فهرست مطالب

تحقیقات جغرافیایی - سال بیست و هفتم شماره 3 (پیاپی 106، پاییز 1391)
 • سال بیست و هفتم شماره 3 (پیاپی 106، پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مسعود تقوایی، ناصر بای صفحات 1-20
  تحولات سیاسی و اجتماعی طی سالیان اخیر سبب تغییرات سریع زندگی شهری و روستایی شده است که این امر باعث بوجود آمدن نابرابری در توزیع امکانات و عدم توسعه یافتگی هماهنگ بین شهرها و مهاجرت روستاییان در کشورهای جهان سوم شده است. این مساله لزوم استفاده از علم برنامه ریزی ناحیه ای را در کاهش این نابرابری نشان می دهد، در این رابطه تکنیک های گوناگونی برای سنجش میزان توسعه یافتگی نواحی مختلف وجود دارد که از آن جمله می توان به روش سلسله مراتبی یا AHP اشاره کرد. در این پژوهش معیارهای کشاورزی و دامپروری، حمل ونقل، خدمات، صنعت ومعدن، ساختمانی و عمرانی و جمعیت جهت سنجش میزان بهره مندی شهرستان های استان گلستان، انتخاب شدند که بر اساس نتایج بدست آمده شهرستان گرگان با ضریب بهره مندی 89/10 رتبه اول و شهرستان بندرگز با ضریب بهره مندی 28/2 رتبه یازدهم را بدست آورد. با درجه بندی این ضرایب، پنج منطقه با بهره مندی بسیار زیاد، بهره مندی زیاد، بهره مندی متوسط، بهره مندی کم و بهره مندی بسیار کم مشخص گردید. در انتها با تعمیم این ضرایب به نقشه شهرستان های متناظر نقشه میزان بهره مندی شهرستان ها و مناطق استان گلستان حاصل شد و با توجه به پتانسیل ها و نقاط ضعف هر کدام از این مناطق اهدافی در چهار سطح برای بهره مندی بیشتر شهرستان های استان گلستان تعیین گردید.
  کلیدواژگان: استان گلستان، روش AHP، ضریب بهره مندی، برنامه ریزی ناحیه ای
 • فریبا کرمی صفحات 21-44
  هدف این پژوهش، ارزیابی و ترسیم نقشه حساسیت زمین لغزش در یکی از حوضه های کوهستانی مناطق نیمه خشک شمال غرب کشور؛ یعنی حوضه زهکشی سعیدآباد چای در دامنه شمالی توده آتشفشانی سهند است. برای این منظور، از روش آماری دو متغیره (BSA)، مدل وزنی شاهد (WEO)، سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارArc/View استفاده شد. نتایج این ارزیابی نشان می دهد که در کل، از بین عوامل علتی مورد نظر، عامل شیب با 965/3 =fW∑، کاربری اراضی 759/0 =fW∑، فاصله از جاده 498/1 =fW∑، سنگ شناسی 424/0 =fW∑، بارش388/0 =fW∑ و فاصله از روستا 161/0 =fW∑ با وقوع زمین لغزش ها همبستگی مثبت دارند و عوامل فاصله از گسل و فاصله از آبراهه به ترتیب با وزن های 006/0-=fW∑ و 325/0-=fW∑ دارای رابطه معکوس با ناپایداری دامنه های حوضه مورد مطالعه هستند. براساس مدل وزنی شاهد، 116/43 درصد مساحت حوضه زهکشی سعیدآباد چای از نظر حساسیت به زمین لغزش در پهنه های متوسط تا بسیار زیاد قرار دارد. شاخص (Li) مناسب بودن مدل برازش داده را نشان می دهد. برمبنای این شاخص، در حدود 92 درصد زمین لغزش ها در محدوده های با حساسیت متوسط تا خیلی زیاد اتفاق افتاده اند.
