فهرست مطالب

تحقیقات علوم رفتاری - سال دهم شماره 1 (پیاپی 22، فروردین و اردیبهشت 1391)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 22، فروردین و اردیبهشت 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/08/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله های پژوهشی
 • علی فخاری، محمد رستمی، محمد علی نظری، زنده یاد میر تقی گروسی فرشی صفحه 1
  زمینه و هدف
  سیستم های فعال ساز (BAS) و بازدارنده رفتاری (BIS) به عنوان یک عاملی برای بررسی اثرات معنی دار شخصیت بر روی فعالیت قشر مغز بیان شده است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات BAS و BIS بر روی ناقرینگی ناحیه پیشانی مغز در پاسخ به محرک های عاطفی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 36 آزمودنی (18 آزمودنی با حساسیت بالای BAS و 18 آزمودنی با حساسیت بالای BIS، 17 زن) شرکت کردند. همه آزمودنی ها با استفاده از تصاویر عاطفی IAPS در معرض سه مرحله آزمایشی یعنی القای خلق خنثی، شاد و غمگین قرار گرفتند و همزمان با آن امواج مغزی آن ها ثبت شد. در نهایت توان مطلق دامنه آلفا در نواحی پیشانی چپ و راست برای هر آزمودنی مورد محاسبه قرار گرفت.
  یافته ها
  توان مطلق آلفا با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل شدند. نتایج به دست آمده در حالت القای خلق خنثی نشان داد که افراد با حساسیت بالای BAS افزایش فعالیت (کاهش توان آلفا) را در ناحیه پیشانی چپ نشان دادند؛ در حالی که افراد با حساسیت بالای BIS هیچ تفاوت معنی داری را نشان ندادند. همچنین افراد با حساسیت بالای BAS در شرایط القای خلق شاد افزایش فعالیت (کاهش آلفا) را در ناحیه پیشانی چپ و افراد BIS در شرایط القای خلق غمگین افزایش فعالیت (کاهش آلفا) را در ناحیه پیشانی راست نشان دادند.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده با مدل روی آوری- اجتناب و ناقرینگی قشری همخوان بوده، نقش ناحیه پیشانی را در ارتباط با خلق مثبت و منفی مورد تایید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: القای خلق، ناقرینگی، ناحیه پیشانی مغز، سیستم های فعال ساز، بازدارنده رفتاری
 • وحید نجاتی، قیصر ملکی، عباس ذبیح زاده، مریم صفرزاده صفحه 10
  زمینه و هدف
  سوگیری توجه به تخصیص افتراقی توجه به سوی محرک تهدید کننده نسبت به محرک خنثی اشاره دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین واژه های فارسی مرتبط با وسواس و مقایسه سوگیری توجه در افراد مبتلا به اختلال وسواس- بی اختیاری و همتایان عادی آن ها بود.
  مواد و روش ها
  طرح تحقیق پژوهش حاضر از نوع مورد- شاهد بوده، که در آن 46 بیمار مبتلا به اختلال وسواس- بی اختیاری با 46 فرد سالم با دامنه سنی 19 تا 41 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابتدا 265 واژه مبتنی بر ادبیات پژوهشی مربوط به اختلال وسواس- بی اختیاری انتخاب شد و سپس توسط 30 بیمار مبتلا به وسواس- بی اختیاری بر اساس بار تهدیدکنندگی، از صفر تا 10 درجه بندی شد. سپس 40 واژه دارای بیش ترین نمره، برای گنجاندن در تکلیف Stroop هیجانی انتخاب شد. زمان واکنش و همچنین تعداد پاسخ های درست و غلط در آزمون Stroop هیجانی با استفاده از آزمون t مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  دو گروه در زمان واکنش، تفاوت معنی دار داشتند (05/0 < P). همچنین تعداد پاسخ های درست در گروه افراد سالم به طور معنی داری بیشتر از گروه بیمار بود (01/0 < P).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از نقصان در کارکردهای توجهی بیماران مبتلا به اختلال وسواس- بی اختیاری نسبت به واژه های مرتبط با وسواس بود. تعیین واژه های فارسی مرتبط با وسواس امکان انجام پژوهش های کنترل شده تر را فراهم آورده، می تواند زمینه ساز به وجود آمدن آزمون های عصب شناختی و تشخیصی کارآمد در حوزه اختلال وسواس- بی اختیاری باشد.
