فهرست مطالب

Jundishapur Journal of Health Sciences - Volume:4 Issue: 2, 2012
 • Volume:4 Issue: 2, 2012
 • تاریخ انتشار: 1391/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریده فرهی، ماریا چراغی، خدابخش کرمی، حسین حسین زاده صفحه 1
  زمینه و هدف
  این پژوهش تبیین وضعیت مرگ و میر و و عوامل موثر بر آن به منظور ارائه راهبرد اصلی افزایش طول عمر و ارتقای سلامت انسان ها است، میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال از شاخص های مهم توسعه جوامع مختلف بوده و بیانگر کیفیت زندگی است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد شاهدی، تمامی مرگ های کودکان زیر پنج سال روستاهای شهرستان اهواز (101 نفر) در سال 1388 به عنوان گروه مورد در نظر گرفته وبرای هر مورد یک شاهد با نزدیکترین فاصله زمان تولد و محل سکونت مشابه انتخاب گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه و در مورد علت فوت با استفاده از گواهی فوت های موجود در خانه های بهداشت جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمونt مستقل و مجذور کای تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 53.5 درصد از موارد مرگ در دوره نوزادی، 32.7 درصد از یک ماهگی تا یک سالگی و 13.9 درصد در یک سالگی تا 5 سالگی اتفاق افتاده بود. مهمترین علل فوت به ترتیب رشد کند جنین (30.4 درصد)، مشکلات تنفسی(18.6درصد) و مشکلات قلبی (10.8درصد) بود. یافته ها ارتباط معنا داری میان تحصیلات پدر و بعد خانوار با مرگ و میر کودکان را نشان دادند اما ارتباط معنا داری بین تحصیلات مادر، تعداد ایده آل فرزندان، متوسط درآمد و پسر دوستی مادر با مرگ و میر کودکان وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با در نظر گرفتن مهمترین علل مرگ و میر کودکان زیر پنج سال که شامل رشد کند جنین، مشکلات تنفسی و مشکلات قلبی است، لذا بالا بردن کیفیت مراقبت های بارداری، پیشگیری از زایمان های زودرس، آمادگی تیم پزشکی جهت تولد نوزادان نارس و تجهیز NICU می تواند نقش موثری در کاهش مرگ ومیر کودکان، به خصوص نوزادان و شیرخواران داشته باشد.
  کلیدواژگان: مرگ و میر، کودکان زیر پنج سال، روستایی، اهواز
 • رقیه عابدینی، احمد سلطان زاده *، علیرضا چوبینه، رضا قیاسوند، مهناز کاظم حقیقی صفحه 13
  زمینه و هدف

  آسیب های اسکلتی-عضلانی درصد بالایی از انواع آسیب های شغلی را به خود اختصاص داده و یکی از علل از کار افتادگی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار (WMSDs) به روش QEC و تعیین شیوع این اختلالات و پارامترهای مرتبط با آن انجام گرفته است.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی 200 کارگر مرد شاغل در یک صنعت سازه های فلزی که به طور سرشماری انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک و نوردیک و فرم ارزیابی ریسک QEC جمع آوری شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 تجزیه و تحلیل شده و مقدار p کمتر از 05/0 به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین سن و سابقه شغلی افراد مورد مطالعه به ترتیب 81/5±17/32 و 88/5±02/9 سال به دست آمد. شیوع 12 ماهه WMSDs در صنعت مورد مطالعه 5/53 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد که سطح ریسک ابتلا به WMSDs در بین کارگران بالا می باشد. آنالیزهای رگرسیون لجستیک نشان داد که سن، BMI و سطح ریسک به دست آمده از روش QEC در شیوع این اختلالات نقش دارند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های به دست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که ریسک ابتلا به WMSDs و شیوع آن در جمعیت مورد مطالعه بالا بوده و این دو با یکدیگر ارتباط مستقیم و معنادار دارند. بنابراین، با توجه به این یافته و مدل سازی رگرسیونی، لازم است ابتدا عوامل موثر در وقوع WMSDs شناسایی و سپس راهکارهای ارگونومیک برای کاهش یا حذف این اختلالات اجرا شود.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی مرتبط با کار(WMSDs)، QEC، ارزیابی ارگونومیک، صنعت سازه های فلزی
