فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - سال چهاردهم شماره 6 (پیاپی 62، بهمن و اسفند 1391)
 • سال چهاردهم شماره 6 (پیاپی 62، بهمن و اسفند 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/07
 • تعداد عناوین: 13
|
 • کورش شهبازی، اصغر آقایی، قربانعلی رحیمیان، محمود مباشری، کمال صولتی دهکردی صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  سندرم روده تحریک پذیر یکی ازشایع ترین اختلالات عملکرد دستگاه گوارش است که با درد شکمی مزمن و تغییردر اجابت مزاج در غیاب هر گونه اختلال عضوی مشخص می شود. هیپنوتراپی در کاهش علائم این بیماری موثر است اما پژوهش های کمی در این زمینه گزارش شده است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر بخشی هیپنوتراپی توام با دارو درمانی و دارو درمانی تنها روی فراوانی و شدت علائم بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد 34 بیمار دارای علائم غالب اسهال، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه هیپنوتراپی توام با دارو درمانی و دارو درمانی تنها تقسیم شدند. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس فراوانی و شدت علائم روده (BSS-FS) بود که در سه مرحله پیش از مداخلات، پس از مداخلات و شش ماه پس از آخرین مداخلات درمانی بر روی بیماران اجرا گردید. داده های آماری ازطریق آزمون های کولموگراف-اسمیرنف، تحلیل کواریانس (Ancova) و آزمون لوین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در مرحله پس آزمون اختلاف معنی داری بین گروه هیپنوتراپی توام با دارو درمانی و گروه دارو درمانی تنها در فراوانی و شدت علائم سندرم روده تحریک پذیر وجود داشت (05/0P<) بین دو گروه، شش ماه پس از آخرین مداخلات این اختلاف معنی دار به دست نیامد (05/0P>).
  نتیجه گیری
  به کارگیری هیپنوتراپی در کنار درمان های دارویی می تواند در کاهش فراوانی و شدت علائم بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر، نسبت به دارو درمانی تنها موثرتر باشد، اما عدم استمرار این نوع درمان ها منجر به عود علائم بیماری می شود.
  کلیدواژگان: سندرم روده تحریک پذیر، دارودرمانی، هیپنوتراپی
 • سعید رضایی زارچی، صابر ایمانی، حکمت علیخانی مهرجردی، بهرام حمیدی، علی محمد زند، غلامرضا اولاد صفحات 10-19
  زمینه و هدف
  حشره کش متوکسی کلر به طور وسیع بجای DDT مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از معدود مواد شیمیایی است که از نظر سمیت بیولوژیکی مورد آزمایش قرار گرفته است. در مطالعه حاضر تاثیر احتمالی متوکسی کلر بر میزان هورمون های LH، FSH، تستوسترون و اسپرماتوژنز و نقش احتمالی آن در ناباروری جنس نر بررسی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی تجربی 48 رت نژاد ویستار در شش گروه 8 تایی در قالب گروه های مورد و شاهد تحت مطالعه قرار گرفتند. به گروه های مورد غلظت های متفاوت (5، 50، 100، 500 و 1000 گرم در لیتر) از حشره کش متوکسی کلر برای هر روز تزریق شد. پس از 15 روز نمونه های خونی از تمامی گروه ها گرفته شد و میزان این هورمون ها بررسی گردید. داده ها با کمک آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و t وابسته تجزیه و تحلیل شدند و 05/0 P<از لحاظ آماری معنی دار گزارش شد.
  یافته ها
  تزریق غلظت های 100، 500 و 1000 گرم در لیتر متوکسی کلر باعث کاهش معنی داری در میزان FSH و تستوسترون شد ولی میزان LH تنها در گروه های 500 و 1000 گرم در لیتر متوکسی کلر کاهش معنی داری نشان داد. بررسی های بافتی نشان داد میزان تراکم سلول های اسپرم در مرکز لوله های اسپرم ساز در گروه دریافت کننده غلظت 1000 گرم در لیتر نسبت به گروه شاهد کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.
  نتیجه گیری
  حشره کش متوکسی کلر با کاهش دادن غلظت پلاسمایی هورمون های LH، FSH و تستوسترون، وزن بدن، وزن بیضه ها و تراکم اسپرم می تواند اختلالات جنسی در افراد مذکر ایجاد نماید.
  کلیدواژگان: اسپرماتوژنز، تستوسترون، متوکسی کلر، DDT، LH، FSH
 • فرخ یدالهی، شهریار صالحی، مرتضی دهقان صفحات 20-26
  زمینه و هدف
  اثرات کیفی و کمی بلوک حسی حرکتی ایجاد شده در بیهوشی نخاعی با مارکایین هیپرباریک در بیماران دیابتی نامشخص است، لذا هدف از این مطالعه مقایسه اثر بخشی کیفیت بلوک حسی حرکتی در بیهوشی نخاعی با مارکایین هیپرباریک در بیماران دیابتی و غیر دیابتی است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 67 بیمار (32 نفر دیابتی و 35 نفر غیر دیابتی) تحت عمل جراحی شکم و اندام تحتانی، با نمونه گیری آسان انتخاب شدند. بعد از انجام بی حسی نخاعی، مقادیر بلوک حسی حرکتی در دو گروه در یک فاصله زمانی معین تعیین شدند. اطلاعات با استفاده از پرونده بیماران، معاینه فیزیکی و تکمیل پرسشنامه تهیه شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  روند تغییرات میانگین طول مدت بی حسی، زمان رسیدن به ماکزیمم سطح بلوک حسی و مدت بلوک حرکتی در دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت (05/0P>). میانگین طول مدت اقامت در ریکاوری در گروه مورد 15/24 ± 55 دقیقه و در گروه کنترل 6/38 ± 8/65 دقیقه بود.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این مطالعه، بکارگیری مارکایین هیپرباریک در بیماران دیابتی می تواند همانند بیماران غیر دیابتی اثر آرام بخشی مناسب ایجاد کند و درعین حال از نظر ایجاد عوارض تفاوتی نداشته باشد.
