فهرست مطالب

طب نظامی - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 55، بهار 1392)
 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 55، بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدحسن کاظمی گلوگاهی، امیر حسین خلیلی فر، مرتضی اکبری صفحات 1-6
  اهداف
  بیماری مننژیت یک بیماری عفونی می باشد که در صورت همه گیری در یگان های نظامی که افراد بصورت تجمعی در آسایشگاه ها زندگی می کنند، می تواند سبب مرگ و میر بالایی گردد. هدف از انجام این مطالعه، آگاهی از میزان بروز، نوع مننژیت و عوامل موثر در ابتلای کارکنان نزاجا و همچنین بررسی الگوی توزیع جغرافیایی آن در استان های مختلف کشور بود.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی، پرونده بیماران مبتلا به مننژیت طی سال های 1384 تا پایان شهریور 1389 به مدت پنج سال و شش ماه مورد بررسی قرار گرفت. کلیه بیمارانی که ابتلای آنان به مننژیت توسط متخصصین عفونی مورد تایید قرار گرفته و بیماری آنان به اداره بهداشت و درمان نزاجا گزارش شده بود، وارد مطالعه شدند. سپس متغیرهایی شامل سن، وظیفه یا پایور بودن، نوع مننژیت، سال و ماه وقوع بیماری، وضعیت بهبودی بیمار، آموزشی یا غیر آموزشی بودن یگان خدمتی، و استان محل وقوع بیماری استخراج شده و مورد آنالیز قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار ArcGIS نقشه توزیع استانی بیماری نیز تهیه گردید.
  یافته ها
  در مجموع طی زمان مورد مطالعه، 59 مورد مننژیت گزارش گردید. میانگین سن بیماران 09/20 سال بود و 4/86% از آنان از پرسنل وظیفه بودند. از نظر نوع بیماری، مننژیت مننگوکوکی بیشترین بروز را داشت و انواع پنوموکوکی و ویرال در رتبه های بعدی قرار داشتند. 63% موارد بیماری در یگان های آموزشی رخ داده بود. بیشترین میزان بروز در سال 1384 و کمترین آن در سال 1388 مشاهده گردید. بیماری در بهمن ماه بیشترین بروز را داشت. 2/10% موارد بیماری منجر به مرگ گردید. بیشترین تعداد موارد بیماری به ترتیب در استان های تهران، کرمان و خوزستان مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  سکونت شبانه روزی در مراکز نظامی، یکی از مهمترین عوامل ابتلا در بیماران بوده است، زیرا تمامی بیماران، از پرسنل وظیفه و یا پرسنل پایور دانش آموز بوده اند. روند بروز مننژیت در نزاجا طی سال های اخیر روند کاهشی داشته و با اقدامات بهداشتی صورت گرفته، بروز سالانه بیماری کاهش یافته است. نقشه GISتهیه شده بر اساس تعداد موارد مننژیت با نقشه تهیه شده بر اساس بروز تجمعی بیماری تطابق چندانی نداشت که علت آن همگون نبودن استان های مختلف کشور از نظر جمعیت پایه مورد مطالعه بوده است. میزان مرگ و میر بیماری با میزان مرگ ذکر شده در سایر منابع مطابقت داشت.
  کلیدواژگان: مننژیت، نزاجا، بروز
 • زینب ابراهیم پور، عباس قنبری نیاکی، ابوالفضل شکیبایی صفحات 7-16
  اهداف
  تا کنون اثر آنتی اکسیدانی مگنولیاآفیسینالیس (مگنولیا) همراه با تمرینات ورزشی استقامتی مورد مطالعه قرار نگرفته است. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره خام مگنولیا و تمرین استقامتی بر سطوح شاخص های آنتی اکسیدانی بافت های مغز و کبد در موش های صحرایی نر انجام شد.
  روش ها
  در پژوهش حاضر، 28سر موش نر صحرایی نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه: شاهد (سالین)، تمرین، مگنولیا، و تمرین- مگنولیا تقسیم شدند. گروه تمرین روی نوارگردان به مدت 8 هفته تمرین کردند. گروه مگنولیا و تمرین- مگنولیا مقدار 2میلی لیتر مگنولیا را از راه دهان به مدت 4هفته دریافت نمودند. 72ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، نمونه های خون و بافت برای اندازه گیری آنزیم کاتالاز و مالون دی آلدهید (MDA) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های t-test و من- ویتنی(Mann-Whitney) در سطح معناداری p≤0.05 آنالیز شدند.
  یافته ها
  فعالیت آنزیم کاتالاز پلاسما در گروه مگنولیا نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری (P<0.002) بالاتر بود. تمرین و مگنولیا هر دو موجب تغییر معنی داری (P<0.007) بر فعالیت آنزیم کاتالاز کبدی شدند. اما تغییرات MDA کبدی فقط در گروه مگنولیا نسبت به شاهد معنی دار (P<0.013) بود.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که آنزیم کاتالاز و MDA پلاسما و بافتی نسبت به تمرین و مگنولیا رفتار متفاوتی را نشان می دهند. داده ها همچنین از تقویت فعالیت آنزیم کاتالاز به وسیله عصاره مگنولیا حکایت دارد. به نظر می رسد که تاثیر عصاره مگنولیا در کبد به مراتب بیشتر از پلاسما و هیپوتالاموس باشد.
  کلیدواژگان: مگنولیا آفیسینالیس، پلاسما، کبد، هیپوتالاموس
 • محسن کچویی، علی فتحی آشتیانی صفحات 17-24
  اهداف
  این پژوهش با هدف شناخت نقش پیش بینی کنندگی رضایت شغلی و نیرومندی های «من» بر رضایت زناشویی کارکنان نظامی مشغول به کار در شهر تهران صورت گرفت.
  روش ها
  در این پژوهش همبستگی، 330 نیروی نظامی بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایبرای حضور در گروه نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه رضایت زناشویی، پرسشنامه رضایت شغلی، و پرسشنامه نیرومندی های «من» استفاده شد. داده های بدست آمده با روش های آماری تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بین رضایت شغلی و نیرومندی های «من» و رضایت زناشویی همبستگی معنادار و مثبت وجود داشت(P<0/01). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نیرومندی های«من»شامل خردمندی، وفاداری، عشق، مراقبت و خرده مقیاس حقوق و مزایا از پرسشنامه رضایت شغلی قادر به پیش بینی رضایت زناشویی می باشند.
  نتیجه گیری
