فهرست مطالب

توسعه محلی (روستایی - شهری) - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 7، پاییز و زمستان 1391)
 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 7، پاییز و زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مصطفی ازکیا، رشید احمدرش صفحه 1
  نزدیک به یک قرن و در دوره تاریخ معاصر ایران، شاهد تغییرات عمده ای در جنبه های مختلف زندگی جامعه شهری و روستایی ایران، به طور کلی و جامعه شهری و روستایی کردستان به طور اخص بوده ایم. دامنه و شدت تغییرات مذکور، تا حدی بوده که می توان ادعا کرد «زیست-جهان» فرد ایرانی را به نحو فراوانی دگرگون کرده است. جامعه مورد بررسی ما نیز با تلاش کم نسل اول برای حفظ ارزش های سنتی، برای نمونه در حوزه های مذهب، خانواده، مسایل فرهنگی و اجتماعی و نیز با تلاش مضاعف نسل جوان جامعه روبروست که سازگاری بسیار بیشتری با عناصر مدرنی مانند تحصیلات نوین، رسانه های گروهی، ارزش های دنیوی و مظاهر زندگی شهری با رویکرد مصرف و رفاه دارد. اما شایان ذکر است که همه جوامع انسانی و از جمله، جامعه کردستان درگیر فرایند پویا، همیشگی و توامان «سنت زدایی و سنت سازی» است. پژوهش حاضر در حدود دو سال و با مراجعه مستمر به حدود هشتاد روستای مختلف منطقه موکریان، واقع در جنوب استان آذربایجان غربی انجام شده است. داده-های پژوهش حاضر با توجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه روستایی مذکور، با استفاده از روش نظریه زمینه ای و فنون مصاحبه های عمیق، تاریخ شفاهی و مشارکت میدانی جمع آوری شده است. به لحاظ نظری، نظریه های جدید نوسازی و نیز برخی از نظریه های مرتبط با جامعه شناسی تفسیری، راهنمای نظری بوده و به طور مشخص، نظریه تحول ارزشی اینگلهارت، نظریه های نوین نوسازی و مدرنیته بازاندیشی شده گیدنز، چهارچوب مفهومی پژوهش حاضر را تشکیل داده است. به هر حال، مشاهدات، بررسی ها و «تجربه زیسته» پژوهشگر، بیانگر وقوع تغییرات متعدد و متنوع «ذهنی– عینی» در «زیست جهان» روستایی ایرانی و به تبع آن، جامعه روستایی کرد بوده که تحت تاثیر شرایط محیط طبیعی، قرار گرفتن در نوار مرزی و مجاورت با دو کشور عراق و ترکیه، و شرایط تاریخی، سیاسی و فرهنگی خاص منطقه «موکریان»پدید آمده است. تغییرات در حوزه های «باورها و ارزش های معنوی و مذهبی»، «ارتباط و پیوندهای اجتماعی» درون گروهی و برون گروهی در مسایل مختلف مرتبط با «خانواده» از قبیل روابط اعضای خانواده با یکدیگر، روابط زن و مرد، والدین و فرزندان شان، عشق و مسایل جنسی، طلاق، ازدواج و سنت های مرتبط با آنها، اقتصاد و معیشت روستاییان، «سبک زندگی» شامل مواردی نظیر دکوراسیون منزل، مسکن و مصالح به کار رفته در آن، وسایل آرایشی و تزئینی و غیره و نیز «تغییرات فرهنگی و قومی» در حوزه پوشاک، موسیقی، ادبیات و هنر و نمادهای قومی و هویتی، بیانگر «امروزی شدن» انسان روستایی است. در واقع، شاهد «ایجاد برخی سنت های امروزی و نوین» و نیز «امروزی و نوین شدن برخی سنت های قدیمی» در جامعه روستایی ایران و به تبع آن، کردستان هستیم. همه تغییرات فوق، زمینه ساز ارائه نظریه زمینه ای پژوهش، یعنی «نظریه شبه مدرنیسم روستایی با ویژگی های ایرانی-کوردی» شده است.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی تفسیری، نوسازی، نظریه شبه مدرنیسم، نظریه زمینه ای، نظریه تحول ارزشی.، مدرنیته بازتابی، زیست جهان
