فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و یکم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1392)
 • سال بیست و یکم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/17
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مهدی داداش پور، ایرج رسولی، فاطمه سفید کن، محمد باقر رضایی، شکیبا درویش علیپور آستانه صفحه 1
  مقدمه
  علیرغم اینکه برخی از روغن های اسانسی دارای اندکی اثر سمی حاد هستند، استفاده از روغن های اسانسی در بسیاری از کشورها تحت کنترل نیست. شوید یکی از گیاهانی است که مصرف عمومی داشته و روغن اسانسی آن نیز در دسترس عموم قرار دارد. در این مطالعه فعالیت های کلاتینگ یون فروس، رادیکال زدایی سوپراکسایدآنیونی و ضدتیروسینازی اسانس شوید که از گیاهان بومی و ارزشمند ایران می باشد، مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  خواص بیولوژیک اسانس شوید در دو شکل خالص و تجاری آن بررسی شد. فعالیت های کلاتینگ یون فروس، رادیکال زدایی سوپراکسایدآنیون، بازدارندگی تیروسینازی و فلاونوئید کل اسانس خالص شوید تازه و شوید تجاری مورد آزمایش قرار گرفت.
  نتایج
  8/7 میکروگرم EDTA، فعالیتی معادل فعالیت 2 میکروگرم اسانس خالص را داشت. اسانس ها دارای قدرت رادیکال زدایی سوپراکساید هستند. 50 درصد غلظت کلاتینگ یون فروس، فعالیت ضدتیروسینازی و رادیکال زدایی سوپراکسایدآنیونی اسانس خالص شوید به ترتیب 3/1، 4، 1 میکروگرم و همان عوامل در اسانس تجاری برابر 6/171، 589 و 132 میکروگرم بود. فعالیت ضدتیروسینازی 4/6 میکروگرم اسانس خالص شوید تقریبا معادل فعالیت ضدتیروسینازی 1000 میکروگرم اسانس تجاری شوید بود.
  نتیجه گیری
  شوید دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بوده و ربایش رادیکال های آزاد است. این اسانس همچنین دارای فعالیت کلاته کردن آهن و خاصیت از بین بردن رادیکال سوپراکسید بوده و در پیشگیری از تشکیل محصولات سمی واکنش گر موثر است. شوید قابلیت خوبی برای بررسی کاربرد آن در صنایع غذا و دارو دارد.
  کلیدواژگان: شوید، ضدتیروسیناز، ترکیبات فروس، شلاته کننده های آهن، سوپراکسیدها، ربایش رادیکال آزاد
 • زهرا صحت، آزیتا گشتاسبی، مهدی طاهری امین صفحه 10
  مقدمه
  زایمان زودرس یکی از مشکلات اصلی بهداشتی به حساب می آید. شواهدی مبنی بر ارتباط بین سطح (HCG، MSAF، UE3، Inhibin A) سرم مادر در سه ماهه دوم حاملگی و پیش بینی زایمان زودرس وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط این بیومارکرها با بروز زایمان زودرس انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه ای طولی است که بر روی 700 مادر باردار که در سه ماهه دوم حاملگی جهت انجام آزمایش Quad Marker Screening در فاصله اسفند ماه 1387 تا شهریور 1388 به آزمایشگاه نیلو در تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. اطلاعات مربوط به بارداری و زایمان با بررسی پرونده و نیز مصاحبه تلفنی با مادر جمع آوری گردید. با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و با استفاده از آنالیز ROC Curve نقاط برش، حساسیت و ویژگی برای هر بیو مارکر تعیین گردید.
  نتایج
  میانگین سن مادران 27/4±17/ 26 سال بود. 53 نفر (6/7%) از مادران دچار زایمان زودرس بودند. با در نظر گرفتن MoM: Multiple of Median برای UE3 و AFP و Inhibin A و HCG به ترتیب 8/0و 4/1 و 5/1 و 25/1 و همچنین حساسیت و ویژگی آزمایش چهارگانه برای زایمان زودرس به ترتیب 8/20% و 32% به دست آمد و ارتباط معنی داری با بروز زایمان زودرس نداشت. UE3 کمتر از 8/0 MoM با بروز زایمان زودرس ارتباط آماری معنی داری را نشان داد (009/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کاهش سطح سرمی UE3 در سه ماهه دوم حاملگی با وقوع زایمان زودرس ارتباط دارد. اما برای کاربرد بالینی این آزمایش در پیشگویی زایمان زودرس، نیاز به مطالعات گسترده تر است.
  کلیدواژگان: زایمان زودرس، AFP، HCG، Inhibin A و UE3
 • سید حسین طباطبایی، محمدحسن اخوان کرباسی، محمد دانش اردکانی، فرشید قرائتی صفحه 20
  مقدمه
  تشخیص زودهنگام ضایعات پیش بدخیم و بدخیم مخاط دهان در بهبود پیش آگهی و طول عمر بیماران نقش قطعی دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان درستی شک بالینی کلینسین به حضور ضایعات پیش بدخیم و بدخیم اپیتلیالی مخاط دهان از طریق تعیین میزان تطابق تشخیص افتراقی بالینی و هیستوپاتولوژیک و بررسی عواملی است که با کمک آنها احتمالا بتوان میزان عدم انطباق را کاهش داد.
  روش بررسی
  از 650 پرونده موجود در بایگانی بخش پاتولوژی مربوط به سال های 89-1380 پرونده هایی که دارای حداقل یک تشخیص افتراقی بالینی با عنوان لکوپلاکیا، اریترولوکوپلاکیا، اریتروپلاکیا یا اسکواموس سل کارسینوما (SCC) بودند و نیز پرونده هایی با تشخیص میکروسکوپی قطعی به عنوان دیسپلازی یا یکی از انواع میکروسکوپی SCC وارد مطالعه شدند. سپس با استفاده از روش های آماری توصیفی و آزمون های t-test و Fisher exact مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  میزان تطابق تشخیص های افتراقی به طور معنی داری با افزایش سن بیمار بیشتر شد (047/0p=) ولی با توجه به جنسیت و محل ضایعه تفاوت معنی داری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  کلینسین با مشاهده ضایعات مشکوک مخاطی به ویژه در زنان در هر محلی از حفره دهان زمانی که نتواند عامل محرکی برای ضایعه پیدا کند بایستی قویا به یک ضایعه پیش بدخیم یا بدخیم مظنون شده و از ضایعه بیوپسی تهیه کند.
