فهرست مطالب

 • سال چهل و چهارم شماره 2 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مصباح بابالار، فاطمه خوش سخن، محمدرضا فتاحی مقدم، عباس پورمیدانی صفحات 119-128
  به منظور بررسی تنوع فنوتیپی گیاه آویشن کوهی، بذور ده جمعیت از گونه آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) از رویشگاه های طبیعی آن در استان های گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، سمنان و قزوین جمع آوری و در ایستگاه تحقیقاتی قم در سال 1386 کاشته شدند. سپس صفات مورفولوژی و فنولوژیکی مختلف این گیاهان شامل ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ، فاصله میان گره، قطر گل آذین، بازده اسانس و زمان های شروع گلدهی، گلدهی کامل و رسیدن بذر ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که جمعیت های مورد بررسی در کلیه صفات بجز طول دم گل و قطر گل آذین تفاوت معنی داری داشتند. همبستگی معنی داری در بین صفات مشاهده شد که از مهمترین آن ها همبستگی مثبت و معنی دار بازده اسانس با صفت تعداد گل در گل آذین، فاصله میانگره، وزن خشک و وزن ترگیاه بود. از روش تجزیه به عامل ها برای تعیین تعداد عامل های اصلی فرق گذار بین جمعیت های مورد مطالعه و صفات تشکیل دهنده هر عامل استفاده شد. تجزیه به عامل ها نشان داد که 5 عامل اصلی توانستند 9/82% از کل واریانس صفات را توجیه نمایند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه کلاستر، 10 جمعیت آویشن کوهی در 4 گروه مستقل قرار گرفتند. جمعیت مازندران2 بیشترین بازده اسانس و تعداد گل در گل آذین را به خود اختصاص داد که از نظر صفات اصلاحی، بسیار مطلوب برای این گیاه به حساب می آید.
  کلیدواژگان: تنوع فنوتیپی، آویشن کوهی، مورفولوژی، فنولوژی، گیاه دارویی
 • ناصر قادری، عادل سی وسه مرده صفحات 129-136
  به منظور بررسی واکنش های فیزیولوژیکی توت فرنگی به تنش خشکی آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه رقم توت فرنگی شامل ارقام کاماروسا، مرک و گاویوتا و سه تیمار آبیاری 25%، 50% و75% ظرفیت زراعی در سه تکرار و هر تیمار با دو واحد آزمایشی به اجرا درآمد. در این آزمایش فاکتورهای فیزیولوژیکی شامل فتوسنتز، هدایت روزنه ای، تعرق، محتوای نسبی آب برگ، شاخص پایداری غشاء سلولی و میزان کلروفیل اندازه گیری شدند. میزان فتوسنتز، هدایت روزنه ای و تعرق در تمام ارقام در طی کاهش محتوای نسبی آب خاک کاهش یافت. کمترین میزان تعرق در شرایط تنش شدید مربوط به رقم گاویوتا بود و بیشترین میزان آن مربوط به ارقام کاماروسا و مرک بود. محتوای نسبی آب برگ و پایداری غشاء سلولی نیز در تمام ارقام با کاهش محتوای آب خاک کاهش یافت. بعد از رفع تنش، برگشت نسبتا سریع فتوسنتز و تعرق در تمام ارقام روی داد ولی بیشترین میزان فتوسنتز و تعرق در این دوره مربوط به رقم مرک بود. در شرایط تنش شدید میزان کلروفیل کاهش یافت. در این شرایط رقم گاویوتا بالاترین میزان کلروفیل را داشت. یک روز بعد از رفع تنش بازیافت قابل توجهی در میزان کلروفیل مشاهده نشد. میزان پرولین در ارقام مختلف در طی کاهش محتوای نسبی آب خاک بطور جزئی افزایش یافت و در شرایط تنش شدید بیشترین افزایش مربوط به رقم گاویوتا بود. یک روز بعد از رفع تنش کاهش سریع میزان پرولین اتفاق افتاد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان گفت که رقم کاماروسا دارای پتانسیل بالاتری برای مقابله با شرایط کم آبی در مقایسه با دو رقم دیگر بوده و در مراحل بعد ارقام مرک و گاویوتا قرار دارند. جهت نتیجه گیری نهایی ارزیابیهای مزرعه ای ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: توت فرنگی، تنش خشکی، فتوسنتز، هدایت روزنه ای، کلروفیل، پرولین
