فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1389)
 • سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • جهانشیر شاکرمی، مجید فلاح زاده، سمیرا الماسی صفحه 265
  اثر سمیت تنفسی و بازدارندگی تخمریزی اسانس گیاهان مرزه، پونه، اسطوخودوس و رزماری روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 غلظت و 5 تکرار در شرایط دمایی 2±30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±60 درصد و تاریکی انجام شد. در غلظت 560 میکرولیتر بر لیتر هوا اسانس گیاهان مرزه، پونه، اسطوخودوس و رزماری به ترتیب باعث 78/95، 78/87، 33/57 و 11/65 درصد مرگ و میر حشرات بالغ سوسک چهار نقطه ای شدند. مقادیر LC50 محاسبه شده حاصل از اثر اسانس گیاهان مرزه، پونه، اسطوخودوس و رزماری روی حشرات بالغ به ترتیب برابر با 69، 106، 322 و 205 میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه گردید. هر چهار اسانس مورد مطالعه به طور معنی داری میزان تخم ریزی آفت را کاهش دادند. در بالاترین غلظت (190 میکرولیتر بر لیتر هوا) اسانس گیاهان مرزه، پونه، اسطوخودوس و رزماری به ترتیب باعث 22/83، 45/92، 34/62 و 24/73 درصد بازدارندگی تخمریزی این آفت شدند. اسانس های مرزه و پونه اثر کنترلی بالاتری از دیگر اسانس ها روی آفت داشتند و می توانند به عنوان حشره کش کم خطر برای کنترل آفات انباری مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: اسانس، بازدارندگی تخمریزی، سوسک چهار نقطه ای حبوبات، سمیت تنفسی
 • صادق جلالی، کاوه بنانج صفحه 277
  در یک بررسی سه ساله نمونه هایی با نشانه های ابلقی، موزائیک، زردی و بدشکلی برگ ها از مزارع لوبیا چیتی در مناطق مختلف استان اصفهان جمع آوری گردید. نشانه های حاصل از مایه زنی شیره نمونه ها روی گیاهان آزمون و نتایج بدست آمده از انجام آزمون سرولوژیک الیزا، نشانگر آلودگی نمونه های مذکور به ویروس موزائیک معمولی لوبیا (Bean Common mosaic virus،BCMV)، ویروس موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus،CMV)، ویروس موزائیک یونجه (Alfalfa mosaic virus،AMV) و ویروس پیچیدگی برگ چغندر (Beet curly top virus،BCTV) بود. فراوانی ویروس های مزبور با نمونه برداری از مرحله 4-2 برگی تا مرحله گلدهی تعیین گردید و مشاهده شد که ویروس موزائیک معمولی لوبیا در تمام مناطق لوبیا کاری استان از شایع ترین عوامل ویروسی است. آلودگی اولیه بوته ها در مرحله 4-2 برگی به این ویروس بین 41/0 تا 31/2 درصد و در مرحله گلدهی بین 17/3 تا 16/23 درصد تعیین شد. فراوانی آلودگی مزارع لوبیا به ویروس های موزائیک خیار و موزائیک یونجه در مرحله 4-2 برگی به ترتیب بین صفر و 17/0 درصد و در مرحله گلدهی به ترتیب بین 74/2 و 92/8 درصد بود. همچنین 34/1 درصد ازگیاهچه های پرورش یافته از بذرهای جمع آوری شده از مزارع مختلف لوبیا چیتی آلوده به ویروس موزائیک لوبیا و 02/0 درصد آلوده به ویروس موزائیک خیار بودند. آلودگی به ویروس موزائیک یونجه در این گیاهچه ها مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: لوبیا چیتی، ویروس، شناسایی، پراکندگی، اصفهان
 • اسفندیار ظهور پرالک صفحه 289
