فهرست مطالب

شیمی و مهندسی شیمی ایران - سال سی و یکم شماره 3 (پیاپی 66، پاییز و زمستان 1391)
 • سال سی و یکم شماره 3 (پیاپی 66، پاییز و زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابوالفضل ولدخانی، کاظم کارگشا، محمدحسن امینی صفحه 1
  حضور عناصر سمی مثل کادمیم، جیوه و آرسنیک در منابع مصرفی محیطی (مانند آب آشامیدنی) در مقادیر میکروگرم در لیتر اثرات بسیار نا مطلوبی بر روی سلامتی انسان بر جای می گذارد و کنترل مقادیر در چنین غلظت هایی نیازمند تکنیک های اندازه گیری است که حساسیت مورد نظر را تامین کند. تکنیک های اسپکترومتری جذب اتمی به دلیل کارایی بالا، سادگی و هزینه کم گزینه مناسبی برای این امر هستند با این حال حساسیت مورد نظر با روش های معمولی این تکنیک تامین نخواهد شد. از این رو، پژوهشگران تلاش کرده اند که با ساخت ابزارهائی مثل گیراندازنده اتم، تولید کننده بخار سرد، و تولید کننده هیدرید عناصر مختلفی مانندکادمیم، جیوه و آرسنیک را باحساسیت بهتری توسط اسپکترومتر جذب اتمی شعله ای و این ابزار ها اندازه گیری می کنند. در پژوهش ارائه شده، با کپی سازی این ابزار ها و متصل نمودن آنها به دستگاه معمولی اسپکترومتر جذب اتمی شعله ای این سه عنصر با حساسیت بسیار بهتری اندازه گیری شدند. در ابتدا ابزار گیراندازی اتم با استفاده از لوله کوارتز شکاف دار ساخته شده است و این وسیله برای اندازه گیری 3 عنصرمذکور در محلول های آبی به کار گرفته شده و میزان بهبود حد آشکارسازی با فاکتوری بین 2 تا 3 برای آن ها حاصل شده است. در مرحله بعد، ابزار تولید کننده بخار سرد برای اندازه گیری جیوه مشابه سازی شد. از این وسیله برای اندازه گیری جیوه در نمونه های آبی استفاده شد. حد تشخیص به دست آمده برای جیوه 100 نانوگرم در لیتر با میانگین انحراف استاندارد نسبی 5 درصد بود که نسبت به روش گیراندازی اتم تا 1000 برابر بهبود در حد تشخیص مشاهده گردید. در آخرین مرحله وسیله تولید کننده هیدرید برای اندازه گیری آرسنیک مشابه سازی شد. از آن جا که آرسنیک مانند جیوه توانایی تشکیل بخار اتمی سرد را ندارد، از تکنیک تولید هیدرید برای اندازه گیری آن استفاده شد. وسیله تولید بخار سرد بکار رفته در قسمت قبلی با اندکی تغییرات به ابزار تولید کننده هیدرید تبدیل شد و پس از این تغییر از آن برای اندازه گیری آرسنیک در محلول های آبی استفاده شد. با این روش حد تشخیص1 میکرو گرم در لیتر برای آرسنیک به دست آمد که نسبت به روش گیراندازی اتم تا 200 برابر بهبود نشان داد. وسایل و ابزار ساخته شده به راحتی بر روی انواع اسپکترومترهای جذب اتمی شعله ای قابل سوار شدن بوده و تکنیک های روتینی برای اندازه گیری این عناصر در نمونه های محیطی فراهم می آورند و می توان مزایایی مثل ساده بودن روش و کم هزینه تر بودن نسبت به سایر روش های مشابه را برای آن ها ذکر کرد. تعداد نمونه های قابل آنالیز در یک ساعت برای 3 تکنیک گیراندازی اتم، تولید بخار سرد و تولید هیدرید به ترتیب 100، 20 و 30 می باشند.
  کلیدواژگان: تولید بخار هیدرید، گیر انداختن اتم، کادمیم، جیوه، آرسنیک
 • حسام زمان خان، بیتا آیتی*، حسین گنجی دوست صفحه 9

  فنل از جمله آلاینده های خطرناک و سخت تجزیه پذیر است که حذف کامل آن به روش های معمول امکان پذیر نمی باشد. در این پژوهش حذف فنل از فاز مایع به وسیله فتوکاتالیست نانو روی اکسید مورد مطالعه قرار گرفت.
