فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره - سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1391)

مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره
سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/08/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد نریمانی، سوران رجبی، عباس ابوالقاسمی، محمد علی نظری، عادل زاهد صفحه 5
  هدف این مطالعه تعیین اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی می باشد. نمونه این مطالعه 31 نفر دانش آموز پسر نارساخوان مراجعه کننده به مرکز ویژه ناتوانی هاییادگیری اردبیل بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش مطالعه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده است. برای جمع آوری داده ها از دستگاه نوروفیدبک (NFT)، آزمون عملکرد پیوسته (CPT)، آزمون اختلال خواندن و مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر کودکان استفاده شد. تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه گیری های مکرر بهبودی معناداری را در آزمون عملکرد پیوسته یعنی (پاسخ های صحیح، خطای حذف و خطای ارائه) و امواج مغزی مورد اندازه گیری (دامنه فرکانس دلتا و تتا) در طی جلسات آموزش نوروفیدبک و پیگیری بعد از دو ماه، نشان داد. همچنین معناداری تعامل بین زمان و گروه نیز برای هر سه مقیاس (پاسخ های صحیح، خطای حذف و خطای ارائه) و برای دو دامنه امواج دلتا و تتا نشاندهندهبهبودی معنادار در گروه نوروفیدبک بود. یافته های این پژوهش حاکی از کارایی نوروفیدبک و پایداری آن به عنوان یک شیوه درمانی در درمان مشکلات توجه و اصلاح امواج مغزی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی است.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، نارساخوانی، امواج تتا و دلتا، توجه
 • اسماعیل اسدپور، علی محمد نظری، باقر ثنایی ذاکر، شهرزاد شقاقی صفحه 25
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی با رویکرد هیجان - محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج ها صورت گرفته است. روش تحقیق شبه آزمایشی بود و از طرح آزمایشی آمیخته 2*3 (متغیر بین گروهی با دو سطح و متغیر درون گروهی با سه سطح)استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل زوج هایی بود که به دلیل مشکلات مربوط به صمیمیت و تعارضات زناشویی به یکی از مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند. نمونه آماری شامل 32زن و شوهر(16 زوج) بود که با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.ابزار اندازه گیری پرسشنامه صمیمیت زناشویی بود. گروه های آزمایش در 12 جلسه مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان- محور شرکت کردند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون آماری تجزیه و تحلیل واریانس با تکرار سنجش استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کاربرد فنون رویکرد زوج درمانی هیجان- محور میزان صمیمیت (هیجانی، عقلانی، جنسی، جسمانی، ارتباطی، اجتماعی – تفریحی، روانشناختی، معنوی و صمیمیت کلی) زوج ها را افزایش داده است.
  کلیدواژگان: زوج درمانی هیجان محور، صمیمیت زناشویی
 • نگار اصغری پور، رخساره یکه یزدان دوست، فاطمه زرگر صفحه 39
  هدف ازپژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری برعزت نفس، افسردگی و سبک اسناد دانشجویان میباشد.
  این پژوهش از نوع تجربی با گروه آزمایش و کنترل میباشد. آزمودنی ها از بین افرادیکه در آزمون عزت نفس کوپراسمیت نمره زیر نقطه برش گرفته بودند، انتخاب شده و بصورت تصادفی در گروه ها قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش ده جلسه دو ساعته را گذراندند و جلسات گروه کنترل نیز پس از اتمام این جلسات تشکیل گردید. ابزارهای مورد استفاده، آزمون عزت نفس کوپراسمیت، آزمون افسردگی بک و آزمون سبک اسناد(ASQ) بودند که آزمودنی ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون آنها راتکمیل نمودند. برای تحلیل آماری نمرات پرسشنامه های پس آرمون دو گروه آزمایش و کنترل از آزمون T مستقل و برای مقایسه نمرات پیش آرمون و پس آرمون گروه آرمایش از آزمون T همبسته استفاده شد.