  کلیدواژگان: وسواس، بی اختیاری، آزمون Stroop هیجانی، سوگیری توجه، واژه های فارسی، نقص توجه
 • اکبر رضایی صفحه 20
  زمینه و هدف
  افراد در نحوه پردازش اطلاعات با همدیگر تفاوت دارند. سنجش چنین تفاوت هایی برای فهمیدن و پیش بینی رفتارهای افراد در موقعیت های مختلف مفید می باشد. یکی از مهم ترین ابزارهای سنجش تفاوت های فردی در پردازش اطلاعات پرسش نامه شهودی- خردگرایانه است و هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی این پرسش نامه در جامعه دانشجویان بود.
  مواد و روش ها
  ابتدا پرسش نامه به زبان فارسی ترجمه شد. سپس به زبان انگلیسی برگردانده شد و با نسخه اصلی جهت شناسایی و اصلاح شکاف های بین نسخه ترجمه شده و نسخه اصلی مقایسه شد. در نهایت پس از مطالعه مقدماتی و رفع اشکالات، پرسش نامه نهایی بر دانشجویان گروه نمونه شامل 335 نفر از دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این پژوهش، تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس بر 40 سوال پرسش نامه اجرا شد. بررسی نمودار اسکری کتل و تحلیل موازی هورن حاکی از آن بود که راه حل دو عاملی مناسب است. بررسی جدول اشتراکات 18 سوال (9 سوال در هر کدام از مقیاس های خردگرایی و تجربه گرایی) با همسانی درونی پایین را نشان داد. این سوال ها حذف شدند و تحلیل عاملی مولفه های اصلی برای بار دوم بر روی 22 سوال باقی مانده اجرا شد. نتایج به وضوح دو عامل را نشان دادند. عامل اول 18 درصد و عامل دوم در حدود 16 درصد واریانس مجموعه سوال ها را تبیین می کردند. همانند مقیاس اصلی، این عوامل سبک های پردازش اطلاعات شهودگرایی و خردگرایی نام گذاری شدند. برای تعیین روایی آن، همبستگی سوال ها با نمره کل خرده مقیاس ها و قدرت تمیز سوال ها محاسبه شد. همچنین پایایی پرسش نامه از طریق روش های همسانی درونی (Cronbach''s alpha) و بازآزمایی به دست آمد. ضریب Cronbach''s alpha برای خرده مقیاس های شهودگرایی و خردگرایی به ترتیب برابر 80/0 و 77/0 و همچنین ضریب همبستگی بعد از چهار هفته بازآزمایی برای این خرده مقیاس ها به ترتیب برابر 94/0 و 90/0 بود. ضریب Cronbach''s alpha و نتایج همبستگی بازآزمایی نشان داد که پایایی هر یک از عامل ها در سطح قابل قبول می باشد.
  نتیجه گیری
  پرسش نامه سبک های پردازش اطلاعات شهودی- خردگرایانه دارای ویژگی های روان سنجی مناسب برای کاربرد در پژوهش های روان شناختی، تشخیص بالینی و مشاوره است.
  کلیدواژگان: سبک های پردازش اطلاعات، خردگرایی، شهودگرایی، ساختار عاملی، پایایی
 • فرزانه منجزی، عبدالله شفیع آبادی، منصور سودانی صفحه 30
  زمینه و هدف
  یکی از اقدامات اولیه بهداشت روانی، رضایت زناشویی و مساعدسازی محیط خانوادگی است، از این رو به عنوان هدف پژوهش لحاظ گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه شاهد بود. جامعه آماری تحقیق 60 زوج شهر اصفهان بودند که برای حل مشکلاتشان داوطلب شدند در این برنامه شرکت کنند. ملاک انتخاب زوجین با طول مدت ازدواج 7-3 سال بودند. ابزار مورد استفاده پرسش نامه 47 سوالی رضایت زناشویی Enrich بود. نمونه مطالعه 30 زوج بود که کم ترین نمره را در پیش آزمون گرفتند. هر دو گروه آزمایش و شاهد 15 زوج بودند، که به طور تصادفی انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت 6 هفته در برنامه مهارت ارتباطی شرکت کردند، جلسات هفتگی 5/1 ساعت بوده است. در پایان برنامه مقیاس رضایت زناشویی برای هر دو گروه اجرا و آزمون پیگیری، یک ماه بعد انجام شد. به منظور تجزیه و انجام داده ها از تحلیل کواریانس (MANCOVA) استفاده شد.