 • مهدی طالب، حسن بخشی زاده صفحه 25
  از زمان تاسیس تعاونی های روستایی رسمی در کشور بیشتر از نیم قرن می گذرد. بنابراین بررسی سیر تحول، رابطه دولت و تعاونی ها و نقش و اهمیت آنها در توسعه و پیشرفت جامعه روستایی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. هدف این مقاله بررسی تعاونی های روستایی از گذار حکمرانی روستایی در ایران است. برای چنین منظوری ابتدا تبیینی از دموکراسی در تعاونی های روستایی ایران آورده شده است سپس در ادامه به بررسی رابطه بین دولت و تعاونی های روستایی با توسل به دیدگاه حکمرانی روستایی و در قالب سه بعد هماهنگی، اعتماد و کنترل پرداخته شده است. روش تحقیق تحلیلی- اسنادی است که سعی شده با استفاده از منابع دست اول و کتابخانه ای در رابطه با تعاونی های روستایی و حکمرانی به بررسی آنها پرداخته شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که دموکراسی در تعاونی های روستایی ایران در عمل اجرا نشده و به عنوان یک روش موثری برای توسعه به آن نگاه نشده است. همچنین با تبیین رویکرد حکمرانی، شرکت های تعاونی روستایی می توانند در هر دو سوی سیاست های قانون-محور و سیاست های تغییر-قانون درگیر شوند. به دلیل ابهام در نگاه دولت و روستاییان به تعاونی ها، موضوع اعتماد و کنترل به شکل بارزی در رابطه بین آنها مطرح گشته است. به طور کلی چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن، دولت از ظرفیت های تعاونی های روستایی استفاده م‍وثری ننموده و نقش آنها در تحقق حکمرانی روستایی نادیده گرفته شده است در حالی که تعاونی های روستایی شیوه موثری برای توسعه روستایی در ایران است.
  کلیدواژگان: حکمرانی روستایی، تعاون، توسعه روستایی، تعاونی های روستایی
 • منصور وثوقی، احمد محمدی صفحه 47
  برنج گیاهی است که در شیوه کشت رایج در ایران (غرقابی) در تمام مراحل، به آب فراوان نیاز دارد. اما آب رودخانه-ها و بارندگی در فصل کشت، پاسخگوی نیاز آن نیست. کمبود آب موجب شد که کشاورزان برای مدیریت منابع موجود و ذخیره سازی آب، به حفظ یا ساخت استخرهای آب یا «آببندان» رو آورند. وسعت منابع مذکور در مازندران حدود هفده هزار هکتار است. هر آببندان معمولا به یک روستا اختصاص دارد و دارایی مشترک محسوب می شود، اما حقوق مالکیت آن، پیچیده است. سازمان های مختلف دولتی و نیز گروه های ذینفع، مدعی استفاده و مدیریت آن هستند و از آنجایی که محصولات مختلفی دارد، گروه های ذینفع داخل روستا، در مورد استفاده و مدیریت آن اختلاف دارند. از آغاز دهه 1370، این منابع در اغلب روستاها، در چارچوب سیاست های دولتی برای پرورش ماهی، به افردی از داخل یا بیرون روستا اجاره داده شد و کارکرد اصلی آن یعنی آب، با وجود اهمیت در کشت برنج نادیده گرفته شد. در پژوهش حاضر، با استفاده از شاخه های مختلف نظریه انتخاب عقلایی مانند نظریه بازی، نظریه کنش جمعی و رویکرد جامعه شناختی نظریه بازی تلاش شده است عوامل موثر بر مدیریت منابع مذکور و نحوه کنش افراد و گروه های اجتماعی تبیین گردد. بر اساس یافته های بررسی حاضر، دخالت دولت، تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی داخلی را کاهش داد، سطح کنش را به حداقل رساند و کنش جمعی را تضعیف کرد.
