فهرست مطالب

 • پیاپی 8 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/21
 • تعداد عناوین: 12
|
 • وثوقی، بابک خیرخواه، اشرف کریمی نیک، تورج رضا میرشکاری صفحات 9-20
  خانواده مایکوپلاسماتاسه باکتری های بدون دیواره سلولی اند که در میزبان های مختلف مثل انسان، حیوانات، گیاهان و حشرات یافت می شوند. مایکوپلاسماها از کوچک ترین و ساده ترین باکتری هایی هستند که دارای زندگی آزاد بوده، اغلب فلور طبیعی مجرای ادراری – تناسلی مردان و زنان می باشند و گونه های بالقوه پاتوژنند. عفونت های ناشی از مایکوپلاسما و اوره آپلاسمای تناسلی می تواند به ناباروری و نازایی منتهی شوند. توانایی و قابلیت چسبیدن این میکروارگانیسم ها به سلول های پوششی مجرای ادراری - تناسلی، اسپرم و اریتروسیت آن ها را قادر به ایجاد عفونت در دستگاه ادراری تناسلی انسان نموده است. این عفونت ها اغلب بدون علامت بوده و تاثیرات منفی بر سلامت تناسلی خواهند داشت. تاثیر عفونت بر حجم، pH، تحرک، مورفولوژی و تعداد اسپرم در مردان و عبور آن ها از کانال زایمان در زنان از عوامل مرتبط با ناباروری محسوب شود. امروزه آمارهای مختلفی از نواحی گوناگون جهان در مورد نقش عفونت ها در ایجاد ناباروری موجود است که از 39 درصد در کشورهای پیشرفته تا 85 درصد در کشورهای آفریقایی متغیر می باشد. همچنین میزان فراوانی اوره آپلاسما در زوج های نابارور (42 تا 95 درصد) بیشتر از زوج های بارور (23 الی 25 درصد) گزارش شده است. در صورت عدم تشخیص، پیشگیری و درمان مناسب این عفونت ها می توانند به طور مستمر باقی مانده و منجر به عواقب خطرناکی مثل بیماری های التهابی لگن و ناباروری گردند. لذا شناسایی این باکتری ها در مردان و زنان نابارور فاقد علائم بالینی، از اهمیت بالایی برخوردار است و غربال گری میکروبی برای زوج های نابارور به خصوص در سنین جوانی ضروری به نظر می رسد
  کلیدواژگان: مایکوپلاسما، ناباروری، عفونت ادراری، عفونت تناسلی، سقط جنین
 • کاظم پریور، رقیه آل جعفر، اسدالله اسدی، مسعود ملکی صفحات 21-26
  سابقه و هدف
  سلول های بنیادی، قدرت خودنوسازی و تمایز به انواع سلول های بالغ بدن را دارند. در این کار سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بند ناف انسانی تحت تاثیر عصاره ریه موش به سمت سلول های خونی هدایت شدند عصاره ریه موش حاوی سیتوکین های نظیر: G-CSF،M-CSF،IL-6 و GM-CSF است که نقش فاکتور رشد در طول مراحل مختلف تمایز را دارند.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش ژله وارتون بند ناف انسان به قطعات نیم سانتی متر برش و در فلاسک کشت T25 کشت داده شدند. بعد از پاساژ دوم، سلول های بنیادی مزانشیمی با نسبت های 3:1، 1:1 و1:3 محیط کشت: عصاره ریه موش تیمار شدند.
  یافته ها
  سلول های خونی در نسبت های 3: 1، 3:1 و1:1 محیط کشت: عصاره ریه موش در روز هفتم مشاهده گردید. با آزمایش فلوسایتومتری، بیان مارکرهای (CD90، CD105) در سطح سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بند ناف انسانی به اثبات رسید. بررسی شکل ظاهری سلول ها با رنگ آمیزی گیمسا نشان دهنده حضور سلول های خونی بود.
  نتیجه گیری
  سلول های بنیادی ژله وارتون بند ناف انسانی با روش کشت بافت جداسازی شدند. سیتوکین های موش بر سلول های بنیادی انسانی تاثیر گذاشته و باعث تمایز این سلول ها شده است.
  کلیدواژگان: ژله وارتون انسان، سلول های بنیادی مزانشیمی، سلول های خونی، سیتوکین های ریه موش
 • نجمه نصیری، قربانعلی نعمت زاده، حسین عسکری، احسان شکری صفحات 27-35
  سابقه و هدف
  گیاهان هالوفیت به جهت متکامل شدن در شرایط تنش، از بهترین گزینه های پیش رو برای توصیف مبانی مولکولی فیزیولوژی تحمل به شوری و بهنژادی گیاهان زراعی می باشند. در همین راستا با توجه به اینکه گیاه Aeluropus littoralis یک هالوفیت تک لپه محسوب می شود و قرابت ژنتیکی با گندم، برنج و جو دارد، پژوهشی به منظور بررسی الگوی کلی بیان محتوای پروتئینی برگ های این گیاه در پاسخ به تنش شوری در چهار سطح نرمال و شوری 100، 200 و 300 میلی مولار با استفاده از تکنیک پروتئومیکس انجام گردید.
