فهرست مطالب

تاکسونومی و بیوسیستماتیک - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 15، تابستان 1392)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 15، تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/26
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدرضا اشرف زاده، مریم بردخوانی صفحات 1-14
  بررسی ساختارهای سنی و جنسی از اهمیت ویژه ای در پویایی شناسی و مدیریت جمعیت سم داران وحشی برخوردار است. هدف از انجام پژوهش حاضر، برآورد سن خوک وحشی با استفاده از روش های مختلف و بررسی همبستگی بین اندازه های بدن و سن در این گونه است. برای این منظور، از چهار روش زیر برای برآورد سن تعداد 24 راس خوک وحشی به دست آمده از جزیره مینو (استان خوزستان) و پارک ملی خبر (استان کرمان) استفاده شد: فرمول دندانی در سنین مختلف و الگوهای رویش دندان ها، فرسایش سطحی دندان ها، بررسی موقعیت برجستگی spina ristae facialis و تلفیق دو روش الگوی رویش و فرسایش سطحی دندان ها. بر اساس یافته ها، پایین ترین سن برآورد شده برای نمونه های موجود حدود شش ماه و بالاترین سن حدود 96-108 ماه به دست آمد. بیشترین فراوانی مشاهده شده به رده های سنی بین 5/1 تا 3 سال اختصاص داشت. آزمون اسپیرمن، همبستگی معنی داری میان روش های مختلف برآورد سن نشان داد (P<0.05). نتیجه حاصل از آزمون رگرسیون خطی، رابطه معنی دار و بسیار معنی داری بین اندازه های ثبت شده بدن و سن حیوان نشان داد (P<0.01; P<0.05).
  کلیدواژگان: Sus scrofa، برآورد سن، فرسایش دندان، جزیره مینو، پارک ملی خبر
 • علیه یحیی پور، معصومه شایان مهر صفحات 15-24
  خانواده Entomobryidae به راسته پادمان (Collembola) تعلق دارد که به واسطه شکل ظاهری بدن، پادمان بدن استوانه ای (slender sprigtails) نامیده می شوند. شکم در پادمان معمولا شش بندی است که در گونه های این خانواده بند چهارم نسبت به بند سوم بزرگتر است و به این طریق از سایر پادمان متمایز می شوند. این موجودات همه جا زی هستند، اما عمدتا زیستگاه آنها درون خاک برگ، روی سطح خاک، زیر پوسته درختان، تاج درختان جنگلی و حتی درون غارها است. به منظور بررسی فونستیک پادمان این خانواده، نمونه هایی از خاک برگ و خاک زیر خاک برگ به وسیله قیف برلیز طی سال های 1388 تا 1390 از باغ ها، مزارع و جنگل های مناطق مختلف خزری واقع در استان مازندران جمع آوری و شناسایی شدند. علاوه بر این، نمونه های به دام افتاده توسط تله گودالی نیز بررسی شدند. در مجموع، پنج جنس و پنج گونه از پادمان این خانواده جمع آوری و شناسایی گردیدند که سه گونه از آنها برای فون ایران جدید است (با علامت *مشخص شده است). از این خانواده، نمونه هایی از جنس Lepidocyrtus (Bourlet، 1839) جمع آوری شد که مشخصات آن با گونه های گزارش شده مطابقت نمی کند. گونه های شناسایی شده در این پژوهش عبارتند از: Entomobrya atrocincta*، E. multifasciata*، Seria domestica*، Heteromurus major و Pseudosinella octopunctata.
