فهرست مطالب

یافته - سال چهاردهم شماره 5 (پیاپی 54، زمستان 1391)
 • سال چهاردهم شماره 5 (پیاپی 54، زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/11/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • خاطره عنبری، کورش قنادی*، محمدرضا ناظر، فردیس درتاج، عباس مهدویان صفحات 5-11
  مقدمه

  پرسنل رشته های مختلف پزشکی به اقتضای حرفه خود، همواره در معرض آلودگی با خون و مایعات بدن بیماران هستند. هدف این مطالعه بررسی مواجهه شغلی با خون و ترشحات بیماران در پرسنل بیمارستان عشایر شهر خرم آباد بوده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، در طی سالهای 1389و1390 کلیه پرسنل شاغل در بیمارستان شهدای عشایر که با خون و سایر ترشحات بدن بیماران مواجهه یافته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل ویژگی های جمعیت شناختی افراد مواجهه یافته، علل مواجهه، راه مواجهه، منبع مواجهه و وضعیت واکسیناسیون هپاتیت B بود. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

  آموزش شیوه های پیشگیری از مواجهه با ترشحات بیماران همراه با استفاده از وسایل حفاظتی و تقویت سطح مهارت های بالینی پرسنل بیمارستانی، می تواند در پیشگیری از مواجهه های شغلی در بیمارستانها نقش بسزایی داشته باشد.

  یافته ها

  در فاصله زمانی ذکر شده، 80 نفر از پرسنل بیمارستان با خون و ترشحات بیماران مواجهه یافته بودند. بیشترین مواجهه یافتگان پرستاران (5/32%) و سپس دانشجویان (20%) و کارورزان پزشکی (3/11%) بودند. بیشترین مواجهه در بخش اورژانس (3/41%) رخ داده بود. در 3/96% موارد مواجهه از طریق پوست بود و اکثر موارد مواجهه (5/52%) در شیفت صبح گزارش شده بود. بیشترین علت مواجهه رگ گیری (3/26%) و غلاف کردن سوزن (5/22%) بود.. منبع آلودگی در 3/56% موارد نامشخص بود. بین علل مواجهه با ترشحات بیماران بر اساس جنس و نوع حرفه فرد تفاوت آماری معناداری دیده شد (05/0(P<.