  کلیدواژگان: نظریه بازی، کالای عمومی، آببندان، دارایی مشترک، کنش جمعی.، مدیریت محلی دارایی مشترک
 • احد نویدی صفحه 75
  طرح تاسیس مجتمع های آموزشی روستایی، از تجربه تشکیل «مدارس خوشه ای» در برخی کشورهای جهان، الگوبرداری شده است. اجرای طرح مذکور از سال تحصیلی 89-1388، در کشور آغاز شده است. پژوهش حاضر، برای ارزشیابی این طرح در سال تحصیلی 91-1390 انجام شد. اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از ابزارهای مختلف (سه نوع فرم مصاحبه و پنج نوع پرسشنامه) جمع آوری گردید. 116 مدیر مدرسه، 246 معاون/ آموزگار، 1138 معلم، 1230 ولی دانش آموز و 1847 دانش آموز، به پرسشنامه های محقق ساخته پاسخ دادند. علاوه بر این، در استان های منتخب با 40 نفر کارشناس آموزش و پرورش، 120 مدیر مجتمع و 90 نفر معلم عضو مجتمع مصاحبه شد. بر اساس یافته های پژوهش، مولفه های مختلف طرح مجتمع های آموزشی، ظاهرا مناسب است. ظرفیت های طرح برای ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش، انکارناپذیر است، ولی در مورد اجرای مناسب آن در شرایط کنونی، نگرانی وجود دارد. گرچه پاسخ های اکثر افراد گروه های مورد بررسی، به مواد پرسشنامه ها، نگرش مثبت آن ها را نشان می دهد، اما ظاهرا بخشی از این نگرش، به اثر «بیم ارزشیابی» و تمایل به بیان پاسخ های اجتماع پسندانه برمی گردد. در ضمن، این دیدگاه مثبت با ابهام های فراوانی (اگر ابهام های طرح، برطرف شود، اگر فرهنگ سازی شود، اگر همه مجریان به اجرای طرح، متعهد باشند و غیره) همراه بوده و به انتزاع طرح تدوین شده از بستر و شرایط واقعی آن، مشروط شده است. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که مسئولان آموزش و پرورش استان به اندازه کافی توجیه نشده اند. به همین دلیل، گاهی در اذهان کارشناسان، تصورات متناقضی درباره طرح مورد بحث وجود دارد. یگانه ضمانت اجرایی طرح، دستور مقامات بالادست است و بیم می رود که با تغییر مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش، اجرای طرح مجتمع های آموزشی متوقف شود. ضعف تعهد و مقاومت های برخی از مجریان طرح، به ویژه معاونان مدارس که احساس می کنند از مقام خود تنزل یافته اند، می تواند به تنش هایی منجر شود و به عنوان عامل بازدارنده موفقیت طرح عمل کند. بنابراین، اتخاذ تدابیر مناسب برای ارتقاء انگیزش و تضمین تعهد مجریان طرح، ضرورت دارد. اهتمام مجریان طرح در همه سطوح وزارت آموزش و پرورش، می تواند طرح مجتمع های آموزشی را با نظام آموزشی سازگار سازد و از وابسته بودن بقاء آن به شخص وزیر جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: مدارس خوشه ای، مجتمع های آموزشی، مدارس روستایی، مدارس مشارکتی، ارزشیابی آموزشی
 • سید احمد فیروز آبادی، دلارام عظیم زاده صفحه 99
  امروزه بسیاری فقر را عاملی عمده و تاثیرگذار بر مشکلات زیست محیطی قلمداد می کنند. طرفداران دیدگاه های مذکور، عمدتا معتقدند که فقرا در تلاش برای بقاء، بیش از حد از منابع طبیعی استفاده می کنند و در نتیجه، فشار زیادی بر محیط زیست وارد می آورند. اما این، فقط بخشی از موضوع است. در رویکردهای جدیدتر درباره فقر و محیط زیست، بر تاثیر شرایط زیست محیطی و اقلیمی بر وخیم تر شدن وضعیت زیست فقرا تاکید می شود. زیرا امروزه بسیاری از اقشار آسیب پذیر و فقیر، در مناطق