  کلیدواژگان: ایران، پادمان، ساری، فون، Entomobryidae، Collembola
 • سمانه توکلی، حمید اجتهادی، طیبه امینی اشکوری، شانا وثوق رضوی صفحات 25-36
  پوشش گیاهی مهم ترین راهنمای قضاوت در مورد عوامل بوم شناختی یک منطقه و در حقیقت انعکاس دهنده واکنش های زیستی در برابر شرایط محیطی، روند تکامل گیاهان و شرایط جغرافیایی دوران گذشته است. هدف این پژوهش، جمع آوری و شناسایی گیاهان آبزی در شرق و غرب مازندران است. بدین منظور، ابتدا ایستگاه های نمونه برداری شامل مزارع آبی، آب بندها و... بر روی نقشه استان مشخص شد، سپس با مراجعه به محل، نمونه های گیاهی جمع آوری و برای شناسایی به هرباریوم باغ گیاه شناسی نوشهر و هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل و بر اساس منابع علمی معتبر شناسایی شدند. در مجموع، 126گونه گیاهی متعلق به 44 تیره جمع آوری و شناسایی شده است. از میان گیاهان جمع آوری شده، 56 گونه از دولپه ای ها، 63 گونه از تک لپه ای ها، 4 گونه از نهانزادان آوندی، یک گونه از جلبک ها و دو گونه از بریوفیت ها گزارش شد. از نظر پراکنش جغرافیایی، بیشترین عناصر رویشی این منطقه، به عناصر اروپا-سیبری/ مدیترانه ای/ ایرانی-تورانی (سه منطقه ای) اختصاص داشتند، سپس عناصر چند منطقه ای و جهان وطن در مراتب بعدی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: فلوریستیک، پراکنش جغرافیایی، گیاهان آبزی، مازندران، وضعیت حفاظتی
 • زهره رمضانپور، مسلم شریفی نیا، جاوید ایمانپور نمین صفحات 37-48
  اکوسیستم های رودخانه ای در ایران به مقدار اندکی مطالعه شده اند و اطلاعات در مورد آنها بسیار پراکنده و کلی است. بنابراین، ضرورت تمرکز بر روی جنبه های مختلف مطالعه رودخانه ها آشکار و به همین ترتیب مدیریت و حفاظت از آنها لازم و ضروری است. این بررسی، با هدف تهیه اطلاعاتی درباره جمعیت های زیستی کلیدی و پاسخ آنها به متغیرهای محیطی به عنوان مدلی برای رودخانه های شمال ایران (گیلان) انجام شد. در طول 6 ماه نمونه برداری (تابستان-پاییز سال 1389) از سطح بستر رودخانه ماسوله 23 جنس دیاتومه شناسایی شد. همزمان، عوامل فیزیکی و شیمیایی شامل دما، هدایت الکتریکی، اسیدیته، آهن، شوری، نیترات و اورتو فسفات در ستون آب رودخانه اندازه گیری و تحلیل شد. نتایج آزمون CCA نشان داد که متغیرهای محیطی هدایت الکتریکی، اسیدیته، آهن و شوری مهم ترین عوامل موثر در پراکنش دیاتومه ها بودند. مقدار ویژه دو محور اول CCA برای دیاتومه ها دارای اختلاف معنی دار بود (P<0.05). تحلیل DCA بیشتر تغییرات تاکسونومیک و میزان تشابه بین جنس ها را نشان می دهد. به طور کلی، تاثیر عوامل شیمیایی بر روی جمعیت دیاتومه ها بسیار بیشتر از عوامل فیزیکی ارزیابی شد. لیکن، برای بررسی و ارزیابی سلامت رودخانه ها هم عوامل فیزیکی و هم شیمیایی مورد نیاز هستند. در این بررسی، با استفاده از شاخص های دیاتومه (شاخص تنوع، شاخص یکنواختی، TDI و PTI) اطلاعات مهمی در مورد جوامع زیستی به دست آمد و لذا، استفاده از این شاخص ها برای ارزیابی بیشتر در رودخانه های شمال کشور پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، دیاتومه، رودخانه ماسوله، CCA، DCA
 • طاهر نژادستاری، سید محمد مهدی حمدی، فاطمه حیدریان، مصطفی اسدی صفحات 49-66
  در این پژوهش، آناتومی برگ و ساقه 11 گونه از جنس Ornithogalum از تیره Hyacinthaceae در ایران بررسی شده است. نمونه های گیاهی جمع آوری شده در محلول تثبیت کننده قرار گرفته، سپس برش های متعددی از آنها با دست تهیه شد که پس از رنگ آمیزی با رنگ های سبز متیل و کارمن و تهیه اسلاید، با میکروسکوپ نوری مطالعه شد. ویژگی های تشریحی مختلفی نظیر شکل مقطع ساقه، تعداد لایه ها، ضخامت و شکل سلول های بافت اسکرانشیم، ضخامت و تعداد غلاف های آوندی ساقه و نیز تعداد لایه، ضخامت و شکل سلول های بافت مزوفیل، ضخامت و تعداد غلاف های آوندی، سلول های پارانشیمی حفره ای (لاکونا)، تراکم روزنه در اپیدرم زیرین برگ، بررسی شدند. از این میان، صفاتی چون شکل مقطع ساقه، وجود کرک، ضخامت لایه اسکرانشیم پوستی و تعداد غلاف های آوندی ساقه، شکل و ضخامت لایه مزوفیل، سلول های پارانشیمی حفره ای، تعداد و ضخامت دستجات آوندی و اندیس روزنه اختلاف های عمده ای را در میان گونه ها نشان دادند. صفات تشریحی برگ و ساقه صفات مناسبی برای جداسازی گونه ها در جنس Ornithogalum هستند.