  کلیدواژگان: تشخیص بالینی، ضایعات پیش بدخیم اپیتلیالی، ضایعات بدخیم اپیتلیالی، مخاط دهان
 • میترا ذوالفقاری، فاطمه بهرام نژاد، زهره پارسا یکتا، انوشیروان کاظم نژاد، زهرا منجمد صفحه 28
  مقدمه
  عوامل محیطی و سبک زندگی در بروز انواع سرطان نقش بارزی دارند و با اصلاح آنها می توان از بروز بسیاری از سرطان ها پیشگیری کرد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل خطر سبک زندگی مردم شهر تهران و پیشگیری از سرطان انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه یک بررسی توصیفی تحلیلی با حجم نمونه 2500 نفر از شهروندان تهرانی بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 2 بخش اصلی؛ مشخصات فردی و عوامل خطر سرطان بود که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید. داده ها در یک نوبت و حضوری جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 5/11 تجزیه و تحلیل شد و سبک زندگی افراد در سه سطح؛ مطلوب 100-80%، نسبتا مطلوب 9/79%-60% و نامطلوب 9/59% -0% مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  4/40% از افراد مورد مطالعه هیچگاه مستقیم با نور خورشید تماس نداشتند. 62% از افراد مورد مطالعه با ماده سفید کننده تماس داشتند. 8/45% از افراد دچار عصبانیت می شدند. 7/46% از شهروندان تهرانی مورد مطالعه BMI طبیعی سبک زندگی نامطلوب داشتند.
  نتیجه گیری
  نظر به اینکه در مجموع سبک زندگی در پیشگیری از سرطان در اکثر شهروندان تهرانی مورد مطالعه در ابعاد مختلف نامطلوب بود؛ با اصلاح آن می توان تا حد زیادی از بروز سرطان پیشگیری کرد. لازم است مسئولین و کادر بهداشتی درمانی به خصوص پرستاران بهداشت جامعه برای اصلاح سبک زندگی، رفتارهای بهداشتی و عادات افراد برنامه ریزی کنند.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، عوامل خطر، سرطان، پیشگیری، ایران
 • سید محمد یونسی فر، آرش شاهین، علی صنایعی صفحه 37
  مقدمه
  قلمرو مراقبت های بهداشتی درمانی که سازمان ها در سال های اخیر با آن مواجه اند، در سطح بالایی از پویایی و بالندگی توصیف شده است، برای بقا در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد می تواند نقش موثری در فراهم آوردن کیفیت خدمات داشته باشد. هدف از این تحقیق، ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید صدوقی شهر یزد با استفاده از مدل تعالی سازمانی است.
  روش بررسی
  این پژوهش مطالعه ای توصیفی مقطعی بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد الگوی تعالی سازمانی EFQM بود. اطلاعات تحقیق از یک نمونه 302 نفری از کارکنان شاغل در بخش های مختلف بیمارستان شهید صدوقی یزد جمع آوری شده است. نمونه ها به صورت تصادفی- طبقه ای انتخاب شده اند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش آمار توصیفی استفاده شد.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان می دهد که بیمارستان شهید صدوقی شهر یزد از 500 امتیاز در نظر گرفته شده در مدل EFQM، به اخذ 41/185 امتیازگردیده است. این امتیاز بیانگر این مطلب است که بیمارستان از وضعیت مطلوب تعریف شده، فاصله زیادی دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه عملکرد این بیمارستان در رده متوسط به پایین قرار می گیرد، توجه هر چه بیشتر به مدیریت درمان در این بیمارستان الزامی است. بنابراین، تدوین برنامه ای کارا و اثربخش جهت ارتقاء عملکرد در این بیمارستان ضروری است. در ضمن به نظر می رسد، مدل تعالی سازمانی، می تواند به عنوان مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، الگوی تعالی سازمانی، EFQM، بیمارستان شهید صدوقی، یزد
 • محمدرضا بشارتی، محسن گوهری، زهرا اسداللهی، الهه عباسی شوازی صفحه 45
  مقدمه
  ضایعات خوش خیم پلک به ضایعات عفونی، التهابی و توده های خوش خیم تقسیم می شود. تعدد و تنوع این ضایعات به دلیل آناتومی منحصر به فرد پلک است. این ضایعات در بسیاری موارد، ساده و بدون نیاز به درمان می باشند و گاهی بیماران به علت زیبایی و در مواردی نیز به علت درد یا تورم به پزشک مراجعه می کنند. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه فراوانی نسبی ضایعات خوش خیم پلک در مراجعین به درمانگاه چشم بیمارستان شهید صدوقی و مطب شخصی در یزد می باشد.
  روش بررسی
  این تحقیق یک مطالعه مقطعی 6 ماهه در سال 1390 است که 247 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان شهید صدوقی و مطب شخصی، بدون در نظر گرفتن علت مراجعه، تحت معاینه از لحاظ ضایعات التهابی، عفونی و تومورهای خوش خیم پلک، با مشاهده مستقیم و معاینه با اسلیت لامپ قرار گرفتند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  به طور کلی 247 بیمار وارد مطالعه شدند که 84 از آنها مرد و 163 نفر از آنها زن بودند. میانگین سنی بیماران 7/42 سال بود. از کل ضایعات، 2/60% در پلک بالا و 8/39% در پلک پایین و نیز 2/51% در چشم راست و 8/48% در چشم چپ بوده است. شایع ترین ضایعات به ترتیب: پاپیلوما (9/32%)، خال (9/21%) و شالازیون (1/14%) بودند.
  نتیجه گیری
  پاپیلوما، خال و شالازیون، به ترتیب شایع ترین ضایعات خوش خیم پلک ها می باشند. به طور کلی شیوع ضایعات خوش خیم پلک در زن ها و در پلک بالا بیشتر می باشد. تفاوت معنی دار آماری بین ضایعات در چشم راست و چپ وجود نداشت.
  کلیدواژگان: پلک، تومورهای خوش خیم، ضایعات عفونی، ضایعات التهابی
 • جواد زواررضا، محمدحسن شیخها، سید مهدی کلانتر، محمد بهرامی، زهرا افشاری*، فاطمه زارع صفحه 53
  مقدمه