  مواد و روش ها
  برای بررسی اثر تنش شوری بر روی الگوی پروتئوم گیاه آلوروپوس، تیمار نمک در 3 سطح (100، 200 و 300 میلی مولار کلرید سدیم) اعمال گردید و پس از 21 روز در شرایط تنش در نهایت برگ های بالغ و کامل واقع در منطقه میانی گیاه، جهت استخراج پروتئین برداشت شد. پروتئین های استخراج شده در دو بعد بوسیله ژل های IPG با شیب 7-4 pH: (cm 24) و ژل های اکریل آمید 5/12 درصد جداسازی شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از ارزیابی آماری نشان داد، که از مجموع 550 نقطه پروتئینی تکرار پذیر حداقل 95 نقطه پروتئینی در سطوح شوری مورد مطالعه، تغییر بیان نشان دادند که این تغییرات شامل افزایش و کاهش بیان بود. همچنین بیشترین در صد پروتئین هایی که افزایش و یا کاهش بیان نشان دادند به ترتیب در مقایسه بین تیمارهای نرمال و 200و سطوح 200و 300 بدست آمد. بر اساس آنالیز کلاستر مجموعه پروتئین های پاسخگو در 10 کلاس پروتئینی هم بیان قرار گرفت. ارزیابی کلاس های پروتئینی مختلف، نشان داد پروتئوم پاسخ دهنده به شوری در این گیاه از لحاظ هم بیانی از چهار روند مشخص تبعیت می کند.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان می دهد که مطالعه میزان تغییرات بیان پروتئین های منفرد به تنهایی راهگشا نخواهد بود بلکه شناخت مجموعه پروتئین های هم بیان و مطالعه الگوی تغییرات جمعی آنها در پاسخ به سطوح مختلف تنش نیز از اهمیت برخودار است و درک بهتری می دهد.
  کلیدواژگان: پرتئومیکس، تنش شوری، الکتروفورز دو بعدی، Aeluropus littoralis
 • میثم مرد سلطانی، محمدرضا دایر، مهناز کسمتی، حمید علی بهار، عبدالحسین شمشیرگرزاده، زهرا نصیرباغبان صفحات 37-43
  سابقه و هدف
  اختلالات قلبی-عروقی یکی از علل مهم مرگ و میر در بیماران دیابتی شناخته شده اند. مطالعات متعددی نشان می دهد که اختلالات قلبی-عروقی در بیماران دیابتی به دنبال تشکیل ترومبوز های کوچک در درون عروق ایجاد می گردند. مطالعات پیشین ما افزایش معنی دار برخی از فاکتور های انعقادی، کاهش کارایی آبشار های انعقادی و طولانی شدن زمان انعقاد در این بیماران را نشان می دهد. مطالعه حاضر به منظور مطالعه علل طولانی شدن زمان انعقاد در این بیماران و ارتباط با غلظت فاکتورهای انعقادی و نیز میزان کلسیم و برخی از املاح معدنی موجود در پلاسمای بیماران دیابتی نوع 2 طراحی و انجام گردیده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر تعداد 60 بیمار دیابتی نوع 2 بدون سابقه ابتلا به هر گونه بیماری یا اختلال حاد و یا مزمن به عنوان گروه بیمار و 30 نفر فرد سالم داوطلب به عنوان گروه شاهد انتخاب شده اند. غلظت پلاسمائی میزان قند ناشتا یا FBS، تری گلیسرید یا TG، کلسترول تام یا TC، و یون های + Ca، + K، + Na و یون های فسفات PO 4 -3 و همچنین فاکتورهای انعقادی شماره های I، II، V، VII، VIII، IX، X، XI به همراه زمان پروترومبین PT و زمان انعقادی APTT اندازه گیری و ضریب همبستگی پیرسون بین پارامترهای مورد سنجش اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان می دهد که از بین فاکتورهای اندازه گیری شده فاکتورهای II، IX، X، XI، TG و FBS در افراد دیابتی نسبت به افراد سالم افزایش معنی داری نشان می دهند. کاهش کلسیم و افزایش فسفات پلاسمایی در افراد دیابتی نسبت به افراد سالم از دیگر یافته های این تحقیق است. مدت زمان APTT طولانی تر در گروه بیمار در مقایسه با گروه شاهد و نیز ضریب همبستگی پیرسون معنی دار یون های + Ca، + K، + Na و PO 4 -3 با پارامتر های انعقادی در این بیماران از دیگر یافته های این مطالعه است.
  نتیجه گیری
  افزایش فاکتور های انعقادی، کاهش غلظت پلاسمائی کلسیم و افزایش غلظت فسفات در بیماران دیابتی حکایت از ماهیت هتروژن دیابت نوع 2 حتی در مراحل اولیه دارد. علی رغم افزایش فعالیت ویژه فاکتورهای انعقادی شاید کاهش معنی دار یون های کلسیم و اعمال اثر مهاری آن روی فرآیند انعقاد، علت طولانی شدن زمان APTT باشد. از طرف دیگر کاهش غلظت کلسیم با مکانیزم جبرانی سبب افزایش میزان فاکتور های انعقادی شده تا ناکارآمدی فرآیند انعقاد را اصلاح نماید. بنابر این به نظر می رسد افزایش حاد و ناگهانی در غلظت پلاسمائی کلسیم می تواند دلیل افزایش احتمال تشکیل ترومبوز عروقی و حملات قلبی در این بیماران شود.