حاشیه ای شهرها یا نواحی دورافتاده روستایی سکونت دارند که معمولا با مسائلی از جمله آلودگی، خاک نامرغوب، کمبود زمین، شرایط آب و هوایی ناپایدار و غیره روبرو هستند. هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل رابطه متقابل دو پدیده مذکور، یعنی فقر و محیط زیست با رویکردی اجتماعی و توسعه محور است. از آنجایی که امروزه اقشار فقیر اجتماع، به میزان فراوانی در روستاها زندگی می کنند و روستاییان به لحاظ معیشتی، به طور مستقیم به منابع طبیعی وابسته هستند، پژوهش حاضر به طور میدانی، در حوزه روستایی و در دو روستای بیدله و سرخون از توابع استان چهار محال و بختیاری انجام گردید. در این پژوهش، به منظور فراهم کردن زمینه ای مناسب برای تعامل عمیق و نزدیک با کنشگران روستایی، به ویژه اقشار آسیب پذیر و فقیر و بازتاب نظرهای آنان و انجام بررسی اکتشافی به منظور آشکار شدن جنبه های مختلف این موضوع، روش نظریه بنیانی استفاده گردید که از جمله کاربردی ترین روش های پژوهش کیفی است. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر این واقعیت است که تخریب محیط زیست در منطقه مورد بررسی، نه تنها کاملا ناشی از طرز عملکرد خانوارهای فقیر نبوده است، بلکه حتی نقش فقرا در تخریب محیط در مقابل آثار مخربی که فعالیت های صنعتی تاکنون در منطقه داشته، بسیار ناچیز بوده است. مقوله ای که نقشی بسیار مهم در پیوند دو پدیده فوق دارد و به عنوان مقوله اصلی پژوهش در نظر گرفته شده است، «پدیده تضاد منافع» است. منظور از تضاد منافع، شرایطی است که در آن منافع ساکنان جامعه محلی به طور کلی و فقرای روستایی به طور خاص، در تضاد با منافع ملی، سازمان های مجری و متولیان حفاظت از محیط زیست قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: فقر روستایی، تخریب محیط زیست، تضاد منافع، نظریه بنیانی.، آسیب پذیری
 • عبدالحسین کلانتری، ولی الله رستمعلی زاده، حسین حسنی صفحه 121
  امروزه وسایل ارتباطی و اطلاعاتی، نقش مهمی در تغییرات زندگی و توسعه در مناطق روستایی و شهری دارد. تغییرات مذکور، تدریجی است و در بلندمدت خود را نشان می دهد، بنابراین، در حال حاضر همگان بر نقش و تاثیر رسانه ها در ایجاد تغییرات و دگرگونی های اجتماعی، جدا از شدت و ضعف و حدود آن، اذعان دارند. در پژوهش حاضر، با توجه به نقش رسانه های جمعی و وسایل ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه، به ویژه توسعه روستایی، وضعیت مصرف رسانه ای در مناطق روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این بوده است که وضعیت مصرف رسانه ای در نواحی روستایی ایران، خواه رسانه های سنتی و جمعی و خواه رسانه های نوین، از جمله اینترنت به عنوان یکی از اجزای اصلی فناوری-های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، به چه نحو است. به طور طبیعی، به عنوان معیار ارزیابی، این موضوع باید در ارتباط با نواحی شهری ایران بررسی شود تا فاصله و شکاف بین نواحی شهری و روستایی ایران، به لحاظ دسترسی و مصرف رسانه ای مشخص شود. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که میزان مصرف رسانه ای در مناطق روستایی، نسبت به مناطق شهری کم است. در ضمن، فاصله و شکاف مصرف رسانه ای در هر سه نوع وسایل ارتباط جمعی، یعنی رسانه های نوشتاری یا سنتی، جمعی و نوین مشاهده پذیر است.