  طی سال های 1385 تا 1387 علائم شانکر و سوختگی گل ها در درختان گلابی (Pyrus communis) و سیب (Malus communis) در چندین باغ در استان های خراسان رضوی و شمالی دیده شد. علائم بیماری تا اندازه ای مشابه علائم آتشک گلابی ناشی از Erwinia amylovora بوده ولی ترشح شیرابه از بافت های آلوده مشهود نبود. از بافت های آلوده باکتری های گرم منفی میله ای شکل و هوازی اجباری جدا گردید. باکتری ها روی محیط های غنی از سوکروز قادر به تولید لوان بوده و در محیط King،s B (KB) تولید رنگدانه فلورسنت نمودند. کلیه جدایه ها کاتالاز مثبت، اکسیداز، آرجی نین دی هیدرولاز منفی بوده و قادر به هیدرولیز نشاسته، اسکولین، تولید اندول، استوئین، H2S و لهانیدن برش های سیب زمینی نبودند. برخی جدایه های مورد بررسی تولید سرینگومایسین (Syringomycin) و در برگ های توتون و شمعدانی واکنش فوق حساسیت ایجاد نمودند. فروکتوز، گلوکز، گالاکتوز، سوکروز، مانوز، مانیتول، گلیسیرین، سیترات، فومارات، ساکسی نایت و لاکتات از جمله منابع کربن قابل استفاده به وسیله جدایه ها بود. هیچ یک از جدایه ها توانائی استفاده از مالتوز، اینولین، نشاسته، دکسترین، اگزالات، فرمات و بنزوات را نداشتند. براساس ویژگی های یاد شده و سایر خصوصیات باکتری شناسی، جدایه ها به عنوان Pseudomonas syringae pv. syringae شناسایی شدند. علائم شانکر و سوختگی جوانه ها روی سرشاخه ها و نهال های بذری مایه زنی شده در شرایط گلخانه ایجاد گردید و باکتری های مایه زنی شده دوباره از شاخه ها جدا گردید. این اولین گزارش وقوع بلاست سیب در ایران است.
  کلیدواژگان: بلاست، سیب، گلابی، شیوع، خراسان
 • مسعود لطیفیان، ابراهیم سلیمان نژادیان، مهران غزوی، محمد سعید مصدق، جمشید حیاتی صفحه 297
  یکی از عوامل بیمارگر شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis L.) قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) می باشد. در این تحقیق اثر غلظت های زیر کشنده عامل بیمارگر بر باروری، میزان تخم گذاری و درصد تفریخ تخم شپشه دندانه دار در شرایط تغذیه از سه رقم خرمای سایر، زاهدی و دیری در شرایط آزمایشگاهی بررسی گردید. حشرات کامل با 5 غلظت زیر کشنده شامل 102،2 10×5، 103، 103×5،104 اسپور در میلی لیتر تیمار و سپس با شاهد مقایسه شد. غلظت های زیر کشنده کاهش دهنده پتانسیل تولید مثل با استفاده از روش لگاریتم– پروبیت در هر رقم مشخص گردید. غلظت های مورد آزمایش عامل بیماری دارای اثرات کاهش دهنده در شاخص باروری بود. با افزایش غلظت اثرات تشدیدکنندگی رقم و قارچ بیمارگر بر کاهش نرخ باروری به تدریج بیشتر شد. کم ترین و بیشترین غلظت زیر کشنده برای کاهش 50 درصد میزان تخم گذاری به ترتیب مربوط به جمعیت پرورش یافته روی رقم زاهدی و دیری و معادل 103×497/1 و103×963/4 اسپور در میلی لیتر بود. کم ترین و بیشترین غلظت زیر کشنده برای کاهش 50 درصد تفریخ تخم به ترتیب مربوط به جمعیت پرورش یافته روی رقم زاهدی و سایر و معادل 103×316/6 و 103×28/8 اسپور در میلی لیتر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که غلظت های زیرکشنده قارچ B. bassiana دارای اثرات معنی داری در کاهش قدرت تولید مثل آفت بوده اند. توانایی این عامل بیمارگر در کاهش قدرت تولید مثل آفت علاوه بر غلظت قارچ به رقم خرمای مورد تغذیه آفت نیز بستگی داشت.
