرحله انجام گرفت. به منظور نمونه برداری و تخمین نسبی جمعیت آفت، از علائم خارجی خسارت آفت (به عنوان شاخص جمعیت) استفاده شد و تعداد ساقه و میان گره آلوده نیشکر در ایستگاه های نمونه برداری مورد نظر شمارش گردید. جهت تعیین نوع الگوی پراکنش فضایی آفت در این سه مزرعه، از شاخص های مختلف آمارکلاسیک استفاده شد. در همه مراحل نمونه برداری، مقادیر شاخص نسبت واریانس به میانگین، شاخص ازدحام لکه ای و شاخص موریسیتا به طور معنی داری بیشتر از عدد یک و مقادیر شاخص های 1/K و شاخص گرین به طور معنی داری بیشتر از عدد صفر بودند. نتایج حاصل از همه شاخص ها نشان داد، الگوی پراکنش فضایی این آفت از نوع تجمعی می باشد. ضرایب رگرسیونی b تیلور و βآیوائو نیز به ترتیب 065/ 0± 45/ 1 و 031/ 0± 18/ 1تعیین شد، به طوری که اختلاف معنی داری از عدد یک داشتند و هر دو بیانگر تجمعی بودن پراکنش فضایی آفت در تمام طول زندگی بود. براساس مقادیر R2 و P به دست آمده از محاسبات رگرسیونی، شاخص آیوائو داده های پراکنش فضایی آفت را بهتر از شاخص تیلور برازش نمود.
  کلیدواژگان: پراکنش فضایی، ساقه خوار، Sesamia spp، نیشکر، خوزستان
 • فریبا سهرابی، پرویز شیشه بر، موسی صابر، محمدسعید مصدق صفحه 25
  کاربرد سموم روی جمعیت آفات می تواند روی پارامترهای واکنش تابعی و بالطبع روی کارایی دشمن طبیعی اثر بگذارد. در این تحقیق اثرات دو حشره کش ایمیداکلوپراید و بوپروفزین روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید(Encarsia inaron (Walker نسبت به تراکم های مختلف پوره سن سه سفیدبالک پنبه (Gennadius (Bemisia tabaciدر شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. پارازیتوئیدهای ماده جوان (طولعمر کمتر از 24 ساعت) به مدت 48 ساعت روی برگ های خیار تیمار شده با LC25ایمیداکلوپراید، غلظت مزرعه ای توصیه شده بوپروفزین و آب مقطر به عنوان شاهد قرار گرفتند. سپس تراکم های 2، 4، 8، 16، 32 و 64 پوره سفیدبالک پنبه روی برگ های خیار و در درون قفس های برگی به مدت 24 ساعت در اختیار زنبورهای تیمار شده مذکور قرار گرفت. آزمایشات در 10 تکرار در دمای ثابت 1 ± 25 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5 ± 70 درصد و دوره نوری 14 به 10 ساعت (روشنایی به تاریکی) انجام شدند. نوع واکنش تابعی با استفاده از رگرسیون لجستیک تعیین، و پارامترهای قدرت جستجوگری (a) و زمان دستیابی (Th)توسط رگرسیون غیر خطی با استفاده از نرم افزارSAS محاسبه شد. واکنش تابعی در شاهد و تیمارهای دو حشره کش از نوع 2 بود. در تیمارهای شاهد، بوپروفزین و ایمیداکلوپراید، قدرت جستجو به ترتیب 0413/ 0، 0360/ 0 و 0373/ 0 بار در ساعت و زمان دستیابی 9727 /2، 2738/ 1 و 0187/ 2 ساعت بود. حداکثر نرخ حمله (T/ Th) به ترتیب 07/8، 84/ 18 و 89/ 11 تخمین زده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که حشره کش های بررسی شده اثر مضری روی کارایی جستجوگری E. inaron نداشتند.