  کلیدواژگان: هیپوکلسیمیا، دیابت نوع 2، فاکتور های انعقادی، اختلالات قلبی، عروقی
 • مهسا صدیقی، وحید خسروی، آرش رمدانی صفحات 45-51
  سابقه و هدف
  میزان اهمیت پارامترهای موثر در جذب یون های مس و منگنز از پساب اسیدی معدن با استفاده از آنالیز رگرسیونی تعیین گردید.
  مواد و روش ها
  گونه ای باکتری به نام باسیلوس تورنجینسیس از پساب اسیدی معدن جداسازی و خالص و پارامترهای جذب یون های مس و منگنز موجود در همان پساب با استفاده از باکتری مذکور بررسی گردید.
  یافته ها
  میزان همبستگی مقدار جاذب و میزان جذب یون های مس (99/0) بیشتر از میزان همبستگی جرم جاذب و میزان جذب یون های منگنز (98/0) می باشد و همواره با افزایش مقدار جاذب میزان جذب یون ها بیشتر می شود. با افزایش pH، میزان جذب یون منگنز تا 9 برابر و میزان جذب یون مس تا 19 برابر افزایش نشان می دهد.این در حالی است که با افزایش مدت زمان تماس مبزان جذب یون های منگنز و مس نسبت به مقادیر اولیه شان به ترتیب 5/1 و 83/4 برابر افزایش نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که پارامترهای غلظت جاذب، pH، دما و زمان به ترتیب بیشترین اهمیت را در جذب یون های مس و منگنز داشته و تغییرات پارامترهای موثر تاثیر بیشتری بر میزان جذب یون های مس نسبت به منگنز دارد.
  کلیدواژگان: جذب بیولوژیک، یون های مس و منگنز، باسیلوس تورنجینسیس، تحلیل رگرسیونی
 • اکبر عظیمی، فرج الله شهریاری، امیر فتوت، خداورد حاجی زاده، رضا کاظمی قلعه صفحات 53-59
  سابقه و هدف
  اثر سمی کادمیوم بر پارامترهای رشدی و تقسیم سلولی در مناطق مریستمی گیاهان مختلف به اثبات رسیده است. اما با وجود این شواهد، مکانیزم های مولکولی دقیق این فرآیند به خوبی شناخته نشده است. هدف از این تحقیق بررسی اثر کادمیوم بر بیان ژنهای cyclin B1 و CDK-A در نوک ریشه گیاهچه های گندم، برای شناخت مکانیزم های مولکولی تاثیر کاهشی کادمیوم بر رشد است.
  مواد و روش ها
  نوک ریشه گیاهچه های گندم رشد کرده در محیط های کشت حاوی غلظت های 0، 5، 10، 15، 20، 30، 60، 90 و 120 میلی گرم بر لیتر کلرید کادمیوم برای استخراج RNA و انجام RT-PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی این ژن ها مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بیان ژن cyclin B1 در غلظت های 5، 10 و 15 میلی گرم بر لیتر کلراید کادمیوم تغییری نداشته است، اما در غلظت های بالاتر از 15 میلی گرم بر لیتر اثر کاهشی آن بر روی بیان ژن کاملا مشهود است. همچنین بیان ژن CDK-A در غلظت های 60، 90 و 120 میلی گرم بر لیتر کادمیوم تحت تاثیر کاهشی کادمیوم قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  کاهش رشد ریشه و کلوپتیل گیاهچه های گندم تیمار شده با غلظت های مختلف کادمیوم، به بیان دو ژن cyclin B1 و CDK - A و به عوامل ناشناخته دیگری غیر از بیان این دو ژن بستگی دارد.
  کلیدواژگان: بیان ژن، کادمیوم، cyclin B1، CDK، A، RT، PCR
 • المیرا پورباقی، خسرو عیسی زاده، معصومه انوری، لیلا مدیری، راشد نظری صفحات 61-66
  سابقه و هدف
  باکتری های گونه باسیلوس پومیلوس ترکیبات بیولوژیکی زیادی تولید می کنند که علیه باکتری ها و قارچ ها فعالند. مطالعه حاضر با هدف غربالگری و بهینه سازی غلظت گلوکز، pH و زمان انکوباسیون بر میزان فعالیت آنتاگونیستی ایزوله Bacillus pumilus علیه 4 پاتوژن انسانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در بررسی اولیه فعالیت ضد میکروبی از روش انتشار دیسک و محیط TSB و جهت تولید ماده ضد میکروبی از محیط سنتتیک و روش انتشار در چاهک استفاده شد. حداکثر میزان تولید ماده ضد میکروبی با تغییر pH (9 - 6)، زمان انکوباسیون (72 - 0 ساعت) و غلظت گلوکز (% 5 - 1) مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین میزان تولید ترکیبات ضد میکروبی توسط این ایزوله در7 pH، %3 گلوکز و بعد از 48 ساعت انکوباسیون در C 37 علیه 4 سویه میکروبی بدست آمد.
  نتیجه گیری
  گونه B. pumilus می تواند کاندیدی توانا جهت تولید متابولیت های ضد باکتریایی در آینده باشد.
  کلیدواژگان: Bacillus pumilus، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • فاطمه باغی، علیرضا بزرگ نژاد، عظیم اکبرزاده، مهدی ارجمند، بهنام راسخ صفحات 67-71
  سابقه و هدف
  در این پژوهش هدف رسیدن به میزان بالاتر پایداری و کشندگی داروی سیس پلاتین با به کار گیری فرآیند کپسوله کردن در نانو آرکئوزوم می باشد که با بررسی نتایج حاصل از تست های MTT بر روی رده سلولی سرطان سینه MCF-7 موفقیت این پژوهش اثبات می گردد.