  تمام فرضیات این پژوهش مورد تایید قرار گرفتند به این ترتیب که بین اعضای گروه آزمایش و کنترل در هر سه آزمون تفاوت معنا داری بدست آمد و همچنین تفاوت معناداری بین مراحل پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش نیز مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: عزت نفس، مداخله گروهی شناختی، رفتاری، دانشجویان، افسردگی، سبک اسناد
 • محدثه نامجو، سید موسی کافی، منصور حکیم جوادی، مسعود غلامعلی لواسانی، سیده رقیه آتشکار صفحه 53
  در پژوهش حاضر ارتباط کمال گرایی، سبک های دفاعی و نشانه های افسردگی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 426 دانشجوی دانشگاه گیلان(264 دختر، 162 پسر) در مقطع تحصیلی کارشناسی به روش تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و با تکمیل مقیاس چند بعدی کمال گرایی هویت و فلت (1991) و پرسشنامه سبک های دفاعی اندروز و همکاران(1993) و پرسشنامه افسردگی بک(1996) در این پژوهش شرکت کردند. نتایج پژوهش نشان داد که بین هر سه بعدکمال گرایی(خودمدار، دیگرمدار، جامعه مدار) با نشانه های افسردگی و سبک های دفاعی سازش نایافته(روان آزرده وار و رشدنایافته) همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. به علاوه، از بین دو سبک دفاعی سازش نایافته، سبک دفاعی رشدنایافته نیز با نشانه های افسردگی همبستگی مثبت معنادار نشان داد. تحلیل آماری داده ها مشخص کرد که از میان شش متغیر پیش بین، چهار متغیر کمال گرایی جامعه مدار و خودمدار و سبک دفاعی رشدیافته و رشدنایافته ضرایب معناداری برای پیش بینی نشانه های افسردگی دانشجویان دارند. همچنین تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای بررسی اثرات تعدیل کنندگی سبک های دفاعی نشان داد که سبک دفاعی رشدنایافته برای هر یک از دو بعد کمال گرایی جامعه مدار و دیگرمدار در ارتباط با نشانه های افسردگی، اثرتعدیل کنندگی دارد و سبک دفاعی رشدیافته نیز تعدیل کننده رابطه کمال گرایی جامعه مدار با نشانه های افسردگی می باشد.
  کلیدواژگان: کمال گرایی، سبک های دفاعی، نشانه های افسردگی
 • منیر کلانتر قریشی، فلور رضایی کارگر، فریبرز درتاج، مهدی شاه نظری صفحه 77
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان بود. بدین منظور تعدا 40 نفر از دانش آموزان دختر سال دوم راهنمایی شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، و غربالگری از نظر اضطراب با استفاده از آزمون خودسنجی اضطراب زونگ (1970)، انتخاب شده و به طور کاملا تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس، گروه آزمایش طی 12 جلسه آموزشی (جلسات یک ساعته و هر هفته 3 جلسه)، تحت آموزش و تمرینات تن آرامی قرار گرفت و به گروه کنترل هیچگونه آموزشی ارائه نشد. پس از پایان جلسات آموزشی، آزمون خودسنجی اضطراب زونگ مجددا توسط هر دو گروه تکمیل شد. برای بررسی متغیر پیشرفت تحصیلی، نمره معدل ترم اول به عنوان پیش آزمون و نمره معدل ترم دوم به عنوان پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت.. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که آموزش و تمرینات تن آرامی موجب کاهش اضطراب و افزایش پیشرفت تحصیلی نوجوانان شد (01/0P
  کلیدواژگان: تن آرامی، اضطراب، پیشرفت تحصیلی، نوجوانی
 • ایمان الله بیگدلی، علی محمد رضایی، اسحق رحیمیان بوگر صفحه 93
  همراه شدن اختلالات روانی با سوء مصرف مواد در درمان افراد وابسته به مواد تاثیر بسزایی دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین فراوانی اختلالات روانی در افراد وابسته به مواد می باشد. در یک طرح توصیفی مقطعی، 643 نفر با روش نمونه گیری در دسترس از میان افراد وابسته به مواد که برای درمان در مراکز ترک اعتیاد استان سمنان در سال 1389 بستری بودند، انتخاب شدند و به پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و فرم کوتاه 71 سوالی MMPI پاسخ دادند. اطلاعات حاصله با استفاده از آزمون خی دو و آزمون Q کوکران تحلیل گردید. طبق یافته ها 89% افراد وابسته به مواد حداقل دارای یک نوع مقیاس بالینی برافراشته بودند. بر اساس بالاترین برافراشتگی، اسکیزوفرنیا (47%) و پس از آن خودبیمارانگاری (19%) و ضعف روانی (10%) شایع ترین مقیاسهای بالینی برافراشته بودند. بر اساس نمرات T بالاتر از 65 نیز شایع ترین مقیاسهای بالینی برافراشته به ترتیب اسکیزوفرنیا (74%)، ضعف روانی (56%) و خودبیمارانگاری (41 %) بودند. بر اساس کدهای 2 یا 3 نقطه ای نیز شایع ترین مقیاسهای بالینی برافراشته مربوط به کد 167 و مشتقات آن (18%) و کد 467 و مشتقات آن (16%) بود. نتیجه گرفته می شود که اختلالات روانی نقش مهمی در شروع، ادامه و عود سوء مصرف مواد دارند و توجه دقیق به الگوهای بالینی همراه با سوء مصرف مواد در پیشگیری و مداخله درمانی موثر و متناسب شده ضروری است.