  کلیدواژگان: زمین لغزش، ارزیابی حساسیت، سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش های آماری، مدل وزنی شاهد، حوضه زهکشی سعیدآباد چای، شمال کوهستان سهند
 • اصغر ضرابی، ملیحه ایزدی، فرحناز ابوالحسنی صفحات 45-64
  خدمات فرهنگی یکی از ارکان اصلی توسعه فرهنگی محسوب می شوند. هدف از این پژوهش، بررسی چگونگی یا نحوه برخورداری مناطق شهر اصفهان از لحاظ شاخص های فرهنگی، به منظور دستیابی به میزان نابرابری های ناحیه ای در مناطق مذکور است. جامعه آماری پژوهش را، مناطق چهارده گانه شهر اصفهان تشکیل می دهد. با توجه به مولفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی-کمی و تحلیلی» است. در این پژوهش 35 شاخص با روش تحلیل عاملی خلاصه شده و به 5 عامل تقلیل یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارایه گردیده اند. سپس میزان تاثیر هر یک از عامل ها در توسعه خدمات فرهنگی مناطق مشخص و با بهره گیری از مدل TOPSIS به عنوان یک روش تصمیم گیری چند شاخصه و استفاده از روش وزن دهی آنتروپی، مناطق در پنج گروه (بسیار برخوردار، برخوردار، متوسط، محروم، بسیار محروم) سطح بندی و جایگاه هر یک از مناطق در میزان برخورداری از شاخص های مذکور مشخص گردید. سپس از طریق ایجاد رابطه رگرسیونی بین عوامل تاثیر گذار و میزان تاپسیس، عامل هایی که در افزایش سطوح توسعه خدمات فرهنگی مناطق موثرند مشخص گردید. یافته های پژوهش مبین آن است که مناطق شهری اصفهان به لحاظ برخورداری از نظر شاخص های فرهنگی یکسان و برابر نیستند و تفاوت آشکار و محسوسی در میزان درجه برخورداری از امکانات و فضاهای فرهنگی در بین مناطق وجود دارد. از مجموع 14 منطقه شهری، مناطق 1 و3 در سطح بسیار برخوردار هستند و مناطق5 و 6 سطح دوم یا برخوردار را شامل می شوند و منطقه 4، 8 و12 سطح نیمه برخوردار(متوسط) را در بر دارند و همچنین مناطق محروم شامل منطقه 2، 11 و9 هستند و پنجمین سطح مناطق 7، 14، 10 و 13 را به خود اختصاص داده اند و نهایتا با در نظر گرفتن مدل رگرسیون، شاخص هایی که اولویت اول و سوم را دارند، در جهت توسعه خدمات فرهنگی مناطق شهر اصفهان پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، شاخص های فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگی، مناطق شهر اصفهان
 • سید ابوالفضل مسعودیان صفحات 65-86
  بررسی 45 سال داده های دما، بارش، رطوبت جوی و باد ایستگاه همدید اصفهان به روش تحلیل خوشه‎ای بر پایه‎ محاسبه‎ فواصل اقلیدسی و روش ادغام وارد نشان داد که در اصفهان 9 گونه هوا وجود دارد. این گونه ها عبارتند از: گونه‎سرد، یخبندان آرام؛ گونه‎ سرد، یخبندان، خشک؛ گونه‎ معتدل؛ گونه ‎بسیار سرد، یخبندان، آرام، مه‎آگین؛ گونه‎ سرد، بادی؛ گونه‎ گرم و خشک؛ گونه‎ بارشمند؛ گونه‎‎ بادی؛ گونه بسیار گرم و خشک. تغییرات فصل در اصفهان به سبب پیدایش و میرش این گونه های هواست.
