فهرست مطالب

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - سال چهل و ششم شماره 1 (بهار 1391)
 • سال چهل و ششم شماره 1 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/03/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامرضا فدایی صفحه 7
  پدیده شوم سرقت به ویژه سرقت ادبی همواره وجود داشته است. این امر ناشی از انگیزه های گوناگون انسانی است که به این امرمنتهی می شود: زیاده طلبی، خود برتر بینی، و حسادت ها نسبت به دیگران از جمله عواملی هستند که به سرقت دامن می زنند. پدیده سرقت علمی به مانند سرقت اشیائ فیزیکی در گذشته هم به شدت رواج داشته است. این پدیده را در گذشته «انتحال» و یا «دستبرد فکری» می نامیدند.
 • غلامرضا فدایی، احمد شعبانی، بهروز همایی صفحه 13
  هدف
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان مطابقت نمایه های انتهای کتاب های مرجع فارسی و عربی در حوزه علوم اسلامی منتشره در ایران بین سال های 1370 – 1388 با استانداردهای نمایه سازی موجود (ISO)‎ است.
  روش
  نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل 338 عنوان کتاب مرجع فارسی و عربی دارای نمایه انتهایی درحوزه علوم اسلامی اعم از تالیف و ترجمه، منتشره بین سا ل های 1370 – 1388 می باشد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که درصد کتاب های دارای نمایه 95‎/44% ازکل کتاب های مرجع فارسی و عربی منتشره بین سال های 1370 – 1388 است. میزان رعایت ملاک های ارزیابی ایزو 999 درنمایه های مورد بررسی28‎/58% است، که از میان این ملاک ها، بیشترین میزان رعایت استاندارد مربوط به شماره گذاری صفحه های نمایه با فراوانی 329 عنوان (34‎/97%) کتاب و بیشترین میزان عدم رعایت استاندارد مربوط به یادداشت مقدماتی با فراوانی 37 عنوان (95‎/10%) کتاب بوده است.
  کلیدواژگان: کتاب های مرجع اسلامی، نمایه انتهای کتاب، استاندارد ایزو 999
 • میترا دیلمقانی، فاطمه فهیم نیا صفحه 35
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی و شناخت وضعیت دانشی(فرهنگ دانشی) و تعاملات دانشی بین محققان رشته امنیت رایانه در یک مرکز تحقیقات دانشگاهی است.
  روش
  روش تحقیق مورد استفاده برحسب نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی- توصیفی از نوع مطالعه موردی و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی محسوب کرد که هدف آن شناسایی نقاط قوت و ضعف تعاملات دانش برای ارایه راهکارهایی جهت پیاد سازی و توسعه مدیریت دانش میباشد. با ابزار پرسشنامه مولفه های دانشی در قالب سوالات (3 سوال باز و 17 سوال بسته) بین کل جامعه موردنظر توزیع و جمع آوری و جهت تحلیل اطلاعات، از روش های آمار توصیفی استفاده شده است.
  یافته ها
  بررسی وضعیت ذخیره، تبادل و اشتراک دانشی بین محققان نشان داد که بیش از 84% آنها جهت انجام امور و مسئولیت ها از تجارب قبلی شان استفاده میکنند (وجود دانش ضمنی بالا). از لحاظ کسب و جمع آوری دانش و شناسایی صاحبان دانش مدت زمان بسیاری را صرف می کنند. از جمله مشکلات عمده آنها در انتقال دانش مربوط به چالش تبادل اطلاعات بین افراد، عدم وجود امکانات لازم، نبود شناخت کافی از توانایی های افراد، خودداری و مقاومت افراد در ارایه دانش به دیگران است. از بین مولفه های دانشی مورد بررسی کمترین میزان ارتباطات بین اعضا مربوط به کانال های رسمی و بیشترین تمایل به برگزاری جلسات تخصصی و نشست های رودرو است. آنها دانش خود را از طریق کسب تجربه شخصی، بدون آموزشهای خاص و تنها در حین کار فرا میگیرند.