  کلیدواژگان: رادیو، رسانه ها، ارتباطات، توسعه، فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، توسعه روستایی
 • مصطفی کرم پور، سامان یوسفوند صفحه 139
  در پژوهش حاضر، عناصر نظریه خرده فرهنگ دهقانی بررسی شده که راجرز آنها را موانع توسعه دانسته است. در این پژوهش تلاش شده است نظریه مذکور در روستاهای منطقه کهمان شهرستان سلسله مورد آزمون قرار گیرد تا از این طریق، شناخت جامعی از بافت اجتماعی جامعه مورد بررسی حاصل شود، به این منظور که مشخص گردد عناصر خرده فرهنگ دهقانی به صورتی که مورد توجه راجرز بوده، در جامعه مورد بررسی صدق می کند. جمعیت مورد بررسی، دهقانان روستاهای منطقه کهمان است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و نظری با بررسی دیدگاه چهل دهقان و تشکیل هشت بحث گروهی، اشباع نظری حاصل شد. در پژوهش حاضر، از فنون کیفی (مصاحبه عمیق، بحث گروهی متمرکز و مشاهده همراه با مشارکت) استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، عناصر خرده فرهنگ دهقانی راجرز در منطقه مورد بررسی انطباق نداشته و نه تنها مانعی برای توسعه منطقه نبوده، بلکه در بعضی موارد، محرک نیز بوده است. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که خرده فرهنگ محلی و سنن بومی، نه به عنوان مانع و معارض، بلکه پناهگاه و رقیبی برای توسعه است و به منظور رفع ابهام، می توان اصطلاح «خرده فرهنگ محلی» را که محرک، رقیب و پناهگاه توسعه (عناصر پژوهش حاضر) است، به جای اصطلاح خرده فرهنگ دهقانی راجرز (مانع توسعه) پیشنهاد کرد. در نهایت، می توان بررسی حاضر را پژوهشی با نگاهی نو در توجه به بوم ها و سنت ها و به ویژه فرهنگ های محلی در ارتباط با توسعه در نظر گرفت، زیرا یافته ها بیان گر تاثیر خرده فرهنگ محلی بر توسعه روستاهای مورد بررسی است.
  کلیدواژگان: سنت، کهمان، خرده فرهنگ محلی، خرده فرهنگ دهقانی، رقیب، توسعه
 • شاپور سلمانوندی، محسن ابراهیم پور صفحه 165
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه بهره برداری مستقل خانوادگی با بهره برداری مشارکتی است. منظور از بهره برداری مشارکتی در این پژوهش، همکاری بهره برداران خرده پا به عنوان مالک زمین، آب و نیروی کار با کشت و صنعت های خصوصی است که فناوری و دانش نوین کشاورزی را در اختیار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر، 2000 صیفی کار (گوجه کار) در شهرستان کرمانشاه است. 170 صیفی کار مستقل و 170 بهره بردار همکار با کشت و صنعت روژین تاک، از میان 34 روستا با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. روش پژوهش، پیمایش با ابزار پرسشنامه و فنون کیفی از قبیل مصاحبه باز و بحث گروهی بوده است. اعتبار پرسشنامه نیز از نوع صوری بوده است که اساتید خبره در این حوزه، آن را تایید کردند. روایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ 71‎/0 سنجیده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه بهره برداران مستقل و بهره برداران همکار کشت و صنعت به لحاظ تنوع کشت، تجربه کشت، گرایش به نوگرایی در کشاورزی، استفاده از امکانات و فناوری کشاورزی، میزان درآمد محصول و میزان عملکرد محصول در هر هکتار وجود دارد. نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که کشت و صنعت مورد بررسی، از طریق برنامه های ترویج و آموزش، تقویت روحیه مشارکت و کارهای گروهی، عرضه خدمات کشاورزی رایگان و تلفیق دانش بومی با دانش مدرن کشاورزی، علاوه بر جلب اعتماد و مشارکت بهره برداران کوچک مقیاس، باعث بهبود فراوان در افزایش عملکرد در هکتار گوجه فرنگی و افزایش درآمد آن ها شده است. مدل ارائه شده در پژوهش حاضر، تلفیقی از نظام بهره برداری خانوادگی و بهره برداری کشت و صنعت های خصوصی است.
