فهرست مطالب

حفاظت منابع آب و خاک - سال یکم شماره 4 (تابستان 1391)
 • سال یکم شماره 4 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • منا امیدواری نیا، سید حبیب موسوی جهرمی صفحه 1
  طراحی و انتخاب بهینه سازه های آبی از جمله سرریزها نقش مهمی در مدیریت منابع آب و بهره برداری آن در بخش کشاورزی دارد. در این تحقیق پرش اسکی در پرتاب کننده های نوع مثلثی که دارای ماهیتی مشابه سرریزهای جامی شکل ولی با هندسه متفاوت است مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا عملکرد هیدرولیکی سرریز با باکت مثلثی شکل به جای باکت دایره ای، از نظر تاثیر روی مسیر پرتابه خروجی مورد بررسی قرار گرفته است.. برای نیل به اهداف این تحقیق یک مدل فیزیکی از سرریز اوجی در آزمایشگاه مدل های فیزیکی هیدرولیکی ساخته شد و در چهار دبی و به دنبال آن عدد فرود مختلف آزمایش ها انجام شد. در این تحقیق مسیر کلی تراژکتوری جت خروجی از فلیپ باکت و بیشترین طول طی شده جت هم برای حد بالایی و هم برای حد پایینی، در هر حالت پرتاب کننده مثلثی با زوایا و طول تقرب های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در حالت کلی 3 فلیپ باکت مورد استفاده قرار گرفت. فلیپ باکت مثلثی با زاویه 45 درجه و طول آستانه 2 سانتی متر، فلیپ باکت مثلثی با زاویه 45 درجه و طول آستانه 7 سانتی متر و فلیپ باکت مثلثی با زاویه 5/22 درجه و طول آستانه 2 سانتی متر. در نهایت، بیشترین طول طی شده ی جت برای پرتاب کننده 45 درجه با طول آستانه 2 سانتی متر و کمترین برای پرتاب کننده 45 درجه با طول آستانه 2 سانتی متر می باشد. با افزایش زاویه پرتاب کننده ضخامت جت خروجی کاهش پیدا می کند. طول آستانه تاثیر کمی بر کاهش یا افزایش طول جت خروجی از پرتاب کننده دارد. به لحاظ عددی با تغییر عدد فرود جریان از 44/4 به 42/6 به طور کلی و متوسط برای کلیه حالات پرتاب کننده، مقدار نسبت طول طی شده حد بالایی و پایینی به ترتیب 5/72 و 7/77 درصد افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: پرتاب کننده های مثلثی، تراژکتوری جت، طول آستانه، مدل فیزیکی
 • رضا سکوتی اسکویی صفحه 19
  روند تشدیدی کاهش سطح دریاچه ارومیه موجب پایین آمدن کیفیت آب، لب شور و غیرقابل برداشت شدن آن در چاه های حاشیه دریاچه شده است. از این نظر، تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات شوری سطح آب زیرزمینی دشت ارومیه در سه دوره زمانی انجام شد. برای ارزیابی شوری آب زیرزمینی، داده های مربوط به تعداد 57 چاه در سه مقطع زمانی1380، 1384 و 1387 بررسی و با استفاده از روش کریجینگ معمولی در محیط GIS و نرم افزارهای GS+ و ARCVIEW8 نقشه های تغییرات شوری آب زیرزمینی دشت تهیه شد. نتایج به دست آمده نشان داد نیم تغییر نمای تجربی با مدل کروی، شعاع تاثیر 26860 متر و خطای برآورد 288/0 دسی زیمنس بر متر برای برآورد شوری آب زیر زمینی دشت مناسب تر است. ضریب همبستگی برای مدل برازش یافته برابر 999/0 بدست آمد. بر اساس نقشه های شوری آب زیرزمینی تهیه شده، مساحت اراضی با شوری آب زیرزمینی بیش از 2 دسی زیمنس بر متر در سال 1380 برابر 1924 هکتار بود که در سال 1387 به 8331 هکتار رسیده است. همچنین طی این سال ها، مساحت اراضی با شوری آب زیرزمینی کمتر از 1 دسی زیمنس بر متر معادل 14675 هکتار کاهش یافته است. مقادیر بیشینه شوری مشاهده شده نیز از 91/1 دسی زیمنس بر متر در سال 1380 به 8/5 دسی زیمنس بر متر در سال 1387 افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، ارومیه، زمین آمار، شوری، کریجینگ
