فهرست مطالب

بیمارستان - سال دوازدهم شماره 1 (1392)
 • سال دوازدهم شماره 1 (1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله اصیل
 • مصطفی فرح بخش، علیرضا نیک نیاز، احمد مردی، علیرضا حسن زاده، صمد انتظار صفحه 9
  زمینه و هدف
  یکی از ابزارهای موثر برای کاربردی نمودن نتایج پژوهش روی مشتری، به کار گیری نمودارهای کنترل در تحلیل و ارزیابی رضایت مشتری است. این مطالعه برای طراحی روش به کارگیری نمودارهای کنترل در پایش رضایت مشتری در تسهیلات بهداشتی درمانی اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت آینده نگر اجرا شد. در یک دوره سه ماهه در یک بیمارستان عمومی با یک پرسشنامه؛ رضایت گیرندگان خدمت در مقیاس لیکرت تعیین شد. پس از جمع آوری داده های اولیه، این داده ها در نرم افزار اکسل و SPSS 16 مورد تحلیل قرار گرفت. برای تعیین رضایت مشتری از یک چک لیست 10 متغیره و روش مصاحبه استفاده شد. زیرگروه های ده تایی و پنج تایی مختلف از نظر میانگین و دامنه تغییرات با یکدیگر مقایسه شدند.
  یافته ها
  در یک دوره سه ماهه میانگین رضایت بیماران 4.5 در مقیاس پنج امتیازی لیکرت بود. بین میانگین رضایت بیمار در دوره های پنج روزه و ده روزه و بیست و پنج روزه اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت. بین میانگین سطح رضایت پنج نمونه و ده نمونه در روز و کل یک روز اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت. نمودار R X برای پایش رضایت مشتری به کار گرفته شد.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین رضایت بیماران در دوره های زمانی 25 - 20 روزه با میانگین سه ماهه و نیز میانگین رضایت بیماران در زیرگروه های پنج و ده تایی تفاوت قابل توجهی نداشت.
  کلیدواژگان: نمودار کنترل، رضایت مشتری، پایش رضایت، بیمار، بیمارستان
 • محمد امیری، مهدی راعی، سیدداود نصرالله پور شیروانی، غلامرضا محمدی، ابوالحسن افکار، محمد علی جهانی تیجی، شاهرخ آقایان صفحه 19
  زمینه و هدف
  بیمارستان ها به عنوان یکی از اولین مراکز پذیرش مصدومین به هنگام بروز بلایا، باید از آمادگی لازم برخوردار باشند. مطالعه با هدف تعیین میزان آمادگی بیمارستان های شمال ایران در مواجهه با بلایا انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است که به شیوه مقطعی در سال 1390 انجام شد. در این مطالعه کلیه بیمارستان های آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی سمنان، شاهرود، مازندران، بابل و گیلان(53بیمارستان) به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه آگاهی سنجی مدیران(40سوال) و چک لیست 141 سوالی بوده که به روش خودارزیابی تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است.
  یافته ها
  میانگین امتیاز آگاهی مدیران از وضعیت آمادگی در برابر بلایا (12/9±89/41) و آمادگی بیمارستان ها در مواجهه با بلایا (12/15±88/56) در کلیه بیمارستان های مورد مطالعه در حد متوسط بود. بین آگاهی مدیران و گذزاندن دوره آموزشی در زمینه مدیریت بلایا ارتباط آماری معنی داری(007/0P=) وجود داشت. کمترین امتیاز مربوط به حیطه برنامه ریزی کاهش خطرات ساختمانی(4/29±56/40) بود. بین آمادگی بیمارستان در دانشگاه های مختلف و حیطه های آمادگی در زمینه مدیریت برنامه حوادث غیرمترقبه(047/0=P)، برنامه آموزشی بیمارستان(019/0=P)، برنامه ریزی پشتیبانی خدمات حیاتی(005/0=P) و اقدامات بهداشت محیط برای مقابله با حوادث غیرمترقبه(001/0=P) رابطه معنی داری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به سابقه وقوع بلایا در استان های مورد مطالعه و آمادگی متوسط بیمارستان ها، برنامه ریزی آموزشی برای مقابله با بلایا، مقاوم سازی بیمارستان ها و برگزاری مانورهای تمرینی در افزایش آمادگی بیمارستان ها نقش موثری خواهد داشت.