  آگاهی از نقش شرایط و محیط کار و نیرومندی های«من» می تواند در افزایش رضایت زناشویی و شاید پیشگیری از مشکلات خانوادگی موثر باشد.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، رضایت شغلی، نیرومندی های
 • روح الله زابلی، مهدی عجم صفحات 25-36
  اهداف
  یادگیری در بحران، راهبردی برای کمک به کارکنان در برخورد با چالش هاست. ماهیت بخش اورژانس بسیار شبیه موقعیت های بحرانی بلکه برخی اوقات بیشتر از آن می باشد. این مطالعه به دنبال شناسایی مهمترین استراتژی های یادگیری کارکنان بخش اورژانس یک بیمارستان نظامی بوده تا علاوه بر شناسایی شیوه ها، اقدامات حمایتی و تسهیل کننده فرایند یادگیری، مهمترین موانع این امر را تعیین نماید.
  روش ها
  مطالعه از نوع کیفی و در گروه مطالعات پدیدار شناسی است. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. با حداکثر تنوع با 20 نفر از کارکنان بخش اورژانس یک بیمارستان نظامی مصاحبه ای به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام گرفت. مصاحبه ها تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه یافت. برای تحلیل داده ها روش تحلیل چارچوبی استفاده شد. با نرم افزار Atlas-Ti ایندکس کردن مصاحبه ها انجام شده و موضوعات اصلی و فرعی شناسایی گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه 8 موضوع اصلی و 28 زیر موضوع تعیین گردید که موضوعات اصلی شامل اهمیت یادگیری در کار، موانع یادگیری در بحران، میزان مواجهه با یادگیری در بحران، عوامل موثر بر یادگیری در بحران، انواع روش های یادگیری در بحران، نقش مدیریت در یادگیری در بحران، نقش محیط در یادگیری در بحران و ویژگی های کار کنان شاغل می باشند.
  نتیجه گیری
  اقداماتی مانند مدیریت صحیح کارکنان در بخش، توجه به انگیزه های مالی، علاقه و دلبستگی کارکنان به کار و ضرورت وجود ساختار مشخص برای آموزش، تسهیل کننده یادگیری در شرایط بحرانی در بخش اورژانس می باشند.
  کلیدواژگان: یادگیری، بحران، اورژانس، کیفی
 • محمد غلامی فشارکی، زهره آقامیری، معصومه محمدیان، مهدی حبیبی، سمیه سادات انوری، اسفندیار آزاد مرزآبادی صفحات 37-42
  اهداف
  با توجه به اهمیت رضایت شغلی این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی نظامی در سال 1389 انجام پذیرفته است.
  روش ها
  این مطالعه بر روی 301 نفر شاغل در یک بیمارستان فوق تخصصی نظامی بصورت نمونه گیری طبقه ای انجام پذیرفت. ابزار استفاده شده در این مطالعه شامل پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی با 7 زیر حیطه و فرم سبک رهبری باردنز و متزکاس و فرم اطلاعات دموگرافیک بود. در این مقاله برای تحلیل داده ها از نرم افزار16 SPSS استفاده گردید.
  یافته ها
  نمونه حاصله، متشکل از 301 نفر، 246 نفر(7/81٪) زن و 55 نفر(3/18٪) مرد بود. از بین عوامل دموگرافیک شاغلین، سن (001/0p<)، سابقه (001/0p<)، سمت کاری (018/0p=)، تحصیلات (001/0p=) و نوبتکاری (021/0p=) رابطه معنی دار و متغیرهای، جنسیت (125/0p=)، تاهل (320/0p=) و نوع عضویت (07/0 p=) با رضایت شغلی رابطه معنی دار آماری از خود نشان ندادند. همچنین بین سبک رهبری (019/0 p=)، جنسیت (034/0 p=) و تحصیلات (001/0 p=) یک مدیر و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی دار آماری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با اهمیت بیشتر به شخصیت پرسنل و افزایش حقوق و مزایا می توان رضایت شغلی را افزایش داد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، کارکنان خدمات درمانی، نظامی
 • اسفندیار آزادمرزآبادی، منیجه هوشمندجا، مجید پورخلیل صفحات 43-50
  اهداف
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین معنویت سازمانی و هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان یک دانشگاه نظامی است.
  روش ها
  جامعه پژوهش، تمامی کارکنان دانشگاه مذکور می باشد که تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان، 352 نفر محاسبه شد. بنابراین 352 پرسشنامه پخش و جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه معنویت سازمانی میلیمن، پرسشنامه هوش معنوی کینگ، و پرسشنامه استرس شغلی HSE می باشد. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مورد توجه بود. همچنین روایی پرسشنامه ها با استفاده از روش روایی محتوایی تایید شد.
  یافته ها
  رابطه بین معنویت سازمانی با استرس شغلی، با ضریب همبستگی 28/0 -، منفی و معنادار بود. همچنین رابطه بین هوش معنوی با استرس شغلی نیز با ضریب همبستگی 32/0 - منفی و معنادار بود. همچنین از نظر معنویت سازمانی، بین زن و مرد، تفاوت معناداری وجود نداشت. بین گروه ها، از لحاظ مقایسه معنویت سازمانی با میزان تحصیلات، هیچ تفاوت معناداری مشاهده نشد و در نهایت، از لحاظ مقایسه معنویت سازمانی با میزان سابقه خدمت، بین همه گروه ها، بجز بین گروه 4 تا 7 سال با گروه 8 تا 15 سال، در سطح 001/0 تفاوت معنادار بود.
  نتیجه گیری
  معنویت و هوش معنوی از مهمترین متغیرهای موثر بر استرس کارکنان است که سیاستگزاران سازمان ها باید با بهره گیری از آن، حداکثر توان کارکنان را در جهت کاهش استرس کارکنان، بسیج کنند، تا اینکه بهره وری سازمان بیشتر بشود.
  کلیدواژگان: معنویت، هوش معنوی، استرس شغلی
 • محمد جواد حسینپورفرد، حسن رفعتی، سیدعبدالرضا بابامحمودی صفحات 51-58
  اهداف
  مدیران نظامی، جایگاه مهمی در بهسازی و توسعه جامعه نظامی دارند و مهارت این مدیران باعث اثربخشی و کارایی سازمان خواهد شد. این مدیران، بیش از دیگران در معرض حوادث استرس آفرین قرار میگیرند که آثار مخرب آن هم به سازمان و هم به سایر کارکنان منتقل خواهد شد، در این مطالعه سعی شده با تبیین برخی از مشکلات مذکور، گامی در جهت اعمال برنامه ریزی مناسب و انتخاب مدیران کارآمد برداشته شود.
  روش ها