 • علی اکبر حیدری زفره، عبدالکریم کاشی، زهرا صفاری، سپیده کلاته جاری، علی فرهادی صفحات 137-147
  اثر پنج پایه کدوی هیبرید Cucurbitamaxima× Cucurbitamoschata شامل Azman-RZ، Ferro-RZ، ES152، RS841 و ES101 و دو روش پیوند نیمانیم و حفره ای در پیوند خیار گلخانه ای رقم «خسیب» بر زنده مانی، صفات رویشی، عملکرد و صفات کیفی میوه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بررسی شد. گیرایی پیوند بین روش های مختلف متفاوت بود و روش حفره ای نسبت به روش نیمانیم برتر بود. اثر نوع پایه هم بر گیرایی موثر بود و بیشترین گیرایی در پایه ES101 مشاهده گردید. اثر روش پیوند در طول بوته 30 روز پس از کاشت، طول و تعداد میانگره، عملکرد پیش رس و کل و نسبت میوه بازارپسند به درجه دو باعث ایجاد تفاوت معنی دار در سطح احتمال 5% گردید. اثر نوع پایه مورد استفاده نیز در طول بوته 30 روز پس از کاشت، تعداد و طول میانگره، عملکرد پیش رس، میان دوره، پایان دوره و کل، نسبت طول به قطر میوه و نسبت میوه بازارپسند به درجه 2 باعث ایجاد تفاوت معنی داری در سطح احتمال 5% گردید. گیاهان پیوندی در صفات رویشی و عملکرد بر گیاهان غیرپیوندی برتری داشتند. براساس نتایج این تحقیق پایه RS841 مناسب ترین پایه برای کاربرد در خیار گلخانه ای رقم «خسیب» می باشد.
  کلیدواژگان: پیوند نیمانیم، پیوند حفره ای، پیوندک، خسیب
 • حسن خوش قلب، کاظم ارزانی، محمدجعفر ملکوتی، محسن برزگر صفحات 149-159
  تاثیر محلول پاشی عناصر کلسیم، روی و بور بر ریزش قبل از برداشت میوه، میزان قندها، غلظت کلسیم، روی و بور میوه و برخی خواص فیزیکوشیمیایی میوه در 5 رقم از ارقام وارداتی گلابی آسیایی(Pyrus serotina Rehd.) به نام های ‘KS’7،‘KS’8،‘KS’11،‘KS’12 و‘KS’14 در شرایط آب و هوایی تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. از یک ماه پس از تشکیل میوه تا رسیدن میوه، هر 2 هفته یکبار درختان با عناصر کلسیم، روی و بور و مخلوط این سه عنصر با غلظت 5 در هزار محلول پاشی شدند و در این دوره ریزش میوه ها نیز اندازه گیری شد. در زمان برداشت میوه قندهای مختلف میوه با دستگاه HPLC و عناصر غذایی نامبرده در برگ و میوه توسط دستگاه ICP اندازه گیری شد. کاربرد عناصر غذایی به طور معنی داری باعث کاهش ریزش میوه در تمام ارقام شد و مخلوط کلسیم، روی و بور با 3/6% ریزش بیشترین تاثیر را نسبت به 3/17% ریزش در شاهد داشت. در این مطالعه در تمام ارقام قند غالب میوه، فروکتوز بود و بعد از آن گلوگز، سوربیتول و ساکاروز بیشترین مقدار بود. کاربرد عناصر غذایی باعث افزایش معنی دار قندها در میوه شد بطوریکه در ارقام و تیمارهای غذایی مختلف فروکتوز 1تا 5/2، گلوکز 1 تا 1/2، سوربیتول 2 تا 7/3 و ساکاروز 7/0 تا 2/2 درصد وزن تر میوه افزایش یافت. کاربرد عناصر غذایی به طور معنی داری باعث افزایش میزان مواد جامد محلول (بین 1 تا 2 درجه بریکس)، 2-1 درصد قند کل، mg 100-1g12/0-07/0 اسیدیته و g5/1-1 وزن خشک میوه را در ارقام مورد آزمایش افزایش داد. همچنین کاربرد کلسیم باعث افزایش سفتی میوه در ارقام مختلف گردید. محلول پاشی عناصر کلسیم، روی و بور تاثیر زیادی بر افزایش غلظت این عناصر در برگ و میوه ارقام مورد آزمایش داشت.