  کلیدواژگان: مواجهه شغلی، کارکنان مراقبت سلامت، بیمارستان شهدای عشایر، ترشحات بدن بیماران _
 • سهیلا اکبری، پروین آستی، آذین علوی، نوشین امجدی صفحات 13-21
  مقدمه
  اگرچه تصور می شود که تغییرات هورمونی در بارداری سبب تغییر در سطوح سرمی چربی ها می شود اما هنوز مکانیسمی که حاملگی موجب تغییر متابولیسم چربی ها می شود ناشناخته است.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس ارتباط مثبت بین هیپرتری گلیسیریدمی و هیپرانسولینمی این احتمال وجود دارد که افزایش سطح تری گلیسیرید در موارد دیابت بارداری انعکاسی از تغییرات سطح انسولین در سرم مادر باشد.
  یافته ها
  سطوح گلوکزسرم،توتال کلسترول، کلسترول با دانسیته پایین (LDL-C (و کلسترول با دانسیته بالا (HDL-C) در بین دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداد. درحالی که مقادیر انسولین، اندکس مقاومت به انسولین (HOMA-IR) و سطوح تری گلیسیرید در خانم های مبتلا به دیابت بارداری بخصوص بعد از هفته 32 حاملگی به صوررت معنی داری بالاتر بود (05/0< P) و بر اساس آزمون آماری اسپیرمن افزایش سطح تری گلیسیرید با افزایش مقاومت به انسولین و افزایش HOMA-IR همراه بود (001/0=P).
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت آینده نگر، بر روی 112 خانم باردار مبتلا به دیابت بارداری و 159 خانم باردار سالم دربیمارستان شریعتی درفاصله زمانی اسفند1389 تا اردیبهشت 1391 انجام شد. به منظورتعیین تغییرات لیپید ولیپوپروتئین هادر بارداری سطوح اجزای لیپیدها، گلوکز و انسولین در سرم مادر در سه نوبت در سه ماهه سوم اندازه گیری شد.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس بارداری، پروفایل چربی، انسولین
 • فریبا طرهانی، شبنم دالوند، محمد جواد طراحی، منیژه احمدی صفحات 23-28
  بحث و نتیجه گیری
  شیر دوشیده شده به صورت ثری درد در هنگام خونگیری وریدی را در نوزادان کاهش می دهد و می تواند به عنوان یک ضد درد طبیعی، غیر تهاجمی و در دسترس به ویژه هنگامی که مادر قادر به حضور در بخش نوزادان جهت شیردهی نیست، مورد استفاده قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کار آزمایی بالینی بود که در آن 30 نوزاد ترم مورد بررسی قرار گرفتند. هر نوزاد قبل از هر یک از سه نوبت خونگیری متوالی، شیر دوشیده شده مادر، شیر خشک و دکستروز 50% را به صورت تصادفی و بدون ترتیب خاصی دریافت کرد و پاسخ رفتاری وی به درد با استفاده از معیارهای امتیاز بندی درد در نوزادانDAN Score))اندازه گیری و ثبت گردید. مطالعه به صورت دو سویه کور انجام شد و مشاهده گر از نوع ماده تجویز شده کاملا بی اطلاع بود.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد نمره درد به طور معنی داری در نوزادانی که شیر دوشیده شده مادر دریافت کردند نسبت به دریافت کنندگان شیر خشک و دکستروز 50% کمتر بود. دریافت کنندگان شیر خشک بیشترین نمره درد را داشتند. جنس، سن و وزن نوزاد تاثیری در پاسخ به درد نداشتند.
  مقدمه
  نوزادان حتی وقتی سالم متولد می شوند ممکن است تحت اقدامات تهاجمی و درناک قرار بگیرند. شواهدی وجود دارد که نوزادان به خوبی درد را احساس می کنند و حساسیت و عوارض طولانی مدت به درد در آنها بیش از کودکان بزرگ تر است. درمان های غیر دارویی برای کاهش درد هنگام اقدامات دردناک نوزادان ارزشمند می باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد درد شیر دوشیده شده مادر در کاهش درد نوزادان حین خونگیری وریدی و مقایسه آن با شیر خشک و دکستروز 50% می باشد.
  کلیدواژگان: اثر ضد درد، شیر دوشیده شده، نوزاد
 • ابراهیم فلاحی، خاطره عنبری صفحات 29-39
  مقدمه
  شناسایی الگوهای غذایی دارای اهمیت زیادی است. تا آنجا که ما می دانیم تا کنون مطالعه ای در این زمینه در غرب کشور صورت نگرفته است. هدف از این مطالعه تعیین الگوهای غذایی غالب در بزرگسالان شهر خرم آباد بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی رژیم غذایی 973 نفر(736 زن) از بزرگسالان شهر خرم آباد با استفاده از پرسشنامه تکرر مصرف مواد غذایی208 موردی بررسی شد. این اقلام غذایی به 40 گروه غذایی طبقه بندی شدند و با تحلیل عاملی در برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  بحث و نتیجه گیری