  از بتن به عنوان بستر تثبیت نانو ذرات استفاده شد و انرژی تابشی به وسیله لامپ UV تامین شد. تاثیر پارامترها شامل غلظت ماده آلاینده، شدت تابش، مقدار ذرات ماده کاتالیست و pH مورد مطالعه قرار گرفت. در شرایط بهینه غلظت اولیه فنل 50 میلی گرم در لیتر فنل، میزان ماده کاتالیست برابر 80 گرم در متر مربع، pH برابر 11 و توان منبع تابش لامپ UV برابر 32 وات، بازده حذف سامانه پس از گذشت 5 ساعت بیش از 90 درصد بود.

  کلیدواژگان: فتوکاتالیست، نانو روی اکسید، حذف فنل، بستر بتنی، لامپ UV
 • عبدالله سمیعی بیرق، احمد خدادادی، محمود عبدالهی، محمد مشکینی صفحه 21
  سدیم سیانید به عنوان یک ماده بسیار سمی و در عین حال با ارزش در استخراج طلا و نقره به کار می رود. مقدار و اندازه جاذب، زمان جذب، pH و دمای محلول از پارامترهای مهم در جذب سیانید می باشند. در این پژوهش دو نوع تالک در دانه بندی های 45- میکرون (سفید)، (300-100) و(500-300) میکرون (صنعتی) مورد استفاده قرار گرفت. میزان بهینه تالک برای جذب سیانید در اندازه (45-)، (300-100) و (300-300) میکرون به ترتیب 20، 28 و 36 گرم در لیتر برآورد شد. pH بهینه برای هر سه اندازه حدود 9 تا 5/9 بود. زمان بهینه برای اندازه های (45-)، (300-100) و (500-300) میکرون به ترتیب برابر در 50، 30 و40 دقیقه به دست آمد. سینتیک جذب در اندازه های (45-) و (500-300) میکرون از معادله درجه اول لاجرجن و برای اندازه های (300-100) میکرون به طور کامل از مدل درجه دوم پیروی می کند. آغشته کردن تالک با محلول آلومینیم کلرید باعث افزایش سطح مثبت آن شده و بازده جذب سیانید را نیز افزایش می دهد. بیشینه جذب در هر سه اندازه های بیشتر از مدل فروندلیچ پیروی می کند هر چند که میزان ضریب تبیین برای مدل لانگ مایر نیز برای ابعاد درشت زیاد است. درصد جذب سیانید در ابعاد (45-) میکرون نسبت به اندازه های (500-300) میکرون بیشتر و نسبت به اندازه-های (300-100) میکرون کمتر می باشد.
  کلیدواژگان: سیانید، تالک، فرایند جذب، هم دماهای جذب
 • بهروز کریمی، محمدحسن احرامپوش، اصغر ابراهیمی، مهدی مختاری صفحه 33
  تصفیه پساب های قوی دارای ترکیب های نیتروژن دار مانند شیرابه زباله یکی از کاربردهای فرایند اکسایش مرطوب با هوا (WAO) می باشد. هدف از این پژوهش تعیین راندمان روش اکسایش مرطوب با هوا در حذف آمونیاک از شیرابه زباله شهری اصفهان می باشد. شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان که دارای ترکیب های نیتروژن دار فراوانی است با فرآیند اکسایش مرطوب با هوا در درجه گرمای بالا (°C300 100) و فشار (bar10) و تزریق اکسیژن ملکولی به عنوان اکسید کننده، تصفیه شد. نتیجه ها نشان داد که در دمای °C300 و زمان ماند 30 دقیقه راندمان حذف 3NH 6/54 درصد و راندمان تولید نیترات 9/58 درصد می باشد. در این شرایط بیشترین راندمان حذف آمونیاک و تولید نیترات وجود دارد. به طور کلی میانگین راندمان تولید 3NO در این فرایند 9/58 - 5/32 درصد می باشد. با افزایش دما، تجزیه بیشتر مواد آلی انجام شده وآمونیاک بیشتری تولید می شود. همچنین با افزایش دما و کاهش زمان ماند، اکسایش آمونیاک به نیترات افزایش یافته و نیترات تولید می شود. از این روش می توان به منظور پیش تصفیه پساب های صنعتی و شیرابه با مقدارهای بالای آمونیاک استفاده کرد.