  کلیدواژگان: اقلیم‎شناسی همدید، گونه‎ هوا، تحلیل خوشه‎ای
 • عیسی ابراهیم زاده، عباس بهارلو صفحات 87-110
  توسعه وگسترش شهرنشینی و به دنبال آن، افزایش تقاضای سفر در سال های اخیر شهرها را بامشکلاتی نظیر: ترافیک، نبود پارکینگ های مناسب وکافی، مسایل زیست - محیطی و غیره مواجه ساخته است. در عین حال، حمل و نقل عمومی، به ویژه اتوبوسرانی در توسعه کارکردهای شهری از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین پرداختن به ابعاد مختلف این سامانه برای افزایش کارآیی آن گامی در جهت حل مشکلات مذکور خواهد بود. بر اساس یافته های این پژوهش، در شهر زاهدان روزانه حدود 684000 سفر- نفر، درون شهری انجام می گیرد. سهم اتوبوسرانی از این تعداد 120000 سفر- نفر؛ یعنی 5/17درصد از کل سفرهای روزانه شهری است که عملا 5/8 درصد از میانگین کشوری آن کمتر است. در واقع، بر اساس استاندارهای جهانی، این سامانه از نظر کمی با کمبود 126دستگاه اتوبوس مواجه است. این درحالی است که از ظرفیت اتوبوس های موجود نیز به درستی استفاده نمی شود. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که از جمله دلایل عدم موفقیت و کارایی متناسب سامانه اتوبوسرانی زاهدان، نبود نیروی عملیاتی لازم (راننده و تعمیرکار) و کمبود پارک سوارها و امکانات لازم در ایستگاه های اتوبوس در شبکه خطوط نیز با مسائلی مانند، توزیع نامتناسب در سطح شهر، تراکم در نقاط تجاری و عدم انطباق در خطوط رفت و برگشتی مواجه است. رهیافت اصلی این پژوهش آن است که به منظور بهینه سازی و ارتقای کیفیت سیستم اتوبوسرانی درشهر زاهدان، باید برای جبران کمبودهای موجود در زمینه تعداد ناوگان، نیروهای عملیاتی، تجهیزات و تسهیلات موجود،فورا اقدام گردد. در عین حال، اصلاح شبکه خطوط موجود برای کاهش ترافیک از یک سو و تحت پوشش قرار گرفتن نقاط کور حمل و نقلی شهر و نهایتا افزایش سرعت سفراز سوی دیگر ضروری است.
  کلیدواژگان: حمل ونقل شهری، ترافیک شهری، سیستم اتوبوسرانی، خطوط اتوبوسرانی، زاهدان
 • احمد نوحه گر صفحات 111-134
  خطوط ساحلی دنیا، یکی از پویاترین محیط های طبیعی هستند و فرایندهای خارق العاده متنوع و منحصر به فردی در این پهنه فعالند. یکی از نتایج این فرایندها تشکیل و تحول مخروط افکنه و دلتاست. محدوده مورد مطالعه، سواحل تنگه هرمز، دلتای رودخانه های شور، جلابی و حسن لنگی را در بر می گیرد که به صورت نواری با عرض متغیر از محل خط تغییر شیب دامنه های کوهستانی مسلط به جلگه ساحلی تا خط ساحلی دریا را در بر می گیرد. منشا به وجود آمدن نوار جلگه ساحلی مورد بررسی، رسوباتی است که از حوضه های کوهستانی شمال جلگه و از ارتفاعات زاگرس هرمز گان توسط رود خانه ها حمل شده، در سطح این جلگه رسوب گذاری می کند. براساس بررسی های انجام شده، جلگه ساحلی تنگه هرمز در نتیجه تاثیر ساختمان زمین شناسی و رسوب گذاری دلتایی بنیان نهاده شده است. در این میان، عوارض ساختمانی نقش بارزی در گسترش و توسعه جلگه ساحلی به عهده داشته اند. برای دستیابی به نتایج، با توجه به یافته های تحقیق و از دیدگاه مخاطره شناسی سطوح دلتاهای منطقه از دیدگاه دینامیک رود خانه و حر کات آب دریا پهنه بندی شده است. تجزیه و تحلیل برای دستیابی به نتایج به طور عمده بر پایه مشاهدات غیر مستقیم از طریق تصاویر ماهواره ای و نیز مشاهدات مستقیم از طریق کار های میدانی تفصیلی و نمونه برداری رسوب از مقاطع رود خانه ای در بخش ساحلی و سطوح دلتاهای مورد بررسی و تهیه پروفیل و با کمک روش های آماری و مدل های ژئومورفولوژیک به عنوان ابزار های مفهومی انجام شده است. با توجه به موارد فوق، ابتدا ناپایداری سطوح دلتایی منطقه تحت تاثیر حرکات پیچان رودی و سپس ناپایداری این سطوح در نتیجه تغییر مسیرهای رودخانه ها بررسی و تحلیل و پراکندگی این سطوح در روی تصاویر و نقشه ها نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: دینامیک رود، پیچان رود، دلتا، تنگه هرمز، ژئومورفولوژی ساحلی
