فهرست مطالب

 • پیاپی 25 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نازیلا خطیب زنجانی، مهران فرج اللهی صفحه 1
  این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر در اشاعه مفاهیم و باورهای دینی بین دانش آموزان (دوره راهنمایی و متوسطه منطقه ی 2 تهران)انجام شده است.
  این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و جامعه ی آماری آن شامل کلیه ی دانش آموزان پسر و دختر دوره ی راهنمایی و متوسطه منطقه 2 تهران که در سال تحصیلی 86 - 1385 می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به تعداد 384 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده (قرعه کشی) انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 تایید گردید. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS v.11.5 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج به شرح زیر بود: 1 بین ویژگی های والدین و رشد باورهای دینی دانش آموزان دوره ی متوسطه رابطه ی معنی داری وجود دارد. 2 بین امکانات فرهنگی خانواده و رشد باورهای دینی دانش آموزان رابطه ی معنی داری وجود دارد. 3 بین ویژگی های دبیر پرورش و بینش اسلامی و رشد باورهای دینی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. 4 بین امکانات مدرسه و رشد باورهای دینی دانش آموزان رابطه ی معنادار وجود دارد. 5 بین روش های تبلیغ در جامعه و رشد باورهای دینی دانش آموزان دوره ی متوسطه و راهنمایی رابطه ی معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده و معناداری رابطه بین عوامل فوق و رشد باورهای دینی شاگردان به نظر می رسد که توجه به این عوامل و در نظر گرفتن برنامه هایی جهت تقویت عوامل فوق برای جامعه مانند ایجاد امکانات بیشتر برای مدارس و روش های تبلیغ مناسب در رسانه ها اثر گذار باشد.
  کلیدواژگان: اشاعه_مفاهیم و باورهای دینی_دانش آموزان_منطقه 2 تهران
 • هدی سادات احمدی، فاطمه زاده محمدی، مهدیه معصوم بیگی، فرامرزسهرابی صفحه 19
  این پژوهش به منظور بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با سن و جنس و مقطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی صورت پذیرفت. به این منظور 667 نفر از تمام دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی که همگی کاربر اینترنت بودند، از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از آنان آزمون 20 سوالی اعتیاد به اینترنت یانگ گرفته شد. از بین این افراد 6 نفر یعنی 9/0 درصد معتاد به اینترنت و 97 نفر یعنی 14.5 درصد کاربران در معرض خطر بودند. این نتیجه نشان می دهد که میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی نسبت به سایر آمارهای موجود در میزان حداقل است. به منظور بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با جنس و تحصیلات از آزمون معناداری نسبت استفاده شد و مشاهده شد که شیوع اعتیاد به اینترنت در بین دختران نسبت به پسران و نیز در بین دانشجویانی که در مقطع کارشناسی مشغولند، نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد بالاتر است. بین میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و سن همبستگی منفی داری وجود داشت اما این رابطه معنادار نبود.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، میزان شیوع، درمعرض خطر، ویژگی های جمعیت شناختی
 • هادی جعفری نژاد، اسماعیل سعدی پور، مهرداد حاجی حسنی، هیوامحمد جانی صفحه 35