  کلیدواژگان: وابستگی به مواد، سوء مصرف مواد، اختلالات روانی، مقیاس بالینی، MMPI
 • سعیده آذرآیین، جواد صالحی فدردی صفحه 109
  مطالعات پیشین درباره اینکه آیا بیماران OCD بالینی یا شبه بالینی، مانند افراد مبتلا به دیگر اختلالات اضطرابی، نسبت به محرک های مرتبط با نگرانی هایشان، سوگیری توجه نشان می دهند یا نه، یافته های مختلفی را بیان کرده اند. لذا این پژوهش به بررسی سوگیری توجه نسبت به محرک های وسواسی در یک نمونه ایرانی مبتلا به و فاقد وسواس پرداخته است. جامعه پژوهش کلیه افراد دارای نشانه های وسواس اجبار شهر مشهد بوده که با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف، افرادی که نمره (بالاتر از 16) متوسط و بالا در پرسش نامه ییل براون بدست آوردند، به عنوان افراد وسواسی (تعدا = 30؛ میانگین سن= 24 و انحراف استاندارد= 45/4) و افراد گروه کنترل (تعداد = 30؛ میانگین سن= 66/24 و انحراف استاندارد= 24/2) به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این مطالعه، افراد دارای نشانه-های OCD با آزمودنی های گروه کنترل در آزمون استروپ هیجانی برای محرک های وسواسی مقایسه شدند. نتایج بدست آمده از تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که افراد وسواسی در مقایسه با گروه کنترل سوگیری توجه بیشتری به محرک های مربوط به وسواس دارند. شاید به این دلیل که افراد وسواسی، دشواری هایی در نادیده گرفتن محرک های مربوط به آسیب شناسی شان دارند. این مسئله ممکن است در سبب شناسی و تداوم OCD دخالت داشته باشد.
  کلیدواژگان: سوگیری توجه، محرک وسواسی، بیمار وسواسی
 • شیما حیدری، عباسعلی اللهیاری، پرویز آزاد فلاح صفحه 125
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر روان درمانگری کوتاه مدت همدلانه در کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان با توجه به سبک دلبستگی آنها بود. آزمودنی های این پژوهش 20 نفر از دانشجویان مضطرب و افسرده از بین دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل بودند که به دلیل اضطراب و افسردگی به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمودند.10 نفر از این دانشجویان تشخیص سبک دلبستگی دوسو گرا و 10 نفر سبک دلبستگی اجتنابی، دریافت کرده بودند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور و پرسشنامه اضطراب و افسردگی DASS 21 سوالی استفاده شد. دانشجویان نمونه پژوهش قبل و بعد از مداخله آزمایشی (روان درمانگری کوتاه مدت همدلانه)، این پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. داده های بدست آمده با آزمون آماری تحلیل کواریانس چند متغیری با اندازه گیری های مکرر، نشان داد که روش درمانگری کوتاه مدت همدلانه در کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان به صورت معنادار((P < 0/01موثر بوده است ولی تاثیر سبک دلبستگی بعنوان متغیر تعدیل کننده تایید نشد، به این ترتیب که هم دانشجویان با سبک دلبستگی اجتنابی و هم دانشجویان با سبک دلبستگی دوسوگرا، کاهش اضطراب و افسردگی را در حد معنادار نشان دادند.