 • ابراهیم پذیرا صفحه 27
  بهسازی خاک های شور و سدیمی و امکان استفاده از بهسازهای شیمیایی برای اصلاح این خاک ها از چالش های مهم مربوط به حفاظت منابع آب و خاک در مناطق خشک و نیمه خشک است. مفهوم «کشاورزی دقیق»راهکارهای سنتی موجود در برخی از شاخه های علوم کشاورزی را که مبتنی بر آزمون و خطا می باشند به دلیل هزینه زیاد، زمان بر بودن و عدم دستیابی به نتایج قطعی آن هم پس از یک دوره انتظار، با چالش جدی روبرو نموده است. به همین دلیل پژوهشگران راهکار واسطه،«پژوهش های تطبیقی» را مطرح کرده اند. پژوهش هایی که یک بار در سطح ملی، منطقه ای و یا جهانی با موفقیت آزمون شده و تنها نیازمند تعدیل ضرایب محیطی می باشند هر چند سال های اخیر نوید بخش انجام طرح های «جامع پژوهشی» برای پاسخ دادن به چند سوال مشخص می باشند، لیکن هم زمان دیگر شرایط لازم را برای دست یابی به نتیجه مطلوب از نظر دور نمی دارند. در پژوهش های مرتبط با علوم خاک و آب در کشاورزی، آنگاه که گیاه نیز در سیستم مورد مطالعه وجود داشته باشد، وضعیت پیچیدگی مضاعفی خواهد داشت. در ارتباط با اهداف این مقاله می توان گفت که به جز معدودی پژوهش های میدانی مستند که به منظور بررسی اثرات کاربرد مواد شیمیایی در اصلاح خاک ها (سدیم زدایی) مورد نظر بوده، تحقیقات مورد نیاز یا انجام نشده و یا به نتایج جانبی حاصله از جمله برقراری توازن یونی، رفع محدودیت دسترسی به برخی عناصر تعذیه ای، بهبود ویژگی های فیزیکی خاک بخصوص افزایش نفوذپذیری و ساختمان خاک توجهی نشده است. مورد اخیر مرتبط با بی توجهی به مکانیسم های فیزیکی و به طور عمده شیمیایی اثرات کار برد مواد شیمیایی بهساز در اصلاح و بهره وری از خاک های«مساله دار» کشور می باشد.
  کلیدواژگان: اصلاح خاک و اراضی، خاک های شور و سدیمی، مواد شیمیایی بهساز
 • محمد متینی زاده، مصطفی خوشنویس، مریم تیموری، انوشیروان شیروانی صفحه 45
  مدیریت حفاظت و قرق رویشگاه های جنگلی می تواند به بهبود ویژگی های کیفی اکوسیستمی مانند توالی پوشش گیاهی، خصوصیات خاک و تجدید حیات کمک کند. آنزیم های خاک شاخص فعالیت زیستی خاک محسوب شده و برای ارزیابی کیفیت و حاصلخیزی خاک به کار می روند. کارهای اندکی درخصوص اثرات مدیریت بر فعالیت زیستی خاک در اکوسیستم های جنگلی انجام شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات فصلی فعالیت آنزیم های آلکالین و اسید فسفاتاز، دهیدروژناز و اوره آز در یک رویشگاه قرق شده در زیر و بیرون تاج پوشش گونه ارس (Juniperus excelsa) و مقایسه آن با همین شرایط در خارج از قرق بود. به همین منظور، نمونه های مورد نیاز خاک در فصل های بهار و پاییز جمع آوری شدند. فراوانی بیشتر آنزیم های خاک در پاییز نشان دادند که تحت تاثیر فصل، تغییر می کنند. فعالیت همه آنزیم های بررسی شده در خاک در زیر تاج پوشش در هر دو رویشگاه بیشتر از بیرون تاج بود که می تواند انعکاس دهنده فعالیت جامعه میکروبی مرتبط باشد. نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم های خاک بر اثر قرق افزایش می یابد. این افزایش منجر به عملکرد بهتر فرآیندهای مربوط به تجزیه مواد آلی و چرخه های غذایی می گردد.
