فهرست مطالب

علوم اجتماعی - سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 56، بهار 1391)
 • سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 56، بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/03/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمود جمعه پور، محمودرضا میرلطفی صفحه 1
  توجه مجدد به نظام های سنتی بهره برداری و مدیریت گروهی، دانش بومی و تجربه مردم محلی در این پژوهش از دیدگاه پارادایم های جدید توسعه و معیشت پایدار روستایی است. پژوهش در دانش بومی و نظام های تولید سنتی، سبب شده است تا این اندیشه کلیشه ای که دهقانان، مدیرانی ضعیف اند تبدیل به اندیشه ای شود که برای مردم محلی احترام بیشتری قائل است. مردمی که ایده ها و اعمالشان در قبال محیط، پایدار و دارای سازگاری بومی تلقی می شود. (Fujisaka، 1986) یک معیشت هنگامی پایدار است که بتواند با فشارها و شوک ها سازگار شده و خود را تقویت یا حفظ کند. (Chambers & Conway 1992:6) نگاه به نظام جمعی مدیریت منابع آب و لایروبی جوی های آبیاری در سیستان از این دیدگاه، ارزش آن در ایجاد معیشت پایدار در پهنه سرزمین را نشان می دهد. در توجه به عرصه های روستایی در منطقه سیستان، به روشنی در می یابیم که، با وجود تغییرات اقلیمی و خشک تر شدن سرزمین، مهمترین عامل شکل گیری وضعیت کنونی (بیابانی شدن سیستان) را باید در نابودی نظام های سنتی تولید مبتنی بر دانش و تجربه بومی و سازگار با شرایط سرزمین محلی دانست.
  در حال حاضر یکی از چالش های مهم اقتصاد روستایی سیستان، نابودی سالانه بخش وسیعی از زمین های کشاورزی در اثر بی آبی و تراکم رسوبات آبی و بادی و خارج شدن تدریجی کشاورزی از عرصه معیشت، در اثر عدم توانایی تامین و هدایت صحیح آب توسط مدیریت های جدید روستایی است. استفاده نادرست از تکنولوژی های نو و عدم استفاده از دانش بومی و تجارب جامعه محلی، سبب بحرانی تر شدن وضعیت و در نتیجه باعث بیکاری، کمبود درآمد، فقر و مهاجرت روستاییان گردیده است. سیستم مدیریت سنتی با ساختار هرمی خود به همراه کشاورزان منطقه در طول سال با عنوان حشر، به صورت منظم و دسته جمعی (هزاران نفر) در طول سه ماه اقدام به لایروبی رسوبات رودخانه ها، کانال ها و انهار جهت انتقال آب و کشت نزدیک صد هزار هکتار از اراضی زراعی منطقه را می نمود. در حالی که اکنون عدم استفاده از دانش بومی و تجارب مدیران سنتی منطقه، را می توان به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم پایداری معیشت مبتنی بر کشاورزی منطقه قلمداد کرد.