 • مهدی نصر اصفهانی، ساحره نادر پور، ندا رفیع زاده صفحه 311
  بیماری لکه موجی یکی از بیماری های مهم و رایج بوده که در اکثر گیاهان زراعی و بخصوص خانواده ی Solanaceae ایجاد بیماری می نماید. هم اکنون در ایران این بیماری مزارع سیب زمینی را به طود می نماید. در بررسی های آزمایشگاهی تاثیر قارچ کش های ایپرودیون، کلروتالونیل و مانکوزب در غلظت یک پی پی ام، در مقایسه با تری فلوکسی استروبین در غلظت های 1، 2، 5 و 10 پی پی ام روی محیط کشت های جامد مختلف شامل PDA و CMA روی دو گونه ی Alternaria alternata (Fries) Keissler. و Alternaria solani (Ell. and Mart.) Jones and Grout. مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همه ی قارچ کش های مورد آزمون در بازدارندگی این دو گونه موثر و تفاوت هایی از نظر میزان سرعت رشد پرگنه دارند. در مرحله ی بعدی مقایسه ی قارچ کشکسی استروبین در غلظت های 1، 2، 5، 10، 20، 50، 100، 200، 500 و 1000 پی پی ام روی دو گونه ی مذکور نیز نشان داد که غلظت های این قارچ کش قادر به بازدارندگی این دو گونه در سطح آزمایشگاه هستند، به طوری که با افزایش غلظت قارچ کش، سرعت رشد پرگنه ی گونه ها کاهش قابل توجهی یافت. بیشترین میزان بازدارندگی در قارچ کش تری فلوکسی استروبین با غلظت های500 و 1000 پی پی ام و کم ترین اثر بازدارندگی در تری فلوکسی استروبین با غلظت ی پیم مشاهده شد. بررسی تاثیر قارچ کش های فوق بر میزان اسپورزایی گونه ی A. alternata نشان داد که با افزایش غلظت قارچ کش میزان اسپورزایی کاهش می یابد و بالاترین میزان اسپورزایی در تیمار با قارچ کش مانکوزب و کم ترین آن در قارچ کش تری فلوکسی استروبین با غلظت 1000 پی پی ام بود. شاخص های رشدی، شامل وزن تر و خشک میسلیوم در محیط مایع زاپکس تحت تاثیر قارچ کش قرار گرفته و بیشترین وزن تر میسلیوم در تیمار قارچ کش مانکوزب و کم ترین آن در تیمار تری فلوکسی استروبین با غلظت 1000 پی پی ام مشاهده شد.
  کلیدواژگان: قارچ کش، بازدارندگی، لکه موجی، سیب زمینی، Alternaria alternata، Alternaria solani
 • مقاله کوتاه علمی
 • محمد سعید امامی، جواد کریم زاده اصفهانی، اکسل کالیس صفحه 333
  در سال های اخیر درختان چنار سطح فضای سبز شهر اصفهان به نوعی آفت چوب خوار از پروانه های زنبور مانند آلودگی شدیدی نشان می دهند. پس از مطالعه ویژگی های مختلف گونه، این آفت به نامSynanthedon caucasica Gorbunov (Lepidoptera، Sesiidae) شناسایی گردید. مطالعات مقدماتی برای تعیین مقدار خسارت ناشی از این آفت در مناطق مختلف شهر اصفهان نشان داد که 7/95 درصد درختان چنار بازدید شده به آفت مورد نظر آلوده هستند. میانگین درجه آلودگی (با مقیاس از صفر تا 10) درختان در مناطق مختلف از 3/3 تا 4/7 و در خیابان های مختلف از 7/2 تا 4/7 متغیر بود. درحالی که میانگین کل درجه آلودگی در سطح شهر 5/5 بود. یافته های مطالعه حاضر انجام مطالعات تکمیلی در مورد زیست شناسی و اکولوژی این آفت را ضروری می سازد.
  کلیدواژگان: چنار، اصفهان، فضای سبز، خسارت، پروانه زنبور مانند، Synanthedon caucasica
 • گزارش کوتاه علمی
 • دلارام عرفان، هادی استوان، علیمراد سرافرازی صفحه 339
  گونه های مختلف سنک های جنس Orius Wolff به عنوان شکارگرهای حشرات کوچک نظیر شته ها، تریپس ها، تخم حشرات، پوره سن ها و کنه ها در نقاط مختلف دنیا شناخته شده اند. در این زمینه تحقیقاتی طی سال های 90-1389 به منظور شناسایی گونه های خانواده Anthocoridae در مناطق مختلف ایران صورت گرفت که در میان گونه های شناسایی شده گونه Orius maxidentex Ghauri برای اولین بار از ایران گزارش می شود. این گونه از مناطق مختلف استان هرمزگان جمع آوری شده است.