  کلیدواژگان: تیره Hyacinthaceae، جنس Ornithogalum، آناتومی برگ، آناتومی ساقه
 • معصومه خداوردی، محمدرضا دادپور، سمیه نقی لو، علی موافقی صفحات 67-74
  مطالعات مقایسه ای تکوین گل، صفات جدیدی را برای بررسی های تبارشناختی فراهم می آورد. چنین مطالعاتی در درک بهتر تکامل گل در زیرتیره های تیره باقلاییان مفید واقع شده است. با وجود این، اهمیت داده های تکوینی برای ارزیابی موقعیت سیستماتیکی گونه های مختلف یک جنس تاکنون نشان داده نشده است. در همین راستا، هدف از پژوهش حاضر، ارایه مسیر تکوینی گل در گونه ابریشم مصری (Caesalpinia gilliesii (Hook). Dietr) به عنوان عضوی از زیرتیره ارغوان و مقایسه آن باتکوین گل در سایر گونه های بررسی شده این جنس است. بدین منظور، جوانه های گل در سنین متفاوت جمع آوری شدند و در تثبیت کننده FAA تثبیت شدند. پس از 24 ساعت، نمونه ها شسته شدند و پس از فلس زدایی در اتانول 70 درصد، آبگیری آنها در محلول اتانول 95 درصد ادامه یافت. رنگ آمیزی نمونه ها در محلول 5/0 درصد نیگروزین در اتانول خالص انجام شد. نتایج نشان می دهد که تفاوت بین مسیرهای تکوینی گل در گونه های مختلف جنس Caesalpinia برجسته است و عمدتا در مراحل ابتدایی نمو ظاهر می گردد. در گونه C. gilliesii تمامی حلقه ها با روندی تک جهتی آغازش می یابند، به استثنای گلبرگ ها که با الگوی دوجهتی ظاهر می گردند. الگوهای متفاوت آغازش کاسبرگ از جمله حالت مارپیچی، متمایل به حلقه ای و تک جهتی تغییریافته در سایر گونه های Caesalpinia گزارش شده است. بر خلاف سایر گونه های مطالعه شده از این جنس، هم پوشانی در زمان آغازش حلقه های مختلف گل در گونه ابریشم مصری قابل مشاهده است. الگوی تک جهتی آغازش و هم پوشانی در زمان آغازش حلقه ها ویژگی های پیشرفته ای هستند که گونه ابریشم مصری را از سایر گونه های مطالعه شده Caesalpinia متمایز می سازد.
  کلیدواژگان: ابریشم مصری، آغازش تک جهتی، تکوین گل، هم پوشانی
 • مجید شریفی تهرانی، محمدرضا رحیمی نژاد رنجبر صفحات 75-94
  پایگاه داده های فلوریستیک پس از پایگاه داده های تاکسونومیک-نام گذاری، دومین سطح از پایگاه داده های گیاهی را تشکیل می دهد. در این مقاله، جزییات ساختار داده ها و منابع قابل دسترس برای ایجاد یک پایگاه داده فلوریستیک قابل توسعه به همراه توضیحاتی در زمینه پایگاه داده های تاکسونومیک و فلوریستیک ارایه گردیده است. این مقاله، امکان استفاده و وجود یک مسیر کوتاه برای رسیدن به یک پایگاه داده فلوریستیک ملی را از طریق یکنواخت و یکپارچه سازی مجموعه داده های پراکنده در مراکز مختلف گیاه شناسی ایران، نشان می دهد. بدین ترتیب، کشور ایران می تواند دومین کشور در منطقه جنوب غرب آسیا دارای پایگاه داده فلوریستیک در مقیاس ملی باشد و خدمات آن را به جامعه علمی کشور ارایه نماید.