 • ادریس حسین زاده، قربان عسگری، محمود تقوی، سید جواد جعفری، عبدالمطلب صیدمحمدی صفحه 21
  زمینه و هدف
  با توجه به اینکه رنگها یکی از مهمترین آلاینده های بسیاری از فاضلاب صنایع می باشند و در ایران قسمت اعظم رنگ رآکتیو سیاه5 به دلیل استفاده در صنایع نساجی به محیط دفع می گردد. این مطالعه با هدف کلی بررسی استفاده از فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با خاکستر استخوان در حذف رنگ رآکتیو سیاه 5 (RB5) برروی فاضلاب سنتتیک انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، خاکستر استخوان در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از کوره الکتریکی و در دمای C ◦ 800 در 2 ساعت زمان ماند تهیه شد. خاکستر استخوان با استفاده از آسیاب برقی خرد شد و با الک استاندارد ASTM در محدوده مش 10 تا 16 دانه-بندی گردید. جهت تعیین مشخصات ساختاری خاکستر استخوان از تکنیکهای پراکنش پرتو ایکس (XRD) استفاده شد و برای تعیین سطح ویژه آن از ایزوترم (Brouner Emmet Teller) BET استفاده شد. غلظت رنگ در نمونه ها با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 600 نانومتر اندازه گیری شد. در این مطالعه از یک دستگاه ازن زن با دبی اکسیژن ورودی4 لیتر در دقیقه برای تولید مقدار 5 گرم ازن در ساعت استفاده شده است.
  یافته ها
  ساختار خاکستر استخوان تهیه شده در این مطالعه غالبا از اکسیدکلسیم تشکیل شده است. میزان سطح مخصوص آن/g 2 m 5/92 می باشد. نتایج آزمایشها نشان داد که میزان حذف رنگ رآکتیو سیاه 5 با افزایش غلظت اولیه رنگ و pH کاهش می یابد. حذف رآکتیو سیاه 5 در مدت زمان تماس 40 دقیقه تکمیل گردید.
  نتیجه گیری
  خاکستر استخوان به عنوان یک کاتالیست ارزان و مناسب می تواند در تصفیه آب و فاضلاب در فرآیند ازن زنی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه pH بهینه حذف رنگ رآکتیو سیاه در محدوده قلیایی قرار دارد و اغلب فاضلابهای صنایع نساجی دارای pH قلیایی هستند، به نظر می رسد که این فرآیند می تواند در حذف رنگ از فاضلاب این گونه صنایع مناسب باشد.
  کلیدواژگان: رآکتیو سیاه 5، ازن زنی کاتالیزوری، خاکستر استخوان، رنگبری
 • محمد منیعی، شریف مراغی، کمیل مذهب جعفری صفحه 31
  زمینه و هدف
  بیماری های انگلی- روده ای هنوز هم به عنوان یک معضل بهداشتی در جوامع در حال توسعه تلقی می گردد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی انگل های روده ای در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان بزرگ دزفول می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه، یک مطالعه گذشته نگر مقطعی بوده که نتایج آن از مدارک پزشکی آزمایشگاه بیمارستان بزرگ دزفول استخراج شده است که در آن نمونه مدفوع 10326 نفر از مراجعه کنندگان به آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان بزرگ دزفول در سال های 1389 و1390 مورد آزمایش قرار گرفت. در ابتدا تمامی نمونه ها از نظر شکل ظاهری و نیز وجود بند کرم و یا کرم های بالغ احتمالی مورد بررسی و سپس به روش، مستقیم مورد آزمایش قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 10326 نفر مراجعهکننده، 5224 (6/50 درصد) نفر مرد و 5102 (4/49 درصد) نفر زن بودند. از این تعداد 643 (2/6 درصد) نفر آلوده به انگل های روده ای تشخیص داده شدند. میزان آلودگی در بین کل افراد مراجعه کننده شامل: ژیاردیا لامبلیا 2/3، انتامباهیستولیتیکا/دیسپار 2، انتامباکلی 3/0، تریکوموناس هومینیس 3/0، بلاستوسیستیس هومینیس2/0، هایمنولپیس نانا 09/0، استرونجیلوس استرکورالیس 04/0، انتروبیوس ورمیکولاریس 04/0، یداموبا بوچلی 03/0، تنیا ساجیناتا 03/0درصد بوده است.