  کلیدواژگان: بلوک حسی حرکتی، بیهوشی اسپاینال، دیابت، مارکایین هیپرباریک
 • عبدالرسول نامجو، محمود رفیعیان کوپایی، اسفندیار حیدریان صفحات 27-37
  زمینه و هدف
  آکریل آمید یک ترکیب شیمیایی است و در اثر پخت غذاهای نشاسته ای و سرخ کردن سیب زمینی تولید می شود. این مطالعه با هدف بررسی اثرات خوراکی آکریل آمید بر تعدادی از آنزیم های بیوشیمیایی خون، پارامترهای خونی و تاثیرات پاتولوژیک آن بر بافت های مغز، کبد و کلیه موش های صحرایی نر انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 20 موش صحرایی نر در دو گروه تقسیم شدند. گروه مورد آکریل آمید با دوز روزانه 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و گروه کنترل آب مقطر به مدت 40 روز دریافت کردند. در پایان دوره مطالعه، بصورت تصادفی از هر گروه 6 سر موش انتخاب و پس از بیهوشی، نمونه خون جهت مطالعات خون شناسی و بررسی فعالیت تعدادی از آنزیم های سرمی گرفته شد. همچنین نمونه بافت های کبد، کلیه، مغز و عضلات برای بررسی آسیب های بافتی جمع آوری شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  آکریل آمید باعث کاهش معنی دار در فعالیت سرمی آلانین آمینوترانسفراز نسبت به گروه کنترل شد (05/0>P)، اما تغییری در پروتئین کل، نیتروژن اوره خون، کراتینین و پارامترهای خونی نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد (05/0)
  کلیدواژگان: آکریل آمید، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، کراتین فسفوکیناز، لاکتات دهیدروژناز
 • مرضیه شریفی، مریم فاتحی زاده، رضوان سادات جزایری صفحات 38-47
  زمینه و هدف
  با توجه به پیامدهای زیانبار مراقبت خانوادگی از بیماران مزمن بر بهداشت روان و بهزیستی این مراقبین و ضرورت تدوین مداخلات موثر در این زمینه، پژوهش حاضر به بررسی میزان اثربخشی آموزش گروهی حل مساله بر فرسودگی زنان مراقبت کننده از عضو بیمار خانواده می پردازد.
  روش بررسی
  این پژوهش، یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری می باشد. نمونه آماری شامل 40 زن مراقبت کننده از عضو بیمار خانواده می باشد که به شیوه نمونه گیری مبتنی بر هدف از بین مراقبین خانوادگی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر فلاورجان انتخاب و در دو گروه مورد و شاهد (هر گروه 20 نفر) جایگیری شدند. گروه مورد در 8 جلسه هفتگی آموزش گروهی حل مساله شرکت نمودند. هر دو گروه پرسشنامه فرسودگی مسلاچ (MBI-Maslach Burnout Inventory)، را در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (دو ماه بعد از اتمام برنامه آموزشی) تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان می دهد که در مراحل پس آزمون و پیگیری، گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد میانگین نمرات کمتری در خستگی هیجانی و شخصیت زدایی و میانگین نمرات بیشتری در تحقق شخصی گزارش نموده اند (001/0P<).
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش، اثرمندی آموزش گروهی حل مساله در کاهش فرسودگی زنان مراقبت کننده از عضو بیمار خانواده را تایید نموده و می تواند در تعیین برنامه های پیشگیرانه و راهبردهای درمانی برای مراقبین خانوادگی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش حل مساله، فرسودگی مراقبتی، مراقبین خانوادگی
 • صادق صفایی، حسین هنری، عقیل اسماعیلی، مهدی غفرانی، ایمان املشی، حسین رستمی صفحات 48-59
  زمینه و هدف
  شیگلا شایع ترین عامل اسهال می باشد. آنتی ژن پلاسمیدی IpaD برای تهاجم باکتری به درون سلول میزبان ضروری می باشد. یکی از چالش ها درباره واکسن مخاطی علیه شیگلا بر پایه پروتئین IpaD قدرت پایین آن می باشد. به نظر می رسد که با متصل کردن IpaD به یک ناقل و ادجوانت مناسب همچون زیر واحد B سم ریسین، می توان پروتئین IpaD را بسیار ایمنوژنیک نمود. این مطالعه به منظور تولید وکتور بیانی نوترکیب دارای کاست ژنی RTB-ipaD، آنالیز تعیین توالی و بررسی بیوانفورماتیکی آن انجام گرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه ژن های RTB و (163-483) ipaD در وکتور pGEM-T همسانه سازی شدند. ژن ipaD به روش برش آنزیمی با ژن RTB به همراه لینکر کد کننده GPGP در وکتور pGEM متصل شد. سپس قطعه کایمریک RTB-ipaD در وکتور بیانی pET28a(+) زیر همسانه سازی گردید. در پایان آنالیز تعیین توالی و بررسی بیوانفورماتیکی کاست ژنی انجام گرفت.
  یافته ها
  صحت ساخت کاست ژنی RTB-ipaD در وکتور بیانی pET28a(+) با واکنش PCR و هضم آنزیمی مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از تعیین توالی کاست ژنی مطابق با توالی ذخیره شده در بانک ژنی بود. مطالعات بیوانفورماتیکی بر مبنای شاخص سازگاری کدون نشان داد این کاست قابلیت بیان در گیاه ترانس ژن و برخی سویه های باکتری اشرشیاکلی را دارد.
  نتیجه گیری
  اتصال RTB به عنوان ناقل و ادجوانت به آنتی ژن IpaD رویکردی نوین و مطلوب در جهت تولید واکسن مخاطی شیگلوزیس می باشد
  کلیدواژگان: ادجوانت، زیر واحد B سم ریسین، ipaD شیگلا دیسانتری
 • بهمن بنایی قهفرخی، مهربان صادقی*، سید راشد جزایری، نرگس ساکی نیا صفحات 60-71
  زمینه و هدف