  این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی– پیمایشی و از نوع همسبتگی بوده است. به روش نمونه گیری خوشه ایتعداد 110 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو، پرسشنامه روش ها و مهارت های مطالعه، و برای متغیر پیشرفت تحصیلی، از معدل کل دانشجویان استفاده شد. تحلیل داده ها با همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه بین ویژگی شخصیتی و روان رنجوری و روش مطالعه سطحی با پیشرفت تحصیلی منفی، رابطه بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، سازگاری، وظیفه شناسی و روش مطالعه عمقی با پیشرفت تحصیلی مثبت، و بین ویژگی شخصیتی گشودکی با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره حاکی از آن بود که روش مطالعه عمقی و سطحی و ویژگی های شخصیتی وظیفه شناسی، روان رنجوری و برون گرایی توان پیش بینی پیشرفت تحصیلی را دارا می باشند. دانشجویانی که دارای ویژگی های شخصیتی برون گرایی، سازگاری و وظیفه‎شناسی اند و از روش مطالعه عمقی استفاده می کنند، پیشرفت تحصیلی بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، روش های مطالعه، پیشرفت تحصیلی
 • سمیه عزیزی، منصوره سادات صادقی، محمدعلی مظاهری، محمدعلی فیاض بخش صفحه 55
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیرگذاری رویکردهای مذهبی و معمولی مدارس در ابعاد دینداری دانش آموزان و کاربرد دین در زندگی آنان طراحی و اجرا گردید. به این منظور از بین مدارس غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران، دو دبیرستان با رویکرد مذهبی و دو دبیرستان با رویکرد معمولی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و دانش آموزان پایه اول و سوم آنها به تکمیل پرسشنامه های «عمل به باورهای دینی» (گلزاری، 1379) و «راهبردهای کنار آمدن با مشکل» (فرایدنبرگ و لوئیس، 1994، به نقل از داعی پور، 1387) پرداختند. یافته های پژوهشی حاصل از آزمون t مستقل حاکی از آن است که بین میزان استفاده از سبک های کنارآمدن با مشکل (سبک بارور، نابارور، و مراجعه به دیگران) در دانش آموزان مدارس با رویکردهای متفاوت به تربیت دینی تفاوت معناداری وجود ندارد. اما دانش آموزان مدارس مذهبی از نظر میزان عمل به باورهای دینی با دانش آموزان مدارس معمولی تفاوت معناداری دارند؛ به گونه ای که میزان عمل به باورهای دینی در دانش آموزان مدارس مذهبی بیشتر از دانش آموزان مدارس معمولی می باشد.
  کلیدواژگان: تربیت دینی_کنارآمدن با مشکل_مدارس مذهبی و معمولی
 • هانیه مستور، خدیجه علی آبادی، مریم مقدسین صفحه 89
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برگزاری آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان دختر رشته ریاضی و فیزیک در درس فیزیک و آزمایشگاه می باشد. نمونه پژوهش از میان دانش آموزان دختر رشته ریاضی و فیزیک سال سوم مقطع دبیرستان شهر مشهد که در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بوده اند انتخاب و محتوای درسی الکتریسیته در نظر گرفته شده است. نمونه مورد نظر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و شامل 30 نفر بودند که در قالب دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون– پس آزمون و پیگیری دو گروهی می باشد. ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارتند از آزمون یادگیری و آزمون یادداری که محقق ساخته بوده و در سه نوبت به صورت پیش آزمون، پس آزمون و آزمون یادداری (پیگیری) برگزار گردید. ضریب روایی محتوایی آزمون پیشرفت تحصیلی برابر با 68/. می باشد که با نظر اساتید و کارشناسان ذیربط مورد تایید قرار گرفت. همچنین ضریب پایایی، با روش آلفای کرونباخ برابر با 79/.= α و با روش دونیمه سازی 73/. به دست آمد. نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه دو گروه از نظر میزان یادگیری و یادداری نشان داد که، بین میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان دختر در درس «فیزیک و آزمایشگاه» سال سوم مقطع دبیرستان در دو گروه آزمایشگاه مجازی و آزمایشگاه واقعی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نیز نشان داد که، تنها عامل تکرار اندازه گیری، معنادار است و افراد، بدون توجه به اینکه در کدام گروه قرار گرفتند، در پس آزمون و پیگیری، پیشرفت قابل توجهی نسبت به پیش آزمون داشتند.