  در این مطالعه که به روش مقطعی توصیفی انجام گرفت از میان آموزشگاه های نظامی شهر تهران، 4 آموزشگاه به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شوند و تمامی کادر آنها مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه خود ایفا با 27 سوال در دو قسمت بود که قسمت اول آن 12 سوال برای سنجش استرس شغلی و قسمت دوم 15 سوال برای تعیین اثربخشی، براساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت می باشد.
  یافته ها
  استرس مدیران در حد متوسط و برابر 62 بدست آمد، عدم تامین بودجه و ارجاع حجم زیادی از وظایف در مدت زمان کم، به ترتیب با مقادیر 95 و 87، بیشترین تاثیر را در ایجاد استرس داشتند، در بررسی عوامل اثربخش، تمامی موارد، میزان اثربخشی مدیران را خوب نشان داده و عواملی چون جدی و فعال بودن، روابط مناسب و درست با زیردستان و پای بندی به اهداف، بیشترین امتیاز را داشته اند.
  نتیجه گیری
  آثار منفی فشارهای روحی وارد بر مدیران به سرعت در عملکرد و اثربخشی آنان نمود خواهد کرد و سبب تنزل کیفیت کار آنها خواهد شد.
  کلیدواژگان: استرس، کیفیت، اثربخشی، کارائی، مدیران، نظامی
 • احمد عامریون، بایرام نجاتی زرنقی، سید جواد حسینی شکوه، روح الله زابلی، علی اکبر کریمی زارچی صفحات 59-68
  اهداف
  آنچه در افزایش بهره وری هر سازمانی در این محیط متلاطم نقش بسزایی دارد، سبک رهبری است. در واقع آنچه سازمان های خلاق و بهره ور را از سایر سازمانها متمایز می سازد، همین خصوصیات رهبری می باشد. این مطالعه با هدف تعیین شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخصهای عملکرد بیمارستانی در سال 1389 انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه بصورت توصیفی-تحلیلی و مقطعی انجام گرفت. با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای از بین بیمارستانهای نیروهای مسلح مستقر در تهران7 بیمارستان انتخاب گردید. گردآوری داده ها با پرسش نامه سبک رهبری لیکرت (پس از تایید روایی و پایایی) انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای کای دو، مان-ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن به کمک نرم افزار SPSS 19.0 صورت گرفت.
  یافته ها
  سبک رهبری مدیران ارشد به ترتیب 1/56 درصد مشاوره ای، 7/22 درصد مشارکتی و 2/21 درصد استبدادی خیرخواهانه بوده است. بین سبک رهبری با شاخصهای عملکردی ارتباط معنی داری وجود نداشت (05/0p>).
  نتیجه گیری
  نگاهی به شاخصهای عملکردی در بیمارستانهای مورد مطالعه نشان می دهد که تقریبا از 15-10 درصد تختهای فعال بیمارستان استفاده نمی شود و مدیران ارشد بیمارستانها می توانند با حرکت به سمت سبک رهبری مشارکتی، کارآیی بیمارستانهای خود را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: بیمارستان، سبک رهبری، شاخصهای عملکردی، نظامی، مدیریت
 • فخرالدین فیضی، عبدالله فلاحی، ابوالفضل رحیمی صفحات 69-74
  اهداف
  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر آموزش بر وضعیت نمایه توده بدنی، عادات غذایی و فعالیت فیزیکی به عنوان متغیرهای سبک زندگی در پرسنل یک محیط نظامی در سال 1391 انجام شده است.
  روش ها
  این مطالعه روی 100 نفر از کارکنان نظامی 59-25 ساله تهران صورت گرفت که 93 نفر پرسش نامه را تکمیل کردند. 55 نفر (مبتنی بر هدف) از آن ها که دارای نمایه توده بدنی بالای 99/24 بودند تحت مداخله قرار گرفتند. آموزش حضوری و با استفاده از کتابچه در ارتباط با عوارض و پیامدهای ناشی از سبک زندگی نامطلوب داده شد؛ سه ماه بعد به همان شیوه قبل اطلاعات آن ها مورد اندازه گیری قرار گرفت.
  یافته ها
  4/48% افراد دارای اضافه وزن و %7/10 آن ها چاق بودند؛ از نظر سبک زندگی در بعد تغذیه %6/51 افراد وضعیت نامطلوب، و از نظر سبک زندگی در بعد فعالیت ورزشی %6/79 دارای سبک زندگی نامطلوب بودند که پس از آموزش به ترتیب به صورت %5/49 و 2/3 و %5/49 و %9/41 شدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای افزایش وزن، چاقی و نمایه توده بدنی در نیروهای پایور نظامی و نامطلوب بودن تغذیه و فعالیت فیزیکی و از طرفی موثر بودن آموزش در بهبود سبک زندگی آنان، برنامه های آموزشی و ترویجی جهت بهبود وضعیت تغذیه و پیشگیری از افزایش وزن در این گروه لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: نمایه توده بدنی، عادات غذایی، فعالیت فیزیکی، نیروهای پایور
 • محمدکریم بهادری، احسان تیمورزاده، حسین ماستری فراهانی صفحات 75-86
  اهداف
  این پژوهش با هدف بررسی مولفه های تاثیر گذار بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی انجام شده است.
  روش ها
  یک مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی درسال 1391 در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل یک پرسشنامه محقق ساخته و نمونه پژوهش شامل 400 نفر از کارکنان یک سازمان بهداشتی و درمانی نظامی در شهر تهران بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 18.0 وAmos نسخه20 استفاده شده است.
  یافته ها
  در تحلیل مسیر، رشد ذهنی فکری و شخصیتی با ضریب مسیر 57/0β =، حمایت سازمانی با 49/0=β، فرهنگ سازمانی با 45/0= β، انگیزش با 33/0= β، ارزیابی و بازخورد عملکرد با 27/0 = β، توانایی با 20/0= β، محیط با 19/0= β، سلامت فردی با 19/0= β، آموزش با 17/0= β، وضوح شغل با 17/0=β تغییرات بهره وری سازمان بهداشت و درمان نظامی را تبیین نمودند.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد که در ارزیابی بهره وری نیروی انسانی در سازمان بهداشت و درمان نظامی باید به مولفه های رشد ذهنی و فکری، حمایت سازمانی و فرهنگ سازمانی توجه ویژه ای نمود.
  کلیدواژگان: بهره وری، نیروی انسانی، سازمان بهداشت و درمان نظامی
 • یاسر سعید، مهروز جوادی*، جمیله مختاری نوری، مسعود سیرتی صفحات 87-94
  اهداف