  کلیدواژگان: ایران، ساختار داده ها، فلوریستیک، نمونه گیاهی، هرباریوم
 • ایوب مرادی، یونس عصری، شهریار صبح زاهدی صفحات 95-112
  دریاچه سد سپیدرود با وسعتی معادل 56 کیلومترمربع در حاشیه غربی شهر منجیل واقع شده است. ارتفاع آن از سطح دریای آزاد حدود 300-400 متر و میزان متوسط بارندگی سالانه 7/213 میلی متر است. پوشش گیاهی غالب اطراف آن از نوع تیپ رویشی درمنه-بادام کوهی است. بر اساس جمع آوری گیاهان طی سال 1389، 239 گونه از منطقه تشخیص داده شد. از این تعداد، یک گونه سرخس، دو گونه بازدانه، 210 گونه نهان دانه دولپه ای و 26 گونه نهان دانه تک لپه ای است که به 57 تیره و 194 جنس تعلق دارند. بزرگترین تیره های گیاهی از نظر تعداد گونه به ترتیب: Asteraceae (18 درصد)، Poaceae (5/7 درصد)، Brassicaceae (7/6 درصد)، Lamiaceae (3/6 درصد)، Fabaceae (4/5 درصد)، Chenopodiaceae (4/5 درصد) و Caryophyllaceae (5 درصد) هستند. در میان گیاهان این منطقه از لحاظ شکل زیستی، تروفیت ها با 5/48 درصد و همی کریپتوفیت ها با 5/25 درصد فراوان ترین شکل زیستی گیاهان منطقه هستند. 7/47 درصد گونه های گیاهی منطقه از عناصر ناحیه رویشی ایرانی-تورانی اند. اراضی آهکی سنگریزه ای با 178 گونه گیاهی بیشترین غنای گونه ای را در میان زیستگاه های مختلف منطقه دارند.
  کلیدواژگان: فلور، شکل زیستی، عناصر رویشی، زیستگاه، سد سپیدرود، ایران
 • عباس قلی پور، علی سنبلی صفحات 113-116
  گونه Acorus calamus بر اساس نمونه ای از استان گیلان به فلور ایران معرفی شده است. این گیاه، طی 50 سال اخیر در ایران مشاهده نشده است و نمونه هرباریومی آن نیز در دسترس نیست. در زمان مطالعه گیاهان آبزی استان مازندران، نمونه ای از این گونه از جنوب شهرستان ساری جمع آوری و شناسایی شد که طی آن حضور این گونه به صورت طبیعی در ایران تایید می گردد. شرح تکمیلی گیاه شناسی، تصاویری از رویشگاه، شکل گیاه و نقشه پراکنش این گونه ارایه شده است. Acorus در فلورا ایرانیکا و فلور ایران، به عنوان جنسی از تیره Araceae در نظر گرفته شده است، در حالی که در مطالعات اخیر به صورت مستقل در تیره Acoraceae قرار داده شد. بر این اساس، Acoraceae به عنوان تیره ای جدید برای فلور ایران معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: ایران، ساری، گیاهان آبزی، مازندران، Acorus، Acoraceae، Araceae
|
 • Mohammad Reza Ashrafzadeh, Maryam Bordkhani Pages 1-14
  The aim of this research was to estimate the age of wild boar (Sus scrofa) using various methods and examine the correlation between body measurements and age classes of the species. Twenty four wild boars were collected in Minoo Island and Khabr National Park during mid January 2010 until the end of March 2011. The following techniques were used for estimating the age of wild boars: The dental formula of different ages and the growth patterns of tooth، patterns of tooth eruption and wear and observing juxtaposition of spina ristae facialis relative to the position of upper molar (M3). In total، the age of these specimens ranged about six to 108 months. The most observed abundance of age classes were the ages between 1. 5 - 3 years. Spearman test showed that there was a significant correlation among different techniques of age estimation (P<0. 05). The results of linear regression indicated that there were significant and highly significant correlations between age classes and body measurements (P<0. 05; P<0. 01).