  کلیدواژگان: ارس، اوره آز، خاک، دهیدروژناز، فسفاتاز، قرق
 • فاطمه اکبرپور سراسکانرود، فرهاد صدری، داریوش گل علیزاده صفحه 53
  فلزات سنگین از مهم ترین آلاینده های خاک و محیط زیست می باشند. در سال های اخیر محققان زیادی جذب فلزات سنگین توسط جلبک ها، قارچ ها، باکتری ها و گیاهان مورد بررسی قرار دادند. گیاه پالایی یکی از شیوه های مناسب برای پالایش خاک از فلزات سنگین است. بعد از عملیات آماده سازی خاک های آلوده بذرهای گیاهان قدومه کوهی (Arabis arenosa) و گیاه تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) و گیاه علف مرغ (Agropyron repens) در گلدان های 10 کیلوگرمی کشت گردید. پس از برداشت و خشک کردن در آون با دمای 85 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت به ترتیب با روش های اکسیداسیون تر و هضم با اسید نیتریک عصاره گیری و با دستگاه های جذب اتمی و کوره گرافیتی اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که غلظت سرب و کادمیم در خاک در ریشه بیش از ساقه و برگ بوده و همچنین غلظت سرب در اندام های زیرزمینی و روی در اندام های هوایی بالاتر بوده است. نتایج به دست آمده بالاترین غلظت روی را در اندام هوایی گیاه علف مرغ به میزان mg/Kg 65/262 و بیشترین غلظت سرب را در اندام های زیرزمینی گیاه تاج خروس وحشی به میزانmg/Kg 25/71 از خاک نشان داد.
  کلیدواژگان: تاج خروس وحشی، علف مرغ، فلزات سنگین، قدومه کوهی، گیاه پالایی
 • جلال محمودی، فاطمه زارعیان*، محمدرضا جوادی، نازیلا خرسندی صفحه 67

  تخمین صحیح ویژگی های فیزیکی خاک برای مدیریت منابع آب و خاک اهمیت زیادی دارند. برآورد دقیق ویژگی های خاک مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی میباشد. بنابراین، روش های زمینآماری به عنوان راه حلی مناسب در تخمین محلهای نمونه برداری نشده مورد استفاده قرار میگیرند. به منظور بررسی تغییر پذیری برخی ویژگی های فیزیکی خاک در منطقه دره ویسه، تعداد 78 نمونه از عمق 30-0 سانتیمتری جمعآوری و به آزمایشگاه انتقال یافت. پارامترهای اندازه گیری شده شامل درصد رس، درصد سیلت، درصد شن و وزن مخصوص ظاهری خاک بود. پس از نرمال کردن داده ها اقدام به ترسیم واریوگرام گردید. برای درونیابی پارامترها، روش های کریجینگ، روش عکس فاصله وزندار و روش توابع پایه شعاعی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی روش ها، از دو پارامتر آماری، میانگین مطلق خطا (MAE) و میانگین اریب خطا (MBE) استفاده شد. نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه برای پارامترهای سیلت، شن و وزن مخصوص ظاهری خاک از بین روش های مختف، روش کریجینگ و برای پارامتر رس، روش توابع پایه شعاعی از دقت بیشتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: پراکنش مکانی، زمین آمار، کریجینگ، نقشه خاک
 • علی افروس، عبدالمجید لیاقت صفحه 77
  حفاظت از کیفیت منابع آبی موجود در مناطق خشک و نیمه خشک اهمیتی فراوان دارد. به همین دلیل استفاده از سامانه نیزارهای مصنوعی برای پالایش فاضلاب های شهری، صنعتی و کشاورزی توجه زیادی را در تمام نقاط جهان به خود جلب کرده است. این امر از غنیشدن منابع آبی به مواد غذایی بر اثر تخلیه مستقیم فاضلاب ها به این منابع جلوگیری می کند. با توجه به رشد گیاهان آبزی به صورت طبیعی در زهکش های روباز کشاورزی، هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش این زهکش ها به عنوان سامانه های نیزار طبیعی در کاهش نیترون و فسفر از زهاب ها بود. در این تحقیق، ابتدا در پژوهشی در مقیاس آزمایشگاهی راندمان حذف نیتروژن و فسفر (در سه تکرار و در سطح غلظت 30 و 10 میلیگرم در لیتر) و در چهار زمان ماند 75/0، 5/1، 5/3 و 7 روزه در سامانه های حاوی دو گونه گیاهی نی فراگمتیس (australis Phragmites) و لوئی (latifolia Typha) در مقایسه با سامانه شاهد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش نشان داد که سامانه حاوی گیاه نی با میانگین 9/46، 3/48، 9/27 و 6/22 درصد در مورد NO3-N، TKN، PO4-P و TP بیشترین راندمان حذف را نشان داد. در مرحله دوم تحقیق که در یک بررسی میدانی در بازه ای به طول 1000 متر از مسیر زهکش روباز (به فواصل 200 متری) انجام شد، غلظت نیتروژن و فسفر در مسیر زهکش اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت این آلاینده ها در مسیر زهکش بطور چشمگیری کاهش می یابد. بطوری که غلظت کل نیتروژن از ابتدای مسیر تا انتها، از 6/17 به 8/8 و کل فسفر از 73/1 به 85/0 میلی گرم در لیتر رسید.