  در مطالعات قبلی سطح تغییر یافته LCPUFA در شرایط پاتوفیزیولوژیک مانند پره اکلامپسی نشان داده شده است. همچنین افزایش بیان فاکتور شبهfms محلول sFlt-1 به عنوان یک فاکتور ضدرگزائی می تواند در بیماری هایی مانند پره اکلامپسی نقش بازی کند. مطالعه حاضر به بررسی این فرضیه می پردازد که ایکوزاپنتانوئیک اسید((EPA، به عنوان یک اسید چرب امگا 3 با زنجیره بلند غیراشباع(LCPUFAs)، ممکن است بیان پروتئین sFlt-1 را در سلول های JEG-3 در هیپوکسی القاء شده توسط Di Methyl Oxalyl Glycine (DMOG) را تغییر دهد.

  روش بررسی

  رده سلولی تروفوبلاستی جفتی Cyto Throphoblast cells (CTs) در محیط کشتDMEM تکثیر گردید. بررسی میزان غلظت فاکتور ضدرگزایی sFlt-1 به روش الایزا مورد آزمایش قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که انکوباسیون سلول های JEG3 با DMOG سبب افزایش معنی دار در میزان ترشح sFlt-1 می شود(05/p<)، برعکسEPA میزان ترشح این فاکتور را کاهش داد (05/0p<). به علاوه نتایج تایید نمودند که این اسید چرب می تواند مانع اثرات هایپوکسی بر بیان sFlt-1 گردد (261/0p=).

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نتایج مطالعات قبلی مبنی بر اینکه هیپوکسی سبب افزایش میزان ترشح پروتئینsFlt-1 می گردد را تایید نمود. مطالعه حاضر نشان می دهد که اثرات اسیدهای چرب امگا-3 در مهار عوارض پره اکلامپسی با میانجی گری سرکوب بیان ژن و ترشح پروتئین از sFlt-1 تحت شرایط هیپوکسی است. این داده ها شواهدی ارائه می کند که n3- LCPUFA می تواند اثرات خود را از طریق مهار مسیرHIF اعمال نماید.

  کلیدواژگان: اسید ایکوزاپنتا انوئیک، پره اکلامپسی، هیپوکسی، sFlt، 1، JEG3
 • حسین پاشایی فر، محمدحسن شیخها *، سید مهدی کلانتر، طاهره جهانی نژآد، محمدعلی زعیمی صفحه 62
  مقدمه

  حدود نیمی از موارد ناباروری زوجین به علت عوامل مردانه است. آزواسپرمی یا الیگواسپرمی شدید و بدون علت که در نتیجه تغییرات ژنتیکی حاصل می شود، بخش مهمی از ناباروری مردان را تشکیل می دهد. یک مرحله مهم در فرآیند اسپرماتوژنزیس وقایع کراسینگ اور در حین نوترکیبی هومولوگ در تقسیم میوز است. پروتئین MLH3 نقش اساسی در فرآیند نوترکیبی و اسپرماتوژنزیس دارد. این مطالعه به بررسی رابطه یک پلی مورفیسم عملکردی در ژن MLH3 (C2531T) و خطر ناباروری در مردان به ارزیابی پروتئین MLH3 پرداخته است.

  روش بررسی

  این مطالعه به صورت مورد شاهد و بر روی 110 مرد نابارور مبتلا به آزواسپرمی یا الیگواسپرمی شدید و بدون علت به عنوان گروه مورد و 110 مرد بارور و نرمواسپرم به عنوان گروه کنترل انجام شد. پلی مورفیسم C2531T در ژن MLH3 به وسیله روش 4P- ARMS- PCR (tetra- Amplification Refractory Mutation System- PCR) مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  فراوانی ژنوتیپ های CC، CT و TT در ژن MLH3 به ترتیب برابر 6/13%، 1/59% و 3/27% در مردان مبتلا به آزواسپرمی یا الیگواسپرمی شدید و بدون علت و 3/37%، 6/56% و 1/9% در گروه کنترل بود (001/0p<).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که پلی مورفیسم C2531T در ژن MLH3 می تواند با خطر ناباوری در مردان همراه باشد. همچنین حضور آلل T باعث ایجاد یک خطر افزایش یافته 35/2 برابری (001/0