  کلیدواژگان: شیرابه، کارخانه کمپوست، اکسایش با هوای مرطوب، آمونیاک
 • ایرج گودرزنیا، عبدالرضا سعیدی صفحه 39
  کربن دی اکسید فوق بحرانی به عنوان حلال برای استخراج بسیاری از مواد استفاده می شود. با توجه به این قابلیت کربن دی اکسید، در این پژوهش نیز از این حلال برای بازیافت روغن موتور استفاده شد. مطالعه ها در بازه ی فشار bar 210-150 و بازه ی دمایی °C 65-35 برای یافتن بیشترین بازده انجام شد.در این بازه ی فشار، تغییر فشار تاثیر زیادی بر بازده استخراج می گذارد و با افزایش آن، بازده جداسازی افزایش می یابد.
  در مقابل وقتی که دما در یک فشار معین افزایش می یابد، دانسیته کربن دی اکسید فوق بحرانی کاهش یافته در نتیجه حلالیت آن کاهش و از سویی ویسکوزیته روغن کاهش و انتقال جرم از روغن افزایش می یابد. با توجه به نتیجه های به دست آمده، شرایط عملیاتی بهینه برای دستیابی به بیشترین بازده بازیافت روغن، فشار bar210 و دمای °C 45 است.
  کلیدواژگان: روغن کارکرده، استخراج فوق بحرانی، اکسیدکربن دی
 • حانیه غفوریان نصیری، محمدتقی حامد موسویان *، رسول کدخدایی صفحه 45

  پژوهش حاضر بر مبنای بررسی عامل های موثر بر شکست امولسیون ها در میدان ایستای امواج فراصوت با شدت بالا اعمال شده، به صورت افقی انجام شده است. در این مطالعه سامانه مدل شامل امولسیون نفت خام سبک در آب مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه های آزمایش ها نشان دهنده این بود که موج های ایستای فراصوت قادر به شکست امولسیون ها و جداسازی فازهای اولیه بودند. با این حال راندمان جداسازی به شدت به پارامترهای گوناگون فرایند همچون شدت صدا، موقعیت قرارگیری امولسیون نسبت به منبع فراصوت و مدت زمان صدا دهی وابسته بود. همچنین مشخص شد که غلظت درصد فاز پراکنده و حضور نمک در امولسیون نیز بر سرعت خامه ای شدن امولسیون تاثیر دارد. مقایسه نتیجه های آزمایش ها موید این بود که بهترین حالت جداسازی برای شدت صدا دهی 45 درصد، نزدیک ترین فاصله به منبع فراصوتی(5/17 سانتی متر)، بیشترین زمان صدا دهی(30 دقیقه)، حضور 5 درصد نمک سدیم کلرید در فرمول اولیه و برای امولسیون با غلظت نفت کمتر(5 درصد) می تواند صددرصد نفت امولسیون شده در آب را بازیافت نماید.

  کلیدواژگان: امولسیون نفت در آب، جداسازی، امواج فراصوت
 • محبوبه طاهرخانی، شیوا مسعودی، عبدالحسین روستاییان صفحه 59
  در این کار پژوهشی اسانس برگ گیاه Xanthogalum purpurascens Ave-Lall جمع آوری شده از شمال ایران، به روش تقطیر با آب استخراج شد و توسط دستگاه های GC و GC/MS مورد تجزیه و بررسی قرار گرفت. 62 ترکیب با درصد2/91% شناسایی شدند، که از این میان (59/17%) 1،8-cineole بیشتر بوده است. سایر ترکیب-هایی با درصد چشمگیر عبارتند از: (7/5%) cis-muurol-5-en-4-α-ol، (3/5%) neryl acetate و (2/5%) E-anethole. ویژگی های ضد باکتریایی اسانس برگ گیاه X. purpurascens، به دو روش سنجش قطر هاله مهار رشد بر روی محیط کشت مولر- هینتون آگار و روش غلظت بازدارندگی کمینه در مقابل شش باکتری گرم مثبت و منفی اندازه گیری شد. اسانس برگ گیاه X. purpurascens، اثر ضد باکتریایی به نسبت خوبی، در مقابل باکتری Klebsiella pneumonia از خود نشان داد. در صورتی که این اسانس در مقابل دو باکتری گرم مثبت و منفی Bacillus anthracis و Pseudomonas aeruginosa بی اثر بوده است.
