فهرست مطالب

کاوش های مدیریت بازرگانی - پیاپی 5 (بهار و تابستان 1390)
 • پیاپی 5 (بهار و تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/05/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید حسن حاتمی نسب، رضا طالعی فر، منیره عسکری نژاد، علی دهقانی صفحه 1
  شهروند الکترونیک در مقایسه با شهروند سنتی، زندگی مدرن تری را تجربه می کند؛ برای زندگی در عصر ارتباطات و اطلاعات اعتماد به نفس بیشتری دارد و با توانایی بیشتری از حقوق شهروندی خود دفاع می کند. فراگیری مهارت های شهروند الکترونیکی، توانایی استفاده از فن آوری های ارتباطی نوین را در شهروندان افزایش می دهد که به نوبه خود، آنها را برای استفاده از تسهیلات و خدمات دولت الکترونیک آماده می سازد. در همین راستا و با هدف بررسی عوامل موثر در ایجاد شهر الکترونیک، در این پژوهش، پس از مطالعه ادبیات تحقیق موجود و مصاحبه با کارشناسان و متخصصان حوزه تجارت الکترونیک، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مهمترین شاخص های ایجاد شهر الکترونیک استخراج شده، میزان اهمیت این شاخص ها در قالب پرسشنامه از دیدگاه مدیران فعال در حوزه فن آوری استان یزد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده با استفاده از تکنیک های MADM (هم سنتی و هم فازی) مورد تحلیل قرار گرفت و مهمترین عوامل، تعیین و رتبه بندی گردیدند. نتایج نشان داد که عواملی چون تدارکات الکترونیک، تراکنش الکترونیک و تفکر استراتژیک بلندمدت در سطح کلان کشور بااهمیت ترین عوامل از دیدگاه مدیران و کارشناسان حوزه فن آوری اطلاعات استان یزد، برای ایجاد شهر الکترونیک یزد هستند. همچنین، دو بعد حاکمیت فن آوری اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتری بااهمیت ترین ابعاد شناخته شده اند.
  کلیدواژگان: شهر الکترونیک، دیدگاه مدیران، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، یزد، فازی
 • فریماه مخاطب رفیعی، فرشته عباس آبادی صفحه 27
  یکی از مسائل مهم در سازمانها تعیین سطح کارآیی یا به عبارتی ارزیابی عملکرد فعالیتهای سازمانی آنهاست. با توجه به اهمیت بسیار بالای صنایع خدماتی نظیر صنعت فروشگاه های زنجیره ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد فروشگاه های زنجیره-ای اهمیت شایانی دارد. هدف از این مقاله ارزیابی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای اتکا با استفاده از تعیین معیارهای ارزیابی است تا بتوان از طریق نظام ارزیابی و رتبه بندی، کارآیی این واحدها را اندازه-گیری نمود و پس از مشخص شدن واحدهای کارآ و ناکارا، راهکارهای بهینه سازی واحدهای ناکارآ تا رسیدن به سطح کارآیی را ارائه کرد. این پژوهش به ارزیابی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق پس از اجرای مدل CCR نهاده گرا به عنوان مدل پیشنهادی در این مقاله و تعیین نمره کارآیی هر یک از واحدها نشان می دهد که 68% این فروشگاه ها کارآ و32% آنها ناکارآ هستند. می توان اقدام به تشکیل مجموعه های مرجع نمود و سهم هر یک از واحدهای تصمیم گیرنده در ایجاد واحدهای مجازی همان جوابهای مدل CCR ورودی محور (j ها) خواهدبود. بر این اساس می توان در راستای هدف تحقیق، منابع اضافی واحدهای ناکارآ را برای رسیدن به مرز کارآ با استفاده از منطق مجموعه های مرجع کاهش داد تا در نتیجه کارآیی کلی مجموع DMU ها افزایش یابد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، کارآیی، تحلیل پوششی داده ها، واحدهای مجازی، واحدهای تصمیم گیرنده، فروشگاه های اتکا
 • اسمعیل ابونوری، عیسی نیازی، محسن طاهری دمنه صفحه 56
  هدف پژوهش حاضر، اولویت بندی مولفه های «مدیریت دانش» در دانشگاه های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک و رازی است. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه ای استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه گیری طبقه بندی شده سهمیه ای٬ بین 355 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های منتخب فوق الذکر توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS16 صورت گرفته است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مولفه های مدیریت دانش در دانشگاه های مورد مطالعه اهمیت یکسان ندارند. و فرضیات تحقیق نیز بر اساس یافته ها رد گردید.