  زباله های بیمارستانی حاوی طیف وسیعی از میکروارگانیسم های بیماریزا می باشند و به همین سبب در زمره زباله های خطرناک قرار می گیرند. در این پژوهش راهکارهای عملی دفع ایمن زباله های بیمارستانی با استراتژی SWOT (قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها) در بیمارستان های شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  این تحقیق نیمه تجربی در سال 1390 به صورت مداخله ای، از طریق تهیه چک لیست و همزمان نمونه گیری انجام گرفت. آنالیز به صورت غیر احتمالی در دو مرحله قبل و بعد از اجرای روش SWOT انجام شد. همچنین رتبه بندی مدیریت مواد زائد بیمارستانی تعیین گردید. برای تحلیل داده های بدست آمده از نرم افزار SPSS16 و آزمون های آماری تی زوجی و کای دو استفاده شد.

  یافته ها

  سرانه متوسط زباله های بیمارستانی به ترتیب برای قبل و بعد از دخالت SWOT معادل 36/2 و 15/2 Kg/d و چگالی 161 و 6/135 Kg/m3 بدست آمد. آزمون تی زوجی اختلاف بین میانگین میزان اجزای زباله را بعد از مداخله SWOT نسبت به قبل معنی دار نشان داد (001/0=P). بخش خطرناک زباله های بررسی شده 4% وزنی زباله را تشکیل داد. بر اساس نمره کسب شده فرآیند مدیریت مواد زائد در مجموعه بیمارستان های محدوده طرح با افزایش 8/6 امتیاز پس از دخالت برنامه SWOT از مرتبه متوسط (2/69 امتیاز) به مرتبه خوب (76 امتیاز) ارتقاء یافت.

  نتیجه گیری

  در مدیریت مواد زائد بیمارستانی باید یک برنامه اجرایی گسترده SWOT مد نظر قرار گرفته شود و آموزش پرسنل بیمارستانی و تشکیل تیم مدیریت پسماند در اولویت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: زباله های بیمارستانی، نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها، دفع ایمن، بیمارستان های شهرکرد _
 • فرح فرخی، نجمه کفاش فرخد، مجید اسدی سامانی صفحات 72-81
  زمینه و هدف
  نفروپاتی دیابتی یکی از مهمترین عوامل نقص در عملکرد فیزیولوژیک کلیه ها در بیماری دیابت ملیتوس است. ساختار کلیه ها به اعتبار نقش تعیین کننده ای که در فیلتراسیون دارند، در محیط هیپرگلیسمیک سریع تر و بیشتر از بقیه بافت ها آسیب پذیری از خود نشان می دهند. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات هیستولوژیکی کلیه ها در طی روند بیماری دیابت و نفروپاتی دیابتی و تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه جاشیر بر روی تغییرات بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی از 40 رت ماده بالغ در محدوده وزنی 20 ± 200 گرم در 5 گروه 8 تایی استفاده شد و بیماری دیابت با تزریق داخل صفاقی آلوکسان مونوهیدرات به میزان mg/kg120 القا شد. عصاره ریشه، ساقه و برگ گیاه جاشیر با دوز mg/kg100به صورت خوراکی در رت های دیابتی شده در دوره تیمار 4 هفته ای گاواژ شد. در پایان دوره تیمار، از کلیه های رت های مورد بررسی برش های بافتی تهیه شد و تغییرات هیستولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. ازآزمون آماری ANOVA و تست تعقیبی Tukey جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل حاکی از افزایش معنی دار سطح گلوکز خون و گلبول های سفید و کاهش وزن بدن در گروه دیابتی در مقایسه با گروه کنترل بود (05/0P<). همچنین ضایعات بافتی کلیوی در این گروه از قبیل افزایش بستر مزانشیال، ضخیم شدن غشای پایه گلومرولی، تحلیل شبکه گلومرولی و افزایش نفوذ لنفوسیت ها به وضوح به چشم می خورد. تیمار با عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه جاشیر به طور معنی داری باعث کاهش علایم مذکور گردید (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه جاشیر دارای اثرات مطلوب بر آسیب های بافتی کلیوی ناشی از دیابت می باشد.
  کلیدواژگان: گیاه جاشیر، گلومرول، نفروپاتی دیابتی
 • محمد افخمی اردکانی، علی شیربند، جلال گلزاده، مجید اسدی سامانی، ابراهیم لطیفی، محمد خیلاپور، نسیم جعفری صفحات 82-88
  زمینه و هدف
  نانوذرات اکسید آهن به عنوان عنصر ایجاد کننده ی تضاد در رزونانس مغناطیسی هسته (MRI) و همچنین گرمادرمانی سلول های سرطانی استفاده های گسترده ای دارند. با این وجود، اثرات این نانوذرات روی سلامتی انسان هنوز به طور کامل بررسی نشده است. در این تحقیق اثرات نانوذرات اکسید آهن روی سطح سرمی آنزیم های کبدی، هورمون های تیروئیدی و هورمون محرک تیروئید (TSH) در موش های صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 28 سر موش صحرایی از نژاد ویستار به چهار گروه تقسیم شدند. گروه های مورد، روزانه به مدت پانزده روز، نانوذرات اکسید آهن را با غلظت های g/kgμ20، g/kgμ50 و g/kgμ150 که در یک میلی لیتر آب مقطر حل شده بود توسط لوله ی گاواژ دریافت کردند. گروه شاهد نیز روزانه یک میلی لیتر آب مقطر دریافت کرد. داده ها با استفاده از آزمون آماری ANOVA و تست Tukey تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  غلظت سرمی آنزیم های آلکالاین فسفاتاز (ALP)، آلانین آمینوتراسفراز (ALT) و هورمون تیروکسین (T4) در گروه دریافت کننده ی دوز g/kgμ150 نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری نشان داد (05/0P<). غلظت سرمی آنزیم آسپارتات آمینوتراسفراز (AST) در گروه های دریافت کننده ی دوزهای g/kgμ50 و g/kgμ150 نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری را نشان داد (05/0P<). غلظت سرمی هورمون TSH در گروه های دریافت کننده ی دوزهای g/kgμ50 و g/kgμ150 نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری را نشان داد (05/0P>).
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان می دهد که نانوذرات اکسید آهن در غلظت های بالا (g/kgμ150) اثرات سمی بر فعالیت کبد و تیروئید دارند.
  کلیدواژگان: آنزیم های کبدی، نانوذرات اکسید آهن، هورمون های تیرئیدی، هورمون محرک تیروئید
 • دنیز کوشاور، عفت فرخی، مرضیه ابولحسنی، محمد امین طباطبایی فر، محمدرضا نوری دلویی، مرتضی هاشم زاده چالشتری * صفحات 89-100
  زمینه و هدف