  کلیدواژگان: اسیدیته، سفتی بافت، خواص فیزیکوشیمیایی، قند میوه، گلابی آسیایی
 • لیلا برمه، نورالله معلمی، سیدمحمدحسن مرتضوی صفحات 161-168
  به منظور جلوگیری از چروکیدگی میوه زیتون و حفظ شادابی آنها، همچنین افزایش ماده خشک و محتوای روغن آنها اثرات ضدتعرقی کائولین در سه سطح (0، 5/2% و 5%) بر چهار رقم زیتون (میشن، کنسروالیا، کایلت و بلیدی) در یک دوره چهار ماهه با سه تکرار در اهواز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد کائولین اثر معنی داری بر اندازه میوه، نسبت وزن تر گوشت به هسته، نسبت وزن خشک گوشت به هسته و درصد روغن در ماده خشک میوه داشت. هیچ کدام از سطوح کائولین اثر معنی داری بر درصد روغن در ماده تر میوه نشان ندادند. بیشترین اندازه میوه با غلظت 5/2% کائولین و بیشترین نسبت وزن خشک گوشت به هسته میوه با هر دو غلظت کائولین و کمترین اندازه و نسبت وزن خشک گوشت به هسته میوه با تیمار شاهد بدست آمد. بالاترین و پایین ترین نسبت وزن تر گوشت به هسته میوه نیز بترتیب به غلظت 5% کائولین و شاهد اختصاص یافت. بیشترین محتوای روغن در ماده خشک میوه به تیمار شاهد و سطح 5% کائولین و کمترین آن به سطح 5/2% کائولین تعلق گرفت.
  کلیدواژگان: ضدتعرق، اندازه میوه، نسبت وزن گوشت به هسته، روغن زیتون
 • مجتبی دلشاد، طاهر برزگر، عبدالکریم کاشی، کمال الدین حق بین ترجمه: منبع- مخزن، تنش آبی، تراش، خربزه، سفتی، مواد جامد محلول صفحات 169-178
  به منظور مطالعه روابط منبع- مخزن در گیاه خربزه و ارزیابی اثرات تنش کم آبی و محل نگهداری میوه روی ساقه بر عملکرد و صفات کمی و کیفی میوه، آزمایشی به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات باغبانی دانشگاه تهران واقع در کرج اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح آبیاری (شروع آبیاری در نقطه پتانسیل ماتریک 50-، 65- و 75- سانتی بار)، چهار سطح تراش (نگهداری میوه در گره های دوم، چهارم، هفتم و شاهد بدون تراش) و دو توده خربزه ایرانی (زرد جلالی و سوسکی سبز) بود. نتایج نشان داد که وزن میوه و عملکرد تحت تاثیر تنش کم آبی قرار گرفت و کمترین مقدار وزن میوه و عملکرد در تنش دوم (شروع آبیاری در نقطه پتانسیل 75- سانتی بار) بدست آمد. میوه های نگهداری شده در گره هفتم، بیشترین وزن میوه و عملکرد کل را نشان دادند. تنش کم آبی سبب افزایش ماده خشک میوه گردید. همچنین توده زرد جلالی در مقایسه با سوسکی سبز دارای درصد ماده خشک و سفتی گوشت میوه بالایی بود. بیشترین درصد مواد جامد محلول در تنش اول (شروع آبیاری در نقطه پتانسیل 65- سانتی بار) مشاهده شد. محتوای فروکتوز و ساکارز به ترتیب در شرایط تنش دوم و اول حداکثر بودند. میوه های گره هفتم بالاترین درصد مواد جامد محلول و سطوح فروکتوز و ساکارز را به خود اختصاص دادند. سطح گلوکز در میوه های گره چهارم حداکثر بود. تیمار تنش کم آبی دوم باعث پیشرسی میوه (9/36 روز) در مقایسه با آبیاری معمولی(شروع آبیاری در نقطه پتانسیل50- سانتی بار) و تنش اول گردید. میوه هایی که در گره دوم رشد یافتند چهار روز زودتر از گیاهان بدون تراش به مرحله برداشت رسیدند. تنش کم آبی تولید کل مواد فتوسنتزی را کاهش داد و شیرینی میوه ها را بهبود بخشید. همچنین تنش کم آبی و تراش بوته باعث پیش رسی محصول گردید.