  نتیجه گیری
  علیرغم افزایش امکانات بهداشتی و کاهش چشمگیر بیماری های انگلی، برخی انگل های روده ای که انتقال آنها به طور مستقیم صورت می گیرد مانند: تک یاخته ژیاردیالامبلیا و از کرم ها استرانجیلوئیدس استرکورالیس، انتروبیوس ورمیکولاریس، هایمنولپیس نانا و آنهایی که از طریق گوشت گاو صورت می گیرد مانند: تنیا ساژیناتا شایع تر بودند.
  کلیدواژگان: آلودگی انگلی، روده ای، بیمارستان بزرگ دزفول، دزفول، خوزستان، ایلام، ایران
 • رحیم خدایاری زرنق، جمیل صادقی فر، حسن جعفری، احمد پورمحمد، شهلا رحیمی، ثریا امین زاده، رامین محمدی صفحه 39
  زمینه و هدف
  فقر آهن یکی از مشکلات تغذیه ای شایع در جهان بوده و بیش از 30 درصد مردم جهان، کم خونی ناشی از فقر آهن دارند که شیوع آن در کشورهای در حال توسعه بیشتر است. از آنجایی که عوارض کم خونی بر بازده کار، نیروی تولید و نهایتا بر روند توسعه موثر است، پیشگیری از آن به ویژه در گروه سنی دختران نوجوان به علت رشد سریع، بلوغ و قاعدگی حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان در مورد کم خونی ناشی از فقر آهن صورت گرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مداخله ای (تجربی) است. نمونه مطالعه 300 دانش آموز دختر سه پایه اول دبیرستان های شهر بانه (150 نفر در گروه مداخله و 150 نفر در گروه کنترل) می باشند که به طور تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک و سوالات سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد می باشد. قبل از اجرای برنامه آموزشی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مورد بررسی قرار گرفت و پس از گذشت 5/1- 1 ماه از اجرای برنامه آموزشی تاثیر آن در هر دو گروه مداخله و کنترل با استفاده از همان پرسشنامه ها مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  قبل از انجام آموزش اختلاف معناداری بین گروه های مورد مطالعه از نظر آگاهی، نگرش و عملکرد وجود نداشت، اما بعد از انجام آن اختلاف معناداری در آگاهی، نگرش و عملکرد در گروه مداخله دیده شد (P<0/0001). همچنین از بین فاکتورهای مورد بررسی متغیرهای: تعداد برادر- خواهر، تحصیلات و شغل پدر، تحصیلات و شغل مادر، مصرف قرص آهن و متوسط درآمد ماهیانه خانواده بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش-آموزان موثر بوده است (P<0/05).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالع بیانگر آن است که با افزایش آگاهی می توان گامی مهم در جهت پیشگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن و ارتقای سلامت دانش آموزان برداشت. این مقوله آنجا بیشتر اهمیت پیدا می کند که بدانیم آموزش دختران که مادران آینده اند، تاثیری به سزایی در آموزش نسل آینده دارد.
  کلیدواژگان: کمخونی، فقر آهن، آموزش، آگاهی، نگرش، عملکرد
 • یدالله رمضانی، سید غلامعباس موسوی، محمد صباحی بیدگلی صفحه 47
  زمینه و هدف
  تغذیه ی نامناسب، زمینه ساز بسیاری از بیماری های شایع نظیر دیابت، سرطانها و بیماری های قلبی-عروقی می باشد. این مطالعه برای تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای و ارتباط آن با نمایه ی توده ی بدنی (BMI) دانشجویان انجام شد تا بتوان با استفاده از اطلاعات به دست آمده و شناخت وضعیت موجود در جهت افزایش سطح آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای دانشجویان و تقویت این شاخص ها برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی برنامه ریزی کرد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مقطعی بوده است. نمونه ها 0 25 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1388 شامل 148 دختر و 102 پسر (125 سال اولی و 125 سال چهارمی) به روش تصادفی از بین 1500 نفر انتخاب شده است و افراد با بیماری های خاص تاثیرگذار بر BMI از مطالعه خارج شدند. قد و وزن این دانشجویان اندازه گیری شد و نمایه ی توده ی بدنی به دست آمد و با صدک BMI برای سن مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا (CDC) مقایسه گردید. داده ها با استفاده از پرسش نامه، جمع آوری و با نرم افزار 11.5SPSS. انجام گرفت.