  کلیدواژگان: آزواسپرمی، اولیگواسپرمی، پلی مورفیسم، ناباروری مردان، ژن MLH3
 • لیلا کهن، محبوبه نصیری، اسدالله حبیب، اعظم بوالحسنی صفحه 70
  مقدمه
  لپتین هورمونی شبه سیتوکینی است که از ژن Ob تولید شده و توسط بافت چربی ترشح می شود. این هورمون با اتصال به گیرنده های خود در هیپوتالاموس، جذب غذا را مهار و مصرف انرژی را افزایش می دهد. پلی مورفیسم A 2548-G در پروموتر ژن لپتین، روی بیان ژن و ترشح آن از بافت چربی اثرگذار است. در این مطالعه ارتباط پلی مورفیسم A 2548-G در پروموتر ژن لپتین، با سطح لپتین پلاسما و استعداد ابتلا به دیابت نوع 2 بررسی گردید.
  روش بررسی
  100 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 و 100 فرد سالم وارد مطالعه شدند. جهت تعیین ژنوتیپ افراد برای پلی مورفیسم A 2548-G از تکنیک PCR-RFLP استفاده شد. شاخص توده بدنی (BMI)، سطح گلوکز و هورمون لپتین نیز در افراد تعیین گردید.
  نتایج
  سطح سرمی هورمون لپتین در افراد دارای ژنوتیپ GG در ناحیه 2548- پروموتر ژن لپتین (μg/L6/5±02/20) به طور معنی داری بالاتر از افراد دارای ژنوتیپ AG (μg/L4/5±2/16) و ژنوتیپ AA (μg/L3/6±42/13) بود (001/0>p). همچنین ارتباط معنی داری بین ژنوتیپ GG و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مشاهده شد (004/0=p)، به عبارت دیگر ژنوتیپ GG در ناحیه 2548- پروموتر ژن لپتین با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 همراه است.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که پلی مورفیسم G-2548A در پروموتر ژن لپتین نقش مهمی در تنظیم سطح لپتین پلاسما و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 دارد. بنابراین این پلی مورفیسم می تواند به عنوان یک مارکر ژنتیکی جهت تشخیص افراد با خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، لپتین، پلی مورفیسم، پروموت
 • فرخ یداللهی، ارسلان خالدی فر، اصغر شرافت، شهریار صالحی صفحه 78
  مقدمه
  بی حسی نخاعی با مارکائین هیپرباریک در بیماران مختلف با عوارض جانبی متفاوت همراه است. هدف از این مطالعه مقایسه طول دوره ریکاوری، عوارض گوارشی و تنفسی در بیهوشی نخاعی با مارکائین هیپرباریک در بیماران دیابتی و غیردیابتی است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقایسه ای مقطعی 62 بیمار (30 نفر دیابتیک و 32 نفر غیردیابتیک) تحت عمل جراحی ناحیه تحتانی شکم و اندام تحتانی با نمونه گیری ساده انتخاب شدند. بیماران دیابتی و غیردیابتی بعد از بیهوشی نخاعی با مارکائین هیپربار از نظر طول دوره ریکاوری، عوارض گوارشی و تنفسی مورد ارزیابی قرارگرفتند. اطلاعات با استفاده از پرونده بیماران، معاینه فیزیکی و تکمیل پرسشنامه تهیه شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی آزمون های T مستقل و دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  عوارض گوارشی و تنفسی در دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی دار آماری نداشت (05/0(p>. میانگین طول مدت اقامت در ریکاوری در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی دار آماری داشت (05/0(p= به طوری که دوره ریکاوری بیماران دیابتی کوتاه تر بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یکسان بودن عوارض گوارشی و تنفسی همچنین کوتاه تر بودن دوره ریکاوری به نظر می رسد مارکائین هیپربار در بیهوشی نخاعی بیماران دیابتی مناسب باشد.
  کلیدواژگان: مارکائین هیپرباریک، دیابت، بیهوشی نخاعی، ریکاوری، عوارض گوارشی، عوارض تنفسی
 • مهناز شیخی، منصور دخیل علیان، مهدی جمشیدی، شادی نوری، مهدی بابایی صفحه 85
  مقدمه
  تخمین سن نقش مهمی در دندانپزشکی خصوصا اطفال ارتودنسی و سایر رشته ها از جمله باستان شناسی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی دقت روش دمرجیان در تخمین سن دندانی کودکان 5 تا 16 ساله شهر رشت بود.
  روش بررسی
  مطالعه به صورت گذشته نگر و مقطعی بر روی 314 رادیوگرافی پانورامیک (212 دختر و 102 پسر) کودکان 5 تا 16 ساله مراجعه کننده به مراکز دندانپزشکی شهر رشت انجام شد که به طور تصادفی ساده انتخاب شده بودند. هفت دندان دائمی فک پایین توسط دو رادیولوژیست بررسی شد و برای هر مورد شاخص بلوغ دندانی تعیین گردید و بر اساس سن دندانی فرد تخمین زده شد. سن تقویمی فرد نیز از اطلاعات جمعیت شناختی وی به دست آمد. ارتباط بین سن تقویمی و سن دندانی فرد توسط آزمون های همبستگی پیرسون و آزمون paired t و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  سن تخمینی به طور متوسط در کل جمعیت، 02/0 سال بالاتر از سن واقعی برآورد شد و آزمون t- paired این اختلاف را معنی دار نشان نداد(71/0=p). ضریب پیرسون 73/0 محاسبه شد که به لحاظ آماری معنی دار بود (001/0>p).
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان می دهد که تخمین سن به روش دمرجیان در کودکان 5 تا 16 ساله در شهر رشت از دقت کافی برخوردار است.
  کلیدواژگان: کلسیفیکاسیون دندانی، سن دندانی، سن تقویمی، روش دمرجیان
 • راضیه فلاح، محمد صالح دیوانی زاده، مهران کریمی*، مهتاب اردویی صفحه 94
  مقدمه

  سردردهای میگرنی، از مهم ترین و شایع ترین سردردها در گروه سنی کودکان می باشد که در موارد سردرد مکرر و یا ناتوان کننده، باید درمان پیشگیری از سردرد در کودک اعمال شود. این تحقیق به منظور بررسی کارایی و عوارض جانبی پروپرانولول در پیشگیری از حملات سردرد میگرنی در کودکان صورت گرفت.

  روش بررسی

  در یک مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد، پنجاه کودک 15- 5 ساله مبتلا به سردرد میگرنی که به صورت متوالی از اردیبهشت 1390 به کلینیک اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مراجعه کرده بودند، جهت درمان پیشگیری از سردرد میگرنی، تحت درمان با پروپرانولول خوراکی با دوز mg/kg/day1 قرار گرفتند. در پایان دوره سه ماه درمان، ارزیابی از نظر شدت، مدت و تعداد حملات سردرد در ماه و نمره ناتوانی ناشی از سردرد و عوارض جانبی دارو صورت گرفت.

  نتایج

  50 کودک شامل 27 دختر (54%) و 23 پسر (46%) با میانگین سنی 35/2±68/10 سال بررسی شدند. دارو در کاهش فرکانس ماهیانه سردرد (74/6±20/16 بار قبل از درمان در برابر 54/4±88/8)، طول مدت (36/1±2/2 ساعت قبل از درمان در برابر 35/1±08/1)، نمره شدت سردرد (54/1±1/6 در برابر 61/1±18/4) و نمره ناتوانی ناشی از سردرد (98/8±08/33 در برابر 88/9±64/23) موثر بوده است (05/0p<). عوارض جانبی موقتی در پنج کودک (10%) به صورت کاهش خفیف فشارخون در سه نفر و خواب آلودگی در دو نفر دیده شد.