 • سرور محمدزاده، ناصر بوذری، وحید عبدوسی صفحات 179-191
  زردآلو (prunus armeniaca L.) از نظر اقتصادی یکی از مهمترین میوه های مناطق معتدله می باشد. ایران دارای تنوع خوبی از انواع درختان میوه بخصوص زردآلو می باشد. این آزمایش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 30 رقم و ژنوتیپ زردآلو ایرانی و 2 رقم خارجی به عنوان شاهد با استفاده از صفات مرفولوژیکی و مارکر RAPD انجام گرفت. در آزمایش اول روابط 21 صفت کمی و کیفی میوه، برگ، درخت و گل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه همبستگی ساده وجود همبستگی های مثبت و منفی معنی داری بین برخی صفات را نشان داد. در آزمایش دوم نشانگر RAPD به کمک 35 آغازگر ده نوکلئوتیدی برای بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های مورد بررسی بکار رفت. نوارهای با وضوح بالا که دارای تکرار پذیری خوبی بودند برای محاسبات انتخاب شدند. ضریب کوفنتیکی بین ماتریس تشابه و دندروگرام در حد 79/0 = r بدست آمد که نشان دهنده همبستگی مناسب دندروگرام با ماتریس تشابه است. با توجه به نتایج بدست آمده ارقام و ژنوتیپ های مورد بررسی از تنوع بالایی برخوردار بودند. بعلاوه، این آزمایش نشان داد که نشانگر RAPD برای گروه بندی ارقام زردآلو مناسب است. بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که سطح چند شکلی بالا بین ارقام و ژنوتیپ های ایرانی زردآلو وجود دارد که نشان می دهد ایران می تواند یکی از مراکز تنوع زردآلو در دنیا باشد. بعلاوه، این آزمایش نشان داد که نشانگر RAPD برای گروه بندی ارقام زردآلو مناسب است.
  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، صفات مورفولوژیکی، نشانگر RAPD
 • مهدی حدادی نژاد، علی عبادی، محمدرضا فتاحی مقدم، محمدعلی نجاتیان صفحات 193-207
  پایه های انگور قادرند سازگاری ارقام را به اقلیم های مختلف، انواع خاک ها و شرایط گوناگون و نامساعد افزایش دهند. با توجه به ژرم پلاسم غنی انگور در ایران می توان از ارقام و ژنوتیپ های پررشد موجود که از پتانسیل ژنتیکی مطلوبی برخوردارند به عنوان پایه متحمل به خشکی برای ارقام تجاری استفاده نمود. در این پژوهش 698 ژنوتیپ و رقم بارده موجود در کلکسیون ملی انگور ایران واقع در ایستگاه تحقیقات درجه یک انگور تاکستان بر اساس صفات موجود در توصیف نامه جهانی انگور و با تاکید بر صفات مربوط به قدرت رشد بررسی و تعدادی از ژنوتیپ های مستعد انگور طی سه مرحله ارزیابی جداگانه انتخاب شدند. در مرحله اول ارزیابی ها که بر اساس صفات تراکم کرک برگ و شاخه انجام شد، 150 رقم و ژنوتیپ انتخاب شدند و همگی در مرحله دوم در سه تکرار برای صفات قطر تنه و طول شاخه مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله سوم، 17صفت مورفولوژیکی مربوط به تحمل خشکی در محل کلکسیون ملی انگور ایران و در شرایط مزرعه ای روی ارقام انتخابی ارزیابی شد. درنهایت این ارزیابی که ارقام متحمل به خشکی معرفی شده توسط دیگر محققین را نیز شامل می شد به 44 ژنوتیپ کاهش یافت که حاکی از انجام غربالگری متوسط بود. نتایج نشان داد که بین دو صفت قطر تنه و طول شاخه همبستگی وجود نداشته و طول شاخه نمی تواند ملاک خوبی برای رشد قوی و تحمل به خشکی ناشی از آن باشد. به جز صفت طول شاخه، دیگر صفات بررسی شده با یکدیگر همبستگی های معنی دار مثبت و منفی در سطح یک و 5 درصد نشان دادند. ارقام کج انگور بجنورد، سرخک قوچان، سیاه معمولی زرقان و قلاتی شیراز ژنوتیپ های پر رشد و واجد صفات مرتبط با خشکی بودند که احتیاج به آزمایش های تکمیلی دارند.