  حرفه پرستاری سرشار از تعاملات، بخصوص در بعد هیجانی است. پرستاران می بایست توانایی شناخت و مدیریت هیجانات خود و بیماران را برای تصمیم گیری بهتر در موقعیت های پیش آمده و ارائه مراقبت کیفی داشته باشند. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط میان مولفه های هوش هیجانی با برخی ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی _مقطعی تحلیلی بر روی 212 پرستار بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران در سال 1390 انجام شد. برای اندازه گیری چهار مولفه هوش هیجانی از پرسشنامه برادبری و گریوز استفاده شد. داده ها با نرم افزار17 SPSS، آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  از نمونه ها 101 نفر زن و 111 نفر مرد بودند. میانگین نمره هوش هیجانی 4/79 بود. از میان چهار مولفه، خودآگاهی و آگاهی اجتماعی بالاترین امتیاز را دارا بود. از متغییرهای جمعیت شناختی تنها میان مولفه خود مدیریتی با سطح تحصیلات و میزان کارانه همبستگی معنی دار وجود داشت (03/0>p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که هوش هیجانی بیشتر پرستاران در سطح متوسط بود. به علاوه از میان متغییرهای جمعیت شناختی تنها میان مولفه خود مدیریتی با سطح تحصیلات و میزان کارانه همبستگی معنی دار وجود داشت.