  کلیدواژگان: دانش سازمانی، فرهنگ دانش، فرهنگ سازمانی، تبادل دانش، مدیریت دانش
 • فاطمه مکی زاده، عبدالحسین فرج پهلو، فریده عصاره، منیجه شهنی ییلاق صفحه 59
  هدف
  این پژوهش به منظور شناسایی عوامل موثر بر پذیرش پایگاه های اطلاعاتی تحت وب توسط کاربران دانشگاهی است.
  روش
  داده ها از 15 مصاحبه نیمه ساختار یافته با اعضای هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مسئولین دانشگاه گردآوری و با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی، با استفاده از رویکرد موسوم به گراندد تئوری تحلیل شده است.
  یافته ها
  مفهوم مرکزی با عنوان «قصد رفتاری (تصمیم به استفاده)» شکل گرفت. قصد رفتاری یا تصمیم به استفاده، تصمیم شخص برای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی در دسترس در محیط دانشگاه برای انجام فعالیت های علمی است. مقوله های دیگر در این پژوهش شامل: ویژگی مهارتی/دانش، ویژگی فردی/حرفه ای، نگرش، سودمندی، سهولت استفاده، انجام وظیفه، افزایش دانش، دانشگاه و کتابخانه ازعوامل موثر بر پذیرش پایگاه های اطلاعاتی هستند که به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم بر تصمیم به استفاده تاثیر می گذارند.
  کلیدواژگان: گراندد تئوری، کاربران دانشگاهی، پایگاه های اطلاعاتی
 • عیسی برقی، ستاره موسوی، میر محمد موسوی زاده صفحه 83
  هدف
  این پژوهش به منظور مطالعه سطوح بکارگیری فناوری اطلاعات توسط اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان به عنوان معیاری برای پذیرش نوآوری برنامه درسی بر مبنای الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه «سی بام» انجام شد.
  روش
  نوع پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و نمونه آماری شامل 126 نفر از استادان دانشگاه اصفهان و 174 نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شده است. ابزار به کارگرفته شده، پرسشنامه استاندارد سنجش سطوح کاربرد فناوری در آموزش بر مبنای الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه (نسخه 1.1) می باشد.
  یافته ها
  با ارجاع به الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه، اکثریت استادان دانشگاه (9‎/65٪) در سطوح 2 تا 5 (یعنی آمادگی تا استفاده عادی) از بکارگیری فناوری اطلاعات قرار دارند. استادان زن نسبت به مرد و استادان در مرتبه مربی و استادی نسبت به استادان در مرتبه های دانشیاری و استادیاری در سطح پایین تری از بکارگیری فناوری اطلاعات قرار دارندو استادان دانشگاه اصفهان نسبت به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سطح پایین تری از بکارگیری فناوری اطلاعات قرار دارند. سابقه خدمت استادان رابطه معنی داری با سطح بکارگیری فناوری توسط آن ها ندارد. از آنجا که اکثریت اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان در سطوح 2 تا 5 (یعنی آمادگی تا استفاده عادی) از بکارگیری فناوری اطلاعات قرار دارند
  کلیدواژگان: نوآوری برنامه درس، الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه، تلفیق فناوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • محمدرضا وصفی صفحه 105
  هدف
  این نوشتار معرفی نخستین اثر نوشتاری با رویکرد گفتمان مناظره ای، در تاریخ دست نوشت های فارسی، بین دو حوزه عقیدتی اسلام و مسیحیت را معرفی می کنید.
  روش
  روش این تحقیق تاریخی است و این پرسش ها بررسی شده است؛ رویداد در کجا، چه زمانی، با چه کسانی، با چه باور و پیش زمینه عقلی و با چه انعکاسی در متن روی داده است.