  کلیدواژگان: کشاورزی تجاری، کشت و صنعت روژین تاک.، نظام بهره برداری خانوادگی، کشت صیفی جات، کشاورزی معیشتی
|
 • Mostafa Azkia, Rashid Ahmadrash Page 1
  During last century and in a period of time called modern history of Iran, we have seen different changes in life of urban communities as whole, and urban and rural Kurdistan in particular. The range and power of such changes has been in such a level that we can claim that has changed the “life world” of Iranians considerably. Our field study faces in one way with a weak efforts of first generation for keeping of traditional values, for example; in the fields of religion, family and sociocultural problems, and on the other side face with double efforts of new generation who has made more adaption with modern elements like; new education, mass media, secular values and urban life values with orientation toward consuming and welfare. However, it must be mentioned that all human societies among them Kurdistan involves dynamic and consistent process of “detradtionalisation and traditionalisation.” This research has been done during two years and with studding and consistent referring to almost thirty villages of region called” Mukerian” located in south of west Azerbaijan. Dates of this research considering sociocultural peculiarities of studied rural by using qualitative methods and grounded theory and applying techniques like; deep interviews, oral history and field participation. Theoretically, new theories of modernization and some of theories which related to interpretive sociology have been our guidance and especially Engellhart’s theory of values evolution, new theory of modernization and reflexive modernity of Giddens have formed our conceptual framework. Anyway, observation, studies and “lived experience” of researcher shows the happening of different “objective- subjective” kind of changes in the “life world” of Kurdish rural under influence of environmental conditions, locating in border age and neighboring with Iraq and Turkey, historical, political and cultural conditions of geographical region called” Mukerian”, in different fields; “religion and spiritual values”, social interactions, both inter and intra group relations, relation of couples, parents and their offspring, love and sexual issues, divorce, marriage and related traditions, in the fields of economic and livestock of rural” life style, including; house decorations and material used for building, decorative and cosmetic materials and… also in the field of cultural and ethnic changes, attention paid to clothing and music, art and literature and other ethnic and identity symbols, all show” modernizing of rural man. In fact we in one side observing “creation of some new and modern traditions’ and in the other “modernizing of some old traditions” in Iranian rural community and so in Kurdistan. All such changes guided us toward our field theory which we have called it “rural pseudo-modernism with Kurdish Iranian characteristics”.
  Keywords: Reflexive Modernity., Interpretive Sociology, Grounded Theory, Modernization, Life, World, Pseudo, Modernism
 • Mehdi Taleb, Hassan Bakhshizadeh Page 25
  Since the establishment of rural cooperatives in the country more than half a century passes.Thus the study of evolution, the relationship between government and cooperatives and their role and importance in rural community development seem more essential. This paper reviews the role of rural cooperatives from rural governance view in Iran. For this purpose, a definition of democracy in rural cooperatives in Iran has been provided. Then, the relationship between government and Rural cooperatives has been investigated, referring to rural governance view from three dimensions of coordination, trust and control.The research method is documentary - analytical and using first hand and library resources, we tried to study the rural governance and cooperatives. The findings of this research show that in rural cooperatives, democracy has not been implemented and it has not been viewed as an effective way for development. Cooperatives can be engaged in the two sides of rule-based policies and policies for changing rules. Because of lack of clarity to cooperatives from government and villagers, no trust has been made been them. In general, before and after revolution, the government has not used the capacities of rural cooperatives and neglected their role in rural governance, while rural cooperatives are effective way for rural development in Iran.