  کلیدواژگان: روان درمانگری کوتاه مدت همدلانه، اضطراب، افسردگی، سبک دلبستگی
 • سمیه کاظمیان، معصومه اسمعیلی صفحه 143
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش میزان سازگاری دانش آموزان دختر خانواده های طلاق است. در این تحقیق از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر خانواده های طلاق در مقطع دبیرستان و در منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 تشکیل می دادند. به این ترتیب که از بین مدارس دبیرستان منطقه 7 استان تهران، یک مدرسه به تصادف انتخاب کرده و سپس فهرستی از اسامی دانش آموزان دختر خانواده های طلاق را لیست کردیم و از بین آنان 16 نفر که از پایه اول 6 نفر و در پایه های دوم و سوم در هر پایه 5 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه سازگاری سینگ و سینا (94/0= α) پاسخ دادند. 10 جلسه آموزشی 45 دقیقه ای (دو جلسه در هفته) در گروه آزمایشی اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس صورت گرفته است. نتیجه پژوهش نشان داد که آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش میزان سازگاری فرزندان خانواده های طلاق با ضریب اطمینان 99/. موثر بوده است. براساس یافته های پژوهش حاضر به مشاوران و روان شناسان پیشنهاد می شود از آموزش خودمتمایزسازی به شیوه گروهی به عنوان یک روش کارآمد جهت افزایش میزان سازگاری نوجوانان استفاده کنند.
  کلیدواژگان: آموزش خودمتمایزسازی، سازگاری، طلاق
 • کاترین فکری، عبدالله شفیع آبادی، رحمت الله نورانی پور، قدسی احقر صفحه 153
  هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ای مناسب برای اندازه گیری رفتارهای کارآفرینانه است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1390 بودند که مجموعا 1497 نفر می شدند. با توجه به فرمول کوکران و بر اساس نمونه گیری خوشه ای500 نفر از این افراد انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته رفتار کارآفرینانه که روایی محتوایی، روایی سازه، و روایی ملاکی اش توسط متخصصان مناسب ارزیابی شد پاسخ دادند. ضریب آلفبای کرانباخ برای کل پرسشنامه 90/0 و برای هر خرده مقیاس آن بالای 70/0 بدست آمد که بیانگر همسانی درونی بالای پرسشنامه می باشد.
  کلیدواژگان: اعتباریابی، رفتار کارآفرینانه، پرسشنامه
 • بهرامعلی قنبری هاشم آبادی، محمدحسن اشرف، محمدرضا قنبری هاشم آبادی صفحه 165
  هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی ادراک خدا در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی بود. با استفاده از گروه نمونه ای به حجم 455 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند آزمون های ادراک خدا (لاورنس، 1997)، خودپنداره راجرز (1951) و خودکارآمدی عمومی (نظامی و همکاران، 1996) اجرا گردید. داده ها توسط ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و ایتا و آزمون خی دو تحلیل گردید. یافته ها ضمن تایید خصوصیات روانسنجی آزمون ادراک خدا، بین احساس خودکارآمدی و خرده مقیاس های حضور، پذیرش، خیرخواهی، تاثیر و کل نمره ادراک خدا ارتباط معنی دار یافته شد. بین خودپنداره و خرده مقیاس های حضور، چالش، پذیرش، خیرخواهی، تاثیر، مشیت و کل نمره ادراک خدا ارتباط معنی دار نشان داد. نتایج همچنین بیان کرد که بین ادراک خدا و وضعیت مذهبی خانواده ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد ادراک خدا با خودپنداره و احساس خودکارآمدی، دو متغیر مهم روانی، در ارتباط است.