  یافته ها
  در این بررسی، بین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان سال اول و چهارم ارتباط معناداری وجود داشت (p0/05). در گروه 9/24-5/18= BMI در سال اولی ها و سال چهارمی ها آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای ارتباط معنا داری وجود داشت و در گروه های 5/18> BMI و 9/29- 25= BMI فقط در حیطه ی آگاهی ارتباط معنادار بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به عملکرد نامناسب تغذیه ی دانشجویان و ارتباط معنادار BMIبا آگاهی و نگرش دانشجویان لزوم توجه به ارائه ی برنامه های مناسب تغذیه ای و اصلاح شیوه ی زندگی و نیز آموزش مداوم مباحث تغذیه ای به دانشجویان ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: آگاهی تغذیه ای، نگرش تغذیه ای، عملکرد تغذیه ای، نمایه ی توده ی بدنی (BMI)
 • زینب احدی، لاله نبی زاده اصل، زهرا قارداشی، حسن مظفری خسروی صفحه 57
  زمینه و هدف
  فقدان آگاهی های تغذیه ای یکی از دلایل مهم کمبودهای تغذیه ای محسوب میشود. هدف این مطالعه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان در مورد کم خونی فقر آهن در دو شهر یزد و ارومیه در سال 1390 بود.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی با مشارکت 540 (298 نفر از شهر یزد و 242 نفر از شهر ارومیه) زن 45-15 ساله انجام شد. پرسشنامه ای برای جمع آوری آگاهی افراد از غذاهای حاوی آهن، بازدارنده ها و افزایش دهنده های جذب آهن، گروه های در معرض خطر کم خونی و عوارض آن، نگرش و عملکرد زنان در مورد کم خونی فقر آهن تهیه شد. داده ها با نرم افزار SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  در شهر یزد 15 درصد و در شهر ارومیه 5/17 درصد از شرکت کنندگان به ترتیب آگاهی ضعیف داشتند. در هر دو شهر، آگاهی بیش از 70 درصد از زنان در مورد منابع غذایی حاوی آهن ضعیف بود. در شهر یزد 6/17 درصد و در شهر ارومیه 34 درصد از زنانی که تجربه ابتلا به کم خونی فقر آهن را داشتند در دوره ی درمان مکمل های آهن تجویزی را مصرف نمی کردند.
  نتیجه گیری
  آگاهی و عملکرد زنان در هر دو شهر درباره ی کم خونی فقر آهن در حد قابل قبول نبود. برای افزایش آگاهی های تغذیه ای و عملکرد زنان، آموزش تغذیه با تاکید بر شناساندن غذاهای غنی از آهن و اصلاح باور آنها در زمینه ی مصرف مکمل آهن در دوره ی کم خونی امری ضروری به نظر میرسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، زنان، کم خونی فقر آهن
 • مهسا درویشی، کیومرث بشلیده، اسماعیل هاشمی شیخ شیبانی، عبدالرضا نعامی صفحه 67
  زمینه و هدف
  خطاهای درمانی یکی از موضوعاتی است که سلامت بیماران را در محیط های درمانی با چالش مواجه می سازد. هر ساله تعداد زیادی از افراد در اثر وقوع این گونه خطاها می میرند و یا برای همیشه معلول می شوند. پژوهش حاضر به بررسی متغیرهای شخصیتی (روان نژندی و وجدانی بودن)، شناختی (نارسایی شناختی)، سازمانی (خشنودی شغلی، فرسودگی شغلی، تعارض بین فردی و حجم کاری) و جسمانی (خستگی و خواب آلودگی) به عنوان پیش بین های ارتکاب خطاهای درمانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر اهواز پرداخته است.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر به روش توصیفی- مقطعی انجام شد. نمونه ای به حجم 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شد. آزمودنی ها به وسیله ی پرسشنامه های مختلف مورد سنجش قرار گرفت. روایی و پایایی کلیه ی پرسشنامه ها توسط روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش، برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss 17 و روش تحلیل تمیز استفاده گردید.