  کلیدواژگان: روغن اسانسی، فعالیت ضد باکتریایی، Xanthogalum purpurascens، 1، 8، cineole
 • محبوبه طاهرخانی، شیوا مسعودی، روح الله فتح الهی، طناز برادری، عبدالحسین روستاییان صفحه 65
  جنس Torilis ازخانواده چتریان، Umbelliferae، در ایران 9 گونه گیاهی دارد. جنس Thecocarpusنیز ازخانواده چتریان، در ایران یک گونه با نام T. meifolius دارد که بومی ایران می باشد. در این پژوهش، مواد تشکیل دهنده و خواص ضد باکتریایی دو گیاه Torilis leptophylla و Thecocarpus meifolius مورد بررسی قرار گرفت. در اسانس T. leptophylla، 63 ترکیب که در مجموع 14/92% از وزن کل اسانس را تشکیل می دادند شناسائی شدند. در میان آنها، اسپاتولنول (74/15%)، ترانس آلفا برگاموتن (37/9%) و ژرماکرنD (94/8%) عمده بودند. در اسانس گیاه T. meifolius نیز 41 ترکیب با درصد 5/90% شناسائی شدند و در این میان اسپاتولنول (8/30%)، کاریوفیلن اکسید (9/8%) و ژرماکرن D (0/6%) ترکیب های عمده بودند. ترکیب اسپاتولنول که به عنوان آفت کش مورد استفاده قرار می گیرد و دارای خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی است و به عنوان ترکیب عمده در این دو گیاه شناسائی شد. فعالیت ضد باکتریایی این دو گیاه در مقایسه با جنتامایسین به عنوان استاندارد و به دو روش سنجش قطر هاله مهار رشد بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار و روش غلظت بازدارندگی کمینه، اندازه گیری شد. اسانس این دو گیاه اثرضعیفی بر روی باکتری های گرم مثبت از خود نشان داد.
  کلیدواژگان: meifolius، روغن اسانسی، اسپاتولنول، فعالیت ضد باکتریایی
 • مختار فیضمند، حسین رسالتی، حسین کرمانیان، حسین جلالی ترشیزی، امید رمضانی صفحه 71
  پیش استخراج و بازیابی همی سلولزها پیش از انجام فرایندهای تهیه خمیرکاغذ، یکی از روش های تامین قند مورد استفاده در تولید سوخت و مواد شیمیایی است. در این پژوهش، پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم با آب داغ تا دستیابی به کاهش وزن حدود 10 درصد انجام گرفت. در فرایند پیش استخراج، از مایع پخت به دست آمده از هر مرحله به عنوان مایع پیش استخراج برای مرحله بعدی) تا سه توالی استخراج(استفاده شد. نتیجه ها نشان داد که خمیرسازی سودا-آنتراکینون پیش استخراج شده با شرایط ملایم تر و شدت کمتر، دما و زمان پایین تر، در مقایسه با کاه بدون پیش استخراج انجام می شود. بازده خمیرسازی کاه پیش استخراج شده بالاتر از خمیر شاهد بوده ولی بازده کل خمیر به دست آمده (بر اساس وزن اولیه کاه) در تیمارهای پیش استخراج کمتر بود. پاسخ به پالایش خمیرکاغذهای سودا-آنتراکینون کاه پیش استخراج شده، به دلیل کم شدن همی سلولزها نسبت به خمیرکاغذ شاهد پیش استخراج نشده ضعیف تر بوده و خمیرکاغذ به دست آمده از کاه پیش استخراج شده دارای مقاومت در برابر عبور هوا و شاخص مقاومت در برابر پاره شدن کمتر بود. اما تفاوتی بین شاخص مقاومت در برابر ترکیدن و کشش خمیر پیش استخراج شده با خمیر شاهد پیش استخراج نشده دیده نشد.