  سه الگوی غذایی در بزرگسالان 18 تا 70 ساله شهر خرم آباد شناسایی شد. ارتباط این الگوهای غذایی با مشکلات مربوط به سلامت در مطالعه دیگری بحث خواهد شد.
  یافته ها
  تحلیل عاملی سه الگوی غذایی غالب را مشخص نمود: الگوی غذایی سالم(ماکیان، لبنیات کم چرب و پر چرب، سبزیجات کلمی، زرد و سبز تیره، سایر سبزیجات، حبوبات، غلات کامل، ماهی، زیتون و میوه)، الگوی غذایی غربی (گوشت قرمز و فراوری شده، گوشت احشاء، مارگارین، چاشنی ها، دسرها، نوشابه، میان وعده، خشکبار، شیرینی و دسر) و الگوی غذایی سنتی(تخم مرغ، چای، آب میوه، غلات تصفیه شده، مغزها، ترشی، روغن جامد، قند و شکر، نمک و ادویه جات). در کل این الگوهای غذایی 88/29% از واریانس را توجیه می کردند. تفاوتی بین مردان و زنان از نظر نوع الگوی غذایی مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، الگوی غذایی سالم، الگوی غذایی سنتی، الگوی غذایی غربی، پرسشنامه تکرر مصرف غذایی
 • اعظم محسن زاده، مهناز مردانی، شکوفه احمدی پور، فرزاد ابراهیم زاده صفحات 41-49
  مقدمه
  رشد کودکان یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی برای تشخیص در تأخیر روند رشد و سوء تغذیه در کودکان است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مرتبط با کاهش رشد قد و وزن در شیرخواران زیر 2 سال شهرستان الشتر لرستان بود.
  مواد و روش ها
  این بررسی یک مطالعه مقطعی بود. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه متولدین زیر 2 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان الشتر در نیمه اول سال 1386 بود. کلیه اطلاعات توسط پرسشنامه جمع آوری و توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  در این مطالعه 8/25 درصد از شیرخواران کاهش در منحنی رشد وزن و 8 درصد کاهش در منحنی رشد قد داشتند. بین کاهش منحنی قد و وزن با متغیرهایی مانند محل سکونت شیرخوار، بیماری های عفونی، سطح تحصیلات مادر، وضعیت اشتغال مادر، شغل پدر، استفاده از مکمل آهن و وزن کم موقع تولد ارتباط معنی دار وجود دارد.
  یافته ها
  از 299 شیرخوار مورد بررسی 77 نفر (8/25 درصد) کاهش در منحنی رشد وزن و 24 نفر (8 درصد) کاهش در منحنی رشد قد داشتند. بین کاهش منحنی رشد وزن با متغیرهایی مانند محل سکونت شیرخوار، بیماری های عفونی، شیر مصرفی، مدت زمان تغذیه با شیر مادر، زمان آغاز تغذیه تکمیلی، فاصله تولد بعدی، سطح تحصیلات مادر، وضعیت اشتغال مادر، شغل پدر، استفاده از مکمل آهن و وزن کم موقع تولد ارتباط معنی دار وجود دارد. بین کاهش منحنی رشد قد با محل سکونت، بیماری های عفونی، مدت زمان تغذیه با شیر مادر، استفاده از مکمل آهن و ویتامین آ+د، وزن کم موقع تولد، سطح تحصیلات مادر، وضعیت اشتغال مادر و شغل پدر ارتباط معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: کاهش قد، کاهش وزن، شیرخواران، مراکز بهداشتی _
 • زهرا نوری مطلق، قدرت الله شمس خرم آبادی*، حاتم گودینی، رضا درویشی چشمه سلطانی صفحات 51-61
  مقدمه

  پسابهای حاوی رنگهای سنتتیک برای سیستم های اکولوژیکی و سلامت عمومی خطرناک هستند. متیلن بلو یک رنگ شیمیایی آروماتیک پرکاربرد و مهم در صنایع نساجی است. با توجه به آروماتیک بودن اغلب سمی، سرطان زا و جهش زا است. هدف از انجام این مطالعه بررسی کارایی فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی جهت رنگبری متیلن بلو توسط پرتوهای UV از فاضلاب سنتتیک نساجی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش تجزیه فتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو با استفاده از نانو ذرات اکسید روی با قطر کمتر از 50 نانو متر و پرتو فرابنفش (UVC) در یک راکتور ناپیوسته از جنس پلکسی گلاس مورد مطالعه قرار گرفت. راکتور از دو قسمت تشکیل شده بود که یک قسمت آن شامل نانو ذرات تثبیت شده بر روی شیشه و محلول حاوی رنگ و قسمت دوم محل قرارگیری لامپ های UV بود. زمان تماس، غلظت رنگ، شدت تابش و فاصله لامپ تا سطح کاتالیست از جمله متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به آزمایش های انجام شده، نتایج این تحقیق نشان داد که این روش (فرآیند فتوکاتالیتیکی اکسید روی) با بهینه سازی عوامل عملیاتی موثر، کارایی مناسبی در رنگبری ماده رنگزای متیلن بلو و حذف COD دارد و می توان در مقیاس های بزرگ تر انجام داد.