  ناشنوایی غیر سندرومی مغلوب اتوزومی (ARNSHL) تا حدود 50% موارد در اثر جهش های ژن GJB2 (Gap junction protein، beta 2، 26kDa) کد کننده کانکسین 26 ایجاد می شود. با این حال 10 تا 42% از ناشنوایان دارای جهش های مغلوب، حامل تنها یک آلل جهش یافته GJB2 هستند. جهش در ژن GJB4 کد کننده ی کانکسین 3/30 نیز می تواند باعث ناشنوایی شود. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات در ژن GJB4 به عنوان آلل دوم جهش یافته مسبب بیماری با الگوی وراثت دوژنی در بیماران مطالعه شده هتروزیگوت GJB2 می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی- آزمایشگاهی برای 42 نمونه با یک آلل جهش یافته ی GJB2 از هفت استان کشور، حاصل از 890 خانواده مبتلا به ARNSHL، DNA به روش فنل کلروفرم استخراج شد. ژن GJB4 در این نمونه ها به روش PCR و تعیین توالی بررسی و حفاظت شدگی اسید آمینه های درگیر تعیین شد. جهت تعیین بیماریزایی تغییرات یافت شده، 200 فرد کنترل شنوا به روش PCR-RFLP آزمایش شد.

  یافته ها

  در ژن GJB4 پنج جایگزینی هتروزیگوس (c.451C>A، c.219C>T، c.507C>G، c.155_158delTCTG، c.542C>T) در 5 نفر از بیماران و 13 نفر از افراد کنترل یافت شد. تغییر c.542C>T در نمونه های کنترل مشاهده نشد و درجه حفاظت شدگی اسید آمینه ی مربوطه بسیار بالا بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به شواهد موجود پیشنهاد می شود که تغییر c.542C>T در ژن GJB4 و تغییرات دیگر در این ژن با احتمال کمتری، می تواند در ابتلا به ARNSHL با الگوی دوژنی در حاملین جهش های هتروزیگوت GJB2 نقش داشته باشد.

  کلیدواژگان: کانکسین، وراثت دوژنی، ناشنوایی، GJB2، GJB4
 • عبدالله محمدیان هفشجانی، حمیدرضا برادران عطار مقدم، نظال صفحات 101-114
  زمینه و هدف
  با توجه به گزارشات متفاوت در مورد خصوصیات دموگرافیک بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی حاد در ایران، این مطالعه جهت تعیین میانگین سن رخداد و مرگ و میر از بیماری و تغییرات آن در طول زمان انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه همگروهی گذشته نگر مبتنی بر بیمارستان، 12815 بیمار مبتلا به انفارکتوس قلبی حاد بستری شده در بیمارستان های شهر اصفهان و نجف آباد در طی سال های 87-1378 بررسی شدند. بعد از جمع آوری اطلاعات اولیه بیماران، آنها به مدت 28 روز جهت بررسی پیامدهای بیماری پیگیری شدند. اطلاعات در مورد پیامدهای بیماری از طریق تماس تلفنی یا مراجعه به درب منزل بیماران جمع آوری شد.
  یافته ها
  میانگین سن رخداد بیماری برای مردان 54/12 ± 60 و برای زنان 34/11 ± 72/66 بود (001/0P<). میانگین سن، رخداد بیماری در فاصله سال های 1378 تا 1382 برابر با 39/12 ± 52/61 و در فاصله سال های 1383 تا 1387 برابر 74/12 ± 15/62 بود که میانگین توزیع سنی در این دو دوره اختلاف آماری معنی داری نشان داد (001/0P<). همچنین میانگین سن در زمان مرگ از بیماری به ترتیب برابر 76/10 ± 73/68 و 89/10 ± 33/70 بود)001/0.(P<
  نتیجه گیری
  در طی دوره مطالعه میانگین سن رخداد و مرگ و میر از بیماری در مردان و زنان افزایش یافته است که می توان آن را از نشانه های افزایش امید به زندگی در کل جامعه و موفقیت برنامه های پیشگیری یا درمانی در این دو شهر دانست.
 • محمود مباشری، محمد تقی مرادی، سیده فاطمه رفیعی، ابوالقاسم شریفی صفحات 115-123
  زمینه و هدف
  شناخت و ارزیابی وضعیت پژوهشی هر کشور برای برنامه ریزان و سیاستگذاران پژوهشی و نیز محققان آن کشور امری ضروری است. امروزه بررسی کمی برونداد علمی (به ویژه مقالات پژوهشی) یکی از مهمترین شاخص های پژوهش و تولید علم شناخته می شود. پایگاه اطلاعاتی (SCIE) Science Citation Index Expanded توسط موسسه اطلاعات علمی (ISI) عرضه می شود و یکی از پایگاه های مهم در مطالعات علم سنجی به شمار می آید. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت برونداد علمی محققین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تا پایان سال 2011 میلادی با استفاده از داده های استخراج شده از پایگاه استنادی علوم (WOS) انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی - توصیفی می باشد. جمع آوری اطلاعات در محیط اینترنت و از طریق پایگاه WOS انجام گرفت. با ورود به قسمت جستجوی این پایگاه و انتخاب نمایه استنادی علوم (SCIE) شکل های مختلف املایی آدرس دانشگاهی مقالات علوم پزشکی شهرکرد در فاصله سال های زمانی 2011-1993 به عنوان آدرس جستجو گردید. داده های تحقیق پس از استخراج از پایگاه وارد نرم افزار Histcite گردید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد و برخی قواعد علم سنجی استفاده گردیده است.
  یافته ها
  تعداد مستندات علمی نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پایگاه استنادی علوم تا پایان سال 2011 میلادی 142 سند بود که در 89 مجله مختلف چاپ شده بودند. تعداد کل استنادها (Citation) به مقالات دانشگاه 352 مورد، میانگین استناد به هر مقاله 48/2 و h-index دانشگاه برابر 9 بود. تعداد مستندات علمی موجود دراین پایگاه از یک سند در سال 2000 میلادی به 45 سند در سال 2011 و تعداد استناد به مقالات دانشگاه از 1 مورد در سال 2004 به 93 مورد در سال 2011 افزایش یافته بود. بیشترین تولیدات علمی مربوط به حوزه پزشکی داخلی عمومی با 22 رکورد (5/15%) می باشد.
  نتیجه گیری
  تولید علم در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سیر صعودی داشته است و افزایش تعداد استنادها نشان دهنده رشد کیفیت مقالات می باشد.
  کلیدواژگان: استنادی علوم، برونداد علمی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شاخص های علم سنجی، نمایه
 • زهرا ذاکری، محمدرضا پارسا، حبیب الله زنجانی، مهناز صدوقی، علیرضا انصاری مقدم، آذر برادران * صفحات 124-129
  زمینه و هدف