 • ابوالقاسم امیراحمدی، حسن مظفری صفحات 135-150
  موقعیت جغرافیایی، شرایط توپوگرافی و تنوع آب و هوایی سبب شده است که استان زنجان به عنوان استان چهارفصل معروف گردد. شرایط کم نظیراکولوژی، پوشش مرتعی و جنگلی، منابع آب زیاد، حیات وحش وشکارگاه های متعدد، مناطق حفاظت شده، غارها، آبشارها وچشمه سارها و ده ها چشم انداز طبیعی زیبا و منحصر به فرد می تواند این استان را به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری شمال غرب کشور مطرح نماید. در این تحقیق با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پتانسیل پهنه های مناسب فعالیت های اکوتوریستی، نطیر: کوهنوردی، دامنه نوردی، ورزش های زمستانی و اسکی، ورزش های آبی و ماهیگیری، طبیعت درمانی، وطبیعت گردی بررسی ومشخص گردید. به همین منظور، لایه های اطلاعاتی مورد نیاز، شامل نقشه های سطوح ارتفاعی، شیب و جهت شیب، سطوح آبی و رودخانه ها، چشمه های معدنی و پوشش گیاهی تهیه گردید. سپس با تلفیق و همپوشانی لایه های اطلاعاتی در محیط GIS با استفاده ازمدلAHP پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم استان زنجان مشخص شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بیش از30 درصد وسعت استان، دارای پتانسیل مطلوب برای انواع فعالیت های اکوتوریستی است.
  کلیدواژگان: اکوتوریسم، زنجان، پهنه بندی، سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS
 • محمود علایی طالقانی، آذر جلیلیان صفحات 151-168
  دره ریجاب واقع در 180 کیلومتری غرب کرمانشاه به علت برخورداری از عوارض دیدنی متنوع و آثار تاریخی متعدد، از کانون های مهم گردشگری استان کرمانشاه محسوب می شود. با این حال،نتایج یک بررسی میدانی با حجم نمونه 157 نفرگردشگر نشان داده است اکثر گردشگران از همه جاذبه های دیدنی در این دره با اطلاع نیستند؛ به طوری که 2/31 درصد گردشگران از وجود دره اژد ها در ریجاب آگاهی نداشته اند، 8/26 درصد نیز با آنکه بارها از کنار دره اژد ها عبور کرده بودند ولی به علت بی اطلاعی از زیبایی های اکوتوریستی این دره هرگز رغبت به بازدید از آن را نداشته اند. 6/44 درصد گردشگران حتی نام آبشار پیران را نشنیده بودند، در حالی که آبشار پیران با ارتفاع نزدیک به 300 متر از پدیده های زیبا و دیدنی دره ریجاب است. همچنین، از میان گردشگران تنها 6/24 درصد از وجود آثار تاریخی دوره ساسانی در دره ریجاب با اطلاع بوده اند. 6/58 درصد آنها نیز نمی دانسته اند که در ریجاب غار ی به نام غار رطیلان وجود دارد. با این داده ها باید پذیرفت که تقریبا همه گردشگران از نحوه شکل گیری این پدیده ها آگاهی نداشته باشند. این درحالی است که موضوع توسعه گردشگری در یک منطقه بالقوه مانند منطقه مورد مطالعه، ضرورت شناخت استعدادهای گردشگری آن منطقه از سوی گردشگران را می طلبد. ارائه این نوشته در راستای تحقق این هدف صورت گرفته است. بر این اساس، در این مقاله ضمن تشریح و تبیین مهمترین پدیده های دیدنی در ریجاب، شامل آبشارها و تندآب ها، غارها و اشکال کارست، در ه ها و تنگ ها، چشم اندازها و آثار تاریخی با دو روش کتابخانه ای و میدانی، قابلیت های گردشگری منطقه مورد مطالعه با مدل SWOT نیز ارزیابی شده است.