  Keywords: Sus scrofa, Aging, Tooth eruption, wear, Minoo Island, Khabr National Park
 • Elliyeh Yahyapoor, Masoumeh Shayanmehr Pages 15-24
  The family Entomobryidae is a group of Collembola which is also called «slender springtails». They are considered as a group of springtails characterized as having an enlarged fourth abdominal segment and a well-developed furcula. Fourth segmented antenna always is present. The species in this family may be heavily scaled and can be very colorful. They can be found throughout the world in a wide range of habitats but most species live in leaf litter، on the soil surface، under the bark of trees، in the forest canopy or in caves. In order to investigate the fauna of the Entomobryidae، different soil samples were taken from leaf litter in Caspian regions located in Mazandaran province (orchards، agricultural crops and forests). The Collembola specimens were extracted by heat in Berlise funnel during 1388-1390. Furthermore، some specimens were caught by pitfall traps. In general، five genera and five species were collected among which three species (indicated by *) were new for Iran. The specimens belonging to the genus Lepidocyrtus (Bourlet، 1839) were not matched with available taxonomic keys. The identified species were as follows: Entomobrya atrocincta *، E. multifasciata*، Seria domestica*، Heteromurus major، Pseudosinella octopunctata.
  Keywords: Iran, Entomobryidae, Sari, Fauna, Collembola
 • Samaneh Tavakoli, Hamid Ejtehadi, Tayebeh Amini Eshkevari, Shana Vosough Razavi Pages 25-36
  To judge and to evaluate the ecological characteristics of a region، vegetation is of prime importance. In fact، it reflects the biological reactions against the environmental conditions، plant evolution process and geographical condition of the past. The purpose of this study was to collect and identify aquatic plants of the East and the West of Mazandaran province. Therefore، sampling sites viz. stagnant water stops and irrigated farms were selected، marked out on the map and the specimens were collected. The collected plants were identified using different references in the Herbarium of Nowshahr Botanical Garden as well as Herbarium of Research Institute of Plant Science، Ferdowsi University of Mashhad. In this survey، a total of 126 aquatic plant species، belonging to 44 families were recognized. Among them، 56 species of Dicotyledones، 63 species of Monocotyledones، 4 species of Pteridophytes، 1 species of algae and 2 species of bryophytes were reported. Chorological studies showed that most of the species belonged to the Euro-Siberian، Mediterranean، Irano-Turanian (triregional) and the rest to Pluriregional and Cosmopolitan phytochoria.
  Keywords: Floristics, Chorology, Aquatic Plants, Mazandaran, Conservation status
 • Zohreh Ramezanpour, Moslem Sharifinia, Javid Imanpour Namin Pages 37-48
  Studies of stream and river ecosystems in Iran are very sketchy and their information is rather general and vague. Understanding various aspects of river systems is vital for their management and protection. The present study was aimed to obtain and present information on key stream populations and evaluate their responses to arrays of environmental gradients as a model for other north Iran (Guilan) streams. During the study, in the period of 6 months (summer - autumn 2010) 23 diatom genera were identified from Masouleh stream. Physical and chemical parameters including temperature, electron conductivity (EC), pH, Fe, salinity, nitrate and orthophosphate were measured and analyzed in water column simultaneously. CCA test showed that EC, pH, Fe and salinity were the most important factors controlling diatom distribution. Values of two major components of CCA differed significantly (P<0.05). DCA analysis was used to observe taxonomic differences and similarities between diatom genera in different sites. We found that chemical parameters exert stronger impacts on diatom population than physical factors although studying of both parameters were essential to have an accurate understanding of stream health assessment and status. Diatom indices (diversity, evenness, TDI and PTI) provided useful information on biosenosis of the Masouleh stream and therefore application of this index is recommended for other streams in northern Iran.
  Keywords: Biodiversity, Diatom, Masouleh stream, CCA, DCA
 • Taher Nejadsattari, Seyed Mohammad Mehdi Hamdi, Fatemeh Heidarian, Mostafa Assadi Pages 49-66
  In this study، leaf and stem (scape) anatomy of 11 species of the genus Ornithogalum (Hyacinthaceae) in Iran were studied. Plant samples were collected and then fixed and handmade cross-sections of leave were prepared and stained with methyl green and carmine. Several slides were studies and photographed with light microscope (LM). Various anatomical characters such as: general shape of stem in transverse section، thickness- number and shape of cell layers of epidermal، sclerenchymateous-cortical parenchyma، number and thickness of vascular bundles of stem and thickness، number and shape of cell layer of epidermal، mesophylle، number and thickness of vascular bundles of leaves، number of lacunae and index of stoma from both upper and lower epidermis were compared among species. Anatomical characters consisted of shape of stem، thickness and number of cortical sclerenchymateous، vascular bundles of stem، mesophylle، lacunae and index of stoma which were all useful characters in comparative anatomy. The leaf anatomical features of the genus Ornithogalum were relatively reliable in specific level.