  کلیدواژگان: پایه انگور، تنش خشکی، تراکم کرک، قطرتنه، همبستگی صفات
 • حسین ربی انگورانی، سید نجم الدین مرتضوی، ولی ربیعی، اسماعیل زنگانی صفحات 209-216
  به منظور مطالعه تاثیر سایکوسل و نفتالن استیک اسید بر عملکرد اسانس و پیکره رویشی گیاه شمعدانی عطری تحقیقی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1388 در گلخانه تحقیقاتی و آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارها شامل دو نوبت اسپری برگی ماهانه محلول نفتالن استیک اسید در چهار سطح (0، 40، 80، 120 میلی گرم در لیتر) و محلول سایکوسل با غلظتهای (0، 500، 1000، 2000 میلی گرم در لیتر) بودند. صفات مورد بررسی شامل بازده اسانس، عملکرد اسانس در بوته، عملکرد پیکره رویشی تر و خشک،درصد ماده خشک، ارتفاع گیاه و نسبت برگ به ساقه بودند نتایج نشان داد که نفتالن استیک اسید در تمامی صفات بجز صفت عملکرد پیکره رویشی خشک در سطح 5 درصد و در صفت عملکرد پیکره رویشی خشک در سطح 1 درصد تاثیر معنی داری ایجاد نمود، همچنین بکارگیری سایکوسل در تمامی صفات اثر معنی داری در سطح 1 درصد ایجاد نمود، همینطور اثر متقابل نفتالن استیک اسید و سایکوسل در تمامی صفات در سطح 5 درصد معنی دار بود. با توجه به نتایج مقایسه میانگین ها و روابط بین صفات مشخص گردید که انتخاب غلظت مناسب نفتالن استیک اسید به عنوان یک عامل مشوق رشد و سایکوسل به عنوان یک عامل کند کننده رشد می تواند تاثیر به سزایی در افزایش متوازن عملکرد اسانس وسایر صفات عملکردی بوته داشته باشد به طوری که گیاهان تیمار شده با40 پی پی ام نفتالن استیک اسید و سایکوسل باغلظت های 500 و 1000 پی پی ام بیشترین افزایش متوازن اسانس وعملکرد پیکره رویشی گیاه را داشتند.
  کلیدواژگان: شمعدانی عطری، سایکوسل، نفتالن استیک اسید، اسانس
 • راحله عدالتی مرفه، مصطفی عرب، روح انگیز نادری، محمود رضا روزبان صفحات 217-225
  آلسترومریا یکی از گل های شاخه بریده ای است که به دلیل عملکرد بالا، گلهای زیبا و تنوع رنگ، در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زرد شدن برگها، شاخص اولیه زوال گل های آلسترومریا محسوب می شود. به منظور ایجاد تاخیر در زرد شدن برگها، و بهبود دوام عمر و سایر ویژگی های کیفی گل های شاخه بریده ی آلسترومریا رقم ‘Napoli’، آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی طراحی شد و اثر غلظت های مختلف اتانول (0، 2، 4 و 6 درصد) و جیبرلیک اسید (0، 50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر) در محلول نگهدارنده، که همگی 4 درصد ساکارز را نیز به همراه داشتند، به دو روش تیمار موقت (24 ساعت) و مداوم، بر دوام عمر گل، میزان کلروفیل برگ، وزن تر شاخه بریده، میزان جذب آب، محتوای آب نسبی، قطر گل و نشت یونی بافت گلبرگ مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، بالاترین میزان کلروفیل برگ در تیمارهای حاوی 100 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک در هر دو روش بدست آمد، اما تیمار مداوم تاثیر بهتری بر دوام عمر گل ها، میزان جذب محلول، و افزایش وزن تر و قطر گلها داشت. همچنین، تیمار مداوم اتانول 2 درصد همراه با 100 و 150 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک، باعث بیشترین دوام عمر گل های آلسترومریا شد و استفاده از غلظت های بالاتر اتانول، کاهش عمر گل ها را بدنبال داشت.
  کلیدواژگان: تیمار مداوم، تیمار موقت، عمر گلدانی، کلروفیل، نشت یونی
|
 • Mesbah Babalar, Fatemeh Khoshsokhan, Mohammad Reza Fattahi Moghaddam, Abbas Pourmeidani Pages 119-128
  This reasearch was conducted to study the phenotypic diversity of Thymus kotschyanus populations. Seeds were collected from natural inhabitats (Guilan، Mazandaran، West Azarbaijan، Semnan and Qazvin) and planted in Qom reasearch station in 2007. A number of some such different morphological and phenological traits of the plants as plant،s height، leaf length، leaf width، oil content، internode length، diameter of inflorescence and flowering stage as well as full bloom were evaluated. Analysis of Variance revealed significant differences among populations in all the studied traits except for the cases of peduncle length and diameter of inflorescence. Results of simple correlation analysis revealed the existence of significant correlations among some of the plant،s important characterstics. One of the most conspicuous traits of the plant، namely oil content was in significant positive correlation with the number of flowers per inflorescence and with internode length while being in negative correlation with fresh weight، leaf length as well as leaf width. Factor analysis was also carried out for defining of the determinant factors and the traits constituting each factor. A number of 5 main and indipendent factors explained over 82. 9% of the total variation related to the main effective characterstics. Populations of the plant were separated into six groups as by cluster analysis and through Ward method. Populations of Mazandaran 2 contained the most oil content (2. 5%) as well as the number of flowers per inflorescence، two highly desirable traits to be employed in the plant،s breeding programs.