  کلیدواژگان: آزمایشگاه مجازی، آزمایشگاه واقعی، شبیه سازی کامپیوتری، یادگیری، یادداری
 • حسین اسکندری صفحه 113
  کمک به رشد ابعاد گوناگون هویت دانش آموزان، از جمله هویت فردی، هویت اجتماعی و هویت دینی از رسالت های محوری امور تربیتی یا پرورشی است. در سندهای اخیر وزارت آموزش و پرورش که حاصل بازاندیشی ها و طرح های تحولی دهه اخیر است به کرات و در بندهای مهم روی واژه «هویت» تاکید شده است. بنابراین حوزه ای از پژوهش های کاربردی می تواند به توصیف و پایش وضعیت ابعاد هویت دانش آموزان و همچنین تبیین و توصیف رابطه بین فعالیت های گوناگون حوزه تعلیم و تربیت و ابعاد هویتی دانش آموزان مربوط باشد. در همین راستا پژوهش حاضر برای بررسی رابطه بین فعالیت های پرورشی مدارس استان خراسان شمالی و ابعاد هویت فردی دانش آموزان طراحی و اجرا شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 24 مدرسه بود که به شیوه تصادفی، مرحله ای انتخاب شدند. در بین این 24 مدرسه سهم متغیرهای جنسیت (دختر و پسر)، منطقه (روستایی و شهری) و مقطع (راهنمایی و دبیرستان) برابر بود. در هر مدرسه از بین کلاس های سوم، یک کلاس به عنوان خوشه انتخاب شد که در مجموع حدود 540 دانش آموز استان را شامل می شدند. به هر یک از این دانش آموزان چند پرسشنامه داده شد. پرسشنامه های مربوط به ابعاد هویت (فردی، اجتماعی و دینی). به مربیان پرورشی مدارس مذکور نیز پرسشنامه ای در جهت ارزیابی میزان فعالیت مدرسه در سال تحصیلی 89-90 ارائه شد. یافته های پژوهش در وهله اول نشان داد که دانش آموازن از بعد هویت فردی از وضعیت مطلوبی برخوردارند؛ اما در بعد هویت اجتماعی و دینی اگرچه میانگین نمره آنها بالاتر از متوسط بود اما با وضعیت مطلوب فاصله داشت. به گزارش مربیان پرورشی، سطح فعالیت پرورشی 34% مدارس بالاست و حدود همین مقدار در حد متوسط و پایین است؛ که نمی تواند خیلی مطلوب ارزیابی شود. در این میان، مدارس دخترانه از پسرانه، و مدارس شهری از روستایی عملکرد بهتری دارند. در رابطه با محور اصلی این پژوهش، تحلیل داده ها نشان داد که در حالت کلی، بین میزان فعالیت پرورشی مدرسه و سه بعد هویتی فردی، اجتماعی، و دینی، تنها بین فعالیت های پرورشی و هویت اجتماعی رابطه مثبت معنادار مشاهده شد و در دو مورد دیگر رابطه معناداری مشاهده نشد. بررسی همین رابطه به تفکیک متغیرها نشان داد که از مجموع24 رابطه، در 19 مورد رابطه معنادار مشاهده نشد، 3 مورد رابطه منفی را نشان داد و تنها در 2 مورد رابطه مثبت مشاهده شد. و این می تواند به معنای آن باشد که فعالیت های پرورشی سهم به سزایی در شکل گیری ابعاد هویتی دانش آموزان نداشته اند.توجه و نظارت بیشتر به مدارس پسرانه و روستایی از جمله پیشنهادهای پایانی این پژوهش است
  کلیدواژگان: فعالیت ها و برنامه های پرورشی_هویت فردی_هویت اجتماعی_هویت دینی
 • حسین زارع، وحیده صالح میرحسنی صفحه 137
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تصویرسازی ذهنی تعاملی و بار هیجانی بر یادآوری و بازشناسی می باشد. این پژوهش روی 40 آزمودنی از دانشجویان کارشناسی که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شده است، انجام شد. در طول دو جلسه به آزمودنی های گروه آزمایش یادیار تصویر سازی ذهنی تعاملی آموزش داده شد. سپس فهرستی از 30 کلمه با بار هیجانی مثبت، منفی و خنثی به هر دو گروه آزمایش و کنترل ارائه گردید و میزان یادآوری و بازشناسی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان یادآوری و بازشناسی آزمودنی هایی که یادیار تصویر سازی ذهنی تعاملی به آنها آموزش داده شده بود، تفاوت معناداری با گروه کنترل که از یادیارها استفاده نکرده اند، داشت و بین میزان یادآوری و بازشناسی در گروه آزمایش و کنترل نیز تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین میزان کلمات یادآوری شده با بار هیجانی بیشتر از کلمات خنثی بدست آمد و میزان بازشناسی نیز در کلمات مثبت بیشتر بود. این نتایج می تواند بیانگر تآثیر آموزش یادیار تصویرسازی ذهنی تعاملی و بار هیجانی بر یادآوری و بازشناسی باشد.