  کلیدواژگان: دزفول، زهکش های روباز، فسفر، گیاهان آبزی، نیتروژن
 • راضیه آقاجانی، مهدی همایی، محمد بای بوردی صفحه 87
  بخش وسیعی از کشور پهناور ایران به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک، با کمبود آب رو به رو است. در این مناطق، نه تنها منابع آب محدودترند، بلکه عوامل جوی موثر بر تبخیر با شدت بیشتری اعمال می شوند. هدف از این پژوهش، شبیه سازی تبخیر غیرماندگار از سطح خاک بدون پوشش، با استفاده از مدل پارامتریک پیشنهادی Zarei و همکاران (2009)، در شرایط متغیر رطوبتی بود. شرایط رطوبتی شامل حضور یا عدم حضور زهکش، وجود لایه غیر قابل نفوذ و سطوح مختلف ایستابی در اعماق 75، 100، 120، 150 و 200 سانتی متر بودند. بدین منظور، لایسیمترهایی از خاک با این ویژگی ها تهیه شدند و مقدار تبخیر به روش وزنی سه بار در روز در آنها اندازه گیری شد. سپس، مقدار تبخیر با استفاده از مدل پارامتریک پیشنهادی Zarei و همکاران، به صورت تابعی از افت سطح ایستابی برآورد شد. ارزیابی مدل نشان داد که بیشترین (8/98) و کمترین (8/84) کارایی، به ترتیب مربوط به سطوح ایستابی 150 و 75 سانتی متر است. نتایج نشان داد که همبستگی مناسبی میان پیش بینی های نظری با اندازه گیری ها وجود دارد، لیکن نتایج حاصل از مدل اندکی کمتر از مقادیر واقعی است. کم برآوردی مدل را می توان به تبخیر ناشی از حرکت رو به بالای آب به صورت بخار، به هم خوردن ساختمان خاک در اثر کوبیدن آن و خطای اندازه گیری با ترازو نسبت داد.
  کلیدواژگان: تبخیر غیر ماندگار، سطح ایستابی، مدل کمپبل
|
 • Mona Omidvari Nia, Seyed Habib Musavi, Jahromi Page 1
  Design and optimum selection of the hydraulic structures characteristics, plays very important role in water resources management in agricultural sector. In this study, ski jump of triangular flip bucket is investigated. To process the project, a physical model including a flume and an ogee weir were designed and constructed. Three flip bucket including a flip bucket with 45 degree angle and 2 cm length, flip bucket with 45 degree angle and 7 cm length and a flip bucket with 22.5 degree angle and 2 cm length. Four discharges and their corresponding Froude number were considered. The length of trajectory, upper and lower limits of jet flow were then measured and the required data were collected. The results indicated that increasing of bucket angle causes the thickness of jet trajectory increases. It is shown that Flip bucket with 45 degree angle and 7 cm length of the approaching canal is more effective than the others. It is further shown that the length of approaching canal has no significant role on the jet trajectory. Moreover, it is revealed that the angle of the bucket plays a significant role on the jet trajectory's characteristics. Increasing Froude number from 4.44 to 6.42 lead to upper and inferior of jet trajectory to be increased to 72.5 and 77.7 percents, respectively.
