فهرست مطالب

تعلیم و تربیت استثنایی - پیاپی 114 (فروردین 1392)
 • پیاپی 114 (فروردین 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/01/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سمیه نظری، غلامعلی افروز، غلامرضا خجسته مهر، مسعود لواسانی صفحه 5
  پژوهش حاضر با هدف دستیابی به علل و عوامل احتمالی موثر در تولد کودکان استثنایی در خانواده هایی با بیش از یک فرزند استثنایی، به مقایسه ویژگی های زیستی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند در مناطق شهری و روستایی اهواز پرداخته است. پژوهش از نوع «علی – مقایسه ای» پس رویدادی به شمار می-رود. جامعه پژوهشی، شامل تمامی والدین دارای بیش از یک فرزند استثنایی مناطق شهری و روستایی اهواز می باشد. از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، 94 نفر از والدین با بیش از یک فرزند استثنایی، در دو گروه خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی (58 نفر) و والدین غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی (36 نفر) به عنوان نمونه اصلی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، از بین سایر متغیرهای زیستی، دو گروه خویشاوند و غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در میانگین سن کنونی مادر، سن کنونی پدر و سن حین ازدواج مادر، تفاوت معنادار دارند. به طوری که میانگین سن مادران و پدران و سن حین ازدواج مادران خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی به طور معناداری کمتر از گروه غیرخویشاوند بود.
  کلیدواژگان: ازدواج خویشاوندی، والدین با بیش از یک فرزند استثنایی
 • سید ابوفاضل حسینی نسب، سمیرا ندامی صفحه 16
  هدف از این پژوهش، مقایسه درک زمان در دو گروه از کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و عادی بود. در پژوهش پس رویدادی حاضر، تعداد 26 پسر دارای اختلال کمبود توجه- بیش فعالی و 19 پسر عادی شهر تهران حضور داشتند. نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ایاز بین دانش آموزان مدارس استثنایی و مدارس عادی شهر تهران صورت گرفت. در این پژوهش از نسخه تجدید نظر شده مقیاس درجه بندی معلم کانرز (1997) استفاده شد. همچنین از روش بارکلی (2001) در ارزیابی ادراک زمان این دو گروه استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون آماری t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی از لحاظ برآورد زمان در هر سه زمان تعیین شده نسبت به کودکان عادی عملکرد پایین تری داشتند و تفاوت بین آنها معنادار بود. با استفاده از تحلیل داده ها با آزمون t مستقل، تفاوت درک زمان در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی نسبت به گروه عادی معنادار است. به عبارت دیگر، کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی نسبت به زمان آگاهی کمتری دارند و قادر به برنامه ریزی ذهنی بر اساس آن نیستند.
  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، درک زمان
 • سمیه کمالی صفحه 23
  نظام های آموزش و پرورش کشورها، معمولا در ابتدای ورود کودکان به مدرسه، به سنجش روان شناختی آنان می پردازند تا برنامه های درسی خود را با وضعیت آنان هماهنگ سازند. در کشور ما نیز از سال 1375 طرحی با عنوان سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به مدرسه به اجرا درآمده که عمدتا بر مشخصات فردی، مشخصات خانواده، و سنجش وضعیت سلامت جسمی دانش-آموزان متمرکز است و آمادگی تحصیلی آنان را نیز بر اساس برخی رویکردهای روان سنجی، تا اندازه ای مورد اندازه گیری قرار می دهد.