  کلیدواژگان: مولفه های هوش هیجانی، ویژگی های جمعیت شناختی، پرستار
 • رقیه چناری، آزیتا نوروزی *، رحیم طهماسبی صفحات 95-102
  اهداف

  مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در جانبازان شیمیایی استان ایلام طراحی شده است.

  روش ها

  این پژوهش، مطالعه ای مقطعی است که جامعه مورد مطالعه آن، کلیه جانبازان شیمیایی سطح متوسط و شدید تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام می باشند. جمع آوری اطلاعات به صورت تمام شماری بوده و از پرسشنامه استاندارد رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت با شش خرده مقیاس استفاده گردید. پس از جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های آماری مناسب انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه میانگین سنی نمونه ها 17/51 با انحراف معیار 87/8 بود. میانگین و انحراف معیار نمره کلی رفتارهای ارتقاء سلامت 94/29 ± 29/129 از نمره کل 208 بود. بالاترین نمره در زیر مقیاس رشد معنوی و کمترین نمره در زیر مقیاس فعالیت فیزیکی بدست آمد. نوع جانبازی پیشگویی کننده رفتار ارتقاء سلامت بوده بطوریکه جانبازان شیمیایی- عصبی کمترین رفتارهای ارتقاء سلامت را انجام می دادند (ضریب تبیین 9/2%).