 • مرم خداشناس رودسری، سیدمحمود اخوت، منصوره میرابوالفتحی، محسن کافی صفحه 345
  با توجه پراکنش وسیع گونه های پیتیوم و هزینه بالای احداث و نگهداری چمن، طی سالهای 1384 و 1385، در مناطق مختلف فضای سبز و زمین های ورزشی استان تهران نمونه برداری به صورت تصادفی از چمن و خاک اطراف ریشه در گیاهانی که علائم پوسیدگی ریشه را نشان می دادند صورت گرفت. طی این تحقیق گونه های Pythium catenulatum Matthews و Pythium okanoganense Lipps شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: پیتیوم، چمن، شناسایی، گزارش جدید، ایران
 • حمزه رمضانی کریم، سهراب ایمانی، مریم بصیریان، راجش کومار صفحه 349
  در بررسی های انجام شده در سال 1389 در منطقه کرمان روی درخت انجیر Ficus carica L.))، نوعی لارو بال پولک دار مشاهده گردید که گونه این حشرهPhycodes radiate (Ochsenheimer، 1808) از خانواده Brachodidae تشخیص داده شد. لاروهای این حشره از اپیدرم فوقانی و بافت پارانشیم برگ های درخت انجیر تغذیه نموده و برگ ها را توری شکل می کنند و همچنین در حین فعالیت روی برگ ها با تنیدن تار سبب مچاله شدن برگ می شوند.
  کلیدواژگان: شب پره، Phycodes radiata، Brachodidae، ایران، گزارش جدید
|
 • Jahanshir Shahkarami Page 265
  In order to find alternatives for conventional pesticides, the fumigant toxicity and ovipositional deterrency of essential oils of summer savory, pennyroyal mint, ostokhodus and rosemary were tested against adults of cowpea beetle Callosobruchus maculates F. (Col.: Bruchidae). The experiment was conducted using a completely randomized design with six concentrations and five replications. Experiment was carried out at 30 ± 2 ˚C and 60 ± 5% R. H. under dark condition. Concentration of 560 μl/l air essential oils of summer savory, pennyroyal mint, ostokhodus and rosemary caused 95.78, 87.78, 57.33 and 65.11% mortality of adults, respectively. LC50 values of essential oils of summer savory, pennyroyal mint, ostokhodus and rosemary were found to be 69, 106, 322 and 205 μl/l on adults, respectively. Essential oils of all tested plants, showed significant reduction of ovipositional rate of cowpea beetle. The highest concentration (190 μl/lair) of essential oils of summer savory, pennyroyal mint, ostokhodus and rosemary caused 83.22, 92.45, 62.34 and 73.24% ovipositional deterrency, respectively. Essential oils of summer savory and pennyroyal mint showed the highest control on cowpea beetele. Therefore they could be recommended as safe pesticides for control of storage pests.
  Keywords: Essential oil, Oviposition Deterrency, Cowpea beetle, fumigation toxicity
 • Sadegh Jalali, Kaveh Bananej Page 277
  In a 3-year investigation on french bean fields, samples with mosaic, mottling and yellowing symptoms were collected from French bean fields in various regions of Isfahan province. The symptoms resulted from inoculating samples to test plants and serological tests, indicated that the samples infected to Bean common mosaic virus (BCMV), Cucumber mosaic virus (CMV), Alfalfa mosaic virus (AMV) and Beet curly top virus (BCTV). Frequency of the viruses was determined through sample collecting from 2 - 8 leaf till flowering stages it was indicated that 121BCMV was the prevalent virus in all French bean fields.Infection rate to BCMV in 2-4 leaf stage was 0.41-2.31% and in flowering stage was 3.7-23.16%.Infection of bean fields to CMV and AMV in 2-4 leaf stage were 0 and 0.17% and in flowering stage were 2.74 and 8.92%, respectively.In seed transmission test, 1.34% and 0.02% were infected to BCMV CMV respectively, and infection to AMV was not observed in the seedlings emerged from fied collected bean seeds.