  هدف اصلی این پژوهش معرفی حشر به عنوان یک نظام و تکنیک گروهی سنتی و شناخت نقش دانش بومی و تجارب کارکردی مدیریت مشارکتی سنتی در پایداری معیشت، مبتنی بر کشاورزی در سیستان است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی است که با اتکاء به روش بررسی اسنادی انجام شده است و در بخشی از کار برای گردآوری داده های مورد نیاز، از بازدید های میدانی و مصاحبه های هدفمند با آگاهان و ریش سفیدان محلی استفاده شده است که نام آنها در پایان مقاله بیان شده است. بهره جستن از دانش بومی و تجارب مدیریت سنتی منابع تولید روستایی، در کنار بکارگیری دانش روز و تکنولوژی نوین در چارچوب دیدگاه مشارکتی، می تواند حیات اجتماعی و اقتصادی منطقه، بویژه فضای روستایی را بازسازی و متحول سازد
  کلیدواژگان: دانش بومی، نظام مدیریت گروهی سنتی، معیشت پایدار، سیستان، حشر، پاگاو
 • دکترسیدکمال الدین موسوی، سکینه حیدرپور مرند صفحه 35
  این مقاله به بررسی وضعیت «بیگانگی تحصیلی» و برخی از عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه شاهد می پردازد. بر اساس رویکرد انتقادی فرضیاتی چند مطرح و میان متغیرها ارتباط نظری برقرار گردید. جمعیت آماری پژوهش، شامل تمام دانشجویان دانشگاه شاهد در سال 1388 بوده است که از این میان 359 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب گردید شیوه نمونه گیری دو مرحله بوده و در مرحله اول نمونه گیری طبقه متناسب و در مرحله دوم نمونه گیری تصادفی انجام و با تکیه بر دو ویژگی مقطع و رشته تحصیلی، جمعیت نمونه به تناسب و به تعداد انتخاب گردید. به منظور سنجش «بیگانگی تحصیلی» از مقیاس استاندارد میو و روزالیند، شامل خرده مقیاس های بی هنجاری، بی معنایی، بی قدرتی و انزوای اجتماعی استفاده شده و مجموعه از عوامل اجتماعی فرهنگی در سه سطح خرد متوسط و کلان بررسی شده اند. یافته ها حاکی از آن است که در سطح کلان متغیرهایی چون مدرک گرایی، ایدئولوژیک و انباشتی بودن نظام آموزشی، با متغیر وابسته یعنی «میزان بیگانگی تحصیلی» رابطه مستقیم دارند. در سطح متوسط، متغیرهای بوروکراسی اداری، محدودیت های اعمال شده توسط دانشگاه و نیز سبک مدیریت گروه آموزشی با «میزان بیگانگی تحصیلی» رابطه مستقیم داشته اند، اما پرستیژ اجتماعی دانشگاه با بیگانگی تحصیلی رابطه معکوس داشته است. در سطح خرد نیز میان متغیر سرمایه فرهنگی با میزان بیگانگی تحصیلی رابطه معکوس، و میان پایگاه اجتماعی اقتصادی و بیگانگی تحصیلی رابطه معناداری وجود نداشته است. در مجموع، نتایج پژوهش بیانگر تاثیر قابل توجه عوامل سطح متوسط یعنی عوامل محیطی و سازمانی - در مقایسه با دیگر عوامل بررسی شده - بر بیگانگی تحصیلی دانشجویان بوده است.
  کلیدواژگان: بیگانگی اجتماعی، بیگانگی تحصیلی، نظام آموزشی ایدئولوژیک، نظام آموزشی بانکی، بوروکراسی اداری، سرمایه فرهنگی، پایگاه اجتماعی، اقتصادی
 • هادی خانیکی، محمود بابایی * صفحه 73

  سازوکارها و ابزارهای ارتباطی اینترنت، به دلیل فراهم کردن امکان تعامل، اشتراک گذاری و شکل گیری شبکه های ارتباطی در بین کنشگران فضای سایبر، از دیدگاه علوم ارتباطات و جامعه شناسی مقوله ای دارای اهمیت است. بررسی تعامل انسان - انسان در فضای سایبر، و تاثیر این گونه تعامل های متکی به سازوکارهای ارتباطی فناوری اینترنت، می تواند منجر به طرح این فرضیه شود که: بستر ارتباطی اینترنت، دارای پتانسیل ایجاد الگوهای نوین کنشگری است و نوع ابزار ارتباطی مورد استفاده کنشگران و میزان مهارت آنان در کاربرد ابزار ارتباطی، الگو و سطح تعامل کنشگران را در فضای سایبر تعیین می کند.
  در این مقاله، تاثیر و نقش سازوکارهای تعاملی اینترنت در شکل گیری الگوهای دسترسی، کنشگری و بیانی کنشگران فضای سایبر ایران،شامل وبلاگستان و شبکه های اجتماعی فارسی، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ماهیت پرسش های پژوهش، از روش «پیمایش» و در گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه الکترونیکی استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه،کنشگران فعال در چهار سرویس دهنده اصلی وبلاگ نویسی فارسی و چهار سایت شبکه های اجتماعی فضای سایبری ایران بودند. نتایج پژوهش نشان داد که بین الگوهای کنشگری، بیانی و دسترسی در نظام تعاملی انسان-انسان در اینترنت، و سازوکارهای ارتباطی این فناوری رابطه مثبت وجود دارد. هم چنین، نتایج آزمون ها نشان داد که میزان این رابطه، در حد کم است.