  کلیدواژگان: یاد یارتصویرسازی ذهنی تعاملی_بار هیجانی_یادآوری و بازشناسی
|
 • Nazila Khatib Zanjani, Mehran Farajollahi Page 1
  The aim of this study is to shed light on the factors promoting the religious concepts and beliefs among the guidance- and high-school students in district 2 of Tehran. The study was a descriptive survey, and the statistical population consisted of all male and female guidance- and high-school students of district 2 of Tehran in the school year 2006-2007. Sample size was based on Morgan table and covered 384 students selected through simple random sampling. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability was confirmed by experts and Cronbach's alpha (0.85), respectively. The collected data was analyzed by the SPSS v.11.5 software.The results showed that (1) there was a significant relationship between parent's character and the growth of religious beliefs of high-school students, (2) there was a significant relationship between cultural facilities of family with the growth of religious beliefs of students, (3) there was a significant relationship between the character of religious education teachers with the growth of religious beliefs of students, (4) there was a significant relationship between school facilities and the growth of religious beliefs of guidance- and high-school students and (5) there was a significant relationship between methods of propagation in community with the growth of religious beliefs of guidance- and high-school students. Regarding the findings and the significant relationship between the said factors and the growth of religious beliefs, they should be given due consideration by the society.
  Keywords: propagation, religious concepts, beliefs, students, district 2, Tehran
 • Hoda Sadat Ahmadi, Fatemeh Zadehmuhammadi, Mahdieh Masoumbeigi, Faramarz Sohrabi Page 19
  The purpose of this research is to study the prevalence of Internet addiction and its relationship with age, sex and education level among Allameh Tabatabai University students. For this purpose, 667 students who were internet users were selected by available sampling and took Young's Internet Addiction Test. 0.9 percent of the population were addicted to internet while 14.5 percent were at risk. The results showed that the prevalence of Internet addiction among Allameh Tabatabai University students is minimal compared to other available statistics. Moreover, the results of the meaningful test showed that the prevalence of Internet addiction in females and BA students is higher than males and MA students. Negative correlation between age and prevalence of Internet addiction also existed, but this relationship was not significant.
  Keywords: Internet addiction, prevalence, at risk, demographic characteristics
 • Hadi Jafarinejad, Esmail Sadipour, Mehrdad Hajihassani, Hiva Muhammadjani Page 35
  The purpose of this study is to investigate the relationship between personality traits, studying approaches and academic achievement in BA students at Allameh Tabataba’i University. The method used in the study was descriptive-correlational survey. In this research, a total sample of 110 students was chosen by cluster sampling. The sampled students were asked to fill out the Personality Five-Factor Questionnaire along with the Approaches and Skills of Study Questionnaire, and their semester average was used as the criterion of academic achievement. The results of the Pearson product-moment correlation coefficient showed that the relationship of neuroticism and surface approaches of studying with academic achievement was negative. The relationship between academic achievement and extroversion, agreeableness, conscientiousness and deep approaches of studying was positive. Academic achievement was not associated with openness to experience. Furthermore, the multivariate regression analysis indicated that deep and surface approaches of studying, neuroticism, conscientiousness and extroversion could predict the academic achievement. Students who are more extroverted, agreeable or conscientious and use deeper studying approaches experience more academic achievement.