  یافته ها
  نخستین دستنوشت فارسی پس از اسلام که این گونه را بین دو آیین اسلام و مسیحیت نمایندگی می کند و سالیانی دراز، جریانی از جدال فکری را در دنیای فارسی زبان ایجاد کرد، دستنوشت «آیینه حق نما» است. بررسی این متن نشان از چالشی دارد که خرد مسیحیت در آن روزگار برای نخستین بار با آن روبرو شد. این چالش در زمان خود ساختار و سازوکارهای زبانی- گفتمانی پیچیده ای داشت و با چالش هایی که مسیحیت پیش از آن در سرزمین های عربی تجربه کرده بود، تفاوت می کرد. مبلغان مسیحی در اینجا و هنگام روبرو شدن با تمدن ایرانی – اسلامی با چالشی برگرفته از خرد حکمی ایرانی – اسلامی روبرو شدند. چالشی که برون متنی بود و رنگ فلسفی داشت
  کلیدواژگان: مصقل الصفا، آیینه حق نما، معنویت، انجیل، گفتمان
 • مینا ذاکرشهرک، زهرا اباذری صفحه 129
  هدف
  پژوهش عملکرد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با استفاده از مدل، مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی (EFQM)‎ ارزیابی می کند.
  روش
  این پژوهش به روش کمی و کیفی (Mixed Method)‎ می باشد. از لحاظ ماهیت تحقیق، می توان جزو مطالعات کاربردی محسوب نمود. جامعه آماری شامل سیاستگذاران و مدیران عالی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان دهنده این است که بر اساس مدل ارزیابی مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی (EFQM)‎، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امتیاز 15‎/278 را از کل 1000 امتیاز ممکن کسب نموده است. نتایج بدست آمده نشان داد که با تامین اقدامات لازم، امکان ایجاد کتابخانه بین المللی کودکان و نوجوانان در ایران وجود دارد. در پایان مدل پیشنهادی کتابخانه بین المللی کودکان و نوجوانان نیز ارائه شده است.
  کلیدواژگان: الگوی ایجاد کتابخانه، مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
|
 • Gh Fadaie Page 7
 • Gh Fadaie, A. Shabani, B. Homaie Page 13
  Objective
  The aim of the present study is to investigate the extent of compliance of indexes of Farsi and Arabic Islamic Sciences reference books published in Iran for the 1991-1999 periods with the relevant ISO standards.
  Methodology
  338 reference titles published in Farsi and Arabic in the field of Islamic Science published between 1991-1999 were selected for the survey
  Findings
  Research Findings demonstrated that only 44.95% of the titles studied had any indexes. Of these 58.28% complied with ISO 999 standard. Of these, pagination of index pages was observed in 329 (97.34%) of cases while introductory notes was observed in only 37 (10.95%) cases
  Keywords: Indexes, Islamic Reference Books, ISO 999
 • M. Dilmaqani, F. Fahimnia Page 35
  Objective
  This study aims at assessing the status of knowledge and knowledge interactions between researchers in the field of computer security in a technical college.
  Methodology
  Research method is used due to collection mode of survey - descriptive data & also in researches classification according to aim, we can consider this research as an applied research from whose aim is to recognize strength and weakness points in knowledge management for providing solutions on development and implementation procedure.
  Findings
  The status of knowledge culture of organization has been distributed & collected through questionnaires or overview of knowledge components into question then (three open questions & seventeenth closed question) among the whole desired society. Descriptive statics methods are used to analyze information. Based on of review, supply situation, knowledge sharing and exchange among researchers showed that more than 84% percent of them use their previous experiences in doing affairs and responsibilities. (Tacit knowledge above).Knowledge owners spend a lot of time in collecting and recognizing of knowledge. There are many problems in this way that the major problems include: in knowledge transferring which is related to challenge of information exchange among people, lack of necessary facilities, lack of adequate understanding of individual's capabilities, people's inhibition in giving knowledge to others
  Keywords: Knowledge Management_Knowledge Culture_Organizational Culture_Organizational Knowledge – Researchers
 • F. Makizadeh, A. Farajpahlou, F. Osareh, M. Sheniyailagh Page 59
  Objective
  The present research attempts to identify key factors in acceptance of web-based databases by the academic users.