  کلیدواژگان: واکنش تابعی، Encarsia inaron، ایمیداکلوپرواید، بوپروفزین، Bemisia tabaci
 • سمیه اشراقی، حسین صادقی صفحه 35
  طی سال های 1388 و 1389 تنوع گونه ای و فراوانی سرخرطومی های مزارع چغندر قند در استان خراسان رضوی مطالعه شد. با در نظر گرفتن فراوانی گونه های جمع آوری شده در مزارع منتخب شهرستان چناران، شاخص تنوع زیستی شانون-وینر برای دو سال متوالی محاسبه شد. در هر دو سال نمونه برداری، بیشترین مقدار شاخص تنوع در اواخر خرداد تا اوایل مرداد ماه مشاهده شد. در این مطالعه، دو گونه Adosomus strabus(Gyllenha، 1834) و LixusincanescensBoheman، 1835 به ترتیب با فراوانی نسبی 11/ 17 و 41 /14 درصد، گونه های غالب منطقه بودند. در میان سرخرطومی های شناسایی شده، گونه (1842Stephanocleonus (Coniocleonus) vittiger (Fahraeus، برای فون ایران و گونه های Tanymecus palliatus (Fabricius، 1787)، Conorhynchus kindermanni Faust، 1904 و Menecleonus lagopus (Fahraeus، 1842) برای فون استان خراسان رضوی جدید می باشند. با این مطالعه تعداد سرخرطومی های گزارش شده از مزارع چغندر قند ایران به 53 گونه افزایش یافت.
  کلیدواژگان: فون، سرخرطومی، چغندر قند، تنوع زیستی، ایران
 • جلال کلاهدوز، مسلم بسیج، محمد محمودوند، حسین سیدالاسلامی صفحه 43
  وجود سوسک Cybocephalus fodori minor End. در ایران، اولین بار در سال 1381 با نام سوسک شکارگر سپردار واوی پسته Lepidosaphes pistaciae Arch. از اصفهان گزارش گردید. این تحقیق با هدف بررسی برخی ویژگی های زیستی، اکولوژیکی و همچنین میزان شکارگری این سوسک شکارگر روی سپردار واوی پسته از اواخر آبان سال 1384 تا اواخر آبان ماه 1385 در شهر نجف آباد استان اصفهان انجام گرفت.در طول اجرای این بررسی با انجام نمونه برداری های مستمر هفتگی نحوه زمستان گذرانی، وضعیت دیاپوز، طول عمر حشرات کامل زمستان گذران، تعداد نسل و میزان شکارگری طبیعی این سوسک شکارگر بررسی گردید. از داده های حاصل از نمونه برداری های هفتگی و شمارش تعداد سپردارهای زنده و تعداد علائم تغذیه این سوسک شکارگر جهت محاسبه درصد شکارگری آن روی سپردار واوی پسته استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان دادند که زمستان گذرانی این سوسک شکارگر به صورت حشره کامل در زیر پوستک های درختان پسته است. این سوسک ها درون قفس هایی در خارج از آزمایشگاه و در شرایط طبیعی 3 نسل کامل ایجاد کردند. در نتیجه فعالیت سوسک شکارگر فوق میزان شکارگری81/ 20%، 18/ 39% و01/ 42% به ترتیب روی سپردار واوی پسته مستقر روی شاخه، برگ و میوه حاصل شد.
  کلیدواژگان: سوسک شکارگر Cybocephalus fodori، ویژگی های زیستی، میزان شکارگری
 • اسدالله بابای اهری، منیره خوش کلام، مصطفی ولیزاده صفحه 55
  جهت شناسایی عامل بیماری سفیدک سطحی خیار و کدو در سطح استان آذربایجان شرقی از نیمه خرداد تا پایان شهریور در ماه 1386 از مزارع مهم خیار و کدو در شهرستان های تبریز، اهر، باسمنج، سراب و شبستر که از مراکز مهم تولید محصولات فوق در استان هستند، نمونه برداری به عمل آمد. شناسایی هر کدام از جدایه ها با استفاده از مورفولوژی کنیدی ها و کاسموتسیوم صورت گرفت. از مجموع 48 جدایه جمع آوری شده، 77درصد جدایه ها گونه G. cichoracearum و 23 درصد گونه P. xanthiiبودند. بنابراین گونه G. cichoracearum از فراوانی و توسعه بیشتری در سطح استان برخوردار است. تعیین نژاد جدایه ها با استفاده از 10 رقم افتراقی خربزه به نام های Iran H، Vederantis،MR1، PMR45، PMR5، Edisto 47، Nantais oblog، PI 414723، PI 124112 و WMR 29 انجام گرفت. برای اینکار از روش مایه زنی قرص های برگی استفاده شد و بعد از گذشت 15 روز با توجه به آلودگی یا عدم آلودگی هر یک از ارقام افتراقی طبق جدول ارائه شده توسط پیترات تعیین نژاد صورت گرفت. از مجموع 37 جدایه G. cichoracearum، 26 جدایه تعیین نژاد شد که 19 جدایه نژاد صفر و هفت جدایه دیگر نژاد 1 معرفی شدند. همچنین از مجموع 11 جدایه P. xanthiiهشت جدایه تعیین نژاد شد که همگی متعلق به نژاد صفر هستند.از طرف دیگر ارزیابی میزان مقاومت ارقام افتراقی به جدایه های تهیه شده نشان داد که رقم افتراقی Iran H با میانگین آلودگی 13 /15درصد حساس ترین رقم و Edisto 47 با میانگین 56 /1 درصد نسبت به گونه G. cichoracearum نسبتا«مقاوم است. ارقام PMR 5، MR-1، PI 414723 و Nantais oblog هیچ گونه علایمی از سفیدک نسبت به جدایه های این گونه نداشتند و کاملا»مقاوم شناخته شدند. همچنین رقم Iran H با میانگین آلودگی 72 /15 درصد نسبت به رقم Vederantis با میانگین 5/ 7 درصد از حساسیت بیشتری نسبت به گونه P. xanthii برخوردار است. بقیه ارقام نسبت به جدایه های این گونه مقاوم بوده و هیچگونه آثار آلودگی در آن ها رویت نشد.