  مواد و روش ها
  بعد از کشت رده سلولی MCF-7 در اتاق کشت، با انجام تست های MTT مربوطه میزان کشندگی داروی سیس پلاتین کپسوله شده با سیس پلاتین معمولی با یکدیگر مقایسه می شوند. اعداد خروجی از دستگاه الیزا ریدر میزان مرگ و میر سلول های سرطانی را نشان می دهند.
  یافته ها
  در طی انجام تست های MTT بر روی رده سلولی MCF-7 میزان اثر بخشی داروی سیس پلاتین کپسوله شده و معمولی با یکدیگر مقایسه شده و با بررسی نمودار های بدست آمده از اعداد خروجی الیزا ریدر به خوبی مشخص می گردد که پایداری و میزان کشندگی داروی بارگذاری شده به مراتب بیشتر از داروی معمولی است.
  نتیجه گیری
  از نانوآرکئوزوم برای کپسوله کردن سیس پلاتین استفاده می شود. این امر علاوه بر افزایش پایداری دارو باعث بالارفتن میزان کشندگی آن نیز می گردد. این مسئله با آزمایش بر روی سلول های سرطان سینه رده سلولی MCF-7 به خوبی نشان داده می شود.
  کلیدواژگان: سیس پلاتین، نانو آرکئوزوم، بارگذاری، تست MTT، رده سلولی MCF، 7
 • حسین رحمانی، سیدمحسن اصغری، ساناز ابراهیمی، افسانه صدر ممتاز، مجید تقدیر صفحات 73-77
  سابقه و هدف
  متالوپروتئازها کاربردهای فراوانی در صنعت از جمله در سنتز پپتید و آسپارتام دارند. با این وجود استفاده از آن ها با محدودیت هایی از قبیل ناپایداری به سبب اتولیز مواجه است. در تحقیق حاضر خصوصیات بیوشیمیایی یک متالوپروتئاز (الاستاز) حاصل از باکتری سودوموناس آئروجینوزا پس از خالص سازی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  با استفاده از کروماتوگرافی تمایلی پروتئین نوترکیب از E. coli خالص گردید. با رسم منحنی فعالیت آنزیم در دماهای مختلف وابستگی فعالیت به دما بررسی و دمای بهینه تعیین گردید. با استفاده از بافر میکس pH بهینه و با غیر فعال سازی حرارتی برگشت ناپذیر شیب غیرفعال سازی، t1/2 و پارامترهای ترمودینامیکی غیرفعال سازی تعیین گردید.
  یافته ها
  دمای بهینه در هر سه غلظت 0، 5 و 10 میلی مولار کلرید کلسیم برابر با 60 درجه سانتیگراد تعیین گردید و pH بهینه 5/8 بدست آمد. شیب غیر فعال سازی حرارتی برگشت ناپذیر در دماهای 55، 60، 65، 70، 75 و 80 درجه سانتی گراد با افزایش دما افزایش یافت. در دماهای مذکور t1/2 بترتیب 150، 112، 47، 32، 18، 8 و 4 دقیقه محاسبه گردید. مقادیر Ea، D H #، D S # و D G # بترتیب 7/37، 02/37 و 61/23 کیلوکالری بر مول و مقدار kinactivation برابر با 1- s 103 × 49/4 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  از نظر وابستگی به دما الاستاز سودوموناس آئروجینوزا یک آنزیم با خصیوصیات مابین مزوفیل ها و ترموفیل ها می باشد. کلسیم در میزان دمای بهینه بی تاثیر است، و این پیشنهاد می کند پایداری آنزیم مذکور غیر وابسته به کلسیم است.
  کلیدواژگان: الاستاز، پایداری حرارتی، پایداری سینتیکی، pH
 • سولماز خلیق فرد، مژگان بنده پور، وحید رضا یاسایی، کاظم پریور، بهرام کاظمی صفحات 79-87
  اهداف
  آنزیم I CEL یک گلیکوپروتئین گیاهی است که از گیاهان دسته کرفس استخراج می شود و اولین آنزیم یوکاریوتی است که پیوند ناجور را با یک اختصاصیت بالا در یکی از دو رشته DNA برش می دهد. هدف از این پژوهش کلون کردن ژن، بیان و تخلیص آنزیم CEL I اندونوکلئاز و بررسی عملکرد آن بر روی ژنهای جهش یافته در محیط آزمایشگاهی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از گیاه کرفس mRNA استخراج شد و سپس RT-PCR صورت گرفت و محصول به عنوان الگودر تکثیر PCR مورد استفاده قرار گرفت. ژن در پلاسمید بیانی pET32a ساب کلون شد و درون باکتری E.coli سویه BL2I(DE3) plysS ترانسفورم گردید. پروموتور ژن با IPTG القا شد و با وسترن بلاتینگ مورد بررسی قرار گرفت. پروتئین با ستون کروماتوگرافی تمایلی (S.Tag / His.Tag) تخلیص شد. همچنین فعالیت اندونوکلئازی آنزیم روی محصول PCR ژن جهش یافته و نرمال در حال بررسی می باشد.
