فهرست مطالب

میکروب شناسی مواد غذایی - سال دوم شماره 7 (بهار 1390)

مجله میکروب شناسی مواد غذایی
سال دوم شماره 7 (بهار 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/04/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مژده چله مال دزفول نژاد، مرضیه جهانگیری زاده، مهرزاد مصباح، مهران جواهری بابلی صفحه 1
  در آبزی پروری، جلبک اسپیرولینا به منظور تقویت سیستم ایمنی و افزایش نرخ بازماندگی در ماهیان تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اسپیرولینا بر فاکتورهای خونی ماهی پنکوسی (Pangasius hypophthalmus) انجام شد. بدین منظور، 112 عدد ماهی با وزن متوسط 8±21 گرم به صورت کاملا تصادفی در 5 آکواریوم شیشه ای توزیع شدند. پودر اسپیرولینا در 4 تیمار (5/2، 5، 5/7 و 10 درصد) به جیره ی پایه اضافه شد و یک تیمار به عنوان شاهد با جیره ی پایه مورد تغذیه قرار گرفت. طول دوره ی غذادهی 35 روز و روزانه 5 مرتبه به میزان 3% وزن کل توده ی زنده در نظر گرفته شد. در انتهای دوره از 50 قطعه ماهی از طریق ورید ساقه دمی خون گیری شد و پارامترهای خون شناسی از جمله شمارش کلی گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و اندیس های گلبولی (MCV، MCH، MCHC) به روش های متداول آزمایشگاهی اندازه گیری گردید. در خصوص تعداد گلبول های قرمز و هماتوکریت تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (P≥0.05) ولی مقدار هموگلوبین،MCH وMCHC افزایش معنی داری (در سطح اطمینان 95%) در سایر تیمارها نسبت به گروه شاهد داشتند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که استفاده از اسپیرولینا در این تحقیق تاثیر چندانی بر فعالیت خونسازی ماهی Pangasius hypophtalamus ندارد، اما مقدار هموگلوبین را افزایش خواهد داد.
  کلیدواژگان: اسپیرولینا، پنگوسی گیاهخوار، فاکتورهای خونی
 • مرتضی رزاقی منش، مازیار منشئی، حمید خرم، مهرداد یادگاری، مصطفی نوربخش صفحه 11
  یک قلاده سگ ماده، نژاد تریر 4 ساله با علایمی نظیر سختی در دفع ادرار، بی اشتهایی و حضور خون در ادرار به درمانگاه حیوانات خانگی بخش خصوصی ارجاع داده شد. بررسی میکروسکوپی نمونه ی ادرار و تصویربرداری تشخیصی حاکی از وجود سنگ ادراری بود. در تصویربرداری تشخیصی تعداد دو عدد سنگ ادراری دایره ای شکل مشاهده شد. در ارزیابی بیوشیمیایی خون، افزایش غلظت اوره و کراتینین تایید شد. پس از انجام اقدامات اولیه ی درمانی، جراحی مثانه صورت پذیرفته و سنگ ها خارج گردید. در ادامه نمونه هایی از این سنگ ها برای ارزیابی آزمایشگاهی به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج بررسی آزمایشگاهی نشان داد که سنگ های ادراری ارسال شده از جنس سنگ های استروویتی (آمونیوم-منیزیوم-فسفات) می باشد. اقدامات درمانی رضایت بخش و شامل درمان آنتی بیوتیکی، جراحی و اصلاح جیره غذایی بود.
  کلیدواژگان: تریر، سنگ مثانه، استروویت، جراحی
 • محمدحسین صفریان، مهدی سخا، شاهین نجات صفحه 15
  مطالعه حاضر به منظور بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی در یک گاوداری صنعتی 250 راسی در رشت بر روی 54 گاو صورت گرفت. برای بررسی میزان کلسیم از هر گاو در 3 نوبت شامل یک هفته قبل، یک هفته بعد و دو هفته بعد از زایمان خون گیری از ورید دمی به عمل آمد و سپس کلسیم با استفاده از روش اسپکتوفتومتری محاسبه گردید. میزان کلسیم در فصول مختلف و همچنین در دام های دارای عارضه یا بدون عارضه با استفاده از Independent sample T-test صورت گرفت و فراوانی دام های دارای عارضه و بدون عارضه در فصول مختلف نیز با روش مربع کای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی بین میزان کلسیم در یک هفته قبل و یک هفته بعد از زایمان در سطح 99% معنی دار است. میزان کلسیم یک هفته قبل از زایمان، در زمستان کمتر از پائیز بود و به لحاظ آماری در سطح 99% معنی دار بود. میزان کلسیم در یک هفته بعد از زایمان نیز در فصل زمستان کمتر از پائیز بود که به لحاظ آماری در سطح 95% معنی دار است.