  در این مقاله با بررسی رویکردهای جدید و پژوهش ها و آثار جدید سنجش روان شناختی، نشان داده شده است که کارکرد واقعی آموزش و پرورش ایران در سنجش ورودی دانش آموزان به مدارس ابتدایی در مقایسه با مبانی نظری و کارکردهای علمی پیشرفته جهانی در این حوزه از سنجش روانی-تربیتی و هدف-های اصلی سنجش ورود به مدرسه، فاصله دارد و ضروری است که برخی طرح های پژوهشی توسعه ای و علمی و کاربردی برای ایجاد تحول در این موضوع حیاتی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: سنجش روان شناختی، دانش آموزان استثنایی
 • ثریا عابدی صفحه 30
  آموزش والدگری یکی از روش های مداخله موثر در اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی1 است که در آن والدین می آموزند چگونه با فرزند خود رفتار نمایند تا بتوانند والدین موثرتری باشند و از ایجاد یا توسعه مشکلات رفتاری در کودکشان جلوگیری کنند. برنامه والدگری مثبت یک برنامه گروهی مداخله رفتاری در تعاملات خانواده است که هدف آن پیشگیری و درمان مشکلات شدید رفتاری، هیجانی وتکاملی از طریق ارتقاء آگاهی، مهارت های والدگری و عزت نفس والدین و نیز آموزش حل مسئله می باشد و به عنوان یک روش منحصر به فرد، نیازهای خاص کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و خانواده های آنان را مرتفع می سازد
  کلیدواژگان: برنامه والدگری مثبت، اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی
 • اکرم پرند صفحه 38
  از میان کودکان دارای اختلال، کودکان مبتلا به نارسایی توجه/بیش فعالی بیشترین مشکلات را در کارکردهای تحصیلی دارند. این کودکان به دلیل ضعف در کارکردهای اجرایی و مشکلات رفتاری در توجه و تمرکز بر مطالب درسی، انجام تکالیف درسی، رعایت قوانین و مقررات مدرسه و کلاس و سازگاری با هم کلاسی ها با مشکلات جدی مواجهند. این مسائل علاوه بر کارکردهای خانوادگی و تحصیلی بر خودپنداره و اعتماد به نفس آنان تاثیر منفی بر جای می گذارد و کودکان مبتلا را در چرخه ای از روابط منفی گرفتار می کند. اغلب این کودکان مشکل هوشی ندارند و باید در مدارس عادی جای دهی شوند و محیط کلاس و برنامه های آموزشی باید با توجه به نیازهای ویژه آنان انطباق داده شود. از آنجایی که کودکان ساعات زیادی را در مدرسه سپری می کنند، لازم است معلمان و سایر کارکنان مدرسه نسبت به ویژگی های این اختلال، مدیریت رفتار این کودکان در کلاس و شیوه های آموزش آنان شناخت کسب کنند و به این کودکان کمک کنند تا بیشترین بهره را از محیط آموزشی ببرند. به دلیل اهمیت این مسئله پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای آموزشی مناسب و روش های انطباق برنامه و محیط کلاس صورت گرفته است. این پژوهش مروری است و داده های آن با استفاده از مطالعه پیشینه نظری و پژوهش های انجام شده گردآوری شده است.
  کلیدواژگان: نارسایی توجه، بیش فعالی، آموزش تلفیقی، انطباق آموزشی، انطباق محیطی
 • الهام افروزه، امیر طباطبایی، خدیجه دروگر صفحه 42
  در مورد کارکرد شناختی ناشنوایان نظرات متفاوتی از طرف پژوهشگران مطرح شده است،در مقاله حاضر سعی می شود، با مرور و بررسی پژوهش ها و دیدگاه های مختلف، عملکردشناختی از جمله حافظه، هوش، یادگیری و عملکرد زبان شناختی کودکان ناشنوا مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع برخی اذعان می کنند که ناشنوایان در زمینه ادراک، یادگیری و حافظه نسبت به کودکان شنوا عملکرد محدودی دارند و برخی دیگر این نظر را نقض می کنند و معتقدند که هیچ تفاوت معناداری بین کودکان شنوا و ناشنوا وجود ندارد. پژوهش ها بیان می کنند که دانش آموزان ناشنوا از نظر حافظه و نوع آزمون های هوشی نسبت به همسالان شنوا ضعیف هستند. در برخی دیگر از پژوهش ها اذعان می شودکه کودکان ناشنوا به طور کلی از نظر هوشی ضعیف نیستند، هرچند ممکن است ناشنوایان از نظر کمی، هوشی مساوی با افراد شنوا داشته باشند، در عین حال از نظر کیفی با کودکان شنوا همتراز نیستند. چرا که جنبه های کیفی کارکرد ادراکی و مفهومی افراد ناشنوا متفاوت است. آنها معتقدند که افراد ناشنوا قابلیت های ذهنی طبیعی دارند، گرچه ممکن است گاهی کمبودهایی در عملکرد، ظاهر شود. اغلب مشکلاتی که در ناشنوایان مشاهده می شود ناشی از مشکلات ارتباطی می باشد. پژوهش ها پیشنهاد می کنند که در ارزیابی مفاهیم شناختی دانش آموزان با آسیب شنوایی، شیوه ارتباط کلی درنظر گرفته شود. به ارتباط عوامل اجتماعی در تسهیل یادگیری و قابلیت های فرد نیز اشاره می کنند، این مقاله ضمن مرور و جمع بندی دیدگاه های مختلف در زمینه عملکرد شناختی ناشنوایان، برخی از دلالت های آموزشی آن را نیز مورد اشاره قرار می دهد.