  نتیجه گیری

  از پروپرانولول می توان به عنوان داروی نسبتا موثر و بی خطر در پیشگیری از سردرد میگرنی در کودکان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: سردرد، میگرن، پیشگیری، پروپرانولول
 • محمدحسین سلمانی ندوشن، محمد عابدی، محمود وکیلی صفحه 101
  مقدمه
  سلنیوم یک عنصر جزیی و ریزمغذی ضروری برای سلامتی انسان است که در غلظت های زیاد سمی می باشد. سلنیوم جزء تشکیل دهنده سلنوپروتئین ها است که در بیو شیمی انسان نقش آنزیمی و ساختمانی دارند. سلنیوم به عنوان آنتی اکسیدان و کاتالیزور برای تولید هورمون تیروئید فعال شناخته شده است. این عنصر برای عملکرد صحیح سیستم ایمنی، جلوگیری از پیشرفت ایدز و بی اثر کردن سموم بدن نقش کلیدی دارد. سلنیوم برای تحرک اسپرم ضروری است و می تواند سقط جنین را کاهش دهد. کمبود سلنیوم منجر به خلق و خوی نامطلوب می گردد. یافته ها در ارتباط دادن سلنیوم با احتمال ایجاد بیماری قلبی عروقی مبهم است، اگر چه شرایطی مثل فشار اکسیداسیون و التهاب کمبود سلنیوم می تواند باعث ایجاد این بیماری شود. مصرف حدود 60 میلی گرم سلنیوم در روز با احتمال کاهش سرطان همراه می باشد. در این مقاله مروری به مطالعات انجام شده در زمینه عملکرد سلنیوم در بیوشیمی انسان، سمیت و تاثیر آن بر سلامتی انسان و ارتباط سلنیوم با برخی سرطان های شناخته شده، پرداخته شده است تا مسببی برای ابراز نگرانی از وضعیت این عنصر بیان شده و رهنمودی برای مطالعات بیشتر در این زمینه ارائه گردد. با توجه به خصوصیت دوگانه (مفید و مضر) سلنیوم در سلامتی انسان، لازم است که روش مناسب آزمایشگاهی جهت تعیین روزمره این عنصر در آزمایشگاه های بالینی ارائه شود تا مقدار سلنیوم در وضعیت های مختلف بیولوژیکی به آسانی اندازه گیری شود.
  کلیدواژگان: سلنیوم، سلامتی انسان، سلنوپروتئین، بیوشیمی سلنیوم، انداره گیری سلنیوم
 • امید مرادی مقدم، علیرضا صداقت، محمد نیاکان، محمدرضا حاجی اسماعیلی، شهرام سیفی، رضا سلیمانی راد صفحه 113
  سندرم بروگادا از علل ناشایع ایست قلبی ناگهانی است. این سندرم یک الگوی الکتروکاردیوگرافیک منحصربه فرد دارد که با بالا رفتن قطعه ST به صورت Down Sloping در لیدهای پره کوردیال راست، طرح مشابه بلوک شاخه ای راست به ویژه در لیدهای جانبی و بالا رفتن نقطه j تظاهر می کند. باید این سندرم را از عوامل تریگرکننده شناخت و در بیهوشی عمومی این بیماران از عوامل تریگرکننده پرهیز کرد. بیمار آقای 39 ساله ای است که به دلیل ایست قلبی ناگهانی در اورژانس تحت احیای قلبی ریوی (CPR) قرار گرفت و پس از احیای موفق، به بخش مراقبت های ویژه (ICU) منتقل و با تشخیص هیپوکسیک ایسکمیک انسفالوپاتی تحت درمان قرار گرفت. بررسی های تکمیلی با مشاوره الکتروفیزیولوژیست تشخیص سندرم بروگادا را قطعی کرد. در ویزیت قبل از عمل بیماران با سابقه خانوادگی ایست قلبی ناگهانی، بایستی این سندرم را مدنظر داشت و در بیهوشی این بیماران از عوامل مساعد کننده آریتمی نظیر تب، برادیکاردی، اختلالات الکترولیتی به خصوص اختلالات پتاسیم و کلسیم اجتناب کرد و یا در صورت وجود درمان نمود.
  کلیدواژگان: سندرم بروگادا، ایست قلبی ناگهانی، بیهوشی
|
 • M. Dadashpour, I. Rasooli, F. Sefidkon, M. Bagher Rezaei, Sh Darvish Alipour Astaneh Page 1
  Introduction
  Despite slight toxicities of essential oils, they are not under strict control in many countries. Anethum graveolens is widely consumed and its essential oils are at public reach. This study was designed to study essential oils of Anethum graveolens.
  Methods
  The biological properties of pure and commercial essential oils of Anethum graveolens were investigated. In fact, Ferrous ion chelating activity, superoxide anion radical scavenging property, tyrosinase inhibition and total flavonoids of the oils were determined.
  Results
  Chelating activity of 7.8 µg of EDTA was equivalent to 2 µg of the pure oil. The oils had superoxide anion radical scavenging activities which may be related to their total phenol and flavonoid contents. IC50 of ferrous ion chelating, antityrosiase and superoxide anion radical scavenging activities of pure and commercial oils were 1.3, 1.4, 1 and (171.6, 589, 132) µg respectively. Antityrosiase activity of 6.4 µg pure oil was equal to 1000 µg of the commercial oil.
  Conclusion
  Anethum possesses antioxidative and free radical scavenging properties. This oil chelates ferrous ions and superoxide radicals. It is effective in formation of reactive toxic products. Anethum has good potentials regarding its applications in food and drug industries.
  Keywords: Anethum graveolens, Antioxidants, Anti tyosinase, Essential oils, Ferrous compounds, Free radical scavengers, Iron chelating agents, Superoxides
 • Z. Sehat, A. Goshetasebi, M. Tahery Amin Page 10
  Introduction
  To investigate the association between second Trimester Maternal Serum Biomarkers (HCG, MSAFP, UE3, Inhibin A) and Pre-term delivery.
  Methods
  This study is a longitudinal study which was performed on 700 pregnant women attending Nilou Laboratory, Tehran, Iran during March 2008 to September 2008. Reproductive and demographic data as well as the results of Quad Marker Screening test were collected. The sample was followed up till delivery for maternal outcomes. Receiver operating characteristic (ROC) curve for biomarker values for prediction of PTD was produced. Sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive values were calculated at a significance level of 0.05.
  Results
  The mean age of the studied women was 26.17(±4.27) years. 53 (7.3%) pregnancies were ended in PTD (before 37weeks). Using multiple of median (MoM) of 1.4 for AFP, 1.5 for Inhibin A, 1.25 for HCG and 0.8 for UE3, sensitivity and specificity for Quad test was 20.8 and 32% respectively. There was a statistically significant association between MS UE3 and preterm delivery (p<0.009).
  Conclusion
  The study results suggested that MSUE3 might be helpful in predicting PTD; however its application as a screening tool for PTD needs further studies.
  Keywords: AFP, HCG, Inhibin A, Preterm delivery, UE3
 • H. Tabatabaei Tabatabaei, Mh Akhavankarbasi, M. Danesh Ardakani, F. Gharaati Page 20
  Introduction
  Early diagnosis of malignant and premalignant lesions of oral mucosa has a definitive role in promotion of prognosis and life span of patients. This study aimed to investigate how accurate is a clinician‘s doubt regarding existence of premalignant and malignant of oral mucosal via the correspondence between clinical differential diagnosis and histopathologic diagnosis. Furthermore, it investigates factors that will probably help to decrease the lack of correspondence.