  یافته ها
  اثر ارتباط اسلامی و نگرش های مذهبی بر رضایت زناشویی زوج ها در پس آزمون و پیگیری موثر بوده است (05/0 < P). همچنین بین نمرات پیش آزمون با پس آزمون و پیگیری گروه مداخله تفاوت معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که در مشاوره زناشویی از سبک ارتباط اسلامی و نگرش های مذهبی برای افزایش رضایت زناشویی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: ارتباط زناشویی، رضایت زناشویی، تجانس مذهبی، ارتباط اسلامی، نگرش های مذهبی
 • سجاد بشرپور، محمد نریمانی، حسین قمری گیوی، عباس ابوالقاسمی صفحه 38
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شیوع مواجهه با رویدادهای آسیب زا و بررسی برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی پسر شهر ارومیه انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش به صورت مقطعی بر روی یک نمونه ای 946 نفری از دانش آموزان پسر مقاطع اول، دوم و سوم دبیرستان های شهر ارومیه انجام گرفت، که به شیوه تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده بودند (10286 = N). اعضای نمونه در محل تحصیل و به صورت گروهی به پرسش نامه های محقق ساخته و سرند کردن حوادث آسیب زا پاسخ دادند. داده های به دست آمده نیز با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های t، 2χ و kolmogerov- smornov با کاربرد نرم افزار 18SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  تعداد 2/72 درصد از شرکت کنندگان در طول زندگی خود حداقل با یک رویداد آسیب زا مواجه شده بودند. مشاهده خشونت در تلویزیون، رویدادهای مرگ فردی نزدیک، بیماری فردی نزدیک به ترتیب شایع ترین رویدادها بودند. نتیجه آزمون t نشان داد که میزان شیوع برخی از این رویدادها با افزایش سن افزایش می یابد، آزمون kolmogerov- smornov نشان داد که برخی رویدادها در وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین شیوع بالایی دارند و آزمون 2χ هم آشکار کرد که بین رشته تحصیلی و شیوع برخی رویدادها رابطه وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به آسیب پذیری بالای دوره نوجوانی می توان شیوع بالای تجربه رویدادهای آسیب زا را به عنوان یکی از مسایل جدی در سلامتی این افراد به حساب آورد.
  کلیدواژگان: آسیب، رویداد آسیب زا، مواجهه، عوامل مرتبط، دانش آموزان
 • علیرضا مرادی، رحیم مرادی، احسان مصطفوی صفحه 50
  زمینه و هدف
  خودکشی یکی از معضلات روانی- اجتماعی است. استان همدان یکی از سه استان با بروز بالای این پدیده در کشور می باشد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان بهار، یکی از شهرستان های این استان، بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، جامعه آماری پژوهش 107 نفر از اقدام کنندگان به خودکشی شهرستان بهار در استان همدان بودند که از اول تیرماه 1386 تا آخر مهرماه 1387 اقدام به خودکشی نموده بودند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و نتایج با استفاده از آزمون 2χ و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان بروز اقدام به خودکشی در شهرستان بهار، 5/87 در یکصد هزار نفر جمعیت، با توزیع جنسی 3/53 درصد در مردان و 7/46 درصد در زنان بود. بیشترین میزان اقدام به خودکشی با 1/56 درصد در گروه سنی 25-16 سال مشاهده شد و میانگین سن نمونه های پژوهش 8/26 با انحراف معیار 13/1 سال بود. 3/52 درصد از اقدام کنندگان به خودکشی مجرد بودند و محل سکونت 8/59 درصد شهر بود. بیشتر اقدام کنندگان در گروه مردان، بیکار (48 درصد) و در گروه زنان، خانه دار (7/94 درصد) بودند. شایع ترین روش اقدام به خودکشی استفاده از قرص (5/50 درصد) بود و شایع ترین علت خودکشی اختلاف با والدین و یا با همسر بود.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که 82 درصد از اقدام کنندگان به خودکشی در سنین کمتر از 30 سال بودند که توجه جدی به این گروه سنی را طلب می کند و لازم است نیازهای آن ها شناسایی گردد.