  کلیدواژگان: زمین گردشگری، ریجاب، آبشار پیران، گسل کرند، ناودیس ارتفاع یافته
 • وکیل حیدری ساربان صفحات 169-188
  امروزه توسعه روستایی تا حدودی تابعی از توانمندسازی روستاییان است، زیرا تغییر و تکامل دانش، مهارت و نگرش روستاییان به توسعه روستایی منجر می شود. در این ارتباط، همان طوری که روستاییان از پذیرش روش های جدید و جدیدتر استقبال می کنند، به تبع آن افکارشان نیز متحول می گردد و در نتیجه نگرش جدیدی در آنها نسبت به فعالیت های کشاورزی و سایر فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی ایجاد می شود و با ارتقای ظرفیت های شناختی (آگاهی و دانش) خود، موجبات توسعه پایدار مناطق روستایی را فراهم می سازند. گفتنی است هدف کلی تحقیق حاضر، نقش توانمند سازی در توسعه روستایی است. روش تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی تبیینی یا تحلیلی به شمار می رود. علاوه براین، برای انجام تحقیق نوزده روستای نمونه به صورت تصادفی طبقه ای و 137 نفر از روستاییان از طریق فرمول کوکران به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین، در این تحقیق، داده های خام برای اندازه گیری شاخص ها از طریق مصاحبه،مشاهده، پرسشنامه، اسناد و مدارک گردآوری شد. افزون بر این، برای تعیین روایی محتوای پرسشنامه از دیدگاه کارشناسان و تعیین پایایی کمی پرسش نامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شد. در نهایت، در مقاله حاضر برای پاسخ به سوال تحقیق با تهیه یک سری شاخص های تبیین کننده توسعه روستایی و توانمندسازی و سنجش آن در سطح مناطق روستایی نمونه شهرستان مشگین شهر، نگارنده به ارتباط معنادار بین توانمندسازی و توسعه روستایی با استفاده از آزمون آماری پیرسون دست یافته است.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، توسعه کشاورزی، توسعه روستایی، شهرستان مشگین شهر
 • مریم بیاتی خطیبی صفحات 189-212
  ایجاد پیچ وخم های زیاد، از ویژگی های مهم بیشتر رودخانه های جاری در نواحی نیمه خشک محسوب می شود. جابه جایی های سریع در مسیرجریان رودخانه ها، تغییر در مکان پشته های میانی و فرسایش کناری، از آثار ایجاد پیچ وخم ها در مسیر جریان رودخانه هاست. در مسیر رودخانه های جاری در دامنه های جنوب شرقی کوهستان سهند (واقع در́46 43 تا 15 ̊47 طول شرقی واز́05 36 تا ́20 37 عرض شمالی)پیچ وخم های زیادی قابل مشاهده است. حضوراین پیچان رودها وجابه جایی در پیچ وخم های آنها در بخش های مختلف مسیر و تماس قوس پیچان رودها با دیواره دشت های سیلابی، باعث شده است که مواد دیواره ای در محل مورد هجوم به شکل انبوه به داخل دشت های سیلابی فرو ریزد و به این ترتیب، بر میزان بار رسوبی رودخانه ها افزوده شود.شدت فرسایش کناری و میانی در دشت های سیلابی دامنه های جنوب شرقی کوهستان سهند در سال های اخیر به حدی بوده است که حضور درختان کناری و میانی نیز نتوانسته است جلوی چنین فرسایشی را بگیرد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از شاخص های مختلف(t R/W، s،Δ) و با به کارگیری تصاویر ماهواره ای و نقشه های توپوگرافی، ویژگی های پیچان رودها بررسی شود و میزان جابه جایی ها در طول زمان تعیین شود. نتایج این مطالعات نشان می دهد که، میزان سینوزیته پیچان رودها در مسیر جریان نسبتا بالا بوده و میزان جابه جایی قوس آنها در طول زمان نیز زیاد است و در نتیجه، خطرفرسایش کناری و میانی نیز در طول مسیر های مورد نظر بالاست. پیچان رودهای محدوده مورد مطالعه که از نوع بی نظم هستند، در طول مسیر به علل مختلف تشکیل می یابند، اما علت عمده تشکیل آنها دستکاری های انسانی و تکتونیک فعال در منطقه است.