  Keywords: Phenotypic diversity, Thymus kotschyanus, Morphology, Phenology, Medicinal plant
 • Naser Ghaderi, Adel Siosemarde Pages 129-136
  To evaluate the effect of different levels of drought stress on some physiological parameters in strawberry، potted experiment involing strawberry cultivars ‘Marak٫، ‘Camarosa٫ and ‘Gaviota٫ was conducted during summer 2009. The experiment consisted of three drought stress levels in three replications. The experimental arrangement was a factorial one، based upon a randomized complete block design. Such physiological parameters as leaf Relative Water Content (RWC)، Membrane Stability Index (MSI)، net photosynthesis (A)، stomatal conductance (gs)، transpiration (E) and chlorophyl content were assessed in leaves of strawberry subjected to different drought stress conditions. The recovery of these parameters was also studied after the plants started to be rewatered. It was shown that RWC، MSI، A، gs، E، and chlorophyll content decreased with soil water content being reduced. ‘Gaviota٫ cultivar bore a lower gs and transpiration rate than ‘Marak٫ and ‘Camarosa٫. Recovery of these parameters occurred soon in all the cultivars. Chlorophyll content in ‘Gaviota٫ was higher than those in ‘Marak٫ and ‘Camarosa٫ under different treatments with Chlorophyll recovery not taking place till one day past of the start of rewatering. Level of Prolin increased slowly in all the cultivars as drought stress increased. Level of prolin in ‘Gaviota٫ was higher than those of the other cultivars، but one day past of rewatering، the level of prolin was sharply reduced.
  Keywords: Strawberry, Gas exchange, RWC, MSI, Chlorophyll
 • Ali Akbar Heidari Zafreh, Abdolkarim Kashi, Zahra Safari, Sepideh Kalatejari, Ali Farhadi Pages 137-147
  Effect of five hybrid cucurbita (Cucurbita maxima×C. moschata cvs.) namely: Azman-RZ، Ferro-RZ، ES152، ES101 and RS841 as rootstock and two grafting methods (splice and hole Insertion) on the survival rate، some vegetative growth traits and as well on quantitative and qualitative traits in greenhouse grown cucumber، cv. «Khassib» was investigated in greenhouse conditions. The survival rate differed among rootstocks and between grafting methods with ES101 as rootstock and hole insertion، as grafting method exhibiting higher early survival rates. Length of main stem at 30 Days After Planting (DAP)، length and number of internodes، early and final yields as well as rate of marketable fruits were affected by different grafting methods. The kind of rootstock significantly affected the length of main stem at 30 DAP، number and length of internodes، early، middle and end period of harvesting as well as total yield، length to diameter ratio of fruit and rate of marketable fruits (p< 0. 05). For most of the investigated traits، the grafted plants benefited from a better status than non-grafted ones، but not all the rootstocks showed similar effects، so can''t be presented as rootstocks for many cultivars. According to the obtained results RS841 was the superior rootstock for cucumber cv. «Khassib».
  Keywords: Vegetable grafting, Rootstock, Scion, Greenhouse grown cucumber
 • Hasan Khoshghalb, Kazem Arzani, Mohammad Jafar Malakouti, Mohsen Bazegar Pages 149-159
  The effect of Ca، Zn and B spray application on preharvest fruit drop، sugars، calcium، zinc، and boron concentrations and as well on some physicochemical fruit properties of five commercial Asian pear cultivars (‘KS’7، ‘KS’8، ‘KS’11، ‘KS’12 and ‘KS’14) was investigated under Tehran Province،s environmental conditions. Trees were sprayed one month past fruit set until harvest within two week intervals with Ca، Zn، B and as well with their mixtures at 5% concentrations. Fruit drops were recorded from treatments، start untill harvest. At the time of fruit harvest، fruit sugar and mineral contents were determined using HPLC and ICP، respectively. Results revealed that Ca، Zn and B applications decreased preharvest fruit drop in a way that a combination of Ca، Zn، and B applications rendered a 6. 3% fruit drop in comparison with 17. 3% occurring in control. Throughout the research، fructose was found out as the dominant sugar followed by glucose، sorbitol and sucrose in the studied cultivars. Spray applications of Ca، Zn and B increased the fruits، fructose، glucose، sorbitol and sucrose contents in all the studied cultivars (1-2. 5، 1-2. 1، 2-3. 7 and 0. 7-2. 2 % fresh weight، respectively). In addition، total soluble solids increased by 1-2 ºBrix total sugars (1-2 % of fresh weight)، total acidity (0. 07-0. 12 mg 100-1g) and dry weight (1-1. 5g) of fruits in all cultivars. Spray of Ca increased fruit firmness (1-2 N varied with cultivar). Spray of Ca، Zn and B applications increased Ca، Zn and B mineral contents of both leaves and fruit.