  یافته ها
  کلونینگ ژن با موفقیت انجام شد، پروتئین نوترکیب تخلیص شد و نتایج اولیه نشان دادند که آنزیم می تواند نواحی هترودوبلکس ژن را شناسایی کند.
  نتیجه گیری
  آنزیم CEL I نوترکیب می تواند نواحی هترودوبلکس راشناسایی نماید.
  کلیدواژگان: آنزیم CELI اندونوکلئاز، وسترن بلاتینگ، پلاسمید pET32a، پروتئین نوترکیب، کروماتوگرافی تمایلی
 • عباس رحمانی، نرجس صیقلی، حسن ابراهیم زاده، حسین زارعی جلیانی صفحات 89-95
  سابقه و هدف
  پراکسیداز یکی از مهم ترین آنزیم های فیزیولوژیکی در گیاهان می باشد. زعفران یک گیاه با ارزش از زمان های باستان محسوب می شود. اما اطلاعات کافی درمورد رشد و پیشرفت زعفران و آنزیم های مهم آن وجود ندارد. پراکسیداز یک شاخص فیزیولوژی محسوب می شود به گونه ای که در مطالعات آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد.
  مواد و روش ها
  پیازهای ریزومی(بنه ها) زعفران مزروعی (Crocus sativus) در ماه های تیر و آبان به ترتیب به عنوان نمونه های خواب و بیداری جمع آوری شدند. بنه ها به عنوان منبع عصاره آنزیمی مورد استفاده قرار گرفتند. این عصاره برای مطالعات بیشتر استفاده شد.
  یافته ها
  محتوای پروتئین کل بنه های زعفران مزروعی در دو مرحله خواب و بیداری، در کلیه مراحل مختلف خالص سازی سنجش شد. نتایج بیانگر آن است که مرحله بیداری دارای مقدار پروتئین کل بیشتری نسبت مرحله خواب است.
  نتیجه گیری
  این اختلاف می تواند مربوط به الگوهای متفاوت گلیکوزیلاسیون آنزیم ها و بارهای الکترواستاتیکی سطحی می باشند.
  کلیدواژگان: زعفران، خالص سازی، پراکسیداز، خواب، بیداری
 • مجتبی سهرابی، خدیجه عنصری، سید حسین هلالات، مصطفی بختیاری طجر، نیلوفر اصلان بیگی، سامان سجادی، الهام صالحی سیاوشانی، علیرضا جعفری زاویه صفحات 97-104
  سابقه و هدف
  عواملی چون ژنتیک، هورمون های آندروژنی و همچنین قرار گرفتن در معرض ترکیبات شیمیائی در ابتلا افراد به سرطان پروستات نقش مهمی دارند. این ترکیبات باید توسط آنزیم های متابولیزه کننده از بدن دفع گردند و میزان فعالیت این آنزیم ها رابطه مستقیمی با سرطان پروستات دارد. 6D2PYC متعلق به خانواده بزرگی از سیتوکروم 054P می باشد که نقش مهمی در متابولیسم داروها و ترکیبات شیمیائی بازی می کند. میزان فعالیت اینگونه آنزیم ها باعث ایجاد تغییرات بین افراد درجمعیت های متفاوت می گردد، بطوری که فعالیت بالای این آنزیم ها باعث متابولیزه کردن کامل ترکیبات بوده در حالی که آنزیم های غیرعملکردی قادر به چنین فعالیتی نمی باشند. آنزیم های سیتوکروم 054P در ارتباط با سرطان پروستات از توجه بیشتری برخوردار است چرا که آن ها قادرند ترکیبات داخلی و مواد شیمیائی خارجی را مورد متابولیسم قرار دهند.
  روش مطالعه
  هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین پلی مورفیسم در ژن 6D2PYC وخطر ابتلا به سرطان پروستات بود. برای این منظور، تعداد 001 بیمار مبتلا به این بیماری و همان تعداد افراد سالم از جمعیت شمال هندوستان در شرایط سنی یکسان مورد مطالعه قرار گرفتند و از خون و یا بافت افراد مورد مطالعه استخراج AND صورت گرفته و سپس توسط PLFR-RCP مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصله نشان دهنده این است که در مقایسه با مردان هموزیگوت برای آلل نوع وحشی در ژن 6D2PYC افراد هتروزیگوت برای آلل B (MEH)،دارای و افراد هموزیگوت برای این آلل (MP) دارایبودند.
  نتیجه گیری
  داده ها حاکی از آن است که رابطه مستقیمی بین پلی مورفیسم در ژن 6D2PYC و ابتلا افراد به سرطان پروستات نشان داده نشده است.
  کلیدواژگان: ژن 6D2PYC، پلی مورفیسم، آلل B، سرطان پروستات
|
 • Samira Vosooghi, Babak Kheirkhah, Ashraf Kariminik, Toraj Reza Mirshekari Pages 9-20
  Mycoplasmataceae family found in different hosts such as humans، animals، plants and insects. Mycoplasma are one of the smallest and simplest bacteria، which have a free life and most of them are normal flora of male and female، moreover they are pathogens species. Genital mycoplasma and ureaplasma infections can lead to infertility. Sticking ability of these microorganisms to epithelial cells of urogenital system، sperm and erythrocyte make them able to establish infection in the human urogenital tract. These infections are often asymptomatic and will have pathological effects on reproductive health. The influence of infection on the volume، PH، motility، morphology and sperm count in men and pass through the birth canal in women is cause of infertility factors. There are a variety of statistics from different regions of the world about the role of infections in infertility since 39 percent in developed to 85 percent in African countries. In additional، according to existing reports، the prevalence of Ureaplasma in infertile couples (42 to 95 percent) is more than fertile couples (23 to 25 percent). In spite of lack of diagnosis، prevention and treatment، these infections remain continuously and ultimate to a risky consequences such as pelvic inflammatory disease (PID) and infertility. Therefore، the identification of these bacteria in asymptomatic infertile men and women is important and microbial screening for infertile couples، especially in young age should be essential.