  Keywords: personality traits, studying methods, academic achievement
 • Somayyeh Azizi, Mansoureh Sadat Sadeqi, Muhammad Ali Mazaheri, Muhammad Ali Fayyazbakhsh Page 55
  This study is designed to investigate the relationship between religious practice and coping styles in students of religious and secular high schools and discover the impact of approaches taken by schools to religious education on the students’ religiosity and application of religion in their lives. Therefore, two religious and two secular non-profit high schools were selected through accessible proportional stratified sampling, and the students completed questioners measuring religious practice (Golzari, 2000) and coping styles (Frydenberg & Lewis, 1994). The results showed that there was no significant difference between students of secular and religious high schools in coping styles, yet some significant differences were found in coping strategies between these students. There were also significant differences between the students of secular and religious high schools in religious practice, so the mean of students of religious high schools were higher than the students of secular high schools. These differences demonstrate that students of religious high schools are in better situation because of their high scores in religious practice and some coping strategies.
  Keywords: religious education, coping styles, religious practice, religious, secular high schools
 • Hanieh Mastour, Khadijeh Aliabadi, Maryam Moqaddasin Page 89
  The purpose of this study is to investigate the impact of virtual as well as real laboratory on third-grade high-school female student's learning and retention of physics and laboratory course. The design of the study was a pre-experimental study with pre–test, post–test and follow-up. 30 third-grade high-school female students studying at the schools of Mashhad in the school year 2010-2011 were selected through convenient sampling and divided into two groups. The content validity coefficient was 0.68 while the reliability coefficient was calculated as 0.79 and 0.73 using the Cronbach's alpha and split-half, respectively. The analysis of covariance results showed that there existed no significant difference between the impact of virtual and real laboratories on the learning and retention of students. Also, the results of the analysis of variance with repeated measures showed that only significant factor was repetition.
  Keywords: virtual laboratory, real laboratory, computer, based simulation, learning, retention
 • Hussein Eskandari Page 113
  In recent documents issued by the Ministry of Education, the word "Identity" has been frequently repeated and underlined. One of the main missions of the talent identification activities of schools is to foster different dimensions of identity such as personal identity, social identity and religious identity. In this regard, this research is designed to identify whether there is any meaningful relationship between talent identification activities and identity dimensions (personal, social and religious). 24 schools housing 540 (male and female, rural and urban, guidance- and high-school) students were selected as the statistical sample through stage sampling method. In each school, two kinds of questionnaire were applied. One of them was also answered by talent identification teachers to assess the activities of the schools in the school year 2010-2011. The results showed that the student's scores for personal identity were high. Although their scores for social as well as religious identity were over average, they were not satisfactory. As reported by talent identification teachers, the activity level of 34% schools was high, 34% medium and 31% low. Among them, girl's schools were better than boys, and urban schools outperformed rural ones. In regard of the main pivot of this research, the results showed that there is generally a positive meaningful relationship between talent identification activities of schools and social identity of the students while there is no relationship between these activities and the other two dimensions. Analysis of the results after the detachment of variables showed that there was no meaningful relationship in 19 cases, negative relationship in three cases and positive relationship only in two cases of the total 24 cases. These results may lead to this conclusion that talent identification activities have no important role in the formation of identity dimensions of students.
  Keywords: talent identification activities, personal identity, social identity, religious identity
 • Hussein Zare, Vahideh Saleh Mirhassani Page 137
  The aim of this research is to study the impact of interactive mental imaginary and emotional load of words on recall and recognition. 40 postgraduate students were randomly selected to represent the control and experimental groups. The experimental group received training in interactive mental imagery in two sessions. Both groups were given a list of 30 words with negative, positive and neutral emotional load. Then, the number of words recalled and recognized by the two groups was assessed. The results of this study showed a significant difference in the rate of recall and recognition between the control group and the experimental one. Indeed, students who were trained could recall and recognize the presented words more than other subjects. Also, there was a significant difference between the score of recall and recognition in the two groups. According to the results of this study, recalling of words with emotional load was significantly higher than neutral words while the level of recognition of positive words was significantly higher than the other words. The findings of this study provided evidence for the significant impact of interactive mental imaginary and emotional load on recall and recognition.
  Keywords: interactive mental imaginary, emotional load, recall, recognition