درباره نشریه
ISSN:
1019-7052
eISSN:
2538-4384
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
سال 1378
صاحب امتیاز:
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
سردبیر:
دکتر فاطمه وثوقی
مدیر اجرایی:
حامد باستین
تلفن:
051-37640040
051-37640041
051-37640042
دورنگار:
051-37621658
سایت اختصاصی:
www.georesearch.ir
نشانی:
مشهد، بلوار سجاد، بین چهار راه بهار و میلاد، پلاک 92، مقابل دفتر سازمان ملل، ، کدپستی: 9186694179
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/28
صاحب امتیاز
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
سردبیر
دکتر فاطمه وثوقی
دانشیار واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی روستایی
Fatemeh vossughi
Associate Professor Mashhad Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Rural Planning
اعضای تحریریه
دکتر مریم استادی
دانشیار واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شهرسازی
Maryam Ostadi
Associate Professor Mashhad Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban
دکتر محمدحسین سرایی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohamad Hossein Saraei
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر بهروز ساری صراف
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقلیم، جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Behrooz Sarisarraf
Professor
University of Tabriz
Specialist: Climate, Natural geography, geomorphology
دکتر هادی اعظمی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Hadi Azami
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Political Geography
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
دکتر مسعود تقوایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری
Masoud Taghvaie
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمدحسین رامشت
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Hossein Ramesht
Professor School of Geography
University of Isfahan
Specialist: Geomorphology
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
Mohammadreza Hafeznia
professor
Tarbiat Modares University
دکتر سید محسن حبیبی
استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شهرسازی
Seyyed Mohsen Habibi
Professor Faculty of Urban Development, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban
دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی، جغرافیای سیاسی
Zahra Beygom Hejazizadeh
Professor
Kharazmi University
Specialist: political geography
دکتر امیدعلی خوارزمی
استادیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت نوآوری گرایش توسعه ملی
Omid Ali kharazmi
Assistant Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Innovation Management National Development Tendency
دکتر ژان پیر دیگارد
دکتر ژان پیر دیگارد
استاد مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه
رشته تخصصی: مردم شناسی
Jean Pierre Digard
Professor C.N.R.S-France
Specialist: Anthropology
دکتر کرامت الله زیاری
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Keramatollah zayyari
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر ناهید سجادیان
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Nahid Sajadian
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر سیروس شفقی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Siroos Shafaghi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر امین علیزاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، آبیاری - زهکشی و هواشناسی
Amin Alizadeh
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrologic modeling, Irrigation - Drainage and Meteorology
دکتر بهلول علیجانی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: هواشناسی، جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Bohlool Alijani
Professor
Kharazmi University
Specialist: Meteorology, Natural geography and climatology
دکتر حسنعلی غیور
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا طبیعی
Hasan Ali Ghayoor
Professor
University of Isfahan
Specialist: Natural geography
دکتر فاطمه وثوقی
دانشیار واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی روستایی
Fatemeh vossughi
Associate Professor Mashhad Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Rural Planning
Bernard Hourcade
Bernard Hourcade
Professor
Specialist: Geography
مدیر اجرایی
حامد باستین

Hamed Bastin

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۷۰