  کلیدواژگان: خیار، سفیدک پودری، تعیین نژاد، Podosphaera، Golovinomyces cichoracearum xanthii
 • مرتضی بری دیزج، محمدحسن سرایلو، علی افشاری، محمدهادی پهلوانی، علی جوینده صفحه 69
  از آنجا که سیاست های اخیر کنترل آفات بر پایه برنامه های کاهش مصارف سموم و اعمال شیوه های کنترل بیولوژیک قرار گرفته است، شناخت و آگاهی از توانایی های حشرات مفید و نقش تغذیه در بروز این توانایی ها ضروری است. در این تحقیق تاثیر چهار رژیم غذایی مختلف شامل تخم بید غلات و لاشه ی حشرات کامل بید غلاتSitotroga cerealella Olivier، پوره های شته ی سبز پنبه GloverAphis gossypii و شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri Risso روی برخی از شاخص های زیستی بالتوری سبز (Steph.(Chrysoperla carnea در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. تخم های بالتوری سبز از مزارع گوجه فرنگی و کدوی اطراف گرگان جمع آوری شدند. کلنی شکارگر به منظور خالص سازی و همگن کردن آن از نظر تغذیه، 5 نسل متوالی روی تخم شب پره ی مدیترانه ای آرد پرورش داده شدند. لاروهای به دست آمده به صورت انفرادی و در دمای 2 ± 26 درجه ی سانتیگراد، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و دوره ی نوری 8: 16 ساعت روشنایی و تاریکی نگهداری و با طعمه های مورد نظر تغذیه شدند. حشرات کامل نیز به صورت یک جفت نر و ماده در داخل لوله های پولیکا ((P.V.C. با غذای مصنوعی شامل مخمر و ساکارز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که تغذیه از تخم بید غلات و شته ی سبز پنبه باعث کاهش طول دوره های لاروی (11/ 0 ± 72/ 6 و 09/ 0 ± 91/ 6 روز) و شفیرگی (07/ 0 ± 21/ 7 و 07/ 0 ± 46/ 7 روز) و نیز کاهش میزان مرگ و میر لاروها در مقایسه با لاشه ی حشرات کامل و شپشک آرد آلود مرکبات شد بنابر این جهت پرورش بالتوری سبز مناسب تر تشخیص داده شدند. نوع طعمه ی مورد استفاده در دوره ی لاروی، تاثیر معنی داری روی شاخص های زیستی حشرات کامل نداشت. نامطلوب بودن لاشه ی حشرات کامل بید غلات از نظر فیزیکی (مانند وجود فلس روی بدن) و یا چسبناک بودن سطح بدن پوره های شپشک آردآلود مرکبات باعث عدم توانایی لازم لاروهای سن اول بالتوری در تغذیه از آنها شد و در نتیجه، دوره ی لاروی شکارگر طولانی تر شد و میزان مرگ و میر آنها افزایش یافت و بنابر این به عنوان غذای نامطلوب برای پرورش انبوه شکارگر تشخیص داده شدند.