  از شایع ترین تظاهرات درگیری چشم، سندرم چشم خشک می باشد. سندرم چشم خشک باعث افزایش خطر عفونت چشم و اختلال در میزان دقت بینایی می گردد. مطالعات مختلف نتایج متفاوتی در خصوص شیوع آرتریت روماتویید و سندرم چشم خشک نشان داده اند. به نظر می رسد یکی از علل تفاوت شیوع سندرم چشم خشک در مطالعات مختلف، تفاوت آب و هوایی در مناطق مورد مطالعه باشد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع خشکی چشم در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید در مناطق با آب و هوای گرم و خشک در مقایسه با افراد سالم و همچنین بررسی میزان شیوع سندرم چشم خشک در مبتلایان به آرتریت روماتویید تازه تشخیص داده شده می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مورد-شاهدی،60 نفر از مبتلایان به آرتریت روماتویید و 60 نفر از افراد سالم که از نظر سن و جنس همسان سازی شده بودند وارد مطالعه شدند و در آنها علاوه بر شرح حال و علایم بالینی تست های شیرمر، منیسک اشک، فلورسین و شکست اشک بررسی شد. در بیمارانی که یکی یا بیشتر از این تست ها مثبت بود، تشخیص سندرم چشم خشک داده می شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  از 60 نفر مبتلا به آرتریت روماتویید 32 نفر (53%) مبتلا به سندرم چشم خشک قطعی و 15 نفر (25%) مبتلا به سندرم چشم خشک احتمالی بودند و در گروه کنترل 6 نفر (10%) سندرم چشم خشک داشتند بین دو گروه بیمار و کنترل از نظر وجود سندرم چشم خشک قطعی اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (001/0P<).

  نتیجه گیری

  بررسی نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بین وجود آرتریت روماتویید و سندرم چشم خشک وجود دارد.