  یافته ها
  تحلیل داده و معادله ی ممیز به دست آمده نشان داد متغیرهای شخصیتی، شناختی، سازمانی و جسمانی و همچنین ترکیب خطی این متغیرها پیش بین های ارتکاب خطاهای درمانی در میان پرستاران می باشد. تحلیل ممیز به روش گام به گام آشکار نمود که متغیرهای نارسایی شناختی، تعارض بین فردی و حجم کاری نقش بسزایی در ایجاد خطاهای درمانی داشتند.
  نتیجه گیری
  متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق در بروز خطاهای درمانی پرستاران نقش بسزایی دارند. بنابراین می توان با کنترل نمودن متغیرهای ذکرشده از میزان وقوع خطاهای درمانی کاست.
  کلیدواژگان: خطاهای درمانی، ویژگی های شخصیتی، متغیرهای سازمانی، خستگی، پرستاران
|
 • Farideh Farrahi, Maria Cheraghi, Khodabakhsh Karami, Hossein Hosseinzadeh Page 1
  We aimed to clarify the status and causes of mortality and to provide a general strategy to increase the longevity and improve human health. Mortality rate of under 5 years old is an important indicator of development in different communities and reveals their life quality. It was a case – control study, data was collected from all deaths of under five years that had been recorded in rural areas of Ahwaz city (104 deaths) in 2009, which was named the case group. The control group was selected with the same birth date, age and residence for each case group. Data was collected through questionnaire. We had collected death certificates from health centers. Data has entered by SPSS software (version 17) & data was performed using T – test and chi- square test.
  Results
  In this study, 53.5% of mortality had occurred in the neonatal period, 32.7% in one-month to one-year and 13.9% in one-year to five- years. The most important causes of death were fetal growth (30.4%), respiratory system anomalies (18.6%) and cardiovascular anomalies (10.8%) respectively. The findings reported a significant correlation between child mortality with the father's education and family class. Statistical tests did not show a significant correlation between mother's educations, number of ideal children, mean income and preferring boys with children mortality correlate.
  Conclusion
  Improving pregnancy care, prevention of preterm deliveries, increasing health knowledge of mothers about infant care, changing the Socio-Economic status, educational intervention programs for high risk groups, preparing a medical team for premature births, NICU equipment as well as promote public education may have an effective role in reducing mortality among newborns and infants.
  Keywords: mortality, under, five children, rural, Ahwaz
 • Roghgieh Abedini, Ahmad Soltanzadeh, Alireza Choubineh, Reza Ghiasvand, Mahnaz Kazemhaghighi Page 13
  Introduction

  Musculoskeletal disorders have devoted a high percentage of occupational injuries and is one of the leading causes of occupational injuries and disabilities in industrialized and developing countries. The aims of this study were to evaluate exposure of musculoskeletal disorders risk factors by quick exposure check (QEC) technique and to determine prevalence of musculoskeletal disorders and their risk factors. Methods and Materials: This cross-sectional study was conducted among 200 male workers from a metal structure manufacturing factory that was selected by census method. Data were collected using demographic and Nordic Musculoskeletal Disorders Questionnaire (NMQ) and QEC (Quick Exposure Check) form. Statistical analyses were performed using SPSS, version 16. The level of significance was set at P < 0/05.

  Results

  The means of age and job tenure in subjects were 32.17±5.81 and 9.02±5.88 years, respectively. Prevalence of WMSDs in the last 12 months was 53/5%. The results indicated that WMSDs risk level among studied workers was high. Logistic regression analysis revealed significant association between age, BMI and QEC risk level of musculoskeletal disorders occurrence.

  Conclusion

  based on the findings of the present study, risk level and prevalence of WMSDs were high among the workers which had significant correlation. According to the results of this study and regression modeling, it is essential to identify WMSDs contributory factors and implement ergonomic solutions to reduce or eliminate risk of disorders.