  کلیدواژگان: Chrysoperla carnea، شاخص های زیستی، Planococcus citri، Ahis gossipi، Sitotroga cerealella
 • نوشین زندی، پرویز شیشه بر، فرحان کچیلی صفحه 81
  سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennaius یکی از آفات مهم خیار پاییزه در استان خوزستان محسوب می شود. تغییرات فصلی و توزیع فضایی جمعیت پارازتیوئیدهای Eretmocerus mundus Mercet و Encarsia acaudaleyrodis Hayat،دشمنان طبیعی سفید بالک پنبه در دو سال زراعی 1385 و 1386 به صورت هفتگی روی خیار پاییزه در شهر ملاثانی، استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو سال شفیره های هر دو گونه پارازیتوئید در اواخر شهریور ماه ظاهر شدند. در سال 1385 اوج جمعیت E. mundus و E. acaudaleyrodis به ترتیب در 15 مهر ماه (9/ 1عدد شفیره) و 22 مهرماه (625/ 0 عدد شفیره) در هر دو سانتی متر مربع از برگ بود. در سال 1386 اوج جمعیت شفیره های دو پارازیتوئید مذکور به ترتیب در 7 مهرماه (55 /4 عدد شفیره) و 14 مهرماه (9/ 0 عدد شفیره) در دو سانتی متر مربع برگ بود. در هر دو سال نمونه برداری جمعیت هر دو پارازیتوئید در اوایل آبان ماه به صفر رسید. توزیع فضایی جمعیت شفیره های دو پارازیتوئید با استفاده از قانون تیلور مورد مطالعه قرار گرفت. مقدار شیب خط رگرسیون (b) دو پارازیتوئید مذکور به ترتیب برابر با 274/ 1 و 447/ 1 (1385) و 745/ 1 و 302/ 1 (1386) محاسبه گردید. الگوی توزیع شفیره های هر دو پارازیتوئید بر روی برگ خیار به صورت تجمعی بود.
  کلیدواژگان: Eretmocerus mundus، Encarsia acaudaleyrodis، تغییرات فصلی، توزیع فضایی، Bemisia tabaci
|
 • Page 1
  Appropriate functional response to prey or host densities is one of the important criteria for evaluating the efficacy of natural enemies in biological control programs. Cryptolaemus montrouzieri Mulsant is one of the main predators of citrus mealybug,Planococcus citri (Risso). In this research, the functional response of fourth larval instars and the female adults of this ladybird to different densities of second and third instars and female adults of citrus mealybug was studied under laboratory conditions. All experiments were carried out inside incubator with 25±1˚C, 80±5 %RH and photoperiod of 14 L:10 D hours. Individual fourth larval instars and female adults of ladybird were kept separately at densities of 4, 6, 8, 16, 20, 30, 40, 50 and 60 preys for 24 hours. Duration of each experiment was 24 hours and all experiments were carried out in 6 replications. A logistic regression was used to determine the type of functional responses and a nonlinear regression was used to fit Rogers and Holling’s equations to data for estimating searching efficiency (a) and handling time (Th) parameters. The results showed that the functional responses of fourth larval instars to different densities of second and third instars and the female adults of citrus mealybug were type III, III and II respectively, while the functional responses of the female adult ladybird to different densities of second and third instars and the female adults of prey were type II, III and II respectively. The rates of searching efficiency (a) for fourth larval instars of ladybird on second and third instars and the female adults of prey were estimated 0.0126, 0.0165 and 0.002, and the rates of handling time (Th) were obtained 0.701, 1.012 and 2.05, respectively. The rates of searching efficiency of female ladybirds on second and third instars and the female adults of prey were estimated 0.048, 0.013 and 0.098 and the rates of handling time were obtained 0.177, 0.843 and 2.79, respectively.
  Keywords: Functional response, Cryptolaemus montrozieri, Planococcus citri
 • Page 15
  Sugarcane pink stem borers, Sesamia spp., are the key pests of sugarcane in the south of Khuzestan province, Iran. These pests damage heavily the sugarcane crop and sugar product every year. In this research, spatial dispersionof the stem borers populations were studied in three sugarcane fields (25 hectare each, Cp69-1062 cultivar) in 2008. Sampling was carried out monthly in seven stages. External symptoms of pest damage were used as a population indicator and the number of infested stems and internodes of sugarcane were recorded in each sampling station. In order to determine the type of pest spatial dispersionin these three fields, various classical statistics indices were used. In all sampling stages, values of the variance to mean proportion index, index of Patchiness and Morisita’s index were significantly higher than one, and values of 1/k index and Green’s index were higher than zero. The obtained results of all indices indicated that spatial dispersionof Sesamia spp. was aggregated. The regression coefficients of Taylor’s power law b and Iwao’s β were determined 1.45±0.065 and 1.18±0.031, respectively. Thus, they had significant difference from one, and both indicated the aggregated spatial dispersionfor the pest life. Based on R2 and P-values of regression analysis, Iwao’s patchiness showed a better fitness for pest spatial dispersiondata in comparison with Taylor’s power law.