  Keywords: approach length, jet trajectory, physical model, tri, angular Flip bucket
 • Reza Sokouti Oskoee Page 19
  The intensify process of lowering Urmia lake level has led to reduce water quality, making it brackish and unusable in wells of Lake Marginal Lands. The present study investigated changes in groundwater salinity in Urmia plain using geostatistical models, and compares the results of the mapping in three time periods. To assess salinity of the groundwater, data from 57 wells in the period of 1380, 1384 and 1387 were analyzed, using Kriging in GIS, GS+ and ARCVIEW8 softwares. The results indicated that application of Kriging, experimental semi-variogram with spherical model provided better predictions with correlation coefficient of 0.99. According to the obtained groundwater salinity maps, land area with more than 2 dS/m groundwater salinity in 1380 was equal to 1924 hectares that has increased to 8331 hectares in 1387. During these years, in the study area the groundwater salinity with less than 1 dS/m was decreased about 14675 hectares. The observed maximum salinity value in 1380 has increased from 1.91 to 5.8 dS/m in 1387.
  Keywords: geostatistics, groundwater salinity, Kriging, Urmia
 • Ebrahim Pazira Page 27
  Amelioration of saline–sodic soils by means of different amendments is a subject of interest for soil and water conservation in arid and semi-arid regions. The general concept of "precision agriculture" is in contrast with traditional research methodologies, which are based on trial and error in some fields of agricultural sciences, and are time-consuming, expensive and produce uncertain/unreliable results. For this reason, recently, most researchers suggest another method, namely, the socalled "adaptive research", to overcome the mentioned weak points. The recent methodology has shown its advantages at national, local, and international levels and it only needs to be modified for specified environmental conditions. Most recently, a promising methodology is introduced as "integrated research plans", to clarify several questions in a single research project. But, at the same time, they do not ignore the other optimum conditions for such a finding. In research projects related to soil and water sciences, when plant is considered within the system, the study subject will be more complicated. In present article, it is pointed out that except some documented field experiments carried out for reclamation of salt-affected soils, the side effects of amendment applications such as ionic imbalances, plant nutrient availability, improvement of soil physical conditions (enhancing permeability and aggregate stability) did not taken into consideration. These impacts are acting due to their chemical influences on physical soil properties, but have not been adequately studied for salt- affected soils of the country.
 • Mohammad Matinizadeh, Mostafa Khoshnevis, Maryam Teimouri, Anoushirvan Shirvany Page 45
  Preservation of forest habitats has been shown to improve soil properties, rehabilitation and overall environmental quality. Soil enzymatic activities as indicator of biological activity of the soil are used for assessment quality and soil fertility. Little work has considered the effects of management in forest ecosystem. The objectives of this study were to quantify the seasonal changes in enzyme activity (alkaline phosphatase, acid phosphatase, dehydrogenase and urease) of soils at areas under canopies and intercanopy at a preserved Juniperus excelsa habitat and to compare the results with a non preserved neighbor one in Chahartagh, Iran. Soil required samples were taken on May and September, 2009. Soil enzyme activities showed seasonal variation with higher activity in September in both areas. The activity of studied enzymes was significantly higher in soils under junipers at both preserved and non preserved areas. The more enzyme activity at areas under juniper may be related to a larger microbial community especially fungi under trees. The results indicated that preservation will induce changes in soil enzyme activities which affecting the functioning of soil processes such as organic matter decomposition and nutrient cycling.
  Keywords: dehydrogenase, juniper, phosphatases, preservation, urease, Soil
 • Fatemeh Akbarpour Saraskanroud, Farhad Sadri, Dariush Golalizadeh Page 53
  Heavy metals are the most important soil and environmental pollutants. Phytoremedation is one of the environmental oriented technologies that use plants to clean up contaminated soils from heavy metals. The objective of this study was to assess the capability of some native plants to phytoextract some heavy metals from the contaminated soils. Consequently, after preparing and stabilization of the contaminated soils, the seeds of some native plants (Arabis arenosa, Amaranthus retroflexus, Agropyron repens) were seeded, grown and harvested in a designed pot experiment. The soil and plant samples were taken and dried out in an oven at 85 Qc for 48 hours. The mean concentration of each heavy metal in the samples was determined using Atomic Absorption Spectrometry apparatus. The results indicated that Pb and Cd concentration in plant roots were more than shoots. Lead concentration in plant underground portion and Zinc concentration in aboveground portion were higher. The results further indicated that the maximum Zinc concentration in Agropyron repens aboveground portion was 262.65 Mgkg-1 and the maximum Pb concentration in amaranthus retrofleus underground portion was 71.25 Mgkg-1. From the plant extraction of this study we discovered that pb and cd concentration in soils are considered to become higher in root than shoots of plants. Pb concentration in underground portion and zinc concentration in aboveground portion is higher. Finding of this research show that Zinc concentration maximum in Agropyron repens aboveground portion is 262.65 mgkg-1 and Pb concentration maximum in Amaranthus retroflexus underground portion is 71.25 mgkg-1.