  کلیدواژگان: عملکرد شناختی، کودکان ناشنوا
 • امیرعباس ابراهیمی صفحه 52
  وقتی نوتوانی کودک ناشنوا آغاز می شود، شنوایی شناس باید در نظر بگیرد چه روش نوتوانی برای کودک دنبال خواهد شد. اختلاف نظر درباره ی مناسب ترین روش برای هر کودک موجب شده تصمیم گیری درباره ی فلسفه ی روش های ارتباطی روند ساده ای نباشد. شنوایی شناس باید بداند هنگام این تصمیم گیری ممکن است والدین هنوز هم درگیر روند سوگ و در حال تجربه ی واکنش های هیجانی به افت شنوایی فرزندشان باشند. بنابراین، شنوایی شناس باید مطمئن شود والدین از گزینه های موجود روش شناسی نوتوانی به خوبی آگاهند و می توانند به روند تصمیم گیری کمک کنند.
  کلیدواژگان: ناشنوایی، رویکردهای ارتباط دستی
 • ترجمه: _مریم رضا بیگی داورانی_ صفحه 58
  این مقاله مطالبی را در مورد اختلال نافرمانی مقابله ای (ODD)، اختلال سلوک (CD) و شکل های زودرس جامعه ستیزی ارائه می دهد. تغییرات و ثبات رشدی هر یک، ارتباط و همبستگی درونی بین آنها، و همچنین مداخلات درمانی موثر برای هر یک از این سه وضعیت را بررسی می کند و برای پژوهش های آینده پیشنهاداتی ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: اختلال نافرمانی مقابله ای، اختلال سلوک، جامعه ستیزی، رشد، پیشگیری، درمان
 • صفحه 68
|
 • Somayeh Nazari, Gholamail Afrooz, Gholamreza Khojasteh Mehr, Mosoud Lavasani Page 5
  This study aims at identifying factors influencing the birth of exceptional children in families who have more than one exceptional child. It investigates and compares the biological characteristics of the parents with more than one exceptional child, in two groups: a) parents from the same family background either from mother of father side; b) parents from different family background or parents who are not relative. This study also compares the demographic characteristics of children in these two groups. This study focuses on 94 parents 58 of which form the Target group and 36 form the comparison group. Finding showed that there are significant differences in several biological characteristics variables in the two groups under study. These variables are parent's type of marriage, parent's relationship in terms of their family background, the mother's age, the father's age, mother's marriage age in both groups.
  Keywords: Familial Marriage, Parents with more than one Exceptional Children
 • Sayyed Aboalfazl Hosseini Nassab, Samira Nedami Page 16
  The purpose of this research is to compare time Perception in two groups of children having attention deficit disorder/hyperactivity and normal ones. In the current post hapening research, 26 boys having a combination of attention deficit disorder/hyperactivity and 19 normal boys from the city of Tehran participated. In this research the revised copy of Conners Teachers Classification Scale (Conners, 1997) was utilized. Also, Barkly Method (2001) was used in the assessment of time Perception between these two groups. To analyze the data the independent statistical test was used.The results indicated that children having attention deficit disorder/ are inferior to normal children in performance in all three determined time periods and the difference between the two groups was significant. The analysis of data using the independent T test shows the difference in time Perception between children having attention deficit disorder/hyperactivity and normal children to be significant. In other words, children suffering from attention deficit disorder/hyperactivity are less aware of time Perception and are not able to plan activities based on time Perception.
  Keywords: Attention Deficit Disorder, Hyperactivity, time Perception
 • Somayyeh Kamali Page 23
  Systems of education in different countries usually make psychological assessments of incoming first grade students to primary schools to be able to adjust their educational curriculum to special needs of the students. In our country, a project entitled "assessing physical health & school readiness" conducted from 1996 for incoming fist grade students. This project focuses on student's individual information, family situation, and physical health of the students as well as a brief assessment of their school readiness via some assessment approaches.The review studies carried out through investigating the modern approaches and new researches concerning the psychological assessment of incoming first grade school students indicate that our educational system's attempts in this field, compared with the international advanced psychological assessment of incoming students and with the goals of these assessments have great shortages and it is vital that some scientific, developmental and applicable research to be done to create a change.