  Methods
  Among 650 available files associated with 2001-2010 in archive of pathology department, the files that had at least one clinical differential diagnosis as leukoplakia, erythroplakia, erythroleukoplakia and SCC and also files with definite microscopical diagnosis as a dysplasia or a type of microscopical SCC were selected. Afterwards, it was analyzed utilizing statistical methods, t test, and fisher’s exact test.
  Results
  The correspondence of clinical differential diagnosis significantly increased with age (p-value=0.047); however there was no significant difference regarding sex and site of lesions.
  Conclusion
  Observing doubtful lesions particularly in women in any site of the oral cavity; the clinician should strongly suspect a malignant and premalignant lesion and take biopsy of the lesions, particularly in cases which there is no irritant factor for development of the lesion.
  Keywords: Clinical diagnosis, Malignant epithelial lesions, Oral mucosa, Premalignant epithelial lesions
 • M. Zolfaghari, F. Bahramnezhad, Z. Parsa Yekta, A. Kazemnejad, Z. Monjamed Page 28
  Introduction
  Life style is an important element to prevent the cancer. Therefore, this study aimed to determine life style risk factors of Tehran citizens as well as to prevent cancer.
  Methods
  This study is a descriptive - analytic research with Sample size of 2500 Tehran citizens. The study data was collected via a questionnaire that contained 2 parts: demographic and questions related to life style cancer. Its validity and reliability was determined through content validity and Alfa-Cronbach test. Data was collected in one time and in front of the interviewer. Data analysis was done by SPSS software and descriptive and inferential statistics. The participants’ life style was assessed at three levels of satisfactory level 80-100%, moderately satisfactory level 60-79/9% and not satisfactory level0%-59/9%.
  Results
  40/4% of the subjects had no direct contact with sunlight. 62% of the subjects had contact with the white matter. 45/8% have sometimes been nervous. 46/7% of the civilian population of normal BMI had poor lifestyle.
  Conclusion
  Since studied Tehran citizens’ life style associated with cancer prevention were not desired in most aspects, life style correction can prevent the cancer to a great extent. It is essential that health and medical authorities specially nurses plan to reform life style, health behaviors and individuals’ habits.
  Keywords: Cancer, Life style, Iran, Prevention, Risk factor
 • M. Younesi Far, A. Shahin, A. Sanayeei Page 37
  Introduction
  Realm of health care that organizations have faced in recent years has been described with high level of dynamism and development. To survive in such conditions, performance evaluation can have an effective role in satisfying proper quality for services. This study aimed to evaluate the performance of Shahid Sadoghi Yazd hospital through EFQM approach.
  Methods
  This was a descriptive cross-sectional study. Data collection instrument was EFQM organization Excellence Model questionnaire which was completed by all the managers. The research data was gathered from a sample of 302 patients, staff, personnel and medical staff working in different parts of the hospital. Random stratified samples were selected and descriptive statistics were utilized in order to analyze the data.
  Results
  The results revealed that Shahid Sadoughi hospital acquired 185.41 points out of the total 500 points considered in the model EFQM. In other words, the rating reflects the fact that regarding the defined desired position, the hospital has not achieved the desired rating.
  Conclusion
  Since the hospital performance is posited in a low-middle class, much more attention is required in regard to therapeutic management in this hospital. Therefore, codifying an efficient and effective program to improve the hospital performance is necessary. Furthermore, it seems that EFQM model can be considered as a comprehensive model for performance evaluation in hospitals.
  Keywords: Assessment of performance, European foundation of quality management(EFQM), Organizational excellence model, Shahid Sadoghi hospital of Yazd
 • Mr Besharati, M. Gohari, Z. Asadollahi, E. Abbasi Shavvazi Page 45
  Introduction
  Benign eyelid lesions are classified to infectious, inflammatory and tumoral lesions. The various number of these lesions is due to unique eyelid anatomical structure. Some lesions are simple and do not need any treatment but sometimes patients refer to ophthalmologists due to beauty or problems such as pain, swelling. The aim of our study is to investigate and compare the relative frequency of benign eyelid lesions in Shahid Sadoughi eye clinic as well as the private offices.
  Methods
  This cross sectional six month study was done on 247 patients who referred to Shahid Sadoughi eye clinic and the private offices in 2011. They were examined by direct observation and slit lamp regardless of the cause. The information was gleaned by a questionnaire and the research data was analyzed by SPSS (ver.16).
  Results
  we studied 247 patients including 84(34%) male and 163(6%) female). The mean age of the patients was 42.7 years. 60.2% of lesions were in upper lid and 39.8% were in lower lid. 51.2% of lesions were in right eye and 48.8% were in left eye. The most common eyelid lesions were papilloma (32.9%) nevus (21.9%) and chalazion (14.1%) respectively.
  Conclusion
  Papilloma, nevus and chalazion are respectively the most common lesion in men and women. Benign lesions were more common in women located more in upper lid, though there was no statistically difference between right and left lid.
  Keywords: Benign tumors, Eyelid, Infectious lesions, Inflammatory lesions
 • J. Zavarreza, Mh Sheikhha, M. Kalantar, M. Bahrami, Z. Afshari, F. Zare Page 53
  Introduction