  Keywords: Work, related musculoskeletal disorders (WMSDs), QEC, Ergonomic evaluation, Metal structure manufacturing factory
 • Edris Hosseinzadeh, Ghorban Askari, Mahmoud Taghavi, Seyyed Javad Jaafari, Abdolmotalleb Sidmohammadi Page 21
  Introduction
  As dyes are the most important pollutants of many industrial wastewaters. A large amount of Reactive Black 5 enters the environment in Iran because of the use of this dye in Iran's textile industries, so the goal of this study was to survey the Catalytic Ozonation process with Bone Char in removal of Reactive Black 5 dye from synthetic wastewater. Methods and Materials: In this experimental study Bone Char(BC) was prepared under laboratory conditions using of electrical furnace at 800°C for 2h.The prepared BC was crushed and pulverized by standard ASTM sieves at range of 10 to16 mesh. The chemical composition and solid structure of BC was analyzed using X-ray diffraction and measurement of the surface area was carried out by N2 gas adsorption via BET(Brouner Emmet Teller) isotherm. The concentration of dye was measured by photometric method at 600nm wave length. A set with 4 L/min inlet flow rate was used for ozonating to produce 5 gram ozone at hour.
  Results
  As results showed predominant composition of BC is CaO. The BC surface area is 92.5m2/g. The results of this study showed that increasing of initial dye concentration and pH would lead to decrease of removal of RB5 dye. All of RB5 dye was removed at lapse of 40 minute.
  Conclusion
  Bone char is a cheap and suitable catalyst that can be used in water and wastewater treatment. Based on optimum pH=10 found for the removal of RB5 and the fact that many of textile industrial wastewaters have an alkaline pH, this process can be suitable for the removal of dyes from these industrial. wastewaters.
  Keywords: Reactive Black5, Catalytic Ozonation, Bone Char, De colorization
 • Mohammad Maniei, Sharif Maraghi, Komeil Mazhabjaafari Page 31
  Introduction
  Intestinal parasitic infections are still a major health problem in semi- developing countries. The aim of the present study was studying the frequency of intestinal parasites in patients referred to the central laboratory of Great Dezful hospital. Methods and Materials: This was a retrospective cross sectional study and the results were collected from the medical records central laboratory of Great hospital in Dezful. Stool samples of 10326 patients were examined macroscopically for any proglottids or adult worms and using direct smear method for protozoa and ova of helminthes.
  Results
  5224 (50.6%) patients were male and 5102 (49.4%) were female. 643 (6.2%) out of 10326 patients were infected with protozoa and helminthes. The rate of infection with Giardia lamblia was 3.2%, Entamoeba histolytica/dispar 2%, Entamoeba coli 0.3%, Trichomonas hominis 0.3%, Blastocystis hominis 0.2%, Hymenolepis nana 0.09%,, Strongyloides stercoralis 0.04%, Enterobius vermicularis 0.04%, Iodamoeba butschelli 0.03% and Taenia saginata 0.03%.
  Conclusion
  In- spite of advancements in hygienic facilities and significant reduction of parasitic infection, some of the parasites that were transferred directly such as G.lamblia, S.stercoralis, E.vermicularis, H.nana and those that were transferred through cow meat such as T.saginata are still prevalent in this region.
  Keywords: Parasitic infections, Great Dezful hospital, Dezful, Khuzestan, Iilam, Iran
 • Rahim Khodayarizarnagh, Jamil Sadeghifar, Hasan Jaafari, Ahmad Pourmohammad, Sorayya Rahimi, Sorayya Aminzadeh, Ramin Mohammai Page 39
  Introduction
  Iron deficiency is one of the most common nutritional disorders in the world. It is estimated as many as 4-5 billion people, 66-68% of the world population may be iron deficient and also two billion people, over 30%, anemic, mainly due to iron deficiency. Thus, the aim of this study was educational intervention on knowledge, attitude and practice on Baneh girl students about iron deficiency anemia. Methods and Materials: This interventional study was conducted on 300 girl students (150 in interventional and 150 in control groups) they were selected randomly. The data was gathered by using a questionnaire that included demographic information and questions related to knowledge, attitude and practice (K.A.P). These variables were evaluated on the control and interventional group after 1 – 1.5 months to comprise the effect of the program on the students.
  Results
  Results showed that there wasn’t a significant difference between K.A.P in study groups before implementation of educational intervention, but there was a significant difference between K.A.P after educational intervention in the interventional group. The comparison of different knowledge, attitude and practice scores showed that the education has improved K.A.P. In addition, there was a significant relation between father and mother education, father and mother job, usage of the iron tablet, family volume and family’s monthly income with their knowledge, attitude and practice.