  Keywords: Rural Governance, Cooperative, Rural Development, Rural Cooperatives
 • Mansour Vosoughi, Ahmad Mohammadi Page 47
  The paddy cultivation in Iran is primarily practiced by drowned method. In this method during the period of cultivation needs much water. River and rain water supply in farming season is not enough to fulfill the needs of the farming. Thus water shortage necessitates thus farmer has predict and take actions on management of existing resources and storage of waters. One of these methods in the northern provinces of Iran is keeping water in pools (Abbandans). there is nearly 17000 hectares pools in Mazandran. Each pool generally belongs to a particular village, but their property rights are undetermined and complicated. Therefore, different government organizations and interest groups of villagers claim the ownership or management of these resources. Beginning of the decade of 1370s in most villages, in the context of public policy for fishing the sources were rented to persons. Thus the main function of these sources, i.e. cultivation waters despite the importance of its role in paddy cultivation was ignored. In this study we using different branches of rational choice theory, such as game theory, collective action and sociological approach of game theory and attempts to explain the social, economic factors influences to manage this resource and the actions of individuals and social groups in this process. Our study showed that government intervention has diminished the influences of internal social - economic factors, minimized the level of action and weakened the collective action.
  Keywords: Pblic Good, Local Management of the Common Property, Abbandan (Pool), Common Property, Collective Action., Game Theory
 • Ahad Naveedy Page 75
  The purpose of this study was to evaluate the new plan of cluster schools in Iran. This plan is implemented in 8014 cluster schools in rural areas that include 72093 schools. To explore reactions and attitudes of stakeholders to cluster schools plan, 116 school managers, 246 assistants, 1138 teachers, 1230 parents, and 1847 students answered to questionnaires. Moreover, in selected provinces, 40 educational experts, 120 school managers and 90 teachers were interviewed. Data was analyzed by using statistics. The findings of present evaluation indicate that various components of the plan seem appropriate. Capacities of cluster schools for improving the quality of education are undeniable, but there are concerns about the appropriate implementation this plan under the present conditions. Although most group’s responses to questionnaires reflects their positive attitude, It should be noted that part of this attitude is probably due to "fear of evaluation" and the desire to give sociable responses. On the other hand, these positive views have been depended on abstraction of the plan from actual condition of implementation. Adopting appropriate strategies to ensure improving motivation and commitment of executors are essential at all levels of educational system and prevents depending survival plan on present minister. Implications of these results are discussed and suggestions are proposed to consider obstacles and restraining in implementation new program of cluster schools.
  Keywords: Educational Settings, Educational Evaluation., Educational Planning, Cluster Schools, Cooperative Schools
 • Seyed Ahmad Firouzabadi, Delaram Azimzadeh Page 99
  Nowadays, many environmentalists believe that poverty is the main cause of environmental problems. They remark that poor people in their efforts to survive usually exploit the environment and impose more pressure on the natural resources. But this is just one side of the story. More recent approaches about relationship between poverty and environment emphasize on the effects of the environmental conditions on exacerbating the poor livelihood. Today's many of the vulnerable and poor people live in the marginal and remote areas. They usually face with terrible situations like pollution, low quality soil, unsustainable climate, limited land etc. This study intends to analyze the relationship between poverty and environment with a social approach. This field study accomplished in the rural area in Chaharmahal Va Bakhtiari province. The methodology of this study is grounded theory. The results show that the environmental degradation in this area is not only caused by the poor whereas the role of the poor in degradation is much less than the industrial activities. We have found that the "conflict of benefits" as an important variable has a considerable role on this relationship. Conflict of benefits refers to conditions in which the interests of the poor locals are in contrast with the interests of the governmental and environmental organizations as well as industrial projects in the rural places.