  کلیدواژگان: ادراک خدا، خودپنداره، خودکارآمدی
 • سیدعلی کیمیایی، حسن گرجیان مهلبانی صفحه 181
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی ایمن ناایمن با شناخت های ناکارآمد در دانشجویان بود. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 403 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد به روش تصادفی خوشه ایچند مرحله ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید (1990)، با آلفای 80/0 و پرسشنامه مثلث شناختی بکام، لبر، واتکینز، بویر و کوک (1986)، با آلفای 81/0 برای نگرش به خود، 91/0 به دنیا و 93/0 نسبت به آینده، را تکمیل نمودند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل همگنی نشان داد که بین سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی و مثلث شناختی منفی همبستگی و همگنی یا رابطه مثبت و بین سبک دلبستگی ایمن (وابسته، نزدیک) و مثلث شناختی منفی همبستگی و همگنی یا رابطه منفی وجود دارد. به علاوه، بین سبک های دلبستگی دختران و پسران دانشجو و نگرش آنها در کل و نسبت به خود تفاوت معنی داری مشاهده نشد، اما در نگرش نسبت به دنیا/ دیگران و آینده این تفاوت معنی دار بود. سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی با نگرش منفی نسبت به خود، دنیا/ دیگران و آینده، دارای همبستگی و همگنی مثبت و سبک دلبستگی ایمن با نگرش منفی نسبت به خود، دنیا/ و آینده دارای همبستگی و همگنی منفی است. از این رو، احتمال می رود سبک دلبستگی ایمن با شناخت های کارآمد و سبک دلبستگی ناایمن با شناخت های ناکارآمد رابطه داشته و به طبع آن بر روابط بین فردی، موفقیت تحصیلی، سلامت روان و کیفیت زندگی دانشجویان موثر باشد
  کلیدواژگان: دلبستگی ایمن، ناایمن، شناخت های ناکارآمد، دانشجویان
|
 • Ismail Asadpour, Ali Mohammad Nazari, Bagher Sanai Zaker, Shahrzad Shaghaghi Page 25
  The aim of the present study was to investigate the effectiveness of emotionally focused couple therapy in increasing marital intimacy. The research procedure was quasi experimental using mixed subjects design (3*2). The statistical population were couples who entered one of the counseling centers because of intimacy problems and marital conflict. Sample group consisted of 32 subjects (16 couples) that were selected by convenience random sampling method and randomly allocated into experimental and control groups. The measurement tool was the Intimacy questionnaire. The Experimental group participated in 12 sessions of emotionally focused couple therapy. To examine the research hypothesis, statistical analysis of variance test with repeated measures was used. The results indicated emotionally focused couple therapy increased couples’s (emotional,intellectual, sexual, physical, relational, social, recreational, psychological, spiritual and general) intimacy.
  Keywords: Emotionally Focused Couple Therapy, Marital Intimacy
 • Negar Asgharipoor, Rokhsare Yeke Yazdandost, Fatemeh Zargar Page 39
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive- behavioral group intervention on self-esteem, depression and attribution styles in college students. The design of the study was experimental with experimental and control groups. The subject's scores were below the cut-off point on Coopersmith test and then they were divided randomly into the groups. The tests used in this study were The Coopersmith test, Beck Depression Inventory and the Attributional Style Test that subjects completed at pre-test and post-test stages. The experimental group received ten sessions of CBT; subjects in the control group received the same sessions after the termination of the experiment. The data were transferred to the SPSS program and analyzed. All study hypotheses were supported. The results indicated that there were significant differences between the experimental and control groups at the three assessment points. Furthermore, significant differences between the pre-test and post-test stages were found for the experimental group. CBT was effective for the enhancement of self-esteem, reducing depression and changing attributional styles in college students.
  Keywords: self, esteem, depression, attributional styles, cognitive, behavioral group intervention, college students
 • Mohaddaseh Namgou, Mousa Kafie, Mansour Hakim Javadi, Masoud Gholamali Lavasani, Roghayeh Atashkar Page 53
  In this study the relationship among perfectionism, defense styles and depression symptoms was studied. Participants were 426 undergraduate students from the University of Guilan (264 females, 162 males), who were selected through randomized clustering multistage method. All participants were asked to complete the Multidimensional Perfectionism Scale (Hewitt & Flett, 1991), the Defense Styles Questionnaire (Andrews et al., 1993), and the Beck Depression Inventory (Beck et al,1996). The results showed that there Were positive and significant correlations between the three dimensions of perfectionism (self-oriented, other-oriented, socially prescribed) and depression symptoms and maladaptive defense styles (neurotic and immature). In addition, the immature defense style showed a positive significant correlation with depression symptoms. The results of regression analysis indicated that four out of six predictor variables (socially prescribed & self-oriented perfectionism, mature & immature defense style) show significant coefficients, predicting the student's depression symptoms. Furthermore, hierarchical regression analysis revealed that the immature defense style for both socially prescribed and other-oriented perfectionism in relation to the depression symptoms has a moderational effect and mature defense style moderates the relationship between socially prescribed perfectionism and the depression symptoms.