  Keywords: Hyacinthaceae, Ornithogalum, Stem, Leaf anatomy
 • Masoumeh Khodeverdi, Mohamamd Reza Dadpour, Somayeh Naghiloo, Ali Movafeghi Pages 67-74
  Comparative floral ontogeny provides new characters for phylogenetic studies. Such studies have been useful for better understanding of floral evolution within the subfamilies of Fabaceae. However، the significance of floral ontogenetic data for evaluation of systematic position among different species of a genus has not yet been demonstrated. The aim of this study was to present a complete ontogenetic pathway of Caesalpinia gilliesii، as a member of Caesalpinioideae and to compare the results with other studied species of the genus. For this purpose، flower buds of different ages were collected and fixed in FAA. After a fixation period of 24 h، the samples were rinsed، dissected in 70% ethanol and further dehydrated in 95% ethanol prior to being stained with 0. 5% nigrosin black in ethanol. The results showed that differences between ontogenetic pathways of Caesalpinia species were prominent and mostly appeared early in development. In C. gilliesii all whorls initiated unidirectionally except for petals that appeared bidirectionally. Different orders of sepal initiation have been reported for other studied species including helical، tendency towards whorl and modified unidirectional. In contrast to other studied species، C. gilliesii showed overlap in the time of initiation between different whorls. Unidirectional order of initiation and overlap of organ initiation were both advanced characters that distinguished C. gilliesii from other studied species of Caesalpinia.
  Keywords: Caesalpinia gilliesii, Unidirectional initiation, Floral ontogeny, Overlap
 • Majid Sharifi-Tehrani, Mohammad Reza Rahiminejad Ranjbar Pages 75-94
  Floristic databases constitute the second level of plant information systems، after taxonomic-nomenclatural databases. This paper provided the details of data structure and available data resources to develop a floristic database، along with some explanations on taxonomic and floristic databases. Also، this paper proposed the availability and possibility of a shortcut to constructing a national floristic database through uniforming and compilation of dispersed floristic data contained in various botanical centers of Iran. Therefore، Iran could be the second country in SW Asia region to have a national floristic database، and the resulted services can be presented to national scientific community.
  Keywords: Iran, Data structure, Floristic, Plant specimens, Herbarium
 • Aiuob Moradi, Younes Asri, Shahriar Sobh, Zahedi Pages 95-112
  In this research، the lake of Sepidroud dam was situated which is located near Manjil in 300-400 m above sea level. Average annual precipitation reached to 213. 7 mm. The dominant vegetation of this area was Amygdalus-Artemisia community. A total of 239 species were identified based on plant samples collected in 2011. They included one fern، two gymnosperms، 210 dicotyledones and 26 monocotyledones. Altogether، 57 families and 194 genera were known from the area. The following families had the highest number of species: Asteraceae (18%)، Poaceae (7. 5%)، Brassicaceae (6. 7%)، Lamiaceae (6. 3%)، Fabaceae (5. 4%)، Chenopodiaceae (5. 4%) and Caryophyllaceae (5%). Therophytes with 48. 5% and hemicryptophytes with 25. 5% were the most frequent life forms of the area. The distributions of 47. 7% of species were restricted to Irano-Turanian region. Gravelly-lime lands had the most species richness between different habitats. 178 species were growing in the habitat.
  Keywords: Flora, Life form, Chorotype, Habitat, Sepidroud dam, Iran
 • Abbas Gholipour, Ali Sonboli Pages 113-116
  Acorus calamus has already been reported based on a single specimen collected from Guilan province. Yet، this species has not been reported during last 50 years in Iran and thus، its herbarium specimen is not available. A sample of the species was collected from southern area of Sari during a study on aquatic plants of Mazandaran province. According to the new finding، the natural occurrence of the species was confirmed in Iran. Complementary botanical description، photographs of plant habitat and distribution map of the species were presented. Although، according to the Flora Iranica and Flora of Iran Acorus was considered as a genus of Araceae the recent phylogenetic study considered its taxonomic position in Acoraceae as a distinct family. Therefore، Acoraceae is introduced as a new family to the Flora of Iran with a single representative i. e. Acorus calamus.
  Keywords: Iran, Sari, Aquatic plant, Mazandaran, Acorus, Acoraceae, Araceae