  نتیجه گیری

  با توجه به وضعیت نامطلوب رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بویژه فعالیت بدنی در بین جانبازان شیمیایی- عصبی، برنامه های مداخلاتی جهت افزایش این رفتارها توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: ارتقاء سلامت، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، جانباز شیمیایی
|
 • Mohammad Hassan Kazemi Galougahi, Amir Hosein Khalilifar, Morteza Akbari Pages 1-6
  Aims
  Meningitis is an infectious disease. In case it spreads to the military personnel living in dormitories in large numbers، it can cause high mortality. The present study was an attempt to examine the number of Meningitis cases، their types، and effective factors in its spread among Iranian Ground Forces (IGF). The distribution pattern of Meningitis in different parts of Iran was also examined.
  Method
  In this cross-sectional research، records of patients with meningitis from mid2006 to 2011 (5. 5 years) were checked. All cases reported to IGF Health Office were included in the study. Variables such as age، military status (formal or conscripted)، meningitis type، month and year of disease occurrence، recovery status، educational status of patient''s military unit، and place of disease occurrence were checked. In addition، the distribution map of the disease was prepared using ArcGIS 9. 3.
  Results
  Totally، 59 cases were reported to IGF Health Office. The mean age of patients was 20. 09. 86. 4% of the reported cases were in conscripts. Meningococcal meningitis was the most frequent type، and pneumococcal and viral types stood next. 63% of cases had occurred in training units. The highest and lowest incidences of disease were observed in 2006 and 2010 respectively. The number of Meningitis cases was highest in February. The death rate was 10. 2 %. The highest number of cases was reported in Tehran، Kerman، and Khouzestan provinces respectively.
  Conclusion
  Since all the patients were conscripts or formal trainees، permanent residence in military dormitories was one of the most important risk factors of meningitis morbidity. Meningitis incidence trend has been descending over the past few years، and hygiene programs have reduced the number of reported cases. GIS map of the case distribution was not concordant that much to GIS map of cumulative incidence mostly due to the differences in the number of military personnel in different provinces. However، disease mortality was similar to other references.
  Keywords: Meningitis, Ground Forces, Incidence
 • Zeynab Ebrahimpour, Abbas Ghanbari-Niaki, Abolfazl Shakibaee Pages 7-16
  Aims
  The antioxidant effects of Magnolia officinalis along with endurance training have not been studied so far. In the present study، the antioxidant effects of crude extract of Magnolia officinalis along with endurance training have been investigated on the antioxidant marker levels of brain and liver tissues in male rats.
  Method
  Twenty eight male Wistar rats were randomly divided into four groups as control (saline)، training، Magnolia، and Magnolia-training. Training groups underwent an endurance training program for 8 weeks. Rats in training and saline groups received 2 ml crude Magnolia extract orally for 4 weeks. 72 hours after the last training session، plasma samples and tissues were collected for the catalase and MDA measurements. Data were analyzed using t test and Mann-Whitney test at α≤0. 05.
  Results
  Plasma catalase activity in Magnolia group was shown to be significantly higher (p≤0. 002) than saline group. Training as well as Magnolia extract results in significant differences (p≤0. 05 and p≤ 0. 007) in the activity of liver catalase. However، liver MDA changes were only significant in Magnolia group compared to saline group (p≤0. 013).
  Conclusion
  The findings suggest that the behavior of plasma and tissue catalase and MDA are different in response to Magnolia and training. It is also shown that catalase activity is intensified by Magnolia extract. Magnolia extract seems to be more effective on liver in comparison with plasma and hypothalamus.
  Keywords: Magnolia Officinalis, Plasma, Liver, Hypothalamus
 • Mohsen Kachooei, Ali Fathi-Ashtiani Pages 17-24
  Aims
  The present study was an attempt to examine the predictive ability of job satisfaction and ego strengths regarding marital satisfaction in military personnel in Tehran، Iran.
  Methods
  It was a correlational study carried out on 330 military staff selected using random cluster sampling. For the purpose of data collection، three questionnaires were used: ENRICH Couple Scale، Job Descriptive Index (JDI)، and the Psychosocial Inventory of Ego Strengths (PIES). Pearson correlation coefficient and regression analysis were used for data analysis.
  Results
  Job satisfaction and ego strengths were observed to have a positive and significant relationship with marital satisfaction. Results from regression analysis indicated that ego strengths such as wisdom، fidelity، love، care، and job satisfaction including rights and benefits can predict marital satisfaction.
  Conclusion
  It seems that being aware of the effects of job satisfaction and ego strengths can help increase marital satisfaction in military personnel and prevent from family problems in them.
  Keywords: Marital Satisfaction, Job Satisfaction, Ego Strengths, Military Personnel
 • Rouhollah Zaboli, Mehdi Ajam Pages 25-36
  Aims
  Learning in crisis is an approach to help employees deal with critical situations. The nature of critical care departments is similar to the nature of critical situations. The present study was an attempt to identify the most important learning strategies in staff in emergency department of a military hospital so that the facilitative learning strategies could be identified and the main obstacles in this regard would be determined.
  Method
  The present study was a qualitative phenomenological piece of research in which semi-structured interview was used to collect data. Purposeful sampling with maximum variation was used for data collection with 20 emergency department staff taking part in the interviews. The sampling continued until the point of theoretical saturation. Analytical framework was used for data analysis. The interviews were indexed by Atlas-Ti software، and the expected themes and sub-themes were identified.
  Results
  In this study، 8 themes and 28 sub-themes were extracted as factors affecting learning strategies in crisis. The main themes were the importance of learning at work، barriers of learning in crisis، opportunity of learning in crisis; factors affecting learning in crisis; types of learning strategies in crisis; role of management in learning in crisis; role of environment in learning in crisis، and psychological characteristics of employees.
  Conclusion
  The good management of the staff، paying attention to their financial concerns، making them interested in the job they do، and devising a specific structure for instruction are all steps to take to help facilitate learning in crisis.
  Keywords: Learning, Crisis, Emergency, Qualitative
 • Mohammad Gholami Fesharaki, Zohreh Aghamiri, Masome Mohamadian, Mehdi Habibi, Somayesadat Anvari, Esfandyar I. Azadmarzabad Pages 37-42
  Aims
  Due to the importance of job satisfaction (JS)، this study attempted to examine factors involved in JS in military healthcare personnel in 2008.
  Method
  This study was carried out on 301 employees، 246 (%81. 7) female and 55 (%18. 3) male، working in a MSH selected using stratified sampling. Standardized JSS job satisfaction questionnaire، Burdens & Metzcus Leadership Behavior Description (LBD)، and a questionnaire checking demographical variables were used for data collection.
  Results