  کلیدواژگان: بلایا، بیمارستان، آمادگی، بحران، زلزله
 • محمد عرب، مانی یوسف وند، مونا زهاوی صفحه 29
  زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین مزیت های محاسبه قیمت تمام شده و هزینه تخت روز آن است که دولت می تواند در مراکز گوناگون و مناطق مختلف کشور این قیمت تمام شده را مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار داده و بر مبنای آن بودجه و برنامه دقیقی تنظیم و واحد های دولتی را به اجرای آن ملزم سازد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی و گذشته نگر اجرا می شود. انتخاب نمونه (بخش ارتوپدی مردان) بنا به نیاز مسئولین بیمارستان- در راستای پاسخ به این سوال که آیا بخش ارتوپدی مردان درآمدزاست؟- با استفاده از نظر کارشناسان محترم انجام گردیده است. داده های مربوط به این مطالعه از طریق مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه و مشاهده در چک لیست های مربوطه جمع آوری گردید. ابتدا کلیه مراکز فعالیت در بیمارستان مشخص و سپس بر اساس تکنیک ABC هزینه هر فعالیت محاسبه شد.
  یافته ها
  هزینه تخت روز اشغالی بدست آمده برای بخش ارتوپدی مردان بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1387(326،818 ریال) است. با عنایت به این موضوع که درآمد این بخش از طریق فروش خدمات بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تامین می شود و این رقم برای هتلینگ اتاق دو تخته بیمارستان های دولتی درجه یک شهر تهران در سال 1387 (217500 ریال) است می توان گفت هزینه تخت روز اشغالی در مقایسه با تعرفه مصوب آن سال، 109318 ریال بیشتر است که این تفاوت بیانگر آن است که رقم تعرفه با تفاوت زیادی کمتر از هزینه تخت روز می باشد
  نتیجه گیری
  اختلاف زیاد بین قیمت تمام شده، تخت روز(هتلینگ) و تعرفه مصوب هئیت دولت منجر به زیان دهی مراکز ارائه دهنده خدمت می گردد و در بلند مدت ارائه خدمت با کیفیت را با مشکل مواجه خواهد ساخت. لذا تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی براساس قیمت تمام شده واقعی و به صورت علمی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: هزینه تمام شده، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، تخت روز
 • ابوالحسن افکار، ابوالقاسم پوررضا، وجیه الله خدابخشی نژاد، فردین مهرابیان صفحه 39
  زمینه و هدف
  طرح پزشک خانواده یکی از اقدامات ناظر به رفرم در بخش سلامت است که مهم ترین پیامدهای آن می تواند افزایش دسترسی مردم به پزشک بویژه برای مناطق محروم باشد. هدف از این مطالعه برسی نقاط قوت و ضعف پزشک خانواده در دو شهرستان فومن و شفت در سال1390 بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی و از نوع کاربردی می باشد. در این مطالعه کلیه اعضاء تیم های درمان، مشتمل بر پزشکان خانواده، ماماها، بهورزان، کارشناسان و کاردانان و همچنین 856 نفر از گیرندگان خدمت در این دو شهرستان مشارکت نموده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن تائید شده است.
  یافته ها
  از نظر ارائه دهندگان خدمت، مهم ترین نقاط قوت نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده؛ تامین دسترسی آسان مردم به خدمات درمانی، کاهش هزینه های درمانی بیماران و مهم ترین نقاط ضعف آن پائین بودن حقوق و دستمزد پزشکان، ارجاع معکوس، عدم دسترسی به پزشک خانواده در تمام اوقات شبانه روز بود. از دیدگاه گیرندگان خدمت؛ مهم ترین نقاط قوت طرح دسترسی آسان به پزشک و مهم ترین نقاط ضعف آن نیز برخورد نامناسب بیمارستان ها و عدم ارائه خدمت در طول شبانه روز بود.