  کلیدواژگان: کاه گندم، پیش استخراج با آب داغ، بازیابی مایع پیش استخراج، خمیرسازی سودا، آنتراکینون
 • رامین خواجوی، امین مفتاحی، ابراهیم جهانگیریان اصفهانی، مرتضی ستاری صفحه 79
  محدود بودن منابع طبیعی به ویژه در مورد سلولز که از گیاهان به دست می آید، باعث شده است تا پژوهش های بسیاری در زمینه منبع مناسب برای این ماده مهم انجام شود. در این رابطه تولید سلولز از روش های گوناگونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از مهمترین روش های تولید این پلیمر زیستی که در چند دهه اخیر رشد چشمگیری را داشته است، استفاده از برخی گونه های باکتریایی است. سلولز باکتریایی از منبع کربوهیدراتی ساکاریدی تولید می شود. در این پژوهش، در مرحله اول لایه هایی از نانو الیاف سلولز باکتریایی از سه منبع ساکاریدی متفاوت (گلوکز، ساکاروز و لاکتوز) در محیط کشت ایستا تولید شد، سپس با استفاده از روش های اندازه گیری رطوبت بازیافتی، طیف سنجی فروسرخ، پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی (SEM)، ساختار نانو الیاف فیبریلی سلولزهای باکتریایی تولیدی بررسی و با ساختار دو لیف سلولزی (پنبه و ویسکوز) مقایسه شد. نتیجه ها نشان دادند که عرض نانو الیاف فیبریلی سلولزهای باکتریایی بدین روش کمتر از 100 نانومتر و درصد بلوری لایه های تولیدی از هر سه منبع نسبت به سلولز طبیعی موجود در پنبه کمتر (15-10%) و نسبت به سلولز بازیافتی موجود در ویسکوز بیشتر (13-9%) است. ساختار بلوری تمام سلولزهای باکتریایی تولیدی از نوع I بود. لیکن مقدار سلولز I آلفای آنها متفاوت بود. میزان رطوبت بازیافتی سلولز باکتریایی نیز نسبت به سلولز طبیعی پنبه مقدار بیشتر(5%) و نسبت به سلولز بازیافتی ویسکوز مقدار کمتر (3%) بود.
  کلیدواژگان: سلولز باکتریایی، میکروبی، نانوالیاف، طیف سنجی مادون قرمز، پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی (SEM)، رطوبت بازیافتی
|
 • Abolfazl Valadkhani, Kazem Kargosha, Mohammad Hasan Amini Page 1
  Presence of toxic elements like cadmium, mercury and arsenic at ppb range in environmental resources may increase the risk to human health. Determination of these elements at such ranges needs a relative sensitive technique with enough low detection limit. Atomic absorption spectrometric methods provide simple and low cost techniques for such measurements. However, their detection limits in simple instrumentations lies in ppm ranges. At present work, sensitivity enhancement in determination of cadmium, mercury and arsenic using atom trapping and vapor generation techniques in atomic absorption spectrometry is investigated. In first step, an atom trapping device using a slotted quartz tube is fabricated. The device is then employed to analyzing those elements in aqueous solutions and a 2-3 enhancement is achieved. The detection limit of cadmium is improved from 20 ppb in simple FAAS to 5 ppb in atom trapping AAS. At second step, sensitivity enhancement for analyzing mercury and arsenic is investigated. A cold vapor generator is fabricated to analyzing mercury in aqueous solutions. The detection limit achieved by this method is 0.1 ppb which is 3 orders of magnitude better than flame one. The third step is determination of arsenic by hydride generation method, because cold vapor technique cannot be applied to this element. So, a hydride generator is fabricated with a slight modification of previously made cold vapor generator. A detection limit of 1 ppb is achieved by this method. In summary, such techniques provide simpler and cheaper analyzing methods for determination of volatile elements in aqueous samples. One may use specific digestion procedure for analyzing samples rather than aqueous one by such methods.
  Keywords: Vapor Generation, Atom Trapping, Mercury, Arsenic
 • Hesam Zamankhan, Bita Ayati, Hossein Ganjidoust Page 9

  Phenol is a toxic and refractory water pollutant that cannot be completely degraded through common wastewater treatment methods. Methods such as active carbon adsorption, oxidation or biological digestion are not satisfying enough and only convert the pollutant from one phase to another, or may produce much more other toxic substances. The photocatalysis process is a new promising methodology among highly efficient methods for elimination of relatively recalcitrant organic compounds. Furthermore, application of nano materials as catalyst has successfully improved the efficiency of this method. In this report, the aqueous oxidation of phenol over ZnO is investigated as a potential method for abatement of this pollutant. Concrete has been used as the immobilized surface and activation energy was provided with 8W UV-A lamps. Results of the SEM test also confirm an appropriate cover of ZnO on the concrete surface. The effects of operating parameters such as the initial phenol concentration, the light intensity, the dosage of ZnO particles, and pH were studied. The photocatalytic system afforded the highest degradation efficiency at C0= 50 mg / L, ZnO=80 g / m2, pH=11, light intensity= 32 W and over 90% of the initial phenol was degraded after 5 hours.