  کلیدواژگان: هیپوکلسمی تحت بالینی، کلسیم، همبستگی، فصل، زایمان
 • محمدحسین مرحمتی زاده، مجید محمودی، سارا رضازاده، محمدرضا کاظمی صفحه 25
  از جمله محصولات تخمیری مفید سلامت که سال هاست در کشورهای اروپایی و آمریکایی تولید و به بازار عرضه می شوند فرآورده های پروبیوتیک هستند و به طور معمول یکی از گروه های مواد غذایی که می توان به بهترین نحو ممکن آن را با باکتری های پروبیوتیک غنی کرد شیر و ماست است. در این بررسی تاثیر عسل بر قابلیت زیستی و سرعت تخمیر پروبیوتیک ها مطالعه شده است. جهت تعیین تاثیر مقادیر مختلف عسل (0، 2، 4 و 6 درصد) بر رشد باکتری-های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، در مرحله اول (شیر) و در مرحله دوم (ماست) پروبیوتیکی 165/0 گرم از باکتری لیوفیلزه ی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و 165/0 گرم از باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به صورت همزمان به یک لیتر شیر کم چرب استریلیزه افزوده شد. پروتئین محصولات به روش فرمل تیتراسیون اندازه گیری گردید. قابلیت زیستی باکتری های پروبیوتیکی در روزهای 1، 5، 10 و 15 مورد ارزیابی قرار گرفت. در روز دهم تولید، ارزیابی حسی انجام شد. درصد پروتئین ماست عسل پروبیوتیکی نسبت به ماست معمولی افزایش یافته بود که با افزایش غلظت عسل باعث افزایش درصد پروتئین شد و نمونه 6% عسل بیشترین درصد پروتئین را داشت. مدت زمان ماندگاری محصولات 15 روز بود. نتایج پرسش نامه در آزمون آماری توصیفی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که نتایج آماری حاکی از آن بود که بین رنگ، قوام، چربی و مزه نمونه ها تفاوت معنی دار وجود داشت.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، عسل، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم
 • موسی معینی، سعیده نوحی، حمید امانلو، مهران ابوذر صفحه 33
  تعداد 24 راس گاو هلشتاین با زایش های 2و 3 یا بالاتر جهت بررسی کاهش توازن منفی مواد مغذی و معدنی در اوایل دوره پس از زایش در گاوهای هلشتاین شیرده به صورت تصادفی بلوک بندی شدند. این پژوهش در مرداد ماه سال 1389 در واحد گاو شیری مجتمع کشت و صنعت بنیاد خرم دره انجام گرفت. تیمارها شامل تیمار شاهد (بدون هیچ مکمل)، نوشاندنی (یک بسته ی 2 کیلوگرمی حاوی پروپیونات کلسیم 500، پروپیلن گلیکول 500، کلرور پتاسیم 220، سولفات منیزیم 250، نمک طعام 150 گرم، کولین کلراید، متیونین 12 گرم در دو وعده در 20 لیتر آب با دمای40 درجه سانتیگراد)، خوراکی (بسته دو کیلوگرمی فوق به صورت ترکیب با خوراک کاملا مخلوط (TMR)) و تیمار تزریقی (تزریق الکترولیت ها و ویتامین ها) بودند. طول دوره آزمایش 21 روز اول دوره شیردهی بود. در روزهای 2، 4، 7، 14و 21 از گاوها نمونه خون گرفته شد. کلسیم، منیزیم، فسفر، اسیدهای چرب غیر استریفیه (NEFA) و اسید بتا-هیدروکسی بوتیریک (BHBA) و گلوکز خون اندازه گیری شد. از لحاظ فراسنجه های خونی بین همه تیمارها تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0.05) و تیمار نوشاندنی و تزریقی منجر به کاهش معنی دار در سطوح NEFA و BHBA و افزایش معنی دار در سطوح کلسیم، منیزیم، فسفر وگلوکز خون شد.
  کلیدواژگان: گلوکوژنیک، تعادل منفی، نوشاندنی، خوراکی، تزریقی
 • ابراهیم رحیمی، ریحان خانجانی، حمید رحیمی صفحه 47
  بر اساس آخرین ارزیابی به عمل آمده از سوی فائو، امروزه بالغ بر 969 میلیون نفر در جهان با هزینه ای کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند که حدود سه چهارم از آنها برای بقا خود به کشاورزی وابسته هستند. بسیاری از گزارشات نشان می-دهد که برای تامین غذای مورد نیاز جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در سال2050، باید تولید کنونی را دو برابر کرد. سازمان خوار و بار ملل متحد فائو اعلام کرده است که برای جلوگیری از وقوع بحران امنیت غذایی و کمبود گندم در آسیا باید این قاره میزان تولید گندم خود را تا سال 2050 میلادی بیش از 75 درصد افزایش دهد. مفهوم دسترسی به غذا نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع تامین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است و به معنای پایداری در دریافت غذا، ثبات و پایداری دریافت ارزش های غذایی مورد نیاز جامعه می باشد. این تعریف به سه عنصر موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا استوار است. در این مقاله موانع و مشکلات و راهکارهای امنیت غذائی مورد بحث قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: غذا، کشاورزی، امنیت، فائو
 • محمد میروکیلی، عبدالرسول نامجو، محمود رفیعیان، محسن جعفریان دهکردی، مصطفی فغانی صفحه 55
  خواص گیاه بادرنجبویه بسیار متنوع است، اما مصرف مقدار زیاد از آن می-تواند مسمومیت زا باشد. این مطالعه به منظور بررسی اثرات سمی عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه بر تعدادی از آنزیم های بیوشیمیایی سرم در موش سوری انجام شده است. بیست و یک موش سوری در سه گروه هفت تایی تقسیم شدند. به گروه اول، تحت عنوان شاهد، نرمال سالین و به گروه های دوم و سوم عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه به طور روزانه و به مدت دو هفته به-ترتیب دوزهای 450/0 و 350/1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی تلقیح شد و مقادیر پارامترهای بیوشیمیایی سرم موش ها در روز پانزدهم مورد آزمایش قرار گرفت. عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه باعث کاهش معنی دار آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز به صورت وابسته به دوز در گروه های تیمار نسبت به گروه کنترل شده بود اما تغییر معنی-داری در آنزیم کراتینین و اوره در گروه های تیمار نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد. نتایج آزمایشات آنزیمی نشان داد که عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه ممکن است باعث آسیب های کبدی در موش شود.
  کلیدواژگان: بادرنجبویه، موش سوری، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز، آلکالین فسفاتاز