  نتیجه گیری
  به منظور رفع نقاط ضعف و بهبود کیفیت خدمات، آموزش کارکنان سطوح مختلف نظام شبکه، نظارت جامع تر و انجام ارزیابی های مقطعی به همراه نظارت موثر بر عملکرد صاحبان فرایندهای پزشک خانواده پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: نقاط ضعف و قوت، طرح پزشک خانواده، مشتریان
 • آذر طل، فرشته مجلسی، بهرام محبی، عباس رحیمی فروشانی صفحه 49
  زمینه و هدف
  برقرای ارتباط موثر بین افراد حرفه ای گروه سلامت با بیماران مبتلا به دیابت از موارد مهم درزندگی با دیابت به شمار می آید. این مطالعه به منظور بررسی برقراری ارتباط کارکنان سلامتی به عنوان یک مانع در زندگی با دیابت دربیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ازنوع مقطعی(توصیفی- تحلیلی) بود که در سال 1391 بر روی600 بیمار به طور تصادفی ساده انجام شد. ابزار مطالعه شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و مرتبط با سلامت و بیماری و شاخص کنترل دیابت (HbA1C) با 10 سوال و ابزار زندگی با دیابت در بعد ارتباط با کارکنان سلامتی با 18 سوال بود که توسط مقیاس لایکرت از کاملا موافقم(5) تا کاملا مخالفم (1) اندازه گیری گردید.روایی و پایایی ابزار اندازه گرفته شد. روش جمع آوری اطلاعات، تکمیل پرسشنامه با استفاده از مصاحبه بود. برای تجزیه وتحلیل داده ازنرم افزارآماریSPSS نسخه5/11وآزمونهای آماری توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(کای دو و مدل رگرسیون لجستیک) استفاده شد.سطح معنی داری در این مطالعه کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار مانع برقراری ارتباط با کارکنان سلامتی 17/7±78/56 بود. نتایج مطالعه نشان داد که جنسیت(001/0 > p)، سالهای ابتلا به بیماری دیابت (001/0 > p)،سطح تحصیلات (001/0 > p)، نوع درمان(001/0 > p)،وضعیت شغلی(001/0 > p)، گروه های سنی(001/0 > p)، وضعیت درآمد(001/0 = p)، وضعیت تاهل (001/0 > p)و HbA1C(001/0 > p) با مانع ارتباط با کارکنان سلامتی ارتباط آماری معنی داری داشتند. نتایج مدل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد شانس شدید بودن مانع ارتباط با کارکنان سلامتی در گروه با سالهای ابتلا به دیابت 10-5 سال 38/0 برابر، در افراد با سالهای ابتلا به دیابت بیش از 10 سال، 32/1 برابر گروه با سالهای ابتلا زیر 5 سال بود. این نسبت شانس در گروه با سابقه 10-5 سال معنی دار بوده (004/0 p=)و در شدید بودن مانع ارتباط با کارکنان سلامتی تاثیر معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاکی از این است که عوامل متعددی در ارتباط کارکنان سلامتی و بیماران ارتباط دارد وعامل سالهای ابتلا به دیابت با شانس شدید بودن مانع ارتباط دارد که این امر می تواند در برنامه ریزی مداخلات ارتقاء سلامت کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: ارتباط، کارکنان سلامتی، زندگی با دیابت، مانع، دیابت نوع 2، HbA1C
 • پریسا مهدی زاده گندوانی، ابوالقاسم پوررضا، حمید الله وردی پور، نورالدین دوپیکر صفحه 57
  زمینه و هدف
  این مطالعه با هدف بررسی رابطه استرس شغلی با خود کارآمدی و تطابق در کارکنان بیمارستان های آموزشی-درمانی شهر تبریز انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی مقطعی در سال 1389 در بیمارستان های آموزشی- درمانی شهر تبریز و بر اساس نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای انجام شد. ابتدا هفت بیمارستان از مجمع بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز به روش تصادفی ساده انتخاب و سپس 288 نفر از کارکنان اداری و درمانی به عنوان نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات چهار پرسشنامه اطلاعات فردی، استرس شغلی تیورل، خودکارآمدی شوارتز، و تطابق برای موقعیت های استرس-زای داچ بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماریSPSS نسخه 11.5 همچنین آزمون های آماری t، کای دو، آنالیز واریانس یک طرفه، آنالیز رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  نتایج