  Keywords: Acidity, Asian pear, Firmness, Physicochemical properties, Sugar
 • Leila Burma, Noorollah Moallemi, Seyyed Mohammad Hasan Mortazavi Pages 161-168
  In order to prevent the shrinkage of olive fruit and maintain its fresh being، and also to increase the oil content and dry matter، the effect of kaolin at three levels of application (0، 2. 5% and 5%) on four varieties of olive (Mission، Conservolea، Keillet، Blady) was evaluated within a period of four months، in Ahwaz، the tests being repated in 3 replicates. Results revealed significant effects of kaolin on fruit size، flesh/stone (wet weight)، flesh/ stone (dry weight) and oil contentof the fruit. Kaolin did not significantly affect oil content in wet matter. The highest fruit size، flesh/ stone (dry weight) belonged to 2. 5% kaolin while the lowest was related to control. Highest vs. lowest wet weights of flesh/ stone were attributed to 5% kaolin vs. control، respectively. In contrast، a maximum of oil content went to control، while a minimum belonging to 2. 5% treatment.
  Keywords: Antitranspirant, Fruit size, Flesh, stone weight, Oil content
 • Mojtaba Delshad, Taher Barzegar, Abdolkarim Kashi, Kamaleddin Haghbin Pages 169-178
  The following study was conducted at the Research Station of Horticultural Sciences (University of Tehran، Karaj) to investigate the effect of different irrigation levels and fruit site on the stalk upon the traits of: sink-source relationship، yield، and fruit quality in two Iranian melon cultivars. The statistical design was a split split-plot of three replications. Treatments consisted of a factorial arrangement of three irrigation levels (starting irrigation at -50، -65 and -75 cbar)، four thinning levels (retainment of fruit at the second، fourth or seventh node of each of two secondary stems vs. control plants undergoing no thinning) along with two cultivars of Iranian melons (Zard Jalali and Suski Sabz). Results revealed that water stress reduced fruit weight as well as yield. The lowest fruit weight and yield were obtained in the case of severe stress treatment (-75 cb). Thinning methods exerted significant effects on mean fruit weight and yield. The highest values having been obtained from fruits kept on the 7th node treatments. The cultivar “Zare Jalali” bore higher fruit dry matter (%) and benefited from a higher flesh firmness as compared with “Suski Sabz”. The first water stress treatment increased Total Soluble Solids (TSS) content. Retainment of fruits on the 7th node resulted in the highest level of TSS (10. 77%). Water stress resulted in a significant shortening of the ripening time for about 7 days. Retainment of fruit on the 2th node caused earlier ripening of the fruit. Water stress reduced photoassimilate production and improved fruit sweetness. Also، water stress and thinning affected fruit ripening.
  Keywords: Sink, source, Water stress, Melon, Total Soluble Solid, Flesh firmness, Thinning
 • Soroor Mohammadzadeh, Naser Bouzari, Vahid Abdoosi Pages 179-191
  Apricot (Armeniaca vulgaris L.) is a popular and an economically profitable fruit of the temperate zone. Various apricot genotypes grow in different areas in Iran. The genetic diversity of 30 cultivars and genotypes of Iranian apricot and as well، of two foreign cultivars (as control) was studied through morphological attributes and RAPD markers. In a first experiment، 21 quantitative and qualitative characteristics regarding the fruits، leaves، trees as well as flowers were evaluated. Results of simple correlation analysis revealed the existence of significant، positive vs. negative correlations among some important traits. In a second experiment RAPD markers، through an application of 35 decamer primers، were used for genetic diversity analysis of the apricot cultivars. Bands of acceptable resolution and high repeatability were picked out to be used in calculations. A cophenetic coefficient of r=0. 79 was found out between similarity matrices. Grouping of cultivars through cluster analysis was highly varied. The study demonstrated RAPD markers as a useful technique for studying the genetic diversity as regards apricot cultivars and genotypes. As a whole، the results indicated that there exists a high level of polymorphism among cultivars and genotypes in Iranian apricot indicating that Iran could be one of the main origins of diversity of the apricot throughout the world.