  کلیدواژگان: پیچان رودها، کوهستان نیمه خشک، جابه جایی مسیر، سینوزیته، دامنه های جنوب شرقی سهند
|
 • M. Taghvaei, N. Bay Pages 1-20
  The political and social revolutions during recent years have made rapid changes in urban and rural life. These have created inequality in the distribution of resources and lack of congruent development among cities and rural migration in Third World countries. Herein، there are various techniques for assessing the rate of development in different regions one of which is analytical hierarchy method. In this study for measuring the Impart Quantity of counties of Golestan province، agricultural and livestock nurturing، transportation، service، industry and mine، structural and reclamations and population were selected. According to results، Gorgan County with coefficient of 10. 89 has the first degree and Bandar Gaz County with the coefficient of 2. 82 is in the eleventh degree. By classifying these coefficients، five regions were determined with too much benefit، much benefit، mean benefit، little benefit and too little benefit. Finally، by generalization of these coefficients to the map of correspondent counties، map of the Impart Quantity of counties and regions of Golestan province was resulted. With regard to the potentials and weak points of each of these regions، some goals were determined in four levels for each region.
  Keywords: Golestan province, AHP, Impart coefficient, Regional planning
 • F. Karami Pages 21-44
  The aim of this study is assessing and mapping landslide susceptibility in watershed of semiarid mountain areas. Saeedabad-chai Watershd is located on the northwest of Iran and the North of Sahand Mountain. This study is using Bivariate Statistical Analysis (BSA)، weights-of-evidence (WOE)، GIS. The results of this assessment show that causative factors as slope (∑wƒ= + 3. 965)، landuse (∑wƒ= + 0. 759)، distance of road (∑wƒ= + 1. 498)، lithology (∑wƒ= + 0. 424)، rainfall (∑wƒ= + 0. 388)، distance of rural (∑wƒ= + 0. 161) play a major role in the landslide occurrence. There is a negetive relationship between landslides and distance of fault (∑wƒ= - 0. 006) and distance of channel (∑wƒ= - 0. 325) in the Saeedabad-chai Watershd. The medium، high and very high susceptbility zones make up 43. 116 % of the total study area. The acuuracy of the map was evaluated by (Li) index. This index shows that 92% of landslides occure on medium، high and very high susceptbility zone.
  Keywords: Landslide, Susceptbility assessment, GIS, Statistical method, Weights, of, evidence, Saeedabad, chai Watershd, Sahand Mountain
 • A. Zarrabi, M. Izadi, F. Abolhasani Pages 45-64
  Cultural Services are considered as one of the main elements of cultural development. The purpose of this study is to assess the enjoyment of cultural aspects of the city، in order to achieve the level of regional inequality in the area. The population of the study includes fourteen areas of Isfahan. Considering the studied components، the ruling research approach is «descriptive، quantitative and analytical». In this study، 35 indicators are summarized using factor analysis and five factors were extracted and were presented in the form of the combination of the significant elements. Then، effects of each factor in the development of cultural services and certain areas were determined using TOPSIS model as a method of decision making and applying multiple indicators and forming entropy weight method in five classes (too much enjoyed، enjoyed، medium، deprived، very deprived)، the position of each of the regions having the aforementioned indices were determined. By creating a regression relationship between the factors influencing TOPSIS rate، factors affecting the development of cultural services areas were identified. Findings revealed that، Isfahan urban areas are not equal in terms of enjoyment of cultural indicators and there are significant differences in the degree of enjoyment of cultural facilities and spaces between the regions. Of the total of 14 urban areas، regions 1 and 3 are at the level of too much enjoyed and regions five and six are the second level and area 4 and 8 and 12 are the semi-enjoyed (average) level and also deprived regions include regions 2، 11 and 9 and regions 7، 14، 10 and 13 are at the fifth level. Finally، with regard to the regression model، influential factors in increasing the cultural service development of regions were determined.