  کلیدواژگان: خودکشی، اقدام به خودکشی، شهرستان بهار، همدان
 • حسین زارع، احمد پدرام *، الهه شیروانیان صفحه 59
  زمینه و هدف

  هوش معنوی نوعی هوش غایی است که مسایل معنایی و ارزشی را نشان داده، مسایل مرتبط با آن را حل می کند. هدف پژوهش حاضر این است که آیا می توان بین ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی در گروهی از دانشجویان دانشگاه اصفهان به یک رابطه آماری دست یافت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش همبستگی در سال تحصیلی 1390-1389 انجام شد. نمونه پژوهش 284 نفر از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه اصفهان (130 مرد و 154 زن) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامه شخصیتی نئو و مقیاس هوش معنوی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های پژوهش با روش های آماری توصیفی، ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  از بین پنج عامل شخصیت، روان آزرده گرایی با هوش معنوی همبستگی منفی (001/0 > P) و متغیرهای برون گرایی، توافق جویی و وجدانی بودن با هوش معنوی همبستگی مثبت (001/0 > P) داشتند. همچنین برون گرایی، توافق جویی و وجدانی بودن با هوش معنوی همبستگی چندگانه داشتند (63/16 = F).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان دهنده نقش ویژگی های شخصیتی در هوش معنوی دانشجویان است. از پنج عامل بزرگ شخصیت متغیرهای برون گرایی، توافق جویی و بیش از همه وجدانی بودن پیش بینی کننده هوش معنوی است. بنابراین ارزیابی و توجه به ویژگی های شخصیتی به عنوان یک عامل پیش بینی کننده در افزایش هوش معنوی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: روان آزرده گرایی، برون گرایی، باز بودن به تجربه، توافق جویی، وجدانی بودن، هوش معنوی، جنسیت، دانشجو، صفت شخصیت
 • مقاله مروری
 • غلامرضا خیرآبادی، جعفر بوالهری صفحه 69
  مقدمه
  مطابق با داده های سازمان بهداشت جهانی، مرگ های جاده ای مسئول حدود 25% کل مرگ های ناشی از جراحت ها می باشد. یکی از مهمترین آمار های مورد توافق در مورد تصادفات و آسیب ها، نقش 90-70 درصدی عوامل انسانی در کلیه تصادفات است. فاکتورهای انسانی (رفتاری) در 60% تصادفات نقلیه ای، به عنوان دلیل اصلی و در 95% کل تصادفات نیز به عنوان یک عامل تاثیر گذار به شمار می آیند.
  روش ها
  در این مقاله مروری مطالعات مرتبط بین سال های 2009-1990 از طریق بانک داده های Medline وCochrane library و برخی از مقالات فارسی با کلید واژه های آسیب جاده ای، تصادف جاده ای، رفتار رانندگی و عوامل موثر، فاکتور های انسانی موثر بر تصادفات، و سایکولوژی تصادف، مورد جستجو قرار گرفتند.
  نتایج
  ما در این بررسی 2 رویکرد متفاوت را آورده ایم: رویکرد اول عوامل انسانی را به 2 گروه کلی تقسیم می کند (فاکتورهای انسانی همراه با کاهش توانایی ها و فاکتورهای مرتبط با رفتار خطرناک در حین رانندگی) و رویکرد دوم به نحوه توزیع خطا های انسانی بر حسب متغیر های مختلفی چون سن، جنس، رفتار رانندگی، انحراف اجتماعی می پردازد.