  Keywords: Spatial dispersion, Stem borers, Sesamia spp, Sugarcane, Khuzestan
 • Page 25
  Laboratory trials were conducted to measure the effects of two insecticides, imidacloprid and buprofezin on the functional response of Encarsia inaron (Walker) parasitizing Bemisia tabaci (Gennadius). Young female parasitoids (< 24h old) were exposed individually to LC25 valueof imidacloprid, field recommended concentration of buprofezin and distilled water as the control. Host densities of 2, 4, 8, 16, 32, and 64 third nymphal stages of B. tabaci were offered to treated females wasps for 24 h in clip cages on cucumber leaves. Experiments were conducted in 10 replicates and were carried out in controlled conditions, 25 ± 1oC, 70 ± 5%RH, and a photoperiod of 14: 10 (L: D). The type of functional response was determined using logistic regression and the parameters, searching efficiency (a) and handling time (Th) were estimated by the non-linear regression using SAS software. The functional response was type II in the control and both insecticide treatments. Searching efficiency in the control, buprofezin and imidacloprid were 0.0413, 0.0360 and 0.0373 h-1 and the handling times were 2.9727, 1.2738 and 2.0187 h, respectively. The maximum attack rates (T/ Th) were estimated 8.07, 18.84 and 11.89, respectively. Neither of insecticides had detrimental effect on the searching efficacy of E. inaron.
  Keywords: Functional response, Encarsia inaron, Imidacloprid, Buprofezin, Bemisia tabaci
 • Page 35
  Species diversity and abundance of curculionids associated with sugar beet fields were surveyed in Khorasan-e-Razavi province in 2009 and 2010. Based on the species richness and their relative abundance, Shannon-Wiener index of biodiversity was calculated for Chenaran region in two years. The value of biodiversity index was the highest in middle of June until late July for both years. In this study, the two species, Adosomus strabus and Lixus incanscens with relative abundance of 17.11 and 14.41 %, respectively, were dominant species in the study area. Among the identified curculionid species, Stephanocleonus (Coniocleonus) vittiger (Fahraeus, 1842) was new to the fauna of Iran and Menecleonus lagopus (Fahraeus, 1842),Conorhynchus kindermanni Faust, 1904 and Tanymecus palliates (Fabricius, 1787) were new records for Khorasan-e-Razavi province. In this study, the number of weevil species associated with sugar beet fields in Iran increased to 53 species.
  Keywords: fauna, Curculionidae, Sugar beet, Biodiversity, Iran
 • Page 43
  The species, Cybocephalus fodori minor End. (Col.: Cybocephalidae) was first reported in Iran named predatory beetle of pistachio oystershell scale, Lepidosaphes pistaciae Arch.(Hom.: Diaspididae)in Isfahan province in 2001.This study was carried out to investigate some bioecological and behavioral charachteristics of the beetle, C. fodori minor, and its predation rate on L. pistaciae in Isfahan under natural conditions from November 2005 to November 2006. Also, the predation rate of this predatory beetle on pistachio oystershell scale was seperately investigated on the surface of leaves, twigs (including 1-year and 2-year old branches) and fruits with weekly sampling and counting of live scales and feeding signs of this predator on cover of scales. This species overwintered as adult under the bark of pistachio trees. These beetles completed three generations in cages outside the laboratory (in natural conditions) during March until late November 2006. The activity of this predatory beetle resulted in 20.81, 39.18 and 42.01% of predation on L. pistaciae settled on twig, leaf and fruit, respectively.