  Keywords: spatial analysis, cultural indicators, cultural planning, regions of Isfahan
 • S.A. Masoodian Pages 65-86
  In order to recognize Isfahan weather types، in this research 22 variables including temperature، precipitation، atmospheric humidity and wind were studied in Isfahan synoptic station from Dey،11th،1339 (January،1st،1960) to Dey،11th،1383 (December،31st،2004). A Cluster analysis on the Euclidean distance of standardized matrix of data and linking days on the basis of ward method showed that Isfahan has 9 weather types (WT) including: 1. Cold، frosty، calm WT، 2. Very cold، frosty، calm، foggy WT، 3. Rainy WT، 4. Cold، frosty، dry WT، 5. Cold، windy WT، 6. Windy WT،7. Moderate WT، 8. Warm، dry WT and 9. Hot، dry WT. Based on this research''s results، hot and dry WT is the most dominant and durable، and rainy WT is the least frequent and short-lived weather type.
  Keywords: Synoptic climatology, Weather type, Cluster analysis
 • Ebrahimzadeh, Baharlu Pages 87-110
  Urbanization development followed by increase in travel demand in recent years made some problems for cities such as traffic، lack of suitable parking، environmental issues، economic and social etc. meanwhile، public transport، especially bus services are very important in the development of urban functions; thus، paying attention to different aspects of the transport in order to increase its efficiency is a great step toward solving these problems. Based on the findings of this study، in Zahedan about 684،000 daily within the city travels are done. But of these، only 120،000 is Bus service''s share (i. e. 17. 5 percent of total daily trips)، which is actually 8. 5 percent less than the national average. In fact، based on international standards، the transport system of Zahedan lacks 126 buses، while the existing capacities of the buses are not used properly. Results of this research show that the reasons for the failure and inefficiency of bus service of Zahedan are the lack of the necessary operating force (driver and serviceman) and lack of enough equipment and facilities in bus service، especially park ride facilities. The main finding of this study is that in order to optimize and improve the quality of the Zahedan bus service، we should compensate deficiencies in the the number of operation forces and equipment and related facilities; meanwhile، we should reform the existing network lines to reduce traffic on the one hand and cover blind spots of urban transport and ultimately increase the speed of transport.
  Keywords: urban transportation, urban traffic, Bus service, bus lines, Zahedan
 • A. Nohegar Pages 111-134
  World''s coastlines are the most dynamic natural environments and diverse extraordinary and unique processes are active in this area. One of results of these processes is the formation and evolution of alluvial fans and delta. The studied areas include Hormoz Strait coastal، Shour، Jalaby and Hassan-Langi river delta; which in the form of a strip with a varying width covers the areas from the change line of the mountain slope dominating the coastal plain to the sea coastline. Strip of coastal plain was made by sediments that were transported by rivers of northern plain mountain basins and the Hormozgan Zagros Mountains and were deposited on the surface of the plain. According to previous studies، Hormoz Strait coastal plain has been created by geological structure effect and delta depositional. The geology structural effect plays the most significant role in the development of the coastal plain. To achieve results، according to research findings and from the perspective of risk area deltas surfaces has been zoned based on the dynamics of river and sea water movements. Analyses to achieve results were mainly based on indirect observations obtained from satellite images and direct observation carried out by detailed field studies and sampling of sediment from sections of river in coastal and surfaces of deltas and profiles created with the help of statistical methods and geomorphologic models that were considered as conceptual tools. To sum up، first، instability of the delta regions surface affected by the meandering movements and their instability resulted from the change in river paths were analyzed and investigated and their distribution are shown in the satellite images and maps.