  Keywords: Mycoplasma, Infertility, Urogenital infections, Abortion
 • Kazem Parivar, Roghayeh Alejafar, Asad Elah Asadi, Masud Maleki Pages 21-26
  Aim and
  Background
  Stem cells have self-renewal potential and differentiating ability into adult somatic cell types. In this study the mesenchymal stem cells of human umbilical cord Wharton’s jelly were isolated. After proliferation، they were differentiated into blood cells via treating them by rat lung tissue extract which is rich in G-CSF، M-CSF،GM-CSF،IL-6 cytokines essential for various steps of differentiation.
  Materials And Methods
  Human umbilical cord Wharton’s jelly tissue was cut into 0. 5 cm، and then cultured in T25 flask. After second passage، mesenchymal stem cells were treated with continuous lung tissue extract for differentiation. The cells cultured in 1:3، 1:1and 3:1 experimental volume groups of DMEM: extract ratio.
  Results
  Blood cells were observed at 1:3، 3:1 and 1:1 DMEM: extract experimental groups on the seventh day. Mesenchymal stem cells were confirmed by flow cytometric analysis (CD90،CD105). Positive cells were considered as mesenchymal stem cell in human Wharton’s jelly. Microscopic analysis of cells after Giemsa staining verified the presence of blood cells.
  Conclusion
  Human Wharton’s jelly mesenchymal stem cells were isolated by tissue culture methods. Also mouse cytokines could selectively induce human stem cells to adult human blood cells.
  Keywords: Human Wharton's Jelly, Mesenchymal Stem Cells, Blood Cells, Mouse Lung Cytokines
 • Najmeh Nasiri, Ghorbanali Nemat Zadeh, Hossein Askari, Ehsan Shokri Pages 27-35
  Aim and
  Background
  Due to evolving in stress habitats، Halophyte plants are the best options to describe the fundamentals of molecular physiology of salt tolerance and breeding of crops. Therefore، because of genetic relationship of Aeluropus littoralis with rice، wheat and barley، the present study was performed to investigate leaves proteome pattern changes in response to different salt treatment using proteomics methods
  Materials And Methods
  To examine the effect of salinity on the Aeluropus proteome pattern، salt treatment in 3 levels (100، 200 and 300 mM NaCl) was applied. The mature leaves located in the middle part of plant were harvested for protein extraction after 21 days of salt exposure. Proteins were extracted according to TRIZOL approach and were separated by 2-DE using a nonlinear pH 4-7 IPG strips (24 cm) and 12. 5 % poly acryl amide gel.
  Results
  Statistical analysis revealed that among 550 repeatable detected spots، at least 95 protein spots showed a significant change during salinity levels. In addition، the most proteins with increased and decreased expression levels were obtained in comparison between control and 200 mM NaCl levels and between 200 & 300 mM NaCl treatments، respectively. Based on cluster analysis the whole responsive proteome was classified into 10 classes.
  Conclusion
  Evaluation of these co-expression classes revealed that A. littoralis salinity responsive proteome follows four distinct expression patterns. These results showed that study of individual protein expression changes alone will not be fruitful. But also the identification of co-expression proteins collection and study of proteins gregarious changes pattern in response to different levels of stress was more importance and create better understanding.
  Keywords: Proteomics, Salinity stress, 2D, Electrophoresis, Aeluropus Littoralis
 • Meysam Mard-Soltani, Mohammad Reza Dayer, Mahnaz Kesmati, Hamid Ali-Bahar, Abdolhossein Shamshirgar-Zadeh, Zahra Nasirbagheban Pages 37-43
  Aims and
  Background
  Cardiovascular complications are the main cause for much mortality among diabetics. Many studies show that cardiovascular diseases are developed after intravascular thrombosis in type 2 diabetics (T2D). Our previous studies show a significant hypercoagulable state and a prolongation in coagulation pathways. The current study tends to study the reasons of prolonged coagulation cascade in T2D patients and the possible relations between calcium and other minerals in blood plasma of T2D patients.
  Material And Methods
  In the present study، sixty T2Ds without any acute and chronic disorders were selected randomly and compared with 30 healthy subjects. In relation to the results of both groups، the following factors were studied: FBS، TG، calcium (Ca)، Na، K، phosphate ions (12PO4-3''>) and specific activity of coagulation factors: I، II، V، VII، VIII، IX، X، and XI with PT and APTT. All these factors were examined using laboratory methods and analyzed through Pearson correlation.
  Results
  The obtained results show that the factors of FBS، TG، II، IX، X and XI increase significantly in T2Ds in comparison with healthy subjects. The T2Ds show hypocalcaemia and hyperphosphatemia in comparison with healthy subjects. Also، the results show that APTT is prolonged in T2Ds and the Pearson correlation coefficient does not show a significant correlation between Ca، Na، K، PO4-3 and coagulation factors in T2Ds.