  Keywords: Perfectionism, Defense Styles, Depression Symptoms
 • Monir Kalantar Ghoreyshi, Flor Rezaei Kargar, Fariborz Dortaj, Mahdi Shahnazari Page 77
  The aim of this study was to examine the effect of relaxation training on anxiety and academic achievement in adolescents. By this mean,40girl students of second grade of middle school in Tehran were selected using random cluster sampling and screening in anxiety by completing Zoong anxiety self-reporting questionnaire (1970) and divided into two tests and control groups by random assignment. Then, the test group (one hour sessions and 3 sessions in per week) were taught relaxation training through 12 educational sessions and it is noteworthy that no education was given to control group. Upon completion of educational sessions both test and control groups were tested again with Zoong anxiety self-reporting questionnaire. To examine the participant's academic achievement, the grade point average (GPA(of the first term for pre- test and GPA of the second term for post- test were taken into account. The results of a MANCOVA showed that relaxation training reduced anxiety and increased academic achievement (p
  Keywords: relaxation, anxiety, academic achievement, adolescence
 • Eiman Ollah Bigdeli, Ali Mohammad Rezaei, Isaac Rahimian Boogar Page 93
  Comorbidity of mental disorders and substance abuse has significant effect in treatment of persons with substance dependency. This research is aimed to determine the frequency of mental disorders in substance abusers. In cross-sectional descriptive design, 643 people were selected using convenience random sampling among patients with substance dependency that were undergoing treatment in addiction treatment centers of Semnan State in 1389 and completed The Demographical Questionnaire and The MMPI Short Form (71 items) Scale. The data was analyzed by Chi Square and Cochran's Q test. Findings showed that 89% of persons with substance dependency at least have one elevated clinical scale. In terms of highest elevation, common elevated clinical scales are Schizophrenia (47%), Hypochondrias (19%) and Psychasthenia (10%). Also, according to 65>T scores, common elevated clinical scales for persons with substance dependency are Schizophrenia (74%), psychasthenia (56%) and Hypochondrias (41%). Moreover, in terms of 2 or 3 point codes, common elevated clinical scales related to code 167 with derivations (18%) and code 467 with derivations (16%). It is concluded that mental disorders have important role in onset, maintenance and relapse of substance abuse and careful attention should be paid to clinical patterns accompanied with substance abuse in prevention and tailoring effective treatment.
  Keywords: Substance dependency, Substance abuse, mental disorders, clinical scale, MMPI
 • Saideh Azaraeen, Javad Salehi Fadardi Page 109
  Introduction. Previous research has led to conflicting findings on whether patients with subclinical or clinical Obsessive Compulsive Disorder (OCD) share an attentional bias for stimulies that are related to their current concerns, a finding that has been observed in other anxiety disorders. Objectives. The present study aimed to determine whether there was a difference in attentional bias for an OCD-related stimuli between individuals with and without OCD. Participants. 30 OCD patients (Mean age = 24; SD = 4.45) were compared with 30 healthy controls (Mean age = 24.66; SD = 2.24) on their performance on an emotional Stroop paradigm. Results. Compared with the controls, OCD patients showed attentional bias for OCD-related stimulus. Conclusion. The results suggested that OCD individuals have problems in ignoring stimulies that are related to their pathology. The bias may play an important role in the etiology and treatment of OCD.
  Keywords: Attentional bias, Obsessive stimulus, Obsessive patient
 • Shima Heidari, Abbas Ali Allahyari, Parviz Azadfallah Page 125
  This study had examined the effect of Brief Empathic Psychotherapy in decreasing Anxiety and Depression among university students with respect to their attachment styles. As a result we accumulated a sample of 20 students recognized as depressed and anxious by filling DASS(Depression & Anxiety inventory).These students also filled the Hazan & Shaver attachment questioner and sampling continued until we gathered 10 students in avoidant attachment group and 10 in ambivalent attachment group. Both groups received therapy (12 sessions, once every week and individually). Finally data was analyzed by ANCOVA & MANCOVA tests, and results proved that this therapy could affect anxiety and depression but the effectiveness of respecting the role of attachment styles was not proved. In summery the results have shown that Brief Empathic Psychotherapy decreased anxiety & depression in both group of avoidant and ambivalence attachment styles.