  Keywords: Photocatalyst, Nano ZnO, Phenol Removal, Concrete surface, UV lamp
 • Abdullah Samiee Beiragh, Ahmad Khodadadi, Mahmoud Abdoulahi, Mouhammad Meshkini Page 21
  The basic purpose of this research was the investigation of cyanide adsorption on talc mineral surface from tailing dam water in Aghdareh-Takab gold processing plant. Then in this work, talc was used for adsorbing the cyanide from the tailing dam water. Solution pH, adsorption time, amount and size of talc and temperature are some important parameters in the adsorption mechanism. talc was used in two fraction (100-300) and (300-1000) microns in tests in two type (natural and impregnated) conditions. Optimum amounts talc for natural and impregnated types and maximum percent of cyanide adsorbed in (100-300)m are about 30 and 24(g/L) and 50.2% and 86.1 % (300-1000)m are about 36 and 24(g/L) and 50.2% and 86.1 % respectively. In any fractions optimum values of pH are 10.5 and 10 for natural and impregnated types respectively. Contact time in equilibrium conditions for each types of (100-300)m and (300-1000)m is 40 and 50 min respectively. In (100-300)m adsorption isotherm follow natural type from Frondlich and impregnated type of Longmuir models amount of cyanide adsorption on impregnated talc more than natural type.
  Keywords: Cyanide, Talc, Adsorption, Adsorption isotherm
 • Behroz Karimi, Mohammad Hasan Ehrampoush, Asghar Ebrahimi, Mehdi Mokhtari Page 33
  Treatment of toxic nitrogen-containing compounds is one of the major applications of the Wet Air Oxidation (WAO) processes. The objective of this study is determining the efficiency of wet air oxidation process to remove ammonia from leachate in Esfahan Composing factory. Aqueous wastes containing organic pollutants can be efficiently treated by wet air oxidation, i.e. oxidation by molecular oxygen in the liquid phase, under high temperature (100–300°C) and pressure (up to 10 bars).The results indicate that removal efficiency of NH3 at temperature 300° C and retention time 30 min 54.6 percent and the efficiency of nitrate produced 58.9 %, after 30 min reaction at 300 °C, 10 bars. In these conditions, the highest removal efficiency of ammonia and highest Amount of nitrate are produced. The average of NO3 production in this process is 32.5-58.9%. With further increasing temperature decomposition of organic material taken will be produced more ammonium. Also with increasing temperature and decreased retention time, ammonia oxidation to nitrate increased and nitrate are more produced.The WAO was an effective pre-treatment method for industrial wastewater and leachate with high amount of ammonia levels.
  Keywords: Leachate, Composting Factory, Wet Air Oxidation, Ammonia
 • Iraj Goodarznia, Abdolreza Saedi Page 39
  The supercritical carbon dioxide is applied in many separation processes as solvent. Due to this applicability of carbon dioxide, in this study, it is applied to oil refinery. In order to find the maximum efficiency, the experiment was conducted in the ranges of 150-210 bar of pressure, and 35-65°C of temperature. Based on this study, the changes in pressure show strong effect on the efficiency, and when it increases the efficiency increases, too. Despite of the pressure, when the temperature increases at a constant pressure, the density of supercritical carbon dioxide decreases. As a results, its solubility in decreases and the oil viscosity and mass transfer rate from oil increases. According to the results, the optimized operational condition to get the highest efficiency is investigated as 210bar of pressure and 45°C of temperature.
  Keywords: Used Oil Recovery, Supercritical Extraction, Carbon dioxide
 • Hanie Ghafourian Nasiri, Mohammad Taghi Hamed Mosavian, Rassoul Kadkhodaee Page 45

  In this research, influence of several parameters for emulsion separation with high intensity ultrasonic standing wave field in a horizontal setup was investigated. Emulsion system considered for this study was crude oil in water. Experimental observations were indicated that ultrasound standing wave could break emulsions and separate them to their initial phases.But separation efficiency was depending on several operational parameters such as ultrasound intensity, sample position in ultrasound field and irradiation time period. It was also noticed that dispersed phase fraction and presence of surface active materials in sample emulsion had effects on emulsion creaming rate. A comparison between experimental results were confirmed that the following as the optimum conditions for emulsion separation: 45% ultrasonic intensity, minimum distance from sound source (17.5 cm), maximum irradiation time (30 min), presence of 5% NaCl in initial emulsion formula and lowest oil concentration (5%). In this case, high intensity ultrasonic standing wave could completely separate oil in water emulsion.