  Conclusion
  Hypercoagulable state، hypocalcaemia and hyperphosphatemia in the T2Ds suggest that heterogeneity has existed even in early stages in T2Ds. Although، there is an increase in hypercoagulable specific activities، the hypocalcaemia and its regulatory effect on the coagulation process might be considered as the reason for APTT prolongation. On the other hand، the hypocalcaemia and its compensatory mechanism cause hypercoagulable in order to compensate for the ineffectiveness of the coagulation process. Therefore، a sudden rise in plasma calcium concentration may increase the risk of intravascular thrombosis and cardiovascular complication in diabetics.
  Keywords: Hypercoagulable State, Hypocalcaemia, Cardiovascular Complications, Diabetes Mellitus
 • Mahsa Sedighi, Vahid Khosravi, Arash Ramedani Pages 45-51
  Aim and
  Background
  The importance of effective parameters on b iosorption of Cu and Mn ions from Sarcheshme Copper Mine Acid Mine Drainage (AMD) was investigated using regression analysis.
  Materials And Methods
  Bacillus Thuringiensis was isolated from Sarcheshme AMD water and sorption parameters of that AMD water were investigated.
  Results
  Correlation between amount of biosorbent and amount of Cu removed (0. 99) was greater than the correlation between amount of biosorbent and Mn removed (0. 98) from wastewater. Furthermore، increasing pH increased Cu and Mn ions removal up to 19 and 9 times، respectively. It was also observed that increasing contact time raised the Cu and Mn uptake 4. 83 and 1. 5 times، respectively.
  Conclusion
  Results showed that parameters like amount of biosorbent، pH، temperature and contact time have the most impact on amount of biosorption respectively and variation of effective parameters have more effects on Cu removal from wastewater.
  Keywords: Biosorption, Cu, Mn ions, Bacillus Thuringiensis, Regression analysis
 • Akbar Azimi, Farajelah Shahriary, Amir Fotovat, Khodaverd Hajizadeh Agje, Reza Kazemi Qale Pages 53-59
  Aim and
  Background
  The toxic effects of cadmium on growth parameters and cell division in Meristem of different plants have been demonstrated. However، the molecular mechanisms of this process are not completely understood until now. The aim of this study was to investigate the effect of cadmium on the expression of CDK-A and cyclin B1 genes in root tip of wheat seedlings for the identification of molecular cadmium limiting mechanism.
  Materials And Methods
  Treated wheat root tips with 0، 5، 10، 15، 20، 30، 60، 90 and 120 mg/l concentrations of cadmium used for RNA extraction and RT-PCR with primers specific for cyclin B1 and CDK-A genes.
  Results
  Resuls showed that expression of cyclin B1 gene at cadmium concentrations ranging from 5-15mg/l was invariant. But in higher concentrations (more than 15 mg/l) limiting effect of cadmium was quite clear. Also expression of CDK-A gene at 60، 90 and 120 mg/l concentrations of cadmium affected by limiting effect of cadmium.
  Conclusion
  The decrease in root and coleoptiles growth of wheat seedlings treated with different concentration of cadmium depends on the expression of cyclin B1 and CDK-A genes and other unknown factors.
  Keywords: Gene Expression, Cadmium, Cyclin B1, CDK, A, RT, PCR
 • Elmira Pourbaghi, Khosro Isazadeh, Masoomeh Anvari, Leyla Modiri, Rashed Nazari Pages 61-66
  Aim and
  Background
  Bacteria of the species Bacillus pumilus produce a large number of biological compounds which are active against bacteria and fungi. This study was designed with the aim of isolation، screening and optimization of antimicrobial production of Bacillus pumilus against four pathogenic microorganisms.
  Materials And Methods
  For the initial screening of antimicrobial activity against four pathogenic microorganisms، agar disk diffusion method and TSB medium and for the production of antimicrobial compounds، synthetic medium and agar well diffusion method is used. To obtain the maximum production of antimicrobial compounds، pH (6-9)، incubation period (0-72 hours) and glucose concentration (1-5 ٪) are well considered. Data were analyzed by SPSS and ANOVA tests.
  Results
  Maximum production of antimicrobial compounds by standard and isolated strain of B. pumilus was observed after 48 hours of incubation at 37oC، pH 7 and 3% glucose against four microbial strains.
  Conclusion
  B. pumilus species might be a potential candidate for the production of antimicrobial compounds in the future.
  Keywords: Bacillus pumilus ; Antibiotic Resistance
 • Fatemeh Baghi, Alireza Bozorgnejad, Azim Akbarzadeh, Mehdi Arjmand, Behnam Rasekh Pages 67-71
  Aim and
  Background
  The purpose of this research is to have increased level of stability and fatality rate of cisplatin by application of encapsulation process in nanoarchaeosome. Success of this research is proved by examining the results obtained from MTT tests on Breast cancer cells in MCF-7 cell line.
  Materials And Methods
  After cultivation of MCF-7 cell line in culture room، fatality rate of encapsulated cisplatin was compared with normal cisplatin by performing the related MTT tests. Output numbers from Elisa Reader explained the death rate of cancer cells.
  Results
  During the MTT tests performed on MCF-7 cell line، effect rate of encapsulated cisplatin was compared with normal cisplatin. Examining the figures resulted from Elisa Reader output numbers، shows that stability and fatality rate of encapsulated drug is extremely higher than normal drug.