  کلیدواژگان: آرتریت روماتویید، سندرم چشم خشک، سندرم شوگرن ثانویه
|
 • Kourosh Shahbazi, Asghar Aghaei, Ghorbanali Rahimian, Mahmood Mobasheri, Kamal Solati-Dehkordi Pages 1-9
  Background And Aims
  Irritable bowel syndrome is one of the most prevalent functional bowel disorders which is characterized by chronic abdominal pain and altered bowel habit in the absence of any observable causes (IBS). Hypnotherapy is suggested to be effective in decreasing symptoms in irritable bowel syndrome، but few studies have been done in this regard. The aim of this study was to investigate the effects of hypnotherapy with drug therapy on severity and frequency of symptoms of patient''s with irritable bowel syndrome.
  Methods
  In this clinical trial study 34 IBS patients were divided into two groups of hypnotherapy plus drug therapy or drug therapy alone. Bowel symptoms severity and frequency Scale (BSS-FS) was used for evaluation of patient s’ symptoms in pre-test، post – test and 6 months after treatment (follow-up). Data were analyzed using Ancova test.
  Results
  There were significant differences in the severity and frequency of IBS symptoms between the two groups in post-test stage regarding BSS-FS (P<0. 05). However، no significant difference was abserved at follow up stage between the two groups (P>0. 05).
  Conclusion
  Hypnotherapy in addition to drug therapy might be effective useful in decreasing the severity and frequency of symptoms of IBS-D patients. However، stopping this treatment may lead to recurrence of the symptoms.
  Keywords: Drug therapy, Irritable bowel syndrome, Hypnotherapy
 • Rezaei-Zarchi, Imani, Alikhani-Mehrjerdi, Hamidi, Zand, Olad Pages 10-19
  Background And Aims
  Methoxychlor pesticide is widely used to replace DDT. In this study، the possible effect of Methoxychlor was investigated on the hormone level of LH، FSH، testosterone، spermatogenesis and its possible role in male infertility.
  Methods
  In this experimental study، 48 Wistar male rats were studied in six groups of 8. Different concentrations of the substance were injected in the experimental groups، i. e. 5، 50، 100، 500 and 1000 grams per liter per day. After 15 days، blood samples were taken and the levels of the hormone were checked. Normal distribution and statistical evaluation of data respectively was performed using ANOVA one-way analysis of variance and Paired t-test. P less than 0. 05 were considered as statistically significant.
  Results
  Results showed a significant decrease in the amount of FSH and testosterone concentrations in the experimental group injected 100، 500 and 1000 grams per liter Methoxychlor، but LH levels in groups of 500 and 1000 grams per liter Methoxychlor showed a significant decrease. Due to chlorine in the group 1000 mg per liter. The density of sperm cells in the center of the spermatogenesis tube in the experimental group which received 1000mg/lit methoxychlor decreased compared to the control group. s
  Conclusion
  Methoxychlor causes male sexual imbalances by changing in LH، FSH hormones concentrations، sperm condense، body and tastes weight
  Keywords: Methoxychlor, DDT, LH, FSH, Testosterone, Spermatogenes
 • Farokh Yadollahi, Shahriar Salehi, Mortaza Dehghan Pages 20-26
  Background And Aims
  The quantity and quality of sensory and motor block in spinal anesthesia with hyperbaric marcaine has not been investigated in diabetic patients. The present study was performed to detect the quality effectiveness of sensory and motor block in spinal anesthesia with hyperbaric marcaine in non-diabetic and diabetic patients.
  Methods
  In a descriptive-analytical study، 67 patients (32 diabetic and 35 non-diabetics with abdomen and lower organ surgeris were selected. After transferring the patients to the operating room، 3 milliliters of hyperbaric marcaine was injected with speed 20-15 seconds between the third and fourth lumbar vertebral space. After spinal anesthesia، onset patients assessed in terms of loss of pain، sensory block level، its duration and the start time and motor block. Data were collected using questionnaire، physical therapy، and patients’ records. Data were analyzed using statistical، independent t-test.
  Results
  No significant differences in duration mean of anesthesia، mean time to reach the maximum level of sensory and motor blocks were discovered (P>0. 05). The mean times of recovery residence were 55 ± 24. 15 and 65. 8± 38. 6 in case and control groups، respectively.
  Conclusion
  Marcaine hyperbaric use in diabetic patients can make appropriate sedating effect like non-diabetic patients. There is no difference in terms of complications in two groups.
  Keywords: Diabetic, Hyperbaric marcaine, Sensory, motor block, Spinal anesthesia
 • Abdoul Rasool Namjoo, Mahmoud Rafieian, Kopaei, Esfandiar Heidarian Pages 27-37
  Background And Aims
  Acrylamide is a usual chemical compound which is produced in both industrial and laboratory processes. It is formed in fried starchy foods especially potato products. The aim of the present study was to evaluate the effects of acrylamide on some blood biochemical enzymes، blood parameters and pathological effects on brain، renal and hepatic tissues in male rats.
  Methods
  In this study، twenty mature male Wistar rats were divided in to two groups; the first group daily received 20 mg/kg acryl amide orally for 40 days. The second group received distilled water the same route and duration. At the end of the experimental period (40 days)، six mice from each group were randomly selected and anesthesia. The blood samples were collected from the rats to determine some enzyme activities and hematology parameters. Also، the brain، liver، kidney and muscle samples were prepared for histopathologic assessment. Data were analyzed using Kolmogrov-Smirnov test and t-test.
  Results
  The results revealed that in experimental group which received 20 mg/kg acrylamide orally for 40 days، the serum concentration of alanine aminotransferase showed a significant decrease (P<0. 05)، but no significant differences were observed in the total protein، urea nitrogen، creatininein and parameters in experimental group compared to control group (P>0. 05). Elevated activity of creatine phosphokinase and lactate dehydrogenase in the experimental group was not significant as compared to the control group (P>0. 05). It was not significant changes in hematological parameters of the treated group as compared to the control group. Histopathological investigation، however، revealed necrotic and degenerative changes in the liver، brain steam neuron and muscle fibers of acrylamide treated rats.
  Conclusion
  The results of this survey suggest that acrylamide exposure causes tissue changes in nervous system، skeletal muscles and liver tissues. Therefore، it needs to study for reducing acrylamide exposure either industrial work or dietary regime.
  Keywords: Acryl amide, Alanine aminotransferase, Aspartate aminotransferase, Creatine phosphokinase, Lactate dehydrogenase
 • Marzyeh Sharifi, Maryam Fatehizade, Rezvan Sadat Jazayeri Pages 38-47
  Background And Aims
  Considering the consequences of family caregiving for patients with chronic illness on family caregivers'' mental health and well-being، this study investigates the effectiveness of group problem-solving training in reducing the burnout of caregivers'' women of Family Member with chronic illness.
  Methods
  This is a semi-exprimental study with control group، pre-and post- test & follow- up design. Statistical sample included 40 caregiver women who were selected by purposive sampling among family caregivers referred to medical centers in Falavarjan. Participants were randomly assigned into two control and case groups (n=20). The case group participated in 8 Problem-solving training sessions. The both groups completed the Maslach Burnout Inventory in pre-and post tests and follow- up (2 months after the performance of educational program). Data were analyzed using Repeated Measure Analysis of Variance.
  Results
  The case group reported lower mean scores for emotional exhaustion and depersonalization، but higher mean scores for personal accomplishment than the control group (P<0. 01).
  Conclusion
  The findings of this study shows the effectiveness of group problem-solving training in reducing the caregivers'' burnout and it might be effective for determining the pereventive planning and treatment strategies for family caregivers.
  Keywords: Caregiver burnout, Family caregiver, Problem, solving training
 • Sadegh Safaee, Hosein Honari, Aghil Esmaeli, Mahdi Gofrani, Iman Amlashi, Hosein Rostami Pages 48-59
  Background And Aims
  Shigella is the most common cause of diarrhea. Plasmid antigen ipaD is essential for bacterial invasion into the host cells. One of the challenges of mucosal vaccines against Shigella based on ipaD proteins is its limited potency. It seems that by linking this ipaD to an appropriate carrier and adjuvant such as Ricin toxin B subunit we can render it very immunogenic. This study aimed to construct an expression vector containing RTB-ipaD gene cassette، sequence analysis and bioinformatics study.
  Methods
  In this study، RTB and ipaD (163–483) genes were cloned into the pGEM-T vector. ipaD gene was fused to RTB gene with a linker encoding the GPGP in pGEM vector by restriction enzymes method. Then، the fused gene of RTB-ipaD was subcloned into the pET28a (+) expression vector. Finally، sequencing analysis and bioinformatics study of gene cassette was performed.
  Results
  Construct validity of RTB-ipaD gene cassette into the pET28a (+) expression vector confirmed by PCR and enzymatic digestion. The results of sequencing of gene cassette were compatible with the related deposited gene in Genbank. Bioinformatics studies base on the Codon Adaption Index showed that gene cassette is capable of expressing the transgenic plants، and some strains of E. coli.
  Conclusion
  Linking of RTB as a carrier and adjuvant to antigen ipaD is a new and desirable approach in order to generate a mucosal vaccine for shigellosis
  Keywords: Adjuvant_IpaD_Ricin toxin B subunit_Shigella dysenteriae
 • Bahman Banaiy-Ghahfarokhi, Mehraban Sadeghi, Srashed Jazayeri, Nagar Sakinia Pages 60-71
  Background And Aims

  Hospital wastes contain a vast spectrum of pathogen microorganisms. This is why the hospital wastes are set among the hazardous wastes. The aim of this study was to assess the applicable ways for hospital wastes disposal using SWOT (strong، wrong، opportunity threats) method in Shahrekord hospitals.