  کلیدواژگان: الگوی بیانی، الگوی دسترسی، الگوی کنشگری، تعامل، جامعه شبکه ای، سازوکارهای ارتباطی، شبکه های اجتماعی، فضای سایبر، کنش ارتباطی، وبلاگستان فارسی
 • علی ساعی، معصومه قاراخانی، فرشاد مومنی صفحه 117
  این مقاله به مطالعه سیاست آموزش در ایران می پردازد. سیاست آموزش به عنوان بعدی از سیاست اجتماعی می تواند تحت تاثیر جهت گیری ها و رویکردهای دولت ها قرارگیرد. اما درباره این که در ایران دولت های گوناگون چه جهت گیری نسبت به سیاست آموزش داشته اند دریافت دقیقی وجود ندارد. در پی همین مسئله، پرسش پژوهش این است که تاثیر رویکرد دولت ها بر سیاست آموزش در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست آموزش در دو بعد درون داد قانونی و هزینه اجتماعی در طول سال های 1360 تا 1388 ش. و با استفاده از داده های کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، سیاست آموزش در دو بعد درون داد قانونی و هزینه اجتماعی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولت ها نبوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات اندک در برخی درون دادهای قانونی، سیاست های دولت های یاد شده در حوزه آموزش استمرار یافته و تکرار شده اند. همچنین طی سال های مورد بررسی، اگرچه هزینه اجتماعی در بعد آموزش نوسان اندکی داشته است اما به نظر می رسد این نوسان تحت تاثیر تغییر رویکرد دولت ها نبوده است
  کلیدواژگان: سیاست اجتماعی، سیاست آموزش، رفاه اجتماعی، رویکرد دولت، هزینه اجتماعی
 • حسین سلیمی صفحه 169
  نظریه وابستگی از جمله نظریاتی است که طی دو دهه تاثیری شگرف بر اندیشه های اجتماعی و سیاسی و نظریه های توسعه و نیز نگرش های جامعه شناختی در نیمه دوم قرن بیستم گذارده. نه فقط صاحب نظران بلکه اهل سیاست و مدیران نیز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر نظریه وابستگی قرار گرفته بودند و ضمن آن که علت اصلی توسعه نیافتگی را به خارج از مرزهای کشورهای عقب مانده نسبت می دادند، راه رشد و پیشرفت را قطع رابطه و گسستن از جهان سرمایه داری می دانستند. در این نوشتار قصد ما این است که نشان دهیم که نظریه وابستگی خصلتی تاریخی داشته است و در شرایط تاریخی خاصی متولد شده و در آن زمان توان توضیح بسیاری از تحولات واقعی را داشته است. اما با تحول شرایط تاریخی و جهانی، مبانی نظریه وابستگی نیز دگرگون شد و هم مارکسیست ها و هم غیرمارکسیست هایی که به این نظریه گرایش داشتند، اصول تفکر خود را دگرگون ساختند تا جایی که به تدریج نظریه و اصطلاح وابستگی را کنار گذارده و مفاهیم دیگری را برای تبیین تحولات نوین جهان از دهه 1900 به بعد مطرح کردند. تغییرات آشکار و پنهان در نظریات بنیادگذاران تئوری وابستگی به اندازه ای است که می توان از پایان این نظریه و پیوستن آن به تاریخ نظریات موجود در عرصه جامعه شناسی توسعه سخن گفت.