  Keywords: Amaranthus retroflexus, Agropyron repens, Arabis arenosa, heavy metals, phytoremediation, Remediation, Soil
 • Jalal Mahmoudi, Fatemeh Zareian, Mohammad Reza Javadi, Nazila Khorsandi Page 67

  Reasonable estimation of soil physical properties is very important for optimal management of soil and water resources. Estimation of soil physical properties is usually time consuming and expensive. Geostatistical methods can be used as suitable tools to estimate such properties. In order to analyze spatial variability of soil properties in Dareh Viseh rangelands, a number of 78 soil samples from 0-30cm soil depth were taken and transferred to laboratory. Some soil properties including clay, silt, sand and bulk density were measured in laboratory. After normalizing the data, the semivariograms were obtained and evaluated. The Kriging, inverse distant weighting and radial basis function methods were then evaluated for the obtained data. To compare these methods, the cross validation method was used by statistical parameters of Mean Absolute Error (MAE) and Mean Bias Error (MBE). The results showed that the Kriging method can provide more reseanable predictions for silt, sand and bulk density, while the radial basis function provides better estimate to predict clay content in the study area.

  Keywords: geostatistics, Kiriging, soil map, spatial variability
 • Ali Afrous, Abdolmajid Liaghat Page 77
  Conservation of quality of the available water resources is very important in arid and semi-arid regions. Using constructed wetlands system for treatment of municipal, industrial and agricultural wastewater has attracted many attentions worldwide. Thus the direct discharge of wastewater contamination into water resources via chemical nutrients is prevented. Given the aquatic plants grown naturally in agricultural open drains, the aim of this study was to investigate the role of the open drains as the natural wetland systems for reducing nitrogen and phosphorus from the agricultural return flows. In this study, first in a laboratory scale, removal efficiency of nitrogen and phosphorus (in three replicates with concentration levels of 30 and 10 mg/l for both N and P) and four retention times (0.75, 1.5, 3.5 and 7 days) in constructed wetland systems containing two aquatic plant species (Phragmites australis and latifolia Typha) were studied and compared to a control system. The results showed that the system containing Phragmites australis has highest N and P removal efficiency. In the second stage in a field surveying in the range of 1000 m length of open drainage path and 200 m intervals, both drainage N and P concentrations were measured. The results indicated that concentrations of these two pollutants were reduced along with the open drain.
  Keywords: aquatic plants, Dezful, nitrogen, open drains, phosphorus
 • Raziyeh Aghajani, Mehdi Homaee, Mohammad Bybordi Page 87
  Large areas in Iran are located in arid and semi-arid regions and imposed to serious water shortage. In such areas, not only the available water resources are restricted, but the climatic conditions that are influencing evaporation acting more intensively. The objective of this study was to estimate evaporation from bare soil at presence and absence of impervious layer, water table and free drainage. The amount of evaporation is also estimated using the parametric model proposed by Zarei et al., (2009) based on Campbell’s retention model. For this purpose, some PVC constructed lysimeters were filled with soil samples and packed carefully. The amount of evaporation was measured three times a day by weighting the lysimeters. The proposed model of Zarei et al.,(2009) based on Campbell’s retention model was further verified against the collected experimental data to estimate evaporation from water table drawdown. Model verification indicated that the maximum (98.8) and minimum (84.8) efficiencies belong to 150 and 75 centimeters of water table depths, respectively. The results, with slightly underestimation, indicated a reasonable agreement between the measured and model output data. The small underestimation between measured and predicted values can be attributed to moisture loss as vapor, soil shrinkage and errors in digital scale measurements. The predicted instantaneous evaporation values provided better agreement with the experimental data as the water table depths were increased.
  Keywords: Campbell's model, unsteady evaporation, water table