  Keywords: Brief Empathic Psychotherapy, Anxiety, Depression, Attachment styles
 • Somaye Kazemian, Masome Esmaeily Page 143
  This study was conducted to determine the influence of training self differentiation on increasing the rate of adjustment in girl students in divorced families. The experiment procedure was experimental design (design of pretest and posttest with control group). The research samples were all the daughters of divorced couples who studied in high school and were chosen from the 7th educational borough of Tehran. In a way that one school among all of the schools in the 7th educational borough of Tehran was chosen through random sampling. Then the names of the daughters of the divorced families were listed and among them 16 girl students were randomly selected (6 persons in first class and 5 persons in second class and 5 persons in third class). All of them answered "sing & sina" adjustment inventory. Therapy interventions were performed during 10 meetings of 45 minutes length (2 meetings per week). We used covariance test for analyzing the data. The results showed that the education of self differentiation has a influence on increasing the rate of adjustment in children of divorced families with coefficient of %95. According to the results of this research, education of self-differentiation is suggested to counselors and psychotherapies as a useful method for maladjustment therapy in adolescents.
  Keywords: education, self differentiation, adjustment, children of divorced families
 • Katrin Fekri, Abdollah Shafiabady, Rahmatollah Nooranipour, Ghodsy Ahghar Page 153
  The main objective of the study was to develop and validate a questionnaire to measure entrepreneurial behavior. Statistical population (n = 1497) of the research were all humanities graduate students at the Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran in 2011, of whom 500 individuals were selected and completed a researcher compiled entrepreneurial behavior questionnaire. The content validity, construct validity, and criterion validity of the questionnaire were calculated by experts in the field. Cronbach’s Alpha coefficient, a measure of internal consistency, was 0.90 for the entire questionnaire and larger than 0.7 for each of the subscales.
  Keywords: Validation, entrepreneurial behavior, questionnaires
 • Bahramali Ghanbari Hashemabadi, Mohammad Hasan Ashraf, Mohamdreza Ghanbari Hashemabadi Page 165
  This study was carried out to examine the image of God among students at Ferdowsi University.
  Methods
  a sample of 455 students (randomly selected), answered image of God (Lawrence, 1997), self concept Rogers (1951) and general self-efficacy (military and Associates, 1996). Data was analyzed using Pearson, Spearman and Eta coefficient and chi-square test.
  Results
  Psychometric properties of the Image of God test were confirmed. A significant relationship was found between image of God and self-efficacy and self-concept. The results showed that there is no significant relationship between the image of God and age, education level, gender, marital status, economic status, and praying.
  Conclusion
  The results showed that the image of God is in a mutual relationship with self-concept and self-coefficacy.
  Keywords: Image of God_self_concept – self_efficacy
 • Ali Kimiaee, Hasan Gorjian Page 181
  The purpose of this research was to examine the relationship between secure-insecure attachment styles and cognitive distortions. To this end, 403 students from Ferdowsi University of Mashhad were selected using a random clustering procedure, and completed the Collins and Read (1990) Attachment Styles Questionnaire and Becham, Leber, Watkins, Boyer, and Cook’d (1986) Cognitive Triad Inventory (CTI). The results of Pearson’s correlation and homogeneity analysis showed a positive correlation between insecure-anxious attachment style and negative CTI. There was also a negative correlation between secure attachment and negative CTI. Male and female students did not differ from each other in terms of their attachment styles and views toward self, but they were different in terms of their view to future and world/ others. Insecure-anxious attachment style was positively correlated with negative view of self, world/others and future. Therefore, it is likely that secure attachment style, is related with effective cognitions and insecure attachment style is related with ineffective cognitions, affecting intepersonal communication, academic achievement, mental health, and the quality of life at the university.
  Keywords: secure, insecure, cognitive distortion, students university