  Keywords: Crude oil in water emulsion, Separation, Ultrasonic wave
 • Mahboubeh Taherkhani, Shiva Masoudi, Abdolhossein Rustaiyan Page 59
  Thegenus Xanthogalum is represented in the flora of Iran by just one species, namely Xanthogalum purpurascens. In this work, we report the antibacterial activity and the analysis of the leaf essential oil of X. purpurascens grown wild in Iran. The chemical composition of the essential oil from the leaves of X. purpurascens, collected from Mazandaran Province, were analysed by GC and GC/MS. Sixty-two components which representing 91.24% of the total composition were identified. 1,8-Cineole (17.59%, respectively), cis-muurol-5-en-4-α-ol (5.7%), neryl acetate (5.31%) and E-anethole (5.21%) were the main components in this oil.The antibacterial activities of the leaf oil of X. purpurascens were evaluated by disc diffusion method using Muller-Hinton Agar for bacteria with determination of inhibition zones and Minimal Inhibitory Concentration (MIC). The antibacterial activity showed that this oil had moderate Inhibitory against Klebsiella pneumonia. The leaf essential oil of X. purpurascens, was ineffective against Bacillus anthracis and Pseudomonas aeruginosa.
  Keywords: Essential oil, Antibacterial activity, Xanthogalum purpurascens, 1, 8, cineole
 • Mokhtar Feyzmand, Hossein Resalati, Hossein Kermanian, Hossein Jalali Torshizi, Omid Ramezani Page 71
  Hemicellulose pre-extraction and recovering before pulping process is an approach for supplying the sugar feedstock used in production of fuels and chemicals. Wheat straw hot water pre-extraction for reaching to 10 % weight loss was carried out in the present study. Pre-extracted liquor from each stage was used as a media for subsequent extraction stage (three stages) in pre-extraction process. The results showed that soda-AQ pulping of pre-extracted straw is performed at less severe conditions i.e. shorter time and lower temperature as compared to non-pre-extracted straw. The pulping yield of pre-treated straw was higher than control pulp; however, the total pulp yield (based on oven dried weight of raw straw) was lower in the pre-extracted samples. Due to lack of hemicelluloses, pre-extracted pulps showed a weaker response to refining and the produced handsheets had lower tear index and air resistant than handsheets made of non pre-extracted pulp, while no significant difference was noticed in burst and tensile indices of handsheets produced from extracted and non-extracted pulp samples.
  Keywords: Wheat straw, Hot water pre, extraction, Liquor recovering, Soda, AQ pulping
 • Ramin Khajavi, Amin Meftahi, Ebrahim Jahangirian Esfehan, Morteza Sattari Page 79
  Limitation of natural resources especially cellulose reached by plant caused many researches has done for choosing on appropriate source of this material. Therefore, various methods have been evaluated for production cellulose. One of the significant methods of this biopolymer is using some different kind of bacteria which during recent decade has developed. Bacterial cellulose has produced by saccharide carbohydrate source. In this article, at first bacterial cellulose nano fibers layer were produced from three different saccharide sources (glucose, sakaroz & lactose) in static medium culture. Moisture regain, FTIR, XRD and SEM were measurement methods which applied to investigate the structure of bacterial cellulose nano fibrille and finally compared with two cellulosic fibre (cotton & viscose). The results indicated that the width of bacterial cellulose fibril nano fibre was less than 100 nanometer. The crystallinity of produced layer from three sources was less than cotton (10-15) and was more than viscose (9%-13%). The crystal structure of all produced bacterial cellulose was type 1 but the amount of cellulose was different. The result of Moisture regain showed more amounts compared to Cotton(5%) and less than regenerated cellulose and viscose (3%).
  Keywords: Bacterial, microbial cellulose, Nano fibers, Fourier transform Infrared spectroscopy, X-ray diffraction, Scanning electron microscopy, Regain moisture