  یافته ها

  خصوصیات مربوط به نانو ذرات اکسید روی بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز XRD مشخص گردید. تصاویر نشان می دهند که با تثبیت کردن نانو ذرات بر روی شیشه، میزان تخلخل آنها در حد مطلوبی باقی مانده است. زمان تماس 120 دقیقه، غلظت بهینه رنگ mg/l 25، شدت تابش بهینه μW/cm2 3950 و فاصله بهینه لامپ تا سطح کاتالیست cm1 حاصل شد. راندمان رنگبری متیلن بلو و حذف COD در مقادیر بهینه کلیه متغیرها به ترتیب 2/92 و 75 درصد بدست آمد.

  کلیدواژگان: متیلن بلو، رنگبری فاضلاب، نانوذرات ZnO، پرتوUV
 • لعیاسادات خرسندی، محمود اوراضی زاده صفحات 63-72
  مقدمه
  مطالعات قبلی نشان داده اند که دگزامتازون یک داروی گلوکوکورتیکوئیدی پر مصرف است که با کاهش سطوح تستوسترون باعث ایجاد آپوپتوز در سلول های زایای اسپرم می شود. گالکتین-3 (Gal-3)، نیز که عضوی از خانواده لکتین های بتاگالاکتوزیدی است، نقش های مهمی در وقایع بیولوژیک مختلف مانند رشد سلولی، آپوپتوز، چسبندگی و تعدیل ایمنی ایفاء می کند. در این مطالعه اثر دگزامتازون بر بیان Gal-3 در بافت بیضه موش سوری بررسی شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  این یافته ها نشان می دهند که دگزامتازون احتمالا با کاهش بیان Gal-3 باعث ایجاد آپوپتوز در سلول های زایای اسپرم موش می شود.
  یافته ها
  در گروه کنترل Gal-3در تمام مراحل چرخه اسپرماتوژنز به ویژه مراحل VII-VIII بیان شده بود. در گروه تیمار شده با دگزامتازون بیان Gal-3 در سلول های زایا کاهش یافته بود. الگوی بیان Bcl-2 در گروه های کنترل و آزمون مشابه گالکتین-3 بود. در بررسی HSCORE بیان Gal-3 و Bcl-2 در سلول های زایا در تمام مراحل چرخه اسپرماتوژنز کاهش معنی داری را نشان داند (01/0 P=). در بررسی های تانل ایندکس آپوپتوز سلول های زایا در گروه آزمون افزایش معنی داری نشان داد.
  مواد و روش ها
  16 موش سوری نر بالغ (6 -8 هفته) با نژاد NMRI به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه آزمون mg/kg 7 دگزامتازون به مدت 7 روز و به صورت تزرق داخل صفاقی در یافت کرد. به گروه کنترل سرم فیزیولوژی به مدت 7 روز و به صورت تزریق داخل صفاقی داده شد. یک روز پس از آخرین تزریق حیوانات قربانی شده و سپس بیضه های آنها در فرمالین 10% فیکس شد. برای بررسی بیان Gal-3 و Bcl-2 و آپوپتوز از آزمایشات ایمنوهیستوشیمی و تانل استفاده شد. برای درجه بندی و مقایسه نتایج ایمنوهیستوشیمی از روش HSCORE استفاده شد.
  کلیدواژگان: دگزامتازون، گالکتین، 3، آپوپتوز، بیضه
 • فرشید کفیل زاده، فاطمه دهقانی، محمد صادق فرهنگ دوست صفحات 73-81
  مقدمه
  درگذشته از روش های فیزیکوشیمیایی برای حذف فنل ومشتقات آن استفاده می شد ولی امروزه تصفیه زیستی در اولویت قرار دارد. باکتری ها با تکثیر سریع در حضور فنل و ترکیبات آن توانایی فوق العاده ای را در حذف این ترکیبات نشان داده اند. هدف از این پژوهش جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل ازآب و رسوب رودخانه کر و بررسی سینتیک رشد آنها در حضور این ماده سمی می باشد.
  مواد و روش ها
  60 نمونه آب و رسوب از مناطق مختلف رودخانه کر جمع آوری گردید. جداسازی باکتری های تجزیه کننده فنل با کشت نمونه ها بر روی محیط پایه نمکی فنل براث انجام شد. برای غربالگری باکتری های تجزیه کننده فنل معرف برموتیمول بلو به محیط اضافه گردید. در نهایت با کشت باکتری ها در غلظت های مختلف فنل، که از 2/0 تا 9/. گرم برلیتر بود، توانایی باکتری ها در تجزیه غلظت های مختلف فنل اندازه گیری شد. به منظور بررسی سینتیک رشد باکتری ها از ثبت مداوم 600OD استفاده گردید. در این روش پس از ثبت اولیه جذب نوری، محیطهای کشت در دمای 0C30 به مدت 24 ساعت در انکوباتور شیکردار و با دور rpm 100 قرار داده شد و تا 300 ساعت جذب نوری قرائت گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  رودخانه کر دارای تعداد زیادی از باکتری های تجزیه کننده فنل است که قدرت تجزیه ای بالایی دارند. از مهمترین این جنس ها می توان به سودوموناس و اسینتوباکتر اشاره کرد.
  یافته ها
  سودوموناس ها از جمله مهمترین باکتری های تجزیه کننده فنل جداشده از رودخانه کر بودند که فراوانی وسیعی را در قسمت های مختلف رودخانه نشان دادند. اسینتوباکتر نیز به نوبه خود قابل توجه بود. اکثر باکتری های جدا شده قدرت قابل ملاحظه ای در تجزیه فنل نشان دادند. به طوری که سودوموناس تا غلظت 9/0 گرم برلیتر، اسینتوباکتر تا غلظت 8/0 گرم بر لیتر، شیگلا، سالمونلا، کلبسیلا و سیتروباکتر تا غلظت حدود 6/0 گرم بر لیتر و بقیه باکتری ها تا غلظت 3/0-2/0 گرم بر لیتر فنل را توانستند حذف کنند. بررسی میزان 600OD نیز تائیدی بر نتایج به دست آمده بود به طوری که بالاترین میزان 600OD مربوط به باکتری سودوموناس به دست آمد و ماکزیمم جذب نوری هر باکتری در حداکثر غلظت تجزیه به وسیله آن مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: فنل، تجزیه، سودوموناس، اسینتوباکتر، رودخانه کر
 • طاهره طولابی، زهره ونکی، ربابه معماریان، مهرداد نامداری صفحات 83-91
  مقدمه
  یکی ازشاخص های توسعه بهداشتی درمانی وجود سیستم های اطلاعات الکترونیکی بیمارستانی(HIS) است، اما از فرایند پرستاری به عنوان یک روش علمی پشتیبانی نمی کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی HIS دربخش ویژه قلبی بارویکرد«مراقبت پرستاری باروش علمی» انجام شد.
  بحث و نتیجه گیری
  با دسترسی آسان به استانداردهای مراقبت پرستاری، استفاده بهینه از HIS مهیا شد. پیشنهاد می شود با ارتقاء توانمندی های HIS و ارتباط چند رشته ای، دریافت مراقبت های علمی و ایمن، و ثبت دقیق و سریع با استفاده از تکنولوژی فراهم شود.
  یافته ها