  Age، experience، work position، education، work shift، sex، marital status، and type of employment had statistically significant relationship with job satisfaction. In addition، there was a significant relationship between job satisfaction in managers and staff and their LBD، sex، and education.
  Conclusion
  We can improve job satisfaction in employees by paying more attention to employees’ personality and salary.
  Keywords: Job Satisfaction, Healthcare Personnel, Military
 • Esfandiar Azadmarzabadi *, Manijeh Hoshmandja M., Majid Poorkhalil Pages 43-50
  Aims
  The present study was an attempt to explore the relationship between job stress and organizatinal spirituality and spiritual intelligence in the personnel of Baqiyatallah University of Medical Sciences.
  Method
  The research population consisted of all the personnel in that military university. According to Morgan table، 352 participants were needed for the purpose of this study. Data were collected using Milliman Organizational Sspirituality Questionnaire، King Spiritual Intelligence Questionnaire and HSE Job Stress Questionnaire. The reliability and content validity of the questionnaires used were also checked.
  Results
  There was a significant negative correlation between job stress and organizational spirituality (r = -0. 28). The same was observed regarding the relationship between job stress and spiritual intelligence (r = -0. 32). There was no significant differnce between male and female participants in organizational spirituality. Also، education could not cause any significant difference in organizatinal spirituality. However، experience could cause a significant difference among groups in their organizatinal spirituality except for the two groups of 4-7 and 8-15 years of experience.
  Conclusion
  Spirituality and spiritual intelligence are two of the most important variables affecting stress in employees. As such، in order to increase efficiency، policy makers need to take important steps for minimizing job stress in their personnel.
  Keywords: Organizational Spirituality, Spiritual Intelligence, Job Stress
 • Mohamadjavad Hoseinpourfard, Hasan Rafati, Sayed Abdoreza Babamahmoudi Pages 51-58
  Aims
  Military managers play an important role in the improvement and development of military communities. Their knowledge and skills can increase the efficiency of the organization they work in. Since these managers are exposed to stressful situations more than others، the negative effects they face can affect both their organizations and staff. The present study was an attempt to take a step in planning for and selecting efficient managers by examining the variables playing a role in this regard.
  Method
  In this cross-sectional descriptive study، all the staff in four military training schools in Tehran، were selected using convenience sampling. In order to collect data، a 27 item self-administered questionnaire was used. The first 12 items checked participants’ level of job stress while the next 15 items examined their efficacy using a 5 point Likert scale.
  Results
  Managers were observed to have average stress level. Not receiving sufficient budget and having to deal with a lot of work in a limited time were the most important stressful factors. In the case of factors positively affecting their management، being active and serious، having appropriate relationship with employees، and following organizational objectives received the highest scores.
  Conclusion
  The negative effects of stressful situations on managers are immediately reflected in the performance and efficacy of managers and will lower the quality of their management as a result.
  Keywords: Stress, Quality, Effectiveness, Efficiency, Military, Managers
 • Ahmad Amerioun, Bayram Nejati Zarnaqi, Seyyed Javad Hosseini Shokouh, Rouhollah Zaboli, Aliakbar Karimi Zarchi Pages 59-68
  Aims
  Leadership is the very factor playing a significant role in improving the efficiency of any organization. It is in fact the variable distinguishing a creative and innovative organization from other ones. The present study was an attempt to examine the management style in some selected military hospitals and its relationship with hospital performance indicators in 2011.
  Method
  This was a cross-sectional descriptive–analytical study. Seven hospitals were selected using stratified sampling from among the military hospitals in Tehran، Iran. The leadership style questionnaire with Likert scale was used for data collection. Data analysis was done using Mann-Whitney test، Chi square، and Spearman correlation coefficients using SPSS 19 software.
  Results
  Results showed that 56. 1، 22. 7، and 21. 2 percent of senior managers’ leadership styles were consultative، participative، and benevolent-authoritative respectively. There was no statistically significant relationship between leadership style and hospital performance indicators.
  Conclusion
  The results showed that approximately 10 to 15 percent of hospital beds are not being used، and in order to increase the efficiency of a hospital، managers need to move towards participative leadership styles.
  Keywords: Hospital, Leadership Style, Performance Indicators, Military, Management
 • Fakhradin Feyzi, Abdollah Fallahi, Abdollah Rahimi Pages 69-74
  Aims
  This study was an attempt to evaluate the impact of a health educational program on Body Mass Index، Physical Activity and nutritional habits as lifestyle variables in military personnel in 2011.
  Method
  In this study، 93 military active duty personnel in Tehran (with an age range of 25 to 59) completed the questionnaire. Those with a body mass index of 24. 99 and above (55 participants) were assigned to the intervention group. Instructions were given using booklets and lectures on the effects and consequences of an inappropriate lifestyle. Three months later، they were evaluated in the same manner as in the pretest.
  Results
  48. 4% of the participants were overweight and 10. 7% of them were obese. 51. 6% had unfavorable nutritional habits، and 79. 6% had an unfavorable lifestyle regarding physical activity. After training، the indices altered to 49. 5%، 3. 2، 49. 5% and 41. 9% respectively
  Conclusion
  Considering the high prevalence of overweight، obesity and high BMI in the military personnel and inappropriate nutritional and physical activity habits in them on one hand، and the effectiveness of educational programs in improving their lifestyle on the other hand، having such educational programs seems necessary.
  Keywords: BMI, Eating habits, Active duty, Physical Activity
 • Mohammad Karim Bahadori, Ehsan Teymourzadeh, Hossein Mastari Farahani Pages 75-86
  Aims
  The goal of this study was to survey the factors influencing the productivity of human resources in a military health organization.
  Methods
  It was a cross-sectional descriptive-analytical study carried out in 2012 with 400 participants. A researcher-made questionnaire was used for data collection. For data analysis، SPSS 18. 0 and Amos soft wares were used.
  Results
  In the path analysis done، the following path coefficients were observed: mental، intellectual، and personal growth with β=0. 57، organizational support with β=0. 49، organizational culture with β=0. 45، motivation with β=0. 33، evaluation and performance feedback with β=0. 27، ability with β=0. 20، environment with β0. 19، individual health with β=0. 19، training with β=0. 17، and job clarity with β=0. 17.
  Conclusions
  The results showed that for the assessment of the productivity of human resources in military health system، mental and intellectual growth، organizational support، and organizational culture need to be considered.
  Keywords: Productivity, Human Resources, Military Health System
 • Yaser Saeid, Mahrooz Javadi, Jamileh Mokhtari Noori, Masood Sirati Pages 87-94
  Aims