  Keywords: Frenchbean, Virus, Identification, Dispersion, Isfahan
 • Esfandiar Zohour Paralak Page 289
  During 2006-2009 canker symptom and blast in pear (Pyrus communis) and apple(Malus communis) trees were observed in several orchards. The symptoms partly resembled to fire blight disease caused by Erwinia amylovora, except for the absence of gum exudation the affected tissues. A gram-negative, rod-shaped and aerobic bacterium was consistently isolated from affected tissues. All colonies produced levan on SNA(Sucrose nutrient Agar). Fluorescent pigment was produced on King,s B medium. Strains were catalase positive, oxidase and arginine dihydrolase negaative and did not rot potato tuber slices. They showed negative reaction for starch and esculin hydrolysis, production of acetoin, indole and H2S. Six strains produced syringomycin and a hypersensitive reaction in tobacco and geranium. Froctuse, glucose, galactose, sucrose, mannose, mannitol, glycerol, citrate, fumarate, succinate and lactate used as carbon sources. No strain utilized maltose, inulin, starch, dextrin, oxalate, formate or benzoate. Based on these and additional characteristics, the strains were identified as pseudomonas syringae pv syringae. Pathogenicity tests on twings and seedlings of a local cultivar of pear was performed by two strains. This is the first report of apple blast occurence in Iran
  Keywords: blast, apple, pear, occurrence, Khorasan
 • Mehdi Nasr Esfahani, Sahereh Naderpour, Neda Rafizadeh Page 311
  Early blight is an important and ubiquitous disease which attacks many herbaceous plants Specially Solanaceae family. Already this disease threaten the potato fields In Iran. The experiments were conducted in order to study the effects of rovral, Chlrotalonil, Mancozeb fungicides in 1 ppm against flint in 1, 2, 5, 10 ppm on different culture media, including PDA and CMA for two species Alternaria alternata & Alternaria solani. The result indicated that, all of tested fungicides could prevent the growth of two species with the various levels, as far as the growth rates are concerned. Also flint fungicide in various concentrations, 1,2, 5, 10, 20, 50, 10, 200, 500 and 1000 ppm indicated that it could effectively inhibit the growth of two fungal species, as the dosages are increased, indicating the reductions in the growth correspondingly. The highest inhibitions were flint 500 and 1000 ppm and the lowest in flint 1 ppm. This fungicides had a very significant effects on the sporulation of A. alternate, indicated that, with the increased in fungicides concentrations, the sporogenesis decreased, in which the highest sporulation was in Mancozeb treatment and the lowest was in flint with 1000 ppm Also, the results indicated, that the fungicides had effective reductions on the dry and wet mycelial growth weights on zapeks culture media, where the highest wet weights were observed in Mancozeb fungicide, and the lowest was in flint, 1000 ppm.
  Keywords: Fungicides, Fungistatic, Early blight, Potato, Alternari alternate, A. solani
 • Mohammad Saeid Emami, Javad Karimzadeh Page 333
  In recent years, plane trees showed a highly infestation to a species of clearwing moth in Isfahan. Studies on determination of the species indicated that this serious new pest was Synanthedon caucasica Gorbunov (Lepidoptera, Sesiidae). The observed plane trees were highly (95.7%) infested to the moth. The mean estimated damage index in different areas of Isfahan varied between 3.3 and 7.4, with an overall mean of 5.5.
  Keywords: Synanthedon caucasica, plane, Isfahan, damage, clearwing moth
 • Maryam Khodashenas Roudsary, Seyed Mahmoud Okhovat, Mansoure Mirabolfathi, Mohsen Kafi Page 345
  To study the role of Pythium species as the turf pathogenic agents, during theyears 2005 and 2006, diseased samples and soil samples from green spaces andsport fields were collected from different regions of Tehran province. Fromisolates identified, Pythium catenulatum Matthews has been reported fromturfgrasses in other countries, but our study is the first report of this species inIran. Pythium okanoganense Lipps has been isolated from soil in Iran but hasn’tbeen recorded from turfgrasses in Iran and other countries yet.
  Keywords: Pythium, Identification, Isolates, Turfgrasses, new record, Iran
 • Hamzeh Ramezani Karim, Sohrab Imani, Maryam Basirian Page 349
  In 2010, during a Research on leaf-feeders of common fig (Ficus carica L.) in Kerman, a new pest was found and identitied as Phycodes radiate (Ochsenheimer, 1808) (Lep.: Brachodidae). The larva feed from upper epidermis and parenchyma tissue of leaves and cause the folding of the leaves by web formation. This is a first report of this species from Iran.
  Keywords: Moth, Bracodidae, Phycodes radiate, Iran, new report
 • Zohreh Moradi, Behrooz Jafarpour Page 353
  Mixed infections of cucurbits by Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) and Watermelon mosaic virus (WMV) exhibit a synergistic interaction. Watermelon,cucumber and cantaloupe co-infected by the WMV and CGMMV displayed synergistic pathological responses,finally in some cases,progressing to vascular wilt and plant death. Accumulation of CGMMV RNAs in a mixed infection with WMV in some cucurbits was higher than infection with CGMMV alone. Moreover,the level of capsid protein from CGMMV increased in mixed infection. However,the level of WMV did not show any significantly increase in doubly versus singly infected plants. Single infections of WMV or CGMMV on the same hosts produced only vein clearing,blistering,systemic mosaic or mottling on the upper leaves and similar symptoms developed after double infection. It is concluded that co-infections with WMV and CGMMV displayed synergistic interaction which could have epidemiological consequence.