  کلیدواژگان: ارزیابی مدیریت دانش، دانشگاه های ایران، اولویت در مدیریت، سنجش و ارزیابی
 • لعیا الفت، رحیم فوکردی صفحه 74
  انتخاب جایگاه مناسب برای استقرار ماشین های خودپرداز یکی از مباحث مهم در صنعت بانکداری الکترونیکی به حساب می آید. این مقاله با به کارگیری داده های حاصل از پیمایش مدیران شعب یکی از بانک های دولتی ایران و با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی، به تبیین الگوی استقرار این نوع ماشین ها می پردازد. هر چند پیشینه ی تحقیق حکایت از تنوع و تعدد بالای معیارهای موثر بر الگوی استقرار این نوع ماشین ها دارد، نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده آن است که مدیران هنگام اخذ تصمیم درباره محل نصب ماشین های خودپرداز، لزوما به تمام این معیارها توجه نمی کنند، ضمن آن که در میان معیارهای مورد توجه، برخی معیارها در مقایسه با برخی دیگر از اهمیت بیش تری برخوردار هستند. در این خصوص، مدیران شش معیار «تراکم جمعیت»، «شغل مشتریان»، «تحصیلات مشتریان»، «نزدیکی به چهارراه ها و میادین اصلی شهر»، «فاصله تا شعب خودی»، و «فاصله تا ماشین های خودپرداز بانک های رقیب» را به عنوان مهم ترین معیارها و سه معیار «مجاورت با ورزشگاه ها»، «آتش نشانی ها»، و «قرار گرفتن در خیابان های یک طرفه یا دوطرفه» را به عنوان کم اهمیت ترین معیارهای دخیل در فرایند اخذ تصمیمات مکانی ماشین های خودپرداز اعلام کرده اند.
  کلیدواژگان: بانک، ماشین خودپرداز، مکان یابی، تحلیل سلسله مراتبی، معیارهای مشتری
 • آذر کفاش پور، سید رضا نیاکان صفحه 97
  نام و نشان تجاری از نظر مصرف کنندگان، جزء مهمی از کالا به حساب می آیند و وجود آنها به مشتریان انتظار بهره مندی از سطح مشخصی از کیفیت را می دهد که باعث ایجاد اعتماد و کاهش ریسک مصرف کننده می شود. این تحقیق از نظر هدف به بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر شکل گیری نام و نشان تجاری و رتبه بندی و اولویت بندی آنها از حیث میزان تاثیر می پردازد. جامعه آماری تحقیق مدیران اجرایی در صنایع غذایی شهر مشهد بوده و جهت جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است به منظور بررسی نتایج تحقیق، از آزمون آماری t یک طرفه استفاده شد. در این تحقیق مشخص شد که محیط درون سازمانی در ایجاد نام و نشان تجاری موثر است. همچنین، بیشتر تاثیر در ایجاد نام و نشان تجاری، متعلق به ویژگی های محصول و کمترین آن متعلق به محیط فیزیکی سازمان است.
  کلیدواژگان: نام ونشان تجاری، ایجاد نام و نشان تجاری، عوامل درون سازمان
 • ابوالفضل تاجزاده نمین، آیدین تاجزاده نمین، مرتضی رمضانی صفحه 118
  هدف اصلی از این پژوهش، شناسایی عوامل مرتبط با وفاداری مشتریان ورتبه بندی شاخصهای مربوط به هر یک به نسبت اهمیت آنهاست. مطالعه حاضر از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن، مشتریان وفادار ایرانی در هتل های پنج ستاره شهر تهران هستند. بر مبنای نمونه گیری تصادفی و استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات، از 450 پرسشنامه توزیع شده بین مشتریان وفادار هتل، 216 مورد، جمع آوری گردید. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS، نشان دهنده آن است که هر یک از عوامل ذی ربط دارای رابطه مثبت و معناداری با وفاداری مشتری هستند. از بین عوامل مذکور، خدمات مکمل با ضریب همبستگی مثبت 546/0 دارای بیشترین رابطه با وفاداری است و شاخص های آن بر حسب اهمیت، دربرگیرنده مواردی از قبیل خدمات خشک شویی مناسب و کارآمد، امکان ذخیره اتاق و دیگر خدمات هتل از طریق اینترنت، وجود پارکینگ برای خودروهای مهمانان هتل، امکان پرداخت هزینه خدمات از طریق کارت اعتباری، فراهم نمودن تسهیلات برگزاری جلسات و کنفرانس ها، دسترسی به فن آوری های اطلاعات و ارتباطات، استفاده از کارت های الکترونیکی به جای کلید اتاق و دسترسی به تسهیلات در مواقع اضطراری است.