  کلیدواژگان: نظریه وابستگی، توسعه، عقب ماندگی، نظام جهانی سرمایه داری، توسعه در شرق آسیا
 • امید قادرزاده صفحه 207
  این پژوهش با هدف شناسایی رویکرد نشریات دانشجویی به هویت های قومی و ملی، به تحلیل محتوای تصاویر و مطالب نشریات کرد زبان دانشگاه کردستان می پردازد. نمونه آماری این پژوهش، شامل 145 نشریه می-باشد که در فواصل زمانی 1377-1389 انتشار یافته اند. روش بکار رفته در این پژوهش «تحلیل محتوا» است. برای بررسی نحوه بازنمایی مقوله های هویت ملی و قومی در محتوای نشریات از نرم افزار spss استفاده شد. در این پژوهش، به بررسی 10 مقوله سبک، هدف و لحن مطلب، محل رویداد مطلب، هویت بارز در متن، نوع جهت گیری نسبت به هویت های قومی و ملی، ابعاد، مولفه ها و نشانگان هویت های ملی و قومی، و اقدام به تحریکات قومی پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان داد که در نشریات مورد بررسی در سه دوره زمانی، تمام مقوله ها جز مقوله اقدام به تحریکات قومی از تفاوت معناداری برخوردار بودند. یافته های برخی مقوله ها عبارتند از: بیش ترین سبک مطلب مورد استفاده با4/43 درصد مربوط به سبک مقاله، لحن مسلط بر نشریات دانشجویی با 9/39 درصد انتقادی و بیش ترین هدف مطلب با 5/45 درصد مربوط به اطلاع رسانی بوده است. از مجموع 2507 مطلب مورد بررسی فقط در 1046 مطلب، هویت جمعی در ابعاد ملی و قومی بازنمایی شده است که از این تعداد، نشانگان هویت قومی دو برابر و نیم نشانگان هویت ملی بازنمایی شده است. یافته ها نشان از آن دارد که نشریات دانشجویی کردزبان در ایفای نقش اصلی خود در تقویت مشارکت اجتماعی عام، تلطیف محلی گرایی و محلی نگری و بسط و تعمیم دلبستگی های جمعی به ماورای مرزهای قومی ضعیف هستند.
  کلیدواژگان: هویت ملی، هویت قومی، تحلیل محتوا، نشریات دانشجویی
 • فرامرز سهرابی، یوسف کریمی، مرضیه سبزیکاری صفحه 255
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر همنوایی در تخلف عابرین پیاده از علائم چراغ راهنمایی عابر در شهر تهران می باشد. روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش، روش میدانی و ابزار بکار گرفته شده مشاهده، مصاحبه و استفاده از همدست می باشد. تعداد افراد گروه نمونه در این پژوهش 728 نفر و افراد گروه نمونه تمام عابرانی بودند که هنگام عبور از تقاطع به قصد سبز شدن چراغ عابر پیاده، در کنار همدستان می ایستادند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، آزمون مجذور خی دو بکار رفت. همچنین برای بدست آوردن تفاوت میانگین های سنی دو گروه افراد همنوا و ناهمنوا از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بین همنوایی و تخلف از علائم چراغ راهنمایی عابر توسط عابرین در شهر تهران و بین حالت های حضور همدستان با همنوایی، رابطه وجود دارد. بین همنوایی و پاسخ عابرین به پرسش که آیا هنگام عبور از تقاطع از رفتار سایر عابرین تبعیت می کنید با عامل همنوایی رابطه معنادار وجود داشت. در این تحقیق تفاوتی بین میانگین های سنی دو گروه افراد همنوا و ناهمنوا دیده نشد. بین تحصیلات، جنس، محل سکونت افراد نیز با عامل همنوایی رابطه معنادار دیده نشد. این بژوهش نشان داد که عامل همنوایی یکی از عوامل تاثیرگذار بر تخلف عابرین از علائم چراغ عابر پیاده در شهر تهران می باشد.بر اساس یافته های این پژوهش ضروری به نظر می رسد که مسولان مربوط همان گونه که به رعایت مقررات توسط رانندگان وسایل نقلیه حساسیت دارند، به رعایت مقررات عبور و مرور توسط عابرین نیز توجه داشته باشند.