  با بهینه سازی HIS، میانگین مراقبت پرستاری بر بالین بیمار در حیطه های مختلف و در کل از 40/177 به06/ 273 افزایش یافت (001/0P=). همچنین رابطه پرستار با بیمار و تیم مراقبتی بهتر شده و دستاورد آن، راحتی خیال بیمار، اطمینان به مراقبت های دریافتی، اعتماد به پرستار، کاهش شکایات و افزایش رضایتمندی بیمار و همراهان بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بخشی از یک تحقیق عملکردی مشارکتی است که در بخش مراقبت ویژه قلبی مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی خرم آباد در سال های 1389-1390 در چهار فاز بررسی وضع موجود، طراحی، اجرا واررزشیابی برنامه های تغییر انجام شد. کلیه کسانی که در بکارگیری HIS تاثیر گذار بودند به عنوان شرکت کننده انتخاب شدند(44 نفر). روش جمع آوری داده ها مصاحبه باز، بحث متمرکز گروهی، جلسات گروه هدایت کننده، چک لیست مشاهده مراقبت پرستاری بر بالین بیماربود. نیاز به تغییر در نحوه ثبت گزارشات پرستاری درHIS تبیین، تایید وطراحی شد. مراقبت های پرستاری به روش SOAPIE، تهیه و با همکاری واحدIT در HISقرار داده شد و برنامه ها اجرا و ارزشیابی گردید. همچنین انعکاس و به شور گذاشتن برای اعتبار بخشی استفاده شد. آنالیز داده ها به روش مقایسه مداوم و آزمون ویلکاکسون انجام گردید.
  کلیدواژگان: کیفیت مراقبت پرستاری، سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)، بخش مراقبت ویژه قلبی (CCU)، تحقیق عملکردی مشارکتی
 • مهسا جلیلی، سید رفیع عارف حسینی، سوسن کلاهی، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، سیامک صبور صفحات 93-104
  بحث و نتیجه گیری
  تجویز روزانه مکمل ترکیبی آنتی اکسیدانی در زنان مبتلا به RA به مدت سه ماه می تواند باعث بهبود وضع چربی های سرم شده و احتمالا خطر ابتلا به آترواسکلروزیس را در آینده کاهش دهد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه قبل-بعد، 40 زن مبتلا به آرتریت روماتوئید یک کپسول سلن پلاس (سلنیم 50 میکروگرم، روی 8 میلیگرم، ویتامین A400 میکروگرم، ویتامینC 125 میلیگرم و ویتامینE 40 میلیگرم) را روزانه به مدت سه ماه دریافت کردند. قبل و بعد ازمداخله، 5 میلی لیتر خون وریدی ناشتا از بیماران اخذ و سطح سرمی کلسترول تام(TChol)، تری گلیسرید(TG) و لیپوپروتئین با دانسیته بالا(HDL-c) با کیت های آنزیمی و سطح لیپوپروتئین با دانسیته پایین(LDL-c) با فرمول فریدوالد محاسبه گردید. به منظور آنالیز آماری از نرم افزارSPSS نسخه5/13برای تست توزیع نرمال از Shapiro-wilk test و همچنین از هیستوگرام با منحنی توزیع نرمال و برای اختلاف قبل-بعد ازتست t زوجی استفاده شد.
  یافته ها
  از 40 بیمار، 39 نفر در مطالعه باقی ماندند. مقادیر سرمی کلسترول تام، تری گلیسرید، نسبتTG/HDL-c و LDL-c در مقایسه به قبل کاهش معنی داری یافتند (بترتیب001/0< P، 001/0< P، 001/0< P،01/0< P)، در حالی که HDL-c و HDL-c/LDL-c نسبت اختلاف معنی داری نداشت.
  مقدمه
  آرتریت روماتوئید(Rheumatoid arthritis) از شایعترین بیماری های خودایمنی با منشای ناشناخته است که شیوع آن در زنان نسبت به مردان3 به1 است. این بیماری رابطه مستقیم با آترواسکلروزیس دارد و بیماری های قلبی عروقی نصف علل مرگ ومیر در RA می باشد. براساس تحقیقات اخیر، احتمالا مکمل های آنتی اکسیدانی با کاهش استرس اکسیداتیو در کاهش چربی های سرمی و پیشگیری از آترواسکلروزیس نقش مهمی دارند. هدف از این مطالعه تعیین اثر مکمل ترکیبی آنتی اکسیدانی بر چربی های سرمی در RA می باشد.
  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، آنتی اکسیدان، مکمل یاری، چربیهای سرمی، آترواسکلروزیس
 • طیبه رضایی نسب، ایرج صالحی، موسی کافی، سجاد رضایی، شاهرخ یوسف زاده صفحات 105-115
  مقدمه
  آزمون بندرگشتالت یکی از معروف ترین آزمون های نوروپسیکولوژیک است که ساده و سهل الاجرا بوده و جهت ارزیابی آسیب های مغزی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه تعیین میزان حساسیت، ویژگی و نقطه برش این آزمون در افراد دچار آسیب مغزی تروماتیک (TBI) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که آزمون بندرگشتالت در تشخیص آسیب مغزی تروماتیک خفیف نسبتا ضعیف ظاهر می شود. ولی ویژگی آن بالا بوده و در تشخیص افراد سالم با موفقیت عمل می کند.
  یافته ها
  در این پژوهش برای نقطه برش5/6، حساسیت 8/55%، ویژگی2/81 % و ناحیه زیر منحنی راک 69/0 محاسبه گردید. همچنین ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و کارایی به ترتیب برابر با 08/95%، 03/22% و17/59% به دست آمد.
  مواد و روش ها
  در مجموع 120 بیمار دچار TBI با میانگین سنی 60/13± 25/31 در قالب یک مطالعه توصیفی- تحلیلی به شیوه نمونه گیری غیر احتمالی و پیاپی وارد مطالعه شدند. از همه بیماران ارزیابی های عصب شناختی توسط برش نگاری رایانه ای (CT اسکن)صورت گرفت و سپس آزمون دیداری- حرکتی بندرگشتالت به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون منحنی راک استفاده گردید.
  کلیدواژگان: حساسیت، ویژگی، نقطه برش، آزمون دیداری، حرکتی بندرگشتالت، آسیب مغزی تروماتیک _
 • فرهاد شاهسوار، علیرضا آذرگون، طاهره موسوی، سهیلا اکبری صفحات 117-127
  مقدمه
  سل (TB) که به وسیله مایکوباکتریوم توبرکلوزیس(Mtb) ایجاد می گردد، با حدود 9 میلیون مورد جدید و تقریبا 2 میلیون مرگ در هر سال، یک معضل مهم سلامتی عمومی در سراسر دنیا است. عموما پاسخ های ایمنی انسان از گسترش Mtb جلوگیری می کند و عفونت در یک حالت نهفته باقی می ماند. هر دو پاسخ های ایمنی ذاتی و اکتسابی علیه TB درگیر می باشند. با این وجود نقش ایمنی ذاتی هنوز به خوبی مشخص نشده است. سلول های کشنده طبیعی (NK) از طریق مکانیسم هایی از قبیل سایتوتوکسیسیتی و تولید سایتوکاین، در میان اولین خط دفاع علیه عفونت ها می باشند. توانایی سایتوتوکسیسیتی NK به پذیرنده های شبه ایمونوگلبولینی سلول کشنده (KIR) موجود بر روی سطح سلول مربوط می شود. مجموعه ژنی KIR بر روی کروموزوم 19 در کمپلکس پذیرنده لکوسیت قرار دارد. پروتئین های KIR به عنوان پذیرنده هایی عمل می کنند که مولکول های آنتی ژن لکوسیتی انسان (HLA) کلاس I را شناسایی می کنند و به طور مستقیم در فعالیت و مهار سلول های NK درگیر می باشند. KIRها و لیگاندهای HLA کلاس I آنها در پاتوژنز انواع مختلف بیماری ها مشارکت دارند. عدم تعادل KIRهای مهاری و فعال کنندگی، عامل کلیدی است که می تواند پاتوژنز TB را تحت تاثیر قرار دهد. با این وجود نقش ترکیبات KIR-HLA در تعیین استعداد ابتلا به TB یک موضوع قابل بحث است. این مقاله مروری خصوصیات اصلی این ژن ها را خلاصه کرده و بحث می کند که چگونه ممکن است آنها در پاتوژنز TB درگیر باشند.
  کلیدواژگان: پذیرنده های شبه ایمونوگلبولینی سلول کشنده، آنتی ژن لکوسیتی انسان، سل
|
 • Khatereh Anbari, Koroush Ghanadi, Mohammad Reza Nazer, Fardis Dortaj, Abbas Mahdavian Pages 5-11
  Background