  بحث و نتیجه گیری
  عوامل انسانی مرتبط با حوادث رانندگی در جاده ها دردو گروه کلی:عواملی که وابسطه به عملکرد نوروبیولوژیک انسان بوده و خارج از حیطه کنترل و مدیریت شخص در حال رانندگی است و عواملی که وابسطه به زمینه های شخصیتی افراد بوده ودر تعامل پیچیده با هم عمل می کنند و معمولا«تجمعی از چند عامل را در یک فرد می توان دید، تقسیم می شوند. درمدیریت ترافیک رویکرد به این مقوله نیازمند بر خوردی جامع وبرنامه های چند مرحله ای است که شامل آموزشهای عمومی، آموزشهای مبتنی بر گروه های هدف خاص و در مواردی محدودیتهای قانونی برای راننده گان خاص می باشد.
  کلیدواژگان: عوامل انسانی، تصادف، جاده، وسیله نقلیه، رفتار، رانندگی، آسیب، روانشناسی
|
 • Ali Fakhari, Mohammad Rostami, Mohammad Ali Nazari, Mir Tagy Garooci Farshi Page 1
  Aim and
  Background
  The behavioral inhibition system (BIS) and the behavioral activation system (BAS) are considered as factors to verify the effects of personality significance on cortical activity. The present study explored the effects of the BIS and BAS on frontal asymmetry in response to affect stimuli. Methods and Materials: This study included 36 individuals (18 with high BAS sensitivity and 18 with high BIS sensitivity، 17 women). All subjects were introduced to neutral، happy، and sad conditions by the International Affective Pictures System (IAPS) and brain waves were recorded simultaneously. Finally، absolute power of alpha band (8-12 Hz) of the right and left frontal areas were calculated for each participant.
  Findings
  A mixed repeated measurements analysis of variance (ANOVA) was used to analyze the absolute alpha power. Results revealed an increased response to neutral stimuli in BAS group within the left frontal area. However، no significant effects were found in the BIS group in this condition. In addition، an increased left frontal activity (alpha decreasing) in response to happy pictures was seen in the BAS group. On the other hand، an increased right frontal activity (alpha decreasing) in response to sad pictures was found in the BIS group.
  Conclusions
  The results were consistent with the approach/withdrawal model and cerebral asymmetry. The role of the frontal region in positive and negative moods was also approved.
  Keywords: Mood Induction, Asymmetry, Frontal, Behavioral Inhibition Systems, Behavioral Activation Systems
 • Vahid Nejati Nejati, Gheysar Maleki Maleki, Abbas Zabihzadeh, Maryam Safarzadeh Page 10
  Aim and
  Background
  The purpose of this study is Identification of Persian obsessive relative words and comparing attentional bias in patients with obsessive – compulsive disorder (OCD) with matched healthy individuals. Methods and Materials: In this Ex Post Facto study 46 patients with obsessive-compulsive disorder and 46 healthy individual with range of 19 to 40 years old were selected by convenient sampling. Firstly 265 words are selected based on OCD literature and then words are rated by OCD patient with a Likert scale based on level of threatening. Then 40 words with highest grade are selected for emotional Stroop test. Reaction time and true and false response in emotional stroop test were analyzed through Student t-test.
  Findings
  Finding shows significance difference between two groups in reaction time. Correct response is more in healthy groups that patient.
  Conclusions
  Results of this study showed deficit in attentional functions towards OCD related words in patient with OCD. Identification of OCD related Persian words provides possibility of more controlled research and can be underlie the development of efficient and diagnostic neurological tests for obsessive-compulsive disorder.
  Keywords: Obsessive, compulsive disorder, Emotional Stroop test, Attentional bias, Persian words, Attention deficit
 • Akbar Rezaei Page 20
  Aim and
  Background
  People differ in how they process information. Assessment of such differencess is helpfull for understanding and predicting behavior in a variety of contexts. One of tht most important measure of individual differences in Information Processing is the Intuitive-Rational- Inventory، and the purpose of the present research is to investigate the psychometric properties of Persian version of this Inventory in university students’ population. Methods and Materials: First، the Inventory was translated into Farsi. Then، it was retranslated into English and compared with the original version to find and correct the gaps between the translated version and the original version. Finally، after the pilot study and resolving the mistakes، the final questionnaire was carried out for sample group consisting of 335 students studying in Humanities Sciences in Tabriz Payame Noor University. The data were analysed by using SPSS-18 softwar.