  کلیدواژگان: همنوایی، تخلف از علائم چراغ راهنما، همدست، عابر پیاده
|
 • M. Jomepour , M. Mirlotfi Page 1
  Traditional communal management systems and local people's experience and knowledge have been underlined in more recent sustainable rural development and livelihood paradigms. Recent studies on local knowledge and traditional production systems have resulted in a shift in general perceptions, moving them away from considering native farmers as weak managers towards having more appreciation for local people and their knowledge. These are people whose attitudes and actions towards their environment are considered sustainable and locally compatible (Fujisaka 1986). A livelihood is deemed sustainable if it has the ability to cope with and recover from stress and shock (Chambers & Conway 1992:6). This view, thus, sheds light on the significant role traditional communal water management and dredging system of Sistan area plays in creating a sustainable livelihood in the area. Observing the condition of Sistan rural areas, one can conclude with certainty that the main factor behind the current condition (desertification of Sistan) is the destruction of traditional production systems which were based on local knowledge and compatible with local climatic conditions.Currently, one of the most crucial challenges rural economics of Sistan face is the annual degradation of agricultural fields as a result of lack of water resources, congestion of sediments and demission of agriculture as a source of livelihood due to the inability of new rural management systems in provision and management of water. Inaccurate adoption of new technologies and desertion of local experience and knowledge have even worsened the situation and lead to unemployment, low income, poverty and immigration. Under the traditional management system of Sistan, thousands of local farmers dredged all water channels, rivers and streams in a three-month-long process called Hashr in order to transfer water and provide for cultivation of about 100000 agricultural fields of the area. However, today, desertion of local experience and knowledge of traditional managers of the area is considered the main factor behind the non-sustainability of agricultural-based livelihoods in the area.The main objective of this research is to introduce Hashr as a traditional communal technique and system and recognize the role of local knowledge and practical experience of communal traditional management in sustaining agricultural-based livelihood in Sistan area. This research is descriptive–analytical and has relied on documentary methods for acquiring and analyzing the relevant data. In some parts of the study, field observation and purposeful interviews with local informants and elders of the area have been adopted to gather the required data- whose names will be mentioned at the end of the article. Exploitation of local experience and knowledge along with the adoption of new technology within the framework of communal management could revive and improve the social and economical conditions of the area.
  Keywords: local knowledge, traditional communal management systems, sustainable livelihood, Sistan, hashr, pagav
 • S. K. Mousavi , S. Heidarpour, E. Marand Page 35
  Academic alienation among the students of Shahed University and some factors contributing to it are addressed in the present article. Under the critical approach, some hypotheses were made and theoretical relations established among the variables. The statistical population of the study included all the students of Shahed University in the academic year 2008-2009, out of which 359 students were selected as sample size. It should be mentioned that sample size primarily was determined by Cochran calculation formula, and then respondents were selected through two complementary sampling methods, i.e. proportional and random sampling. Measurement of alienation rate was carried out according to Mau-Rosalind standard scale about alienation (1992) by which it is possible to measure four aspects of alienation, i.e. normalness, powerlessness, meaninglessness and social isolation.Research findings indicated that there is a direct relation at macro level between credentialism and ideological nature of educational system and the dependant variable of academic alienation rate. At meso level, there was also a direct relation between the variables of administrative bureaucracy, university-imposed limitations and the administrative style; however, there was a negative relation between the social prestige of the university and academic alienation rate. At micro level, there existed a negative relation between cultural capital and no meaningful relation between socio-economic status and alienation rate. In sum, the findings led to the conclusion that meso-level factors, i.e. environmental and administrative factors had the largest impact on academic alienation rate among the students of Shahed University.
  Keywords: social alienation, academic alienation, ideological educational system, banking educational system, administrative bureaucracy, cultural capital, socio, economic status
 • H. Khaniki, M. Babai Page 73

  Communication and sociology attach significance to the Internet communication mechanisms and tools due to their facilitating role in the development of interaction, participation, and communication networks among the cyber-space users. The study of man-man interaction in the cyber space and its impact would lead to the formulation of the hypothesis that the internet communicative channels have the potential to develop new patterns of interaction, and the type of communicative tool used and user's competence in employing them determines the patterns and level of interaction within the cyber space.This paper is an attempt to study the impact and role of the Internet interactional patterns in the development of patterns of access, interaction, and expression of Iranian cyber users in Persian blogs, i.e. Weblogestan-e Farsi and social networks. In line with the nature of the questions, the survey method was employed, and electronic questionnaires facilitated the process of information-gathering. Active users in four major Persian blog-writing service-providers and four social networks of Iranian cyber space constituted the statistic community. Findings of the study revealed that a positive relation exists between the patterns of interaction, expression, and access and communication mechanisms in man-man interaction system in the Internet. They, however, indicated that this relation is of little extension.