  Health care workers، as their profession require، are constantly exposed to patients، infected blood and body fluids. The main objective of this study was to determine the epidemiologic and clinical aspects of occupational exposure to patients، blood and body fluids and related factors in health care workers of Shohada Ashayer hospital.

  Materials And Methods

  In this cross sectional study، during 2010-2011، all Shohada Ashayer hospital personnel، who had been exposed to blood and other body secretions of patients were studied. The data collection tool was a questionnaire containing demographic information of the exposed persons، the exposure way، source of contamination، cause of exposure and hepatitis B vaccination status. The data were analyzed using descriptive statistics and Fisher''s exact test.

  Results

  In the mentioned interval of time، 80 health care workers had been exposed to blood and body fluids. The highest rate of occupational exposure was found among nurses (32. 5%)، medical students (20%) and interns (11. 3%). These exposures had occurred most commonly in the emergency ward (41. 3%). Percutaneous injury was reported in 96. 3% of the cases. Most cases (52. 5%) were reported in the morning shift. The most causes of body secretions expoture in our subjects were IV catheters (26. 3%) and sheaths the needle (22. 5%). Sources of infection was unknown in 56. 3% of the exposed personnel. No significant statistical difference was observed between cause of exposure to patients، body secreations، and personnels profession and sex.

  Conclusion

  Training in prevention methods of exposure to patients، discharge by use of protective barriers، and enhance the clinical competency of health care workers can play an important role in the prevention of occupational exposures.

  Keywords: Occupational exposures, Health care workers, Shohada Ashayer hospital, Patients, body discharge
 • Soheila Akbari, Parvin Asti, Azin Alavi, Noshin Amjadi Pages 13-21
  Background
  Even though hormonal changes in pregnancy have been associated with plasma lipid variation، is not yet understood the mechanism which pregnancy alters lipid metabolism.
  Materials And Methods
  This prospective cohort study conducted between March 2011 and May 2012 in Shariati Hospital on 112 pregnant women with GDM and 159 healthy pregnant women. In order to determine lipids or lipoproteins changes during pregnancy lipid components، glucose and insulin levels were obtained in maternal serum three times in the third trimester.
  Results
  Maternal serum glucose، total cholesterol (TC)، low and high density lipoprotein (LDL-c، HDL-c) levels did not show any significant difference between two groups. While insulin، homeostasis model assessment-insulin resistance (HOMA-IR) and triglyceride (TG) values were detected to be significantly higher in the GDM cases especially after32weeks of gestation (P<0. 05) and according to spearman test the increase of TG level was correlated with increase of insulin resistance and HOMA-IR (PV=0. 001).
  Conclusion
  Due to positive correlation of hypertriglyceridemia and hyperinsulinemia، it is possible to assume that elevated TGs levels in GDM cases is a reflection of variation in maternal insulin levels.
  Keywords: Gestational diabetes mellitus, Lipid profile, Insulin
 • Fariba Tarhani, Shabnam Dalvand, Mohammad Javad Tarrahi, Manizhe Ahmadi Pages 23-28
  Background
  Newborn infants routinely may undergo invasive procedures، even after uncomplicated birth. Evidence shows that neonates do feel pain and may even have increased sensitivity to pain and to its long term effects compared with older infants. Non pharmacologic interventions are valuable for pain relief during minor procedures in neonates. The aim of this study was to asses the effectiveness of expressed breast milk)EBM (in reducing pain due to venipuncture and its comparison with formula and 50% dextrose solution.
  Materials And Methods
  A clinical trial study was conducted in 30 term neonates. Each infant received 3 treatments with EBM، formula and 50% dextrose solution during consecutive venus blood sampling and their responses were measured by behavioral acute pain rating scale for neonates (DAN Score). This study was done in form of double blind and observers were unaware of the prescribed matter.
  Results
  This study showed that pain score significantly is lower in neonates who received EBM (P<0. 001). There was no statistical relationship between age، sex and weight with pain score.
  Conclusion
  Expressed breast milk effectively reduces pain of venipuncture in term neonates and it could be natural، noninvasive and available analgesic particularly when mother can not be present to breastfeeding.
  Keywords: Analgesia, Expressed breast milk, Neonate
 • Ebrahim Falahi, Khatereh Anbari Pages 29-39
  Background
  Identification of food patterns is of crucial important. As far as we know، no study has been yet carried out in the west of Iran. The aim of this study was to determine staple food patterns among adult persons in Khorramabad city.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study food intake of 973 people (736 women) were gathered by Food Frequency Questionnaire (FFQ; 208 food items). These food items were stratified to 40 food groups and using factor analysis were analyzed by SPSS software. Res ults: Factor analysis determined 3 major food patterns: healthy dietary pattern (HDP) (high in poultry، low fat dairy products، high fat dairy products، cruciferous vegetables، yellow vegetables، green leafy vegetables، other vegetables، whole grains، fish، olives، and fruits); western dietary patterns (WDP) (high in meat، processed meat، organ meats، margarine، condiments، sweets and desserts، soft drinks، dried fruits، snacks); traditional dietary patterns (TDP) (high in eggs، tea، fruit juices، refined grains، nuts، pickles، hydrogenated fats، sugars، salt، spices). In general، these food patterns justified 29. 88% of variances. There was no significant difference between men and women from the view point of dietary pattern.
  Conclusion
  Three food patterns were identified among adults (18-70 y) in Khorramabad. Association between these food patterns and health problems will be discussed in another study.
  Keywords: Factor analysis, Healthy dietary pattern, Traditional dietary pattern, Western dietary pattern, FFQ
 • Azam Mohsenzadeh, Mahnaz Mardani, Shokofe Ahmadipour, Farzad Ebrahimzadeh Pages 41-49
  Background
  Infants growth is one of the most important sources of information for the diagnosis of growth retardation and malnutrition in children. The aim of this study was to investigate factors associated with reduction of height and weight of infants less than 2 years of Alashtar township of Lorestan province.
  Materials And Methods
  This research was a cross-sectional study. The statistical population were all children under two years old referred to health centers of Aleshtar township in the first half of 2007. All data were collected using questionnaire and analyzed by SPSS statistical software.
  Results
  From 299 infants، 77 (25. 8%) had reduction in weight curve and 24 (8%) infants had reduction in height curve. There was a significant relationship between reduction of weight and following variables including place of residence، infectious diseases، the kind of used-milk، duration of breastfeeding، complementary feeding beginning time، interval of breast-fed from next birth، level of mother''s education، mother''s employment، father''s job، using of iron-complementary and low birth weight. Also there were significant statistical relationship between reduction of height and place of residence، infectious diseases، duration of breastfeeding، the use of iron supplements and vitamin A+ D، mother،s education level، mother،s employment status، father''s occupation and low birth weight.
  Conclusion
  In this study، 25. 8% of the cases had reduction in the growth curve of weight and 8% had reduction in the growth curve of hight. There was a significant relationship between reduction of height and weight graph and infectious diseases، mother education level، employment status، mother''s occupation، father''s job، the use of iron supplements and low birth weight.
  Keywords: Height reduction, Weight reduction, Infant, Health centers
 • Zahra Noorimotlagh, Ghodratollah Shams, Hatam Godini, Reza Darvishi Pages 51-61
  Background

  Effluents containing synthetic dyes are hazardous to ecological systems and public health. Methylene blue is an important chemical aromatic dye which commonly used in textile industries. Due to being aromatic، it is often toxic، carcinogenic and mutagenic. The goal of this study was to investigate the efficiency of ZnO nano particles photocatalytic process for decolorization of methylene blue by UV irradiation from synthetic textile wastewater.