  Methods

  This semi-experimental interval study was done through questionnaire and cuncrruent sampling in 2011. It was done in two stages، before and after the interference of SWOT. SPSS16 software program، paired t-test and K2 tests were used to analyze data.

  Results

  Capital average of hospital wastes was 2. 36 and 2. 15 Kg/day-bed with 161 and 135. 6 Kg/m3 density، respectively. Difference between the average weight of medicine waste constituents was significant (P=0. 001) based on paired t-test for before and after the SWOT strategy. Hazardous part of the wastes was 4% by the weight. The results showed that the management process of hospital wastes have developed from middle rank (with 69. 2 score) to good rank (with 76 score) after the SWOT strategy.

  Conclusion

  A comprehensive practical program and a vast executive plan based on SWOT should be initiated to improve the present status of hospital wastes management in shahrekord. Personnel education and establishing a solid wastes management team is very important. The results of this research can be used as a base to establish a management and monitoring program for hospital wastes in Iran.

  Keywords: Hospital wastes, SWOT, Safe disposal, Shahrekord Hospitals
 • Farokh Farokhi, Nagmeh Kafash, Farkhad, Majid Asadi, Samani Pages 72-81
  Background And Aims
  Diabetic nephropathy is one of the most important implication factors in kidney´s physiological function in diabetes mellitus. Having major role in filtration، in hyperglycemic condition kidney has shown more damages in comparison with other tissues. The aim of this study was to investigate kidneys histopathological changes during diabetes and nephropatic diabetic conditions. The effect of Prangos ferulacea on these changes was also evaluted
  Methods
  In this experimental study (40) female Wistar rats with body weight of 200± 20 gr were randomly divided into 5 groups with 8 rats in each group. Diabetes was induced in rats by intrapritoneally injection of alloxan monohydrate in a dose of 120 mg/kg body weight (BW). Root and leaves with stems hydroalcoholic extract of Prangos ferulacea in a dose of 100 mg/kg B. W were injected orally in diabetic rats daily for 4 weeks. At the end of the treatment، renal tissue samples were processed and histological changes were investigated.
  Result
  Diabetic rats compared with control group showed a significant increase in blood glucose and WBC، and a decrease in body weight. Further، renal tissue complications such as: messential matrix expantion، glumerular basement membrane thickness، glumerular shrinkage and increase in lymphocytic infiltration were observed. In diabetic rats treated by roots of hydroalcoholic extract of Prangos ferulacea (L.) Lindl. all of the previous signes were decreased، significantly (P<0. 05). Conclution: These results showes that root hydroalcoholic extract of prangos ferulacea had useful effects on renal histopathological distruption induced by diabetes.
  Keywords: Diabetic nephropathy, Prangos ferulacea (L.) Lindl., Glumerul
 • Mohammad Afkhami Ardakani, Ali Shirband, Jalal Golzade, Majid Asadi Samani, Ebrahim Latifi, Mohammad Kheylapour, Nasim Jafari Pages 82-88
  Background And Aims
  Iron oxide nanoparticles have been used as contrast agents in MRI and in thermal therapy for cancer cells. However، their adverse effects on human health have not been fully investigated. In this study the effect of iron oxide nanoparticles on lever enzymes (ALT، AST and ALP)، thyroid hormones (T3 and T4) and TSH in rats were investigated.
  Methods
  In this experimental study، 28 male Wistar rats were divided into 4 groups. Three intervention groups received iron oxide nanoparticle (in 20µ g/kg، 50µ g/kg and 150µ g/kg doses، dissolved in 1 ml of distilled water) and the control group received 1 ml of distilled water through gavage tube daily for fifteen consecutive days. Data were analyzed using ANOVA and Tukeys tests.
  Results
  The serum levels of ALP، ALT and T4 in the group receiving the maximum dose (150µ g/kg) showed a higher increase compared with control group (P<0. 05) Serum AST level in groups receiving the medium (50µ g/kg) and maximum (150µ g/kg) doses showed more increase compared with control group (P<0. 05). Serum TSH level in the groups receiving 50µ g/kg and 150µg/kg doses underwent more decrease compared with control group (P<0. 05).
  Conclusion
  The results of this study show that iron oxide nanoparticles have toxic effects on liver and thyroid gland in mice at high concentrations (150µ g/kg).
  Keywords: Iron oxide nanoparticles, Liver enzyme, Thyroid hormone, TSH
 • Daniz Kooshavar, Effat Farrokhi, Marziye Abolhasani, Dr. Mohammad Amin Tabatabaiefar, Dr. Mohammad Reza Noori Daloii, Dr. Mortaza Hashemzadeh Chaleshtori Pages 89-100
  Background And Aims

  Autosomal Recessive Non-syndromic Hearing Loss (ARNSHL)، in up to 50 percent of the cases، is caused by mutations in GJB2 (GJ: Gap Junction) gene، encoding connexin 26. However 10 to 42 percent of patients with recessive mutations are carriers of only one mutant GJB2 allele. Mutations in GJB4 gene encoding Cx30. 3 can also lead to hearing loss. Mixing of different connexins in heteromeric and heterotypic GJ assemblies is possible. The aim of this study is to answer whether variations GJB4 gene can be the second mutant allele causing the disease in Digenic mode of inheritance in the GJB2 heterozygous cases studied.