  کلیدواژگان: هتل های پنج ستاره، تهران، مشتریان وفادار، خدمات
 • سعید سعیدا اردکانی، امیررضا کنجکاو منفرد صفحه 136
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل موثر بر موفقیت استقرار مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی انجام یافته است. این مطالعه ضمن بررسی این عوامل در دانشگاه یزد، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، به رتبه بندی آنها می پردازد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و تحلیلی پیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آن، از روش های مطالعه ادبیات موجود، مصاحبه با خبرگان و نیز پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد بوده است. نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری، شش عامل: فرهنگ، فن آوری، انگیزه، توانایی، هماهنگی و شناخت را به عنوان عوامل موثر بر مدیریت دانش معرفی کرد. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که عوامل شش گانه فوق همگی، بر مدیریت دانش تاثیر دارند. علاوه بر این، نتایج حاصل از رتبه بندی این عوامل با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی نشان داد که به ترتیب، عوامل: فرهنگ، فن آوری وانگیزه رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و عوامل: شناخت، توانایی و هماهنگی در رتبه های بعدی قرار دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، دانش ضمنی، دانش صریح، دانشگاه یزد، تاپسیس فازی
|
 • Sayyed Hassan Hatami, Nasab, Reza Taleefar, Monireh Askari, Nejhad, Ali Dehghani Page 1
  E-citizen compared to traditional citizen experiences a more modern life has more confidence for living in the age of information and communication; and will defend his/her citizen rights with more capability. Learning e-citizen skills increases the ability of using new communication technologies which in turn increases their readiness in employing electronic government facilities and services. In this way and with an aim of studying the factors influencing on e-city, after review of existing literature and interviews with experts of e-commerce, information and communication technology, the most important indicators of e-city establishment have been extracted and their important priorities have been determined by using a questionnaire from the point of view the IT active managers in the Yazd province. Results have been analyzed by the use of MADM techniques (both traditional and fuzzy) and the most important factors have also been determined and prioritized. Findings imply that factors such as e-procurement, e- transactions and long-term strategic thinking at the country macro-level are the factors with the highest importance in establishment of Yazd e-city from viewpoint of Information Technology managers and experts in Yazd province. Also, the two dimensions of IT governance and Customer Relationship Management have been identified as the most important dimensions.
  Keywords: e, City, perspective of Information, Communication Technology Managers, Fuzzy
 • Farimah Mokhatab Rafiei, Fereshteh Abasabadi Page 27
  Today, Performance Evaluation is an important factor in any organizations. With regards to importance of service sector like chain stores and it’s relation to economic growth of many countries, performance evaluation of these stores is very important. The objective followed in this study is the performance evaluation of ETKA’s chain stores to identify their efficiency contents and render optimization solutions for inefficient units to catch up high level of efficiency. Widespread utilizing Data Envelopment Analysisis a strong evidence.The results of this research after running a CCR Input-Oriented model as a proposal model and identify. The efficiency mark of every unit illustrate that 68 percent of the stores are efficient and 32 percent inefficient. For the purpose of accomplishment of objective from evaluation of units’ efficiency which is the very establishment of a mechanism for attaining the stores unit to a high level of efficiency, the establishment of figurative units is proposed. For doing such action one can take action toward establishment of reference sets, and the portion of each decision making units in establishment of figurative units are the very responses to Input-Oriented CCR model (j). On this basis, one can, along with the objectives of this paper, decrease excess resources of inefficient units for forcing them to efficient limit using the logic of reference sets as a result of which the general efficiency of total DMUs is increased.