  از بین متغیرهای دموگرافیک، سن، جنس، وضعیت تاهل، ساعات کاری و سابقه کار، رابطه معنی داری با استرس شغلی داشتند. آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی منفی بین استرس شغلی با خودکارآمدی، با ساعات کاری، با سن و با سابقه کاری را نشان داد ((P<0.001. همچنین همبستگی مثبت بین خودکارآمدی و میزان ساعات کاری، خودکارآمدی و سن، سابقه کاری و تطابق مورد تایید قرار گرفت (p<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت موضوع سلامت روانی کارکنان پیشنهاد می شود عوامل زمینه ای مانند حجم زیاد کاری، سطح منزلت و پایگاه اجتماعی و برنامه های حمایت اجتماعی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به رفع نیازهای کارکنان در تمامی این ابعاد توجه شود، تا در نهایت تامین سلامت در همه ی ابعاد میسر گردد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، خودکارآمدی، تطابق
 • امیر اشکان نصیری پور، جمال الدین طبیبی، فریده محمدی صفحه 67
  زمینه و هدف
  در صورت نبود امکانات درمانی در بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی در استانها، بیماران به تهران اعزام می گردند. این امر موجب بروز تنش فکری و روحی و نارضایتی بیماران شده و هزینه های زیادی بابت اعزام بیمار بر سازمان تحمیل می نماید. هدف این پژوهش مقایسه حذف فرانشیز خدمات درمانی در بیمارستانهای طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی در استانها با هزینه اعزام بیماران به تهران می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بصورت تحلیلی و گذشته نگر انجام شد. بیماران جراحی اعصاب اعزام شده به تهران، به روش سرشماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها از طریق فرم اطلاعاتی جمع آوری و جهت تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزار SPSS استفاده شد.
  نتایج
  در بین استانهای مورد مطالعه، استان خوزستان با 233 بیمار، بیشترین فراوانی اعزام و استانهای زنجان و گلستان با 2 بیمار، کمترین فراوانی را داشته اند. بین میانگین هزینه اعزام پرداختی توسط سازمان و میانگین فرانشیز پرداختی توسط بیماران، اختلاف معنی داری وجود داشت (001/0p<) بطوریکه هزینه اعزام بیشتر از فرانشیز بود. همچنین اختلاف معنی داری بین تفاوت میانگین هزینه اعزام و فرانشیز در بین استانها مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  از آنجائیکه هزینه اعزام بیماران مورد مطالعه به تهران بیشتر از فرانشیز پرداختی توسط آنها در بیمارستانهای طرف قرارداد سازمان در استانها می باشد، حذف فرانشیز خدمات درمانی و درمان بیماران مذکور در استان محل سکونتشان، می تواند موجب کاهش هزینه های سازمان در مقایسه با اعزام آنها به تهران گردد.
  کلیدواژگان: فرانشیز، هزینه، سازمان تامین اجتماعی، اعزام
 • مقاله مروری
 • محمود موسی زاده، محمود نکویی مقدم، محمدرضا امیراسماعیلی صفحه 76
  زمینه و هدف
  بیماران بهانه و علت وجودی برای ایجاد بیمارستان ها هستند. لذا تامین نیازها و برآوردن توقعات آنها، یکی از مهمترین وظایف بیمارستانها می باشد، از این رورضایت بیمار به عنوان ابزاری قابل اعتماد برای بررسی کیفیت مراقبت های انجام شده در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در مقاله حاضرمستندات مرتبط با رضایت بیماران در ایران مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از متاآنالیز، میزان رضایت کلی آنها برآورد گردید.
  روش کار
  مقالات مرتبط با رضایت بیماران با جستجوی کلید واژه های مرتبط در بانک های اطلاعاتی مختلف شناسایی گردید و بعد از اعمال معیارهای ورود به مطالعه، 26مطالعه استخراج گردید. نتایج با استفاده از دستورات متاآنالیز به کمک نرم افزار Stata11 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  14058 بیمار در 26 مطالعه وارد شده به این متاآنالیز مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس مدل اثر تصادفی، درصد رضایت کلی بیماران 5/70 با فاصله اطمینان 6/77-3/63 ولی بر اساس مدل اثر ثابت، درصد رضایت کلی بیماران، 5/82 با فاصله اطمینان 1/83-9/81 برآورد می گردد.