  Method
  Data was collected via 15 semi-structured interviews conducted with faculty members, graduate students and university officials. Once openly, axially and selectively coded, these data were analyzed using Grounded Theory Approach.
  Findings
  A central concept “Intent to use” was formed. This pertains to a person’s decision to use the databases available on campus for scholarly activities. Other categories included Skill/knowledge characteristics, Individual/professional characteristics, attitude, effectiveness, ease of access, carrying of duties and knowledge increase. University and libraries are among factors influencing acceptance of databases that affect intent to use both directly and indirectly.
  Keywords: Academic Users, Databases, Acceptance, Grounded Theory
 • I. Barqi, Si Mousavi, M. Mousavizadeh Page 83
  Objective
  The main goal of the present research was to investigate the ICT utilization level by faculty members of Isfahan Universities as a criterion for accepting innovation in curriculum based on Concern Based Adoption Model (CBAM). Methodoloy: A descriptive survey was conducted on a sample was randomly drawn from faculty members at both Isfahan University (126) and Isfahan University of Medical Sciences (174). The instrument employed was the CBAM standard evaluation of ICT application in Education (Ver.1.1).
  Findings
  Referring to CBAM, the majority of University professors (65.9%) were placed at levels 2 through 5 of ICT adoption (beginners to Intermediate). Female faculty members and full professors demonstrated relatively lower levels of ICT adoption. Isfahan University professors demonstrated lower levels of ICT adoption compared to those in Isfahan University of Medical Sciences. No significance was found between lengths of tenured service with adoption of ICT. Since the majority of faculty members at these universities were at level 2 through five of ICT adoption, therefore the essential groundwork should be laid for them to apply ICT in the curriculum.
  Keywords: Concern Based Adoption Model (CBAM), ICT, innovation in curriculum development
 • M. Vasfi Page 105
  Objective
  The outliving manuscripts have not enjoyed the same future. Although some manuscripts are favored with accurate information paving the way for researchers’ studies, for a considerable number of which, there is not enough information available. Some manuscripts are wrongly associated with false authors; the real authors of which are anonymous. A great number of manuscripts have been partly or wholly destroyed by natural and unnatural phenomena as well.
  Methodology
  The present study aims at evaluating the data reported from manuscripts adopting a method which has recently been referred to as ‘Reverse Engineering’ in engineering sciences. Through this method, based on ‘mere technology’ or ‘technology accompanied by other majors and fields of study’, it would be possible to increase the scientific facets of codicologistic studies. Consequently, it would be possible to report on the non-authenticity or counterfeiters of manuscripts.
  Findings
  the researcher has tried to utilize the books and articles available in the two majors of “Librarianship Sciences” as well as “Engineering Sciences.” It can be concluded that the borderlines between phraseology, research, and the criticism are not crystal-clear revealing a direct relationship between reverse engineering and codicology.
  Keywords: Text Identity, Debate, Manuscript, Codicology
 • M. Zaker Shahrak, Z. Abazari Page 129
  Objective
  The present paper main objective is to evaluate the performance of CIDCA using EFQM model for excellence
  Methodology
  A mixed method was used for the survey. Sample was drawn from CIDCA policy makers and senior management.
  Findings
  Results indicate that based on the said model, CIDCA receives 278.15 out of the possible 1000 score. It is further demonstrated that by taking the necessary steps, it is possible to establish an international library for children and adolescents in Iran. A model for such library is also suggested.
  Keywords: Center for Intellectual Development of Children, Adolescents, Library, EFQM Model for Excellence, Model for Establishing Library