  Findings
  In this study، Exploratory Factor Analysis (EFA) was conducted on the 40 items of the inventory، using a Principal Component Analysis، with Varimax Rotation. Cattell’s scree plot and Horn’s parallel analysis indicated the two factor solutions. Examination of communalities table revealed 18 items (nine each from the rational and experiential scales) with low internal consistency. These items were deleted and a second Principal Component factor analysis was conducted on the remaining 22 items. The resulte showed the two factors clearly. The first factor accounted for 18% and the second factor about 16% of the variance in the item set. As in the original scale، these factors were called Intuitive and rational Information Processing styles. To determine its validity item- total correlations and item discrimination power calculated. The reliability of the Intuitive-Rational Inventory was obtained by internal consistency (cronbach alpha) and test- retest methods. Cronbach''s Alpha coefficient for Intuitive and rational Information Processing styles was 0. 80 and 0. 77; and correlation coefficient after four weeks retest was 0. 90 and 0. 94، respectively. Cronbach''s Alpha and test- retest coefficient showed that reliability of factors is acceptable.
  Conclusions
  Results at this study showed that Intuitive-Rational- Inventory has psychometric properties for utilizing in psychological research، clinical diagnostics and counseling.
  Keywords: Information processing styles, Rationality, Intuitivity, Factorial structure, Reliability
 • Farzaneh Monjezi, Abdolah Shafiabadi, Mansour Sodani Page 30
  Aim and
  Background
  The present study tried to assess increasing marital satisfaction and family health as two of the primary mental health measures. Methods and Materials: This quasi-experimental case-control research used a pretest-posttest design with follow-up. The statistical population consisted of 60 couples in Isfahan، Iran. The subjects were wishing to solve their marital problems and volunteered to participate in the program. Couples were included if they had been married for 3-7 years. Data was collected by the 47-item Enrich Marital Satisfaction Scale. Finally، 30 couples with the lowest pretest scores were randomly allocated to two groups of experimental and control (15 couples in each group. The study group attended a 6-week communication skills program including weekly 90-minute sessions. A final application of the marital satisfaction scale was administered to both groups at the end of the program. A follow-up test was given 1 month later to all the subjects participating in the couples communication program. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used for analyzing data.
  Findings
  The Islamic communication styles and religious attitudes were found to be effective on couples'' marital satisfaction in the posttest and follow-up (P < 0. 05). In addition، the posttest and follow-up scores were significantly higher than pretest scores in the experimental group.
  Conclusions
  According to our findings، application of marriage counseling based on Islamic communication styles and religious attitudes are suggested in order to enhance marital satisfaction.
  Keywords: Marriage communication, Marital satisfaction, Religious homogamy, Islamic communication, Religious attitudes
 • Sajjad Basharpoor, Mohammad Narimani, Hossein Ghamari Give, Abbas Abolgasemi Page 38
  Background And Aims
  The current study was conducted in order to determine the prevalence rate of exposure to traumatic events and some of their related factors in male high school students in Urmia، Iran. Methods and Materials: This descriptive cross-sectional study included 946 male freshmen، junior and senior high school students in Urmia during 2010-2011 school year. The subjects were selected through multistage cluster random sampling. The participants responded to a demographic questionnaire and the Traumatic Events Screening Inventory for Children in their schools and in group. Collected data was analyzed in SPSS18 by descriptive statistic، t-test، chi-square and Kolmogorov-Smirnov tests.
  Results
  The results showed that 72. 2% of participants had been exposed to at least one traumatic event. Watching violence on television، death of a close person، and severe illness of a close individual were the most prevalent events. The results of t-test showed that the prevalence of some events was increased with aging. The Kolmogorov-Smirnov test revealed that some events were more prevalent in the low socioeconomic status. The chi-square test showed that there were correlations between educational field and the prevalence of some events.