  Previous studies have shown altered levels of n-3LCPUFA in the pathophysiologcal conditions such as preeclampsia. Also elevated expression of sFlt-1 in preeclampsia plays a major role in the pathogenesis of this serious disorder especially in reduced placental oxygenation. The present study examines the hypothesis that Eicosapentaenoic acid (EPA; 20:5), an omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids (n-3LCPUFAs), may attenuate sFlt-1 gene and protein expression in JEG-3 cells treated with induced hypoxia-like conditions by (DMOG) -induced hypoxia-like conditions.

  Methods

  JEG-3 cells were pretreated with DMOG incubated with EPA. Protein expression of sFlt-1 was measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Messenger RNA expressions of sFlt-1 was determined by and RT Real Time-PCR.

  Results

  Our results showed that incubation of JEG-3 cells with DMOG cause a significant elevation in mRNA levels and protein secretion of sFlt-1(P < 0.05). In contrast, EPA decreased the mRNA expression and protein secretion of sFlt-1(P < 0.05). Also mRNA expression and protein secretion of sFlt-1 inhibited cells treated by both EPA and DMOG (P=0.261, P =0.077 respectively).

  Conclusion

  These findings confirm previous studies that hypoxia caused elevation in sFlt-1 gene expression and protein secretion. Also our studies reveal that effects of n-3 fatty acids in restraining preeclampsia complications may be mediated by suppressing the gene expression and protein secretion of sFlt-1 under hypoxia conditions. This data provide evidence that n-3 LCPUFA can exert its effects through inhibition of the HIF pathway

  Keywords: EPA, Hypoxia.sFlt, 1, JEG, 3, Preeclampsia
 • H. Pashaiefar, Mh Sheikhha, M. Kalantar, T. Jahaninejad, Ma Zaimy Page 62
  Introduction

  Infertility is described as the inability to get pregnant after one year of unprotected intercourse. About half of infertility cases are because of male factors. Idiopathic azoospermia or severe oligozoospermia caused by genetic alterations is a significant part of male infertility. A key step of spermatogenesis is crossover events during meiotic reciprocal recombination. MLH3 protein has a crucial role in meiotic recombination and in spermatogenesis. We evaluated this function of MLH3 protein by examining the contribution of functional polymorphism in MLH3 (C2531T) to the risk of male infertility.

  Methods

  We studied this polymorphism in 110 infertile male with idiopathic azoospermia or severe oligozoospermia, and 110 fertile men with normozoospermia as a control group. MLH3 C2531T polymorphism was analyzed using the tetra-amplification refractory mutation system-PCR (4P-ARMS-PCR) method.

  Results

  Genotypes CC, CT and TT of the MLH3 gene presented frequencies of 13.6%,59.1% and 27.3%, respectively, in the men with idiopathic azoospermia or severe oligozoospermia and 37.3%,53.6% and 9.1% in the control group (p<0.001).

  Conclusion

  The data suggest that the MLH3 C2531T polymorphism can be associated with risk of male infertility. The research data showed that presence of the polymorphic allele T leads to an increased risk of 2.35 times (OR =2.35, 95% CI =1.57-3.51; p<0.001) to develop infertility in relation to the normal control group. Therefore, the MLH3 gene polymorphism may be genetic determinant for defective spermatogenesis in the humans.