  Materials And Methods

  In this study methylene blue photocatalytic decomposition using Ultraviolet (UV) irradiation and zinc oxide nano particles having less than 50 nm in diameter was surveyed. A batch-through Plexiglass reactor having two compartment used to conduct the experiments. Wastewater was flowed to the compartment which contains of nano ZnO stabilized glasses. UV lamps were installed at another compartment. The variables of the study included: exposure time، color concentration، light intensity، and lamp distance to the catalyst surface.

  Results

  ZnO nano particles characteristics were determined by Scanning Electron Microscope (SEM) and X-ray diffraction (XRD) analysis. Images showed that stabilizes nano particles on glass، their porosity remains in the optimal level. Optimium values for exposure time 120 minutes، color concentration 25 mg/l، light intensity 3950 μW/cm2، and distance to the catalyst surface 1 cm were achieved. At the optimal condition، methylene blue decolorization and COD removal was achieved 92. 2% and 75% respectively

  Conclusion

  Regarding the conducted experiments، the results of this studyshowed that ZnO/UV photocatalytic process has a significant efficiency in dye decolorization and COD removal. This method could be applied in the full scales.

  Keywords: Methylene blue, Wastewater decolorization, ZnO nano particles, UV radiation
 • Layasadat Khorsandi, Mahmood Orazizadeh Pages 63-72
  Background
  Previous studies have demonstrated that Dexamethasone، a widely used GC، induces apoptosis in testis by decreasing the testosterone levels. Galectin-3 (Gal-3)، a member of the ß-galactoside-binding lectins، plays critical roles in diverse biological events including cell growth، apoptosis، cell adhesion and immunomodulation. In this study، the effects of Dexamethasone (Dex) on galectin-3 (Gal-3) expression in the mouse testicular tissue were investigated.
  Materials And Methods
  Sixteen male NMRI (6-8 weeks old) randomly divided into two groups. Experimental group received 7 mg/kg Dex for 7 days by intrapritoneal injection. Control group received normal saline for 7 days by intrapritoneal injection. One day after the last injection the mice were sacrificed and the samples were collected (from adult NMRI mice)، fixed in 10% buffered formalin and embedded in paraffin for immunohistochemistry and TUNEL studies. HSCORE was used for scaling and comparison of results. Res ults: In the control group، seminiferous tubules showed positive immunoreactivity to Gal-3 at all stages. In particular، stages of VII-VIII showed the most immunoreactivity. The expression pattern of Bcl-2 and Galectin-3 was similar in both control and experimental groups. HSCORE assessments showed a significant decrease in expression of Gal-3 at all stages of spermatogenic cycle in Dex treated mice (P<0. 001).). Apoptotic index (AI) showed a significant increase at all stages of spermatogenesis cycle in the experimental group (P<0. 01)
  Conclusion
  Reduction in expression of Gal-3 in seminiferous tubules in Dex treated mice indicates that it probably involves in testicular germ cell apoptosis.
  Keywords: Dexamethasone, Galectin, 3, Apoptosis, Testis
 • Farshid Kafilzadeh, Fatemeh Dehghani, Mohammad Sadegh Farhangdoost Pages 73-81
  Background
  Phenol and it’s derivatives were removed by physicochemical methods in the past but nowadays biological treatment has priority. Bacteria with the rapid proliferation in the presence of phenol and it’s derivatives can remove them in a good manner. The aim of this project is isolation and identification of bacteria that degrade phenol from water and sediment of Kor river and also investigation of their growth kinetics in the presence of this toxic matrer.
  Materials And Methods
  60 samples from water and sediment of different area in Kor river were collected. Then collected samples were cultivated in the salt base phenol broth medium for isolation of phenol degrading bacteria. For screening of phenol degrading bacteria bromothymol blue was added to culture medium. Bacteria were cultivated in different concentrations of phenol (0. 2-0. 9 g/L)، so bacterial ability in degrading of different concentrations of phenol was measured. Investigation of growth kinetics of bacteria was done by continuously recorded of optical absorption in 600 nm (OD600). In this method after primary record of OD، culture media were placed in incubator for 24 hours and in 30ºC with round of 100 rpm. After that optical absorption was recorded for 300 hours.
  Results
  Pseudomonas sp were amongst the most important phenol degrading bacteria which were isolated from Kor river. They have a wide frequency in different area of this river. Acinetobacter also was important after Pseudomonas. The most of isolated bacteria had special ability in degrading phenol. For example Pseudomonas up to 0. 9 g/L، Acinetobacter up to 0. 8 g/L، Shigella، Salmonella، Klebsiella، and Citrobacter up to 0. 6 g/L and other bacteria up to 0. 2-0. 3 g/L removed phenol from culture medium. Investigation of OD600 also confirmed acquired data because Pseudomonas had the most value of OD and maximum optical absorption for each bacterium was observed in the maximum degradation concentration.
  Conclusion
  Kor river has many phenol degrading bacteria that have high ability in phenol degrading. Pseudomonas and Acinetobacter can be referred to as the most important ones.
  Keywords: Phenol, Degradation, Pseudomonas, Acinetobacter, Kor river
 • Tahereh Toulabi, Zohreh Vanaki, Robabeh Memarian, Mehrdad Namdari Pages 83-91
  Background
  One of the indices of health care development is the use of HIS، but it is not supporting the nursing process as a scientific method. So، this study was done in order to optimize Hospital Information System (HIS) in cardiac care unit with the approach of “nursing care using scientific method”.
  Materials And Methods