  Nursing profession is full of interactions especially regarding its affective dimension. Nurses need to have a better understanding and management of their own and their patients’ emotions so that they will be able to make the right decisions and offer the best heath care services. The present study was an attempt to check the relationship between different components of emotional intelligence and some of the demographical variables in nurses.

  Method

  It was a cross-sectional descriptive-analytical study conducted in 2011 on 212 nurses (101 female and 111 male) in some selected military hospitals in Tehran، Iran. Bradberi and Greaves questionnaire was used in order to assess the components of emotional intelligence.

  Results

  The average emotional intelligence score was 79. 4. Self-awareness and social awareness had the highest scores among the four components. From among all the demographic variables، only the level of education and fee showed a significant correlation with self-management.

  Conclusion

  The results showed that the majority of nurses enjoyed an average level of emotional intelligence.

  Keywords: Emotional Intelligence, Demographic Variables, Nurses
 • Rogheah Chenary, Azita Noroozi, Rahim Tahmasebi Pages 95-102
  Aims

  This study was an attempt to examine the health promoting behaviors in chemical veterans in Ilam province، Iran in 2012-13.

  Methods

  It was a cross-sectional study on the entire population of moderate and severe chemical veterans under the support of the Department of Veterans and Martyrs of Ilam province. Data collection was done using Health Promoting Lifestyle Profile II (HPLP II) with six subscales.

  Results

  The mean age of the sample was 51. 17 ± 8. 87. The mean score of HPLP II was 129. 29 ± 29. 94. The maximum score one could obtain was 208. The highest score was in the spiritual growth subscale and the lowest score was in the physical activity subscale. The type of injury was a good predictor of health promoting behaviors، as neurotic-chemical veterans had the least amount of these behaviors (R2= 2. 9 %).

  Conclusion

  Considering the inappropriate state of health promoting behaviors especially physical activities in neurotic-chemical veterans، the implementation of interventional programs for increasing these behaviors are strongly recommended.

  Keywords: Health Promotion, Health Behavior, Chemical Veteran