  Keywords: Azoospermia, Male infertility, MLH3, Oligozoospermia, Polymorphism
 • L. Kohan, M. Nasiri, A. Habib, A. Bolhasani Page 70
  Introduction
  Leptin, the obese (ob) gene product, is a cytokine-like hormone secreted mainly from adipose tissue; acting on a receptor site in the hypothalamus to inhibit food intake and stimulate energy expenditure. A G-2548G polymorphism in the leptin gene promoter has a strong influence on leptin gene expression and adipose tissue secretion. The aim of this study was to examine the association of the leptin G-2548A promoter polymorphism with leptin plasma level and susceptibility to type 2 diabetes.
  Methods
  100 patients with type 2 diabetes mellitus and 100 healthy controls were screened for the presence of G-2548A polymorphism using PCR-RFLP analysis. Body mass index, fasting leptin and fasting glucose were also determined.
  Results
  Carriers with the GG genotype (20.02±5.6μg/L) had significantly (P<0.001) higher leptin levels than those with the AG genotypes (16.2±5.4μg/L) and AA genotypes (13.42±6.3). Also, LEP -2548GG genotype presented an increased risk of type 2 diabetes (OR: 3.26, 95%CI: 1.5-7.2, P=0.004). In the other words, GG genotypes in the region of -2548 are associated with increased risk of type 2 diabetes.
  Conclusion
  The present study showed that G-2548A LEP polymorphism is important in regulating leptin plasma level and is associated with risk of type 2 diabetes. Thus, this polymorphism may act as a molecular marker for type 2 diabetes.
  Keywords: Leptin_Polymorphism_Promoter_Type 2 diabetes
 • F. Yadollahi, A. Khaledifar, A. Sheraft, Sh Shalehi Page 78
  Introduction
  Spinal anesthesia via Marcaine hyperbaric in different patients is associated with different side effects. The present study was performed to detect recovery period, Gastrointestinal and Respiratory side effects in spinal anesthesia with hyperbaric marcaine in diabetic and non diabetic patients.
  Methods
  In this comparative study, 62 patients (30 diabetic and 32 non-diabetics) with sub abdomen and lower organ surgeries were selected with simple sampling. After spinal anesthesia with hyper baric marcaine was done, recovery duration, Gastrointestina and respiratory side effects in two groups were evaluated. Data were collected using questionnaire, physical examination and patients’ records and were analyzed utilizing statistical, independent t –t, and fisher exact test.
  Results
  Gastrointestinal and respiratory side effects in two groups revealed no statistically significant difference (P>0.05). But the mean length of recovery residence showed a significant difference in the two groups of control and experiment (p=0.05); In fact, diabetic patients recovery duration was shorter.
  Conclusion
  Since Gastrointestina and respiratory side effects were same in the two groups and also recovery period was shorter, its appears that hyperbaric marcaine in spinal anesthesia is apppropriate for diabetic patients.
  Keywords: Diabetic, Digestive, respiratory side effects, Hyperbaric marcaine, Recovery, Spinal anesthesia
 • M. Sheikhi, M. Dakhilalian, M. Jamshidi, Sh Nouri, M. Babaei Page 85
  Introduction
  Age estimation plays a critical role in dentistry especial in orthodontics, pediatric Dentistry and other majors such as archaeology, etc. The aim of this study was to evaluate the accuracy of dental age estimation in 5-16 years-old children and adolescents in Gilan using Demirjian method.
  Methods
  This retrospective cross-sectional study was carried out on 314 panoramic radiographs of 212 girls and 102 boys, referring to Gilan dental clinics. Simple sampling method was used. Based on Demirjian method two dental radiologists calculated the dental maturity score (DMS) by assessing the seven left mandibular teeth and estimated the dental age for each case. The chronologic age of each patient was obtained from demographic data. Finally, the correlation between estimated dental age and chronologic age was determined by Pearson’s correlation coefficient and paired t-test using SPSS statistical software (α = 0.05).
  Results
  Mean dental age in all the subjects was estimated 0.02 year less than the chronologic age. In addition, there was no significant difference between estimated and chronological ages (p value = 0.71). Pearson’s correlation coefficient between estimated and chronological ages was 0.73, indicating statistical significance (pvalue < 0.001).
  Conclusion
  Based on the results of the present study, Demirjian method is sufficiently accurate to estimate dental age of children in Gilan and can be used acceptably.
  Keywords: Chronological age, Dental age, Dental calcification, Demerjian method
 • R. Fallah Divanizadeh, M. Karimi, M. Ordooei Page 94
  Introduction

  Migraine is the most frequent and most important headache in childhood. Therefore, prophylactic therapy should be exerted in children with frequent or disabling headaches. The purpose of this study was to evaluate efficacy and safety of propranolol for children’s migraine prophylaxis.

  Methods

  In this quasi- experimental study, monthly frequency, severity and duration of headache, migraine disability and side effects of fifty migrainous children were evaluated who were treated with 1mg/kg/day of propranolol for three months and referred to Pediatric Neurology Clinic of Shahid Sadoughi Medical Sciences University, Yazd, Iran from April 2011.

  Results

  Twenty seven (54%) girls and 23(46%) boys with mean age of 10.68± 2.35 years were evaluated. Monthly frequency, severity and duration of headache decreased with treatment, from 16.2±6.74 to 8.88±4.54 attacks, from 6. 1±1.54 to 4.18±1.61, and from 2.2±1.36 to 1.08±1.08 hours, respectively. Pediatric Migraine Disability Assessment score reduced with TPM from 33.08±8.98 to 23.64 ± 9.88. (p<0.05). Transient side effects were seen in 10%(N=5) of the patients including mild hypotension in three and drowsiness in two children.

  Conclusion

  Propranolol is partially effective and safe for pediatric migraine prophylaxis.

  Keywords: Headache, Migraine, Prophylaxis, Propranolol
 • Mh Salmani Nodoushan, M. Abedi, M. Vakilli Page 101
  Introduction
  Selenium is an essential element for human health and it is toxic at high concentrations. Selenium is a constituent component of selenoproteins that have enzymatic and structural roles in human biochemistry. Selenium is a best antioxidant and catalyst for production of thyroid hormone. This element has the key role in the immune function; prevention of AIDS progression and the deactivity of toxins. Furthermore, selenium is essential for sperm motility and can reduce abortions. Selenium deficiency was also associated with adverse mood states. The findings regarding cardiovascular disease risk related to selenium deficiency is unclear, though other conditions such as vascular inflammation, oxidative stress and selenium deficiency can cause this disease too. Moreover, consuming of 60 mg of selenium per day may be associated with reduction of cancer risk. In this study, a review of studies has been performed on the biochemical function of selenium toxicity, and its effects on human health. Furthermore, certain identified cancers associated with selenium have been discussed to absorb more attention to the status of this element and also as a guide for further studies. Selenium plays the dual character (useful and harmful) in human health, and then it is necessary to determine the concentration of this element in body fluids and tissues. An appropriate method for routine measurement of selenium in clinical laboratories is electro thermal atomic absorption spectrometry (ETAAS) with very low detection limit and good precision.
  Keywords: Human health, Selenium, Selenium biochemistry, Selenium determination, Selenoprotein
 • O. Moradimoghadam, Ar Sedaghat, M. Niakan, Mr Hajiesmaeili, Sh Seifi, R. Soleimanirad Page 113
  Brugada Syndrome is a rare cause of sudden cardiac arrest and has a unique ECG pattern. In fact, with ST-segment elevation down sloping in the right precordial leads (v1-v3), RBBB pattern in lateral leads and J-point elevation is revealed. We must notice and avoid trigger factors of this syndrome during general anesthesia. Patient is a 39 old man who attended to emergency department with sudden cardiac arrest and resuscitate. He was transferred to ICU for management of hypoxic ischemic encephalopathy. Complementary studies concluded the diagnosis of Brugada syndrome. We must consider Brugada syndrome within patients with family history of sudden cardiac arrest. Moreover, we must avoid trigger factors of this syndrome such as fever, bradicardia and electrolyte abnormality (specialy Na, Ca abnormalities) during general anesthesia and if they appear, we should treat them.
  Keywords: Anesthesia, Brugada syndrome, Sudden cardiac arrest