  Methods

  In this descriptive study 42 subjects with ARNSHL from seven provinces of Iran were examined and using polymerase chain reaction (PCR) then conservation of involved amino acids was obtained. According to the variations found in patients، 200 hearing control samples were tested sequenced using Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) method.

  Results

  In GJB4 gene five heterozygous variations (c. 451C>A، c. 219C>T، c. 507C>G، c. 155_158delTCTG، c. 542C>T) were found in five patients and 13 control individuals. c. 542C>T variation was not detected in control samples and conservation score of corresponding amino acid was very high. Conclution: Regarding the obtained evidences، it is suggested that c. 542C>T variation in GJB4 and other variations in this gene with lower possibility might contribute to ARNSHL in digenic pattern in heterozygote carriers of GJB2.

  Keywords: Connexin, Digenic inheritance, Hearing loss, GJB2, GJB4
 • Abdollah Mohammadian-Hafshejani, Hmidreza Baradaran-Attarmoghaddam, Nazall Sarrafzadegan, Mohsen Asadilari, Marzyeh Roohani, Fatemeh Allah-Bakhsi, Hmidreza Roohafza, Saied Chemi, Ahmad Bahonar, Mahdi Mohammadian Pages 101-114
  Background And Aims
  According to different reports about the demographic characteristics of patients with acute myocardial infarction in Iran، this study performed to determine the average age of morbidity and mortality from AMI and its changes over time.
  Methods
  A Hospital-based retrospective cohort study (historical) including all patients with acute myocardial infarction admitted to hospitals during the 10 years in Isfahan and Najaf Abad. Patients were followed for 28 days to investigate their outcome through telephone calls or attending at patients’ houses.
  Results
  12815 MI patients (72. 6% men) were admitted to public and private hospitals of Isfahan and Najaf Abad during 2000-2009. The mean age for men was 60 ± 12. 54 and for women was 66. 72 ± 11. 34 (P<0. 001). The average age of disease occurrence was 61. 52 ± 12. 39 during 2000-04 and 62. 15±12. 74 during 2005-09 (P<0. 001) and for mortality 68. 73 ± 10. 76 and 70. 33 ± 10. 89 (P<0. 001)، respectively.
  Conclusion
  During the study period، the average age of MI occurrence and mortality in men and women had been increased، which could be a consequence of Increased life expectancy in the whole community and either preventive or curative programs in these two cities.
  Keywords: Myocardial infarction, Morbidity, Mortality, Secular demographic trend
 • Mahmood Mobasheri, Mohamadtaghi Moradi, Sfatemeh Rafie, Abolghasem Sharifi Pages 115-123
  Background And Aims
  The recognition and the evaluation of a country’s research status are essential for the country’s research planners and policymakers as well as researchers within that country. Nowadays، the study of the quantity of scientific output (especially research articles and papers) is one of the most important factors in research and generation of science. The Science Citation Index Expanded (SCIE) database is presented by the ISI scientific information center، which is considered an important center in Scientometrics Studies. This study aims to look into the scientific output of Shahrekord University of Medical Sciences (IR Iran) ’ researchers until the end of 2011 using data taken from the science citation index، Web of Science (WOS).
  Methods
  The research was application-descriptive. The data were gathered from the internet or from the WOS center. Using different spelling methods of Shahrekord University of Medical Sciences from 1993 to 2011 in the search engine of the center under the heading of SCIE، an extensive search was carried out. The data gathered from this search were entered in the Histcite software. Descriptive statistics، percentages and some scientometric regulations were used to analyze the data.
  Results
  The total number of documents by researchers in the Shahrekord University of Medical Sciences in the science citation index up until the end of 2011 was 142، which were published in 89 different magazines. The total number of references made to these articles was 352، with an average of 2. 48 references to each article and the h-index of the university was 9. The total number of documents by researchers in Shahrekord University of medical sciences in this database increased from 1 document in 2000 to 45 documents in 2011 and the total number of citations made to university articles increased from 1 document in 2004 to 93 documents in 2011. The biggest portion of scientific production was related to general practitioners with 22 records (15. 5%).
  Conclusion
  Scientific output in the Shahrekord University of Medical Sciences has had an ascending trend and the rise in the number of references made to these articles show that the quality has also improved.
  Keywords: Scientific output, Scientometric indicators, Science Citation Index Expanded (SCIE), Shahrekord university of medical sciences
 • Zahra Zakeri, Mohamadreza Parsa, Habibollah Zanjani, Mahnaz Sandoughi, Alireza Ansari-Moghadam, Azar Baradaran Pages 124-129
  Background And Aims

  Dry eye syndrome is one of the most commn eye infections involvements. Dry eye syndrome increases the risk of eye infections and impairs the aye vision accuracy. Various studies have shown different conclusions about the prevalence of rheumatoid arthritis and dry eye syndrome. It seems that one of the causes of these differences is related to regional climate differences. The aim of this study is to evaluate the prevalence of dry eye disease in patients with rheumatoid arthritis compared with healthy individuals in hot and dry weather areas and prevalence of dry eye syndrome in patients with newly diagnosed rheumatoid arthritis.

  Methods

  In this case - control in this study include: control study، 60 Nfrmbtla rheumatoid arthritis and 60 healthy subjects who were homogenized from age and sex were included in this study and their well being، clinical brshrh Schirmer test، tear meniscus، fluorescein، and tears were evaluated. In patients who were positive for one or more of these tests dry eye syndrome was diagnosted. Data were enalyzed using chi-square test.

  Results

  From 60 patients with rheumatoid arthritis 32 (53%) had definite dry eye syndrome and 15 patients (25%) had prolable dry eye syndrome. In the control group، 6 patients (10%) had dry eye syndrome and there was a significant differences between thise two in the presence of dry eye syndrome (P<0. 01)

  Conclusion

  This study showed a significant correlation between dry eye syndrome and rheumatoid Arthritis.

  Keywords: Dry eye syndrome, Rheumatoid arthritis, Secondary Sjogren's syndrome