  Conclusion
  Nanoarchaeosome is used for encapsulating of cisplatin. This process causes increasing the stability of drug in addition to the rise of fatality rate. This was clearly shown by examining the Breast cancer cells in MCF-7 cell line.
  Keywords: Cisplatin, Nanoarchaeosome, Loading, MTT Test, MCF, 7 Cell Line
 • Hossein Rahmani, Seyed Mohsen Asghari, Sanaz Ebrahimi, Afsaneh Sadr-E-Momtaz, Majid Taghdir Pages 73-77
  Aim and
  Background
  Metalloproteases have numerous industrial applications such as peptide and aspartame synthesis. However، their application is limited by instability as a result of autolysis.. In the present study، following purification، biochemical properties of a metalloprotease (elastase) from Pseudomonas aeruginosa have been investigated.
  Materials And Methods
  Recombinant protein has been purified from E. coli by affinity chromatography. Temperature dependence of enzyme activity and optimum temperature has been measured using a plot of enzyme activity versus different temperatures. Optimum temperature of enzyme activity has been determined within a mix buffer solvent by activity measurements at different pHs، and the inactivation rate، t1/2 and thermodynamic parameters of inactivation have been determined using irreversible thermoinactivation.
  Results
  Optimum temperature was 60°C in the presence of 0، 5 and 10 mM CaCl2، and optimum pH was 8. 5. Inactivation rate was increased with elevation of temperature from 55 to 80°C. Half-life of thermoinactivation (t1/2) was 150، 112، 47، 32، 18، 8 and 4 min at 55، 60، 65، 70، 75 and 80°C، respectively. Ea، D H #، D S # and D G # was 37. 70، 37. 02، 23. 61 kcal/mol، respectively، and kinactivation was 4. 49 ´ 103 s-1.
  Conclusion
  Pseudomonas aeruginosa elastase can be considered between thermophilic and mesophilic enzymes. Optimum temperature did not alter in different calcium concentrations which imply that elastase stability is Ca-independent.
  Keywords: Elastase, Thermal Stability, Kinetic Stability, pH
 • Solmaz Kaligh, Mojgan Bandehpour, Vahid Reza Yassaee, Kazem Parivar, Bahram Kazemi Pages 79-87
  Aims
  CEL I، is isolated from celery and the first eukaryotic nuclease is known to have cleavage DNA with high specificity at sites of the two DNA strands in a heteroduplex DNA molecule. The aim of this study was cloning، expression and purification CEL I endonuclease and a simple method for the detection of mutation s.
  Material and Methods
  CEL I mRNA was used for RT-PCR. CEL I cDNA was synthesized and cloned into T-vector pTZ57R، then CEL I subcloned into pET32a expression vector. Recombinant plasmid was transformed into BL2I bacterial cells. Expression of recombinant plasmid was analyzed by western blot technique. Protein was purified by affinity chromatography. In first study، Recombinant enzyme was active in mutation detection in Product PCR normal and mutant BRCA1 gene.
  Results
  he recombinant (pET32a /CEL I) was successfully expressed in BL2I cells. Western blot analysis showed that the successfully expressed CEL I in the cells transfected. The first study showed that recombinant enzyme is kno wn to nick mismatch sites of the two DNA strands in a heteroduplex DNA molecule.
  Conclusion
  The expression of CEL I in BL2I cells was strong. In vitro، purification protein was successful. Recombinant nucleases CEL I known to nick mismatch sites in a heteroduplex DNA molecule.
  Keywords: CELI endonuclease enzymes, western blotting, plasmid pET32a, recombinant proteins, affinity chromatography
 • Abas Rahmani, Narjes Seighali, Hasan Ebrahimzadeh, Hossein Zarei Jaliani Pages 89-95
 • Mojtaba Sohrabi, Khadijeh Onsory, Deyed Hossein Helalat, Mostafa Bakhtiari Tajar, Niloofar Aslanbeigi, Saman Sajjadi, Elham Salehi Siavashani, Alireza Jafari Zavie Pages 97-104
  Aims and
  Background
  The development of prostate cancer is dependent on heredity، androgenic influences، and exposure to environmental agents. The carcinogenic compounds require biotransformation by metabolizing enzymes and carcinogenesis of the prostate involves the associations between genetic polymorphisms of different metabolizing enzymes and prostate cancer. CYP2D6 belongs to the cytochrome P450 super family of enzymes and plays an important role in the metabolism of clinically used drugs including antidepressants. The polymorphic cytochrome P450 (CYP) enzymes are of particular interest in prostate cancer susceptibility because of their ability to metabolize both endogenous and exogenous compounds، including dietary constituents.
  Materials And Methods
  Association between CYP2D6 gene polymorphisms and prostate cancer was studied in a case-control study on North Indian population comprising 100 patients and an equal number of age-matched control men. For this purpose، the PCR products were exposed to restriction enzyme through RFLP method.
  Results
  Relative to men homozygous for the wild-type allele in CYP2D6 gene، those heterozygous for the B allele had an odd ratio of 1. 78 (95% CI، 0. 76-4. 17، P=0. 18) for patients، and for homozygous individuals، it was 1. 95 (0. 55-6. 93، P=0. 30).
  Conclusion
  No association was observed between B allele of CYP2D6 gene polymorphism and prostate cancer risk.
  Keywords: CYP2D6 Gene, Polymorphism, Prostate Cancer