  Conclusion
  By increasing the knowledge about iron deficiency anemia, it can be reduced and also the health status can be promoted among the girl students.
  Keywords: anemia, iron deficiency, education, knowledge, attitude, practice
 • Yadollah Ramezani, Seyyed Gholamabbas Mousavi, Mohammad Sabahi Bidgoli Page 47
  Introduction
  Inappropriate feeding grounds for many common diseases such as diabetes, cancer and cardiovascular diseases. This study was conducted to determine knowledge, attitude and nutrition and its relationship with body mass index (BMI) was to allow students using data and recognize the status quo and in order to increase awareness, attitude and nutrition of students and strengthen The indicators and to plan for medical university students.Methods and Materials: This was a cross sectional study which included 250 subjects (148 female and 102 male) (125 of them where in first year and 125 in fourth) randomly selected among 1500 studens. Individuals with specific diseases affecting BMI were excluded. Height and weight were measured, and the students body mass indexes were obtained and BMI percentiles were compared with America Center Disease Control and Prevention (CDC). The data was collected and analized by software11.5SPSS.
  Results
  In this review the knowledge and attitude there was a significant realationship between the knowledge of first fourth year students (p 0/05). In the BMI= 9/24-5/18 group in the first year and fourth year knowledge, attitude and performance was significantly related to nutrition. In 5 / 18> BMI and BMI = 9/29- 25 groups only significant relationship of awareness was found.
  Conclusion
  Due to inadequate performance of nutrition in students and the significant relationship of BMI with students knowledge and attitudes, it is necessary to provide the proper nutritional program and lifestyle modification and nutritional topics for students was are continuing their education.
  Keywords: nutritional knowledge, nutritional attitude, performance nutrition, body mass index(BMI)
 • Zeinab Ahadi, Laleh Nabizadeh Asl, Zahra Ghardashi, Hasan Mozaffari Khosravi Page 57
  Introduction
  Absence of nutritional knowledge is one of the most important reasons of nutritional deficiencies. The aim of this study was to evaluate knowledge, attitude and practices of women about iron deficiency anemia in Yazd and Orumiyeh. Methods and Materials: This cross-sectional study was performed on 298 and 242, 15-49 year- old women in Yazd and Orumiyeh, respectively. Questionnaires were prepared to collect the participant's knowledge on iron source foods, iron deficiency anemia and vulnerable groups, enhancer and inhibitor factors of iron absorption in foods, and also attitude and practice on iron deficiency anemia and consumption of iron supplements. Data were analyzed by using the Chi square test and SPSS 11.5/ver.
  Results
  15% of the participants in Yazd and 17/5% of the participants in Orumiyeh had weak knowledge. In both cities more than 70 % of the participants had weak knowledge about iron source foods. In Yazd 17.6 % and in Orumiyeh 34% of women with Iron deficiency anemia history, never consume iron supplements in their treatment period.
  Conclusion
  Knowledge and practice levels of women in both cities about iron deficiency anemia were not acceptable. To improve nutritional knowledge and practice, nutritional education with focus on iron source foods seems necessary.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, women, Iron Deficiency Anemia
 • Mahsa Darvishi, Kioumars Beshlideh, Esmaeil Sheikh Sheybani, Abdoreza Naami Page 67
  Introduction
  Medical errors have an important role in the patient’s safety. Every year many people die or are maimed for ever by these errors. The present study examines personality, cognitive, organizational and physical variables as predictors in Ahvaz hospitals as training centers for nurses. Methods and Materials: This is a discretive and cross sectional study. The sample consisted of 200 nurses who were selected randomly by a multi step cluster sampling method. The subjects were divided into two groups (nurses with and without medical errors). Nurses were examined by related scales. In order to analyze the data, a discriminate analysis was achieved and SPSS 17 was used.
  Results
  The results confirmed this hypothesis. On the other hand, findings proved the fact that the medical errors that occur can be predicted from personality, cognitive, organizational and physical variables. Step wise analysis indicates that predicting rets of medical error were strongly dependent on cognative failures, interpersonal conflict and workload.
  Conclusion
  Personality, cognitive, organizational and physical variables have an important role in medical errors which occur and controling these variables can decrease the rate of medical errors.
  Keywords: medical errors, personality traits, organizational variables, fatigue, nurses