  Conclusion
  According to the susceptibility of adolescents، the high prevalence of traumatic events can be accounted as one of major health problems among this group of people.
  Keywords: Trauma, Traumatic Events, Exposure, Related Factors, Students
 • Ali Reza Moradi, Rahim Moradi, Ehsan Mostafavi Page 50
  Aim and
  Background
  Suicide is one of the social and psychological problems. Hamadan province is one of the three provinces with high rate of suicide in Iran. The aim of this study was to determine the rate of attempting suicide and the major effective factors in Bahar، Hamadan province. Methods and Materials: This cross-sectional study was conducted on 107 cases attempted to suicide from Jun 2007 to Oct 2008. The data were collected by questionnaire and analysed using Chi squared and Logistic regression tests.
  Findings
  The rate of attempting suicide was 67 per 100000 in Bahar; of these 53. 3% were males and 46. 7 females. The highest rate of suicide was observed among 15-24 years old persons and the mean age for suicide was 26. 8 ± 1. 13 years. About 52. 3% of the subjects were single and 59. 8% of them were resided in urban area. Most of the suicide attempters were unemployed (29. 8%) and housewife (67. 5%) in the male and female group respectively. The most common method of suicide attempts was taking drugs (50. 5%). Family problem with spouse and parents has been founded as the most common cause of suicide.
  Conclusions
  Findings showed that 82% of the suicide actors were under the age of 30 and so special attention should be paid to them and their needs ought to be identified.
  Keywords: Suicide, Suicide attempted, Bahar, Hamadan
 • Hosein Zare, Ahmad Pedram, Elaheh Shirvanian Page 59

  Aim and

  Background

  The aim of this study was to determine the statistical correlation between personality characteristics and spiritual intelligence in a group of students of Isfahan University، Isfahan، Iran. Methods and Materials: This descriptive-analytic study was conducted in 2010-2011. A total number of 284 (130 males and 154 females) undergraduate، postgraduate and PhD students of Isfahan University were selected by cluster random sampling method. The participants were evaluated using NEO Personality Inventory and a spiritual intelligence scale. Data was analyzed through descriptive statistics، correlation coefficients and regression analysis.

  Findings

  Among the five personality factors، neuroticism had a negative correlation with spiritual intelligence (P < 0. 001). In contrast، spiritual intelligence was positively correlated with extraversion، agreeableness، and conscientiousness (P < 0. 001). Multiple correlations were also found between the three mentioned factors and spiritual intelligence (F = 16. 63)..

  Conclusions

  This study indicated the role of personality characteristics in spiritual intelligence. Among the five personality factors، extraversion، agreeableness and above all conscientiousness were predictors of spiritual intelligence. Therefore، personality characteristics need to be evaluated as predictors of spiritual intelligence.

  Keywords: Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness, Conscientiousness, Spiritual intelligence, Sex, Student, Personality characteristic
 • Gholamreza Kheirabadi, Jafar Bolhari Page 69
  Aim and
  Background
  Based on W. H. O documentation deaths in roads encompass 25% of all accidental deaths. There is a general assumption that human factors involves in 70-90% of road accidents، in 60% of cases as main and in 95% as one of the influential factors. Methods and Materials: In this review article we searched Medline and Cochrane library in the range of 1990-2009 with road accident، road injuries، driving behavior، human factors related to road accidents and psychology of accidents keywords.
  Findings
  In this article the role of human factors on road accidents are divided in two groups of: factors reduce driving ability and factors causing driving high risk behavior. In the following we presented the distribution of human errors in driving based on various demographic variables.
  Conclusions
  Human factors related to road accident can be divided in two groups of: 1) factors related to human developmental stage and are out of voluntary control of drivers. 2) Factors related to personality style that interact in a complex form and usually co-occurs in a single person. Control of human factors in traffic management needs a comprehensive and multistage approach including general and specific group oriented educations and legal restriction for specific drivers.
  Keywords: Human factors, road, accident, injury, driving, behavior, psychology