  نتیجه گیری
  میزان رضایتمندی بیماران در ایران در مقایسه با سایر کشورها در سطح مطلوبی قرار دارد. علاوه بر این میزان رضایت کلی بیماران در سالهای اخیر روند افزایشی داشته است که می توان آن را به اقداماتی چون روش های مختلف بهبود کیفیت، مشتری مداری، تکریم ارباب رجوع قابل انتساب دانست.
  کلیدواژگان: مرور ساختار یافته، رضایت بیماران، متاآنالی، ایران
|
 • Mostafa Farahbakhsh, Alireza Nikniaz, Ahmad Mardi, Alireza Hasan Zade, Samad Entezar Page 9
  Background
  utilizing control chart in customer satisfaction evaluation is one of the effective tools in making results of customer analysis practical. This study was conducted to design the method of utilizing control chart in monitoring customer satisfaction in health care facilities.
  Material And Methods
  This prospective study measured service recipient's satisfaction in a three month period in a public hospital using a questionnaire in likert scale. After gathering initial data they were analyzed using SPSS and Excel soft wares. In order to evaluate customer satisfaction a ten parameter checklist and interview was used. The average and standard deviation of decuple and quintuple subgroups were compared.
  Results
  In a three month period the average patient satisfaction score was 4.5 in likert 5 score scale. There wasnt a significant statistical difference between 5,10,25 day duration in patient satisfaction. In addition there wasnt significant statistical difference between 5 samples per day and 10 samples per day and all samples in a day. R-X diagram was used for PSS monitoring.
  Conclusion
  The results of this study showed that the average PSS in 20 and 25 day periods had no significant difference with 3 month PSS and also there wasnt significant statistical difference between average PSS in decuple and quintuple subgroups.
  Keywords: Control diagnose, Customer satisfaction, Satisfaction monitoring, Patient, Hospital
 • Mohammad Amiri, Mehdi Raei, Seiyed Davoud Nasrollahpour Shirvani, Gholamreza Mohammadi, Abolhasan Afkar, Mohammadali Jahani, Tiji, Shahrokh Aghayan Page 19
  Background
  In case of disasters hospitals as one of the first centers to admit casualties need to be well prepared. This study aimed to determine the scale of preparedness of the hospitals located in the northern areas of Iran to deal with disasters.
  Materials And Methods
  This applied and cross-sectional study was carried out in 2011. In this study all therapeutic-educational affiliated hospitals of Universities of Semnan, Shahroud, Mazandaran, Babol, and Guilan were investigated using the census method (53 hospitals). The data were collected using instruments were a manager's awareness Questionnaire (40 items) and a 141-item checklist which were filled using the self-assessment method. The data were analyzed using SPSS statistical software and Mann-Whitney, Kruskal Wallis and Pearson correlation coefficient statistical test.
  Results
  The average score of manager's awareness of the disaster confronting Preparedness status was 41.89±9.12 and hospital`s preparedness to confront disasters was 56.88±5.12 which show a mediocre level in all hospitals studied. There was a significant relationship (P=0.007) between the awareness of managers and receiving training on management of disasters. The least score was related to field of planning for decreasing structural risks (40.56±29.4).Significant relationships were observed between preparedness of hospitals in different universities and management plans for unanticipated events (P=0.047), hospital training program (P=0.019), planning for supporting vital services (P=0.005) and environmental health measures to deal with unanticipated events (P=0.001).
  Conclusion
  Regarding the previous of disasters in the studied provinces and the mediocre preparedness of the hospitals, educational planning to confront disasters, strengthening the hospital buildings and organizing practical maneuvers will be effective in enhancing the preparation of the hospitals.
  Keywords: Disasters, Hospital, Preparedness, Crisis, Earthquake
 • Mohammad Arab, Mani Yousefvand, Mona Zahavi Page 29
  Background
  One of the most important advantages of calculating the cost and the bed-day expense is that the government can analyze and compare this cost among different centers and regions of the country and adjust an accurate plan and budget and require governmental units to perform it.
  Materials And Methods
  this research has been done using a descriptive-analytic with a temporary and retrospective approach. sample selection has been done regarding the question that "whether the orthopedic section is beneficial or not" -based on hospital chief`s demands and with experts consultation. Related data has been gathered through studying documents, performing interviews and observing related checklists. initially all of the active centers were verified and then each activity`s cost was calculated using the ABC technique.