  Keywords: Psychological assessment, exceptional children
 • Soraya Abedi Page 30
  Teaching parenting is one of the most effective intervention methods in attention deficit disorder/ hyperactivity by which parents learn how to treat their children so that they can become more effective parents and prevent behavioral problems from coming into existence or expansion. Positive parenting program is a group behavioral intervention program in Family intervention whose goal is prevention and treatment of severe behavioral, emotional and evolutionary problems through the expansion of awareness, parenting skills, parent's self esteem and also teaching how to solve problems. This program will also eliminate the unique special needs of parents and their children suffering from attention deficit disorder and hyperactivity (Sanders and Turner, Marqui-Dadz, 2002)
  Keywords: Positive Parenting Program, attention deficit disorder, hyperactivity
 • Akram Parand Page 38
  Academic performance is the area where children suffering from attention deficit disorder and hyperactivity have the most difficulties.These children because of having weaknesses in performing their tasks and behavioral problems and the lack of attention and concentration in academics, doing homework, Following school's rules and regulations and getting along with classmates face major difficulties. These problems will have negative effect not only on their family interaction and educational performance, but also their self assessment and self confidence to the point that they get caught in a cycle of negative interactions.Most of these children have no intelligence problems and should be placed in conventional schools and the class's environment and academic programs should be adjusted based on their needs. Since children spend a lot of time at school, it is imperative that teachers and other school's employees gain some knowledge about the peculiarities of this disorder, how to manage these children's behavior in the classroom and the methods of teaching them in order to help these children to take the most advantage in the academic setting. Because of the importance of this issue, the current research has been conducted for the purpose of presenting suitable educational approaches and methods for balancing the program with the class environment. This research is a review and its data have been gathered by using previous theoretical studies and conducted researches.
  Keywords: Attention Deficit Disorder, Hyperactivity, Integrative Education, Educational Adjustment, Environmental Adjustment
 • Elham Afroozeh, Amir Tabatabaee, Khadijeh Derogar Page 42
  Different opinions have been presented about the cognitive performance of the deaf. In the current article, taking into account the study of different researches and views, there is an attempt to analyze the cognitive performance such as memory, intelligence, learning and linguistic performance in deaf children. In general, some claim that compared to normal children the deaf have a limited understanding as far as understanding, learning and memory are concerned. Some others reject this idea and believe that there is no significant difference between the deaf and normal children.Researches indicate that deaf children, as far as memory and the type of I.Q tests are concerned, are weaker than normal children.In some other researches, there is a claim that deaf children are not, generally, weak as far as intelligence is concerned.Although, it is possible that deaf children, quantitatively speaking, are equal to normal children, they are not, qualitatively, equal to normal children. The reason is that deaf childrens.Quantitative aspects of comprehensive and conceptual performance are different. They believe that deaf individuals have natural mental capabilities. Although, it is possible that, sometimes, some shortfalls might emerge in the performance, most of the problems in the deaf is as a result of communication gaps.Researches suggest that when it comes to the assessment of cognitive concepts of students with hearing impaired, the general communication method has been taken into consideration. These researches will also make references to the social factors in the individual's capability and learning facilitation. In this article, in addition to reviewing and summing up different views in the field of deaf student's cognitive performance, some other educational reasons have also been pointed out.
  Keywords: Cognitive Performance, Deaf Children
 • Amirabbas Ebrahimi Page 52
  When a deaf child's rehabilitation starts, the audiologist should keep in mind what kind of rehabilitative method he or she would have for the child. Differences in opinions about the most appropriate method for every child have made decision making about the philosophy of communicative methods not an easy one. The audiologist should be aware that at the time of making this decision, the parents might still be involved with the grief of experimenting their emotional reaction to their children's loss of hearing. Therefore, audiologist should make sure that parents are well aware of the current choices rehabilitative methodology and can help the decision making process.
  Keywords: Manual Communication Approach, Deafness
 • Rolf Loeber, Jeffrey Burke, Dustin A. Pardini Page 58
  This article includes information about confrontational disorder (ODD), Conduct disorder (CD) and premature forms of antisocial behavior. Changes, developmental stability and the inner correlation between them and also effective intervention treatment for each of these conditions are analyzed and some suggestions have been offered for future researches.
  Keywords: Confrontational Disorder, Conduct Disorder, Anti, Social Behavior, Prevention, Treatment