  Keywords: Conflict of Benefits, Grounded Theory., Environmental Degradation, Rural Poverty, Vulnerability
 • Abdolhossein Kalantari, Valiollah Rostamalizadeh, Hossein Hassani Page 121
  Nowadays, Information and communication technologies play an important role in living changes and development in rural and urban areas. The changes are gradual and long time; so, everyone acknowledges today the role and impact of media in social changes and transformations; despite their strength, weakness and extent. The research analyses media consumption in Iranian rural areas, considering influence of media in development and especially, rural development. The main concentration of the research is measuring media consumption, (traditional, mass and new media) like internet as index of ICT. Clearly, the amount of media application in urban areas has been used as a comparative criterion; which could demonstrate the gap in urban and rural areas in Iran. The findings showed that the gap in all media types in considerable.
  Keywords: Media, Rural Development, Communication, Radio, Development, New ICTs
 • Mostafa Karampoor, Saman Yousefvand Page 139
  This conducted research has engaged in investigating Roger’s peasant sub-culture along with the cultural elements which are mentioned by him as a barrier to development; until this is achieved via a comprehensive understanding of the social fabric of society. The study population is Kahman rural farmers, using and evaluating theoretical sampling of 40 farmers’ points of view, through which all the theoretical data are fully saturated. In this research, qualitative research techniques (e.g. in-depth interviews, intensive group-discussion and observation with participation) are exploited. Research findings portray that Roger’s peasant sub-culture elements proceeded, have not been consistent with the rural area Kahman; this is not only to keep the area developing but is provocative within some of them to the extent that specialized scholars have not drawn careful attention to the causes of the elements’ persistence, In the end, the author confirms the data according which These sub-cultures and native traditions are not necessarily in conflict together as a barrier, but as a refuge and as a rival for the development. Also just in case of clarification, the use of the term “local sub-culture”, which is (in this research elements) the rival and shelter of development, should be proposed to take over from Roger’s peasant sub-culture (development barrier). The current study can be considered as a research from a novel perspective in view of regions, traditions and especially sub-cultures with due to development, because the findings are referring to the progressing influence of local sub-culture on the case-study aimed village’s development.
  Keywords: Local Sub, Culture, Rival, Kahman., Peasant Sub, Culture, Development, Tradition
 • Shapour Salmanvandi, Mohsen Ebrahimpour Page 165
  This research aims to compare family farming exploitation with cooperative farming exploitation. We mean by cooperative farming exploitation, in this research, is the cooperation between small exploiters as land, water and work force owners and private agro-industrial complexes which possess modern technology and knowledge. In this study the population includes 2000 vegetable growers in Kermanshah city of Iran. Our sample consists of 170 independent vegetable growers along with 170 cooperative exploiters that were in cooperation with ROJIN-TAK agro-industrial complex, were selected by using a multi-stage cluster sampling method, and studied. The collecting data methods used in this survey were preparation of questioners and qualitative research methods such as open interviews and focus groups. The validity of the questioners was verified by specialists in this field of study. Using Cronbach’s alpha, the reliability of questioners was also measured with %71. The findings show that there is a meaningful difference between the two groups, the independent vegetable growers and cooperative agro-industrial exploiters, in terms of cultivation diversity, cultivation experience, tendency towards modernizing agricultural methods, employing new agricultural technical methods, the amount and quality of harvested crops in each hectare. The results also show that the agro-industrial complex studied here could attract the confidence and cooperation of small exploiters through education and generalizing new agricultural methods, strengthening the spirit of cooperation and collective work, and providing free agricultural services, and, finally, compounding local knowledge and modern agricultural methods. The complex has also been able to improve the performance of tomato cultivation and increase the income dramatically. The model provided in this research is a mixture of family farming exploitation and private agro-industrial complexes.
  Keywords: Vegetable Growing, Kermanshah City., Family Farming Exploitation System, ROJIN, TAK Agro, Industrial Complex, Livelihood Agriculture, Commercial Agriculture