  Results
  in the year 1387, cost of each occupied bed for the orthopedic section of Imam Khomeini hospital has been 326818 rials per day. Considering the issue that this sector`s income is provided by selling services based on approved tariffs of ministry of health and medical education which has been 217500 rilas for a double-bed room of first grade hospitals in Tehran in the same year, we could conclude that the occupied Bed-Day cost is 109318 rials more compared to the approved tariff of the targeted year, which shows that the tariff's value is highly less than the bed-day cost.
  Conclusion
  The enormous variance between Bed-Day cost and the tariff approved by the iranian cabinet will result in forfeit of service providing centers and this could make them serious problems in providing quality services in long term. Therefore, it is essential to set the diagnostic and treatment service's tariffs based on the real cost of these kind of services.
  Keywords: Cost, Finding costs based on activities, Bed, Day
 • Abolhasan Afkar, Abolghasem Pourrza, Vajihollah Khodabakhshi Njad, Fardin Mehrabian Page 39
  Background
  The family physician program is considered to be one of the most remarkable reforms in the health care system which will probably Increase accessibility to physicians especially in deprived areas. This study aims to assess the strengths and weaknesses of family physician program in Fouman and Shaft cities in 1390.
  Materials And Methods
  This is a descriptive cross-sectional and applied study in which all of the health care team`s members including family physicians, midwives, health workers, experts, technicians and also 856 individuals of service recipients in these two cities were involved. Data collection method was questionnaire of which. Validity and reliability was verified.
  Results
  The most important strengths of family physician program and referral system from perspectives of service providers included: easy access of people to medical services and decreased medical cost for the patients and the main weaknesses were low salary for physicians, reverse referral and inaccessibility to family physicians round the clock. The main strengths from perspectives of service recipients were easy access to physicians and the main weaknesses were inappropriate reception of hospitals and lack of services through the 24 hours of the day.
  Conclusion
  In order to eliminate the weaknesses and improve the quality of services, training the health staff in different levels of referral system, more comprehensive supervision, periodic assessments and effective supervision on the performance of family physician process owners is suggested.
  Keywords: strength, weakness, family physician program, customers
 • Azar Tol, Fereshteh Majlessi, Bahram Mohebbi, Abass Rahimi Froshani Page 49
  Background
  Establishing an effective communication between health team professionals and diabetic patients is an important issue in living with type 2 diabetes. This study was conducted to assess communication between health workers as an obstacle in living with diabetes among type 2 diabetic patients referring to affiliated hospitals of Tehran University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This survey was a descriptive, analytic cross-sectional with 600 patients selected by a simple random method. Data were collected using a two part questionnaire including demographic information, health and disease related variables and HbA1C index (containing 10 questions) and communication of health workers with diabetic patients (containing 18 questions) which was measured by a five-level Likert scale [absolutely agree (5) to absolutely disagree (1)]. Validity and reliability of the questionnaire was verified. Questionnaires was filled by interview. SPSS software version 11.5 and descriptive statistical tests (mean and standard deviation) and inferential tests (chisquared, logistic regression model) were used for data analysis. Level of significance was assumed to be less than 0.05.
  Results
  Mean and standard deviation of communication between health workers and patients as an obstacle were 56.78± 7.17. Study results indicated that there were statistically significant relationships between sex(p<0.001), disease duration (p<0.001), level of education (p<0.001), type of treatment (p<0.001), occupation status (p<0.001), age categories (p<0.001), income status (p<0.001), marital status (p<0.001) and HbA1C index (p<0.001) and communication with health care as an obstacle. In addition results of the logistic regression model showed that the ratio of intensity of health worker communication as an obstacle was 0.38 times in 5-10 years and 1.32 times in more than 10 years diabetic patients compared to patients with less than 5 years disease duration. This ratio was significant in the group of diabetic patients with 5-10 years disease duration (p=0.004) and was effectively significant in intensity of health worker communication as an obstacle.
  Conclusion
  Study results indicated that several factors affect communication between health workers and patients and the factor of years diabetic duration is related to ratio of the intensity of communication as an obstacle which can be helpful due to the planning health improvement interventions.