  This study is a part of a participatory action research which was done in CCU of Shahid Madani educational center of Khorramabad in four phases including assessment، planning، implementation and evaluation of change programs in 2010-2012. All individuals who were effective in HIS implementation were chosen as participants (44 people). Data gathering method included: open interview، group concentrated discussion، guiding group sessions and observing checklist of bedside nursing care. Nursing cares in SOAPIE method prepared and put in HIS with cooperation of IT unit، and plans implemented and evaluated. Reflection and sharing were used for accreditation. Data analysis was done by constant comparison method and the Wilcoxon test.
  Results
  By HIS optimization، mean of bedside nursing care in different domains and totally increased from 177. 40 to 273. 06 (p=0. 001). Also، the relationship of nurse with patient and care team improved that resulted in: Patient comfort، trust in received cares، trust in nurse، decrease in complaints and increase in patients and relatives، satisfaction.
  Conclusion
  Optimized use of HIS prepared by easy availability to nursing care standards. It is recommended، by enhancing the HIS capabilities and interdisciplinary communication، safe and scientific cares، and accurate and fast record to be provided by technology.
  Keywords: Quality of nursing care, Hospital Information System (HIS), Cardiac care unit, Participatory action research
 • Mahsa Jalili, Seyed Rafi Aref-Hosseini, Sosan Kolahi, Mehr Angiz Ebrahimi-Mamegani, Siamak Sabour Pages 93-104
  Background
  Rheumatoid arthritis (RA) is one of the autoimmune diseases with unknown etiology that its prevalence in females to males is 3 to 1. This disease has positive relationship with occurrence of atherosclerosis and cardiovascular diseases are taken into account for 50% of death in RA. Regarding the recent researches، antioxidant supplements may have important role in serum lipids reduction and atherosclerosis prevention، due to control oxidative stress. The aim of this study was to investigate the effect of combined antioxidant supplement on serum lipids in RA patients.
  Materials And Methods
  A pre-post study was conducted in a 3 month period on 40 female RA patients which receiving daily one Selenplus capsule (selenium 50mcg، zinc 8mg، vitamin A 400mcg، vitaminC 125mg and vitaminE 40mg). Five ml venous blood was taken from all participants and serum levels of total cholesterol (TChol)، triglyceride (TG)، high density lipoprotein (HDL-c) were measured with enzymatic kits and low density lipoprotein (LDL-c) levels were calculated by Freidwald formula before and after the intervention. Data were analyzed by Shapiro-Wilk test and histogram with normal distribution for normal distribution، and for differences between pre-post data SPSS software version 13. 5 was used.
  Results
  Out of 40 patients، 39 completed the study. There were significant differences among TChol، TG، TG/HDL-c and LDL-c values (p<0. 01، p<0. 001، p<0. 001، p<0. 001 respectively) but no significant differences were seen among HDL-c and HDL-c/LDL-c.
  Conclusion
  The daily intake of combined antioxidant supplement may have positive effect in improving lipid profile and it may reduce atherosclerosis risk in female RA patients.
  Keywords: Rheumatoid arthritis, Antioxidant, Supplement, Serum lipids, Atherosclerosis
 • Tayebeh Rezaie Nasab, Eraj Salehi, Mosa Kafie, Sajad Rezaei, Shahrokh Yousefzadeh Pages 105-115
  Background
  Bender Gestalt Test is one of the most famous neuropsychological tests، simple and easy to perform، and is used to evaluate brain injuries. This study aimed at determining the rate of sensitivity، characteristic and cut-off point of this test in patients with traumatic brain injury (TBI). Methods and Materials: Overall، 120 TBI patients with mean age of 31. 25± 13. 60 years old in a descriptive-analytical research design entered the study using nonprobability and consecutive sampling method. All patients underwent Bender Visual-Motor Gestalt Test after neurological evaluations by CT scan. Roc curve test was utilized to analyze the data.
  Results
  In this study، cut-off point was calculated as 6. 5%، sensitivity as 55. 8%، characteristic as 81. 2%، and the area under the Roc curve as 0. 69. Moreover، positive predictive value، negative predictive value and efficiency were 95. 08%، 22. 03%، and 59. 17%، respectively.
  Conclusion
  Results of this study revealed that Bender Gestalt Test is relatively weak in diagnosis of mild TBI. Hence، its characteristic is high and it was successful in diagnosing healthy individuals.
  Keywords: Sensitivity, Specificity, Cut off point, Visual, Motor Bender Gestalt Test, traumatic brain injury
 • Farhad Shahsavar, Alireza Azargoon, Tahere Mousavi, Soheila Akbari Pages 117-127
  Introduction
  Tuberculosis (TB)، caused by Mycobacterium Tuberculosis (Mtb)، with more than nine million new cases and almost two million deaths in each year is a worldwide important public health problem. Generally، human immune responses prevent Mtb spread، and the infection remains in a latent state. Both، innate and adaptive immune responses are involved against TB. However، the role of the innate immunity is still not well clear. Through mechanisms such as cytotoxicity and cytokine production، Natural Killer (NK) cells are among the first line of defence against infections. The ability of NK cytotoxicity is related to Killer cell Immunoglobulin-like Receptors (KIR) found on the cell surface. The KIR gene cluster is located on chromosome 19 within the leukocyte receptor complex. KIR proteins act as receptors that recognize Human Leukocyte Antigen (HLA) class I molecules and are directly involved in the activation and inhibition of NK cells. KIRs and their HLA class I ligands contribute to the pathogenesis of diverse kinds of diseases. The genetic imbalance of inhibitory and activating KIRs may be the key factor، which influences the pathogenesis of TB. However، the Role of KIR-HLA in determining susceptibility to TB is a topic of debatable. This review summarizes the major features of these genes and discusses how they may be involved in TB pathogenesis.
  Keywords: Killer cell immunoglobulin, like receptors, Human leukocyte antigen, Tuberculosis