  Keywords: Cybocephalus fodori minor, Bioecology, Predation rate
 • Page 55
  Podosphaera xanthii and Golovinomyces cichoracearum are the two main species causing powdery mildew on cucumber worldwide. Cucumber powdery mildew and the fungal species involved in this disease have poorly been studied in East Azerbaijan province of Iran. In the present study, 37 cucumber plant samples with powdery mildew symptoms were collected from Tabriz, Ahar, Sarab, Basmenj and Shabestar, from June till September 2007. All collected species were identified based on conidial and cleistothecial morphology (1,3). In total, 48 isolates were studied of which 37 (77%) were identified as G. cichoracearum and 11 (23 %) as P. xanthic. In order to determine the race of isolated species, a set of differential melon cultivars (Iran H, PMR5, PMR45, Vedrantais, Edisto47, Nantais oblog, Mr-1, PI124112, PI414723 and WMR29), were used to determine the race of species. After 15 days of inoculation, the races were determined based on presence or absence of symptoms on differential host. Pitrat chart was used to evaluate and score the results (7). Based on the results, from 37 isolates of G. cichoracearum, 26 isolates were determined at the race level and of these 19 isolates were identified as race 0 and 7 isolates were determined as race 1. Among 11 isolates of P. xanthii, 8 isolates were identified as race 0. However, for the remaining 11 isolates of G. cichoracearum and 3 of P. xanthii, results were not conclusive because of the overlap between the differential set of cultivars. Analysis of variance and mean comparison (P=5%) was performed by using MSTATC software. Resistance assessment of the differential lines to different isolates showed that “Iran H” with 15.17 % mean infection was determined as susceptible and “Edisto 47” with 1.56 % mean infection was determined as resistant to G. cichoracearum. MR-1, PMR 45, PI 414723 and Nantais oblog were completely resistant and no infection was observed when inoculated with G. cichoracearum. For the other species isolates, in comparison to Vedrantais (with 7.5 % mean infection) “Iran H” (with 15.72 % mean infection) was also determined as susceptible to P. xanthii. The other lines were not infected and were considered resistant to P. xanthii.
 • Page 69
  Since the present pest control strategies aimed at reduced pesticide applications and implementation of various biocontrol measures, it is necessary to know the potentiality of beneficial insects and the role of nutrition on their abilities. In this research, the effect of four dietsincluding Sitotroga cerealella eggs, S. cerealella (adult) dead bodies, Aphis gossypii (nymphs) and Planococcus citri (nymphs) were studied on some biological parameters of the green lacewing, Chrysoperla carnea under laboratory conditions. The eggs of predators were collected from tomato and cucurbit fields of Gorgan. To establish a laboratory colony, the larvae were reared for five successive generations on the eggs of Anagasta kuehniella. The larvae were individually reared on above-mentioned feeding regimes at 26 ± 2oC, 60 ± 5% RH and a photoperiod of 16: 8 (L: D) conditions. Adults were fed pairly on sucrose and yeast in P.V.C. tubes. The results showed that the larval and pupal periods at rearing on the eggs of Sitotroga cerealella and Aphis gossypii decreased and the mortality of the larvae was reduced in comparison with those reared on dead bodies of S.cerealella and nymphs of Planoccus citri. Hence, these diets were recognized suitable food regimes for rearing lacewing. The kind of food had no significant effect on biological parameters of adults. The unsuitability of adult dead bodies due to physical characters and sticky body of citrus mealy bug caused adverse effects on larval development and their survival. Therefore, they were not appropriate food for rearing the green lacewing.
  Keywords: Aphis gossypii, Biological parameters, Chrysoperla carnea, Planococcus citri, Sitotroga cerealella
 • Page 81
  Cotton whitefly, Bemisia tabaci Gennadius, is considered as one of the most important pests of fall cucumber in Khouzestan province. Seasonal dynamics and spatial distribution of Eretmocerus mundus Mercet and Encarsia acauda leyrodis Hayat natural enemies of cotton whitefly were studied weekly during 2006 and 2007 on fall cucumber in Mollasani area. In both years, pupae of both parasitoids first appeared on the plants in middle of September. In 2006, peak population of E.mundus and E.acaudaleyrodis were observed on 5th of October (1.9 pupa) and 12th of October (0.6 pupa) in 2 cm2 leaf, respectively. In 2007, peak population of two aforementioned parasitoids were observed on 27th of September (4.5 pupa) and 4th of October (0.9 pupa) in 2 cm2 leaf area, respectively. In both years, the population of both parasitoids reached zero in late October. Special distribution of both parasitoid were studied using Taylor power law. The slopes of regression lines (b) of two aforementioned parasitoids were 1.274 and 1.447 (2006) and 1.745 and 1.302 (2007), respectively. Spatial patterns of the pupae of both parasitoids on cucumber leaves were aggregated.
  Keywords: Eretmocerus mundus, Encarsia acaudaleyrodis, seasonal fluctuation, spatial distribution, Bemisia tabaci