  Keywords: pattern of expression, pattern of access, pattern of interaction, interaction, network society, communication mechanisms, social networks, cyber space, communicative interaction, Weblogestan, e Farsi
 • A. Saei , M. Qarakhani , F. Momeni Page 117
  This article examines Education policy in Iran. Education policy as a dimension of social policy is affected by political approach of state. There is no precise understanding on political approaches of states and its impact on education policy. So, research question is “how education policy is influenced by the political approach in Iran?” To answer this question, using quantitative and qualitative data, examined both legal input and social spending of education during the years 1981 to 2009. Based on the legal input and social spending evidences, the political approach has no impact on education policy in this period. It means that apart of small differences in some legal input, same education policies are repeated and have continued by Iranian states from 1981 to 2009. In the period studied, although the social spending of the education has had little variation, but it seems this variation has not been affected by the state’s political approach. It means there is no relation between social spending and political approach of Iranian states.
  Keywords: social policy, education policy, social welfare, state approach, Social spending
 • H. Salimi Page 169
  Dependency theory is one of the influential approaches which exerted a dramatic impact on social and political thoughts as well as developmental and sociological theories of the mid-twentieth century for two decades. It had a huge impact on both theoreticians and politicians of developing countries who saw their ties with capitalist world as the main cause of backwardness and underdevelopment and concluded that the only remedy is to sever the ties. This article is an attempt to show that dependency theory has had a historical nature; it rose to prominence in a special historical context and had the ability to explain the developments of the time. However, historical and universal developments undermined its foundations, and its Marxist and non-Marxist followers abandoned the once-prominent theory and formulated new concepts to explain the new conditions of the world. In other words, overt and covert changes in its founding-father's thinking framework marked the end of dependency theory era.
  Keywords: dependency theory, development, underdevelopment, capitalist world system, development in the East Asia
 • O. Ghaderzadeh Page 207
  The main purpose of the present research is to investigate the approach of student journals to national and ethnic identities through the analysis of subjects and pictures appearing in student journals of Kurdistan University. The statistical sample of this research covered 145 journals published between 1998 and 2010 in Kurdistan University, and the main method used was content analysis. TSPSS software and X2 Test were also employed to study the manner in which the national and ethnic identities were represented. The findings of the study demonstrated that all the categories except the category of ethnic-agitation reflected a meaningful difference. The most common genre used was article which comprised 43.4 percent, the prevalent tone critical which reverberated in 39.9 percent and the major text type informative which accounted for 45.5 percent of the sample. Out of 2507 journal items, only 1046 defined collective identity according to national and ethnic identities, and the ethnic identity was reflected almost 2.5 times more than national identity. Kurdish-speaking student journals were finally found to have acted poorly in enhancing public participation, moderating localism and replacing local interests with national ones.
  Keywords: national identity, ethnic identity, content analysis, student journals
 • F. Sohrabi , Y. Karimi , M. Sabzikari Page 255
  The main purpose of this research is to study the role of conformity between Tehrani pedestrians in traffic-light violation. The method used in this research was field research. Observation, interviews and confederates also facilitated the research. The sample size included 287 individuals who were all pedestrians waiting for green light beside the confederates. Chi-square and t-tests were employed to analyze the data inferential statistics and obtain the mean difference of individual's ages in both confirmative and non-confirmative categories, respectively.The results of this research indicated that there was a relationship between conformity and traffic-light violation by pedestrians. Moreover, a relationship appeared to exist between the presence of confederates and traffic-light violation conformity. This study also indicated that a meaningful relation existed between conformity and the answer to the research question. There was no relationship between conformity and the individual's age, education, gender or place of residence. This research indicated that the conformity is one of the major factors of pedestrian light-violation in Tehran.
  Keywords: conformity, traffic, light violation, confederates, pedestrian