  Keywords: Genetic diversity, Morphological characterstics, RAPD marker
 • Mehdi Haddadinejad, Ali Ebadi, Mohammad Reza Fattahi Moghaddam, Mohammad Ali Nejatian Pages 193-207
  Grapevine rootstocks are of the potential to increase cultivars، adaptation to different climates، soil types and a variety of unfavorable conditions. Considering the existence of a rich grapevine germplasm in Iran، it is possible to pick up vigorous genotypes and cultivars as drought tolerant rootstocks for commercial use due to their vast genetic potential. In this study، 698 fruitful genotypes from the collection of the National Iranian Grapes Research Station، Takestan (Qazvin province) were studied as based upon the characters considered in the grapes، descriptor with emphasis on vigor grape، descriptor related traits and some potent genotypes being selected within three distinct stages. The first stage of evaluation، that included leaf and branches، hair density traits، resulted in choosing 150 genotypes، further evaluated for trunk diameter and shoot length in three replications as the second stage. A third stage of evaluation was comprised of 17 morphological traits associated with drought tolerance، studied on the screened genotypes in field conditions at the National Collection of Grape Varieties of Iran. The final number of genotypes was decreased to 44، within medium screening، and with consideration of others، recognized drought tolerant genotypes. Results indicated that there was not any correlation between trunk diameter and shoot length، and therefore shoot length could not be considered as an index of vigor and its related drought tolerance. There were significant positive vs. negative correlations between and among the studied traits، except for shoot length. Kaj Angur of Bojnurd، Sorkhak from Quchan، Siyah Mamuli (Ordinary Black) of Zarghan and Ghalati of Shiraz bore drought tolerance traits and were proposed as promising، but only after، undergoing further complementary experiments.
  Keywords: Grapevine rootstock, Drought tolerance, Hair density, Trunk diameter, Correlation
 • Hossein Rabbi Angourani, Seyyed Najmeddin Mortazavi, Vali Rabiei, Esmaeil Zangahani Pages 209-216
  In order to investigate the effect of different levels of cycosel and naphthalene acetic acid on some vegetative traits and on essential oil yield from rose-scented geranium (Pelargonium graveolens Heritier)، an experiment was conducted in 2008 in the research greenhouse of Horticulture Department of Zanjan University. The study was arranged as a factorial experiment، based upon a randomized complete block design of three replications. The first factor included different levels of naphthalene acetic acid (0، 40، 80 and 120 ml) while the second involving cycosel (0، 500، 1000 and 2000 ml). Analysis of variance of the data showed the effect of naphthalene acetic acid was significant as regards all the factors except plant dry yield. The effect of cycosel acid was significant on all the factors too. Furthermore، interaction between cycosel and naphthalene acetic acid was significant regarding all the factors too. Mean comparison of، and relations between characters indicated that application of suitable concentrations of cycosel as a plant growth retardant along with naphthalene acetic acid as a growth promoter was effective on increasing traits essential oil yield (mlplant-1)، percentage (ml100gr -1) related with herb production of plant، dry matter yield per plant and leaf/stem fresh weight ratio. The most increace in more characters obtained in plant that was treated by suitable concentration of cycosel such as 500 and 1000 mlL and naphtalen acetic acid with 40 ml، which were most effective on balanced increasing of essential oil yield and herbage yield in Geranium.
  Keywords: Cycosel, Essential oil, Geranium, Naphthalene acetic acid
 • Rahele Edalati Marfe, Mostafa Arab, Rohangiz Naderi, Mahmood Reza Rozban Pages 217-225
  Alstroemeria is a cut-flower that has recently become increasingly popular because of its beautiful flowers of various colors، and high yield. Leaf yellowing is considered as a primary index of Alstroemeria flower deterioration. In order to study how to alleviate this disorder and improve the flower،s longevity as well as its other quality traits، a factorial experiment was conducted on the «Napoli» cultivar of Alstroemeria cut-flowers. Throughout the experiment، different levels of ethanol (0، 2، 4، 6%) and of GA3 (0، 50، 100، 150 mg/liter) along with 4% sucrose، were applied in preservative solutions in either one of the two forms of pulse or continuous application. The evaluated traits were: flower longevity، chlorophyl content، flower fresh weight، solution uptake، relative water content، flower diameter، as well as ion leakage. Based on the obtained results، the most leaf chlorophyll content was found in cut-flowers treated with 100 mg/L GA3 in either one of the pulse or continuous methods. But، the continuous method proved to have better effects on flower vase life، solution uptake، flower fresh weight and as well on the diameter. Also، application of 2% ethanol along with either 100 or 150 mg/L of GA3 was found out to bring about the most increased flower longevity. Application of higher concentrations of ethanol in this treatment caused a decrease in the flower vase life.
  Keywords: chlorophyll, Continuous treatment, Flower vase, life, Ion leakage, Pulse