  Keywords: River dynamic, Meander, Delta, Hormoz strait, Coastal geomorphology
 • A. Amir Amadi, H. Mozaffari Pages 135-150
  Geographical position، topographic conditions and climatic variety have caused the ‎province of Zanjan to be known as the province of Four Seasons. Its unique ‎ecological conditions، forest and pasture coverage، numerous water resources، ‎wildlife، several hunting zones، protected areas، caves، waterfalls، springs and tens of ‎other beautiful unique landscapes have caused this province to become one of the ‎two tourist poles in Northwest of the country. In this study، by using geographic ‎information system، we have studied appropriate areas of potential ecotourism ‎activities such as mountaineering، hiking، winter sports and skiing، water sports and ‎fishing، nature therapy and ecotourism. Therefore، required layers of information ‎were prepared including maps of the altitudes levels، slope، slope aspect، water levels ‎and rivers، mineral springs and vegetation. Then، by combining and overlapping ‎information layers in GIS environment using Boolean Models and AHP، appropriate ‎zones for ecotourism development in Zanjan were specified. This study shows that ‎over 30 percent of the province area has the potential for various ecotourism ‎activities. ‎
  Keywords: Ecotourism, Zanjan, Zoning, GIS
 • M. Alaeetaleghani, A. Jaliliyan Pages 151-168
  Rijab valley، located in 180 Km west of Kermanshah، is considered to be one of the tourists centers of kermanshah because of having various landscapes and monuments. However، the results of one of the field studies of 157 tourist subjects show that the majority of the tourists do not know much about all the attractions of the valley. In a way that about 31. 2% of the tourists were not aware of the existence of Ejdeha valley in Rijab. The other 26. 8% did not like to visit the sight because of not knowing about its ecotourism beauty although they had passed it many times. 44. 6% of the tourists had not even heard the name of the Piran waterfall. While Piran waterfall with nearly 300 meters height is one of the most beautiful and attractive scenes of Rijab valley. Also، only 24. 6% of the tourists were aware of the existence of the historical monuments of Sasani''s period there. About 58. 8% of them did not know that Rijab had a cave called Roteylan. Based on these facts، we should accept that nearly all tourists were not aware of how these phenomena have formed. This happens at the time when the developing tourism in this region requires the necessity of knowing tourism capacity for the tourist. The aim of this article is to fulfill this need. Therefore in this article، while describing most beautiful phenomena in Rijab applying two field and library methods، tourism capacity of the region has been studied applying SWOT methods.
  Keywords: Geotourist, Rijab, Piran waterfall, kerned fault, Hanging syncline
 • V. Haydari Pages 169-188
  Nowadays، empowerment causes the development of rural regions، because rural development is realized by changing and evolution of the knowledge، skill and attitude of rural people. For the simple reason that after accepting the new and newer ways، their thoughts will be changed. As a result، rural people will have a new attitude toward agricultural activities and other economic activities in rural regions. Finally، they create sustainable development of rural regions by promotion of their cognitive capacities (awareness and knowledge). The main objective of the present study is to find the role of empowerment on the development of rural regions. The research method is analytical and explanatory. Moreover، for the accomplishment of present study، 19 sample rural areas were randomly selected and 137 rural people were randomly chosen through Cochran’s formula. Also، the raw data of present research for measuring indices were collected through interview، observation، questionnaire، documents and evidences. In addition، for content validity of questionnaire، experts'' opinions were obtained and used and the reliability of the questionnaire was checked by Chronbach''s α coefficient and through SPSS software. Finally، in order to response the research question، using a series explaining indices of agricultural development and empowerment and assessing them in sample rural areas of Meshkinshar، the author found a significant relation between empowerment and rural development using of Pearson statistical test.
  Keywords: empowerment, rural development, agricultural development, Meshkinshar County
 • M. Bayati Khatibi Pages 189-212
  Meanders are among the important characteristics of some rivers that flow in semi-arid regions. Swift displacement along the river''s flow، change in the location of the central ridge and bank erosion leateral erosion are resulted from making meander in the river''s flow. Meanders in river courses on North East slopes of Sahand (Located in 46˚ 43́ to 47˚ 15́ E and from 36˚ 05́́́ to 37˚ 20́ N) are very typical. These meanders and their movements are the main cause of lateral erosion and result in the collapse of materials into flood plains and also the creation of these geomorphological-hydrological phenomena and ultimately result in the increase of sediment load in rivers. The intensity of lateral erosion and middle erosion in flood plains is so high that lateral and medial trees are not obstacle against erosion. This article intends to study the meander''s characteristics and the time of movement، by using Δt، S،R/W… indices. The results of this study suggest that the rate of sinuosity in river courses and also the rate of movements during this time is high and because of the high rate of these lateral movement، the risk of erosion along the middle of the bank is high.
  Keywords: meanders, semi, arid mountains, course movement, sinuosity, North, East slope of Sahand Mt