  Keywords: Performance Evaluation, Efficiency, Data Envelopment Analysis, Figurative Units, Decision Making Units
 • Esmaeel Abunozari, Eisa Niazy, Mohsen Taheri.D Page 56
  The aim of this paper is ranking the factors of knowledge management in Tehran, Esfahan, Tarbyat Modares, Al-zahra, Mazandaran, Guilan, Yazd, Araak and Razi universities based on the level of knowledge management. The study population includes all the members of the staffin the selected universities. Employing a classified random sampling, the data was collected through the distribution of a questionnaire among the 355 persons of the academic staff of the selected universities. SPSS16.0 is used for statistical analysis. The results of research show that the knowledge management characteristics does not have equal importance in each of the following universities and the entire hypothesis was rejected.
  Keywords: Ranking, Iranian's Universities, Periority in Management, Assessment, Evaluation
 • Laaya Olfat, Rahim Foukerdi Page 74
  Selection of proper sites to establish the automated teller machines (ATM) is one of the important issues in the electronic banking industry. This paper explains the pattern of locating these machines. Data obtained from a survey of Iranian state bank managers, then the method of hierarchical analysis process (AHP) has beeb used. Although the review of literature indicates the variety and multiplicity of affecting criteria in this pattern, our study shows that managers do not necessarily consider all these factors to ATM location decisions. In addition, some considered criteria are more important than the others. In this regard, population density,costomer job, customer education,closeness to the intersections and the main squares,distance from their own branches, and distance from the competitor's ATM are the most important criteria and proximity with the stadiums and firestations, and being in the highway streets are the less important criteria in the process of ATM location decision.
  Keywords: location, site selection criteria, ATM, Bank, AHP
 • Azar Kaffashpour , Seyedreza Niakan Page 97
  From consumer's point of view, brand is an essential part of product and not only tries to facilitate consumer's choices but also fulfills their expectations to receive a distinct level of quality, makes loyalty and decreases consumer risk. The aim of this research is to identify effective factors of internal environment of organization to build valuable brands and also to rank the most effective factors.The statistical population in this research includes executive managers working in food and related industries all over Mashhad city, Iran. Questionnaire has been used to obtain data.The analysis of collected data was prepared by one-way t-test. Finally,the results showed that internal factors of organization are effective for creating valuable brands.Highest impact belongs to product features and lowest impact belongs to physical environment.
  Keywords: Brand, Branding, Internal Factors of Organization
 • Abolfazl Tajzadeh, Namin, Aidin Tajzadeh, Namin, Morteza Ramazani Page 118
  The aim of this research is to identify the factors related to customers’ loyalty in Tehran's five star hotels and to rank the variables of each factor according to their importance. This is a descriptive-survey from the research approach perspective and it's statistical population consists of the Iranian loyal customers. Based on random sampling and questionnaire as the instruments, out of 450 questionnaires which were distributed among the related customers, 216 were collected. Pearson correlation is used for testing research hyphothesis and mean ranking is used for classifying the variables related to each of factors according to their importance.The results, using SPSS software, show that each of relevant factors (i.e, hospitality; accommodation; food and beverage; recreation and entertainment; supplementary services; hotel's position and displacement, and price) have significant and positive relationships with customer's loyalty. Among these factors, the supplementary services with 0.546 coefficient correlation has the greatest relationship with loyalty. The mentioned factor includes variables such as efficient and appropriate laundry services; availability of parking for hotel's guests; possibility of cost payment by credit cards for service(s); launching facilities for meetings and conferences; access to information and communication technologies; using electronic card for room instead of keys and to have access to facilities in emergency situations.
  Keywords: Five Star Hotels, Tehran, loyal Customers
 • Saeid Saeida Ardakani , Amir Reza Kojkavmonfared Page 136
  The purpose of this study is identify and assess the factors influencing the successful implementation of KM in higher education institutions. These factors include: culture, technology, incentive, authority, coordination and familiarity. This study also reviews and ranks these factors in Yazd University by using fuzzy TOPSIS.However,the statistical population is the faculties of Yazd University. For collecting data, literature review, interviews with experts and questionnaires are used. The results of ranking these factors indicate that the factors of culture, technology and incentive are in first, and familiarity, authority and coordination are next in ranking.
  Keywords: knowledge management, tacit knowledge, explicit knowledge, Fuzzy TOPSIS