فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 44 (پائیز 1382)
 • پیاپی 44 (پائیز 1382)
 • 339 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/09/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرمقاله
  محمدرضا خسروی صفحه 5
 • تعارض قوانین مربوط به تجدید نظر از حکم کیفری، در زمان
  محسن عینی صفحه 9
 • ساز و کارهای بین المللی، برای مبارزه با سلاحهای شیمیایی
  مهرداد رایجیان اصلی صفحه 19
 • حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری
  محمود جلالی صفحه 33
 • تروریسم برهم زننده دسته بندی های حقوقی - حقوقی بین الملل
  آنتونیوکاسسه ترجمه: حسین آقایی جنت مکان صفحه 55
 • برخی تجارب کشورهای غربی در زمینه حقوق کیفری اطفال
  ژان فرانسوا رئوسی ترجمه: بهزاد رضوی فرد صفحه 69
 • دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به حقوق ایران
  سید عباس پورهاشمی صفحه 89
 • بزه دیدگی اطفال بزهکار
  محمدرضا گودرزی صفحه 99
  در این مقاله ضمن اشاره به جایگاه تاریخ بزه دیدگی در فرایند کیفری، پیدایش بزه شناسی به عنوان یک رشته نوین علمی و مبانی نظری بزه دیدگی اطفال، با انجام یک پژوهش میدانی محدود و اجرای یک پرسشنامه محقق ساخته بر روی 30 تن از مددجویان پسر کانون اصلاح و تربیت تهران و تجزیه و تحلیل یافته های حاصل از آن، و پس از نتیجه گیری از تحقیق و با توجه به یافته های میدانی، راهکارهایی عملی - به منظور دستیابی به یک نظام کیفری مناسب نسبت به اطفال و پیشگیری از بزه دیدگی مکرر آنان توسط نظام عدالت کیفری - ارائه گردیده است.
 • کنوانسیون جدید اروپا درباره ورشکستگی بین المللی
  ابهارد شولمیر ترجمه: مصطفی السان صفحه 119
 • تعلیق در عقود، اعتبار و آثار آن
  امیر مهدی قربانپور صفحه 141
 • معرفی کتابها و نشریه های حقوقی
  صفحه 167
 • نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر
  صفحه 183