  Keywords: Communication_Health workers_living with diabetes_Obstacle_Type 2 diabetes_HbA1C Index
 • Parisa Mehdizadeh, Abolghasem Pourreza, Hamid Allahverdipour, Noorodin Dopeykar Page 57
  Background
  This study aimed to survey the relationship between job stress, self- efficiency and coping ability among staff of therapeutic- educational hospitals of Tabriz University of Medical sciences.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted in 2009 among therapeuticeducational hospitals of based on a two stage random sampling. Initially seven hospitals were selected using a simple random method and then 288 persons from the therapeutic and administrative staff were chosen as the sample to be studied using a classified random method. Data were collected using 4 questionnaires titled personal information, self-efficiency, Tores Theorell's job stress scale and Schwarzer's self efficacy and Coping Inventory for Stressful Situation CISS-21 (Dutch's coping). Data were analyzed Using SPSS software version 11.5 and also Chi-Squared test, T -test, One-Way Anova, Regression analysis and Pearson correlation coefficient.
  Results
  All the demographic variables including age, gender, marital status, working hours and work experience had a significant relationship with job stress. Pearson correlation test indicated a negative correlation between job stress and self- efficiency, working hours, age and work experience (P<0.001). Additionally there was a positive correlation between self- efficiency and working hours and age and coping ability with work experience (p< 0.05).
  Conclusion
  Considering the importance of staff`s mental health issue it is suggested that background factors such as high work load, dignity level and social value and social supportive programs are taken into close consideration staff`s needs related to these issues are fully satisfied so that better health services are provided.
  Keywords: Job stress, Self efficacy, Coping Ability
 • Amir Ashkan Nasiripour, Jamaledin Tabibi, Farideh Mohammadi Page 67
  Background
  In the absence of medical facilities in Social Security Organization (SSO) hospitals in provinces, the patients will be dispatched to Tehran. This will dissatisfaction and intellectual and emotional tensions and imposes a lot of costs upon SSO for dispatching the patients. The objective of this study is to compare franchise elimination of medical services in hospitals in contract with social security organization in Provinces with costs of patients dispatching to Tehran.
  Materials And Methods
  The study was done as retrospective and analytical research. The neurosurgical patients dispatched to Tehran were selected for the study (using the census method). The data were collected in information forms. Research finding were analyzed by SPSS software.
  Results
  Among studied provinces, Khuzestan province, with 233 cases, had the highest frequency ofpatients dispatched and Zanjan and Golestan provinces with 2 cases had the lowest frequency. There was a significant difference between average of dispatching costs paid by SSO and the average franchise paid by patients (p<0.001) such that patients dispatching cost was higher than the franchise paid by patients. There was also no significant difference between average dispatching costs and franchise margin among studied provinces.
  Conclusion
  Considering the fact that cost of studied dispatching patients was higher than the franchise paid by them in exchange of medical services from hospitals in contract with SSO, elimination of medical services` franchise and treatment of patients in their provinces could decrease in the SSO costs compared with dispatching them to Tehran.
  Keywords: Franchise, Cost, Social Security Organization, Refer
 • Mohammadreza Amiresmaili Page 76
  Background
  Patients are the raison detre of the hospitals therefore satisfying their needs and expectations is one of the most important duties of the hospitals. Consequently in recent decades patient satisfaction has been considered as a reliable measure for studying the quality of care and treatment. Hence in the present study, documents related to patient satisfaction in Iran was surveyed and the overall level of satisfaction was estimated using meta-analysis.
  Materials And Methods
  Articles on patient satisfaction were identified by searching different data bases using appropriate key words. Twenty six studies were extracted after applying inclusion criteria measures. The results were analyzed using Meta-analysis commands in STATA11 software.
  Results
  14058 cases were surveyed in this 26 studies by meta- analysis. Based on the random-effect model the patient overall satisfaction percentage was estimated at 70.5 (CI:63.3-77.6) though based on fixed effect model.
  Conclusion
  The scale of patient satisfaction in Iran is in a proper level compared to other countries. Additionally, there has been an increasing trend in patient satisfaction in recent years, which might be attributable to measures such as using different methods of quality improvement, customer orientation and customer reverence.
  Keywords: Systematic Review, Patient Satisfaction, Meta, Analysis, Iran